Her Gün 4 S a y fa F i a t ı 15 Mi l
S A Y I: 1215
B
o
z
tNLüK
h
u
m ü s t a k i l
s i y a s i
r
YIL : 8
Müdür v* tm ttjaa Sahibi s CEMAL TOÖAJU
Adres : Asmaaitı No. 75, Lefkoşa — Kıbrıs.
Telgraf ı “BOZKUBT"-P.K. B*4-Te>: tMl
Dizilip Basıldığı Yer ı “BOZKURT Ha»im e v i”
t
g a z e t e
A T A T İM 'ü n Gemisi Savarona Mağusada Coşkun
^
Bir Törenle Karşılandı
od|
^SI’NIN
BUAKŞAM GEMİDE BAŞKONSOLOSUMUZ TARAFINDAN
BİR KOKTEYİL PARTİ VERİLECEK
MALZEİS
-AZASI
Kurmay A l b a y Ne c a t i P ı n a r L e f k o ş a ’ da
& No. 3 de
Mağazas,Dda
ederek bir çelenk koymuşlar ve
saygı duruşunda bulunduktan
sonra Mağusanın tarihî yerleri­
ni ziyaret etmişlerdir.
Gemi Bandosu Mağusa Mey­
danında yarım saat devam eden. Millî Marşlar çalmıştır.
llğ' her ^ İ im*
Undurac>ve halk^j
GEMİ KUMAMDAN!
LEFKOŞADA
Gemi Kumandanı Albay Ne.
cati Pınar öğleden sonra saat
17.30 da Lefkoşaya gelerek Baş
konsolos Vecdi Türel'i Cemaa­
timiz Lideri Dr. Fazıl Küçük
ile Kıbrıs Türk Kurumlar Fede
rasyonu Başkanı Rauf Raif
Denktaşı makamlarında ziya­
ret etmiştir.
nda Türk hal
unan
nbul’da
Erkek
‘e şit spor gömleife
ar dikmektedir S
a her nevi tıİj
in iz menfaatumb 1
Bavarona’nın Kumandanı Kurmay Albay Necati I’ınar’ın Başkonsolosumuzu ziyareti.
Adres:
)EŞLER DtKİİ
ne Sokak Na 32
Sinem ası karsısına
3KA
fLERİ
AKŞAMKİ ZİYAFETLER
Dün akşam Mağusa Türk
Belediye Başkam Nebil Nabi ta
rafından Gemi Kumandanı şe­
refine bir kokteyli partisi ve­
rilmiştir. Belediye Başkanınm
Kokteyil partisini Mağusa Ko.
miseri Faik Müftüzadenin ver­
diği gece yemeği takip etmiş­
tir.
Günlerden beri ziyareti bü.
yük bir heyecanla beklenmekle
olan Savarona Okul Gemisi dün
sabah saat 10.00 da Mağusa
Umanına demirlemiş ve halkın
coşkun tezahüratı arasında 21
pare topla selâmlanmıştır. Burç
Üzerinden atılan 21 pare topa,
Savarona aynı adedde attığı
topla mukabelede bulunmuş­
tur.
Baştanbaşa Türk Bayrakları
İledonatılmış olan Mağusa Ka­
sabası onbinlerce Türk tarafın­
dan ziyaret edilmektedir. Hal­
kın “Yaşa, varol” sesleri ara­
sında Umana giren gemi milli
marşlar çalmak suretiyle hal­
kın coşkun heyecanına muka­
bele ediyordu.
KONSOLOSUMUZ GEMİDE
Savarona Okul Gemisi Ma£usa Limanına demirledikten
sonra Konsolosumuz Halûk Af
fa, Türk Haberler Bürosu Mü­
dürü Yılmaz Hlçyılmaz ve J iman Müdürü gemiye çıkarak
£emi kaptanı Kurmay A1b.-*y
Necatı Pınar’a "hoş geldiniz ,
demişlerdir,
Saat 11.30 da Savarona ge­
misi Komutanı Kurmay Albay
(Foto - BOZKURT)
Ebedî Şef Atatürk’ün yattığı hususî yatak odası basın mensuplarına gösterilmiştir. Resim­
de aziz Atamızın çift yatağı yıllardan beri ayni itina ile muhafaza edilmektedir.
(Foto - BOZKURT)
Gemiden karaya çıkan Subaylar Namık Kemal büstüne çelenk koyduktan sonra geminin bandosu marşlar çalmıştır. Resmimiz bandonun çalındığı esnada meydanda toplanan halkı ve subayları tesblt etmektedir.
Başbakan ve Dışişleri Bakanı ile
Görüşen D enktaş Avdet Etti
Anayasa Çalışmalarında İleriye Doğru Bir Gidiş Var
ZORLU K1BRISLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ MESELELERİN
GÖRÜŞÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Pazar günü
hükümeti­
mizin resmî davetlisi ola­
rak ve emrine tahsis edilen
özel bir uçakla Ankaraya
giden Kıbrıs Türk Kurmla
rı Federasyonu
Başkam
R anf R aif Denktaş gene
Pazar günü akşamı Kıbrısa dönmüştür.
Başbakanımız Adnan Men
deres ile bir saat ve Dışişle
ri Bakanımız Fatin Rüştü
Zorlu ile bir buçuk saat gö­
rüşen R auf R aif Denktaş
Istanbulda yaptığı bir be­
yanatta şu hususları açıkla
m ıştır:
“Hükümetimizin dâveti
üzerine gelmiş bulunuyorum.
Başbakan Adnan Menderes
ve Dışişleri Bakam Fatin
Rüştü Zorlu ile görüştüm.
Görüşmeler umumî mahi­
yette oldu. Anayasa çalış­
malarında bir ilerleme ve
ilerimizi11
lmuştur.
ıelerin ten
»ve seve ve:
j
•
Müzakerelerimize
iyi
niyet
İ
olma81
-iâSg
Savarona Talim Gemisi
Kumandanı Necati Pınara ladel ziyarette bulunan Ma.
Komiseri Falf Milftüzade Subaylar tarafındım
telâmla nırken.
r| Bu!),!lnar Mağusa Komi.se- ki eşya hakkında geniş bilgi
ö; **• Müftüzadeye vermiştir.
yaretı î
bir nezaket ziGEMİYE Y A l’ILAN
M a f c u J t P * >unu müteakip
ZİYARETLER
«İM £ z î î nLserl ve Kaz» EmGeminin muvasalatından son
naya o-e] ,esl azalan aavaro- ra Mağusa Türk Belediye Baş­
bul»nmu9iar^rla<ieyl zlyarotte kanı Nebil Nabi, Türk Beledi­
ye Azalan, Rum Belediye Baş­
GE*»™ K| BASIN
kanı Andreas Buyuros, Kıbns
f, KONFERANSI
Türk Kurumlar Federasyonu
İkinci Başkanı Dr. Orhan Müeden
« U n ^ T . . Gem‘ Kumandam derrlsoğlu Savaronayı ziyaret
etmişler ve gemi Kumandanına
iminin « E * ,Necati
man H" , 931 yılında bir AI- hoş geldiniz demişlerdir. Bunu
yat o l a r n ^ " ^ 11 AtatUr* İçin mahallî Kurum ve Birliklerin
1 9 3 7 3 satl" ahndig.ru ve Savaronayı ziyareti takip et­
Kuvve! ,H„an ^0nra T<5rk De" ‘* miştir.
Qemuı a s devredilerek Okul
(Hrmı,t|r
e ^ tlrildig‘ni bil. NAMIK KEMAI. BÜSTÜNE
ÇELENK
Karaya
çıkan
denizciler NnSazetecil<"
y ^ l ir m iş ve gem tde. mık Kemal'in büstünü ziyaret
Gazetenin ileri sürdüğü
bu fikirleri
yorumlayan
Karma
Komisyonundaki
Türk delegasyonuna men­
sup yetkili bir şahıs habe­
rin tamamen asılsız olduğu
nu telirtm iş ve bu hususun
Zürih ve Londra anlaşmala
rmda tasrih edildiğine işa­
retle bu mevzudaki karar­
Filhakika bu gayretler
neticesinde Türk cemaati­
nin Ada’da işbirliği zihni­
yeti içinde iktisaden terak­
ki etmeimkânlannın çoğala
cağı ümidi kuvvetlenmekte
dir.
Ruşen Eşref Unaydın
vefat etti
Türk edebiyatının tanınmış
simalarından Ruşen Eşref Unaydın, dün gece saat 20 de bir
kalb krizi sonunda vefat etmiş­
tir.
1892 yılında doğan ve Gala­
tasaray Lisesiyle Edebiyat Fa­
kültesini bitiren bu değerli ya.
zar, edebiyat tarihimizde artis­
tik nesirleriyle yer almıştır.
(Diyorlar kİ) adlı anketlerle
anket alanında çığır açtığı gri­
bi hâtıraları İle de ün kazanmiştır. En değerli eseri A ta ­
türk’ ile yaptığı mülakattır.
Başlıca eserleri: Anafartalar,
Kumandanı Mustafa Kemal ile
Mülâkat, Diyorlar kİ, İstiklâl
Yolunda, Damla Damla Bükollkler (Çoban Şiirleri - Virjil.
yos’tan), Boğaziçi ve özleyiş­
tir.
Ruşen Eşref, Büyük Elçilik
de yapmış ve 1952 yılında emekliye aynimıştı.
Ekselans Sir Hugh Foot’un
Beyanatının Akisleri
Cemaatin ticaret ilmini
öğretecek bir irfan yuvası
na kavuşması, tüccarın dış
piyasalarla olan irtibatları­
Ankara (İK A Ajansı) - natın bir özeti verilmiş ve
nı artırarak direkt acentalıklar temini suretiyle hal­ Londra anlaşmasının imza valinin Türkiye ve Y una­
ka ucuz mal getirmeye ça­ lanmasınm yedinci ayının nistan ile adadaki Türk ve
liderlerinin
lışması, müstakbel Kıbrıs tamamlandığı 19 Eylül 959 gi Rum cemaati
Cumhuriyeti içinde, Türk nü Vali Ekselans Sir Hugh bütün problemleri dostluk
(Foto - BOZKURT)
cemaatine iktisaden m üm ­ Foot'un Kıbrısta yayınla­ çerçevesi dahilinde hallet­
Mağusa limanında »»anlı bayrağımızı dalgalandırıyor.
taz bir mevki temin etmek nan beyanatı Ankara siya­ meye azimli olduklarım teiçin gerekli tertipleri alma­ si çevrelerinde alâka uyan yid eden cümleleri aynen
ya başlaması, memnuniye­ dırmıştır. Bu arada A nka­ tekrar edilmiştir.
tin başlıca sebeplerini teş­ ra Radyosunun Pazar gün • Diğer taraftan, bu beya
kü Kıbrıs saatinde bu beya nat Ankara siyasi çevrele­
Bir Rum kızılbaşlık iddia­ kil etmektedir.
rinde Londra anlaşmasının
sıyla mahkemeye getirildi
imzalanmasından bu yana
ların anayasaya geçirilmek
yapılan Anayasanın hazırLefkoşalı Mihail Antote olduğunu tebarüz ettir­
lanmasıyle ilgili çalışmalar
nio, namı diğer ismi Mihail
miştir.
da, Londra ve Zürih anlaş­
Paliomilitis 1947 den 1959
malarına sadakatin, mesele
a kadar üç ayrı kızıyla cin­
lerin halli bakımından na­
Lefkoşa Haydarpaşa Ticaret Lisesi,
sî münasebette bulunduğu
zım rol oynamasının artık
Lefkoşa
Türk
Yapı
Enstitüsü,
iddiasıyle dün
kızılbaşlık
hprkesce bilinen bir zaru­
Lefke
Türk
San
at
Enstitüsü’ne
kayıdlar
devam
suçundan Lefkoşach mah­
ret haline gelmiş bulundu­
etmektedir.
keme huzuruna çıkı.nlmışğuna dair bir misal olarak
Her üç okulun duhiliyeleri yıllık £6’dır.
tır. Kırtasiyecilikle iştigal
vasıflandırılmıştır.
Okula kabul edilecek öğrencilerin %20 si Ma­
eden Mihail Paliomilitise
arif Müdürlüğü tarafından meccanen okutula­
kızılbaşlık teşebbüsü iddicaktır.
Kıbrıs Türk Kooperatif Mer­
kez Bankası, Rum Kooperatif asıyle üç kızı için üç ayrı
Aynca K. T. K. Federasyonu ve K. T. O. Teşki­
Merkez Bankasından ayn ola­ dava ikame edildiği aynca
lâtı tarafmdan bu üç okul için cem’an 30 meccani­
rak çalışmağa başlamış ve ilk bildirilmektedir.
lik bahşedilmiştir.
Paris, 21 . (R) . Bugün Pe­
faaliyet olarak Türk Koopera.
Yatılı öğrenciler için alınacak tertibat öğrenci
risin kuzey mahallelerinde bir
tif Şirketlerinin Rum Koopera­
Mahkeme dünkü oturu­
banka arabasının önüne çıkan
tif Merkez Bankasına olan borç
sayısı belli olduğu zaman aynca bildirilecektir.
munu müteakip
Mihail
siyah jaketll onbeş yirmi yaşla­
larım ödemiştir.
Kayıt muamelesi, Ticaret Lisesi için Eski Hay­
rında genç Fransız gangsterle­
Kıbns Türk Kooperatif Mer­ Paliomitisin aleyhine geti­
darpaşa Okulu binasında, Yapı ve Erkek san’at
ri banka memurunu tabanca ve
kez Bankasının bu yerinde ha­ rilen davalarla ilgili duruş
Enstitüleri için Lefkoşada eski İhzari Teknik Okumakineli tüfeklerle tehdit ede­
reketi, Kooperatifçllerle Türk
rek banka arabasındaki 10 m il­
lu binasında yapılmaktadır.
köylüleri arasında büyük se­ mayı 15 Ekime tehir etmiş
yon Frankı (takriben (£7,143)
vinç yaratmıştır,
tir.
Kıbrıs Çalışmalarıyle İlgili Bir
İddia Yalanlandı
Lefkoşada yayınlanmak­
ta olan Rumca bir gazete
dünkü sayısında Anayasa
Karma
Komisyonundaki
Türk Delegasyonunun Ce­
maat Meclislerinin
vergi
tarh etmek için yetkiler
talep etmekte olduğunu ve
bu yüzden bazı önemli zor­
luklarla karşılaşıldığını id­
dia etmektedir.
(Devamı 4 üncü sayfada)
Türk Cemaatinin İktisadî Kalkın­
ma hareketleri takdirle
takip ediliyor
Ankara (İK A Ajansı) Türk cemaatinin iç ve dış
ticaret münasebetlerini tan
zim ve iktisaden kalkınma
maksadıyle yaptığı canlı te
şebbüsler Türkiye iktisadi
mahfillerinde çok yakın bir
alâka ile takip edilmekte­
dir.
m olan ve
tlerdU'
iyiye doğru gidiş vardır. Dıişleri Bakanımız şu ceva
Müzakerelerimize iyi nyet bı vermiştir:
“Kıbrıs Cumhuriyetinin
atmosferi içinde devam edi
Şubat ayı içerisinde kurul­
yoruz.”
muş olması normaldir. Va­
Zorlu’nun Demeci
rılan anlaşmada bu husus
Federasyon Başkammız ile tasrih edilmişti.”
görüştükten sonra beyanat
ta bulunan Dışişleri Baka­
İhtilâfların doğuracağı
nımız Fatin Rüştü Zorlu
netice
şu açıklamayı yapmıştır:
Zaman zaman Anayasa
“Rauf Denktaş ile Kıbrıs
la alâkalı mevzuları görüş­ Karma Komisyonunda mey
tük. Kendisi bizim daveti­ dana gelen ihtilâfların neti
cesinde Kıbrıs Cumhuriye­
miz üzerine gelmiştir”
Kıbrıs Cumhuriyetinin tinin gecikip gecikmiyeceği
beş aya kadar kurulacağı­ ne dair Dışişleri Bakanımı­
na dair Kıbrıs Genel Valisi za sorulan bir suale şu ce­
Sir Hugh Foot tarafından vabı vermiştir:
“Bir gecikme olacağını
yapılan açıklama ile ilgili
Şu Acayip Dünya
Sayın Velilerin ve Ortaokul mezunu
Öğrencilerimizin Dikkatine
Kıbrıs Türk Kooperatif
Merkez Bankasının ilk
başarısı
Küçük hırsızların büyük
marifetleri
aşmp kaçmışlardır.
SALI, 23 EYLtiL,
ATATÜRK ENSTİTÜSÜ
Müdürlüğünden
AK18LKE»
DÜNYANIN NEFRETİ
OSMAN TÜRKAY
X
;{•
i{‘
X
X
X
’{•
!*!
X
li;
•{•
%
X
X
£
»{•
Ş
X
X
t
t
.j.
X
$
i
•{•
X
V•
.»
Buslar, son yıllarda ilim ve fen
sabaaxuoa mutumu,m oır genime aaydetmışjieruır. ü k sun ı pe^ıu omar irnatUrnr. A^a ıut roKeti omar ulaştırmaya
muvauaıt oldular. vıacLvostoK tan üaltiK kij»narına, Avrupamn gobegıne kadar maunn-n Dır komünist imparatorluğu
kurduıar. fakat, hiç bir zaman insanlı­
ğa hur ve mes ut bir geıecea vadetmemıyıerdır.. Demir -ferde gerisinde mil­
yonlarca insan, söz hürriyetinden mah­
rum, korkunç bir hayat yasamaktadır.
Demirperde dışınaaki yıumuyonıarca
haik nuslara karşı nefret beslemekteoır.
| aijü |
Stalin’in kan banyoları, Katin or­
manı cinayeti, Polonya tedhişi ve son
Macaristan katliamı hür dünyanın nef­
retle andıkları tüyler ürpertici olaylar­
dır. Zengin olmak ve hiç sevilmemek,
kuvvetn olmak ve bütün dünyayı düşman etmek hiç bir fayda sağlamaz.
Kuşlar, fennî güçlerine herkesi ınandırabiıirıer, fakat hukuklarına inandıramazlar. Çünkü öyle bir şeyleri yoKtur
ki. Son zamanlarda giriştialeri barış
kampanyası, ancak samimiyetlerine
dünyayı inandırdıkları takdirde müsbet
bir sonuç verebilir.
Rus devlet adamlarının, demir perde dışındaki memleketlere yaptıkları
ziyaretlerde karşılaştıkları nefret tezahürleri, bu düşünce ve görüşümüzü is­
pat eder mahiyettedir. Krustçef, birkaç
ay önce İskandinav memleketlerine yapacağı ziyareti, bu menfi tezahürler neticesmde iptal etmek zorunda kalmıştı.
Çünkü, daha Sovyet Başbakanı ziyaretine başlamadan önce, genel efkân tem.
sil eden İskandinav gazeteleri, ağır bir
dille Sovyetler Birliği ve onun liderleri
hakkında
yayınlara başlamışlardı.
Krustçef, bu durum karşısında yaptığı
beyanatta, İskandinav gazetelerinin
yüzüne tükürdüğünü söylemişti.
Sovyet Başbakanı Krustçef halen
Başkan Eisenhower’in daveti üzerine
Birleşik Amerikayı ziyaret etmektedir
Başarı ile aya insan yapısı bir roket
salıvermelerinden ötürü leyhlerine dün.
ya ölçüsünde bir propaganda yaratmalarına rağmen Bus liderleri
Birleşik
Amerika’da halk tarafından soğuk karcilonmıclorılıvt
şılanmışlardır. UnUn
Hatta şuraya i_____
buraya
toplanan Macar mültecileri, Krustçef’e
“kaâtil” ve “kasap” olarak hitap eden
yaftalar ve pankartlar taşımışlardır.
Resmî kabuller, ziyafetler ve çeşitli top­
lantılar esnasında Amerikalılar, Sovyet
liderlerini çileden çıkaracak sualler
solmuşlar, yorumlarda bulunmuşlardır.
Hatta bir kaç gece önce, Los Angeles te
DİT
iıij ctıetiilUc, xvXubtÇttl jsUUriG-
ıioreıv, uçügıiid, Dinerek Dejj on saat
ıçuıue
gen dönebileceğim açıa
ı„nı.j..ıc, s u*ne yo* ki m ısaiuıen ol­
mam doıa^ısıyıe ümerıiüuı şansıyetlerın Konasına,ıarımDU Kadar ııerı götür­
meleri ueıueume^di. ü anaı, s»ovjrenere
karşı Desıcııeu anupatı, ner yerde Kenfi.m gosmrınea.ien ıueneaıı^mcmeKtedir.
reK yadında ıvrustçel ue şaşaan
k isenno wer Dır masa Daşına
oturup
uıusıararası Dır çok meseıeıeri inceıeyeceKieraır. jüu görüşmelerin musDet Dır
sonuç vermesini autun dünya ozıemeatedir, uoruşuifccea oıan en önemli meseıeier arasında, üerıın iıe Aımanyanın
geıecegı, suaûamanma konusu Daşta
geımcKtedır. Krıtıa Dir durum arzettıgi
Dildirilen ı>aos meselesinin ve doıayısıy
le uzak Doğu meselelerinin gözden ge­
çirilmesi muntemeıdır.
Avrupada tam bir barışın kurulma
sı için, Rusların ve Mütteııkierin Aiman^adaai kuvvetlerim geri çekip birleşıK bir Almanyanın seroest seçimlere
gire Diımesını sagıamaıan lazımdır. Bun
dan başka, Rusların, i'oıonya ve Macarıstandan bütün kuvvetlerini kendi sı­
nırlan içine çekmesi ve Avrupa millet­
lerine hürriyetlerini tanıması ilk şart­
tır. Bütün bumarın gerçekleşmesi için
zamanın Kıvamına gelip gelmediğim gö­
rüşmeler sonunda aıınacak kararlardan
öğreneceğimizi ummaatayız. Fakat bu­
numa birlikte, başkalarının esareti üze­
rine barışın temel atabileceğini inan­
mıyoruz.
Silâhsızlanma konusunda Başkan
Eisenhower’in 1956 Cenevre üst kade­
me toplantısında ortaya attığı kontrol
ve teftiş sisteminin, şimdi olsun, Sov­
yetler Birliği tarafından kabul edilip
edılmiyeceğini bilmiyoruz. Sovyet Baş­
bakanı Krustçef, geçen gün Birleşik
Amerika turu esnasında silâhsızlanma
konusunda yaptığı bir konuşmada tef­
tiş ve kontrol fikrini prensip olarak
kabul ettiğim belirtmişti. Fakat bu hu­
susta iki tarafın ileri süreceği sistemle­
rin bağdaşıp bağdaşmıyacağı daha şim
diden sorulacak önemli bir sorudur.
Ruslar, kuvvetlerini ve temin ettik­
leri enerjiyi insanlığın refah ve saadeti­
ne hasrettikleri takdirde, dünya millet­
leri arasındaki terrör ortadan kalka­
caktır. İşte bundan ötürü Doğu - Batı
arasındaki üst kademe görüşmelerinde
makul bir hareket hattı takip etmeleri
ve hür dünyanın barış gayretlerine hiz­
mette bulunmaları gerekmektedir.
Kız Teknik
1 Gecen yılda olduğu gibi Enstitümüz
bakıV
Bölümü Akşam Sanat Okuluna, tahsil derecesine
kadınlarımız devanı
maksızın, istekli her yaştaki Kız ve
edebilir.
başlanacak
2. Kayıdlara 22.9.1959 Salı gunu
5.10.1959 tarihine kadar her gün saat 8.3 aıas
ve
vam edecektir.
.....
ı
iır
3. Derslere 5.10.1959 Pazartesi gunu başlanacı - •
4 Biçki - Dikiş, Evidaresi - Yemek, Nakış - yama§î
ve Moda - Çiçek dallarından ibaret olan Akşam Kız.anat Okuluna, geçen yıllarda bu dallardan bir veya ı ısın
bitirip diploma almış olanlar, devam etmedikleri <ıg1-
M E R A K L I_
B A H İ S L E
aile şartları dikkate alınarak, ö.e., ö.s. \e
üzere üç kısım üzerinden tetriplenir.
İsteklilerin müsait olan zamanlarına göre devam ede­
bilecekleri dalları seçmeleri ve buna göre kayıdlarını
yaptırmaları faydaları icabıdır.
Atatürk Enstitüsü Müdürü
ŞEVKET OEDİKOÖLU
DİKKAT-DİKKAT
LOZAN Otobüs Servislerinin
Kış programına göre 1.10.59 dan itibaren
aşağıda gösterilen proğramm tatbik edileceğini
sayın Kıbrıs Türk halkına hatırlatmak isteriz.
LEFKOŞA - LEYMOSUN - BAF
Saat
7.30 ö.e.
Saat
11.00 ö.e.
LEFKOŞA -LEYMOSUN
Saat
1.30 ö.s.
Saat
3.30 ö.s.
LEYMOSUN -LEFKOŞA
Saat
7.00 ö.e.
Saat
8.30 ö.e.
Saat
11.30 ö.e.
Saat
3.30. ö.s.
DİKKAT -DİKKAT
LOZAN Otobüs Servislerinin
Kış programına göre 1.10.59 dan itibaren
aşağıda gösterilen proğramın tatbik edileceğini
sayın Kıbrıs Türk halkına hatırlatmak isteriz.
BAF - LEYMOSUN - LEFKOŞA
Saat
7.30 ö.e.
Saat
9.00 ö.e.
Saat
1.00 ö.s.
LEYMOSUN -BAF
Saat
8.00 ö.e.
Saat
10.30 ö.e.
Saat
2.00 ö.s.
Lârnakada Dionisu Sokağı No, 3 de yeni açmış
olduğumuz Kundura Malzemesi Mağazasında deri, gön,
çivi ve kunduracıların kullanıdığı her ııevi malzemeyi
sattığımızı Lârnaka ve Kazası kunduracı ve halkına du­
yurmakla ifthiar duyarız.
BİR TEK ASKERİ OLAN ÜLKE
MEHMET SALİH ve KARDEŞİ
tılır. Bununla beraber, Liech­
tenstein pasaportu öyle bol boi
her rastgelene verilmez. Sıkı
Bütün hükümet daireleri fuslu Vaduz, aynı zamanda, bir tahkikat sonunda ancak yıi
da en fazla yedi sekiz kişiye
üç katlı bir eve sığacak bir hükümet merkezidir.
memleket tahayyül etmeğe ça
Bu masal diyarı umumiyet­ pasaport verilir; o da, beheri
lışsm. Sınırlarını müdafaa için le, üç sebepten kendisinden on bin dolarlık bir ücret kar­
sembolik olarak, bir tek aske­ bahsettirmektedır. Bunlardan şılığında olmak üzere...
Liechtenstein’in kendisin­
ri olan; polis kuvveti de yedi en mühimi, bu memleketin gir
de
bahsettirmesini üçüncü se­
memur, bir komiser ve bir kö ketler için bir melce
haline
pekten ibare* bir memleket dü gelmiş olmasıdır. Birçok mem bebi bu memlekette mevcut
şünün. Sonra, îsviçrede her­ leketlerde şubeleri bulunan bü olan büyük sanat eserleridir.
hangi bir benzinci dükkânın­ yük şirketler, gayet az vergi Liechtenstein prensi dünyanın
dan bir yol haritası alıp yola alan ve hiç kırtasiyeciliği bu- en kıymetli tablolarına malik­
çıkın. İsviçre ile Avusturya hu luıımıyan bu memlekette mer tir. Beş nesil boyunca toplan­
dudu arasında, Alp dağlarının kezlerıni tesis ederek işlerini mış olan bu tabloların mec­
eteğinde, Ren kıyısında böyle rahat tedvir etmektedirler, li- muu kıymeti yüz milyon do­
bir memleketin hakikaten mev eehtensteindeki dokuz avukat lardan fazla tahmin edilmek­
cut olduğunu göreceksiniz. Üs tan lıerbiri sayıları beş bin ci­ tedir. Prensin koleksiyonunun
telik, bu memlekette, en yük­ varında tahmin edilen bu gir teşkil eden iki bin küsur eser
sek gelir vergisi %8,5 dur ve ketin bir kaç yüzünün mümes­ arasında, Rambrandt, Rubens,
bir tek komünist mecvut de­ silliğini üzerine almış bulun­ Botticelli, Van Dyck ve Leoğildir. Bu hayal memleketine, maktadır. Bu şehirde, şirketler nard De Vinci’nin tabloları
yani Liechtein’e
İsviçre den alınan vergi miktarı, ser­ en kıymetlilerindendir.
Memleketin siyasî durumu­
den girildiği akdirde, pasaport mayesinin yüzde biri nisbetin
ve gümrük muayenesinde de de alınması icabederken, kırta na gelince: Burada “Vatanse­
lüzum yoktur. Çünkü. İsviçre siyeciligi önlemek maksadiyla, verler Birliği” ve ‘“Terakkici
bir 'kolaylık olmak üzere, bu vergi dairesi, pazarlıkla verg Vatandaşlar” adı altında iki
FİYETLER ÇOK REKABETL1D1B
prensliğin dış işleri ve gümrük miktarını tesbit eder ve bu da siyasî parti mevcuttur. Anaya
Çünkü
idarelerini üzerine almıştır.
400 İsviçre frangını, yani dok­ sayı, Prensi ve Kiliseyi destek
Meşrutî bir prenslikle idare san dört doları, geçmez. Şir­ lemekten ibaret olan her iki
Acente olarak doğrudan Fabrikadan idhalât
edilen, serbestçe seçilmiş bir ketler de kâr ve zarar hesap­ partinin programı birbirinin
yapmaktayız.
1
aynıdır.
Bazı
kimseler
tek
far
parlâmentosu olan, mavi ve larım burada görerek, parala
A /S Det Nordiske Kamgarnspinderi
Birliği”
kırmızı renkli bir bayrağa sa- rınııı geri kalan kısmını istedik km “Vatanseverler
Sonderborg Fabrikaları
h p bağımsız ve hükümran bir leri yere naklederler.
Bu da mensuplarının haftada bir gün
diğer
parti
mensuplarının
ise
Kıbrıs
Vekilleri
:—
devlet olan liechtenstein’iıı prenslik için mühim bir gelir
haftada yedi gün kilseye git-1
DERSEV İDHALÂT ACENTESİ
mesahası yüz altmış bir kilo­ kaynağı teşkil etmektedir.
(Büyük Hamam Karşısı)
metre karedir. Monako prens
Lieclıtenstein’in ikinci gelir meleri olduğunu ileri sürmek
1ği ile San Mariııo cumhuri­ ve şöhret kaynağı da puldur. tedirler.
LEFKOŞA.
Yalnız erkek seçmenler ta­
yetinden büyük olmasına rağ­ Liechtenstein ile İsviçre arasın
men, Paristen Viyanaya giden da bir posta birliği mevcut ol­ rafından dört yılda bir seçilen
Aılberg . Orient Ekspres tre­ makla beraber, prenslik, pul parlamento on beş üyeden mü
ni bu memleketi bir baştan di çıkarmak hakkını muhafaza et teşekkildir. Kabine ise, bir Baş
ğer başa tam on dakika içinde miştir. Bu sebepten, her üç, vekil ve dört Vekilden ibaret
kateder ve prensliğin biricik dört ayda bir, herhangi bir ve tir. Hâlen, iktidar, kiliseye haf
RAŞ1T DERVİŞ
garının bulunduğu Schaan kö sile ile bir seri pul çıkarılır ve tada yedi gün gidenlerin elin­
ve
yünde yalnız posta trenleri du bunlar, önce posta idaresi ta­ dedir.
ABDURRAHMAN A. CANDAS
raklar.
TİCARETHANESİ
rafından, mevcut kırk bin abo
Liechteinstein’de hava mey neye gönderilir. Pul spekliilâKurt Baba No. 30, Lefkoşa
cjanı, radyo istasyonu bar ve törlerini de her zaman tetikte EN HALİS, EN TEMİZ
TERZİLER DİKKAT !
kumarhane gibi şeyler de mev bulunmıya mecbur etmek mak
VE EN UCUZ
Her çeşit malzemelerinizi eksiksiz olarak en
cut değildir. Burada, tam mâ- sadiyle satıştan artan pullar
nasivle bir şehir de yoktur. önceden bildirilmeyen bir ta­
A YRIOA ak mağaZamiZ<lan tedarik edebilirsiniz...
Memleketin on dört bin küsur rihte âni olarak yakılır.
♦
Ray ve Bayanlarımız için, en cazin
kivdf'n mürekkep olan nüfusu
Eğ]er memleketin bir buçuk
l KADİFE ELBİSELİKLERİMİZ h‘ „ » z
^
on b;r köye dağılmış olarak ya milyon dolarlık bütçesinde
TERCİH EDİNİZ
| toptan ve perakende satışına başlandığın, saynî
şamnktadır Liechteinstein’in açık kalmış olursa, bu da, pa­
r
8
yn
en büyük köyü olan üç bin nü saport satmak suretiyle kapa­ 51, MECİDİYE SOKAK, | halkımıza müjdeleriz.
LEFKOŞA
:-:~x
LİECHTENSTEİN
i
S0NDERB0RG
Örgü Yünleri Emsalsizdir
| Reklâm Değil Hakikattir!
“Y E Ş I L A D A ”
KURU KAHVESİNİ
yapabilirini?
Jack gülümsemivt
ıak’ “Bir
yok, 4
rası biraz soğuk da” ,
1
X * « ti
yeni dallara- da devam, edobilirler.
5. Akşam Kız Sanat Okulu kursları isteklilerin ev ve
YENİ KUNDURA MALZEMESİ
SATIŞ MAĞAZASI
jE nteresan
t» *
Fazla Hararet Kısırlık
___- U
___.......... ...... ,
* W
ği parayı vermeğe
hazırdılar.
razatlarınızı lâh™.
lack ve Mary Brandon, nnı Yegâne eksiklikleri çocuktu.
eeledü, kiç
ayehanede; sandalyelerinin uDoktor söze başladı:
Vücu,? l
cuna ilişmiş, doktorun netice
“Doğrusunu isterseniz ben za lııçbır mâni yok
bekliyorlardı.
yi bildirmesini
de hayretteyim.
Üç senedir
Jack’la Mary’nin
S ıS b o îu k lu H * " düzeltmek- evlisiniz. Her ikiniz de çocu
büsbütün suya düsm'Sİ
te doktorun mühim rom
duğunubilıyorlardı.Onlara^ ğunuzun olmasını arzu ettiği gidişle ömürlerinin5® ^
niz halde olmuyor. Dahilî ifbir yardımı dokunursa
Doktor Jack’a . '
‘‘Neden araİ* L
»ir şevmiz mi var;»’ .■
du.
V
Müessesemiz Türkiyedc’ki Kütahya çm> ııııalâtçıları ile yaptığı temaslar neticesinde Kutah>a
ç i n ile r i n in
Kıbnsta satış fiatıuın rurkıyedck.ıı
ly n i olmasını sağlamış olduğunu say.n halkım.,,,
müjdeler.
. .
Siz de evinizi Kütahya çinileri Ue süsleyiniz.
Arkadaşlarınıza veya düğün hediyem ^ k v e i v
eeğiniz en iyi ve en ucuz hediye Kütahya Cmısı
olduğunu unutmayınız.
Toptan ve perakente satış yapılır.
Atatürk Meydanı No. 28
(Kemal Uysal yanı)
A. RÜSTEM TİCARETEVİNDE
Uzun zamandan beri beklemekte olduğumuz
“TIGER” Marka otomobil RADYOLARIMIZIN
ikinci partisi vasıl olmuştur, her marka otomo­
bile takılabilen bu RADYOLARI görmeden ka­
rar vermeyiniz; fiyatlarımız rekabet kabul
etmez.
NOT: Ayrıca evlere elektrik teşkilâtı ga­
yet ehven bir fiyatla yapmağa başladığımızı
alâkadarlara bildiririz.
Asmaltı
receye soğuk mu djyo '
diye hayret etti.
'Bana göre soğuk,
tığun dökümhanede
dereceden aşağı dii
ğinden, sıcağa alıştım
mıyeyim diye, kana'
evi
derecede tutar.”
Doktor, “şimdi bir m
yakaladım ” dedi, “f a j
/.a sebep daima fazlaT
oturmanız. Evde harar,
lerı 18 derece, gündü,
dereceden yukarı çM
Nornıal hararette çal
ğiniz bir iş bulun, ve i
sonra bana gelin,’ gön
dedi.
Üç ay sonra Jack ve'
muayelıaneye geldildetj
hayatlarmdan gayet l
görünüyorlardı. Jack,
hararette ^alışabilet
bulmuştu ve Mary ]
Fazla hararet in
yapmakla kalmaz, i
c u ğ a r u h î ve bedenî
dan tesir eder.
Hararetle cinsiyain
rek ilmine meteomttd||
nir. Cinsî münasebet
daki hava hararetic
tesir ettiğinden çocuğun'
balı üzerinde mühim.*®
dır.
Dr. Mills 18 ,
sî hareketlilik için mfc
ce olduğunu söylenajic
Afrikada kadınların*
Boz km1 Matbaası
hamile kaldıidn mevsa»
Karşısı No. 10
hardır.
Hararet niye cinsî
1iliğe bu kadar tesir eder?
kek tohumu hararete
ÎDHALÂTCI VE GÜMRÜK
çok hassastır. Çok ateşli
lığa tutulan erkeklerin
KOMİSYONCUSU
ğa uğradıktan malûmdur,
Sıcak kanlı hayvanlara
sî organları, sıcak tutulurasırladırlar. Bu sıcaklığın
Eskiden olduğu gibi bundan böyle de
mal
vücut hareketinden’
gerek ticarî faaliyetini gerekse gümrük
ş iiksek olması kâfidir.'
komisyonculuğunu başarı ile devam etti­
Bir İngiliz ilim
receğini sayın müşterilerine ehemmiyetle
olaıı H. C. Pincher, bir
bildirilir.
gönüllüyü 30 ar dakikada,
gün 43 derecelik bir <
pamış. 19 uncu gün bu
lamı kısırlaştıklan
tür. Ve bu kısırlık 67 gün
vam etmiştir.
Zafer Sineması karşısında Türk halkımızın
Çok sıcak banyo s
hizmetine yeni açılmış bulunan GÜREL KAR­ çocuk doğumuna sebep
DEŞLER DÎKtMEVÎ İstanbul’da gördüğü öğ­ ğjj anlaşılmıştır. Niifüsıı
retimden sonra Kıbrısa gelerek Erkek zevki­ balık olan memlekederfl
ne uygun gömlekler (her çeşit spor gömlekler) cak banvo vapmıvan
ketlerdir.
Kadın bluzları ve Pijamalar dikmektedir.
Hamilelik zamanın
Bu müessesede ayrıca her nevi tuhafiye rai ct derecesi doğacak
eşyası da bulunur; ziyaretiniz menfaatiniz ica­ ğa ne dereceye kadar
eder? Dr. PetersOB
bıdır.
Mavne, 50.000 çocuğa
Adres :
etmişler ve kısa boylusikletli çocukların acak
g ü r e l k a r d e ş l e r d ik im e v i
simlerde, ince uzun.
Plevne Sokak No. 32
rın soğuk mevsimler
(Zafer Sineması karşısında) rinin karınlarında b*t;
tesbit edilmiştir.
Yakın zamanlara kriŞ
• • « M İ M » ...........................................W ...............
cuk anormal doğarsaj
mildik zamanında vu
kazalara veya irsiy*®
dilir. Halbuki $im<t ,
hamilelik /amanındato
sıcaklığıyla alâkalı °**^|
laşılmıştır.
Dâhilerin donuğu i
delilerin doğduğa d*
dur. Zaten dâhilikle
'arasında kıl kadar a
diye bir söz vardır.
Anneniz size sıcak
hâmile kalmışsa dâlu
caksınız diye üzülme^
çok avantajlarınız v j
ha az hasta olunuru*
hastalığı, tansiyon
şeker hastalığı, sinir1
ser gibi hastalıklara
tutulursunuz.
.
Acaba mutedil i ^
bereketlik için
lim mi? Tropikle
ye fazladır?
-Jğk
de doğum kontrolü 5 ^
küçük yaşta e v M *
doktoriannm™tWkin(fkln °la'll ve 50cul<
ler mutedil
2 . 3 sene evvel
fakat kalabalık
asıl sebep f ke” ^ kabil
Biolojik bak.mdan ^ ,
ğu halde çocuklar^
Süz Olarak yavıutarm aT 16’"''1 ta ’eddüt
13 yaşında anne o
“ kleri en &
“
temeyiz.
.
Artık antaşılıyor^
reketsîzlikle * * * %
m la n n ^ ^ v ^ s ı h h î ü ı ^ o r bÜtÜn yaV
yakın
âlâkası v .
..... maS1 SÖ5'1'
olmasını istıyem
^ ^
NAFİ H. RİZA Müessesesi
MÜJDE!.. MÜJDE!..
A L A SKA
KUTU SÜTLERİ
kalanmahdırlar.
K\
T
A t Ac en t ehği :
çıik bir dâhinin o®
yorlarsa havaların
sini beklemekte^"
SA«J- ** EYLt?L‘ lt)St>
( B O Z t D I I )
Bir Asır Önce Bugünü
G ir e n i n s a n : J u le s
'İJI< , S t i
g* 7*
SAYFA I
BULMACA
KIBRIS
VERNE
Jules Veıne, ay seyahatinin Florida’dan atılaCak bir mermiyle başhyacağını anlatıyordu.
hakikaten ilk peyk de Floıida’dan atıldr
B A S ın ın P A t v
0 yılında, Pierre Verne I binin her satırında yeni bi
KİBRİSİN
Hazuİıyan: M.Ş.
î 2 3 4 5.6 7 8 9
o n o o n a n a n
o a o a o o a a a
, FETİH
KOMANI
SULTANIMIN
ALÎTYA, Atına “Kati- Jeri gözden
Türk
o a m n a n a n
merini” gazetesinden şuıı ^
y a z a n fierlJun F Tülbentçi
'/} , Jk^’i
/, •V hir Fransız/ti bir erkek hanette bulunuyordu,
lan iktibas etmektedir: tI lerinin gönderilmesi meselesi
A Ş K I - ^
i
dünyaya geldi. Pierre I
Fazann muhayyilesinde VU
ne gelince bu faaliyetin “za­
Makarios
tarafından
geçen­
33
----- * Jıdr ûîjficut bulan aletler, tasavvurlar,
* ■
mı'
mansız” olduğu kanaatinde­
insanlar, maceralar hepsi ger lerde yapılan beyanatta ileri yiz. Zira tam olarak anlaşılma
__Hayır, olmaz, müsaa­
Kaptan Mavrulidis
çoktan şavir;
1 ^'*lürnw
çekleşti. 1870 senesinde yazdı sürülen ve halkın ikiye ayrıla
—Osmanlılar
kendi
bagıa
de
buyurun, bu şerefi ben
Hır
Türklerin gizli teşkilâtında va
rak dahili harbe girmelerinin sı için Atinada Türk - Yunan
inSand.. Fraruaıun^Nantes ğı “Denizler Altında 20000
kazanayım.
rm
ın
ueruıue
tıugtu.
ve
Kıbrıslı
delegelerin
katılaca
zife almış bulunuyordu. Kadir
muhtemel olduğunu
derpiş
jetindeki köy evinin bir Fersah” isimli kitabında, meş
JJiye ûenaıoua i y o m se­
Şövalye Veniero’nun ka­
eden haberlere şimdi mutlaka ğı askeri bir müzakerenin yapı
gah Haşan ile otuz bu kadar
hur
profesör
Piccard’ın
Batis­
, ktor. ‘'SoC* *
içeresi önüne yerleştirdiği
Soldan
Sağu.
ferinin
uaııa
ua
geri
Kala­
rısı
ellerini çırptı:
lacağı evvelce haber verilmiş­
senelik hukukları vardı.
f 550ğut itT ölU- Wr denizci dürbünü ile uzak- kaf is:ml'i deniz altı küresini olacak nazarı ile bakmalıyız.
1. Polis merkezi 2. Bir kim
__Bravo!
Barletta bil­
cağına
aaır
teminat
verıti.
Bu
toplantı
ise
henüz
akteK S retti.
* * laki manastırın kulesindeki sa ; tasvir etti. “Ay’ın Etrafında” Mesuliyetlerle yüklü ve durma
★
senin dikkatimi başka tara­
yoıuu.
Masaya
ocurulmuş
hassa
sevinecektir.
dilmiş
değildir.
dan
dinlenmeden
çalışarak
ka
pria «ort
ise, yazar,
Senatör, Moçeniko, Reisi­ ve lurkıerın yangın îelaKe
fa çekerek vakit geçirme. 3.
ati kontrol eder ve daima ma isimli romanında
ihtiyar ~ Amiral acı acı
rarlar veren bu zat (Makari­
*İHı
300
metre
uzunluğunda
bir
CYFRUS
MAİL,
Atina
cumhur
Jerom Priyoli’nin hâs tı geremıe uk şarap tasıa- g ü ld ü :
d5kümh;an
Su,
Bevletme.
4.
Bilim,
Batı
edj ' nastır saatine göre işlerini
topla aya fırlatılan bir mermi os) kurmak için çalıştığı Cum
da Grivas’ın faal rol oy­ 5. Ayıp harekette bulunana müşaviri Balbo’ya vâdettiği hu rı Kaıun-iımişıı. Airural tat
— Hiç zannetmiyorum,
dıy»yarlardı.
den bahsediyordu. Merminin lıuriyetin temellerinin berhava
nadığı başka bir komplo denir. Gelenek 6. ilâve olu­ susi ziyafeti 30 Ekim 1569 gü lı lıKraiar anıatnuya oa§ıa hiç zannetmiyorum.
Im dıV W » Pencere önündeki dürbünle iç:nde iki köpek ve iki insan edilmesini arzu etmemektedir.
nü akşamı Veriyordu. Ziyafet mıştı. Gençliğinde lunusıu
ile ilgili haberlerin dolaş nan. Harf okunuşu. Su. 7.
Balbo, senatör Moçeniko
' •!>
etrafı seyre*»* ve Nantes Hvardı. Mermi, şimdiki
Cap Bağımsız Cumhuriyetin henüz
tığını yazarak şunlan ilâ­ Bir yapıyı tutan esas mertek te Balbo’dan başka, ihtiyar a- Dır A rap Kızına nasıl aşık nun evinden telâş, heyecan
k,f,r. "simj
maııma gir:p Çıkan gemileri in Can&veral üssünün bulundu­ kurulmuş olmadığını nazarı ti
ve etmektedir:
(iki ke). 8. Bayan şef. 9. Ye­ miral, şövalye Veniero ailesi olduğunu ballandıra banan ve sevinçle çıktı.
Amiral
•«lım " , dl bit,|celemek kısa zamanda Plerre ğu Florida’dan fezaya fırlatılı bara alarak Rumların birlik
meklere
o tat verir. Kimya­ ve Kıbrıstan o gün gelen orta­ dıra lıiKâye ediyordu.
Karamanlis
Hükümeti
aley
arkasından
şen
bir
kahka­
*fp d, H
Vemç’in Jule» adındaki oğlun
yordu.
“Karpatlar Şatosu” cephesini bozacak herhangi hine neşriyatı ile tanınmış Ati daki ayıraç.
ğı vardı. Hava karardıktan bi
ha
fır
la
ttı:
u m/
|fa*la, da da merak oldu. Küçük Ver
Saatler
iıerleüıKçe
müşa
isimli romanda ise insanları bir faaliyetten kaçınmaları lâ na “Elefteriya” gazetesi Griraz sonra bütiin misafirler gel
— Sizi temin ederim
kı
H der V(it
de baban kadar intizamlı
vir Baıbo sabırsızlanıyor,
titreten cereyanlı manialardan zımdır. Böyle yapmakla Cum­ vasın hazırladığı iddiasıyle HÜ Yukarıdan Aşağıya:
mişti. Yalnız Barletta meydan
Balbo,
güzel
kızımız
Barlet
'•den **?’
dakik bir inaan olarak ye- bahsedilmişti.
yanında
oturan
ev
sahibi­
1.
Encümen.
Kuru
nebat
Nitekim son huriyetin daha tez ilân edilme kûmet tarafından yeni
yukin
bir sapı. 2. Lefkoşada bir mahal da yoktu. Şövalye Veniero da ne:
ta y a gönlünü kaptırmak üyardım edilmişolunur.
i4i ı,
1
mn.
ha evvel geç geleceğini, çünkü
harplerin en mühim manile­ sine
komplonun
çıkarılması
ve
İ&
le ismidir. 3. Tersi namus o- misafirleri olduğunu haber
— Gelmedi, Barletta h â­ zeredir.. Fakat..
|>n ^ ttc UjJ' Jules Veme mektebe başla­ rinden b'ri de dikenli ve cere Mücadele yıllarında gösterilen
bat
edilmesini
teyid
etmekteıUr.
Kendini
ağır
satma.
4.
i
Şövalye sordu:
lâ
gelmedi.
hana ^ ı 1^^ıİN 1***”*”• kendilinde hasta- yanlı tel örgüler oldu. Sesli sabır ve fedakârlığın yine, bu
vermişti:
— Neden sustunuz? Mü­
Diyordu. Bu sırada sabır
|
’
derecesine varan b;r hal sinema, televizyon, fezaya fır zamanda da, lâzım olduğun- dir. Adadan gelen bir haberde Bilgin kişi 5. Gözün üstünde
— Ne yapalım, güzel baldı­
sizlıK yavaş yavaş vurdum şavirle bacanak olmaktan
baj göstermişti. Kendi başına latılan hayvan (Laika), tran- dan kimse şüphe etmemekte- Geçici Kıbrıs Hükümetinde dir. Lâle devri şairidir. 6.
hayal kuruyordu. Küçük yaşta satlantikler, radyo ile idare e-! dir. İşte bundan dolayı Kıbrıs bir vekili katletmek için hazır- Meşhur bir saat markası. Bü zımızın her arzusu bizim için duymaz şövalye Veniero’- iftihar duyarım.
Am iral bu sefer
sakin,
akrabalarından bir kıza âşık dilen roketler, gök tırmalayan Rumlan birliklerini, kıymetlen lık yapıldığı iddia edilmiştir. yükçe 7. Bayan ismidir. Se- bir emirdir.
ya sirayet etmişti. Çünkü
Demişti. Sonra müşavir Bal baldızının bu kadar geç kal fakat rnânah bir kafa salla
oldu. Fakat ondan alâka gör­ binalar, atorn bombası velha- J dinlemeyen vir varlık gibi, mu Böylece bir cinayetin suçu ada çimlerde herkesin verdiği 8.
ma ile cevap verdi.
daki Grivas taraftarlarının Kaza olarak yapılmış zararı bo’ya dönmüştü.
'“yodard, u l medi. Bunu, hüsranla netice­ sil bunlar gibi
20 nci aşıra lıafaza etmelidirler. Makario— Merak etmeyin azizim, masına mâna veremiyordu.
—Onun istikbali çok unie « f a j S ı lenen ikinci bir aşk macerası mahsus birçok yen;lik Jules sun etrafında toplanmak sure­ omuzlarına yükseltilebilecektir ödeme. 9. Nota. Gelir getiren Barletta, yüksek şefinize veri­ Şatosu fazla uzak da değil
zaklarda. Geçenlerde falına
takip etti. Nihayet olgun de­ Veme’in 19 uncu asırda yaz tiyle bu son safhayı da geçe­ Hükümet böyle yapmakla Gri gayri menkul.
ve
di.
Herhalde
bir
şeyıer
var
len bu ziyafette hazır buluna­
nebilecek bir yaşında Jules
'la hara»
Bulmax.amızın Halli caktır.
dı. Baş’k a bir uşaK gönder­ bakmıştım.. Am a kendisine
dığı kitaplarda bahis konusu rek Cumhuriyetin yolunu tut­ vasin gözden düşmesini elde et
megı hedef gütmektedir. As-;
Verne hayatını İki çocuk an­
akla
olacaktı, fikrini ve h attâ size hepsini söyle
malısınız.
oldu.
Senatör Moçeniko, güzel kı mek iyi
memiştim. Ne yazık! Ca­
nesi bir dulla birleştirdi. Ev­
keri kamplardan birinde sanki Soldan Sağa:
ruhî ve
Moçeniko’ya
söyledi.
Eserleri Jules Verne’i o ka­
zı getirmek üzere müstehzi
K1BROS,
Makarios'a isyan olmuş gibi bir faaliyet
lendikten sonra babası Jules’e
nım
mevzuu değiştirelim.
l. îdare, ölçü 2. Muvazene
’esir eder.
—Muhterem senatörüm,
dar şöhret sahibi yaptı ki, mil
komplo kurmakla suçlan gösterilecek ve derhal hareke-1 3. Az, Ha, Eza 4. İn, Mil 5. yüzlü ve garip tabiatlı uşağı
mühim denilebilecek bir mik­
Ben ihtiyarladım, galiba.
baldızımı
merak
etmiye
cinsiyiJ tar para vererek kendi hayatı yonlarca okuyucusu arasında
dırılanlar arasında Gırne te geçen hükümet kuvveüeri Bomboş, ze 6. Al, Eken 7. O- Kontarini’yi- kendi hususî ara
Hep birden ısrar ettiler:
onun reisicumhur olmasını is
basiyle şatoya göndermişti. Mi başladım. Çok iyi kalblidır.
lmıne raeteor^J
Metropolitinin de bulun­ isyanı organize ettiği iddiasıy-|luk 8. Demiray. 9. Aralamn
nı kend'sinin tanzim etmesini
—Rica deriz söyleyiniz!.
tiyenler çıktı. Davrn tanınmış
safirlerin hepsinin yüzünde bu Prestişkârlarını hiçbir za­
insi münasebetti bildirdi. Jules Veme,
masına temasla şunları le Grivası derdest edecektir.
Paris
—D ilim varmıyor.
m
an
bu
kadar
üzüntüye
akşam fevkalâde neşeli bir hal
ava harareti c j borsasmda bâzı işler yapmayı imparatorlan, devlet adamları
yazmaktadır:
Yukarıdan Aşağıya:
— Neden?
Bu
da
Atina
hükümetinin
en
ettiğinden çooim denediyss de muvaffakiyetsiz- kendisini tebrik ettiler, mem­
11. İma, Balon 2. Düzyol 3 vardı. Balbo onlara güzel bir sokmazdı. Sinyor Balbo’Makariosu devirmek
için son projesidir. Zaten bu faali
Amiral elleri ile yüzünü
leketlerine çağırdılar. Devrin
müjde vermişti. Venedik bal­ nun heyecanı yüzünden bel
"erinde m iiW J
likle karşılaşmakta gecikmedi.
gizli faaliyet kurulması ve bu yetin emareleri başlamıştır. Av, Oda 4. Rahibeler 5.
oğuşturdu.
Papa’sı Jules Veme’i kabul et
yozunun yazdığına göre, 19 ey li oluyor.
— İstikbal belki çok uzak
1868 yılında Hetzel adında mek için merasimler tertiple­ nun meydana çıkarılmasını Bazı askeri subayların evleri Ezanokuma. 6. Şekil 7. Ö- lûl 1959 da Istanbulda biiyük
Balbo kızardı. Meçeniko:
nem,
Ra
8.
Leziz
Tam
9.
Amüteakip
komplo
hadisesine
larda,
fakat ne yazık.. Ve­
bir yazar, evvelce devrin hü- d i
araştırılmış diğer bazıları ise
— Haklısınız, dedi. Yeni­
bir yangın olmuş, on binlerce
lem, Ya
nedikli
Bafo gibi mesut ola
Icıimdan tarafından gönderildi
O hayalinde yaşattığı ve ya iki kardeşi ile şahsen Girııe Grivasın yakından ilgilendiği
den
araba
yoılıyalım.
ev yanmıştı. Yangın bir Yahu
u.ıı ,r, - 5argün{jen dönerek bir ki*
Mitropoliti Kibrianosuıı ismi subayların isimlerini vermekle
mıyacak,
belki sevilecek
M üşavir buna itiraz e tti:
rattığı şeylerin Ortasında ha­
di mahallesinden çıkmıştı. Mü
çok sevilecek, ama sonu ne
İşte
İp l m,, ‘
lâPevinİ11 başına geçti. Stahi yatının son senelerini sinirli, de karıştırılmıştı. Bu vaziyete vazifelendirilmişlerdir.
olacak? Elbette burası meç
' ,u
"""H adım alan kitap naşiri kapısı­ yanına yaklaşılmaz bir insan göre Kıbrıs Haberler Bürosu, Yunan Hükümeti faaliyetleri­ Hummus ve Summaklı
Kibrianosun adadaki durum ni böylelikle başlatmış oldu.
hul, fal da bir şey demiyor.
nı çalarak yazarları beklerken, olarak geçirdi.
Köfte
Salonu bir sükût kapladı.
^raret niye ciai Jules Veme koltuğu altındaki
1870 senesinde Amiens şeh hakkında düşündüklerini öğ­
TIMES OF CYPRUS,
İhtiyar denizci sözü bu mec
bu kadar tesir bir tomar kâğıtla adamın ya­ ri
Kıbrıs’ta
tam
ve
temiz
Belediye
Meclisi renmek için Kakopetriyadaki
Grivasın yaptığı yeni bir
evinde yatmakta olan Kibriaraya döktüğüne nadim ol­
:ohumu hararete zıhanesine girdi, Jules, fotoğ­ azâlığına
hummuz
İskelede vardı.
seçildi.
Verdiği
görüşme teklifi ile Maka
nosa
şu
suali
sormuştur:
rafçılık
yapan
arkadaşı
Nadar’
muştu.
assastır. Çok
Şimdi
Lefkoşa’ya
dehi
bu
konferanslar ve çalışmaları ile
riosun buna verdiği aşağı
“İki kardeşiniz ile sizin is­
En Lüks Otobüsler ve tecrübeli şoförlerle — Siz yine inanmayın.
hummus
ustası
gelmiştir.
(tutulan erkeklm| ın verdiği fikirle bir balon hi­ insanlık menfaatine gayretler
dika cevabı yayınlamak­
kâyesini kaleme almıştı. Geııç sarfeden Jules Verne nihayet minizin de karıştırıldığı Maka
Bu günden itibaren
her her gün LÂRNAKADAN LEFKOŞA YA ve Fal her zaman doğru çık­
iradıklan
tadır:
rios
aleyhine
komplo
kurmak
azar
buradan
da
geri
çevr'le
gün ö.s. saat 4 den ertesi LEFKOŞADAN LARNAKAYA muntazam se­ maz.
ak kanlı!
1905 senesinin Mart ayında
hadisesinin meydana çıkarıl­
ini tahmin ediyordu. Fakat öldü.
Grivasın teklifi şu idi:
Vakit süratle geçiyor, fa
gün sabaha kadar yani sa
[anlan, sıcak
masını müteakip adadaki du­
mini doğru çıkmadı Stahl,
“Makarios ile görüşmemin at 9 za kadar taze hummus ferler 2/- gitme 2/- gelme.
kat salon artık bir türlü ne
Har. Bu
rum hakkında düşünceleriniz hakiki ehemmiyetinin müzake yapılıp satılmaktadır. Bu
balon hikâyesinin bir roman
ö.e saat 7. şelenemiyordu. Acaba Bar
Lefkoşadan
ücut haı
nelerdir?” Biraz sonra bu ce­ re ettiğimiz mevzular ile ilgi­ hummustan bir defa yeyen
halin®
getirilmes:ni
istemişti.
|ık olması kâfidir
ö.e. saat 8.30 letta’ya bir şey mi olmuş­
Büyük Han arkasındaki
vap verildi. Mitrouolit herlıan li olarak benim fikrim ile Ma- daha evvel İskeleden mada
Böylece “Balonla Beş Hafta
tu ? Sırf bir kadın mızıkçı­
İBir İngiliz ihi Seyahat ’ isimli roman meyda
Meydandan
ö.e. saat 9.30 lığı m ı icat etmek için böy
gi bir beyanatta
bulunacak kariosun tezinin Kıbrıs ve Yu başka yerlerde hummus ye
H. C. Pincher, na geliyor ve Jules Verne’in
değildir (!) .
TEL. 3874
ö.e. saat 11.30 le yapmıştı? Yoksa başına
nan halkına aksettirilmesidir. miş ise ne kadar farklı ol­
Ilüyü 30 ar
yıldızı çok kısa bir zamanda
bir şey m i gelmişti ? Daima
ilgilendiren duğunu anlayacaktır ve di
ö.s. saat 2.
NEYİ GERİ,
Atinada Adayı en fazla
fr3 derecelikbir parlıyordu. Romanın muvaffa
ğerlerinin
bir
hummus
tak
sükûtu tercih eden senatö­
mevzularda
halkın
bir
fikir
ö.s. saat 5.
münteşir bağımsız “Et19 uncu günta: kiyeti üzerine Hetzel ve Verne
Kıbrıs Türk Kooperatif Pa­
lidi olduğunu anlayacaktır.
rün karısı Meclisi oyala­
edinmesi
için
hiç
olmazsa
bir
nos”
gazetesinden
şu
ma­
kısırlaştıklar
ö.s. saat 6.30 mak için bir şeyler anlat­
Lârnakadan
bir mukavele İmzaladılar. Bu tates Şirketi Ltd. İspanyol cin.
Bir defa tecrübe
eden
sİ kavun ihraç edeceğinden a)ft
kaleyi iktibas etmektedir: “Shorthand” yazıcısının hazır
|y't bu kısırlık 67 na göre yazar her sene iki ki
Demir
Spor
yanından
ö.e. saat 7.30 mak istiyor, mevzudan
bulunmasını teklif ediyorum.’’ mutlaka müşterimiz olacak
kalı rençberlere vaktinde
to.
İngiliz çevrelerinden sızan
etmiştir.
tap kaleme alacak ve nâşîrden hum tedarik edebilmek için köy
saat 9.
ö.e.
mevzuya atılıyor, ancak ar
Makariosun bu teklife ceva tır. Evlerde dehi her iste­
Anayasa
her kitabı için 10 bin Frank lerinin Kooperatif Şirketi vası- haberlere nazaran
|k sıcak banyo
zu ettiği havayı yaratamınilen
saatta
tabak
yollana­
12.30
ö.s. saat
tasıyle ne m iktar tohum, iste­ meseleleri ile ilgili Türk—Rum bı şu olmuştur:
doğumuna «ty ücret talep edecekti. İlk roma diklerine
bilir.
dair 15.10.1959 tarihi­
“Kıbrıs Halkının menfaati­
ö.s. saat 2.30 yordu. Nihayet Balbo geldi
ulaşılmıştırmn gördüğü alâka üzerine mu ne kadar aşağıdaki adrese va­ anlaşmazlıkları Türk ve Yu­
yalnızdı.
Yavuz Seflim Sok.
ne
olan
bir
meseleyi
herhangi
ö.s. saat 4.30 Fakat
olan memlek^J kavele birbiri peşinden beş de zıh beyanname sunmaları bil­ nan Hariciye Vekillerinin gizli
—
Güzel
Barletta
yok.
LEFKOŞA
görüşmeleri ile halledilmişler bir yerde ve herhangi bir şa­
v
fa yenilendi ve her seferinde dirilir.
janyo yap®1!
Tam
üç
saat
evvel
uşağınız
Mehmet
Hac:
Kadir
hısla
görüşerek
müzakere
et­
Türk Koop. Patates Şirketi
dir. Bu arada gönderilmek üJules Veme’in alacağı ücreti
Kontarini ile beraber çık­
Mağusa
zere hazırlanmakta olan Türk meğe hazırım. Eğer General
gösteren rakamlar artarak ast
mışlar.
Ban bu adamın yü­
ve Yunan Askeri birliklerinin samimi ve namus çerçevesinde
ronomik denilecek bir yekûne
zünü beğenmemiştim.
derecesi (M ] baliğ oldu.
hazırlıkları
tamamlanmıştır. bir toplantı yapmamazı arzu
Giyim zevkine sahip
Senatör Moçeniko bu it­
Sizin Giyimevinizdir
Resmi Yunan çevreleri bu ha­ etmiş olsaydı davetini redde­
H. Songur Türk Kumaş
Bir müddet sonra kalemini
hamı
hazmedemedi;
olanlar kumaşlarını
“Londramn, Almanya’nın, İtalya’nın ve Batı
berleri tasvip veya tekzip et­ dilmeğe mahal bırakmıyacak Mağazasında çalışacak, t i­
hızlandıran Jules 35 seneye
—
Telâşa
lüzum yok muh
mekten kaçınmışlardır. Halbu bir şekilde yapardı. Fakat Ge­ carete meraklı bir genç’e
Dünyasının daha bir çok ileri memleketlerinin mo­
yaklaşan bir devre içinde ina­
terem misafirim. Kontarini
neralin
davetinin
şimdiki
şek­
ki
adada
Anayasa
Komisyonu
da evleriyle devamlı temas halinde A K A R S U
nılmaz denilecek kadaf
çok
ihtiyaç vardır.
sadık ve mutemet bir hiznun çalışmaları şimdi bir du­ linin yalnız kendi siyasi men­
alırlar.
kitap yazdı. Hemen her kitamüessesesi, hakikaten Kıbrıs Türk Cemaatinin övü­
metkârımızdır.
H.
Songur
faatine
uygun
olduğunu
ma­
raklama devresi geçirmektedir
nülecek bir Ticaret evidir. Türkiye’den gelip de
(Devamı var)
18. iplik Pazar Sok
Hatta destekledikleri tezde her alesef söylemek mecburiyetin­
A
K
A
R
S
U
’ya
uğramayan;
A
K
A
R
S
Ü
’
ya
Lefkoşa
karınla^
iki tarafın da hâlâ ısrar ettik- deyim.
uğrayıp da onların nezaket ve alâkasından müte­
hassis olmayan yoktur.”
Yukarıdaki makaleyi Ankarada münteşir haftahk askerî gazete olan “A Y
Y I L D I Z ” da
Okulumuz kızlan için öğ
değerli gazeteci sayın ŞEMSİ BELLİ yazmıştır.
renci yurdu (kızlar koğu­
Sayın müşterilerimizin alış veriş yapacakları
şu) açılacağından isteklile­
bir müesseseden esasen aradıkları evsaf, yani
rin 28 Eylül tarihine kadar
U y'» ^
müdürlüğüm üze müracaat
modem eşya
etmeleri lüzumu sayın öğ­
ucuzluk,
ve
ihilerin00^ '
renci velilerine saygıyle du
nezaket’ tie ki
yurulur.
bunlarm hepsini A K A R S U G İ Y İ M E V İ ’|/atfn Z M
V''v
nde daima bulurlar.
M BSSBS
İSMAİL YUSUF LAMBİR0
Otobüs Servisi
Kıbrıs Türk
Rençberlerine Önemli
Bir Bildirik
» « d
işçi Aranıyor
A K A R S U Gİ Y İ MEVİ
H. SONGUR’ dan
İlg i
TOROS
Ç e k ic i
hır
TRİKOTAJ ve İÇ ÇAMAŞIRLARI ŞİRKETİ
Kıbrıs Adasını Baştan Başa Fethetti
MAMULLERİMİZ HER YERDE
ıT^'
Kadın erkek ve çocuk iç çamaşırlarını artık her tüccarda
her kazada her köyde bulabilirsiniz.
J
I 9â n
1
P 0
K.E.O. Ltd.
«da
TOROS MARKA
TOROS MARKA
TOROS MARKA
TOROS MARKA
TOROS MARKA
KEO, Lefkoşa, Leymosun. Mağusa,
Lârnaka, Baf ve Lefke Türk kesiminde,
:
meşrubatının Türk halkına, Rum cemaa­
f
e
ti tarafından çalıştırılan gazinolar için
olan ayni şerait tahtında, satılması için
mümessiller istiyor.
Türk Otoritesi buna muvafakat etmiş
tir.
*2 » M
Mağusa Namık Kemal
Jsesi Müdürlüğünden
:
ÜZERtMÎZDE
ÇARŞIMIZDA
KALBİMİZDE
AKLIMIZDA
MAMULLERİ HER YERDE
TOPTAN SATIŞ MERKEZLERİMİZ
Lefkoşa’da:
Bafta:
BOYACI KARDEŞLER
BEHIÇ KALKAN
Arasta Sokak
COŞKUN ŞEVKİ VUDALI
Lâınakada:
Vergopulos Sokak
M. ZEKİ
VEDİA BARUT
Atatürk Meydanı
Mektepler ve Kulüpler için
SEDAT DERVİŞ
istenilen renk ve istenilen
Yeşil Kazino Sokak
boy ve modelde Futbol ve
Mağusada:
jimnastik fanellâları sipa­
ORHAN SALİH
riş üzerine yapılır.
Prenses Elizabeth sokak 31.
Limasolda:
FUAT NUSRET.
AKARSU
GİYİMEVİ
Girne Caddesi 40 - 42
TEL : 2955 - LEFKOŞA
Müjde Müjde
FOTO HAŞ AN
r Film satılır ve renkli — renksiz filmler temiz­
lenir — büyültülür ve 24 saat zarfında teslim
edilir.
★ Çocuk fotoğrafları sanatkârane ve titizlikle
çeküir.
★ Her çeşit Sinema camları yapılır.
★ Eski fotoğraf ve mühim vesikaların yenisi
kopya yapüır.
★ Film yıldızlarının kartları satılır.
★ Temizlemek üzere film getirenlere
bir büyük fotoğraf (13x18) armağan
edilecektir.
Adres: GİRNE CAD. No. 71
(Dr. Küçük’tin evi karşısında)
Büyük bir titizlikle imâl
ettiğimiz yorgancılar için
pamuk açma makinelerimiz,
ecnebilerin imal ettikleri
makinelerden çok daha sağ
lam ve daha ucuzdur. 5 at
kuvvetinde motor kayışsız
dır.
ödemede kolaylıklar yapdır.
Y E Ş İL A D A TORNO
A T ELY E St
A li ve Kemâl Kardeşler
Yeni Cami — Çerkez Han
LEFK O ŞA
SAU, *2 EYLt'L
Nişan
Başbakan ve Dışişleri
Bakanı ile görüşen
öğretmen Meral Haşan Et
tuğrul ile öğretmen Hüseyin
Ertuğrul 20 Eylül 1959 Pa­
zar günü Lefkoşada ailevi
(Birinci sayfadan kalan)
bir törenle nişanlandılar.
z a ıu ^ u m y o ıu m . - ^
uSip
Kararları Kağıt üzerine ge
cınııyor
* ^ 3Ue zamH
Türk Kurumlan reaerasyom,
Genel İcra Komitesinin bir k;
Lefkoşa (İKA Ajansı)
Türk K u ru m la n Federasyo
nu Genel
icra Komitesi
dün saat 10.30 da toplan­
m ıştır. Federasyon As Baş
kanı Dr. O rhan Müderrisoğlu’nun Başkanlığında ya­
JS şn u u a r v a ıu ın u e tamam pılan bu toplantıda alman
kararlar arasında iktisadi
,aııacaKUr.
bakımdan mühim olan bi­
ııvA Ajansuıu ucyaııat
_______
muvasalatın- ri de mevcuttur.
Denktaş avdet elti
Spor
EVLENME
Avrupa şampiyon kulüpler turnuvasında
Fenerbahçe ile Csepel yarın
yine karşı karşıya
San -Lacivertli Takımın Kalesini Özcan Koruyacak
Kıbrıs’a gelen haberlere gö­
re Csepel takımında yapıla
cak tek değişiklik, sakatlığı
geçen Totlı l l ’nin sol açıkta
oynatılmasının düşünülmesi­
dir. Şatori ise
Istanbuldaki
maçta çıkardığı güzel oyun­
dan ötürü sağ açık mevkiinde
oynatılacaktır. Böylelikle Macarlar, iki açık mevkiini hızlı
ve top sürükliyen elemanlara
vermekle hücum
taktiğine
önem verdiklerini göstermek­
tedirler. Ancak Macarların,
Toth IIyi sol açıkta oynatarak
CSCEPEL TAKIMINA
forveti kuvvetlendirmek iste­
GELİNCE..
Tahranda yapılacak olan landan kuruludur.
diklerine göre, hücum ve mü­
Diğer taraftan Csepel takı­ dafaada iki ayrı taktik kulla­
Dünya Güreş Birinciliğine
Akdeniz olimpiyatlarına ka
katılacak Türk güreşçiler, ge- tılacak olan güreş takımımız mı, huzursuzluk içerisinde­ nacakları da anlaşılmaktadır.
çen gün belli olmuştur.
ise, muhtemelen şu güreşçiler dir. Çünkü Cumartesi günü
HAKEM YİNE
yaptığı lig maçını 2-0 kazan
YUGOSLAVYALI
masına rağmen çok kötü bir
oyun çıkarmış ve Fenerbahçe
Biletleri bugün satışa çıka­
Csepel maçından sonra umut rılacak olan maçın hâkeminin
la.nan binlerce taraftarını ha­ yine Yugoslav olacağı açıklan
yal sukutuna uğratmıştır.
mış ve bu haber büyük mem­
nuniyet yaratmıştır.
özel bir uçakla Budapeşteye gideceğini bildirdiğimiz
Fenerbahçe Futbol Kafilesi,
dün öğleye doğru lstanbuldan
hareket etmiş ve Budapeşteye
varmıştır.
Son antremanlanm Gunıar
tesi günü tam kadroyla yapan
Fenerbahçelilerin son derece
formda oldukları ve bu maçı
her ne pahasına olursa olsun
kazanmağa azmetmiş bulun­
dukları bildirilmektedir.
Gerçekten de parmağı iyi-
Tahranda’ki Dünya Güreş Birin­
ciliğine Katılacak Türkiye Güreş
Takımı Belli Oldu
leşmekte olan Lefter de dahil
bütün oyuncular sıhhatte olup
moral bakımından da iyi
durumdadırlar.
Antrenör Molnar’daıı yok­
sun olarak futbol alanına çıka
cak olan Fenerbahçe takımı
taktiğini hareketten önce öğ­
renmiş, kendilerine geçici ant
renör olarak da menecer Ah­
met Erol tayin
edilmiştir.
Ahmet Erol, Fenerbahçelildre
bugün hafif bir idman yaptıra
çaktır.
Lârnaka Türk Belediyesi
memurlarından Bay Bekir Ra­
madan ile Bayan Emine, Lâr
mikada seçkin davetliler hu­
zurunda evlenmişlerdir.
aa u a u ı
ueıiK.ta$ ^
Tebrik eder, mes'ut bir yu­ a ja n s ı uıunaoırnıe aşağım
va kurmalarını temenni ede­ ki aenıecı verm işin •
riz.
jjeıüoga
;
■M ütfiuı Pazaı gunu ı u ı *
Caux, 20 Istanbulda münteşir
Hükümeti DuyuKierıyie te­
Vatan gazetesinin sahibi Ah.
maslarda buıunmait üzere met Emin Yalman, Manevî Si­
ö z e l bir uşakla L e îk o s a ^
lâhlanma Konferansında söz
Lârnakanın tanınmış tuha­
fiyecilerinden
Bay
Semih ayrılan ve ayni gunun gece alarak Manevî Silâhlanmanın
Avrupada komünistlik ve nef­
Mehmet ile Bayan Keziban sı saat Z4.1U da Ada ya do rete karşı yegâne ideoloji ol­
nen
Kıbrıs
Türk
Kurumiaİsmail 20 Eylül 1959 Pazar
duğunu belirtmiş ve şunları
günü Tuzla’da törenle evlen­ rı Federasyonu BaşKanı ba ilâve etmiştir: "Mücadele dün­
mişlerdir. Tebrik eder, mes ut yrn Kauf Denktaş, kendisi­ yada iyi He kötünün mücadele­
sidir. Bu gün bu mücadele çok
olmalarını temenni ederiz.
ni lıava meydanında karşı- şiddetlenmiştir.
İyilik kuvvetle­
layan İK A Ajansı temsilci ri nefretle bölünmüş bulunu,
sine aşağıdaki beyanatı ver yor. Şer kuvvetleri ise teşkilât­
mistir.
,
"B u sabah, saat İÜ da
Ailemin malî durumunun mü. Yeşilköy Hava meydanına
saitsizllgindeıı dolayı yükselt vasıl oldum. Türkiye Cum­
tahsil masraflarımı Kadınlar huriyeti Hariciye Vekili sa
Birliği ve Doktorlar Cemiyetin
den temin etmek hususunda yın Fatin R üştü Zorlu ile
yardımları geçen Doktor Ha­ saat 10.30 dan 13 e kadaı
şan Nihat ve ailesi Dr. Ali Ni­ görüştüm. Ayrıca saat 17
yazi Fikret’e ve bilhassa bu pa de Türkiye Başvekili Saym
rayı veren Kadınlar Birliği,
Doktorlar Cemiyeti heyeti ida­ Adnan Menderes- beni ka­
relerine teşekkür etmeyi vicda­ bul ettiler ve kendileriyle
nî bir borç bilirim.
mülakatımız saat 18 e ka­
İSMET MEHMET dar devam etti. Bu ziyareti
min, bundan önceki m utat
ziyaretlerden herhangi bü'
farkı mevcut değildir. Cum
huriyetin kurulması için
Ben aşağıda imza sahibi Meh yapılan hazırlıkların sonu­
met Cevdet, ismime Tayyar na yaklaştıkça Türk devle­
kelimesini de
ilâve ederek ti büyükleriyle temasları­
Mehmet Cevdet Tayyar adım mızın sıklaşmasından daha
takındığımı ve bundan böyle tabii bir şey olamaz. D ai­
bu ismi taşıyacağımı ve bu su­ ma olduğu gibi bu defa da
retle imza koyacağımı herke­ temaslarımdan memnun ve
sin malûmu olmak üzere bil müstefit olarak dönüyo­
diririm.
rum.”
Bu karara
iktisadi b ü n y e s in i? ^
ve etüdü i l e S g . ‘4 1
j iminin esasları h S j
tavsiyelerde b u l u S »
tehassıslardan mü£ >
bir hey’etin kurula?^1 ,
Hey ete Türk h ü k û C >
tensip edeceği bir K N
tısatcısmın başkanffi*
sının temini istenecek^
Ahmet Emin Yalman’m Manevî]
Silâhlanma Konuşması
EVLENME
lı ve teçhizattadır
Geçen sene Yunaniata^ m
1aşmıştır. Liderlerimiz. »
silahlanmanın ruhu îçinf11 .
taşmışlardır.”
ae ta. I
Ahmet Emin Yalım,, „ ,1
sonra, böyle bir S
ÜHl P
mın etmek gayeslylVY^^
tandaki ve Kıbrıstakı ! *•
lerde bir çok m a k a l ^ r ^ ı
landığmı söylemiştir
^
Teşekkür
isim değiştirme
MAÇI RADYO VERECEK
Fenerbahçe ile Csepel ara­
sında yapılacak olan maçı
Macar Radyosu kısa dalga 25
ve 30,5 metreler
üzeninden
ö.s. saat beşte türkçe olarak
Savarona’nın Mağusayı zi­ yayımlıyacak, İstanbul ile An
yareti münasebetiyle bugün kara Radyoları da naklen ver
öğleden sonra saat 4 de Mağu meye çalışacaklardır.
sa Türk Gücü, Savarona Fut
24 Eylül, 1959 Perşembe günü ö.s. saat 8.30 da baş­
bol takımıyle bir karşılaşma
lamak üzere Dikelya’da 146 Nakil Vasıtaları deposunda
yapacaktır. Mağusadan öze]
aşağıdaki kullanılmış nakil vasıtalarının alenî müzayede
muhabirimizin
bildirdiğine
ile satışı yapılacaktır.
göre maçın birinci devresi İle
ikinci devresi arasında milî
Satılacak eşyalar: Cravvler Caterpillar D. 7 bir trak­
oyunlar da oynanacaktır.
tör, muhtelif tipten 16 motosiklet, 2 Vanguaı-d otomobil,
27.9.1959 tarihinde kulübü­ 1 Austin su otomobili, 1 tonluk 3 Bedford kanrvon,
müzün tertiplediği seven-aLarnaKa Demırspor
i side maçlarına katılmak isti - 1 Morris Compı-essor kamyon, 3 tonluk 29 dane Bedford
yen kulüblerin 25.9.1959 tari­ kamyon, 3 Karriers, kamyon, 6 tonluk 2 Scammel kam­
lu zla (ıiıneşspor
1 hine kadar Çankaya Sokak yon, 6 dane i tonluk çektiri, 7 dane 1 tonluk çektiı-i,
i tonluk 1 kamyon, 3 tonluk 3 Ford kamyon.
Geçen Pazar günü Lârııa- No. 8 adresine müracaat et­ ■
meleri,
yazılı
olarak
müracaat
Eşyalar, her haııgi bir iş gününde ö.e. saat 8 den
kada üeKir Paşa stadında JJemırspor ıle<June§spor bir ıut- edenlerin Pazar sabah saat ö.s. 1 e kadar O. C. Depot’a yapılacak bir müracaat iize
boi maçı yapmışlar ve 1-1 10 da Vatan Spor Kulübünde
rine görüle bilir. Kataloglar ve satış şartları için müra­
berabere kalmışlardır, bu ma- iki mümessil bulundurmaları
caat :
rica
olunur.
çuı ilk yarı oyunu U-U berabe­
Dellâl EVAN ANTONİADES
re sona ermişti.
77 - 79 Baf Sokağı Lefkoşa, Tel, 2993.
Türk Gücü Savarona
futbol takımı ile bugün
karşılaşıyor
HARP DAİRESİ
Aleni Müzayede
Vatanspor Kulübü
Sekreterliğinden:
A U AHMET VE GALATASARAYLI ERG UN ANTItEMANDA: TUrk Gücü nUn değerli antrenörü Ali Ahmet, Türkiyede
bulunduğu bu (Ünlerde yalnız Kemondlninln bilgininden değil
Fürklye ve dünya çapındaki Türk futbolcularının tecrübele.
rinde» de istifade etmektedir. AU‘nln İstifade ettiği futbolcu­
lardan biri de Galatasaray orta hafi Ergun'dur. Yukarıdaki
resim Ergun'un İsteği üzerine antreman sırasında çekilmiştir.
Güreş takımımız, 52 kiloda
Meiımed Kartal; 57 kiloda
Hüseyin Akbaş;
62 kiloda
Muştala Dağıstanlı; 67 kiloda
Hayrullah Şahın; 73 kiloda İs
mail Ugan; 79 kiloda Bekir
Büke, 87 kiloda İsmet Atlı
ve ağır sıklette Hamit Kap-
İ JU L * - K JL h L
den kurulacaktır. 52 kilo: Ah­
met Bilek; 57 kilo: Bayram
Uysal; 62 Kilo: Hilmi Gezi ci; 73 Kilo: M. Atalay veya
M. Üztürk; 79 kilo: Mustafa
Kurt; 87 kilo: İsmet Atlı;
'Ağır sıidet: Hamit Kaplan
No. 1 CESD -
Harp Dairesi
ALENİ MÜZAYEDE
28 Eylül, 1959 Pazartesi günü ö.e. saat 9 da bağlamak
üzere aşağıdaki kullanılabilen ve kullanılmayan eşyanın
aleni müzayede ile satışı yapılacaktır.
Satılacak eşyalar: Kamp levazımatı, nakledilebileu
kazanlar, elektrik telleri, su temini levazımatı, sertkeresteler, tanklar ve su depolan v.s.
Eşyalar her hangi bir iş günündo ö.e. saat 8 den ö.s.
1 e kadar O. C. Depot’a yapılacak müracaat üzerine görüle bilir. Kataloglar ve satış şartları Lefkoşada 77 - 79
Baf Sokağında Harp Dairesi Dellâlı Evan Antoniades’ten
elde edile bilir.
D un K.A.l". bpor alanında
ö.s saat -l.lo te
x .A .K , ne
K.-U- arasında antrenman ınaniyetıııae ve liglere hazırlık
olmak Üzere bir lutbol maçı
yapılmış ve YA.iv takımının
Hakimiyeti aiuııda cereyan et
mıştır. liu oyunu i em L*anıı
İller
gıj>ı açık bir farkla
kapanmışlardır.
Vatanspor Kulübü
Seven -A - Side maçları
tertipledi
Lelkoşaıun Vatan Spor Ku­
lübü önümüzdeki Pazar günü,
yapılmak üzere bir seven-a^
side futbol tumuası tertiple­
miştir. Birçok kulüb ve köy
takımlarının katılacağı
bu
maçların çok çekişmeli ve he
yecanh geçeceğine inanlunaktadır.
Bu turnuvada birinci gele­
cek olan takıma büyük bir
kupa verilecektir.
^
^ ^ r-^ Harp Dairesi
Türk Ocağı
ALENİ MÜZAYEDE
Sekreterliğinden:
Vatanspor
2
Sındırgı Akınspor 1
Geçen PaPzar günü Sındır
gıya (Siııdeye) giden Vatan­
spor, Akınspor ile bir dostluk
maçı yapmış ve 2-1 galip gel
miştir.
Hâkem İbrahim Hüseyin’in
İdaresindeki maça Vatanspor
canlı başlamış ve rakip kaleyi
şut yağmuruna tutmuştu. Ka­
ra Mehmed’in daimi bir şe­
kilde forveti beslemesi ise Va­
tanspor akınlarım sıklaştırmış
Akınspor kalesine tehlikeli an­
lar yaşatmıştır.
Neticede
Vatanspor, K
Mehmed’in çektiği penatiden
birinci, Özdemir'in ayağından
da ikinci golü kazanmış ve
ilk yarı oyunu 2-0
bitir
mişti.
İkinci devrede Akınspor
daha üstün bir oyun çıkarmış
ve maçın sonlarına doğru bir
gol kaydederek durumu 2-1
yapmıştı. Devrenin
geriye
kalan dakikalarında ise kayda
değer bir olay olmamış ve
maç da VatanSpor’un 2-1 ga­
libiyetiyle bitmişti.
Galip Vatanspor takımı şu
oyunculardan kuruluydu. Kı­
vanç, Cemal, Ahmet, Kâmil,
Mustafa, T anur,
özdemir
Haşan, K. Mehmet, Sami,
SalâhL
25 Eylül Cuma günü ö.e, saat 10 da başlamak üzere
Kulübümüz Genel Yıllık Se
Limasol’da Ordunance Disposal Area, Neabs Camp’da,
aşağıdaki kullanılmış eşyanın aleni müzayede ile satışı çiminin 27 Eylül 1959 Pazar
günü saat 10 da nisap hasıl ol
yapılacaktır.
madiği takdirde 4 Ekim 1959
Satılacak eşyalar: Mobilyalar, yataklar, masalar, tarihinde yapılacağı ve o gün
dolaplar, orta masaları, battaniyeler, yataklar, muhtelif yapılacak seçimde nisabın ba­
sandalyeler, yangın söndürme aletleri, cam vazolar, muh­ his mevzuu olmıyacağı hatır telif yemek pişirme levazımatı, çadırlar, lâstikler, odun latıhr. Namzetliklerini koy­
mak
istiyen
üyeleriparçaları, maden parçalan v.s. yi ihtiva eder.
24.9.1959 Perşembe günü
rmizin 25 Eylül 1959 Cuma
Eşyalar her hangi bir iş gününde ö.e. saat 8 den ö.s. akşamı Saat 8.00 e kadar sek ö.s. saat 6.30’da lokalimizde
1 e kadar O. C. Depot’a yapılacak müracaat üzerine gö- reterliğe yazılı olarak müra sporcu toplanUsı yapılacağın­
dan bütün sporcuların hazır
rüle bilir. Kataloglar ve «atış şartlan Lefkoşada 77 - 79 caatları ve müfettiş namzetle­
bulunmaları rica olunur. Top
Baf Sokağında Harp Dairesi Dellâlı Evan Antoniades’ten rinin istida zarflarının üzerine lantıdan sonra Eşref Hüseyin
“müfettiş namzedi” yazmala­
elde edile bilir.
tarafından bir film gösterile­
rı rica olunur.
cektir.
ANKARA KİBRİTLERİNİ
Tercih Ediyorum
CAnk-ü dâİMû
LIFEBU 0Y
T U V A L E T S A B U N U N U KULLANIR
ÇÜNK1
ANKARA KİBRİTLERİ UTTsiito#
ARAK
*Ç1N b İzim USUS*
İÇİN
İMAL EDİLİYOR.
o ağır kİ tablan tanımak
bir İstir, fakat bu kütüphaneciyi hiç
p.
İma canlıdır. Siz de her zaman “LIFEB
«Jy
valet Sabunu sayesinde tazelenin*»*®
ilaha lyl hissedeceksiniz Hlsscttlg»1*!*,
çok uzun sürer. “UJJ®®,, I
*----sabunun zengin
^
kurumu» terin her ese « ^
der ve size pek hoş
^
verir. Hafif ve
*
vjUOV” Tuvalet Sabunu»»
fcnmakla bütün
^
eden tazeliği temin
«.UT»/"!***
BAHAR M tm ^ESi
Şafak Spor Kulübü
Sekreterliğinden:
Şimdi sterilize
şişelerde butun dünyada içildiği şekilde sunuluyor-
Download

22Eylül1959