...
.
'.t
~
.
CELAL BAYAR UNIVERSITESI HAFSA SULTAN HASTANESI
HORMON
.
3. GRUP TEKNiK ŞARTNAMESi
BUT Kodu
1
Malzeme Adı
Edilen
Talep
.1',
f
25 OH Vitamin D
J
12.000
2. 904.040
TSHreseptör bloke edici antikor
"
2400
5. 903.170
Prokalsitonin
i. 900.130
.~.
i
i
6
.,
\~"
,
10.000
-
Cyclic citrullinated peptide (Anti ~tP)
907.101
1
-,
Test Sayısı
4000
r."
i
""
TOPLAM
i
28.400
i
i
TEKNiK ÖZELLiKLER:
ı ihaleye
konu olan kitleri
analizörü
2, Testleri
çalışmak
üzere s~atlik
I,
verilmelidir.
çalışmak
test hızı en az 80 olan hormon
üzere elektrokemiluminesans
yöntemi
ile çalışan tam
otomatik
hormon analizörü verilecektir.
3. Cihazın kullandığı
küvet
ve pipet
uçları
~ontaminasyonu
önlemek
amacıyla
tek
kullanımlık olmalıdır.
4- Cihazda numuneler
J'
için ön işlem gerekivorsakitler
kadar ön işlem reaktifi, gerekebilecek
ependorf,
Ş
Cihaz,
vorteRs,
, mikrosantrifüj
gode gibi sarf malzemeleriyle
tam
otomatik
yerleştirilmesinden
Continous
,
gibi cihazlar ve gerekli
birlikte
sağlanmalıdır.
1,
Random
Access
çalışmalı,
numunelerin
sonuçların alınmasına ka~ar bütün işlemleri tam otomatik
yapmalıdır
9
istenilen örnek miktarına yetecek
olarak
.,
r
Cihaz açıldıktan
ilk sonucu verene kadarki ~süre belirtilmelidir.
\-
-7. Cihaza rutin çalışmayı kesmeksizin
~. Cihazın otomatik
dilüsyon
acil nul]'\Une girişi yapılabilmelidir.
özelliği olmalıdı-
9 Reaktif ve numune problarında seviye ve pıhtı dedektörü
10.
Cihazın
hastanemiz
sistemine
bağlanması
firma tarafından
II
us
sistemine
için gerekli
uygun
olabilecek
Reaktifler barkodlu olmalı, reaktif barkodların
donanımı
olmalıdır.
yazılım ve donanım
J-
karşılanmalıdır.
bulunmalıdır.
Hastane
ihaleyi
us
kazanan
cihaz otomatik okumalıdır.
12 Cihazın reaktif bölümü soğutmalı olmalıdır. C 'az stand-by konumunda iken de
f
soğutma aktif olmalıdır. Kitler bozulmadan 3 ~'afta stabil kalmalıdır.
13. Cihazda
5,
o
k
.
i
küvet, printer
kağıdı, printer
dilüsyon i in gereken solüsyonlar, yardımcı f+.aktifler) firma tarafından
ve kitl
_ ..,
ullanılacak tüm sarf malzemeler"
ıe
kartuşu,
ücretsiz olarak
irlikte yeterli miktarda teslim edırecektir. Bazı testler için ayrıca yardımcı
ıı
'
:~
ın
,,
/
sarf malzemesi
gerekiyorsa
,bu sarf malzeme o test sayısı tamamlanıncaya
ücretsiz sağlanmalıdır.
kadar
)
14. Cihaz arızasından veya çalışılan kitlerin
ştabilite
bozukluğundan
kaynaklanan
J
,
test kayıpları yüklenici firma tarafından üCJ,etsizkarşılanacaktır.
15. Reaktifler,
kontroller
ve kalibratörler
cihazı,
tarafından karşılanacaktır.
malzemeleri
edilir.
.,
teşJ sayısı geçerli test sayısı olarak kabul
;c
ve kontrol serumları dahil) miadı en az 6 ay olmalıdır.
miadıyla ilgili problem oluşmaması için, firma tarafından
uzmanlarının
olacaktır ve firma
.1
1,6.0rjinal Reaktif ambalajının üzerindeki
17. Kitlerin ( kalibratörler
orjinal
miktar ve araliklarla
,
uygun gördüğü
kit teslimi laboratuar
olacaktır.
Kitler gerekirse
Kitlerin
yetkili
miyadı
dolmadan 3 ay önce firmaya iade edilip yeni r~ıiyadlılarla değiştirilebilmelidir.
;8. Testlerin ölçüm süreleri 30 dakikadan uzun ol~amalıdır.
ıs. Cihazlar
24 saat çalışmaya uygun olmalıdır,
20.
, Cihazların kendine ait QC programı olmalıdır. En az bir aylık kalite kontrol değerleri
.
saklanabilmelidir.
21. Kitlerin analizöre aplikasyonu ve kullanıcı eğitlmi firma elemanları tarafından
yapılmalıdır.
)
TEKNİK SARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ:
i. Satıcı firma,
j
teklifi ile birlikte cihazların tıbbi viJteknik özelliklerinin
orjinal dokümanları veya fotokopisini
ücretsiz
görülebileceği
vermeli~ir.
'~
23. ihaleyi alan firma cihazın teslimi sırasında bir adet Türkçe kullanım kılavuzunu
r,~
verecektir..
-~.
24. ihaleyi alan firma bakım, onarım ve yedek pai adan hiçbir ücret talep etmeyecektir.
J,
i,.
Cihazların hastane içindeki başka yere naky ücretsiz olarak sağlanacaktır.
·25 Arıza bildiriminden
sonra en geç 4 saat f4'inde cihaza müdahale edilecek ve en
geç 24 saat içerisinde bütün fonksivorılarlçla
1
süresince
1
tarafından en fazla
~., 7(yedi)
,J
çalışılamayan
gün
yaptırılacaktır.
süre
testler
ile sınırlı
sözleşmede
olarak,
"
ünitenin
çalıştırılacaktır. Aksi takdirde arıza
belirtilen
uygun
hükümlere
göreceği
7(yedi) gün sonunda hala arıza giderilemedi
bir
göre,
firma
laboratuarda
ise, firma üniteye aynı işi
görecek bir cihaz kurmakla yükümlüdür.
26,
•
Teklif veren firmalar
durumunu
söz konusu cihaz için teknik servis imkanlarını ve teknik alt yapı
belirteceklerdir.
(Teknik personej.savısı,
eğitim b Igeleri, maaş bordrosu
,
v.b.)
\ '
27, Firma cihazını, kit ve sarf rnalzernelerlnln'kullamldığı
çalışır vaziyette faalolarak
süre zarfında cihazı 24 saat
tutacak ve hel türlü bakım, onarım ve yedek parça
ihtiyacını ücretsiz ol rak karşılayacaktır.
ar' azın v'e cihazla
,~
kullanılacak kitlerin
i
Uluslararası
28.
Standartlara
Firma tarafından
uygunluk
temin
edilecek
belgesi ibraz edilecektir.
,
kontroller:
.. ve
kalibratörler
orjinal
kitlerle
uyumlu
olmalı ve kontrol serumları normal ve yÜks;.t,<olmak üzere en az iki seviye olmalıdır.
?
\
KABUL VE MUAYENE:
29.
f
.o,J
Cihazın kabul ve muayeneleri
"'
idarece belirl~necek
komisyon tarafından
yapılacaktır.
(
Kontrol
ve muayenede
uygunluğu
kontrol
şartnamede
edilecektir.
isterılle
tüm
özelliklerin
'{~
Kabul ve muayene sırasında firmalardan
ilişkin testlerin
belirtilen
Ayrıca yedek~jparça, aksesuar ve sarf malzemelerinin
kontrol ve sayımı yapılacaktır.
3?
ve teklifte
yapılması istenildiğinde
cinazın teknik özellikleri
ve performansına
gerekli personel ve düzeneği firmalar
ücretsiz
olarak sağlayacaktır.
EGiTiM:
31.
ihaleyi
alan
firma,
kalibrasyonuna
cihazın
kullanımı,
bakımı
ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından
TEKliFLERi N HAZıRLANMASı
Teklif veren firmalar
arızaların
giderilmesi
ile.
idarenin belirleyeceği sayıda
.J
elemana ücretsiz eğitim verecektir.
32.
ve olası
"
VE DEGERLENDiRiLNksi:
şartname maddelerinejavn
ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki
.. cevap verece kıer d'ır. Bu cevap iar ,,:.s•..................
sıraya gore
2'
marka
Uygunluk
yetkili
Belgesi
başlığı altında teklif
ii
kişi tarafından
hangi dokümanda
.j'
f
model
maddesi işaretlenmiş
ve~~n firmanın
imzalanmış olmalıdır.
görülebileceği
cihazı
"
teklifimizin
Şartnameye
başlıklı kağıdına yazılmış ve
eknik Şartnamede
belirtilecek'· ve doküman
istenilen
özelliklerin
üzerinde teknik şartname
·iı
olacaktır. Bu cevaplar' ôrjinal dokümanları
ile karşılaştırıldığında
her hangi bir farklılık bulunursa firma değerle'~dirme dışı bırakılacaktır.
d
33.
Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede
sağlamayan firma teklifleri
34.
Bu şartnamede
istenilen teknik özellikleri
ret edilecektir.
belirtilmeyen
hükümler
konusunda
idari
şartname
hükümleri
geçerlidir.
P' of.Dr. Ahmet VAR
A abilim Dalı Başkanı
1
3
," .
\;\i.
i
·1
J
Download

4. grup teknik şartnamesi