* *•«%
k JS ®
Perşembe
He r Gü n 4 S a y f a F i a t 1 15 M i l
10
»t
S A Y I : 1292
ARALIK
P
B
1959
Yarın Bizimdir
o
z
I
G Ü N L Ü K
ı
u
M Ü ST A K İL
ı
S IY A S I
*
t
YIL : 9
MUdUr ve İm tiyaz Sahibi : CEMAL. TOÖAN
Adrea : Aam aaltı No. 75, Lefkoşa — K ıbn».
Telgraf : “ B O ZK U B T "- P .K . 824-Tel: 2051
Dizilip Basıldığı Yer : “BOZKUBT Basımevi.”
G A ZE T E
> < N N
K
JjfeS&S
.
ike, Yeni Delhi’ de 2 Milyon
=4 , 7* *S*k * 2s? § Ş
Jf414
1/
^ J*L
'l\
X
...
*«Sıis®
'Usuu . ^ r
■ t;
İ ^ 'S 'İ * ! ,
*W -
'
p s * ^
Hintli Tarafından Karşılandı
.
-
__l . i ____
V
-
«u
*<ire
r,;
^ * T«
teobe-,
b 4lı
w tir ia^
“ «“r , " *
^
4
S
üw»« üa*kffi_ stH f u L
i* ve
**»n
.
■ **
I rîltl in*» .'Mn
a " " * » » ., t *
r\
rı Ux
238 tennizdi
1
a k i*
l'U d a k i aiıbeti m J
Jl.İM- Aaerıiaü* “235"h,?
ktti*- - b f t « i ç o ^ tn u k İ
f
-
e
t
*n a
*
bu - 235’
t ü f- İtrin d e
yüksek uranıma kalkmak
fc U la r B oyleüklt dt “Q2jj*
ıe k - lic n u a lta ı Namita avım.
d » bir g « ı i olaok.
jr t
F n u ı.flilâ r bt andı Inplk
l'or A
Am
merikan
erik an ve
vp belki de hBt.
Vımtii™
i- -ionanm
'io n a n m aalırada
ljtrad a M
m,
ir, m«Hİeliııd#n üstün gemi ln>
lonmadıjm* inanmaktadır)b >*r
Mm a
U e tu ve
g a m tl
radyo kum bataryala­
rı valnıı 15/ ?üin
Afaoed Biirtffl
I n u u l t ı Y ı r a S«l®
SokakHo, 10
Linoş*
Betini
- «ok tecrübelere ^
[ini gidermek ıç“
DArcalannın ve her î^ t ^
r S h m U
müjdeler®,
îodunvalı Sok. &
Leftû*
azırlığı
» « ? <
oi mıuaye^ “e
kap*8^
if
1
UPte v‘ r|bon H®?®
amyon, * l) ^ Vat,
bir au‘ M
r.
1***
lâstik, »let7
M.T.y?
alanı leva*11
ı«era-
,
i»1<*,M
kadar^
9 a «T ?J
,» r . l> " «
ı
.
..
«P
Onüç millik yol otomobillerle iki saatte katedildi
rf.b »
Gm$o
MebusSeçimleri
İ^ Ş >
X
n..
Heyecana sahne Olmadı
^°®i|»i D ^*î|
î
^ » b 2 ? V ■fc
İHİıH^
w
Bağımsızlığına Kavuştuğu Gündenberi Hindistan Böyle bir
< J l «i uç,
ki
.
Ulinkü Buzkurtta da bellrtilcU^l gibi 1» Şubat, 1U60 ta
Kıbrıs Cumhuriyeti llftn edil­
meden ünce iki seçim dahu ya­
tır. Şüphe yok ki, bunblrincisl
Temsilciler
Meclisi, dljerl İse Cemaat Mecilıleri Üyelikleri İçin olacaktır.
\nayıfimın İlgili maddesi hen|jı tamamlanmamış olmasındjn ötürü. Temsilciler Meclisi
üyelerinin kaç kişiden ibaret
„aca£ı henüz bilinmemekle be­
raber, bunun vasati 50 üyeden
müteşekkil bulunacağı tahmin
«lllınektedlr. Temsilciler Mec­
lisi şayet 50 üyeden müteşek­
kil'olacaksa, Zttrih anlaşması
jereğlnce bunun 15 İnin TUrk|er, S5 inin İse Bumlar arnsını)»n «ejüeceğl tabiîdir. Diğer
taraftan Türk Cemaat Meclisini„ 30 üyesi bulunacağını id­
dia edenler vardır.
önümüzdeki 13 Aralık, l'aua günü Cumhurbaşkanlığı
«çiıııl yapıldıktan sonra ı ilk
mesele olarak Temsilciler Mecllıl seçiminin ele alınması muh
temel, hattft tabii görülmekteHr. Çünkü 19 Şubat tarihine
|Wk az zaman kalmıştır. Şayet
Makarlos’un bir beyanatında
belirttiği üzere
Temsilciler
Meclisi seçimi 10 Ocakta yapıbundan kısa bir tnlılîdilet sonra da Cemaat Meclisle­
ri seçimlerinin yapılması ihti­
mal dahilinde bulunuyor.
Bir defa Cumhurbaşkanlığı
seçimi sona erer ermez, önü­
müzdeki hafta, yetkili makam
lann bu hususa dair açıklam a­
larda bulunmaları beklenebilir,
tfte o zaman, yapılan düzenle­
meler, tayin edilen tarih h ak ­
kında daha etraflı bilgi edin­
mek mümkün olacaktır. Pek
tabiidir kİ,
Cumhurbaşkanı
Vardımcısından sonra Cumhur
balkanı da seçilmesi Kıbrıs
Cumhuriyetinin kurulması yö­
nündeki önemli İşlerden birinin
tamamlanması demek olacak­
tır. tşte o zaman her İki top­
lum da tutacağı yolu daha İyi
bilecektir.
Mebus seçimlerinin de Kum
toplumu arasında esaslı bir
mücadeleye sebep olacağı söy­
lenmektedir. Hattft bu defa,
ÜÇ parti halinde seçimlere gi­
dilmesi imk&n dışı görülme­
mektedir. Bizim İse particilik
zihniyeti İle parçalanmamı/
doğrn değildir. Fakat, böyle ol
makla beraber, Türk toplumu
»fasında da mebus seçimi yapilabilir kanaatindeyiz. Böyle
bir seçimde< particilik zihniye­
ti bertaraf edilebilmekte İse
de, bu defa da şahı-, mücadele•1 İhtimali belirebilir.
Buna
rağmen halk İstediği
adayı
'azlfe başına getirmek fırsatı® bular. Her mebusluk
İçin
“fl'I »eçlm bölgelerinden bir7 fazla aday
gösterilecek
“rarsa, bunların İçinden halk
2-ütlnl seçer ve bu suretle
'ilerilerimiz hatırı sayılır bir
'"esullyetl Türk halkı He pay"Vnuı olurlar.
BOZKÜKT.
Yeni Delhi, (R ) 9 - Başba­
k an Elsenhower Hindiit.amn
başkenti olan Yeni Delhlde he­
yecanlı ve mis.i görülm em ^
bir halk kütlesi tarafından
karşılanmıştır. Eisenhovere re­
fakat eden, özel sivil polisler,
hiç bir yerde şimdiye kadar
böyle bir manzara ile karşılaş­
m adıklarını söylemişlerdir. Ba:j
kan
Eisenhower ve maiyeti
uçak alanından şehre olan 13
m illik mesafeyi 40 dakika ye­
rine iki saatte ancak katedebilmlştir. Delhi’nin esas cadde­
lerinde ve pazar yerinde halk
polis
kordonunu
yararak
Eisenhowerin otomobilini 15
dakika geciktirmiştir.
Başkan E i‘:enhower
Yeni
Delhiye Afganistanın, başken­
ti olan K âbil’den gelmiştir.
Eisenhoweri karşılamak için
Yeni Delhi’ye toplanan halkın
2 milyon civarında olduğu tah­
m in olunmaktadır. Bir radyo
yorumcusu, Hindistamn bağımj :z ığım kazandığı son 12 yıldanberi bu memlekette böyle
heyecanlı bir hâdiseye
şahit
olunmadığını söylemiştir. Baş­
kan Eisenhovver bütün yol bo­
yunca çiçek yağmuruna tutul­
muştur.
Yollar tıkandığı zaman Baş­
kan Nehru, Eisenhovver ile bir­
likte rakip bulundukları ara­
badan inerek halkı geriye it ­
miş ve devamlı olarak halka
"geri durun" diye rica etmiş­
tir. Halk buna mukabil “Hoşgeldin'^ "Yaşasın Am erika”
nidaları ile cevap vermişlerdir.
Yeni Delhiye muvasalat' ın.da, Hindistan Cumhurbaşkanı­
nın beyanı hoşamedi konuşma­
sına cevaben bir konuşma ya­
pan Eisenhower, Hindistanı zi­
yaret etmekteki
maksadını
açıklamış ve Birleşik Devletler
ile Hindistamn aynı
sulhcu
ideallere sahip olduklarını be­
lirtmiştir.
Seçimlerin Neticesi Pazartesi
Sabahı Belli Olacak
Grivas, Makarios -Kliridis Mücadelesinde
Tarafsızlığını İlân Etti
Papafotisin Teşebbüsü Bir Netice Vermedi
Seçim Kampanyası mü­
nasebetiyle Ahnada çıkan
hadiseler üzerine iki Cum­
hurbaşkanı adayı bu gibi
taşkınca hareketleri takbih
etmişlerdir.
Demokratik
Birlik adayı Bay J. Kliridis
bir beyanat
neşrederek,
Kıbrıs Rumlarının medenî
insanlar gibi seçim mücade
lesi yapmalarını tavsiye et
miştir. Başpiskobos Maka­
rios da bu mealde bir beya
nat vermişti.
Seçim gününün yaklaş­
ması üzerine propaganda
kampanyası hızlandırılmış­
tır. önümüzdeki Cuma gü­
nü de son olarak büyük
mitinglerin yapılacağı bil­
diriliyor. Bildirildiğinei gö­
re, Kıbrısta modern sayma
cihazları olmadığı için seçi
-*rr
min neticesi Pazartesi gü
nün sabahından önce öğrenilemiyecektir.
Kıbnsta
takriben 240,000 Rum seç­
meni vardır. Bunlar için
takriben 370 seçim mer­
kezi olacaktır. Seçim san­
dıkları sabahleyin saat 7
de açılacak ve ö.s. 6 da ka­
panacaktır Oylan saymak
için 70 ile 100 arasında sa­
yım memurunun vazifelendin
leceği sanılmaktadır.
Seçim kampanyası en ha
raretli safhasını kapatır­
ken, halâ eski Eoka lideri
Grivas sükûtu
muhafaza
etmektedir. General Grivas’m bu meselede tamamıyle bitaraf kalacağı bildi
rilmektedir.
Geçen Cuma günü Atina
ya giden Fotis Papafotis,
Dr. Küçiik’ün Teşekkür
Telgrafı
Çok Sayın Osman Bölükbaşı
Ankara
Gendermek lütfunda bulunduğunuz tebrik telg­
rafını büyük memnuniyetle almış bulunuyoruz.
Anavatanın bir parçası olan Kıbrıs Türkleri daima
olduğu gibi bundan böyle de destek ve derin alâ­
kaya ihtiyacı olacağına şüphe yoktur.
Hürmetlerimle
DOKTOR FAZIL KÜÇÜK
Grivas ile bu konuda görüş
müş fakat fikrini ve teklif
lerini eski Eoka liderine
kabul ettirememiştir. Bil­
dirildiğine göre Fotis Papa
fotis, Makarios ile Kliridisin adaylıklarını geri çek­
melerini ve ikisinin yerine
ayrı bir şahıs gösterilmesi
fikrini ileri sürmüş ve bu
hususta Grivasın desteğini
istemiştir. Papafotis bu­
nun Rum halkının parça­
lanmaması için elzem oldu
ğunu belirtmişse de, Gri­
vas tamamıyle bu mesele
de bitaraf kalmak arzusun
da İsrar etmiştir.
Bunun üzerine Atinadan
dönen Fotis Papafotis hepi
mizin bildiği gibi Makariosa karşı bir suikast komp­
losu teşebbüsünde yer al­
dığı iddiasıyle EDMA’dan
istifaya mecbur bırakılmış
tı.
Prof. Erim Kıbrıstan
ayrıldı
Müşterek Anayasa Ko­
misyonu Türkiye Başdelegesi Prof. Nihat Erim, dün
Ankara yoluyla Strazburga gitmek üzere Kıbrıstan
ayrılmıştır.
Müftü Dânâ Efendi
iyileşti
Tilrklyenln güzide m isafiri Eisenhowr'ln İstikbali inti bamdan
Bir haftadanberi soğıık
a'gınlığından muztarip ola
rak yatmakta olan Kıbrıs
Müftüsü Dânâ Efendinin
şimdi iyileştiği haber veril
mektedir. Müftü
Dânâ
Efendi Dairesine gelip
vazifesine başlamış bulunu
yor.
Kıbrısa Türkiyeden
gelen gazeteciler
Dün Ankara Radyosu
Kıbrıs Saati Yazarı Gü
neyt Arcayürek, Milliyet
gazetesi
mensup1arından
Faruk Demirkıran,
Ulus
Gazetesi’nden Doğan Kasaroğlu ve Cumhuriyet ga­
zetesinden Mazhar Kunt
uçakla şehrimize gelmişler
dir.
Türk Haberler Bürosu
Müdür
Muavini Dündar
Arcayürek te, aynı uçakla
Kıbnsa dönmüştür.
İki Yeni Bakan
Ankara 9: Büyük Millet
Meclisinin bugünkü (dün­
kü) toplantısında iki ka­
nun lâyihasının ve bir ka­
nun teklifinin müzakeresi
tamamlanmış ve kabul edil
inişlerdir.
Ayrıca bu toplantıda Ma
arif
Vekâletine Yozgat
Meb’usu Atıf Benderlioğlu,
Ulaştırma Bakanlığına da
Manisa Meb’usu Şemi Ergin’in getirildiklerine dair
Riyaset-i cumhur tezkere­
leri okunmuştur.
Yılbaşını Kıbnsta Geçirecekler
Londıadaki Kıbnslıları memleketlerine
getirmek için uçak kiralandı
Elsenhvver Ankarada halkın gösterdiği coşkun
Evvelâ ölüm cezasına çarptırılan, Bulgaristanm
İstanbul Konsolos Yardımcısı Çolakof ile
muavini Ali Demirof’un cezaları, hafifletici
sebepler dolayısıyle on beşer yıla indirildi
A nkara 8 - Bugün (evvelki
gün) Ankara Garnizon Kuman
danlığı 2 numaralı Siyasî M ah­
kemesinde ik i Bulgar casusu
evvelâ ölüm cezasına çarptırıl­
mışlar, sonradan bu cezalar 15
er sene hapse çevrilmiştir.
Siyasi polisin bir müddet ta ­
kip ettikten sonra yakaladığı
İstanbul Bulgar Konsolos Yar­
dımcısı Georğl Vlrbanof Çola­
kof ile muavini A li Demirof’un
Bulgaristan hesabına casusluk
yaptıkları çok evvel tesbit edil
mişti. 1955 yazında îstanbula
tâyin edilen Çolakof ile mem­
lekete özel olarak
sokulmuş
olan A li Demirof’un bir verici
telsiz cihazı
ile görülmeleri
şüpheyi celbetmlş ve takip et­
mekte olan polisi gören suçlu­
lar bu cihazı denize atrrvak is­
temişlerdi, Hâdise böylece mey
dana çık m ış yakalanan bir çok
vesika suç delili olarak kabul
edilmiş ve her iki sanık hak­
kında şimdiye kadar
Siyasi
Mahkeme tarafından iki defa
ceza tertip edilmişti.
Ancak,
Temyiz her İki mahkûmiyeti
de bozduğundan, duruşmaları
gizli olarak üçüncü defa de­
vam eden sanıklar hakkında ye
niden karar verilmiştir.
Mahkemede evvelâ ölüm ce­
zası okununca sanıklar sarar­
mışlar, fakat bu cezalar bazı
hafifletici sebepler bulunarak
15 er seneye çevrilmiştir.
Demirof’la Çolakof askeri
hapishaneye sevkedilmişlerdir.
mukabele ediyor
BAYAN LERZAN ÖKE’NIN
SERAMİK SERGİSİ
Lefkoşede ilk defa açılan Sulu boya Seramik
minyatür ve El İşleri Sergisi 11. 12. 59 da Saat
11 de LEDRA PALAS Salonlarında açılacaktır.
Halkımızın Sergiye teşrifleri özlenir.
Not: Sergi S gün İçin açıktır.
edildi
Geçen Pazartesi gecesi
Ahnada vuku bulan olay­
larla ilgili
bulundukları
tahmin edilen on bir Rum,
dün Mağusa Mahkemesi
huzuruna çıkarılmışlarda-.
Mahkeme, Polis soruştur­
ması sırasında sanıkların
iki gün mevkuf tutulmala
n n ı emretmiştir.
Türk -Ameriakn İktisadî İşbirliği
Anlaşması
Ankara: 9 - Bugün (dün)
Dış İşleri Bakanlığında Tür
kiye üe Amerika hükümeti
arasında Amerikan İktisadî
Yardımı Karşılık Paraları
Fonundan Türk millî müda­
faa hizmetleri için 280 mil­
yon tiirk liralık bir meblâ­
ğın Türkiye emrine tahsisi­
ni sağlayan bir anlaşma im­
zalanmıştır.
Anlaşmayı.
Amerikan hükümeti adına
Amerikan İktisadî İşbirliği
İdaresi Direktörü ile Türki­
ye Adına Dış İşleri Bakan­
lığı Uluslararası İktisadî İş^
birliği Teşkilâtı Genel Sek-
Londra Komitesinin Dünkü
Toplantıları
Sedat Simaviyi
Anma Töreni
i#
tezahürata
Türkiye’de İki Bulgar Casusu Ahna hâdisesiyle ilgili
15er Yıl Hapse Mahkûm Olundu olarak 10 kişi tevkif
Yılbaşı tatülerini Kıbrıs’­ Londra’daki Kıbrıs
Türk
ta geçirmek isteyen Lond­ Cemiyeti ile gene bu şehirde
ra’daki Kıbrıslılara, Kıbrıs bulunan Rum Cemiyeti üye*.
Hava Yolları bu imkânı sağ terinin tanzilâtlı yolculuk
lamak amacıyle
tenzilâtlı iarını sağlamak üzere uçak
bir tatbik etmiş ve gidiş - kiralanmıştır. Takriben 160
geliş navlunu hemen hemen Rum ve 25 Türk bu fırsat­
yarı yarıya
düşürmüştür. tan istifade ederek Kıbrısa
geleceklerdir.
Bu maksat
için Kıbrıs Hava Yollarına
ait Viscount uçağı dört yol
yapacaktır.
îlk grup bugün Lefkoşa
uçak alanına muvasalat ede
çektir. Bugün gelecek olan­
lar arasında Özden İbrahim,
Muzaffer A. Güler, Ali Eme
te, Ali Mustafa, Halide Ni­
Londra, R) 9- Genel ola­
yazi, Güdüz Nasibi. Lemaıı
Enver, A. D. Mustafa, Le- rak iyi haber alan kaynak
man Hüseyin, Hakkı
Os­ larm belirttiklerine göre,
Kıbns Cumhuriyetinin ku­
man vardır.
ruluşu ile ilgili antlaş
maları hazırlamakla mükel
lef bulunan Londra Müşte­
rek Komitesi bugün (dün)
bütün gün toplanarak, gele
çekte İngiliz askerî uçak­
Yarın Leymosun Sedat
Simavi İlkokulunda Istan- larının Lefkoşa uçak alanı
bulda yayımlanan Hürri­ nı nasıl kulanacaklan me­
yet gazetesinin kurucusu selesini görüşmüştür. Aynı
Sedat Simavi’nin ölümü­ kaynağın ilâve ettiğine gö­
nün yıldönümü kutlanacak re, Komite bugün bu mese
ve Sedat Simavi Büstünün 'e ile ilgili iki toplantı yap
açılış töreni yapılacaktır. mış ve bazı ilerlemeler kay
n
nlaıak Kıbrısa Kızıl Derililer gelecektir. Avukat Ragıp Malyah
MBR1STA K IZ IL D E R İL İL E R : Tarihte ilk def
^ tf,*,/ Derili büyük Sioux Kahpesinin reisidir. 12
Makariosun‘ sekreteri ruuuMu*
Patroklos ^Stavru
zamanda yeğenleri refakat
■. tarafınan
* . d fiğine aynı zamanuu
..... edecektir.
..............
m,k Cumartesi günü Kıbnsa gelecek olan Kabıif w
M ide an eyaletndeki Makinak adasında tertiplenen Manevî
^ 3 esrrUm‘~ K ‘*'l berili kabile reisini bu yıl AvnenKmu
öt
ktedir. Kızıl Derdi misafirler Kıbrısa millî
Ahlanma Konferansı esnasında Kıbrıslı delegelerle b,r arada g
i t l e r ii Üe geleceklerdir.
bir görUnUş
detmiştir.
Kıbrıs bağımsız bir Cum
huriyet olduktan sonra
adada devam
ettirilecek
olan iki eğemen İngiliz üs­
sünün hudutları dışında
kalacaktır.
reteri Iiasan Esat İşık imzalamıştır.
Kıbns Türk Hekimler
Birliğinden:
Çağrı
20.12.59 Pazar sabahı ye
ni kurulmuş olan Lokalimi
zin açılışı ve iç tüzüğümü­
zün 11 ci müddesine göre
yıllık genel kurul kongre­
miz yapılacağından bütün
hekim, diş hekimi ve vete­
riner hekim arkadaşların
saat 10.30 da Mısırlıoğlu
Apt. kat 2 Daire 4 e teşrif
leri ehemmiyetle rica olu­
nur.
Gündem:
1) Lokalin açılışı
2) Genel Kurul Toplan­
tısı.
a) Yıllık rapor
b) Hesapların tetkiki ve
Yönetim Kurulunun
ibrası
c) Yeni Yönetim Kurulu
seçimi.
d) Dilekler.
B B C nin Bir Haberi Yalanlandı
Bir Askerî Sözcü Askerî Polislerin Lefkoşada
Yardıma Çağırıldıkları Haberinin Asılsız
Olduğunu Söyledi
İngiliz Askerî Polisleri­
nin dün Lefkoşada asayişi
iadeye yardıma çağrıldıkla
rina dair BBC’ den verilen
haber asılsızdır.
Dün Lefkoşada Kıbrısîılar arasında hakikaten kü­
çük bir hadise çıkmış
ve
bu Kıbns polis kuvvetleri
tarafından bastırılmıştır.
Normal yaya devriye vazi­
fesi yapmakta olan Kıraliyet Askerî Polisleri hadise
ye karışmadılar. Bunların
tevessül ettiği yegâne hare
ket, askerlerin ve sivil
ingilizlerin uzakta kalma­
larını ve hadiseye karışma
malarını temin etmeğe ma
tuftu.
Dinamit hırsızlığı
Polis Kalavasoıı madeni yakı
nındaki Vasiliko köyünde
bir dinamit hırsızlığını tah
kik etmektedir. Verilen ha
berlere göre 2000 dinamit
çubuğu kayıpta bulunmak
tadır.
P E R Ş E M B E , 10 A R A L IK , l»&i
( B O U V 1 1 )
SAYFA t
rı Vı ı rn t
I Kıbrıs T. Öğretmenler ıBaf T. Kadınlar Birliği I
AK.18LEE.
| l Birliği Mağusa Şubesi ^Sekreterliğinden:
StÇ tM HAKKINDA. DÜŞÜNCELER
F a k ir öğrenciler için B.
T.K. Birliğine ç a ra ve ku
16 Aralık 1959 Ç a rşam b a \ru yiyecek bağışında bulu
günü sabah, sa a t 10.00 d a\ n an yardım sever köylü k ar
Yıldız Sinemasında yapıla-\ deflerimize aleni teşekkür
cak olan Kongrede M ağusa h erim izi bir borç sayarız.
kasaba ve köylerdeki ilk
llB a ş t a n lılm d a n '.
OSMAN TtîKKAY
Kıbrıs Türk toplumu birlik ve be­ nist AKEL. P su:tisinin muvakkaten
raberlik halinde Cumhurbaşkanı Y ar­ desteğini sağladı. Ayrı bir aday çıkar
dımcılığına Dr. Fazıl Küçük’ü getir­ dı. Çıkardığı aday Rum toplumunun
miş bulunuyor. Rum halkı da bu ilk önemli bir kısmı tarafından ne kadar
devre için Başpiskobos
Makarios’u dürüst ve kabiliyetli addedilirse ad­
Cumhurbaşkanlığına rakipsiz olarak dedilsin; mademki kurulmuş olan cep
getirmiş olsaydı, şüphesiz bu, aklıse­ hede fikir, kanaat ve ideoloji anarşisi
lim sahibi tarafsız kişiler tarafından vardır, memlekete ve bilhassa iki top
da bir kadirşinaslık örneği olarak kar lumtın işbirliğine nâfi olması bekle­
şı’anacaktı. Fakat bu olmadı.. Kıbrıs’­ nemez. Bu partinin muhtemeli zaferi
ın ilk Cumhurbaşkanı üç gün sonra memlekete daha ilk adımda korkunç
Rum halkı tarafından çift partili bir bir komünist ve solcu hegemonyası
getirebilir.
usûlle seçilecektir.
Halen adanın her tarafında kav­
Makarios evvelemirde bir din reisi
dir.Bizim din adamlarının siyasete ka galı ve gürültülü seçim propaganda­
nşmalarına bile tehammülümüz yok­ ları yapılmaktadır, üç gün sonra se­
tur. Sonra çok parti’i serbest bir sp- çim yapılacak ve azamî dört gün son­
çim yapılmasının aleyhinde de deği­ ra seçimin neticesi beUîi olacaktır. He
liz. Hattâ bunun demokratik prensip­ pimizin biMiği gibi Cumhurbaşkan­
ler bakımdan elzem olduğuna da ina­ lığı için iki aday vardır: Başpiskobos
ile
Bay
J.
Kliri
nıyoruz. Fakat, böyle dlmak’a bera­ Makarios
ber, bugünkü durumda, Başpiskobos dis.. İki adaydan hangisinin kazana­
Makarios’un Kıbrıs'a ilk Cumhurbaş­ cağı hususunda henüz şüphede oban­
kanı olmasına daha ziyade taraftarız. lar varsa da, biz hâdiselerin seyrine
Çünkü son yılların siyasî faaliyetleri bakarak Makarios’un kazanacağına
esnasında Rum toplumunu rakipsiz inanıyoruz.
olarak Makarios temsil etmiştir. BaşGerçi seçim kampanyaları esna- |
piskobosa bu yetkiyi Rum ha’kı ver­ smda Demokratik
Birlikçiler
ve
miştir. Tedhiş yı'lları esnasında
ve AKEL taraftarları kuvvetli bir var’ık
Zürih anlaşması sırasında, gerek sağ gösterebilmektedirler; fakat Makari­
cı ve gerekse solcu bütün Kıbrıs Rum
os taraftarlarının daha ağır basmak­
lan hep bir ağızdan “bizim yegâne
temsilcimiz Makarios’tur, biz ayrı ola ta oldukları anlaşılmaktadır. Makari­
rak müzakerelere giremeyiz, o ne ya­ os’un asgari yüzde 55 veya 60, azamî
parsa kabulümüzdür” diye söz birliği yüzde 70 bir ekseriyetle seçilmesi
Bay
kurmuşlardı. Bir ihti'âl hareketinden muhteme’dir. Diğer taraftan
J.
Kliridis’in
azamî
yüzde
45
ve
as­
sonra kurulacak olan yeni bir hükü­
çok
mette o hareketi yöneten adamın en garî yüzde 30 oy temin etmesi
kuvvetli bir ihtimal olarak belirmek­
yüksek mevkii alması gayet tabiîdir
Ancak bu suretle o hareket sağlam tedir.
Şayet Demokratik Birlik Partisi
bir şeki’de kökleşir. Bu, bir bakıma,
sağcıların
biraz önce belirttiğimiz gibi bir ka­ Rum toplumu arasındaki
dirşinaslık meselesiydi. Sezarın hakkı hatırı sayılır bir kısmını tarafına çek­
Sez^ra veri’meHydi ve ondan sonra bu meye muvaffak olsaydı ve bütün so1hakkin nasıl istimali edileceği bek­ cular AK EL’in bu işbirliği kararını
desteklemiş olsalardı, zaferi yüzde 65
lenmeydi.
Zürih ve Londra anlaşmalarını garanti altına aîmış bulunacaklardı.
imzalayan ve bu an'aşmaları tatbik Fakat öyle anlaşılıyor ki, Demokratik |
eden Başpiskobos
Makarios ille Dr. Birlik Partisinin sağcılardan kopar­
Fazıl Küçük’ün, ilk devrede
devlet dıkları taraftar pek cüz’idir. Bunlar
başkanlığı mevkiine getirilmeleri,
da daha ziyade kültürlü
ve tahsil i
Makarios’u
Kıbrıs Cumhuriyeti için şüphe yok ki zümredendir. Köylüler
sağlam garantilerden birini
teşkil kuvvetle destekliyor. Diğer taraftan
% edecektir. Çünkü kendileri imzalama- Akei’in henüz teşkilâtsız olduğu bildi
$ iarı dolayısıyle anlaşmalara karşı da- rilmektedir. Sonra bu komünist parti­
ha sorumlu bir durumda bulunuyor­ si ile bazı taraftarlarının Demokratik
lar. İşte bu bakımdan, önümüzdeki Birlik ile yapılan işbirliğine inanma­
f beş yıl zarfında Yeni Cumhuriyetin, dıkları için Makarios’u desteklemeye
| daha az krizü ve daha çok pürüzsüz kararlı oldukları söylenmektedir. Ha­
| bir faaliyet göstermesi bu suretle te­ len solcularla Demokratik Birlikçile­
li min edilmiş olacaktır.
rin en fazla güvendikleri Mağusa ka­
|
Fakat beklenen veya umulan oil- zasıdır ki, bunda EDMA’dan
ihraç
madı. Demokratik Birlik Partisi yıkı- edilen Fotis Papafotis’in önemli bir
X cı hareketlerle meydana çıktı. Komü- rolü olduğu tahmin ediliyor.
I
'Bnto.rtsd.n
B A H İS L E
Alimler, bazı Afrikalı sihirbaz doktorların marifet­
lerinin hile üe alâkası olmadığını ve ilimle henüz izah
edilemeyen kabiliyetlerinin eseri olduğunu söylüyorlar
Afrika’nın sihirbaz doktor­
ları hakkında anlatılan cidden
akıl almaz hikâyeleri dinledik
çe insan, bunlardan bir çoğu­
nun tabiat üstü kuvvetlere ma
lik olduğuna inanmakta güç­
lük çekmez.
Bazı Airika’lı kavimlerin
sahtekâr olmıyan sihirbazı, çe
§itii bitkilerin gifa verici iıassalarını ve bunların hangi has
talıklara iyi geldiğini bilmekle
kalmaz, bu bilgisini, kabilesi
mensuplarının hastalıklarını
teşhis ve tedavide de kullanır.
Kabilenin öğütçüsü, dokto­
ru, rahibi hep odur.
Yerliler batıl inanışlara sap
lanmış basit insanlar oldukla­
rından hisleriyle oynamak güç
değildir, yeter ki sihirbaz us­
ta bir hokkabaz olabilsin. İs­
tikbali kehanet etmesi, büyü
yapması, susuzluk devrelerine
son vermesi ve kabilesini sıh­
hat ve rahatlık içinde yaşat­
ması beklenir.
Sihirbaz doktor gayet tabiî
olarak bunların hepsini yapa­
maz, fakat gene de modern il
min başarmak şöyle dursun,
izah bile edemediği pek çok
şeyin altından kalkar.
Her memlekete olduğu gibi,
bunların arasında da türlü hi
lelerle mevkilerini muhafaza
etmeğe çabalayanlar yok değil
dir. Fakat sahtekârlıkların ergeç meydana çıkmasiyle kabi
leden atılıp öldürüldüklerin­
den saltanatları uzun sürmez.
Halbuki bilgili sihirbaz dok
tor, mevkiini ölünceye kadar
muhafaza eder. Çocukluktan
itibaren kabilesinin büyükleri
tarafından bu meslek için yetiştirilmif ve sihirbaz pâyesini
elde edene kadar senelerce öğ
retim görmüştür.
Aldığı dersleri gayet gizli
tutmak zorundadır ve bildikle
rıni, meslekten olmıyan birine
ilşa etmemeğe and içmiştir.
Kabilenin sihirbaz doktoru, ka
bile içinden kabiliyetli gördü­
ğü bir oğlanı seçer; böylece
bu çocuk ona senelerce talebe
lik ve çıraklık eder. İleride oğ
lanın, hocasının yerine geçme
si muhtemeldir. Sihirbaz dok­
torların bilgi hâzinesi bu su­
retle nesilden nesile intikal
eder ve yeni yeni bilgilerin ilâ
vesiyle gitgide zenginleşir.
Sihirbaz doktorların, istikba
li şaşmaz bir doğrulukla kelıa
net ettikleri çok görülmüştür.
Batı Afrika’da bir Nijerya
Okovi bu bakımdan çok meş­
hurdur. Hastaları tedavi ve
büyücülüğüyle de o derece
nam salmıştı ki, komşu kabi­
lelerin sihirbazları çok kere
ona akıl danışmağa gelirler ve
talebe yollarlardı.
Hâmile kadınlara doğacak
çocuğun cinsiyetini ifşa ettiği
ve bu hususta bir kere olsun
yanılmadığı söylendi. Halbu­
ki tükürük tesüeri geliştirilene
kadar, modern doktorlar bu
marifeti göstermekten âciz kal
mışlardır!
Elinde hiçbir âlet olmadığı
halde, Nibanike, bir hafta son
ra havanın nasıl olacağını söy
lerdi. Müstesna vaziyetlerde
ise saaderce trans halinde ka­
lır, kendine gelincc yüzlerce
kilometre uzaklıklardaki yer
lere yaptığı ziyaretleri tasvir
ederdi. Mibanike her şeyi ön
ceden görüp etrafmdakileri ha
berdar ettiğinden, hiç kimse
Ticari Hayatımıza Kısa Bir Bakış
Kıbrıs’ta ilk defa cemaatımızın hizmetine
açılan Ticarî Danışma Bürosu hakkında
îe ü bayın. Dr. ü'aai Küçük
v azsın Yılmaz M. RIZA.
üeısıoumnur muavini
Yeni
seçilme- \ Daha dün deneeek kadar .Denizaşırı ökelerde iş temi
i a a r A y a k m bir g e ç m i ş t e e s a s h to U ı ve Uearete ait bet türlü
bisler de iştigal sahasına,
diler, nur ine uer ıuıızı suna­ VKayatımızın nekadaı sen
dahil bulunmaktadır.
başarılı
bir
üslup
takıp
e
t>
Aydın-Baf köyünün bağış rız.
Buna benzer bürolarımı­
tiğı hepimizce malumdur.
K.T.G.T.
Bu cümleden olarak, kısa zın daha fazla sayıda olma­
K. Kaymaüiı Şubesi
M. Kâni
£1.000
bir müddet önce cemaatımı­ sı Cemaatımızın menfaati ik
M.H. Sevim
1.000 öaym ur. j^ uçuk.
tizasmdan olduğu sihetle,
uuiunur üagjttanı yardımcısı zın hizmetine açüan modern
Şevket Gazi
Ticarî Danışma Bürosuna münevver
gençlerimizden
(Başöğretmen)
500 jueiKu§a.
bu ve buııa benzer sahalar­
temas
etmek
isterim.
Adı
ı .u m u ıiı- Başkaıu lardımM. Behaetti
500
da daha orijinal
buluşlar
cıiıgına seçilmenizi te ürik geçen Büro tamamen Avıu- beklediğimi tebarüz ettir­
H. Fehmi
250
pa tipinde olup cemaatımıA. Papani
500
mek ister, en derin ve sami­
Halil Mustafa
500
hususlarda en kısa zaman mi saygı se hürmetlerimi arBirliği Sekreteri
Haşan Ali
100
ve en modern usûllerle hiz­ zederim.
İYİıı ı . ı. A lavıuti
Naim Hüseyin
500
met etmek prensibi esasları
Menteş Kad Mehmet
500 Sayın Dr. küçük
çerçevesinde ticari hayatıü eriye doğru
bir
Halil Salih
250 uumnur Bagaanı lardımcısı
Kemal Hüseyin
250 iueiKo§a.
iadırn daha atmış olmamızın
Lefkoşada Köşklü Ç ift.
Mehmet Cemal
500 (Junuıur Başkanı Yardım- i£adesi 0ıuy0r.
lik’te
Lütfi Berberoğlu so­
cılığına
seçilmenizi
tebrik
Osman Hüseyin
100
Bu meyanda yapüan teşeb
kakta
kâin üç oda, bir s ifa
eder başarılar dileriz,
Erkan Mehmet
büs ve buluşlardan, bir top­
(öğretmen)
250 ivıağusa ^apı, Kereste ve lum olarak Kıbrıs Türk ce­ mutfak, banyo, kademha­
YEROŞ1BU - BAF KÖYÜ­
iınudsti iu rk işçiler
Kâni Salih Kasap
500
maatının da iftihar etmesi ne su ve elektrik teşkilâtı,
NÜN BAĞIŞ LİSTESİ
Bırııgi SeKreten
Ali Kavaz
500
tahmin ederim ki tabn bir arkada bir garaj ve bliyük
Memiş Ersoy
havlılı hane kiralıktır. İs­
MU Öl'Ar 'A BiVii.it ALİ
Bn.
Hidayet
Gazi
şeydir.
.
(öğretmen)
£1.000
tekliler aşağıdaki adresten
(öğretmen)
500 Sayın Dr. K üçük
Şimdi
Müessesenin
iştigal
Cemil Naim
250
Bn. Şerif Kâmil
500 Cumhur Bagkanı Yardımcısı mevzuu hakkında kısaca bir daha fazla malûmat alabi­
Cemal Naim
250
100 .LeiKoşa.
malûmat vermeği kendime lirler.
Kemal Mazhar
100 Huriye Ahmet
Nazire Salih
100 (Jumnur Başkanı Yardım­ bir borç ve cemaatıma karşı
Mustafa Kemal Demirağ
Şevki Cemil
250
Hakime Nevzat
100 cılığına seçilmenizi tebrik bir vazife addederim.
(ipsillâtlı)
Mustafa Abbas
250
Şerif Talât
200 eder başarılar dileriz.
Müessesenin esas iştigal No. 80 - 82 Viktorya sokak
Ahmet Şevki
150
150 Mağusa JMaaiı Tütk İşçi Ve mevzuu ithalât, ihracat, mü­
Lefkoşa, Tel: 6275
Haşan M. Beyzade
250 Fezile M. Fehmi
£8.900 Memurlar Birliği Sekreteri messillik ve acentlik olup
Yekûn: £2.500
HÜSEYİN SAKKI
bu sahadaki bütün detayla*Köy hanımları da bol mik Kuru üzümden elde
rı da ihtiva etmektedir.
tarda fasulye, patates, ve
edilen para
7.000 Sayın Dr. Küçük
bulgur gibi kuru yiyecek
Cumhur BaşKanı Yardımcısı Bunlardan bir kısmmı aşağı
Leymosun Türk Beledi­
da zikretmekle Müesseseyi
Yekûn £15.900 Lefkoşa.
bağışında bulunmuşlardır.
yesi,
zibil toplamak için
(Juııılıur Başkanı Yardım­ cemaatımıza biraz daha faz
kira
mukabilinde müntela
tanıtmağa
çalışacağım.
cılığına seçilmenizi tebrik
zam üstü örtülü ve kapak­
Başlangıçta
da
zikretmiş
eder başarılar düeriz.
Mağusa Kazası Hükümet Ve olduğum gibi, ele alman lı bir zibil otomobili için
Garantili üstün av tüfeklerinin acenti bulunduğu­ Askeri Türk işçiler Birliği mevzuat çok sayıda ve geniş teklif kabul eder.
Alâkadarların erken bir
çapta olup, kliring, komis­
muz Dünyanın üstün endüstri şehirlerinden olan Fran­
Sekreteri
yonculuk, İngilizce - Türkçe zamanda bu maksat için
sa’nın Saınt Etienne şehrinde MANUFRANCE süâh fab­
OSMAN ARİF
Leymosun
lisanları üzerinde
ticarî, tekliflerini
rikasının imal ettiği dünyaca tanınmış ROBUST ve Sayın Dr. Küçük
teknik, askerî ve basın yayı­ Türk Belediyesine gönder­
İDEAL av tüfeklerinden tek veyahut çiftesinin birine LefKoşa
meleri bildirilir.
sizde sahip olabilmek için ithalat ruhsatınızla birlikte
Cumhurbaşkanı Yardımcı na ait tercümeler; pasaport
„ Leymosun Türk
müessesemize müracaat etmeniz kâfidir. Hava yolu ile lığına resmen üân edildiği­ ve muhaceret işleri, gerek
Belediyesinden
engeç iki haftada adaya ithal edebüdiğimizi ve Denyalı nizden, bütün Yüdırım kö*- Kıbrıs adasında ve gerekse
llasan Bayram’a da iki hafta içerisinde getirttiğimizi yü halkı, sizleri hararetle
sayın müşterüerimize müjdeleriz.
teprik ederken, bir kere da­
Her müşterimize ödemede kolaylık yapmakta hazır ha sizlere olan sarsılmaz gü­
olduğumuzu büdirir ve tek namlulu olanların sıf Kıl> venini belirtir.
rısa teslimi £17. 000 dan çifte namlulu olanlardanda
Yıldırım Köyü Halkı
£30. 000 dan başlayıp £230. 000 ya kadar muhtelif fiatNamına Öğretmen
larda 52 çeşit silâhlardır yeni vasıl olan katolaoklarımızHAMİT HAŞAN
12 Aralık Cumartesi Saat 16 -18 e kadar
le izahat verip en müşkülperest müşterilerimizi bile mem­
nun edebileceğimizi de büdiririz. Ve ayrıca acenti bu­
lunduğumuz bu fabrikanın saf çelikten mamul karentili
çeşitli kalitelere havi hava tüfekleri de yaptığını ve si­
G İR İŞ V E K ON SU M ASYON 250 M İL
Kıbrıs Elektrik Makamı
pariş kabul ettiğimizi halkımıza müjdeleriz.
müstahdemlerinden
Bay
MÜRACAAT ATRESt
Ahmet Necati Muharrem
SALÂHÎ ALÎ RIZA
ile eşi Bayan Ayşe’nin dün
Telefon No. 2494
bir kız çocukları dünyaya
YALNIZ 24.000 dır.
Arasta Sokak. 11 A.
gelmiştir.
STARLET
LEFKOŞA
Anne ve babayı tebrik
YA ZI MAKİNELERİ
eder, yavruya uzun ömür­
ur/et
%100 Türk ithalidir.
ler dileriz.
Üstesi
ssmsrssı-ı?
Kiralık hane
İlân
Keklik Ve Tavşan Avcılarına
Kıbrıs Türk Gençlik Teşkilâtının
DANSLI ÇAY PARTİSİ
Doğum
ÇAĞLAYAN BAR Salonlarında
STARLET, STARLET, STARLET!.
1
kdse M E R A K L I
Afrikalı Sihirbazlar Şarlatan
Değildir..
ve orta dereceli okul öğret
menlerinin hazır bulunma­
larım saygıyle rica ederim.
Başkan:
Şakir Soykal
Gündem:
1. Yönetim kurulunun sene
lik raporu.
2. Senelik hesap cetveli.
3. Müfettişlerin raporu
4. Birinci, ikinci ve üçüncü
maddeler üzerinde miina
kaşa.
5. Dilekler.
6. Şube yönetim kurulu se­
çimi.
7. Meslekî komisyonlar için
temsilci seçimi.________
aşan 1/ıiekien ve
iebrık teıgratıarı
kabileye ait araziye habersiz
giremiyordu.
127 yaşında ölen bu sihir­
baz, beş sene öncesinden ne za
man ve nasıl öleceğini keha­
net etmişti. Bugün dahi bu ka
bilenin mensupları, herhangi
bir tehlike vukuunda Mibanıke’nin ruhunun kendilerine gö
ıündüğünü iddia etmektedir
ler.
Thomas Fuller 1710 senesin
de Afrika’da doğmuş ve istidat
lı görüldüğünden 12 yaşından
itibaren sihirbaz namzedi ola
rak yetiştirilmesine başlanmış
ti. Fakat iki yıl sonra esir tacir
lerinin eline düşerek Birleşik
Amerika'nın Virginia eyaleti­
ne sevkedıldi ve orada bir çift
çiye satıldı.
Parlak bir istikbale namzet
ken köle olması aklına dokun
muş olacak ki, zekâsı gerileye
rek ufak bir çocuğunkinden
farksız oldu. Hayret uyandırı­
cı kabiliyetlerinin yalnız bir
tanesini muhafaza edebilmiş­
ti.
En güçlü aritmetik problem
lerini kısa
zamanda doğru
olarak halledebiliyordu. Oku­
ması ve yazması olmadığı hal
de âdeta bir hesap sihirbazı
kesilmişti.
Uzak
bölgelerden gelen
âlimler, bu köleyi defalarca im
tihan etmişler fakat bir defa
olsun yanlışlığını yakalayama
mışlardır. Bir keresinde ona,
“70 yıl, 17 gün ve 12 saat ya
şamış olan bir adamın haya­
tından kaç saniye geçmiştir?”
gibi bir sual sormuşlardı.
Fuller bir dakika sonra doğ
ru cevabı vermişti: 2,210.500,
800
Bunu nasıl yapabilmişti aca
ba? Problemleri bu kadar sü­
ratle halletmesini tabiat üstü
bir kaynağa mı borçluydu? İh
timal öyle; doğduğu memle­
kette kalıp öğretim devresini
tamamlıyabilseydi,
belki de
gelmiş geçmiş sihirbazların en
büyüğü olurdu.
MEHMET SADIK
MAKİNİST GARAJI
3 sene hapse gönderildi
STARLET, Alman malı
olup, Türkçe ve İngilizce
Lukas Hristofi isimli bir
olarak, beğeneceğiniz şekil­
Kıbnslı Rum, Jean Dorot
de tanzim edilmiştir.
hy isimli bir kız ile evli bu­
lunduğu halde Sofia Filippu isimli ba§ka bir Rum
Yazı makinenizi yalnız
kızı ile evlendiği için dün
24 LİRAYA
Mağusa Kaza Mahkemesi
huzuruna çıkarılmış ve su­
DENİZ Ticaretevinden
çunu kabul ettiği için 3 yıl
«.linin
hapse mahkûm olmuştur.
GEÇİTKALE
14.4.1959 tarihinde Geçitkale (Köfünye) de açmış
olduğum Makinist Garajına sayın halkımız tarafından
gösterilen rağbet ve alâkaya sonsuz teşekkürlerimi suna­
rım.
Garajımda, Traktör. Otomobil ve Motosiklet tami­
ratı en iyi bir şekilde yapılmakta olup her müşteriyi
memnun etmek en büyük prensibimizdir.
Garajımızı bir defa ziyaretiniz her bakımdan sızı
tatmin edecektir.
MEHMET SADIK
Kanlıköylü Mustafa İs­
Makinist
mail Bafidi muztarip oldu­
Geçitkale (Köfünye)
ğu hastalıktan kurtulamıyarak dün 59 yaşında oldu
ğu halde Lefkoşada vefat
Ellerini ateşe soksalar dahi vardır,” demekle yetinmişti.
etmiştir.
yanmıyacaklarını, vücutlarine
Bazı kabüelerde yeni sihir­
Merhumun 8 evlâdı, 26
uzun bıçaklar soktukları halde baz doktorun, dikkate değer torun ve 1 tane de torun
kan akıtmıyacaklarını ve yara bir marifet göstererek kabili­ çocuğu bulunuyordu.
lanmıyacaklarım yahut hafta­ yetini ispat etmesi âdettir.
Baf T.K. Birliği
larca susuz ve gıdasız yaşıyaSihirbaz olduğu sıralarda,
bileceklerini iddia eden sihir­ Batı Afrika’lı Bangnioyu he­
Sekreterliğinden
nüz 2 Oyaşındaydı. Bu payeyi
bazlar da vardır.
Afrika’daki bir sihirbaz dok resmen aldığı gün, kulübesinin
torun şöhretini duyan bir İn­ etrafına bir düzine kuvvetli
Fakir talebeye yardım
giliz, bu hususu bizzat tahkik muhafız yerleştirdi ve kulübe maksadıyle bize her kolay
etmeğe karar vermişti.
Hiç nin kapısını, bütün kabile ef lığı yapmak lûtfunda bulu
kimseyi niyetinden haberdar radınuı gözü önünde sıkı sıkı nan Baf Sosyal Yardım
etmiyerek ufak bir bıçakla bir kapattırdı.
Dairesi mesulü Bay Murat
saati bir kutuya koymuş ve
Müteakiben, kabile reisinin Hüsnü’ye kurumumuz na­
mühürlediği kutuyu kasasına adamlarına, kendisini iplerle mına teşekkürlerimizi bil
kilitlemişti. Sonra da atına at kıskıvrak bağlamalarını emret diririz.
lıyarak evine 48 Km. uzakta­ ti. Parmağını kıpırdatmıyacak Baf Türk Kadınlar Birliği
ki sihirbaz doktoru görmeğe duruma gelince, büyük bir san
Sekreterliğinden
gitmişti.
dığın içine konuldu. İplerle
Ona, kasasına bazı eşya ki­ iyice bağlanan ve kayalarla
litlediğini söylemiş ve bunla­ ağırlaştırılan sandık ise civar
Lefkoşada Ayasofya Ma
rın ne olduğunu sormuştu.
daki nehrin en derin yerine
halesinde Küçük Medrese
Sihirbaz doktor bunun üze atıldı.
rine yere oturarak gözlerini ka
Bu hâdise öğleyin tam 12 sokağında ‘Mercedes Ga­
pamış ve trans haline geçmiş­ de oluyordu. Bangnioyu gece raj” diye bilinen Makinist
ti. Tam on beş dakika bu vazi yarısı 12 de kulübesinin kapı­ Ahmed Cemalin işgalinde
yette kaldıktan sonra gözlerini sının açılmasını emretmişti. bulunan 10 dükkân kiraiık
açmış ve,
Vakit geceyarısı olup ta kapı tır. Müracaat :
MUSTAFA VEYSİ
“Evine gidip kasanın içine açılınca genç sihirbaz dokto­
Arasta, 72-74, Tel. 2508
gördüm,” demiş ve sözüne de run içeride sakin sakin otur­
vamla, “Kasada mühürlü ufak makta olduğu görüldü!..
bir kutu var. Bunun içine kü­
Sihirbaz doktorun bu işi na
çük bir bıçakla bir altın saat s\l yaptığına kabile içinde hiç
Ben Musa İbrahim Şeduh
koymuşsun,” diye ilâve etmiş kimse akıl erdiremedi.
tabiyet almak için Ekse­
ti.
Ekseri sihirbaz doktorlar ta lans Valiye istida etmiş ol­
İngiliz kulaklarına inanamı biat üstü kabiliyetlere sahip ol
yarak, “Nasıl bildin?”
diye duklarını iddia edip dururlar. duğumdan tabiyetin veril­
memesi hususunda herhan
sormaktan kendini alamamış­ Bunların bazıları sahtekâr ola
gi bir sebep olduğunu bilen
tı.
bilirse de Afrika’da yaşamış
herhangi bir kimsenin key
Sihirbaz doktor bunun üze­ beyazlar, izahı gayri kabil hâ­
fıyeti yapıp ve imzalı
bir
rine gülmüş ve, “Beyaz adam diselere şahit olduklarını söyle
ifade
ile
Müstemleke
Müs­
Iann görmedikleri, lâkin Afri­ yip sihirbazların tarafını tut­
teşarına bildirmesi lüzumu
kalıların malûmu çok şeyler maktadırlar.
dan olunur.
Ölüm
Teşekkür
MÜJDE! MÜJDE!
En modern teşkilâtıyla pek yakında açmağı tasar­
ladığımız DANS MEKTEBİNE şimdiden üye olabilirsin
niz. Duhuliye ve sair şartlar hakkında daha fazla taf­
silat için müracaat:
YILMAZ M. RIZA
Ticarî Danışma Bürosu
23, Müfti Raci Ef. Sok.
KARDEŞ OCAĞI YANI
En İyi Yılbaşı Hediyeleri
Icarlık Dükânlar
ilân
GRAMOFON PLÂKLARI
Almanyanın en
büyük ve dünyaca tanın»**
DEUTSCHE GRAMOPHON G E S E L L S C H A F T Plâk
fabrikalarının mamulatı olan ve?> en son ve en yeni b*
müziğini ihtiva eden POLYDOR plâklarımızın yerl1
partisi henüz vasıl olmuştur.
Yeni gelen plâklarımızın bazılarının isimlerim *8®"
gıda veriyoruz:
Historid de un amor, Adios Lucrecia, Cha - C^a
cha flamenco, Sevilla mambo, Piove, Another Sunrjs »
Chocolata, Babalou, Kiss me cha cha cha, Tango man
üne, Tango Americano, Mambo en Espana, v. s. v'
.
TOPTAN VE PARAKENTE SATIŞ M E R K E Z L E
ATAÎ KARDEŞLER LTD.
Ş İR K E T İ
LEFKOŞA — MAÖUSA
— ------------- -— ------
Ay’a ilk gidecek yokların
hatıralarını “Life” satın aldı
... maları ve
Sarajurmalan
ve bu saulmakta
ı vaDiim
a*1* olan teşeb~
i^güngeçukçeüeılemc^Srine Birlet Amenkada
“ 1 remiyetin kurularak ay
İ t l a n içi» bilet kestikleri
]hattaaydaki arzının parsel^ refcşimdiden satıldığı her|a malûmudur.
—l,A
ıı
kesi»
Simdi de dünyanın en ciddi
’mualarından biri olan Lı11rfergiıi A y ’a gidecek 0,an ^e
• hususta cemiyetlere kayıtla
1 VapÜraI'lanrl ^ yedîS! lle
^
imzalayarak
fiuiavele
imzalayarak bun
bun
. - ava gidip dünyaya dönSeıı s°m'a hâtıralarını ıııün
«ran kendisine vermelerim
5 » etmiş bulunmaktadır.
a A İT A |
( B O Z K V B T )
Bil fark birkaç
hirlıa/' dolar......
Bu
arasındadır. Ayrıca çelik, motor, petr­
ol ray ve uçak fiatlan üzerin­
de de düşüşler kaydedilmiştir"
★
453 senesinden beri Papala­
rın muhafızlığını yapan cazip
üniformalı İsviçre muhafız a—
layı *mensuplarının
bundan
;~7‘
MW“ T " u!»ıı oundar
böyle artık evlenebilecekleri
bildirilmiştir bu husutaki bir
kararname Papa [an XXI I I
tarafından imzalanmıştır, tmzalanan kararnamede konulan
bir
p cr^rp
bir lıükm
hükme
göre muhafızlar en
az 50 bin liretlik çeyizi olan
kızlarla evlenebileceklerdir.
★
Montreal üniversitesinde in­
san ömrünün 200 seneye ka­
dar uzatılmasını temin için mü
him tecrübeler yapılmaktadır.
‘‘Madeans Magazine” dergi­
sinde yayınlandığı İlmî bir ma
kalede Viyana asıllı Dr. Hans
Selve şunları belirtmektedir:
ihtiyarlık her hangi diğer bir
hastalık gibi çok kuvvetli ih­
timalle tedavi edilebilecektir.
Yaptığımız tecrübelerde fare
hücreleri insan hayatının 1000
saniyesine tekabül edecek şekil
de muhafaza edilebilmiştir. îh
tiyarlığın sebebi tamamen anlaşıladığı zaman her hastalık
gibi bunun da tedavi edilme­
mesi için hiç bir sebep yoktur.
Yaptığım tecrübelerden son
derece ümitvarım.
Hücrelerin ölümsüz bir mahi­
yet taşıdığı gözönünde tutula­
cak olursa insan hayatının 200
seneye kadar uzatılması için
hiç bir sebep yoktur.”
KIBRIS
BASININDAN
BUL MACA
Hazırlıyan u M Ş.
123456789
KİBRİSİN , FETİH
SMTAMARIN
1 □□□□□□□□■
HABAVOl, sağcılarla 2 Ü U U M U U U U U
solcular arasında vuku 3 Ü U U U U B U U Ü
bulan hadiselere temas­
4 u a u u u iiu u ü
la şunlan yazıyor:
Ahnada vuku bulan hadi­ 5 Lj ü B U B ü B Ü Ü
selerde sağcıların yaptıkları 6 İB U U U U U U B Ü
ilaınam âlemi bu mülakat
tecavüzler hiç de iddia edil­ 7 u a u u u u u u a
lan bil' güu şuura oluyordu.
diği gibi rastgele hareketler 8 Ü U U U B U U U U
Hazret i Padişah şaraba öğle
olarak telâkki edilmemeli­
den sonra başlamış, türlü hü
9
U
U
U
«
JU
U
U
Ü
dir. Zira bu şahıslar köyde­
uerler gösterecek bakireleri
ki faaliyetlerinde kullan­
Soldan sağa:
mest ve mahmur bir halde
mak üzere bütün alet ve eda
1. (îlke, 2. Tarihi bir seyretmeği münasip görmüş
vatlarını beraber getirmiş- Türk devleti, Ayrı istekleri
•lerdi. Bu gürültü kan dö­ olan iki kişiden her biri 3. tü. Huzura kabul ricasında
bulunan Mustafa Çelebinin
külmesi ve yakıp yıkma ha­ Sizden uzaklaşarak yürü­
talebim
reddetmişti. Birkaç
reketleri ile mi Makarios yen. Birin arkasından o ge­
Cumhurreisi
seçilecektir? lir, 4. Rumca bir sayı, sert saat sonra hamama girecek
Bu metodlarla Hitler de ba­ ve kalın tüy, 5. Nota, nota. ay yüzlü cülberlerle beraber
D^dan bir buçuk ay evvel
yıkanacak, paklanacak, son
sa geçmişti. Kıbrıslı seçmen 6. Coşkun, 7. Bir fikre karşı
rfte^Scarborough şelıler oylarını kullanırken bu koyma. 8. İplik demeti, has­ ra ra gülüp eğlenecekti. Bi>V savile Calıen adında bir
Nur da gel
hareketlerin tasvip edilme­ talık belirtisi, 9. Bağlama raz evvel
mbalık avlarken altın mainiş, bütün hazırlıkların ta­
diklerini
isbat
etmeli
ve
rey
edatı, Alt taraf.
mı kaybetmişti. Geçen
mamlanmış olduğunu haber
dalyan
'
“
lerini Demokratçılara ver­
Yukarıdan aşağıya.
haftaTrieste açıklarında M....
vermişti. Halbuki
ihtiyar
melidir.
1. Halbuki demektir, da­ ra gulup eğlenecekti. Biular tarafından yakalanan 20
Aynı gazeteye göre Loel hil kısmı, 2. Ne siniri ne de başhekım başka yoldan gi­
fZt.A
bir ton
ton balığının
balığının mide
k
iloluk Kir
Solcu
tşki Şirketinin gayret kemiği, aslan yemi, vilâyet,
ait —
altın madiyor, eğlence yerme istira­
jm
ûen Savile’e
^—
sinden
leri neticesinde Sovyet Rus­ 3. Sindirim organı> ev halkı, hat, şarap yerine su tavsiye
Jalyabulunarak, kendisinde
ya bu yıl Kıbrıstan 4 bin 4. Abla kocası, 5. Italyada ediyordu. Yine pişmiş aşa su
ton kuru üzüm alacakttır. bir yanardağdır, Bağ edatı,
katacak» maneviyatını boza­
’ İsviçre ilgüi makamları Ba­
Bu mevsim Çekoslovakyaya 6. Tersi beyaz, sakal kesme,
cak sözler söyliyecekti. Da­
lebölgesi sütlerindeki radyo
ELEFTER1YA genel £100,000 lık portakal ihraç 7. Bir yaz meyvesidir, sar­ ha birkaç gün evvel huzura
itivitenin br misli artmış ol­
hoş bağırışı, 8. Bir arada çıkmış:
seçimlerde
Kliridisin çe edilmiştir.
duğunu, fakat bunun insaıı
kullanılan şeylere böyle de­ — şevkeliû Padişahım, şa
kilmesi
ihtimaline
te­
bünyesine tehlikeli bir derece
nir. tersi petrol, 9. Ağaç sür
masla
şunlan
yazıyor:
rap içtikten sonra zinhar sı
„ varmadığı tesbit edilmiştir.
günü, eski alfabeden bir
Kliridisin Cumhurreisliğicağa girmeyin.
★
Ticaret
ve
Endüstri
Baka
harf.
ni elde etmesi ve Kıbrısta
Diye uzun uzadıya nasi­
Son haftalar içinde Birleşik
kapitallerini işletmek için m Türistlere rehberlik et­ DÜNKÜ BULMACAMIZIN hat vermişti. Şimdi de aynı
mek isteyenler için LefkoşaAmerika devletlerinde çocuk
faaliyete geçenlerin vazgeç­
şeyleri tekrarlıyacaktı. Aca
HALLİ
da 14 Aralıktan 19 Aralığa
felci vakıalarının gittikçe art­
mesi ihtimali göz önünde tu­
ba haksız mı idil Kim bilir
Soldan
sağa:
makta olduğu bildirilmektedir.
tularak belki de Kliridis kadar kısa bir kurs takip
belki
de doğru söylüyordu.
1. Fatiha, ut, 2. İnanan,
edecektir. Alâkadarların ta­
Sonhafta zarfında 195 vak’a
son dakika namzetliğini ge­
Yalnız
bu ölümlü dünyada
le,
3.
Ray,
vapur,
4.
At.
ka,
li mektep mezunu olması
tesbit edilmiş. Daha önceki
ri çekecektir. Aksi takdirde
zevk etmek günah mıydı?
★
5.
Voleybol,
6.
Uman,
adam,
ve
Kıbrıs
tarihî
ve
coğrafya
haftalarda bu rakkam 166 ile
Amerikada’ki General Mo­ Kıbrıs ekonomisine büyük sı hakkında iyi bilgileri ol­ 7. Nizamname, 8. İrak, ba, Hem canım alın yazısnı kula­
183 arasında değişmekte idi.
lar değiştiremezdi ya.
tors Corporation şirketi otomo bir darbe indirilmiş olacak­ ması, İngilizce veya Fransız 9. Kum, çatal.
★
tır.
Bu
arada
Londra
görüş­
★
bil egzostlarından çıkan du­
Yukarıdan aşağıya;
ca bilmesi lâzımdır. Yukarı­
Başkan Eisenhovver in Rus- ...«.nİP
manın ıvmıacı
kanser nastaııgına
hastalığına se- melerine de temas edilmekte daki kursa iştirak etmek is­ 1. Firavun, 2. Amatomi, 3.
Kenarları gümüş işlemeli
ayı ziyaret edeceğine göre da bebiyet verip vermediğini araş ve Lefkoşa uçak alanının teyenler 11 Aralık’tan geç Tay, lazım, 4. în, kenar. 5. Bursa peştematmı beline sar
raçıklamaların yapılmasın- tırmak için bir fon tesis etme- RAP tarafından kullanılma olmamak üzere Senior Tou- Havay, maç, 6. Ana, banka. rnış olan Hmbaii Nur kalfa,
lansonra Amerikan borsala- vi düşünmektedir. Bahis mev sı meselesi ele alınmış ve rist Officer, Ministery of 7. Oda, 8. Ulu. lamba, 9. kan ter içinde kalmıştı, ha­
ındabilhassa
Savunma -----ile ilgi
zuu- araştırma Sloan Kette- Cumhuriyetin kurulmasın­ Commeree & Industry 52, Terk, meal.
(■..»t—
— -----------------o
mamın içinde dört donüyor
_JJ-1_I__K
___ ____________
1___
...
li maddelerde
göze
du. Kızları teker teker soy­
8
'-'“ görülür
5 ' - 'bir* ‘ing kanser araştırma enstitü- dan sonra da RAF’in bu Passiades Street Nicosia.
düşüş müşahade edilmiştir. E- sü tarafından yapılacaktır. Şir alanı kullanması talep edil­ (Tel: 4000/2291) ya müra­
muş, bellerine ufacık birer
İP
İflh
YY
ik âletler
1cet sözcüsü halen müzakere' miştir. Zaten anlaşmalar ge­ caat etmelidirler.
lek
ro
nnik
âletler fiizp
füze ve
ve fiİ7e
füze ket
peştemal koymuş, iş gıcıklıyalııtlan fiaüan inanılmay a­ lerin enstitüyle devam ettiğini reğince Ingiltere Lefkoşa
K o rk u n ç yan kokular sürdürmüş, ne
uçak alanını her zaman kul­
cakbir derecede düşmüştür. açıklamıştır.
şekilde hareket edeceklerine
lanabilecektir.
ro m a tizm a dair talimat vermişti.
— Sakın somurtup durma
F1LELEFTEROS, Kıb­
ağ rıla rı
yın. Göğüslerinizi elleriniz­
rıs gelişmeleri ile ilgili
“Yüksel” içki Şirketin­
le kapamayın, ben elimi şak
olarak İngiliz basmınm
den hisse senedi almak istilattığım
zaman peştemalları
yayınladığı
haberlerden
Daha evvel ilân edildiği gibi Londradan geleceğini
yenler “istida Formalarını”
atmağı onutmayın. sonra ka
şunları
iktibas
ediyor:
bildirdiğimiz içi yünlü, üstü kürklü erkek, kadın, çocuk
nşmam.
Seçimlere güdiği bu gün­ Türk Bankalarından, Koope
çizmeleri, erkek kalloşları ve kadın pandofalarmın bi­ lerde İngiliz basmı Kıbrıs ratiflerden ve Lefkoşada
Diyordu. Hamam görülü
nici partisi gelmiş ve satışa çıkarılmıştır.
gelişmelerine
alâkasızlık Ankara Sokağı No. 5 den te
cek şeydi. Sanki güzelleri
inin edebilirler.
ile meşhur bütün diyarlarHer keseye uygun, rekabet kabul etmiyecek derece­ göstermekte halâ devam et­
mektedir.
Neşredilen
haber­
dan birer ikişer seçilen düdeen makûl fiatlarla toptan ve prakente olarak satıl­
lerde adanın bir nefret ve
berler bugün burada top­
M
iihim
H
ân
maktadır. Prensibimiz hn.ıim ucuz mal satmaktır.
ıstırap yanardağı haline gel
lanmışlardı. Utançlarından
Ucuz ve garantili
NOT; Ayni zamanda yerli mamulatı Türk işçisinin diği ileri sürülmekte ve hal­
oraya buraya kaçanları Ha­
radyo
kuru bataryala­
zinedar toplayarak halvet
yapmış olduğu erkek, kadın ve çocuk ayakkabıları uy­ kın düşüncelerinin çok fana
rı yalnız 15/ şilin
tik bir hale sokuldukları
mahalline getiriyordu.
sun fiatlarla mağazamızda bulunmaktadır.
•
Ahmed Rüstem
iddia edilmektedir. Şöyle ki
— Ne kaçarsınız, bir da­
Bu meyanda kunduracılara ait gön ve deriler de
Asmaaltı Yavuz Selim
halen Ingüiz idaresi sona
ha görmiyeyim, daha efen­
u&kul fiatlarla mağazamızda toptan satılır.
Sokak No. 10
bile ermeden hürriyetleri
dimiz de teşrif buyurmadı­
Adres* dikkat:
LEFKOŞA
için uğraşan Kıbrıslılar ar­
lar.
ile durdurabilirsiniz
Kızların içinde en ziyade
tık hürriyetten de bıkmış
Ağrılara Karşı Doktorun
SAMİ HİLMİ
göze çarpan Nazikter’d i Ha
Tavsiyesi
bir halde dünya efkârına
15»(TK)
Arasta No. 32, Tel: 5532 - Lefkoşa
rikulâde bir vücuda malik­
tanıtılıyor. Diğer yandan
ti. Uzun boylu, dolgun gö>Lefkoşa’da Kurium Soka
Yunanistan ile Ingilterenin
ğüslü ve bir çocuk gerge­
Kliridis’in namzetliğini geri ğmdaki No. 7 hane içinde
finden daha ince beli olan
çekmesi için ikna etmeğe 4 oda, 1 hol, garaj, su, ban
çalıştıkları haberi ortaya yo teşkilâtı ile acele kira­ Federasyonun NEWMAN bu sarı gül bir âfetti. Uzun
sarı saçları topuklarına ka­
atılmıştır. Bu haberin haki- lıktır.
Sayın müşterilerimizin sabırsızlıkla
SÜT BARINDA önümüzde­
dar geliyordu. Emsali Nur
Müracaat:
kata aykırı olduğu ve Ingiki Pazar günü 13.12.1959
beklemekte oldukları halis yün, kız ve er­
bu saçları kendi elceğiziyle
Ahmed Sedat
lizlerin hususî maksatları
saat
12.00
de
aşağıda
yazılı
kek ÇOCUK PALTOCUKLARI gelmiş ve
38, Gime Caddesi hayvanlar Federasyon Baş- taramış ve düzeltmişti. Yü­
için ortaya yadığı aşikâr­
zünün elmacık kemikleri ha
Tel: 3640
toptan ve perakende olarak satışa arzodır.
kanı’nm riyasetinde açık
fifçe çıkıktı, gözleri masma­
lunmuştur.
artırma ile satılacaktır.
viydi, şâhane bir burnu var­
Satılacak hayvanlar:
2 yaşından 12 yaşına kadar çocukları­
dı. Sesi bir musiki nağmesi
5 adet süslü inek (Jersey
nız için getirttiğimiz bu paltocuklar şap­
gibi çıkıyor, kahkahaları
tipi)..
kalı ve şapkasız birçok cazib renk ve mo­
çın çm ötüyordu. Aslen Rus
6 adet dişi dana.
1960
SAATLİ
MAARİF
ve
GÜNEŞ
olan Nazikter, henüz on al­
deldedir.
tı,
on yedi yaşlarındaydı. Al
TAKVİMLERİ,
Kokulu
ve
manzaralı
Çocuğunuza bu sene bir paltocuk ala­
tı ay kadar evvel Naksos
TEBRİK
KARTLARI,
hediyelik
KRA­
caksanız, renkler ve büyüklükler eksilme­
Dukası Nassi tarafından Ha
VATLAR, kadın ve erkek ÇORAPLARI,
Orta Köy tarlalarında remi hümâyuna takdim edil
denhemen bugün AKARSU GîYtMEVİ’ni
her çeşit KOLONYALAR, 48 saat sıcaklı­ Trafik Polis stasyonunun miş ve Hazinedar usta tara­
ziyaret ediniz.
ğı muhafaza eden TERMOSLAR, çocuk karşı tarafında iyi mevki­ fından itina ile yetiştirilmiş
Fiatlar, herhangi bir rekabet fiatından
de bir arsa satılıktır. Müra ti. Henüz padişahın firaşına
OYUNCAKLARI, çocuklar için TOPLAR
Ç°kaşağıdır.
caat Lozan Taksi Yazıha­ girmemişti. Bunda biraz da
ve sporcular için hediyelik eşofmanlar.
Genel Acenti:
nesinde Jak’a.
Emsali Nur’un kabahati
ETNOS, neşrettiği bir
baş makalede
şunlan
ueri sürüyor:
Seçim propagandasını fırsat bilerek birisine tecavüz
edenler bu tecavüzün karşı­
lığım beklemeğe hazırlanmalıdırlar. Makariosun Kıb­
rıs halkına kazandırdığı bu
mes ut neticeyi benimseyemiyenlere ise bir kaç kelime
ue cevap verelim. İdeal bir
hal çaresi elde ederek Kıbrısı İngiliz Sömürgesi ol­
maktan kurtarmak için MaJîarios Kıbrıslı mücadeleci­
lerin başına Grivası getirdi­
ği zaman Eoka üyesi olarak
kaç Akel’ci yazılmıştı? Ta>
biî bu sualin cevabı “hiç”
olacaktır. Bilâkis Akel silâh
lı mücadeleyi takbih etmiş
ve davamızı gazete ve top­
lantılarla savunmamızı tav­
siye etmişti. Şimdi de biz
başarı elde ettiğimiz zaman
gûya “Enosis ve yalnız Enosis’’ prensibini desteklediği­
ni iddia ederek iktidarı ele
geçirmeğe çalışıyorlar..
Turist Rehberlik Kursu
KOMANI
an Feridun FTülbentçi
A Ş K I
T*<t
109
vardı, bugün için saklamış­
tı. Gülfidan adındaki cari­
ye, yüzünün ve vücudunun
bütün hatlariyle Barlettaya
o kadar benziyordu ki uzak
tan hangisi olduğu anlaşıK
mazdı. Uzun kirpikli iri si­
yah gözlerinin cazibesine tu
tulmamak hemen hemen im
kansızdı. Bakışları Ue saray
kadınlarını bile büyülüyordu. Bir gün Kethüda kadın
kendisine:
— Bana öyle bakma güze
lim, içim bir tuhaf oluyor.
Demişti. Hazinedar kalfa­
nın bütün ümidi bu iki ca-
riyede idi. Bunların vücut
güzelliklerini, şüphelendir­
memek gayesiyle Nurbânu
Sultana söylememişti. On­
dan gizli tutuyordu. İkisini
de karşısına ohyor;
— Kızlar, diyordu, efen­
dimizi meftun ederseniz, si
zin de saraylarınız olur. Pa­
dişahımızın sehavetinc son
yoktur. Hele kısmet olur da
birer şehzade dünyaya geti­
rirseniz, ikbalinize hiçbir ka
din yükselemez, ona göre
hareket edin. Bu fırsat bir
daha elinize geçmez.
(Devamı var)
BOÂC’nin Comet 4
tipi jet
uçaklari ile oraya
BEYRUT T A R İK İY L E
daha sür'atle gidebilirsiniz!
Yüksel içki Şirketinden
Bildirik
DİKKAT... DİKKAT
EHVEN TURİST SINIFI BİLETİYLE
872 S a a tta
KALKÜTEYE
Kiralık Ev
ilân
ÇOCUK PALTOCUKLARI
YILBAŞI MÜNASEBETİYLE
Satılık arsa
H : 2955
Ticaretevimizde
AKARSU GIYÎMEVİ
Fatin Rüştü Zorlu Caddesi
40-42, Lefkoşa.
DİKKAT... DİKKAT
.. Otomobil sahibi olmak istiyenlere duyük fırsat doğmuştur.
Az kullanılmış iyi durumda Kamyon,
*an ve otomobiller büyük kolaylıklar yaPdroak suretiyle satışa arzedilmiş bulun­
acaktadır.
5 ton
Bedford Kamyon Tiper
3 ton
Bedford Kamyon
3 ton
Austin Kamyon
Landrover Cip
Vangruard Salon
Vanşruard Van
Zefir Salon
Alâkadarların aşağıdaki adrese m u racaattan.
‘
MUSTAFA HACI ALİ
(Şİllûrah)
Arasta Sokak No. 61
Lefkoşa.
a t m 11
yüzde
yirmibeş
( % 25) tenzilâtla yılbaşı münasebetiyle sa­
tılacaktır.
j
|
SALİH ZARİF CtM
|
HÜRRİYET TİCARETEVÎ |
Köpriilüzade Sok. 27 -Leymosun |
|
$
•{•
;İ;
f
y
$
|
$
*
$
Yazı Makinelerini Tamir veya
Servis Yaptıracakların
Nazarı Dikkatine
Almanyanın en tanınmış Yazı Makine­
leri ADLER Fabrikalarında uzun müddet
kurs gördükten sonra her türlü Yazı Ma­
kinesinin tamir ve servisini yapabilmek
için ehliyet şahadetnamesi almıya muvaf­
fak olduğumu sayın halkımıza bildiririm.
Müracaat Yeri :
ALKAN MEHMET
HAZIM REMZİ HÜRRİYET TİCARETEVİ
Cumhuriyet Caddesi No. 1, 3, 5,
Tel. No. 3364, Lefkoşa
HAYAT İçki Şirketinin
Sayın Müşterilerine Müjdesi.
h a y a t İçki Şirketi her sene olduğu gibi bu
sene de 10 Aralık 1959 Perşembe gününden 31
Aralık 1959 Perşembeye kadar her karton içki ala­
na bir şişe içki hediye vermeye karar vermiştir.
Acentelerimize lütfen müracaat ediniz.
HAYAT İÇKİ ŞİRKETİ
Limasol.
BAYANLAR
Yeni müessesemiz yeni kumaşlarla be­
zenmiş olup daima olduğu gibi şimdi de
bütün zevk sahibi Bayan ve Bayların em­
rine amadedir.
Toptan ve Perakente Satılır
YENÎ ADRES
MEMDUH H. ERDAL
2 -4 Vergopulog Lefkoşa. Tel. 72274
972 S a a tta
RANGUNA
1472 S a a tta
SİNGAPURA
13 Saatta
H0N K0NGA
20‘A Saatta
T0KY0YA
varabilirsiniz
Tafsılvl rf tftr peyleme ı^ın
Ctnel Satış Acentemiz
Messrs. Hull, Hlyth & Co (Cyprus) Ltd..
Vetaksns Mey,tam. Lefkoşa, Tel. No,. 3132 3133 3134 de
veya İİOAC tarafından tayin edilen her hangi
Seyahat At eni esine müracaat tdimit.
BOAC
DÜNYANIN EN TECRÜBELİ JET HAVA HATTI
BRIT1SH OVERSEAS AIRW AYS CORPORATION
P E R Ş E M B E , 10 A R A L IK ,
ı
( B O Z K D B I )
SAYFA 4
B
o
z
k
u
ÜKÖY, VEFA MAÇINI DA KAZANDI
İSTANBULSPOR 1 -BEY&OZ
Ü
üıgı Kornerlerden faydaıana
t ' f
•
Sp»r
OKULLARARASI SPOR KARŞILAŞMALARINDA
Celâl Bayar Lisesi Futbol Karşılaşmasın*
Dün İstanbul’da Mithat- ci dakikada cereyan etmiş;
paşa Stadında iki millî lig Baskın’ın kısa degajmanın­
maçı yapılmış ve gazeteniz da topu durdurmadan kale­
Bozkurt’un favori
olarak ye havale eden Alekonun
gösterdiği Feriköy ile Istan- vuruşunu fevkalâde vole bir
şutla tamamlayan Ertuğrul
bulspor galip gelmiştir.
un müdahalesi avutla son
FERİKÖY 1 - VEFA 0
Doğan Babacan idaresin­ bulmuştu.
Feriköy, ilk yarı oyunun
de yapılan bu maça her iki son dakikalarında hâkim
takım da seri
bir şekilde
oynamış; fakat gol atamıyabaşlamışlardı. 7 ve 8 inci da­
rak devre de golsüz sona eri­
kikalarda Feriköy, yakala­
dığı iki önemli fırsattan is­ mişti.
İkinci Y an Oyun
tifade edememiş; 11 inci da­
İkinci
devreye Vefa iyi
kikada ise Vefa, gole giderken netice alamamıştı. Ma-. başlamış; fakat ü2, 53 ve
çin en güzel hareketi 32’n- 54 üncü d a k i k a l a r d a tazan
da Ticaret Lisesini 5—2 Mağlûp Etti
LEYMOSUN TÜRK BELEDİYESİNDEN:
Leymosunda mekteplere ait top sahasını iyi
bir duruma koymak ve etrafını tel örgülerle kes­
mek ve Leymosun kasabasına elverişli bu- top
sahası kazandormak gayesiyle Leymosun Kulüp veKurumlarının müracaatı üzerine, Leymosun Türk
Belediye Meclisi 7 Aralık 1969 tarihli oturumun­
da bu meseleyi tezekkür ederek yukarıda bahsi
geçen sahanın İslahı hususunda yapüan müraca>atı münasip ve uygun bulunduğundan bu maksat
için Belediye Sandığından £400. 000 kadar bir
meblâğın istikraz mahiyetinde sarf edilmesini ka­
rar altına almıştır. İstikraz mahiyetinde sarf edi­
lecek olan, bu meblâğ sahanın gelirinden %25 al­
mak suretiyle tesviye edilecektir.
(Arkadaşımız Arif ATİLLA’dan)
Maarif kupası lig maçla­
rına dün Lefkoşa Taksim
sahasında başlanmış ve Celâl Bayar Lisesi, Ticaret Li- i j
sesini açık farkla yenmiştir.
İlk devresi Celâl Bayar Li­
sesinin baskısı altında geçen
maçın ikinci devresinde Ti­
caret Lisesi bastırmışsa da,
bir türlü muvaffak olama­
mışlar ve sahadan mağlûp
ayrılmışlardır.
Dünkü maçta kadrolar şu
şekilde yar almışlardı.
0. B. LİSESİ:
Cumhur (Halil),
Fevzi,
Zühtü, Haşan. Celâl, Mahmud, Fadıl, Halil K. Önder
(Himmet), Özer, K. Yüksel
(B. Yüksel).
TİCARET LİSESİ:
Mustafa. Yıldır ay (Meh­
met), Vasfi, özkul, lüza,
DUnkli m açın galibi Celâl Bayar Lisesi
Hakkı, Yusuf. Ömer, Sonal,
Ergün, Süleyman (Gönde). rinci C, B. Lisesi golü ola- orta yaptı. Buna yetişen
Yüksel topu ağlara taktı.
Oyuna Celâl Bayar Lise­ rak taktı.
Dak. 33. Celâl Bayar Li­
Dak. 15. Cumhur muhak­
sinin vuruşu ile başlandı.
İlk tehlikeli akını Ticaret kak gol olabilecek bir topu sesi üçüncü golünü Fadıl
vasıtasiyle
attı, önder’in
Lisesi yaptı. Sonal bu fır­ bloke etti.
Dak. 20. Ticaret Lisesi çektiği korneri iyi takip
satı değerlendiremedi. Akabindeki C. B. L. akınım ka­ senterforu Ergün yapılan eden bu oyuncu kafa vuru»güzel bir ortayı yerinde bir şu ile topu ağlara taktı ve
leci Mustafa önledi.
Dak. 7. önder güzel bir müdahale ile beraberlik sa­ ilk yarı oyun da böylelikle
ortayı kullanamadı.
Riza yısı olarak C. B. Lisesi ağ­ 3 - 1 Celâl Bayar Lisesinin
leyhine sona erdi.
uzun bir vuruşla topu uzak larına taktı.
İKİNCİ DEVRE
Dak. 23. Korner atışı ka­
laştırdı.
Oyunun ilk 20 dakikası
Dak. 13. Yüksel sağ bek zanan Celâl Bayar Lisesi
Yıldıray’ı çalımla geçti ve büyük bir fırsatı heba etti. ortalarda geçerken 25. ve
topu ara pası ile öndere ak­ !Yükselin ters kafa şutunu 27. dakikalarda Gönde mu­
hakkak gol olabilecek iki
tardı, bu oyuncu da köşeyi kaleci bloke etti.
bulan hafif bir vuruşla topu I Dak. 26. Celâl Bayar Li­ fırsatı heba etti.
Dak. 29. Bir frikik atışın
Ticaret Lisesi ağlarına bi- sesi sıkıştırıyor, önder bir
Mağusa Türk Gücü Dün Konyaya Hareket Etti
Türk Güçlüler Konya ve Ankarada üç karşılaşma yapacaklar^
i
B
i r X I|r|
v%
m im »
tir ■
I H
| y l
it
< ’v'*
*
fi# ^
M
İa E lP ■ j 1 <
It
$
jmb
iğm-JL
wky
•*.: -'ş&
m.vy,
Bensdorp Çikulâtaları
da Sonal sert bir vuruşla
topu ağlara taktı.
Dak. 30. Sonal bir fırsa­
tı kaçırdı. Top kaleciyi de
aşmasına rağmen topu ağ­
lara takamadı.
Dak. 40 Zühtü skoru 4-2
yaptı. Yükselin ortaladığı
topa havada bir
şut
atan Zühtü topu ağlara tak­
tı.
Dak. 45. Yüksel bir ara
pası ile topu Zühtü’ye geçir*,
di. Zühtü üç kişiyi çalımla
geçtikten sonra topu ağla­
ra taktı ve oyun böylelikle
Çelâl Bayar Lisesinin 5 - 2
galibiyeti ile sona erdi.
Okullarda maçlar
Celâl Bayar Lisesi
Orta Okul 1 E ile 1 C.
maçı
Dün saat 2 de Yeni Saha
da iki sınıf arasında bir
maç yapılmıştır.
Maçtan
sonra idarehanemize gelen
1 C. futbolcuları, rakipleri­
mi 4-1 mağlup ettiklerini
idia etmişler ve hakemi şa­
hit getirmişlerdir. Halbuki
daha evvel idarehanemize
gelen 1 E. futbolcuları ma­
çın 1-1 beraberlikle sona er
diğini söylemişlerdir.
Lefke Bayanları Yard
Sevenler
Kurumund
ıııamıştı. uzerııı Kadiriliği iu1 1959-1960 ders yıh Kıfr
sat oa çok ınuuıınaı. ıvıger
ve Türkiye okullarında y
taraluuı i eriKoy ile seyrea
dım gören öğrencilerin
ve tenıiKelı aaınlar yapmış
listesini neşrediyoruz.
ve ounlardan Dirimle çut vu
Celâl Bayar Lisesi
iuş KazanaraK iiuseyuı m
Suat Mustafa (Çamlıköy)
önce Kale luregme, ıiana
Tevfik Dilaver
sonra ua uaraju vuran şutu­
(Gemi Konağı
nun gul Olmasıyla sanauau Salih Sadık
X - u gaııp ayrninışu.
Eral M. Ali
Namık Kemal Lisesi
ü rjiiv u /i
' ^ Hüseyin Ramadan
l >mı latanuul'ıia yapılan
A. Menderes Kız Lisesi
iKineı Karşılaşmada ıstanAydın İbrahim
l.mspnr, uıııncı devrenin uk
Tülây Hüseyin
uaKUiaıarınUan itibaren aKi
Lefke Sanat Okulu
na geçnuş ve ^ inci sauıye>Hilmi Abdullah
Ue uıuıgor ilen aldığı pası
Ali Haşan
Lisan ın gole çevn-mesıyle
Ömer İzzet
1 - u galip duma yükselmiş­
A rif Ali
ti.
Lefke Gazi Orta Okulu
(Julden sonra karşılıklı
İsmet Muharrem
aKiııiarıa devam eden maç­
Caııev Ahmed
ta, ncr iki takım ila zaman
Hatice Ömer
zaman tehlikeli oluyorlar,
Cemal iye İbrahim
laiıat gol atamıyorlardı.
Suzaıı Salih Oktay
ıNııeKim ilk yarı oyunda
Salih Bayram
UaşKa gol a Ulamamış ve bu
Mehmet Sabit Naci
devre, 1 - U lstanbulspor’un
Esad Salih
galibiyetiyle bitmişti,
Fevzi Çakmak Münir
ikinci Yarı Oyun
Muzaffer Turgut
ikinci yarı oyunda da ta­ Mustafa Enver
kımlar, birçok gollük pozis­ Bilbay İbrahim
yona girmişler; fakat fırsat
Türkiye okullarında
ıı.ı-ı kuilanaınıyarak saha­
yardım görenler
dan ilk yarı oyunda atüan
Orhan Salih
tek golle ayrılmışlardı.
(Dil-Tarih Coğrafya
Fakültesi Ankara)
ve
Ziya Ahmed
(Aydın Lisesi)
Melımed Mustafa
(Aydın Lisesi)
Yeni Sabah gazetesinin ver
Sevilây
Niyazi
diği bir habere göre Kasımpa
(Adana Kız Lisesi)
şa ve Karagümrük takımları
Millî Ligin devre arasında
Kıbrısa gelerek bir turnuvaya
iştirak edeceklerdir. Bu husus
ta taraflar arasında önümüzde
ki günlerde bir anlaşma yapı­
lacaktır. Kasımpaşa ve Kara­
gümrük takımlarının yol para
Giyim zevkine sahip
İarı ile Kıbrıstaki masrafları
olanlar
kumaşlarını
karşılanacak ve sezoıı içinde
aym şartlar dahilinde bir
Kıbrıs takımı Istanbula gide­
alırlar.
rek karşılaşmalar yapacaktır.
ı .. . . .
HARP DÂİRESİ
ALENİ MÜZAYEDE
15 ve 16 Aralık, 1959 Salı ve Çarşamba günleri
ö.e, saat 9 da, Mağusada, 625 Ordnance Depot’un geri
getirilen eşya deposunda aleni müzayede yapılacaktır.
Aşağıdaki kullanılabilen ve kullanılamıyan eşyayı
ihtiva etmektedir.
Yeniden kullanılabilen demirli madenler, lâstikler,
çadır bezleri, battaniyeler, teknik eşya ve genel eşya­
lar, elbiselikler, mobilyalar, yataklar, tulumbalar, ha­
va kompresörleri batarya doldurma setleri, generatör
setleri, çadır levazımatı, makineler, gear boxlar, transmissionlar v.s.
Eşyalar herhangi bir iş gününde sabah saat 8
den ö.s. 1 e kadar O.C. Depofa yapılacak müracaat
üzerine görülebilir. Kataloglar ve satış şartları aşağı­
daki adresten elde edilebilir.
E VAN ANTON1ADES, Harp Dairesi Dellalı
77 - 79 Baf Sokağı
Lefkoşa - Tel: 2993
YASEMEN
9? 9
H. SONGUR’ dan
Türk Tıp Heyeti Moskovaya
Hareket Etti
İstanbul 9: Sovyet hükü­
metinin daveti üzerine Türki­
ye Sıhhat ve İçtimaî Mua­
venet Bakanı Dr. Lütfi Kırdar başkanlığındaki Türk
Tıb Hey’eti Sovyet Rusya’­
da inceleme ve temaslarda
bulunmak üzerek on - onbeş
günlük bir ziyaret için bu»gün (dün) saat 14.25’te Ko­
penhag yoluyla Moskova’ya
hareket etmiştir.
Hey’et, İstanbul Tıb Fa­
kültesi Dahiliye Kliniği Or­
dinaryüs Profesörü Dr. Ek­
rem Şerif Egeli, Ankara Tıb
Fakültesi dekanı ve Dahili­
“LES GOURMETS” Çikolatalarını
ye Kliniği Profesörü Dr. Za­
fer Paykoç, İstanbul Zeynep
Kâmil Doğum Evi Baştabi­
bi Doçent Dr. Fahri Ata­
bek, Ankara Atatürk Sana»
toryumu Baştabip ve opera­
törü Dr. Enver Yakalı, İs­
tanbul Heybeliada Sanator­
yumu göğüs cerrahisi mü­
tehassısı Dr. Siyami Ersek,
Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Bakanlığı özel kalem müdü­
rü Dr. Sâdi Bilginsoy, Baş­
vekâlet hekimi Dr. Celâl Ertuğla Dış İşleri Bakanlığı
Şübe Müdürlerinden Turgut
İrfan’daıı müteşekkildir.
ALENİ MÜZAYEDE
HARP DAİRESİ
Hiç Denediniz mi?
Galip takım kadrosu:
Özer, Mejdi, Ahmed 1,
Orultay,
Fadıl, Feridun,
Zübeyir, öztürk, Eren, Er
can, Ahmed II.
ır /M m Û l1
L Paşa Karagümriik
Kıbrısa gelecek
Kıbrıstaki çikulâtalann en nefisi
BENSDORP ÇlKULÂTALARFdıı*. Her
yerde bu çikulâtaları arayınız.
Genel Satış Merkezi:
ALI SITKI TİCARETEVI
21 Asma Altı Sokak -Lefkoşa
(Foto Bozkurt - A T ILA )
Futbol takım ı
Lefke Bayanlarının
Yardımları
18 Aralık, 1959 Cuma günü ö.e. saat 9 da başla­
mak üzere 146 Nakil vasıtaları parkı Dikelya’da aşa­
ğıda gösterilen kullanılabilen ve kullanılamıyan nakil
vasıtalarının aleni müzayede ile satışı yapılacaktır.
Golleri kaydedenler: Ah
Satılacak nakil vasıtaları arasında Motosikletler,
med II. (2 gol), Eren
(1
(Foto liozkurt - B İL B A Y )
Landroverler, Jeep arabaları, Bedford, Austin, Morris,
Türk GllcU Kafilesi Konyaya hareket etmezden evvel Lefkoşa Hava Alanında Bozkurt gol), Ercan (1 gol).
1 tonluk ve 3 tonluk kamyonlar, çektiriler, Standad
objektifi karcısında
Vanguard Saloon arabalar v.s. mevcutur.
Sezonun en muvaffaki­ Ankara veya Eskişehirde Mustafa Nihat,
Nakil vasıtaları satış sabahı veyahut O.C. 146
BU AKŞAMKİ
yetli takımlarından biri bir maç yapacaklardır.
Türk Güçlülere hayırlı
Nakil Vasıtaları Parkı Deposu, Dikelya adresine
olan Mağusa Türk Gücü
Bay Necip Tözün başkan yolculuklar diler, yapacak­
NÖBETÇİ ECZANE
önceden yapdacak bir. müracaatla görülebilir.
dün ö.s. saat 4.30 da
25 lığındaki kafilede idareci ları maçlarda muvaffaki­
Kataloglar ve satış şartları a§ağıdaki adrese
Dünyaca
tanınmış
bu
üstün
kaliteli,
sütlü
ve
fındık­
kişilik bir kafile halinde olarak Hüseyin Akil, Cavit yetler temenni ederiz.
Kâmuran Aziz
müracaatle elde edilebilir.
lı
Fransız
mamulâtı
çikulataiarımızı
siz
de
bir
defa
de­
T.HY. na bağlı bir “Dako- Mustafa, A rif Hüseyin, Fe
EVAN ANTONtADES, Harp Dairesi Dellalı
ta’ uçağı ile Adanaya mü­ derasyonu temsilen Özer
neyiniz. Üstünlüğünü o zaman takdir edeceksiniz Sa­
77 - 79 Baf Sokağı
teveccihen adamızdan ayrıl Raif, malzemeci olarak Ah
tıcıdan İsrarla isteyiniz.
-Lefkoşa - Tel: 2993
mışlardır.
med Sedat ve hakem Mü­
Genel İthalatçısı
Hava alanında Mağusa nir Tevfik bulunmaktadır.
DAVUT H. DINÇER
Komiseri Sayın Faik MüfAntrenör Ali Ahmed ile
tüzade, Kıbns Türk Futbol birlikte kafilede bulunan
.
K. 203 Lârnaka. Tel: 2 7 73
(Arkadaşımız Ali Süleyman’dan)
Federasyonu Başkanı Ah - Fikret (Kaptan) Beyaz,
Leı koşada:
|
Reisicumhurumuz Dr. KÜÇÜK’ün
med Sami Bey ve Türk ba­ Aytekin, Yıldıray, Doğan,
AKPINAR PASTAHANESI
t
Kornizli ve Kornizsiz resimleri çok ucuz fiatsa
da,
ikinci
devrede
daha
üs
Dün
sabah
Lef
koşadan
ha­
sın mensupları tarafından Osman, Cafer,
Tayfun,
Lefkede:
tün
bir
oyun
çıkaran
öğret
reket
eden
öğretmen
Koleji
j!
1arla
Lefkoşada
Türk Belediye Pazarı No. 72 de
uğurlanan Türk Güçlüler, Leylâ, Yavuz, Rifat, Enver
talebeleri maçı NECİP ALİ USKURI
‘ satılmaktadır.
Konyada 2 ve muhtemelen Salih, Ali Deııizer, Zekâ, kafilesi saat 10 da Mağusaya men Koleji
vasılolmuş ve Namık Kemal 21-14 kazanmağa muvaffak ol
Tel: 3 3 2
Lisesi ile spor temasları yap­ muşlardır.
mıştır.
VOLEYBOL
FUTBOL
Hem
k ız 1 a r ve
Futbol maçı sabah saat 10.30 hem de erkekler arasındaki
da hakem Münir Çavuş’un karşılaşmaları Namık Kemal
her iki tarafı da tatmin etme Lisesi kazanmıştır.
I
j-i^’ ^ man» İtalyan ve İspanyada İmâl %
yen idaresi altında oynandı
Kızlar arasındaki karşılaş­ y edilen av tüfeklerimizi görmeden başka $
İlk devrenin ilk golünü Na ma 2-0, Erkekler arasındaki
yere sipariş vermeyiniz.
X
mık Kemal Lisesi kaptanı En ise 2-1 sona ermiştir.
ver kaydetmişse de daha son­
I
?• Ayrıca Alman mamulâtı Hava Tüfe- I
P1NG- PONG
AN KARA Kibriti
î
ra özkaıı ve Ziya vasıtasıyla
Vaktin geç masından ötürü $ gı siparişi kabul ederiz.
2 gol kazanan Öğretmen Kole ping-pong karşılaşması yapıl­
SALİH BERBER CEMAL ve OĞLU '
ji devreyi 2-1 galip bitirmiş­ mamıştır. Mezkûr karşılaşma­
î
AİlUUi’- ; !
!
Telefon: 2125, Baf -Kasaba
i
tir.
nın 16 Aralıkta
yapılması
İkinci devrede Öğretmen muhtemeldir.
Kolejinin Sururi
vasıtasiyle
kaydettiği tek gole mukabil EN HALİS. EN TEMİZ
1*
i k T i n u HP
N.K. Lisesi Muhammed (2)
VE EN UCUZ
k
a
y
a
ve Mesut’un ayağından üç
gol daha kazanmış ve maçtan
4-3 galip ayrılmıştır.
ÇÜNKI
BASKETBOL
ANKARA KİBRİTLERİ HUSUSİ
Ma£usu Türk Gücü Kafilesi menstıp'an, dün adadan
ö.s. saat 1.45 de oynanan
TERCİH EDİNİZ
»yrtlnıazdan evvel Reisicum hur M üavlnl Sayın Dr. KUçük'U
OLARAK KIBRIS İÇİN BİZİM IÇ ^
Bakanlıkta ziyaret etnıişlerdlr.dir
Resm im iz Reisicumhur Basketbol karşılaşmasının ilk 51, MECİDİYE SOKAR,
M uavinim izi kafllelle göstermektedir.
devresini 9-5 N.K. kazanmış­
LEFKOŞA
İMAL EDİLİYOR.
Namık Kemal Lisesi -Öğretmen
Kolleji Karşılaşmaları
(
{
AVCILARA MÜJDE
ANKARA KİBRİTLERİNİ
Tercih Ediyorum
!
I
“Y E Ş I L A D A ”
KURU KAHVESİNİ
I
HER TÜRK EVİ İÇİN
Halis Kuru Kahvesi
ADRES • Borozanbaşı No. A 13
LEFKOŞA
U
İ !
Download

10Aralık1959