2
26/08/2014
tarihinde
t
Y
Yayımlanan
n Mühendiislik Fakülttesi
Endüstrii Mühendissliği, Bilgisa
ayar Müheendisliği, Ellektrik-Elektronik Müühendisliğii Bölümlerii
Araştırm
ma Görevliisi İlanına Başvuran
B
Adayların
A
Öndeğerlendirme S
Sonuçları ve Yazılı Sın
nav Çağrısıı
4 Mart 2014
2
tarih ve 28931 ssayılı Resm
mi Gazete’de yayımlaanarak yürü
ürlüğe girenn
“Öğretim
m Üyesi Dıışındaki Öğ
ğretim Eleemanı Kad
drolarına Naklen
N
veyya Açıktan Yapılacak
k
Atamalarrda Uygullanacak Merkezi
M
Sın
nav ile Giiriş Sınavllarına İlişkkin Usul ve Esaslarr
Hakkında Yönetmeelikte Değişşiklik Yapıllmasına Da
air Yönetm
melik” te bellirtilen asgaari şartlar vee
usuller ggereğince, yayımlanan
y
n ilana başşvuran adaayların önd
değerlendirm
mesini yap
pmak üzeree
oluşturulaan Değerlenndirme Kom
misyonu, başşvuru koşulllarına haiz adayların A
ALES puan
nının %60’ıı
(merkezi sınavdan muaf
m
olan adayların sson iki yıla
a ait ALES notunun bbulunmama
ası halinde,
ALES pu
uanı 70 olarrak kabul edilir)
e
ile y abancı dil puanının
p
%40’ını
%
dikkkate alarak 10.09.20144
tarihinde öndeğerlendirmeyi son
nuçlandırmııştır.
Öndeğerlendirme so
onucuna ggöre yazılı giriş sınaavına alınaacak, aşağıda isimlerii
belirtilen adayların, 12 Eylül 2014 Cum
ma günü, Üniversite
Ü
Caddesi A
Ağaçlı Yol No: 35-377
Bornova// İZMİR (M
Metro Bölg
ge Durağı kkarşısı) adreesinde bulu
unan Selçukk Yaşar Kampüsü’ne
K
e
nüfus cüzzdanları ile gelmeleri
g
geerekmekteddir.
Öndeğerlendirm
meye Tabi Tutulan
T
Ad
dayların
Adı Soyaadı
Başvurrulan Fakü
ülte,
Ana
abilim Dalıı
dro Adedi
Kad
Öndeğeerlendirmee Sonucu
Caner Kıvvanç
Hekimoğllu
Yazıılı Sınava Girecek
G
Tuğçe Yıllmaz
Yazıılı Sınava Girecek
G
Burak Rüüzgar
Yazıılı Sınava Girecek
G
Mert Yılddız
İlhan Sofu
fuoğlu
Gizem Seert
Mü
ühendislik
Fakültesi,
F
Bilgisayar
B
Mühendisliği Bölü
ümü
Yazıılı Sınava Girecek
G
3
Yazıılı Sınava Girecek
G
Yazıılı Sınava Girecek
G
Hazal Orççan
Yazıılı Sınava Girecek
G
Murat Öddemiş
Yazıılı Sınava Girecek
G
Alper Kızzıl
Yazıılı Sınava Girecek
G
Sınav Taarihi ve Saaati
12.0
09.2014 Cum
ma, Saat 100:00
Sınav Yeeri
C12
26 Network
k Laboratuuvarı
Öndeğerlendirmeye Tabi Tutulan Adayların
Adı Soyadı
Başvurulan Fakülte,
Anabilim Dalı
Kadro Adedi
Abdullah Balcı
Gizem Kalender
Irmak Önal Korkut
Rıdvan Aşçı
Öndeğerlendirme Sonucu
Yazılı Sınava Girecek
Mühendislik
Fakültesi,
Yazılı Sınava Girecek
2
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü
Yazılı Sınava Girecek
Yazılı Sınava Girecek
Merih Çağlar Erbay
Yazılı Sınava Girecek
Sınav Tarihi ve Saati
12.09.2014 Cuma, Saat 10:00
Sınav Yeri
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Öndeğerlendirmeye Tabi Tutulan Adayların
Adı Soyadı
Başvurulan Fakülte,
Anabilim Dalı
Kadro Adedi
Seyfettin Zümrüt
Pınar Karakılınç
Remziye Şirin Uyan
Hande Öztop
Özgün Öztürk
Öndeğerlendirme Sonucu
Yazılı Sınava Girecek
Mühendislik
Fakültesi,
Endüstri Mühendisliği
Bölümü
Yazılı Sınava Girecek
1
Yazılı Sınava Girecek
Yazılı Sınava Girecek
Yazılı Sınava Girecek
Sınav Tarihi ve Saati
12.09.2014 Cuma, Saat 10:00
Sınav Yeri
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Download

Endüstri - YAŞAR ÜNİVERSİTESİ – İK