T.C
ERGANİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milti Eğitim Müdürtüğü
Sal,ı : 2435594l
1821
25lI2l20I4
.05l6913665
konu: Üniversite Tanıtımı
ıı,ıÜpÜnrÜĞÜ
İlgi: Diyarbakır Valiliği n
Milli Eğitim Müdürlüğünün 23l|2l20I4tarih6766945 sayılı ya^g.
tarih ve saylh yazlsmda Üniversite Tanıtımı ile
gönderilmiştir.
ilgi
ilgili yazısl yaam|z
ekinde
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Servet Yalçın
İlçe Milli Eğitim MüdürV.
EKLER:
I-Yazı
(3 Sayfa)
uı,Ğııııvı:
Ti.im Lise Müdiirlükleri
ik İmzalı
Güvenli EleKron
Aslı İle Aynıdır,
#.ı."LL,ıao"t,v,
r-xrii,.ffi#-#*,Y'
adresindeJğio
Bu evrak güvenli elektronik imza ilç imza|anmıştır. http://evr-ksorgu.meb.gov.tr
-a6ba,3435-9b83,4246 kodu
ite teyit edilebilir
T.C
ERGANİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sal,ı
25l12120I4
: 243559411821 .05l6913665
konu: Üniversite Tanıtımı
ıııÜpÜnrÜĞÜ
ilgi: Diyarbakır Valiliği n Milli Eğitim Müdürlüğüniin 23l|2l20l4tarih6766945 sayılı ya^g.
İlgi tarih ve saylh yazlsında Üniversite Tanıtımı ile ilgili yazısl yaz|mlz ekinde
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Servet Yalçın
İlçe Milli Eğitim MüdürV.
EKLER:
I-Yazı
(3 Sayfa)
uı,Ğııııvı:
Ti.im Lise Müdt]rlükleri
ik İmzalı
Güvenli Elektron
Aslı İle Aynıdır,
9Al..LL-ı2o"t,v,
--*rİ-,.w,#-#*,Y,
adresindeJğio
Bu evrak güvenli elektronik imza ilç imza|anmıştır. http://evr-ksorgu.meb.gov.tr
-a6ba,3435-9b83,4246 kodu ile
teyit edilebilir
niya.ngexrn vaı,iriĞi
iı ıvrııı Eğitim Müdürlüğü
23l|2l20|4
Sayı : 676584921821,05l6766945
konu: Üniversite Tanrtrmr
KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli E,ğitim Müdürlüğü)
MilliEğitimBakanlığıYenilikVeEğitimTeknolojileriGenelMüdürlüğünün
ilişikte
ile ilgili 12.|2.20|4 iarih ve 639b430 sayıh yaZ|S|
,,üniversite Tanıtrmı,,
gönderilm§"iorr.,
yönelik
,,Gençler Kültürle Tanışıyor,, ünive,rsite Tanıtım programına
Eğitiminin
ıaliıi ğğitl* Temel Kanunu ile Türk Milli
olarak Türkiye Cumuriyeti Anayasası,
belirtilen ilke, esas ve amaçlara
Ju..uı., iıgiıi, vu,uı au7,',ı,n,elerde
geı.ıel amaçlarına
Müdürlükleri
"vgr|
o"""tiroi*.i ilgili okul, ilçe Milli Eğitim
al kırıhk teşkil etme",ıec.t ş"ı.iıo"-,
tüm
oLrak gerekli duyurunun ilçenize bağlı
iıgiıi
iı,
etkinlik
l.şiirilmesive
g..ç.tr
taratıı_ıdaı_ı
yapılması
gerçekleltirilmek üiere bahsi geçen etkinliğin
kı_ırıım \1üdürlükleri tarafından
okı_ıl
1-ıı-ısı.ısuırda:
Gereğini rica ederim.
Mehmet Baki SEVGİLİ
Vali a.
yrd.
il Milli Eğitim Müdür
EK:
I-Yazı (6 Sayfa)
DAĞITIM:
Kaymakamlığına
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
17 İlçe
İstasyon Cadesi Eski Eğitim Fakültesi
-l
mesteke gitim2 @meb, gov,tr
Mesleki ve Tekink Eğitim Şubesi
::
::: ; :-.:::
Yenişehir/D,BAKIR
Ayrıntılı bilgi için:A,S,ECER
Tel:(04l 2) 2265850
Fax:(0412) 2265828
-087çkoduileteyitedilebilir
T.C.
nrirri EĞirirı grüiA.xııĞı
Yenilikve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
I2ll2lz014
Sayı : 88013337/82|.05l 6390430
konu: Üniversite Tanıtrmı
VALİLiĞiNE
(il Milli Eğitim Müdürlüğü)
İıgi :
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünün 21l11l20l4 tarihli
sayılı yazısı
ve 89480013l28I2
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünün, Türkiye geneli resmi/özel tüm lise ve
dengi okul öğrencilerine yönelik, "Gençlik Küttürle Tanışryor" ünİversİte tanttım programl
düzeıılemek istediklerine ilişkin ilgi yazısı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin gerıel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde beliıtilen ilke, eSaS Ve
a,İ-iaçlara a_ kırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilÇe milli eğitim
müdürliikleri tarafından gerçekleştirilmek üzere söz konusu etkİnlİğİn yapılması uygurı
görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
M. Hakan BÜCÜK
Bakan a.
Genel Müdür V.
EK : İlgi yaz|ve ekleri
(5 sayfa)
Müdiirlüğümüzce izin verilen etkinlikliğe ait tüm belgelere
http://yegitekmeb.gov.tr (Yarışma ve Sosyal Etkinlikler başlığı altında) adresinden
Not: Genel
ulaşılabilir.
DAĞITIM:
Gereği:
B Planı
Bilgi:
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdiirlüğü
Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
İstanbul Kültilr Üniversitesi Rektörlüğü
Konya Yolu T. Okullar/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb. ggv.tr
e-posta: [email protected]
Al,rmtılı bilgi için: Harun ÇETİNKAYA (lJz. Ögretmen)
Tel: (0 312) 296 9440
Faks: (0 312)2238736
ffiza||eimza|anmıştlr.http://evraksorgu'meb.gov.traaresinaenöif6-c873-36f5-b36c-81f9ı<oauileteyitedilebilir
ü-.
lçr*ş ıu ı
xU ıİİİ n..,u§iv
Ensirrsi
nİrrOnı-üĞü
ZL,LL.?ü\4
§ayı :89§ıtriı3i ü3&b
programlan hk,
Konı-ı : üerığk Kültürle Tanşyer
TAıt,İ,B,
,t
ffire
li
rğiti*ı Tğlııol§İi}ğfi {xıırıl
Xfirya Yüb üığ,r 6pıiıİdıaşdaınğd
ild
ü
rfilğ ü
lğışğ
i*ü,lYüııüırİ *A*l(üh
: ıŞffi trxşffiffi#x\rffi^ffi&
:Tݧffi 'ff,m,
rm
-*ı*ımları
ışnları
.. a,:'
0
w ÇzelÇgrdırüKıırumlan
cııııgçı,r*
ünivtr§ite yaşarnınıı} ııınıLııııı
rrognın}rırıın vs
yana çüı,dürm*t oııusyTy
uslvqp üryüE imkönı lx}lüıı,*rğg|ıııı{
*
tlen
etıneden,
:'
"._
Yü§ğk Oğretim
,oi*, ürğşwüş,,,,öenta.u,ç
üw*
,üı**,,,* bç waı.
wııı
ıffi :ffi,J;§ffi ;Tffi
öa ı.ıyçulamak islayaruz,
*ıwşrx**ştr
gonüt}ülük *," ŞT :*f:j*::,-İ:,r§I,Jı; b,aşkanıığınıza td}dirııeçektir,
ffi ,ff§,lilTi-i,Ki;;,Eüriffiınızabi}dirııecektir,
*ril,ru,ffi
nltrff§rİilK,ru,;; ;;;
u
vç Eş|iinizi
rica edeıtn,
§ayçılanmia,
RşiıtğrY,
ük: ?ragram İçenği
lıtan oı:l
Xulııır
Ü
nıveısı:*rİ:rT:İff:
o,rı- v*ı*r*ot01B*,r(ÖY
rı.
ian1,ğ 1;İ'j,,';a;İ
'., l':iııı,lg8 4;
c oo5ıa, r€<ıoülu}.ğ
'
tzk\ (üıl2ı,'t98 66
39
kı,
tJu iı
m.ilıu.ctff.,,ıl
Kültülle
Program İçeriğl
çöıiiııırn
§ğlüm Fakil}üesi
Okul Öncesi Öğretmeniiği
Rehberlik ve Psiko|ojik Danışrnaniık
Fen-Edetfyat
Fa
kültesi
Fizik
İrçiliz ülive röü{aa
i,ilateın atjk-Bilçisayar
Molçkülçr BiyoloJl ve Çenetik
Tanışıyof
Program İçeriği
§ğ§m §**ihM
İngilizce 0ğreunaıilği
Okul Oncesi Öğretmenliği
R*berlik ve Psikulojik §anşrıanhk
Fen-Edel*y* fakiiffigi
Ezik
İııgiiı ğtiiıe
reb{ar
Matgnatik-Bilgisayar
üd*{*üi*r ülv*W.' ııc
6şığik
P§kotoji
§üüç ü,}iiv* §d*b§atı
Hukuk Fakülte§i
İşktnıe
üluçiararşı İllşklleı Çİngltlzce}
ulusiararşı llcaret
tüiınşrtık Fakiiiteşi
Mimaıiık
f,{i
marlı k (İnglilzcc}
l(ğhğı?dü§lik Fa}üit*gi
üilçsay aı
ğloKrçnik
ld üh end
l{
*
*
i§liğl
ühe,ıdlgllği
Endüstrj Mühendidiğl
İnşaat Müherdisliği
İnşat Mühendisliği ğü*çe}
sanat ve Tasanm Fakiiieçi
İç Mimarlık ve Çevre Tasanmı't*
İetişim Tasanmı (Muitimedya}***
, canlandırma §nernası
. Fotoğraf ve Mdeo
, Grafik-lffeb Tıçanııı
, üyunculuk
*
Piadik §şnat]ar
, 5inerna-TV (Yapırn -Yönetim}
e üalkla İllşlıl le4
İletÇiın §anatiaı (Reklarncılık v
yiinetici|ıği ve
§anat yönetimi (§anat xurumlan
§nat
İşıeşnerııığı}
Adalct Hcslek Yük*ftokıılu
Adalet
§ankacılık ve §,igoüacılık {İÖ)
Dş licaret
Dış
llcaret (İÖ)
Grafik Tasanmı
Ha|kla İllş§ler ve
Tanıtnı
Halkla İllştller ve Tanıtım {İÖ}
İklımlendirme ve Soğutma Tcknoloji§
Radyo v*
Uçak
{*)
ieleıiıy*n Telootojlsi
(İÖ)
lekno§i§
eı§ain
en ru y§zde 30'ıı İnçilizredk.
Mİhendislik Faküitesi lisans programlannın oğreüm dili İrçilizce'dir. Türkp
!**)
üheııdbliği programı da bulun maktad ır.
M
1**t; Ozd Yeüe*çk şnavı ile
2.
oğrenciafınnışffi&,
]*tesleklerin Tanıbmı
ar-j--}-,,-
l
...- .*ı
l
ğç
Yulrşnüa sayılan yülııek Sretim program*aı,ı ile
-
Xdeki g*reldiiikkr.
b,€§ğr'
ve kaşııtlw
Eğftim koşullan ve gerd<tilikleri
Meeuniyet sonrası istihdam olanakları
3. tiıı*şırışi§ Yşşamı
a. Ürıiverşite ya,şroında çwçW @en
b. Kuiüp çalışı,ııaiaao sııcır eü<iniikigj
{"
i§iil alamğ
l{*:ırğiııigeiiştirrre koşıllan
üçİeıü,ı\,
tnşat
Download

yazı için tıklayınız - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü