çEvRE vöıt=ri ıuı sisrervı
BELGEsı
i
Bu belge
oşoğıdo odı geçen firmoyo
çİııııxo çİıuıelro ve BEToN sııı. rlc.
A.ş.
Adıyaman Fabrikası
Börgenek Köyü Mevkii P.K.l1 O2OO{
Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK)
tarafından aşağıdaki standard
için verilmiştir
TS EN lSO 14001:2005
Belgelendirme kapsamı aşağıda
ayrıntılı şekilde belirtilmiştir
Çimento ve Beton Üretimi
Bğlge No! ÇYs-oot o
Kğy|t Torihll 25.06.20ı3
Yeniden Bqgım Tqıihi:
Geçeİlillk Tqrihi: 25.06.20ı 6
}K-^Ç-,1
Alpay E. |ĞREK
Prof. Dr. Ersan KALAFATCIG LU
Kalitg ve Çgvre Kurulu Başkan|
Kalit6 ve Çevre Diroktörİı
sistem KÇK kurallaana uygun sürdüruBükçe brl belge 3 y,l süre ile geçedidi.
Belgenin 9eçerliliğin i w..Jw, k-ğk.org adEsinden kontrol edebilirsiniz
,
TÇMB, Kalite Ve Çevre Kurulu
|,/ıkara Taknoloii Geli$irno Böloesi, cybeİpa DiIekBinasl, 1605 cadde
06800 Bilk€nv ANKARA
03122650881
T6l:0312 265 09 00
Fd
Bu
K.liıe
ı
sKY F25İ3.02.2007_0
b.loeni. ıhülkiy.t h.kh Tli.ıiyğ Ç]mento MüsıahsllıO.i Bidüği(TçMB)
çe@ Kufulu lkldadi lşl.ü.ne§l .e ainil ld.n ld 0 nd. i.de .Jih6lidi.
Ve
o
g
TÜRKAK
Download

TS EN ISO 14001:2005