f,tç\
V.ğV
T.L._
ÇORUM
§ayı
Konu
vaıiıİĞİ
Gençlİk Hizmetlerİ ve Spor İı
na.» l
:
63795553"03.Spor
:
Kurum ve Kuruluşlar arası Voleybol
Turnuvasi Teknik Talimatı
ıtııoıırıııgıı
.26..ıaıızoıs
Ü 4'+ 5
ÇoRUM
Gençıik Hizmetleri ve spor İı ıııtıotırıtıgtimıiz ile İ1 Emniyet Müdürlüğü arasında geleneksel olarak
düzenlen_
l0 Nisan Polis Günü nedeniyle bu yıl 6. cısı düzenlenecek olan Kurumlar arası Voleybol Turnuvası
lenmelÇte olan
Teknik Talimatı aşağıya çıkaıtılmıştır
TumuYaYa katılaÇak olan takımların l3 Şubat 20l5 tarihine kadar takım listelerini diiekçeleri
ile birlikte İl
Müdürlüğümüze ulaŞtırmaiarı gerekmelİe olup, turuuvanın teknik toplantısı 13
Şubat 2015 Cuma günü saat 17.00,de
İ l Vltlaıırl tıgtımüz Toplantı SaI on unda yapı
acaktı r.
Teknik toPlantıda fikstür Çekimi ve maç tarihleri belirleneçek olup, müsabakaya katılacak olan kurum takım_
larının en az l temsilcisinin toplantıda hazır bulunması hususunda gereğinin yapıımasınİ,
l
Bilgilerinize arz ve rica ederim
RESMİ KURUMLAR VE KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER İLE ÖZÜ,
1- TurnuvaYa katılacak olan takımlar 1 idareci, l antrbnör ve kurum amirince
onaylı en fazta l2sporcudan
oluşacak olup, isteyen takımiar bayan sporcu oynatabilir.
2- TumuvaYa katılacak takımlar teknik toplantıda tatırrı listelerini, oyunculann
kim]ik fotokopisi, kurum
kimlik fotokoPisini ve sağlık raporlarının aslını mutlaka tertip komitesine teslim edecekiir.
3- Turnuvada oYnatılacak olan sporcular 18 yaşından küçük olmayu"ak olrp,
üst yaş sınırı yokfur.
4- Bütün takımlar numaralı Şort Ve formalarla oyuna katılacak ve fonnaların
önlerinde numaraların bulunması
zorunludur. Forma numarası olmayan takımın müsabakası oynatılmayacaktır"
5- Takım listeleri ve istenilen evraklar teknik toplantı gününde teslim edilecek
ve sonradan listeler üzerinde
hiÇbir değiŞiklik yapılmayacaktır. Aksi durum tesbit edildiğinde ilgili takım turnuvadan
ihraç edilecektir.
6- TumuvaYa katılacak olan takımlarlar kendi kurumundan saha içerisinde en
az 3 kişi oynatacak olup, takım
listesİnde kurum dışı oyuncu sınırlaması olmayacaktır. (-? kurum oyuncusu
maç süresince mutlaka sahada bulunacaktır.)
7- Listede antrenör olarak yer alan kişiler salonda spor kıyafeti ile bulunacaklardır.
8- Müsabakalar akŞam saatlerinde ilk maç 18.00'de ve uygun olan salonlarımızdıoynatılacaktır.
9- Müsabakalar Uluslar arası FİVB oyun kurallarına göre yönetilecektir.
10- Müsabakalara
1
TVF Yarışma Talimatı ile Ceza Talimatında belirtilen hususlar geçeriidir,
l. furda 3 set üzerinden kazanılmış 2 set olarak oy**r"ultr r,2. turmaçlarından
1- Tumuvada maÇlar
itibaren 5 set üzerinden kazanılmış 3 set olarak oynanacaktıı.
l2- TumuvaYa okul takımlarının katılması durumundh enfazla3 okul personeli birleşerek
1
takım çıkartabilir.
13- Demek]er adına katılan sPorcuların söz konusu demeğe en az l yıl
üyeliğinin bulunması gerekmekiedir.
14- İtirazlar maÇ öncesi veya inaç esnasında baş hakeme veya tertip kuruluna yazılı
tutatanak karŞılığı teslim ed_ilecek olup, alınan bu 250,00
dilekçe ile 250,00,TL
TL hiçbir şekilde geriye iade edilmeycektir.
15- Turnuvada diskalifiYe cezasl alan idareci, antrenör veya o}uncu turnuva
süresince hiçbir şekilde takımla
çıkaınayacaktır.
16,2al4,2al5 Sezonunda İlimizde veya diger illerde faaliyete katılan kulüplerin tistesinde idareci,
antrenör ve
sPorcu olarak Yer alan herhangibir şekilde ceza kuruluna sevk edilenler yeya cezaalanlar takım
liştçsinde bulunamazlar.
l6- Turnuva Tertip Komitesi Mahmut UYSAL İl Temsilcisi, Davut KARAtsLINAR İl Emniyet Müdürlüğü
Temsilcisi, NeÇati ÇAMİÇİ Gençlik Hizınetleri ve Spor il Müdürlüğü Temsilcisi o|arak görev yapacaklardır.
l7- Talimatta yer almayan konularda karar almaya Tertip Kurulu yetkilidir.
DAĞITIM
:
- Tüm Resmi Kurum, Kuruiuş ve Özel
Müesseselere,
,'
Download

VOLEYBOL TALİMATT - Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl