T.C.
PALANDÖKEN KAYMAKAMLIĞI
Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : I04I7|97.1903.99lI5I4952
Konu : Okullarda Siyasi ve İdeolojik
Toplantılar.
IIl02120|5
MUDURLUGUNE
PALANDÖKEN
İıgi
:
İı
ıılııi
Eğitim Müdürlüğüniin 27l0Il20I5 tarih ve 957462 sayılı yazısı.
İ|giyazı|arı ekinde gönderilen Bakanlığımızabağllıve denetimi altındaki bazı okul ve
kurumlarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin amaç ve hedefleri dışında siyasi ve ideolojik
toplantı ve görüşmeler yapıldığı ile ilgili MEB Rehberlik ve Denetim Başkanlığının
22l0I120|5 tarih ve 76589T sayılı yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğinin yazı doğrultusunda yapılmasını rica ederim.
orhan Özpx
Müdür a.
Şube Müdürü
EKI
Yazı;(1adet)
:
DAGITIM:
İlk ve Orta Dereceli Resmi /
özel okul Müdürliiklerine
Mehmet Akif Ersoy Mah. Mimar Sinan Cad. Palandökerı/ERZURUM
Ayrıntıh bilgi için irtibat V.H.K.İ.: Ayşe DUMLU
Telefon : (0aa!3l7 |l2l Faks : (0442) 3l7 13 88
e-posta : [email protected] Elektronik Ağ:http://palandoken.meb.gov.tr
tw
§'ğ'\
T.C.
ıvıiı,ıi ı,Ğiriıvı naraxrrĞr
Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
Sayı : 796548a5n00/76589l
22/0|/20l5
Konu: Okullarda Siyasi ve İdeolojik
Toplantılar
veıiı.iĞiNe
Bakanlığımızabağlı ve denetimi altındaki bazı okul ve kurumlarda, eğitim ve öğretim
faaliYetlerinin amaç ve hedefleri dışında öğrenci velileriyle siyasi, İdeolo;it konularda
toplantı ve görüşmeler yapıldığına dair Bakanlığımıza bilgiler ulaşmaktadır.
Bilindiği üzere;
Anayasanın Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi başlıklı 42 ncimaddesinde "...Eğitim
ve öğretim kurumlannda sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler
yürütülür.",
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık başlıklı 7 nci
maddesinde de "Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi
Ür siyasİparti, kişi
veYa zümrenin Yararını veya zararlnı hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini
Yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ğibi ayır,m
YaPamaz|ar; hiÇbir Şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu
eylemlere katılamazlar. "
şeklinde amir hükümler bulunmaktadır.
Bu hükümler çerçevesinde Bakanlığımızın denetimi altındaki
okul/kurumlarda;
eğitim ve öğretim faaliyetlerinin amaç ve hedefleri dışında siyasi ve ideolojik toplantı
yapılmasının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması gerekmektedir.
Bu
kapsamd4 maarif müfettişlerimizin ve Bakanlığımızın her kademedeki
Yöneticilerinin; kendilerine ulaşan ihbar, şikayet ve duyumları değerlendirerek, mevzuata
aYkırı eylem ve işlemleri tespit edilenler hakkında gereğini yapmaları ve sonucundan
Bakanlığım ıza bilgi vermelerini rica ederim.
Atif ALA
Bakan a.
Rehberlik ve Denetim Başkanı
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www,meb. gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak güvenlielektronik iınza iIe imzalanınıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Ayrıntılı bilgi için: A.GÜLSOY
Tel: (0 3 l2) 4l3 l5 23
Faks: (0 3l2) XXX XX XX
l89a-f28c-3397-bb4b-3b3a
ı<oau ile teyit
edilebilir
Download

Okullarda Siyasi ve İdeolojik Toplantılar