BİLGİLENDİRME NOTU (KAZI BAşKANLARI İçİN)
Bakanlıgımız izinled ve kaynaklatı ile finanse edilen arkeolojik kazı çalışmalannı yürütmekte olan
İügih Yalrı/ar,ak Yii7g Araştııııan, Sondğ ue Kary
Yürütülmui
Hakkında
Yönerge"
kapsamnda
özellikle mali konulatda katşılaşılan sorunlann
Çalışmalannın
tartrşılacağ ve brüs alışvedşinde bulunulacağ bif "Kaz| Başkanları Bilg, Paylaşımı ve İstişare
Toplantısr"nın getçekleşüilmesinin faydalı olacağı düşünülmüştıir.
I(azı Başkanlarr ile "K1)/tilr ue Tabiat Varhklanjıta
Antalya İli'nde Porto Bello Otel'de 3 ayrı grup halinde 1,3-1,5 Mart tadhleri arasrnda
getçekleştkilecek olan toplantya katılacak l{azı Başkanlan'run konaklama, şehfuleramsr uçak (,etken
rezewas}ron }ıapılması ve ekonomik olması ka}rdıyla) ve otobüs gıderlerı Genel Müdütlüğümiz tarahndan
karşilanacak olup, şehiriçi taksi, günlük harcırah vb. giderler için ödeme yapılmayacakm.
Geçerli mazetetj, nedeniyle toplanilya katıJamayacak olan I(azı Başkanlafl'nln yeineKazı Başkan
Yardrmcılarr'nın kaülması getekmektedit. Otel ile yapılan sözleşme gereğince herkazı başkanının belittilen
grup içinde toplantıya katılması zorunlu olup, gruplar arasında degişiklik yapılamayacaktır.
Toplanilya katılacak o|an Kazı Başkanlarr veya Yardrmcdafl'nln TC Kimlik Numatalarr, Banka
Hesap (IBAN) Numatasl, vatsa Derece, I(ademe, Ek Gösterge bilgileri ile yolculuğa ilişkin belgelednin
hazt bulundwulması. ve iğili petsonelimize teslim edilmesi getekmektedir.
I(azı Başkanlan "Bilgi Paylaşımı ve İstişare Toplantrsı" ile ilgili bilgi almak için aşağda e-posta
adresleri ve telefon nurrıaraları verilen ,ızman|ar ile iletişime geçebilitsinız.
ı
Marmara ve İç Anadolu Bölgesi Kazı Başkanları
omcr.bala mir@]ı ulturturizın.gor,.ı r
0 Q12) 508 61, 64
ı
Ege. Karadeniz. Doğu Anadolu ve Günevdoğu Anadolu Böloesi Kazr Baskanlarr
ıc11!z4j11]r1ç.]@1rulriı.:grzrn
0 Q12) 508 61 36
ı
g,_ıy.lı
Akdeniz BölEesi Kazr Baskanlarr
k u c u [email protected] ı ıl ı urtiırİz_.m_.1ş
0 (3I2) 508 61 80
mu gt,.
1_r,..1
ı Barai Bölsesİ Kazıları
nilufcr. [email protected]] turtuıiz ın.
0 (312) 508 61 75
1
gt_ır,.
tr
12-13
12
13
MART
2014 (1.
GRUP)
OTELE GIRIŞ
MART 2014 CARSAMBA
MART 2014 PERSEMBE
14 MART 2014 CUMA
13-14
MART
ToPIjNTI
OTELDEN CIKIS
2014 (2.GRUP)
13 üvü^K-T 2014 PERSEMBE
14 MART 2014 CUMA
15 I\LART 2014 PERSEMBE
14-15
14
15
MART
GRUP)
OTELE GIRIS
ToPLANT]
OTELDEN CII«Ş
\.LdRT 2014 CU^.[d
MART 2014 CUMARTESI
16 MART 2014 PAZAR
BARAJ BÖLGESİ KAZI LARI
13
2014 (3.
OTELE GiRIS
ToPLANTl
OTELDEN ÇIK]Ş
MART
2014
D
EĞERLEND İ RME
PERSEMBE (Aksam)
l
T O PI-ANT
TOPI-ANT]
I
SI
KAzI BAşKANLARI niıciıEıvninrvın ToptANTIsI
Saat
10:00-10:15
(2 0
14)
Bildiri
Konu
Açılış
10:15-10:35
Kazı|ar Dairesi Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyetleri
Melik AYAZ- Umut
GöRGüLü
10:35-11:00
Ören Yerlerinde Çevre Düzenleme Projeleri ve
Uygulamaları
Uygulamalar Dairesi
Başkanhğı
11:00-11:20
ARA (Çay-Kahve)
LL=ZO-L2:0O
0deneklerin Kazı Çalışmalarında Kullanılması
12:00-13:30
öĞı,r yEMEĞi
13:30-14:15
Ödeneklerin Kullanımı ve Kazı Çalışmalarında
Yaşanılan Temel Sorunlar
DöSİMM
Strateji Dairesi Başkanlığı
|4ı|5-L4=2S
ARA
14:25-15:30
Soru- Cevap-Tartışma- Değerlendirme
15:30-15:50
ARA (Çay-Kahve)
15:50-16:30
Soru-Cevap-Tartışma-D eğerlendirme
L6:3O-|6=4O
ARA
L6:40-77 3O
Genel Değerlendirme ve Kapanış
GRUP
(I2-L3 MART 20L4)
1.
\ü(
KAZI İLİ
AFYONKARAHiSAR
AmoTium
2
Acemhöı,iit
Aşıkll Höyiiİ
8
AKsARAY
AKsARAY
AKsARAY
BATMAN
BATMAN
BATMAN
BATMAN
3
4
5
6
7
GüVercinkavasl
rld. Doc. Dr. Gül PuLHAN
lrd. Doç. Dr. Elif GENC
)oç. Dr.Aslr ERIM OZDOCAN
)oc. Dr. V. Belgin DEMIRSAR ARLI
Kuliki Hövük
Cemi Alo sutl
tnik cini Fruüarı
BURsA
11
BURSA
Aİtoprak!İ Höyiil
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
CANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
CANAKKALE
Assos
KiliseteDe Hövüğti
15
"l6
|7
18
79
25
ÇANKIRI
DryARBAKIR
DryARBAKIR
DIYARBAKIR
DryARBAKIR
DryARBAKIR
26
ESKIŞEHİR
27
ESKlsEHIR
GAZIANTEP
ISTANBUL
ISTANBUL
KAYSERl
KiRKLARELI
KIRKLARELI
20
2|
22
24
z8
29
30
31
34
KoNYA
35
36
NEVsEHIR
NIGDE
37
NIGDF,
38
siİRT
SiVAS
TEKIRDAĞ
ŞANLIURFA
39
40
41
Paşalar
Tıoia
Giilpmar
Paion
zevtinlik Hövüğii
Yeni Badenüi Hövük
Alexmdria Troas
corakveİler Fosil Loka].
SalatteDe
Körtik Teoe
Kavuşan
Hakemi Use
Mtislümmtepe
kiillüoba
karacahisar ](alesi
zeıgm
Anadolu Kavağr/Bevkoz
Bathonea Antik Kenti
Kültepe
kuklmeli Hövük
Fatih Denir Döküuümesi
Kubad-Abad
oVaören
konstmtin-Helena kilisesi
Teoecik / Ciltlik Hövük
Çattepe
Divdği Kalesi
Karaevlia].tl (Heraion Teikohos)
Harım
Ören yerj
Hoşap Kalesi
vm kalesi Höviiğü
45
ToKAT
VAN
VAN
VAN
46
YOZGAT
47
ZONGULDAK
Kerkenes
42
43
a
ULUCAM
]ıof. Dr. Abdüsselam
BURSA
14
)rof. Dr. Mitribm OZBASARAN
)rof. Dr. Sevil GULCUR
GIe Ameİ
9
73
foc. Dİ. Zeliha DEMIREL GOKALP
Prof. Dı. Aüve OZTAN
Hasad<evl
10
,l2
KAZI BAŞKANI
KAZI ADI
1
Komma
Aymis
Tios
'rof. Dr. Benra ALPAGUT
)oc. Dr. Necmi KARUL
)Iof_ DI_
Nuettin ARSLAN
'rd.Doc.Dr. Göksel SAZCI
ASLAN
Coşku OZGUNEL
)oc. Dr. Rüstem
Prof. Dr.
Prof. Dr. Cevat BAŞARAN
Pıof. Dr. Burcin ERDOĞU
Prof. Dr. Halime HURYILMAZ
Doc. Dr. Erhm OZTEPE
Pıof. Dr. Avla SEVIM EROL
Pıof. Dr. A.Tuba ÖKSE
Pıof. Dr. Vecihi OZKAYA
Prof.Dr.
Giüiz KOZBE
Doc: Dr.
Halil TEKIN
Yrd. Doc. Dr. Ewüo AY
Prof. Dı. Tuım EFE
Prof. Dı. Erol ALTINSAPAN
Prof. Dİ. Kutaltruş GORKAY
PIof. Dr. Asnu BİLBAN
YALCIN
Yrd.Doc.Dr. Sensül AYDINGUN
Prof. Dr. Fi]ıri KULAKOGLU
Prof. Dr. Mehmet
OZDOCAN
rld.Doc.Dr.Nuİcm YAZICI
]rof. Dr. Rüchm ARIK
irof . Dr. Yücel $Ei,.]YURT
]rof. Dr. M.Sacit
PEKAK
)oc. Dr. Erhm BICAKCI
Yrd.Doc.Dr. Haluk SAĞLAMTiMLrR
)oc. Dı. Erdal ESER
)rof-Dı_ Nese ATII(
)oc. Dİ. Mehmet
ÖNAL
)oc. Dr. Deniz Burcu ERCIYAS
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ToP
Yrd.Doç.Dı. Erkm KONYAR
Yrd. Doç. Dı. Mehmet IŞIKLI
Abdülkadiı BARAN
Yrrl Dnc Dr §ahin YlI DIRTM
Doc. Dr-
üNİvER§İTE
Anadolu [Jniversitesi
Aıkara universitesi
Istmbul Üniversitesi
kültıiı ve Tuıizm Bakarüğı
Batmm universitesi
koc univereitesi
cukuıova universitesi
onsekiz Mtt universitesi
Istmbul Universitesi
An]<aa üniveısitesi
Istmbul universitesi
C)nsekü Mart lJniversitesi
c)nsekü Milt Ünivelsitesi
onsekiz Mart universitesi
Kültür ve Turizm Bakajüğl
Atatiiık universitesi
Trakva univeısitesi
Hacettepe univelsitesi
Ankila Univelsitesi
Ankaıa univeısitesi
kocaeü univelsitesi
Dicle universite§i
EmekL
Hacettepe Univeİsitesi
Gazimtep Üniversitesi
Bileci.k Sevh Edeba]i Unv.
Anadolu universitesi
Arıl<ra universitesi
Istmbu] Universitesi
kocaeli üniversitesi
Ankara universitesi
Külfitr ve Turizm Bakadrğr
Mimar siırm Üniveısitesi
onsekiz Maıt Üniversitesi
Gazi universitesi
HacetteDe
I
Jniveİsitesi
Istmbul universitesi
Ese üniversitesi
cunüuivet üniversitesi
Namık Kemal I]nivetsitesi
Hrrm universitesi
oDTÜ
yüziindvı] universitesi
Istmbu1 Universitesi
Atatiiük Univelsitesi
sltıf, kocmm universitesi
kaİ6hitk l
2. GRUP
(L3-14 MART ZoL+)
I
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
76
|7
18
L9
KAZI İLİ
KAZI ADI
AGRI
Bozkurt (Mollacem) Nekroooliı
AMASYA
AMASYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
ARTViN
AYDIN
AYDIN
AYDlN
AYDlN
22
AYDIN
AYDIN
BALIKESIR
20
27
23
BALIKESIR
2{
BALIKESIR
25
25
BITLIs
BITLIs
27
ÇoRUM
z8
çoRUM
coRUM
coRUM
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3E
39
40
47
42
EDIRNE
EDIRNE
ERZINCAN
ERzINCAN
KARABÜK
KiLİs
MERsIN
MERsIN
MERSIN
MERsiN
MERsIN
sINop
oluzhövük
tIaışm Kalesi Kızlar Sarayr
Kaİain
Arykmda
Hacmusalar
suluin Mağarast
Aspendos
Aziz Nikolaos
Alaa Kalesi
xmthos
Olympos
Pataİa
side Tiyatıosu
savsat kalesi
kadıkalesi
Alabmda
Magnesia
Tepecik Hövük
Nvsa
Tıalleis
Kvzikoş
Antmdfo§
Daskyleion
Bitlis Kalesi
Eski Ahlat Sehri
Alacahövük
§apinuva
Resuloğlu Mezarlığr
Eskiyapar Höyük
Enez (Ainos)
Yeni Saıay
kenah kalesi
Alhntepe
Hrdimoupolis
oylum Hövük
Gözlükule Hövüğü
kelenderis
soli pomoeioooüs
olba
Antiİ
Kenti
silijke kaiesi
Balatlar Kilise komoleksi
KAZIBAŞKANI
Prof. Dr.
Doc. Dr.
Aynu OZFIRAT
sevket DoNMEz
Yrd. Doc. Dr. Emine DÖNMEZ
Prof. Dr- lsm
Doe .
YALCINKAYA
Dr. Macit TEKINALP
)oc. Dr. Ilknur OZGEN
?rof.Dr.
HamTASKIRAN
)oc. Dr. Veli KÖSE
]ıof. Dr. Sema DOGAN
)oç. Dı. Osm ERAVSAR
)ıof. Dr.
Buhm VARKIVANC
tof. Dı. YeldaOI.CAY UCKAN
)rof. Dı. Havva I§lK
)oç. Dr. Hiisevin AL^AI.,IYALI
rİd. Doc. Dİ.
osm
AYTEKIN
'rof- Dr. Zeweo MERCANGÖZ
)oc, Dr. Suat ATESLIER
Prof. Dr. Orhm BINGOL
PIof. Dı. Sevinc
GÜNEL
Yrd. Doc. Dr. Hakan ÖZTANER
Yrd. Doc. Dr. Aslı SARACOGLU
Yrd. Doc, Dr. Nwettin KOCHAN
Doc. Dr.
Güıcm POLAT
Km IREN
Yrd.Doc.Dr. Gülsen BAS
Pıof. Dr. RecaiKARAHAN
Pıof. Dı. Avkut CINARoĞLU
Doç. Dr.
ÜNİVERSİTE
Mustafa Kenal ÜnvI§tanbul univeısitesi
I§tmbuı univeısitesi
Küıtlir ve
Tuim
Ba}an]rğr
HacetteDe Üniveısitesi
Bilkent universitesi
Ankara universitesi
Hacettepe Universitesi
HacetteDe Üniveısitesi
selçuk univeısitesi
Akdeniz univeısitesi
Anadolu Ünivetritesi
A}deniz Üniveısitesi
Anadolu univeısitesi
yüzünciıyıl univereitesi
Eqe Ünivereit€si
Adnan Mendeıes üniveısitesi
Ankara universitesi
Hacettene universitesi
Anlaıa Üııiversitesi
Adm
Menderes Üniversitesi
Atatürk univeı§itesi
Ese universitesi
Muğla Üniversitesi
yitzüncüyil Üniversitesi
yiiz{incttyıl univesitesi
Kültilr ve Tuizm Bakan]rğı
Prof. Dr. Avstil SÜEL
Ankta Ünivercitesi
Pıof .Dr. Tavfun YILDIRIM
Aıüara üniveısitesi
Joc.tjr.lun. slPAHl
Prof. Dr. Sait BASARAN
)oc. Dr. MustaJa ÖZER
]ıof. Dı. Hüseyin YURTTAS
?ıof. Dı. Mehnet KARAOSMANOGLU
)oc.Dr. Vedat KELIS
)oc. Dr. Ati[a ENGiN
'ıof. Dr. AslıÖZYAR
'rof. Dr. kvent ZOROGLU
'rof. Dr. ReroiYAGCI
Pİof. DI. Emel ERTEN
Doc. Dr.
Prof
Dİ
Ali BORAN
KöRoĞLII
Gitlaüin
An-kara Universitesi
Kültilİ ve Turizm Bakantğı
Bahçeşehiı Ünivetsitesi
Atatürk üniveısitesi
Atatliık universitesi
ondokuz Mavıs univeritesi
Curüwiyet Univereitesi
Boğaziçi Üniversitesi
selcuk ünivereitesi
Dokuz Evlül universitesi
Gazi universitesi
Selçuk Üniversitesi
Mimat sinan iin,iwotçitpci
GRUP
(L4-15 MART 2o14l
3.
{(
1
2
J
4
5
6
KAZI İtİ
KAZI ADI
ADANA
ADANA
Tatrlr Hövük
Amvaıza
BuRDUR
BURDUR
DENIZLI
DENIzI-I
Kibyra
Hacılar Büvill Hövük
Bevcesultan Hövüğli
Laodikeia
Kale-i Tavas(Tabae'
Accma Hövül
HiDodlom ve cewesi
7
DENizLi
8
10
HATAY
HATAY
HATAY
11
ISPARTA
L2
K.MARAS
13
KLTAI{YA
Aizmoi
|4
KuTAI-IYA
seyitömer Hövüğü
9
ucağulı Mağrasr
pisidia Antiocheia
Direk]i Mağaıası
15
MANISA
Aigai
16
Thvateiıa
|7
MANİSA
MUĞI-A
18
MlJGl.A
19
MUG]-A
20
MUĞLA
MUGLA
MUGLA
MUĞLA
MUĞLA
MUGLA
MUGLA
21,
Becin kalesi
Bws.az
Kaunos
Mvndos
Pedasa
35
IZMIR
stratonikeia
Tlos
Euİomos
Letoon
Knidos
Ayasuluk-St. Tem Kilisesi
Klaros
Phokaia
Smvma-Aqora
Yeşilova Höyüğii
klazomenai
LimmteDe
Metropolis
Niİ Dağı
36
IzMIR
Panaztepe
IZMIR
|ZMIR
ulucakHöviil
38
39
IzMIR
22
23
24
aa
26
IzMIR
2a
iZMiR
29
zMİR
30
IZMIR
IZMIR
IZMIR
IZMIR
31
32
33
u
40
a1
tZMiR
IZMIR
oqMANrVF
Erythıai
Bağl
Teos Antik Kenti
KAZIBAŞKANI
Yrd. Doç, Dr. K. Serdar GIRGINER
(rd. Doc. Dı. Fatih GUr§EN
1ıd.Doc.Dr- Sitirü OZUDOGRU
Prof. Dr. GüIsiim
UMURTAK
)oc. Dr. Esref ABAY
Prof. Dr. Celal SIMSEK
Prof.Dr. Bozkurt ERSOY
Prof. Dr. Kutlu As]:hmYENER
)oc. Dr. Hatice PAMIR
Prof. Dr. Erksin GULEÇ
DoC. Dr. Mehmet
OZHANLI
Yıd.Doc.Dr. Cevdet Merih EREK
)oc. Dı. EliJ OZER
Prof. Dı. Neiat BILGEN
Prof. DL Ersin DOĞER
Doc. Dİ. Engin AKDEN]Z
Pıof.Dr. Kadir PEKTAŞ
Pıof. Dr. NummTUNA
Prof. Dr. Cenoiz ISIK
Prof. Dr. Mwtafa SAHIN
Prof. Dr.
Adnm DILER
)oç. Dı. Bilal ŞOGUT
)rof- Dr. Tmeı KORKUT
'rd. Doc. Dr. Abuzer KIZIL
)oc. Dı. Sema AT1K
KORKMAZ
)oC. Dİ. Ertekin DOKSANALTI
Yrd.Doc.Dr. Mustafa BÜYÜKKOLANCı
)rof. Dı:
NumSAHIN
'rof. Dı. Ömer OZYIĞIT
'rd. Doc. Dr. Akn ERSOY
rId. Doç. DI. Zafel DERIN
)rof. Dr. Yasr ERSOY
)rof. Dı. Havat ERKANAL
'ıd
AYBEK
TULUNAY
Dı. Amağm ERKANAL
Doç. Dr. Serdr
'rof. Dı. Elif TUL
)rof.
)oc. DI. ozlem CEVIK
AKALIN ORBAY
ŞAHOGLL
)oc. Dr. Avseciil
)oc. Dr. Vasıf
'rof.Dr. Musa KADIOĞLU
)ınf Dr Tııroı1 7FYREK
üırıivrnsirs
Çukuova Universitesi
Çukuİova Univeİsiteşi
Mehmet Akif Eısov Unv
lstmbul universitesi
Eqe Üniversitesi
pamuklale universitesi
Ese Üniversitesi
koc uruvelsrtesi
Mustafa Kemal Unv.
Ankaa universitesi
Siilevmm Demirel Unv.
Gazi universitesi
pmukkale univeısitesi
Dumlupna universitesi
Eop Iiniı
Adnm Menderes universitesi
pamukkale universitesi
oDTU
Ba§kent UniV€Isitesi
ljludağ Universitesi
Muğla universitesi
pamukkale Üniversitesi
Atdeniz universitesi
Mtğla ljnive§itesi
Baskent universitesi
se]cut üniveısltesi
pamukkale universitesi
Ese universitesi
Eqe Üniversitesi
Dokuz Evlül üniversitesi
F.op
I
Ini
Hitit Univ€İsitesi
Aıkara Universitesi (Emekli)
Iıakva universitesi
Istanbul universitesi
Kültİiı ve Turizm Bakaı]rğı
TIaiya Üniveısitesi
Ankara universitesi
Aıkara universitesj
Aıiara universitesi
karadeniz Teknik Üniversitesi
Download

PDF formatındaki dosya