T.C.
Resmî Gazete
Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 - 1920
Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 - 1920
İdare ve yazı işleri için
Başvekalet Neşriyat ve Müdevvenat
Dairesi Müdürlüğüne
müracaat olunur
12 T E M M U Z
1939
S A Y ı : 4256
ÇARŞAMBA
K A N U N L A RR
T ü r k i y e - Finlandiya Ticaret Anlaşması için teati
edilen m e k t u b l a r ı n imzaları tarihinden
muteber olmak üzere tasidkı
h a k k ı n d a kanun
Y u k a r ı d a m e z k û r a n l a ş m a n ı n bir cüzü m ü t e m m i m i n i
sini E k s e l a n s l a r ı n d a n
Madde 1 — T ü r k i y e
t a r i h l i ticaret
ve
1936 t a r i h l i ticaret
ile F i n l a n d i y a a r a s ı n d a
seyrisefain
anlaşmasının
Muahedesine
N. Menemencioğlu
Türkiye
olunan
2 kânunuevvel
% 40 i n i n serbest d ö v i z ve
ödenmesine
1938
mütedair
tarihli mektuplar
baren m e r ' i olmak ü z e r e k a b u l ve tasdik
M a d d e 2 — B u kanun n e ş r i
% 60
Finlandiya H ü k ü m e t i
imzaları
ının
ile
da
teati
tarihinden
Ankara, 2 k â n u n u e v v e l
iti­
Bay
«Türkiye
7/7/1939
Mektuplar
emtiaya
munzam
Ankara, 2 k â n u n u e v v e l
Türkiye
emtiaya
bağlı
ilâve
II n u m a r a l ı
edilmek
kontenjanlar
itasına
üzere,
20
haziran
1936
Finlandiya H ü k ü m e t i n e
bulunduğunu,
her
iki
a r a s ı n d a vaki noktai nazar teatisine atfen E k s e l a n s l a r ı n ı n
l â ğ ile ş e r e f
P. n u m a r a s ı
yeni
ve
Terebantin
281 E
Cellophane
Sargılık kâğıd
341 C
Adi, cilâsız
haziran
1936
tarihli T i ­
Finlandiya H ü k ü m e t i n e
amade
bulunduğunu,
her
iki
tasrih
yeni
ve
Hükümet
ittilaına
ib­
P.
numarası
Mevcud
Kontenjan
kontenjan
yekûnu
Ton
Ton
ıttılaına
ib­
231
Terebantin y a ğ ı
Cellophane
S a r g ı l ı k k â ğ ı d (m2 30 gr. dan fazla)
280
1280.—
Adi, cilâsız
400
1000.—
Mevcud
Kontenjan
kontenjan
yekûnu
324 C
Ton
Ton
341 C
50.—
kâğıdı
35.—
mukavva
M i h e n k t a ş ı ve
bileği
30.—
50.35.-
kâğıdı
(m2 30 gr. dan fazla)
mukavva
M i h e n k t a ş ı ve
Ç a r k b i l e ğ i , e ğ e ve saire m a m u l
bileği
Ç i l i n g i r m a m u l â t ı safî
( T a h m i n e n 2000 kilit ve
280
1280.-
400
1000.-
7476 B
541 C
Ç a r k b i l e ğ i , e ğ e ve saire mamul
Çilingir m a m u l â t ı safî
siklet
2.—
( T a h m i n e n 2000 kilit ve anahtar)
30.-
}463
}476 B
541 C
20
Hükümet
281 E
yağı
324 C
mek­
kazanırım.
Tarife
£463
231
üzere,
itasına
mezkûr
listede m e z k û r ve a ş a ğ ı d a
tasrih
kazanırım.
Tarife
Hükümetinin,
II n u m a r a l ı
edilmek
tarihli, a ş a ğ ı d a
tarihli T i ­
listede m e z k û r ve a ş a ğ ı d a
amade
ilâve
kontenjanlar
l â ğ ile ş e r e f
Cumhuriyeti H ü k ü m e t i n i n ,
bağlı
1938
kazanırım:
a r a s ı n d a vaki noktai nazar teatisine atfen E k s e l a n s l a r ı n ı n
Elçi,
caret A n l a ş m a s ı n a
munzam
1938
2 kânunuevvel
Cumhuriyeti
caret A n l a ş m a s ı n a
edilen
1938
Elçi,
tubunu a l d ı ğ ı m ı teyid ile ş e r e f
memurdur.
edilen
Büyük
Ekselanslarının
muteberdir.
M a d d e 3 — B u kanunun h ü k ü m l e r i n i icraya İ c r a V e k i l l e r i Heyeti
Bay
Elçisi
Ankara
olunmuştur.
tarihinden
Talas
Finlandiya
ağustos
edilecek
kanalile
Onni
haziran
listesine i l â v e
m e n ş e l i b u ğ d a y bedellerinin
numaralı
12
20
munzam ve yeni kontenjanlar ile F i n l â n d i y a y a i h r a ç olunacak
kliring
(2)
münakid
müzeyyel
rica ederim, B a y E l ç i .
Ekselans
Bay
1929
rica ederim.
Derin s a y g ı l a r ı m ı n k a b u l ü n ü
K a b u l t a r i h i : 5/7/1939
K a n u n N o : 3674
t e ş k i l edecek
olan bu mektup m u h t e v i y a t ı ile H ü k ü m e t i n i n muvafakatini teyid etme­
sıklet
anahtar)
Yukarıda
2.—
m e z k û r a n l a t m a n ı n bir c ü z ü m ü t e m m i m i n i t e ş k i l edecek
o l a n b u mektup m u h t e v i y a t ı
ile H ü k ü m e t i n i n muvafakatini teyid etme­
sini E k s e l a n s l a r ı n d a n rica e d e r i m , »
Sayıfa:
12224
( Resmî Gazete)
Y u k a r ı d a k i hususat ile, H ü k ü m e t i m i n m u t a b a k a t ı n ı cevaben teyid
etmek i l e şeref k a z a n ı r ı m .
D e r i n s a y g ı l a r ı m ı n k a b u l ü n ü rica ederim B a y B ü y ü k Elçi.
Ekselans
Bay N . Menemencioğlu
B ü y ü k Elçi
Hariciye Vekâleti
Umumî Kâtibi
7/7/1939
T ü r k i y e Cumhuriyeti ile İ t a l y a K ı r a l l ı ğ ı
Ticaret A n l a ş m a s ı
Bay B ü y ü k Elçi,
Y u k a r ı d a m e z k û r A n l a ş m a n ı n bir cüzü m ü t e m m i m i n i teşkil ede­
cek olan bu mektup m u h t e v i y a t ı i l e H ü k ü m e t l e r i n i n muvafakatini teyid
etmesini E k s e l a n s l a r ı n d a n rica ederim.
Ekselans B . N . M e n e m e n c i o ğ l u
Büyük Elçi
Hariciye Vekâleti U m u m î Kâtibi
Ankara
O n n i Talas
B a y Elçi.
E k s e l a n s l a r ı n ı n 2 k â n u n u e v v e l 1938 t a r i h l i , a ş a ğ ı d a m e z k û r mektu­
bunu a l d ı ğ ı m ı teyid i l e şeref k a z a n ı r ı m :
20 haziran 1936 t a r i h l i T ü r k i y e - F i n l a n d i y a K l i r i n g A n l a ş m a s ı
a h k â m ı n a ve her i k i H ü k ü m e t a r a s ı n d a cereyan eden g ö r ü ş m e l e r e atfen
F i n l a n d i y a H ü k ü m e t i n i n T ü r k i y e d e n i d h a l edilecek b u ğ d a y bedelleri­
n i n % 40 i n i n serbest döviz ile tediye edilmesine, m ü t e b a k i % 60 i n i n da
k l i r i n g h e s a b ı n a y a t ı r ı l m a s ı n a muvafakat e y l e d i ğ i n i E k s e l a n s l a r ı n ı n ıt­
t ı l a ı n a vaz i l e şeref k a z a n ı r ı m .
Y u k a r ı d a m e z k û r A n l a ş m a n ı n b i r cüzü m ü t e m m i m i n i teşkil ede­
cek olan bu mektup m u h t e v i y a t ı ile H ü k ü m e t l e r i n i n muvafakatini teyid
etmesini E k s e l a n s l a r ı n d a n rica ederim.
Y u k a r ı d a k i hususat i l e Hükümetlimin muvafakatini cevaben teyid
etmek ile şeref k a z a n ı r ı m .
N . Menemencioğlu
Bay O n n i T a l a ş
Resmi
Düstur
Tetib Cild Sahife Sayı
KANUN
3126
Başlığı
T ü r k i y e - F i n l â n d i y e a r a s ı n d a m u n a k i d ticaret ve s e y r i s e f a i n
m u a h e d n a m e s i n i n t a s d i k ı n a dan
kanun
T ü r k i y e - F i n l a n d i y a a r a s ı n d a m u n a k i d ticaret ve s e y r ı s e f a i n m u a h e d e n a m e s i n i n t a s d i k ı n a dair k a n u n
T ü r k i y e - F i n l a n d i y a a r a s ı n d a 6 / 6 / 1 9 3 5 tarihinde imza
edi
l e n ticaret a n l a ş m a s ı n ı n tasdiki h a k k ı n d a k a n u n
T ü r k i y e - F i n l a n d i y a ticaret ve seyrisefain muahedenamesine
m ü z e y y e l i t i l â f n a m e ile yeni ticaret m u k a v e l e s i n i n t a s d ı k ı n a
dair k a n u n
Gazete
3
8
1534
620
3
11
1886
1529
3
17
366
3226
3
18
64
3538
T ü r k i y e - İ t a l y a Ticaret ve Seyrisefain muahedesinin
c ü z ' ü m ü t e m m i m i n i t e ş k i l etmek ü z e r e akdedilen
Ticaret ve tediye a n l a ş m a l a r i l e bunlara ek
olarak tanzim edilen vesaikin mer'iyete
v a z ' ı n a dair kanun
K a n u n N o : 3675
B u n d a n b a ş k a , İ t a l y a m e n ş e l i m a l l a r , T ü r k i y e y e idhallerinde i d h a l
z a m a n ı n d a mer'i bulunan ( T ü r k U m u m î İ d h a l â t R e j i m i ) h a k k ı n d a k i
kararname a h k â m ı n d a n müstefid o l a c a k l a r d ı r .
M a d d e 3 — B i r i n d e n d i ğ e r i n e i h r a ç edilecek olan, i k i memleket
m e n ş e l i emtiaya merbut numunesine g ö r e i h r a c a t ı memleketin salâhiyettar m a k a m ı n c a i k i n ü s h a olarak ita edilecek olan bar m e n ş e şehadetnamesinin terfik edilmesi l â z ı m d ı r . B u ş e h a d e t n a m e l e r i n B i k i n c i n ü s h a ­
l a r ı giriş mahal g ü m r ü k dairesince damgalanacak, ve m e z k û r daire ta­
r a f ı n d a n ayni g ü n d e i d h a l â t ç ı memleket k l i r i n g müessesesine tevdi edi­
lecektir. Ş u r a s ı mukarrerdir k i ; y u k a r ı d a d e r p i ş edilen mecburiyetin
mevkii tatbikal v a z ' ı n d a n evvel, b i r taraftan d i ğ e r tarafa sevkedilmiş
emtia, m e n ş e ş e h a d e t n a m e s i n i n B n ü s h a s ı n ı n t e r f i k ı n d a n istisna edile­
ceklerdir.
Madde 4 — 1 ve 2 n u m a r a l ı listelerde irae edilen kontenjanlar, on
i k i a y l ı k b i r devre için tesbit e d i l m i ş l e r d i r . M e z k û r kontenjanlar her
altı a y l ı k m ü d d e t z a r f ı n d a y ü z d e e l l i nisbetinde tevzi ve istimal oluna­
c a k l a r d ı r . B u n u n l a beraber ş u r a s ı m u k a r r e r d i r k i , mevsime tâbi olan
eşya için tahsis edilecek senelik kontenjanlar T ü r k ve İ t a l y a n salâhiyettar m a k a m l a r ı a r a s ı n d a bilitilâf teshil edilecek nisbeder dahilinde
b i r i n c i ve i k i n c i altı a y l ı k devrelere taksim edileceklerdir.
M a d d e 5 — İ ş b u A n l a ş m a y a g ö r e y a p ı l a c a k Ticaret m ü b a d e l e l e ­
rinden t a h a s s ü l eden tediyeler, bu g ü n nizamlanan Tediye A n l a ş m a s ı
h ü k ü m l e r i n e tevfikan icra k ı l ı n a c a k t ı r .
Elçisi
Ankara
2913
M a d d e 1 — İ t a l y a m e n ş e l i e m t i a n ı n , merbut 1 n u m a r a l ı listede
g ö s t e r i l e n kontenjan hadleri dahilinde T ü r k i y e y e i d h a l l e r i k a b u l oluna­
caktır.
H e r senenin b i r i n c i a l t ı a y ı z a r f ı n d a k u l l a n ı l m ı y a r a k k a l m ı ş olan
kontenjanlar, k e n d i l i ğ i n d e n m ü t e a k i b i k i n c i altı a y l ı k devreye nakledi­
leceklerdir.
D e r i n s a y g ı l a r ı m ı n k a b u l ü n ü rica ederim B a y Elçi.
1719
T ü r k i y e H ü k ü m e t i ile İ t a l y a H ü k ü m e t i , Ticaret m ü b a d e l e l e r i n i in­
kişaf ettirmek arzusu i l e m ü t e h a s s ı s olarak a ş a ğ ı d a k i h u s u s a t ı karar­
laştırmışlardır:-
Bundan b a ş k a , T ü r k i y e m e n ş e l i m a l l a r İ t a l y a y a idhallerinde idhal
z a m a n ı n d a mer'i bulunan u m u m î i d h a l â t rejiminden istifade edecek­
lerdir.
A n k a r a , 2 k â n u n u e v v e l 1938
1084
arasında
M a d d e 2 — T ü r k i y e m e n ş e l i e m t i a n ı n , merbut 2 n u m a r a l ı listede
g ö s t e r i l e n kontenjan hadleri dahilinde İ t a l y a y a i d h a l l e r i k a b u l oluna­
caktır.
D e r i n s a y g ı l a r ı m ı n k a b u l ü n ü rica ederim B a y B ü y ü k Elçi.
No.
1938
M a d d e 3 — B u kanunun h ü k ü m l e r i n i icraya İ c r a V e k i l l e r i Heyeti
memurdur.
20 haziran 1936 t a r i h l i T ü r k i y e - F i n l a n d i y a K l i r i n g A n l a ş m a s ı
a h k â m ı n a ve her i k i H ü k û m e t a r a s ı n d a cereyan eden g ö r ü ş m e l e r e atfen
F i n l a n d i y a H ü k ü m e t i n i n T ü r k i y e d e n i d h a l edilecek b u ğ d a y bedelleri­
n i n % 40 i n i n serbest döviz ile tediye edilmesine, m ü t e b a k i % 60 i n i n da
k l i r i n g h e s a b ı n a y a t ı r ı l m a s ı n a muvafakat eylediğini E k s e l a n s l a r ı n ı n ıt­
t ı l a ı n a vaz i l e şeref k a z a n ı r ı m .
Finlandiya
m a s ı ve b u n l a r a ek olarak tanzim olunan vesaikin, i k i n c i teşrin
tarihinden itibaren mer'iyete k o n u l m a s ı tasdik olunur.
1939
M a d d e 2 — B u kanun n e ş r i tarihinden muteberdir.
F i n l a n d i y a Elçisi
Onni Talaş
A n k a r a , 2 k â n u n u e v v e l 1938
Ekselans
12 T E M M U Z
K a b u l t a r i h i : 5/7/1939
M a d d e 1 — 29 b i r i n c i k â n u n 1936 tarihli T ü r k i y e - İ t a l y a Ticaret
ve Seyrisefain muahedesinin cüz'ü m ü t e m m i m i n i teşkil etmek üzere 15
b i r i n c i teşrin 1938 tarihinde akdedilen Ticaret a n l a ş m a s i l e tediye a n l a ş ­
M a d d e 6 — H e r i k i memlekette birer H ü k ü m e t K o m i s y o n u teşkil
edilecek ve her komisyon d i ğ e r memleketin komisyonu i l e beraber T ü r ­
kiye - İ t a l y a Ticaret ve Tediye A n l a ş m a l a r ı n ı n tatbikile a l â k a d a r olan
b ü t ü n meseleleri tezekkür eyliyecektir ve bu komisyonlar d o ğ r u d a n doğ­
ruya ve d a i m î surette b i r b i r i l e temasta bulunacaklar ve bu g ü n imza
edilen tediye a n l a ş m a s ı n d a d e r p i ş olunan T ü r k l i r a s ı A h e s a b ı i l e i t a l ­
yan lireti h e s a b ı n ı n n i h a î muvazenesinde g a y r i tabiî bir f a r k ı n tekev­
v ü n etmemesine nezaret edeceklerdir
B u maksadla, her i k i komisyon, her i k i memleket a r a s ı n d a memle­
ketlerden b i r i n i n d i ğ e r i n e y a p a c a ğ ı i h r a c a t ı tahdid yahud d i ğ e r i n i n idhal â t ı n ı tezyid edecek mahiyetteki tedbirleri bilitilâf k a r a r l a ş t ı r a c a k l a r d ı r .
H e r H ü k ü m e t kendi komisyonunun sureti t e ş e k k ü l ü n ü d i ğ e r Hük û m e t e en kısa zamanda haber verecektir. B u k o m i s y o n l a r reislerden
b i r i n i n talebi ü z e r i n e t o p l a n a c a k t ı r .
İşbu komisyonlar kendilerine eksperler tefrik etmek ve muhtelit
tâli komisyonlar teşkil etmek s a l â h i y e t i n i haiz o l a c a k l a r d ı r .
M a d d e 7 — İ ş b u a n l a ş m a 29 b i r i n c i k â n u n 1936 t a r i h l i ticaret an­
l a ş m a s i l e eklerinin yerine k a i m o l a c a k t ı r . 1 i k i n d i t e ş r i n 1938 tarihinde
mer'iyete girecek ve 30 haziran 1940 tarihine kadar mer'iyette k a l a c a k t ı r .
İ n k ı z a s ı n d a n ü ç ay evvel feshi ihbar e d i l m e m i ş o l d u ğ u takdirde, senelik
devreler için, k e n d i l i ğ i n d e n temdid e d i l m i ş a d d o l u n a c a k t ı r .
*-avïfa :
12 T E M M U Z 1939
İşbu anlaşmanın feshi, ayrılmaz cüzünü teşkil ettiği 29 b i r i n c i kâ­
nun 1936 t a r i h l i ticaret ve seyrisefaîn muahedesini bihakkın hükünıdeiı
iskatını intaç edecektir.
A n k a r a d a , fransızca i k i nüsha olarak 15 b i r i n c i teşrin 1933 tarihin­
de tanzim kılınmıştır.
T ü r k i y e namına
N. Menemencioğlu
Dr. B. Sanus
i t a l y a nâmına
Ottavio de Peppo
Masi
Liste — 1
Türkiyeye
ihraç
edilecek
emtianın
listesi
Senelik
kontenjan
Ton
Türk
gümrük
tarife N o .
18 a)
21 b)
22
36 c)
200
201 b)
202 b)
19
23 a)
24 b)
25
43
56 b)
65 b)
66
75
84
89
102
103
105
106
107
115
125
125
126
129
130
131
132
132
133
135
139
144
164
165
170
178
212
c
c)
c d) h)
50
5
40
40
500
50
20
150
20
2
10
5
150
100
0,300
20
10
150
1
0,500
0,300
0,200
15
15
20
3,000
1
a)
c)
b
a) 2
b) 2
b)
a)
b)
b)
Gümrük ve i n h i s a r l a r
alınmış müsaadesile
215
216
218
219
227
228
231
258
259
271
274
275
276
281
281
281
5
3
5
1
1,500
0,500
5
b
c) d) h)
a)
b)
c)
Vekâletinin
evvelden
20
10
20
1
1
50
20
75
1
5
50
5
100
50
20
1
12225
Türk
gümrük
tarife N o .
Senelik
kontenjan
Ton
281 d)
211 e)
281 e)
285 a)
288 c)
290
295
298'
299 a)
299 b)
302
305 a)
305 b)
305 c)
306
307 a)
307 b)
307 c)
307 d) 3,4
315 a) c)
321 b)
324
328 b)
329
330
331
332
333
334
335 a)
335 b)
337
338
340
50
150
2
30
100
15
0,250
50
80
200
20
50
40
1
0.200
10
5
7
3
300
1500
50
20
50
40
1
Sünger kâğıdı müstesna
30
80
30
50
10
G ü m r ü k ve i n h i s a r l a r
alınmış müsaadesile
341 b)
341 c)
341 d)
342
345
346 c^
346 d)
353
361 b)
362
363
366dan'370e Iktısad Vekâletinin
desile
371
372
373
375
377
378
379 I.
379 II.
379 III.
380 a) b)
383
384
386
387
389
390 a)
391
392
400
401
403
409 b)
412 a) 2, b) 2
413
Vekâletinin
evvelden
10
500
50
40
5
5
20
—
2
1
10
evvelden alınmış
müsaa­
1000
100
40
40
2
10
250
750
700
2000
10
50
1
1
5
15
5
5
10
5
5
5
0,500
30
30
Suri i a :
12226
12 T E M M U Z 1939
Türk
gümrük
tarife N o .
Senelik
kontenjan
Ton
50
30
500
10
20
5
5
4
40
300
25
10
25
250
400
32
10
30
100
5
35
b)
d)
îktısad Vekâletinin
desile
evvelden alınmış nıüsaa50
50
500
10
300
b)
c)
h)
3,4
d)
120
300
50
1
100
50
150
30
200
b)
d)
1,2,3 b)
c) d)
c) d)
3)
528
528
528
529
529
529
530
531
531
a)
b)
c)
a b)
c) •
d)
a)
b)
d)
25
20
20
20
30
0,200
150
50
1
5
15
10
3.000
1.000
500
150
10
100
100
50
2
1000
100
50
300
600
600
300
100
400
30
Türk
gümrük
tarife N o .
538 a)
538 b)
538 b)
538 c)
538 d)
538 h)
538 v)
538 v)
539 d)
541
544
545
549
550 b)
551
552 a)
552 c)
553
558 h)
558 h)
563
564
565
566
567
568
569 c
569 d
569 h)
569
570
570
576
582
593
595
595
598
601
602
603
613
614
615
616
617
617
618
619
620
623
624
625
626
632
634
638
Senelik
kontenjan
Ton
15
30
50
100
75
25
15
30
20
350
50
1
2
15
40
1)
2)
1
2
h) v)
100
10
60
200
400
5
20
40
0,500
3
4
10
30
20
2
b>
D
3
h)
b)
d)
a)
20
5
2
3
1
3
b)
b)
c)
20
1
0,500
0,500
1
h)
Alâkadar
desile
vekâletin evvelden
alınmış müsaa6
1
3
20
3
10
15
15
10
0,500
5
5
10
5
a)
b)
a)
a)
613 a)
644
645
648
651
652
653 a)
653 c)
654
656
G ü m r ü k ve İ n h i s a r l a r V e k â l e t i n i n evvelden
alınmış müsaadesile
»
»
»
»
3
50
10
15
250
60
30
2
İktısad
desile
Vekâletinin evvelden alınmış
müsaa­
12 T E M M U Z 1939
( Resmî Gazete)
Türk
gümrük
tarife N o .
657
İktısad Vekâletinin evvelden
desile
658
659
660
15
100
Alâkadar
desile
665
vekâletin evvelde , alınmış
müsaa-
iktısad Vekâletinin evvelden alınmış müsaadesile yalnız kompresörler i ç i n
666
iktısad
desile
666/1
666/2
746
754
754
754
754
754
754
757
760
774
777
alınmış müsaa-
D i k i ş makineleri ve bunlara aid yedek par­
çalar
661
662
663
664
667
667
667
668
669
679
679
679
679
680
681
700
702
702
702
702
703
703
704
704
706
709
710
710
710
711
711
712
716
716
716
717
718
720
720
724
725
726
726
728
729
745
Senelik
kontenjan
Ton
Türk
gümrük
tarife N o .
[1]
100
Senelik
kontenjan
Ton
Sair
emtia
Vekâletinin evvelden alınmış
zümresi
500
20
1000
6
35
30
20
10
15
220
80
100
0,500
80
10
5
c)
d)
v)
d)
v)
d) 1
c)
d)
h)
h)
d)
c)
d)
1000
140
2
5
50
10
300
5
5
80
500
15
10
1
h)
b)
c)
10
İktısad
desinle
Vekâletinin evvelden alınmış
müsaa­
5
2
150
15
50
500
3
200
25
0,300
1
listede
zikredilmeyen
italya
tahsis k ı l ı n a n m e b l â ğ a ş a ğ ı d a k i şekilde
1 —
bunların
2 —
mak
b)
b)
a) b)
c)
d^
tı
a) b) c) d) h
v)
a)
b) ,
işbu
B u zümreye
nıüsaa300
250
100
150
100
40
60
10
2
1
1
1
20
20
2
15
35
15
50
200 000
menşeli
mallan
ihtiva eder.
Yarısı
hilinde olmak üzere 1934
iktısad
desile
12227
799 b)
812 c) b)
812 v)
815 b)
816
821
853
859
861
S a i r emtia (1) T ü r k lirası
Vekâletinin evvelden alınmış müsaa-
a)
b)
h)
a)
a) b)
a)
b
c)
d)
d)
t)
k)
y)
1.
m)
Sayıfa :
her
birisi i ç i n
100
%
haddi
da­
senesinde idhal e d i l m i ş olan emtiaya tahsis edilecektir.
D i ğ e r y a r ı s ı b u n l a r ı n her
üzere 1934
kullanılacaktır:
idhal k ı y m e t l e r i n i n
b i r i i ç i n bu nısfın
1/8
h a d d i dahilinde • ol­
senesinde idhal e d i l m e m i ş olan emtiaya tahsis k ı l ı n a c a k t ı r .
B i r i n c i f ı k r a d a derpiş k ı l ı n a n y a r ı m i k d a r tamamen s a r f e d i l m e m i ş
bulunur­
sa bakiye i k i n c i f ı k r a d a irae edilen emtiaya tahsis k ı l ı n m a k üzere diğer y a r ı y a i l â ­
ve o l u m ı r .
Şurası mukarrerdir
i d h a l edilmek i ç i n
ki,
bir
ve i k i n c i f ı k r a l a r d a
idhal z a m a n ı n d a
zikredilen emtia
mer'iyette bulunan u m u m î
idhalât
Türkiyeye
rejimine
göre idhalleri kabul e d i l m i ş o l m a l ı d ı r .
Liste.
II
Itaiyaya ihraç edilecek Türk emtiası
İtalya
tarife N o .
24
33
36
64
65
66 b)
69
74
84 b)
88
115
117
124
125
139
181
182
211
a 1
a 2
e
a, b
212, 213
214
227
246
248
274 a 2 f
274 b
274 c
274 f
549
564
593
639
654 b
777
778 bis
783-786
1
790,791-796
\
803
J
Emtia
Senelik
kontenjan
Bin İtalyan
l i r e t i hesabile
Kümes hayvanatı yumurtası
Taze balık
H a v y a r ve hazırlanmış diğer balık y u m u r t a l a r ı
Buğday
Çavdar
Arpa
T o h u m l a r (tayin edilmemiş)
K u r u sebzeler
K u r u üzüm
Keçi boynuzu
H a m yaprak tütün
Y a ğ çıkarılabilen tohumlar
Balıkyağı
Zeytinyağı
Balmumu
H a m pamuk
P a m u k döküntüleri
K i r l i yahut yıkanmış yapağı ve tiftik yünü
900
8.000
250
25.000
2.000
13.000
3.000
10.000
1.500
500
5.000
3.500
2.000
10.000
150
60.000
1.000
15.000
Y a p a ğ ı döküntü ve kırıntısı, hayvan yele k ı l l a r ı
Kıl
Hah
İpek kozası
İpek sakatları
K r o m i t ve k r o m cevheri
Manganez cevheri
K u r ş u n cevheri
1.000
500
1.000
2.000
1.000
15.000
500
3.500
A n t i m o i n cevheri
Zımpara
Maden kömürü
H a m amyant
B o y n u z l a r , ham kemikler
K i t r e zamkı
Tıbbî nebatlar
Afyon
1.500
1.000
6.000
1.000
500
500
100
3.000
Debagatta ve boyacılıkta k u l l a n ı l a n maddeler
1.50O
Sayıfa:
12228
( Resmî Gazete)
İtalya
tarife N o .
Senelik
kontenjan
B i n İtalyan
l i r e t i hesabile
Emtia
805
H a m deriler
918
Yulaf
925
Kepek
938
T u z l u bağırsaklar
951
Paçavralar
S a i r emtia (1)
[1]
10.000
5.000
2.500
503
1.250
4.000
Sair emtia z ü m r e s i , işbu listede zikredilmeyen T ü r k
menşeli
mahsulâtı
ihtiva eder.
B u zümreye tahsis edilen mikdar âtideki şekilde sarfedilecektir.
1 - Yarısı, b u n l a r ı n her b i r i s i için idhal kıymetlerinin 100 % haddi
dahilinde olmak üzere 1934 senesi zarfında idhal edilmiş ol m emtiaya
tahsis edilecektir.
2 • Diğer yarısı, b u n l a r ı n h e r b i r i s i için b u nısfın 1/8 h a d d i da­
h i l i n d e olmak üzere 1934 senesi zarfında i d h a l edilmemiş o!an emtiaya
tahsis kılınacaktır.
B i r i n c i fıkrada derpiş kılınan y a r ı m i k d a r tamamen sarfedilmemiş
bulunursa bakiye, i k i n c i fıkrada irae edilen emtiaya tahsis k ı l ı n m a k
üzere diğer yarıya ilâve olunur.
Şurası mukarrerdir k i , 1 ve 2 nci f ı k r a l a r d a zikredilen emtia k a l ­
yaya i d h a l edilebilmek için, idhal zamanında meriyette bulunan umumî
idhalât rejimine göre i d h a l l e r i k a b u l edilmiş olmalıdır.
Gönderen :
İsim
İkametgâh
Sokak
şahadetnamesi
Gönderilen :
İsim . .
İkametgâh
Sokak
.
Gayrisafî
Safî
Kg.
Kg.
Kıymet :
Sevk y o l u :
Y u k a r ı d a irae edilen emtianın
_ menşeli o l d u k l a r ı ve
işbu menşe şehadetnamesinin 15 b i r i n c i teşrin 1938 t a r i h l i T ü r k i y e - İtal­
y a Ticaret Anlaşması hükümlerine tevfikan ita edildiği tasdik olunur.
B — Nüshası
Menşe
şahadetnamesi
B u nüsha ( A ) nüshasının numarasını ihtiva edecek ve gümrüklerde
damgalanacak ve onlar tarafından tediyesinin icra edileceği bankaya
tevdi edilecektir.
Gönderilen
Gönderen :
.
.
Emtianın cinsi :
Ambalajın şekli:
Paket a d e d i :
Marka N o :
Ağırlık
j
İşbu anlaşmanın mevzuunu teşkil eden tediyelerin, münhasıran aşa­
ğıda gösterilen ahkâma tevfikan icra olunması lâzımgelir.
Madde 1 — lıtalyaya idhal olunan her nevi T ü r k menşeli emtia be­
delleri, ödenmesi lâzımgelen mebaliğin lstituto Nazionale per i C a m b i
con l'Estero'nun veznedarı sıfatile Banca d ' l t a l i a ' y a İtalyan lireti olarak
yatırılması suretile tesviye olunacaktır.
lstituto Nazionale per i C a m b i con l'Estero bu meblâğı tahsil eyle­
diği günde, T ü r k i y e Cumhuriyet Merkez Bankası namına açacağı faiz­
siz « T ü r k lirası A » hesabının matlup hanesine kaydedecektir.
Bahsi geçen A hesabına kaydedilen bu meblâğların % 20 si, tahsil
gününde, lstituto Nazionale per i C a m b i con l'Estero tarafından Tür­
k i y e Cumhuriyet Merkez Bankası hesabına açılıp k a l y a d a k i tediyatı
için emrine tahsis edilen faizsiz b i r « T ü r k l i r a s ı 'B» hesabının matlu­
buna otomatik bir surette naklolunacaktır.
M a d d e 2 — Türkiyeye idhal olunan her nevi İtalyan menşeli em­
tia bedelleri ödenmesi lâzımgelen meblâğın T ü r k ilrası olarak T ü r k i y e
Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırılması suretile tesviye olunacaktır.
T ü r k i y e Cumhuriyet Merkez Bankası, tahsil olunan işbu ımöbaliği,
tahsil gününde, lstituto Nazionale per i C a m b i con Q'Es'tero namına aça­
cağı faizsiz ve İ t a l y a n l i r e t i olarak tutulacak b i r hesabın m a t l u p hane­
sine kaydedilecektir.
Madde 3 — T ü r k i y e Cumhuriyet Merkez Bankasile lstituto N a z i ­
onale per i C a m b i con l'Estero, 1 ve 2 maddelere tevfikan yapılan tediyat ihbarnamelerinden b i r b i r l e r i n i günü gününe haberdar edeceklerdir.
B i r alacak, T ü r k lirası ve İtalyan liretinden başka b i r para üze­
rinde muharrer bulunduğu takdirde bu dövizin yekûnu da anılan ihbar­
namelere kaydedilecektir.
Madde 4 — T ü r k lirasının İ t a l y a n liretine, İ t a l y a n l i r e t i n i n T ü r k
lirasına ve diğer dövizlerin T ü r k lirasına veya İtalyan liretine t a h v i l i ,
aşağıdaki kaidelere tevfikan yapılacaktır.
T ü r k i y e Cumhuriyet Merkez 'Bankası ile lstituto Nazionale per i
C a m b i c o n l'Estero lüzum hissedildikçe aralarında uyuşmak suretile
T ü r k l i r a s i l e i t a l y a n liretinin, kambiyo kurunu tesbit edecekler ve bu
kur, T ü r k lirasının i t a l y a n liretine, i t a l y a n liretinin T ü r k lirasına tali­
h l i n d e tatbik olunacaktır.
Emtianın cinsi :
Ambalajın şekli:
Paket adedi :
Marka No:
Ağırlık
\
]
İsim
'İkametgâh
Sokak
T ü r k i y e C u m h u r i y e t i ile italya K ı r a t l ı ğ ı a r a s ı n d a
tediye anlaşması
H e r k r e d i ihbarnamesi T ü r k lirası veya k a l y a n l i r e t i yekûnu ile
m u k a b i l tediyatm alacaklılara yapılmasını temin için ica'b eden kayıdları muhtevi olacaktır.
A — Nüshası
Menşe
12 T E M M U Z 1939
İsim
İkametgâh
. .
Sokak
. . . .
.
Gayrisafî
Safî
T ü r k lirasından veya i t a l y a n liretinden başka bir ıpara ile muhar­
rer bulunan T ü r k ve i t a l y a n alacakları, önce, idhalâtta b u l u n a n mem­
leketin m i l l î parasına, A n k a r a ve mütekabilen R o m a borsalarının cari
k u r u n a göre tahvil olunacaktır.
M a d d e 5 — A l a c a k l a r a yapılacak tediyat Türkiyede Cumhuriyet
Merkez Bankası tarafından ve k a l y a d a lstituto Nazionale per i C a m b i
con l'Estero tarafından b i r i n c i ve i k i n c i maddelerde derpiş edilen şe­
k i l d e yatırılan meblâğların t a r i h sırasile ve yukarıda bahsi geçen mevcudların hududu nisbetinde her memleketin m i l l î parasile icra edilecek­
tir.
B u n u n l a beraber kitablar, neşriyat, mevkuteler, gazeteler ve m u s i k i
noktalarına aid olan tediyeler, tarih sırası nazarı itibara alınmaksızın
vapılacaktır.
Madde 6 — T ü r k i y e Cumhuriyet Merkez Bankasile lstituto N a ­
zionale per i C a m b i con l'Estero « T ü r k lirası A » ile « i t a l y a n l i r e t i »
hesaplarının bakiveleri arasında her gün b i r takas icrasına tevessül ede­
cektir.
İlki müessese b u takasın şekillerini bi'litilâf tesbit edeceklerdir.
1 ve 2 n c i maddelerde derpiş edilen b o r ç l a r ı n tediyatı i b r a m a h i ­
yetinde olmıyaoak ve borçlular tediye günü ile takasın v a k i olduğu
gün veya adı geçen tediyatm istimali günü arasında hâsıl olabilecek
k u r f a r k l a r ı n ı memleketlerindeki k l i r i n g işleriîe muvazzaf müesseseye
yatırmağa mecbur olacaklardır.
KgKg.
Kıymet :
Sevk y o l u :
Y u k a r ı d a irae edilen emtianın
menşeli o l d u k l a r ı ve
işbu menşe şehadetnamesinin 15 b i r i n c i teşrin 1938 t a r i h l i T ü r k i y e - İtal­
y a Ticaret Anlaşması hükümlerine tevfikan ita e d i l d i ğ i tasdik olunur.
Madde 7 — H e r i k i Tarafça ihraç edilen emtiaya bu günkü t a r i h l i
Ticaret Anlaşmasının 3 üncü maddesinde derpiş edilen i k i nüsha b i r
menşe şehadetnamesi terfik edilmek lâzımdır.
M a d d e 8 — Türkiyeye ve mütekabilen k a l y a y a idhal edilmek üzere,
T ü r k ve i t a l y a n menşeli m a l l a r ı n mubayaası için avans olarak k l i r i n g
hesaplarına para yatırılması ancak T ü r k i y e Cumhuriyet Merkez Ban­
kası ve lstituto Nazionale per i C a m b i con l'Estero'nun müşterek mutabakatile k a b u l olunabilecektir.
2 T E M M U Z 1939
Safrfa :
M a d d e 9 — i k i Hükümetten her ıbiri ticarî mübadeleler hakkındaki
itün tediyelerin işbu anlaşma ahkâmına tevfikan k l i r i n g y o l u ile
rası zımnında, kanunî mevzuata göre icab eden tedbirleri ittihaz ede•llotir.
M a d d e 10 — i ş b u Anlaşmanın inkizasında, diğer memleket neznde k e n d i lehine b i r bakiyesi kalacak olan memleketin idhalâtçıları
ezkûr bakiyenin itfasına kadar idbalâtları bedellerini, bu anlaşma bil­
imlerine tevfikan yatırmağa davam edeceklerdir.
K e z a , anlaşmanın inlkizasmdan evvel k r e d i suretile i d h a l olunan
ntia bedellerinin de k l i r i n g hesaplarına her i k i tarafça yatırılmasına
;vam olunacaktır.
M a d d e 11 — T ü r k i y e Cumhuriyet M e r k e z Bankası ile Istituto N a onale per i C a n i b i can 1'F.stero işbu anlatmanın ımunitazaman işlemesini
anin için gereken teknik usuller üzerinde anlaşacaklardır.
M a d d e 12 — İşbu anlaşma, 29 kânunuevvel 1936 t a r i h l i tediye anijşması ile m e r b u t l a r ı yerine k a i m olacak, T ü r k i y e i l e İtalya arasında
u gün imzalanan ticaret anlaşmasının ayrılmaz bir cüzünü teşkil edeiktir.
Ticaret anlaşımasile aynı zamanda meriyete girecek ve aynı ımüdetle meri olacaktır.
A n k a r a d a 15 teşrinievvel 1938 tarihinde, fransızca i k i nüsha ola­
cak tanzim olunmuştur.
T ü r k i y e namına
N. Menemencioğlu
Dr. B. Sanus
i t a l y a inamına
Ottavio de Peppo
Masi
anua
N»,
Düstur
Tertib
BB.IIB,
Resm
Gazete
r;;H
Sahil»
342
L o z a n s u l h . ınnahedesile k a b u l o l u n a n T ü r k i y e - İ t a l y a T i ­
caret m u k a v e l e s i
•
1308
T ü r k i y e - i t a l y a seyyar ticaret m e m u r l a r ı m u k a v e l e s i
2498
T ü r k i y e - İ t a l y a ticaret i t i l â f n a m e s i
2012
T ü r k i y e - i t a l y a ticaıet itilâfnamesine bağlı 4 numaralı lis­
tenin d e ğ i ş t i r i l m e s i n e d a i r
2758
T ü r k i y e - İ t a l y a ticaret m u k a v e l e s i n i n t e m d i d i
2801
T ü r k i y e - i t a l y a T i c a r e t ve K l i r i n g A n l a ş m a s ı n ı n bazı ahkâ­
m ı n ı t a d i l e d e n a n l a ş m a n ı n k a b u l ve t a s d i k ı n a d a i r
2914
T ü r k i y e - İ t a l y a ticaret m u k a v e l e s i n i n b i r ay t e m d i d i n e
dair
2952
T ü r k i y e - i t a l y a ticaret m u k a v e l e s i ve K l i r i n g A n l a ş m a s ı
müddetinin tekrar uzatılmasına dair
3109
T ü r k i y e - i t a l y a t i c a r e t m u k a v e l e s i ve. t e d i y a t m t a n z i m i n e
dair i t i l â f n a m e
3246
T ü r k i y e - İ t a l y a - t i c a r e t ve s e y r i s e f a i n m u a h e d e s i
rarnameler
2/94
Türkiye - İtalya Modüs Vivendi müddetinin temdidi [Modiis
V i v e n d i K a r a r n a m e s i 2 2 / 1 / 1 9 3 4 t a r i h ve 2 / 4 6 n u m a r a l ı d ı r .
Neşredil memiştir.]
V234
T ü r k i y e - i t a l y a arasında m ü n ' a k i d
nın temdidine dair
'5834
Türkiye
'7447
İtalyanın
dair
'7554
T ü r k i y e - i t a l y a ticaret anlaşmasına b a ğ l ı 1 n u m a r a l ı
de derpiş e d i l e n k o n t e n j p n t e v z i a t ı n ı n ilgasına dair-
'8191
Kanun
3366
• italya
Cenel
ticaret
Modüs
3
3
3
5
o
15
3
16
3
16
1291
3023
3
16
1504
3035
3
17
371
3229
3
17
505
3289
3
3
18
18
285
1358
3530
3639
180
990
1094
58
2 m i l y o n , arpa i ç i n 13 m i l y o n ve yulaf i ç i n de 5 m i l y o n liret olarak a y r ı
a y r ı derpiş olunan kontenjanların yerine, b u n l a r ı n yekûnu o l a n 20 m i l ­
yon l i r e t i n bir defaya mahsus olmak ve 1939 y ı l ı kontenjan tevziatına
münhasır k a l m a k şartile, ımı üç ımaddeye birden kontenjan olarak tah­
sisine T ü r k i y e H ü k ü m e t i n i n muvafakat ettiğini Ekselansınızın ıttılaına
arzetmekle şeref kazanırım.
K ı r a l i y e t H ü k ü m e t i n i n yukarıda z i k r o l u n a n hususa muvafakatini
ve işbu mektubu almış olduğunuzu ıteyid etmenizi Ekselansınızın ıttı­
laına arzetmekle şeref kazanırım.
İ h t i r a m a t ı f a i k a m m kabulünü d i l e r i m , B a y Büyük E l ç i .
Ekselans
Hariciye Vekili Y .
M. Ottavio de Peppo
i t a l y a Büyük Elçisi
Ankara
No. 689
istifade
12 nisan 1939 -17
« i t a l y a Büyük E l ç i l i ğ i n i n Vekâletime v a k i müracaatı neticesi olarak,
15/10/1938 t a r i h l i T ü r k i y e - i t a l y a Ticaret Anlaşmasında çavdar i ç i n
2 m i l y o n , arpa için 13 m i l y o n ve y u l a f için de 5 m i l y o n liret olarak a y r ı
a y r ı derpiş olunan kontenjanların yerine, bunların yekûnu olan 20 ımi'b
yon liretin, b i r defaya (mahsus olmak ve 1939 y ı l ı kontenjan tevziatına mün­
hasır k a l m a k şartile, bu üç maddeye b i r d e n kontenjan olarak tahsisine
T ü r k i y e H ü k ü m e t i n i n muvafakat ettiğini Ekselansınızın ıttılaına arzetımekle şeref kazanırım.
K ı r a l i y e t H ü k ü m e t i n i n yukarıda z i k r o l u n a n hususa muvafakatini
ve işbu mektubu almış olduğunuzu teyid etmenizi ekselansınızdan r i c a
ederim.
2
8
8
6
Ihtiranıatı faikamm k a b u l ü n ü d i l e r i m , Bay Büyük Elçi.»
Mevzuubahs notanın alındığını teyid ederken yukarıda zikrolunan
hususa K ı r a l i y e t H ü k ü m e t i n i n muvafakat ettiğini b i l d i r m e k l e şeref ka­
zanırım.
İhtiramatı faikamın kabulünü dilerim, Bay V e k i l .
Ekselans
B a y Şükrü Saraçoğlu
T ü r k i y e Cumhuriyeti
Hariciye V e k i l i
Ankara
2633
Ottavio de Peppo
3518
eitirilmcsinc
3732
i t a l y a adalarına yapılacak ihracata m u k a b i l
lar menşeli m a l l a r ı n i d h a l i hakkında
a
yalnız
bu
...
liste­
ada­
He­
3
19
568
3890
T ü r k i y e - İsveç Ticaret A n l a ş m a s ı P r o t o k o l ü n e
merbut listeye ilâve edilecek kontenjan
hakkında kanun
Kanun
T ü r k i y e - İ t a l y a Ticaret A n l a ş m a s ı n a b a ğ l ı (2) sayılı
listede t a d î l â t y a p ı l m a s ı n a m ü t e d a i r olarak italya
B ü y ü k E l ç i l i ğ i ile teati o l u n a n n o t a l a r ı n
tasdiki h a k k ı n d a k a n u n
No:
3676
*
3756
3851
I l a l y a d a n i d h a l e d i l e c e k bazı eşyaya t,id İ c r a V e k i l l e r i
yetinin 2/7443 sayılı kararnamesinin tasdiki hakkında
12/7443 n u m a r a l ı k a r a r n a m e n c ş r e d i l m e m i ş t i r . l
Kanun
Ankara,
Menemencioğlu
Ekselansınızın m e a l i aşağıda münderiç 35558/34 sayılı ve 12 nisan
1939 t a r i h l i notasına ittiba etmekle şeref k a z a n ı r ı m :
2651
Rejiminden
N.
Bay Vekil
Vivendi ahkâmı­
ve s e y r i s e f a i n muahedesi
Idhalât
901
2725
12229
Kabul
tarihi:
5/7/1939
M a d d e 1 — 15/10/1938 t a r i h l i T ü r k i y e • i t a l y a Ticaret Anlaşma­
lına bağlı (2) sayılı listede tadilât yapılmasına mütedair olarak H a r i ­
ciye Vekâleti ile i t a l y a Büyük E l ç i l i ğ i arasında 12/4/1939 tarihinde teati
olunan notalar kabul ve tasdik edilmiştir.
M a d d e 2 — B u kanun neşri tarihinden
muteberdir.
No: 3677
Kabul
tarihi:
5/7/1939
Madde 1 — 31 kânunuevvel 1937 t a r i h l i T ü r k i y e - İsveç Ticaret
ve K l i r i n g Anlaşması Protokolüne merbut listeye, gümrük tarifesinin
323 - 363 n u m a r a l ı (kâğıd ve tatbikatı) gurubuna 35 b i n , 440 - 449 nu­
m a r a l ı (Lâstik, kauçuk ve tmaımulâtı gurubuna 30 bin T ü r k l i r a l ı k mun­
zam kontenjan ilâvesine mütedair 15 kânunuevvel 1938 tarihinde A n ­
karada İsveç Hükû.metile teati olunan mektuplar k a b u l ve tasdik olun­
muştur.
M a d d e 2 — B u k a n u n neşri tarihinden muteberdir'.
M a d d e 3 — B u kanunun ahkâmını tatbika
memurdur.
M a d d e 3 — B u kanunun icrasına i c r a V e k i l l e r i Heyeti memurdur.
İcra V e k i l l e r i Heyeti
7/7/1939
7/7/1939
No. 35558/34
Ankara.
Ankara,
12 nisan 1939
B a y Büyük E l ç i ,
İ t a l y a B ü y ü k E l ç i l i ğ i n i n Vekâletime v a k i müracaatı neticesi olarak,
15/10/1938 t a r i h l i T ü r k i y e - İ t a l y a Ticaret Anlaşmasında çavdar i ç i n
15 kânunuevvel
1938
Bay Elçi,
H ü k ü m e t l e r i m i z arasında cereyan eden noktai nazar teatisine at­
fen, T ü r k i y e Cumhuriyeti H ü k ü m e t i n i n , isveç H ü k ü m e t i tarafından iz-
.
Sayfa: 12230
har
(Resmi Gazete)
olunan arzuyu m u v a f ı k
g ö r e r e k 31 k â n u n u e v v e l 1937 tarihli T ü r ­
kiye - İsveç P r o t o k o l ü n e b a ğ l ı listeye i l â v e edilmek üzere T ü r k
güm­
12 T E M M U Z
1939
hedenamesinin «10 uncu maddeye m ü t e f e r r i a n » f ı k r a s ı n ı â t i d e k i şekilde
tadil etmeği k a r a r l a ş t ı r m ı ş l a r d ı r :
r ü k tarifesinin 440 - 449 n u m a r a l ı p o z i s y o n l a r ı n a 30 b i n , a y n ı tarifenin
10 uncu maddeye
323 - 363 n u m a r a l ı p o z i s y o n l a r ı n a da 35 b i n T ü r k l i r a l ı k munzam kon­
tenjan i t a s ı n a amade b u l u n d u ğ u n u E k s e l a n s l a r ı n ı n ittilaına vaz ile şeref
kazanırım.
Y u k a r ı d a m e z k û r P r o t o k o l ü n b i r cüzü m ü t e m m i m i n i teşkil edecek
olan işbu mektup m u h t e v i y a t ı ile İsveç H ü k ü m e t i n i n m u t a b ı k bulundu­
ğ u n u bana teyid etmenizi E k s e l a n s l a r ı n d a n r i c a ederim.
D e r i n s a y g ı l a r ı m ı n k a b u l ü n ü rica ederim, Bay Elçi.
Ekselâns
N.mmE
Bay Baron E r i c Gyllemstierna
müteferrian
Onuncu madde a h k â m ı n ı n mahfuziyeti k a y d i l e T ü r k i y e H ü k ü m e t i
İsveçten T ü r k i y e ü l k e s i n e i d h a l edilen ve tamamile k a u ç u k t a n olan veya
üstü tamamile veya k ı s m e n k a u ç u k l a su geçmez hale g e t i r i l m i ş bulu­
nan a y a k k a b l a r m a i d h a l i a n ı n d a m e r ' i T ü r k i y e tarifesinin 447 a nu­
m a r a s ı ü z e r i n d e n y ü z d e 20 tenzilât b a h ş e t m e ğ i t a a h h ü d eder ve ayni kay i d ile İsveç H ü k ü m e t i T ü r k i y e d e n İsveç ü l k e s i n e i d h a l edilen ve bir
metre t u l ü n d e 250 den fazla d ü ğ ü m b u l u n a n d ü ğ ü m l ü h a l ı l a r a (İsveç
tarifesinin 395 i n c i n u m a r a s ı ) k i l o b a ş ı n a a l t ı k r u n a tenzil e d i l m i ş o l a n
g ü m r ü k resmini b a h ş e t m e k t e devam e y l e m e ğ i t a a h h ü d eyler.
Menemencioğlu
B u n u n l a beraber ş u r a s ı m u k a r r e r d i r k i i k i Y ü k s e k  k i d T a r a f ı n ­
dan her b i r i üç ay evvel ihbar ş a r t i l e serbestii hareketini tekrar iktisab
etmek h a k k ı n a m a l i k o l a c a k t ı r .
İsveç Elçisi
Ankara
B u m ü z e y y e l A n l a ş m a T ü r k i y e ile İsveç a r a s ı n d a 29 e y l ü l 1939
t a r i h l i Ticaret ve Seyrisefain muahedenamesinin m ü t e m m i m c ü z ü n ü teş­
k i l edecek ve ayni mer'iyet m ü d d e t i n i haiz o l a c a k t ı r .
Ankara,
15 kânunuevve 1938VELl
A n k a r a d a 24 mart 1939 tarihinde i k i n ü s h a olarak tanzim e d i l m i ş t i r .
B a y B ü y ü k Elçi,
B u g ü n k ü t a r i h l i a ş a ğ ı d a k i mektubunuzu a l d ı ğ ı m ı E k s e l a n s l a r ı n a te­
y i d ile şeref k a z a n ı r ı m .
«Hükümetlerimiz
atfen, T ü r k i y e
arasında
cereyan
Gümnuriyeti Hükümetinin,
eden noktai nazar teatisine
İsveç H ü k ü m e t i
T ü r k i y e ile Yunanistan a r a s ı n d a 26 e y l ü l 193 5
tarihli K l i r i n g A n l a ş m a s ı n a m ü z e y y e l
P r o t o k o l ü n tasdiki h a k k ı n d a
kanun
tarafından
izhar olunan arzuyu m u v a f ı k g ö r e r e k 31 k â n u n u e v v e l 1937 t a r i h l i Tür­
kiye - İsveç P r o t o k o l ü n e b a ğ l ı listeye i l â v e edilmek üzere T ü r k g ü m r ü k
tarifesinin 440 - 449 n u m a r a l ı p o z i s y o n l a r ı n a 30 bin, a y n ı tarifenin 323363 n u m a r a l ı p o z i s y o n l a r ı n a da 35 b i n T ü r k l i r a l ı k munzam kontenjan
Kanun
No: 3679
Kabul
tarihi:
5/7/1939
i t a s ı n a amade b u l u n d u ğ u n u E k s e l a n s l a r ı n ı n i t t i l â ı n a vaz ile şeref kaza­
nırım.
Y u k a r ı d a m e z k û r P r o t o k o l ü n bir cüzü m ü t e m m i m i n i teşkil edecek
o l a n işbu mektup m u h t e v i y a t ı i l e İsveç H ü k ü m e t i n i n m u t a b ı k bulun­
Madde 1 — 26 e y l ü l 1935 t a r i h l i K l i r i n g A n l a ş m a s ı n a zeylen T ü r ­
kiye Cumhuriyeti ile Yunanistan K r a l l ı k H ü k ü m e t i a r a s ı n d a 15 b i r i n c i
k â n u n 1938 tarihinde A t i n a d a a k i d ve imza edilen P r o t o k o l 1 k â n u n u s a n i
1939 tarihinden muteber olmak üzere tasdik e d i l m i ş t i r .
d u ğ u n u bana teyid etmenizi E k s e l a n s l a r ı n d a n rica ederim.
M a d d e 2 — B u k a n u n n e ş r i tarihinden muteberdir.
Derin
»
İsveç H ü k ü m e t i n a m ı n a
y u k a r d a aynen tekrar e d i l m i ş
bulunan
nota m u h t e v i y a t ı ile m u t a b ı k b u l u n d u ğ u m u beyan ederim.
M a d d e 3 — B u kanun a h k â m ı n ı tatbika İ c r a V e k i l l e r i Heyeti
murdur.
7/7/1939
me­
Derin s a y g ı l a r ı m ı n k a b u l ü n ü rica ederim, B a y B ü y ü k Elçi
Ekselans B a y N . M e n e m e n c i o ğ l u
B ü y ü k Elçi
H a r i c i y e Vekâleti U m u m î K â t i b i
Ankara
Eric
Gyllenstierna
T ü r k i y e ile Yunanistan a r a s ı n d a 26 e y l ü l
tarihli K l i r i n g A n l a ş m a s ı n a
m ü z e y y e l Protokol
T ü r k i y e - İ s v e ç ticaret ve seyrisefain muaheden a m e s i ı ı e m ü z e y y e l olup  n k a r a d a 24 mart
1939 tarihinde imza edilen A n l a ş m a n ı n
tasdikma dair kanun
Kanun
Kabul
No: 3678
tarihi:
5/7/1939
1935
1 — 26 e y l ü l 1935 t a r i h l i K l i r i n g A n l a ş m a s ı ve m e r b u t a t ı aşağı­
daki t a d i l â t dairesinde 1 k â n u n s a n i 1939 tarihinden itibaren b i r sene
m ü d d e t l e temdid e d i l m i ş t i r . İ n k ı z a s ı n d a n i k i ay evvel feshi ihbar edil­
m e d i ğ i takdirde a n l a ş m a senelik devreler i ç i n d e k e n d i l i ğ i n d e n temdid
edilmiş olacaktır.
2 — B i r i n c i madde yerine a ş a ğ ı d a k i madde k a i m
olmuştur:
« H e r i k i memleketten b i r i m e n ş e l i m ü s t a h s a l â t d i ğ e r i n i n arazisine,
idhal e d i l d i k l e r i anda, i d h a l c ı memlekette m e r i u m u m î i d h a l â t rejimi
dairesinde k a b u l o l u n u r l a r . »
3 — İkinci madde a ş a ğ ı d a k i h ü k ü m l e r ile itmam e d i l m i ş t i r :
M a d d e 1 — 29 e y l ü l 1929 t a r i h l i T ü r k i y e - (isveç ticaret ve seyri­
sefain muahedenamesine zeylen A n k a r a d a 24 mart 1939 tarihinde imza
edilen a n l a ş m a k a b u l ve tasdik o l u n m u ş t u r .
M a d d e 2 -— B u kanun nesri tarihinden muteberdir.
« Ş u kadar var k i , teslimat s ı r a s ı n d a m e n ş e ş a h a d e t n a m e s i n i n B kıs­
m ı n a m a l i k olmasalar dahi T ü r k i y e Cumhuriyet Merkez B a n k a s ı veya
Yunanistan B a n k a s ı tahsilat ihbarnamelerini bu ş a h a d e t n a m e l e r tefrik
olunmaksızın yekdiğerine göndereceklerdir.
B u kanunun h ü k ü m l e r i n i icraya İ c r a V e k i l l e r i Heyeti
B u takdirde i d h a l â t ç ı l a r , bedeli y a t ı r ı l m ı ş bulunan e m t i a n ı n da­
hilî i s t i h l â k e tahsis edilmek üzere b i l f i i l i d h a l o l u n d u ğ u n u kendi mem­
leketleri i h r a ç b a n k a s ı n a k a r ş ı t a a h h ü d edeceklerdir.
Madde 3
memurdur.
7/7/1939
29 e y l ü l 1929 tarihli T ü r k i y e - İ s v e ç Ticaret ve Seyrisefain
muahedenamesine m ü z e y y e l a n l a ş m a
T ü r k i y e Cumhuriyeti H ü k ü m e t i ile İsveç K r a l l ı ğ ı H ü k ü m e t i 29
eylül 1929 t a r i h l i T ü r k i y e "ile isveç a r a s ı n d a Ticaret ve Seyrisefain M u a -
Ş u r a s ı m u k a r r e r d i r ' k i her i k i banka, e m t i a n ı n g ü m r ü k t e n m ü r u ­
runu m ü t e a k i b m e n ş e ş a h a d e t n a m e l e r i n i n B . k ı s m ı n ı birbirine gönde­
receklerdir.
4 — Ü ç ü n c ü madde yerine a ş a ğ ı d a k i madde k a i m
den
olmuştur:
« Y u n a n i s t a n a i d h a l edilen T ü r k m e n ş e l i e m t i a n ı n FOB bedellerin­
m ü t e v e l l i d b ü t ü n b o r ç l a r Yunanistan B a n k a s ı n a d r a h m i olarak
İ 2 T E M M U Z 1939
(Resmî Gazete)
yatirılmaik suretile tesviye edilecek ve bu banka işbu meblâğın yüzde
e l l i s i n i T ü r k i y e Cumhuriyet Merkez Bankasınca intihab edilecek her
h a n g i serbest b i r dövizle mezkûr Merkez Bankasının emrine amade bu­
lunduracak, mütebaki yüzde e l l i s i n i de yine ımezkûr bankanın namına
açacağı faizsiz b i r K l i r i n g (A) hesabının matlubuna T ü r k lirası olarak
kaydedecektir. H e r döviz tebdili Yunanistan Bankasınca T ü r k i y e Cum­
huriyet Merkez Bankasının ihbarnamesi alındıktan sonra tatbik edilecek
ve bu tarihten sonra i f a edilecek tahsilata aid bulunacaktır.
Yukarıda mevzuubahs K l i r i n g ( A ) hesabına bu suretle yatırılan
mebaliğ atideki hususat i ç i n istimal edilecektir:
Şurası m u k a r r e r d i r k i b i r sene zarfında 15 000 000 d r a h m i l i k plafonun k u l l a n ı l m a y a n kısmı müteakib devreye kendiliğinden devr'olunacaktır.
c) H e r i k i harikanın mutabakatı ve muamele, sermaye, n a k l i ma­
hiyetini almamak şartile Türkiyede ikametgâh sahibi T ü r k veya Y u n a n
tebaası tarafından Türkiyeden Yunanistana gönderilecek cüzi mebaliğin
tediyesi i ç i n ,
d) T ü r k i y e n i n Selanik panayırına iştirak m a s r a f l a r ı ve bu pana­
y ı r d a T ü r k mümessili ve m e m u r l a r ı n ı n sarfiyatı i ç i n ,
e) T ü r k vapurlarının Yunanistan limanlarında kumanya ve leva­
zım bedellerinin 'tesviyesi i ç i n ,
Menşe şahadetnamelerinde yazılı olan fiatlar, idhalâtçı memleket­
teki t a k d i r i kıymet komisyonu tarafından ciddî sebeblerle doğrulukla­
rından şüphe edilmedikçe, yukarıda mezkûr ahkâm dairesinde i f a olu­
nacak teslimata esas o l a r a k k a b u l edilecektir. A k s i takdirde idhalâtçı
memleketteki t a k d i r i kıymet komisyonu mevzuubahs m a l ı n hakikî kıy­
metini tesbit i ç i n ihracatçı memleketteki salâhiyettar k o m i s y o n l a an­
laşacaktır.
5 — Dördüncü madde yerine aşağıdaki ahkâm ikame e d i l m i ş t i r :
«Yunanistana i d h a l edilen T ü r k m a l l a r ı n a a i d olup işbu p r o t o k o l ü n
4 üncü bendinde tarif edilmiş bulunan tediye tarzı, taşlkömür, zeytin
prinası ve hububata tatbik olunmıyacaktır:
12231
dan intihab edilecek transferi serbest b i r döviz halinde Y u n a n i s t a n Bankası
tarafından işbu banka emrine amade bulundurulacaktır.»
6 —• Aşağıdaki h ü k ü m l e r mükerrer altıncı madde olarak ilâve olun­
muştur :
«İhracatçı tarafından tesviye edilmiş konşimento ve sigorta poliçe­
lerine m ü t e a l l i k navlun ve sigorta masrafları bedelleri evrakı ımüsbite
ibrazı m u k a b i l i n d e her i k i memleket ihraç bankalarına yatırılacaktır.
İdhalâtçı memleket ihraç bankası tarafından bu suretle tahsil olu­
nan mebaliğ diğer ihraç bankasının emrine, serbest döviz olarak, amade
bulundurulacaktır.»
a) Türkiyeye i d h a l edilecek Y u n a n menşeli emtia bedellerinin tes­
viyesi için,
b) İkametgâhı Türkiyede olup Yunanistanda b u l u n a n k i m s e l e r i n
(seyyahlar ve talebe) adam başına 7 500 drahmi ve beş günlük ikameti
müteakib ilâveten günde 1 500 drahmi tahsis edilmek üzere ve adam
başına ayda 16 000 d r a h m i y i aşmamak ve heyeti umumiyesi senede 15
m i l y o n d r a h m i y i tecavüz etmemek şartile Yunanistan'daki ikamet mas­
r a f l a r ı n ı tediye için,
Sayıfa:
7 — Aşağıdaki ahkâm 6 nci maddenin 1 inci ve 2 nci f ı k r a l a r ı ara­
şma ilâve olunmuştur:
«Her i k i ihraç bankası alâkadarın talebi ve m a s r a f l a r ı n alâkadar
tarafından tesviyesi m u k a b i l i n d e bu tahsilatı yekdiğerine telgrafla b i l ­
direceklerdir.»
8 — 7 nci maddenin yerine aşağıdaki ahkâm k a i m olacaktır:
« I - İşbu protokolün 4 üncü bendine ve 26 e y l ü l 1935 t a r i h l i K l i ­
r i n g Anlaşmasının 5 i n c i maddesine tevfikan K l i r i n g hesaplarına v u k u
b u l a n teslimata tatbik olunacak kambiyo r a y i c i şu suretle tayin edile­
cektir:
D r a h m i l e r i n T ü r k lirasına ve T ü r k l i r a l a r ı n ı n drahmiye t a h v i l i ,
lüzum hasıl
oldukça T ü r k i y e Cumhuriyet Merkez Bankası ile Yunanis­
tan bankası tarafından b i l i t i l â f tesbit edilecektir.
T ü r k l i r a s ı ve drahmiden gayri b i r para ile muharrer bulunan matlûbat
A n k a r a Borsasında en son mukayyed rayiç
tahvil
üzerinden T ü r k
edilecek ve icab ederse yukarıdaki fıkraya tevfikan
'lirasına
drahmiye
tebdil olunacaktır.
işbu p r o t o k o l ü n 4 üncü bendinde ve 26 e y l ü l 1935 t a r i h l i K l i r i n g
Anlaşmasının 5 i n c i maddesinde derpiş e d i l d i ğ i veçhile
tarafından yapılacak
idhalâtçılar
teslimat k a m b i y o f a r k ı yüzünden tevellüd ede­
cek risklerden idhalâtçıları i b r a etmeyecek ve b o r ç l u l a r teslimat günü
ile K l i r i n g hesabına mahsup günü arasında tahassül edebilecek rayiç
f a r k l a r ı n ı k e n d i memleketleri ihraç bankasına iadeten tesviyeye mecbur
tutulacaklardır.»
II - işbu p r o t o k o l ü n 4 üncü bendinde derpiş edilmiş b u l u n a n yüz­
denin T ü r k i y e Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından intihab edilecek
1 — Taşkömür bedelleri, Yunanistan bankasının T ü r k i y e Cumhu­
riyet Merkez Bankası »aoıına T ü r k lirası olarak açacağı faizsiz bir
( C ) hesabına yatırılacaktır.
serbest dövize t a h v i l i muamelesi doğrudan doğruya, faturada gösterilen
T ü r k i y e Cumhuriyet Merkez Bankasının bu hesaptaki matlubatı,
Yunanistan ve T ü r k i y e n i n b i r banka k l i r i n g mukavelesile bağlı bulun­
d u k l a r ı veya bulunacakları ve b i r i n c i memleketin bakıyei matluba ve
i k i n c i memleketin de Ibakıyei zimmete m a l i k o l d u k l a r ı memleketler mer­
kez bankaları ve takas ofisleri nezdinde Y u n a n i s t a n bankasının ımevcud
matlubatile mahsup edilecektir.
olacaktır.
Üç t a r a f l ı k i l i r i n g i n otomatik olarak işlemesini temin maksadile
T ü r k i y e n i n ve Yunanistanın K l i r i n g Mukavelesile bağlı b u l u n d u k l a r ı
memleketler ihraç bankaları veya takas o f i s l e r i n i n Yunanistan lehine
b i r bakıyei matlup ve T ü r k i y e aleyhine b i r bakıyei zimmet tahassül eder
etmez her i k i memleket ihraç bankalarına telgrafla malûmat vermele­
r i n i n temini i ç i n her i k i ihraç bankası b i l i t i l â f mevzuubahs müessese
veya O f i s l e r nezdinde lâzımgelen teşebbüslerde bulunacaklardır.
T ü r k i y e Cumhuriyet M e r k e z Bankasının müsaadesi üzerine
dövizin A n k a r a Borsasında en son r a y i c i üzerinden ifa'edilecektir.
9 — 13 üncü maddenin yerine işbu protokolün 1 i n c i bendi k a i m
O n beş kânunuevvel b i n dokuz yüz otuz sekiz tarihinde A t i n a d a
i k i nüsha olarak tanzim edilmiştir.
/. Arvanitis
(Canın
No.
2909
Baslıeı
T ü r k i y e - Y u n a n i s t a n ticaret
z e y y e l anlaşma
müesseseler üç t a r a f l ı mahsuib muamelesini i f a edeceklerdir.
a) İşbu p r o t o k o l ü n 4 üncü bendinde derpiş edilmiş bulunan ferdî
p l â f o n l a r ı tecavüz eden turistik m a s r a f l a r a ,
b) A y n ı bendde derpiş edilmiş bulunan y ı l l ı k 15 000 000 d r a h m i l i k
p l â f o n tükendikten sonra tahassül eyliyecek turistik m a s r a f l a r a ,
c) Sermaye n a k l i mahiyetini almamak şartile Türkiyede ikamet­
ve Beyrisefain anlaşmasına
Ünaydın
Zihni
Sanus
Düstur
Tertib
Cild
bahıle
3
17
360
Gaxet«
bayı
miı.'¡224
T ü r k - R o m e n Ticaret Anlaşmasına müzeyyel
Anlaşma hakkında kanun
işbu
B u hesabın mevcudatı âtideki tediyata dahi- tahsis edilebilecektir:
Ruşen Eşref
Dr. Burhan
. Kanun
No:
3680
Kabul
tarihi:
Madde 1 — T ü r k i y e H ü k û m e t i l e R o m a n y a H ü k ü m e t i
i k i n c i kânun
1938 t a r i h l i
T ü r k - Romen
5/7/1939
arasında 5
Ticaret Anlaşmasına zeylen
6/12/1938 tarihinde A n k a r a d a a k i d ve i m z a edilen Anlaşma, İmzası ta­
rihinden m e r ' i olmak üzere tasdik edilmiştir.
gâh sahibi T ü r k yahut Y u n a n tebaası tarafından Türkiyeden Yunanis­
M a d d e 2 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir.
tana gönderilecek cüzi mebaliğa,
M a d d e 3 — B u kanunun ahkâmını tatbika İ c r a V e k i l l e r i Heyeti
2 — Y u n a n i s t a n bankasına tediye edilecek o l a n zeytin prinası ile
h u b u b a t b e d e l l e r i n i n tamamı T ü r k i y e Cumhuriyet Merkez Bankası tarafın­
memurdur.
7/7/1939
Sayıfa
:
12232
(Resmi Gazete)
H a r i ç t e n ithal edilecek 5 5 0 0 0 ton k o k k ö m ü r ü n ü n
g ü m r ü k r e s m i n i n 7,5 liradan i k i liraya tenziline
dair İ c r a V e k i l l e r i Heyetince verilen k a r a r ı n
t a s d i k ı n a dair k a n u n
Kanun No: 3681
1 2 TEMMUZ 1939
Notalar
B a y Büyük E l ç i ,
H u d u d hâdise ve i h t i l â f l a r ı n ı n tetkik ve halline mütedair, T ü r k i y e
Cumhuriyeti i l e Sovyetik Sosyalist Şûralar i t t i h a d ı arasında, 15 temmuz
Kabul tarihi: 5/7/1939
1937 tarihinde Moskovada imzalanan mukaveleye a i d tasdiknameleri teati
ettiğimiz şu sırada, 1 n u m a r a l ı protokolda Çoruh V i l â y e t i n i n merkezi
M a d d e 1 — 2294 sayılı kanunun b i r i n c i maddesinin verdiği salâ­
hiyete istinaden gümrük tarifesinin 694/B pozisyonuna dahil kok kö­
müründen alınmakta olan 7,5 l i r a gümrük resminin i k i l i r a y a i n d i r i l ­
mesine dair İcra V e k i l l e r i Heyetince 2/7/1938 tarihinde verilen bağlı
2/9154 sayılı k a r a r tasdik olunmuştur.
M a d d e 2 — B u k a n u n neşri tarihinden muteberdir.
M a d d e 3 — B u kanunun icrasına Gümrük
memurdur.
7/7/1939
ve İnhisarlar V e k i l i
olarak gösterilen Rizenin, adı geçen vilâyetin halen merkezi olan A r t ­
vinle değiştirilmesi icab ettiğini Ekselanslarına b i l d i r m e k l e şeref duyar
ve b u vesile i l e de derin saygılarıma a i d teminatımı yenilerim.
Bay. A . Terentiev
Sovyet Büyük Elçisi
Ankara
Ş. Saraçoğlu
Bay Vekil,
Aşağıda metni b u l u n a n 5 c a r i t a r i h l i mektubunuzu a l d ı ğ ı m ı b i l d i r ­
mekle ş e r e f l e n i r i m :
«Bay Büyük E l ç i ,
KARARNAME
2
No: 9154
O r m a n K a n u n u n u n tatbikına başlanması üzerine istihlâkâtı fazlalaşan k o k k ö m ü r ü n ü n memleketimizdeki f a b r i k a l a r ı n istihsalâtı karşı­
layamayacağı anlaşıldığından k o k k ö m ü r ü i ç i n mevzu ton başına 7,5
l i r a gümrük resminin, hariçten i d h a l i zarurî görülen ve A n k a r a M e m u ­
r i n K o o p e r a t i f i tarafından getirilecek olan 55 b i n ton kömüre münhasır
olmak üzere, 2 l i r a y a i n d i r i l m e s i , İktısad V e k i l l i ğ i n i n 25/6/1938 t a r i h
ve 8/7116/27024 sayılı tezkeresi ve M a l i y e V e k i l l i ğ i n i n 1/7/1938 tarih
ve 23279/20870 sayılı mütaleanamesi üzerine 2294 sayılı kanun hükmüne
tevfikan İ c r a V e k i l l e r i Heyetince 2/7/1938 tarihinde onanmıştır.
Düstur
Tertib
Baalıfc
N».
Cild
Sabite
Resnl
Gaset«
Sarı
H u d u d hâdise ve i h t i l â f l a r ı n ı n tetkik ve halline mütedair, T ü r k i y e
Cumhuriyeti i l e Sovyetik Sosyalist Şûralar i t t i h a d ı arasında, 15 temmuz
1937 tarihinde Moskovada imzalanan mukaveleye aid tasdiknameleri teati
ettiğimiz şu sırada, 1 numaralı protokolda Çoruh V i l â y e t i n i n merkezi
olarak gösterilen Rizenin, adı geçen vilâyetin halen merkezi olan Art­
vinle değiştirilmesi icab ettiğini Ekselanslarına b i l d i r m e k l e şeref duyar
ve b u vesile i l e de derin saygılarıma a i d teminatımı yenilerim.»
Y u k a r ı d a k i hususatı nazarı itibare alarak tamamile mutabık k a l ­
dığımı b i l d i r i r ve bu vesile i l e de Ekselanslarına derin saygılarıma a i d
teminatımı yenilerim.
Bay Ş. Saraçoğlu
T. Terentiev
Hariciye Vekili
Ankara
Ticaret mukavelesi Teya modüa vlvendi akdetmiyen Devletler ülkeainden Türkiyeye yapılacak idhalâta memnuiyetler veyahut takyidler tatbikına dair kanuna müzeyyel ka­
nun
i s k â n K a n u n u n u n b a z ı maddelerinin
d e ğ i ş t i r i l m e s i n e dair k a n u n
T ü r k i y e C u m h u r i y e t i ile Sovyet Sosyalist C u m h u r i y e t l e r i İ t t i h a d ı
a r a s ı n d a h u d u d hâdise ve i h t i l â f l a r ı n ı n sureti tetkik ve halline
m ü t e a l l i k 15 temmuz 1937 tarihinde Moskovada imza edilen
mukaveleye b a ğ l ı 1 n u m a r a l ı protokolda Ç o r u h V i l â y e t i n i n
m e r k e z i olarak gösterilen R i z e n i n , a d ı geçen v i l â y e t i n halen
m e r k e z i olan Artvinle d e ğ i ş t i r i l d i ğ i n e dair teati olunan
n o t a l a r ı n a d ı geçen mukavelenin cüzü m ü t e m m i m i
olarak k a b u l ve t a s d i k ı n a dair k a n u n
Kanun No: 3682
Kabul tarihi: 5/7/1939
M a d d e 1 — T ü r k i y e Cümhuryeti i l e Sovyet Sosyalist Cumhuriyet­
l e r i İ t t i h a d ı arasında hudud hâdise ve i h t i l â f l a r ı n ı n sureti tetkik ve hal­
line müteallik 15 temmuz 1937 tarihinde Moskovada imza edilen m u ­
kaveleye b a ğ l ı (1) n u m a r a l ı protokolda Çoruh V i l â y e t i n i n merkezi ola­
rak gösterilen R i z e n i n , adı geçen vilâyetin halen merkezi olan A r t v i n l e
değiştirildiğine d a i r teati olunan notalar, adı geçen mukavelenin cüzü
m ü t e m m i m i olarak k a b u l ve tasdik edilmiştir.
M a d d e 2 — B u mukaveleye bağlı (1) numaralı protokolün 1 i n c i
maddesinin A fıkrasına 3 üncü numara olarak atideki kısım ilâve olun­
muş o l u p mukavelenin cüzü m ü t e m m i m i n i teşkil etmektedir:
3 - Daimî makamı Şavşetde olan Şavşet kaymakamı.
Faaliyet şubesi Devtabandan K a n l ı d a ğ ı n tepesine kadar uzana­
caktır.
M a d d e 3 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir.
M a d d e 4 — B u kanunun h ü k ü m l e r i n i i c r a y a İcra V e k i l l e r i Heyeti
memurdur.
7/7/1939
Kanun No: 3683
Kabul tarihi: 5/7/1939
M a d d e 1 — 2510 sayılı ve 14/6/1934 t a r i h l i
36 n c i maddesi aşağıdaki şekilde d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r :
iskân K a n u n u n u n
A ) Hariçten gelecek muhacir ve mültecilerin pasaportları üzerine
yapılacak vize muameleleri i l e kendilerine verilecek eşya ve hayvan
vesikaları her t ü r l ü resim ve harçlardan muaftır.
B ) M u h a c i r ve mültecilerle b i r yerde y u r d l a n d ı n l a n göçebeler ve
b i r mıntakadan diğer mıntakaya Hükümetçe n a k l o l u n a n l a r ı n b u kanun
h ü k m ü dairesinde yapılacak iskân y a r d ı m ı , gümrük ve vergi muafiyeti,
tâbiiyet, nüfusa ve tapuya tescil ve n a k i l muameleleri dolayısile gerek
k e n d i l e r i tarafından verilecek, gerek alâkadar dairelerce tanzim oluna­
cak her t ü r l ü evrak ve bu hususta verecekleri arzuhaller damga resmile
sair b i l û m u m resim ve harçlardan muaftır.
M a d d e 2 — A y n ı kanunun 37 n c i maddesi aşağıdaki şekilde değiş­
tirilmiştir :
M u h a c i r l e r , mülteciler, b i r yerde yerleştirilen göçebeler ve b i r
mıntakadan diğerine Hükümetçe n a k i l ve iskân edilenler ve on i k i n c i
maddenin B , C , D , E f ı k r a l a r ı n d a sayılanlar aşağıdaki muafiyetlerde»
istifade ederler:
1 - V e r g i muafiyeti :
A ) 1 numaralı mıntakaya iskân edilenler beş ve 2 numaralı mın­
takaya iskân edilenler üç y ı l arazi, bina, kazanç, buhran, muvazene,
hava kuvvetlerine yardım ve y o l vergilerinden muaf tutulurlar.
B u muafiyet müddeti Hükümetçe iskân edilenler de b u kanun hü­
kümlerine göre iskân y a r d ı m l a r ı n ı n b i t t i ğ i ve serbest iskâna tâbi olan­
lar da muhacir kâğıdının v e r i l d i ğ i y ı l ı takib eden yıldan başlar. A n c a k ,
muhacirlerin hududdan g i r d i ğ i , mültecilerin yerleşmek talebinde b u -
Sayıfa: 12233
(Resmî Gazete)
12 T E M M U Z 1939
E v l e n m e k â ğ ı d l a r ı ve n ü f u s k ü t ü k l e r i n e tescilleri
l u n d u k l a n , göçebelerin iskânına başlandığı ve naklolunanların n a k i l ­
l e r i kendilerine tebliğ olunduğu ve 1 n u m a r a l ı mıntakaya yerleşmeyi
isteyen y e r l i l e r i n o mmtakada yerleşmelerine müsaade v e r i l d i ğ i tarih­
ten muafiyet başlangıcına kadar geçecek zaman zarfında da mezkûr ver­
g i l e r aranmaz.
Hükümetçe iskân mrntakaları veya yerleri değiştirilenler yeniden
muafiyete mazhar olurlar. Şu kadar k i n a k i l tarihinde eski muafiyeti hi­
tama ermiş o l a n l a r ı n n a k l i n tebliğ tarihinden, yeni mahallerinde iskân
y a r d ı m l a r ı n ı n b i t t i ğ i tarihe kadar geçen zamana a i d vergileri de aran­
maz.
Hükümetçe iskân edilenler hangi mmtakada iskân edilmişlerse o
mıntakanın ve serbest iskâna tâbi o l a n l a r yurd tuttukları mıntakanın
muafiyet müddetlerine tâbi olurlar.
B u maddedeki y ı l tarihi, taallûk ettiği vergi kanunlarında mükel­
lefiyete esas tutulmuş olan y ı l ı ifade eder.
E s k i iskân mevzuatına göre iskân hakkına malik olup da İskân K a ­
nunu hükümlerine göre yerleştirilmeleri icab edenler hakkında da y u k a r ı k i hükümler tatbik olunur.
B ) B u k a n u n hükümlerine göre Hükümetçe temlik edilen toprak
ve yapılardan b u temlik dolayısile veraset ve intikal vergisi ve ferağ
harcı ve resmi alınmaz.
C ) Noterlerce yapılacak borçlanma senedleri pula, harca ve üc­
rete t â b i değildir.
2 - T a p u muafiyeti :
hakkında kanun
Kanun
Kabul tarihi: 5/7/1939
No: 3686
M a d d e 1 — Evlenme işlerinde k u l l a n ı l a n i s i m l e r i merbut listede
yazılı kâğıdlar, M a l i y e Vekâleti tarafından t a b ı ve ihzar ettirilir ve D a ­
h i l i y e Vekâleti tarafından belediyelere ve köylere parasız olarak v e r i l i r .
B u kâğıdlar, damga resminden ve her t ü r l ü harçlardan muaftır.
Evlenme işlerinin h u resmî kâğıdlardan başkasına yazılması ve
evlenenlerden her hangi b i r şekilde masraf alınması yasaktır.
M a d d e 2 — Evlenme cüzdanları üç sınıf olup b i r i n c i sınıf cüz­
danlar üç l i r a ve i k i n c i sınıf cüzdanlar b i r l i r a ve üçüncü sınıf cüzdan­
l a r o n kuruş bedele t â b i tutulur.
M a d d e 3 — Evlenme a k i d l e r i , evlenme i ş l e r i m e m u r l a r ı tarafından
doğrudan doğruya nüfus idarelerine b i l d i r i l i r ve b u bildirmeğe müste­
niden nüfus kütüklerine tescil edilir.
T ü r k i y e haricinde
y a p ı l a n evlenme
a k i d l e r i , konsoloslar tara­
f ı n d a n H a r i c i y e Vekâleti vasıtasile b i l d i r i l i r . A n c a k T ü r k i y e haricinde
k o n s o l o s l u k l a r d a n başka m a k a m l a r c a y a p ı l a n evlenme a k i d l e r i n i n n ü ­
B u kanuna göre gerek parasız ve gerek b o r ç l u ve gerek peşin pa­
r a l ı olarak verilen bütün yapı ve t o p r a k l a r harçsız, pulsuz tapuya bağ­
lanarak senedi verilir. T e m l i k ve teffiz, kıymet takdiri, borçlanma ve
ipotek konup k a l d ı r m a muameleleri hiç b i r harca, masrafa ve pula tâbi
tutulmaz.
fus idarelerine b i l d i r i l m e s i mecburiyeti kocaya aiddir.
M a d d e 4 — Nüfus K a n u n u n u n 26 n c i maddesi i l e 2459 n u m a r a l ı
Tayyare
Resmî
Kanununun
beşinci maddesindeki
evlenme evrakına
aid h ü k ü m l e r k a l d ı r ı l m ı ş t ı r .
Madde 3 — B u k a n u n neşri tarihinden muteberdir.
M a d d e 5 — 'Bu k a n u n neşri tarihinden muteberdir.
M a d d e 4 — B u kanun h ü k ü m l e r i n i İcra V e k i l l e r i Heyeti yürütür.
7/7/1939
M a d d e 6 — B u kanunun h ü k ü m l e r i n i i c r a y a A d l i y e , D a h i l i y e , H a ­
riciye ve M a l i y e V e k i l l e r i memurdur.
7/7/1939
K ı r t a s i y e i ş l e r i i ç i n verilen m ü t e d a v i l sermayeden
30 000 l i r a s ı n ı n inşaat ve i s t i m l â k i ş l e r i n e
s a r f ı n a mezuniyet veren 2918 sayılı
k a n u n a ek k a n u n
Kanun
No: 3684
Kabul
tarihi:
Liste
Beyan
5/7/1939
Madde 1 — Hususî kanunlar i l e kırtasiye i ş l e r i i ç i n verilen mü­
tedavil sermayeden İzmitte b i r umumî depo ve atölye i l e İstanbul ve
İ z m i r d e birer depo inşası ve b u n l a r a a i d , tesisat, makine vesaire i l e
vesait mubayaası ve depolar i ç i n muktazi arsaların i s t i m l â k i işlerine
200 000 l i r a daha sarfına mezuniyet verilmiştir.
No.
Baeî'ğı
Terlin
Salııle
»
Muvafakat
»
K a y i d ihraç
»
İhbarname
»
İkametgâh i l m ü h a b e r i
Sıhhat raporu
İ l â n tezkeresi
Ream.'
Gazete
Döftuı
»
ılzin
Bülten
M a d d e 2 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — B u kanun hükmünü i c r a y a M a l i y e V e k i l i memurdur.
7/7/1939
Kanım
kâğıdı
İlân
Evlenme zarfı
Sarı
Evlenme i l m ü h a b e r i
2918
2540 n u m a r a l ı
kanunla
verilen
mütedavil
sermayenin
30 000 l i r a s ı n ı n inşaat v e i s t i m l â k i ğ l e r i n e t a h s i s i n e m e z u n i y e t itasına d a i r k a n u n
385
3332
Kanun
Düstur
Tertib
Bas h â l
K ı r t a s i y e stoku i ç i n b i r b u ç u k m i l y o n l i r a l ı k
m ü t e d a v i l sermaye i t t i h a z ı n a dair olan
k a n u n a ek k a n u n
Kanun
No: 3685
Kabul
tarihi:
2459
Nüfus Kanunu
Tayyare resmi hakkında
kanun
Cild
Sahife
6
15
1244
618
K.v.ui
Gaset«
Siyi
5/7/1939
K a r a d e n i z k ö m ü r h a v z a s ı n d a n k ö m ü r alacak
Madde 1 — 2540 sayılı kanunun b i r i n c i maddesile kırtasiye stoku
i ç i n verilmiş o l a n b i r buçuk m i l y o n l i r a mütedavil sermaye, i k i m i l y o n
l i r a y a çıkarılmıştır.
M a d d e 2 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir.
M a d d e 3 — B u kanunun h ü k ü m l e r i n i icraya M a l i y e V e k i l i me­
murdur.
7/7/1939
g e m i l e r i n r ü s u m d a n muafiyetine
dair kanun
Kanun
No: 3687
Kabul
tarihi:
5/7/1939
Madde 1 — Başka h i ç b i r ticarî muamelede bulunmıyarak yalnız
kendi yakacağı k ö m ü r ü almak üzere Zonguldak ve E r e ğ l i L i m a n l a r ı n a
gelen b i l û m u m gemiler mevzu kanunî hükümler dairesinde sıhhî mua­
U l i . ..a.
^anııa
Tenir.
2540
713 n u m a r a l ı k a n u n a m ü z e y y e l v e k ı r t a s i y e
bucuk milyon liralık mütedavil
sermaye
kanun
meleye tâbi o l m a k l a beraber bunlardan 500 n u m a r a l ı Rüsumu Sıhhiye
K a n u n u mucibince alınması lâzım gelen sıhhat resmile 216 sayılı ka­
stoku için b i r
ittihazına dair
2742 i
nuna göre alınmakta o l a n vize resmi alınmaz. B u gemilerin yukarıda
Surua .
12234
(Resmi Gazete)
yazılı şekilde kömür a l d ı k l a r ı sırada l i m a n l a r d a su ve erzak g i b i mübrem ihtiyaçlarını temin etmeleri muafiyetin sukutunu istilzam etmez.
M a d d e 2 — B u kanun neşri tarihinden y ü r ü r l ü ğ e girer.
Madde 3 — B u kanunun h ü k ü m l e r i n i yürütmeğe Sıhhat ve içtimaî
Muavenet ve Iktısad V e k i l l e r i memurdur.
7/7/1939
12 TEMMUZ 1939
Kanunun 4 üncü maddesi mucibince kanuna eklenmesi icab eden
Ankara Elektrik, Ankara Havagazı ve Adana Elektrik T.
Anonim Şirketlerinin
hisse senedlerile Didier
Werke
ve E. L. G. Alman Şirketlerinin
bu
şirketlerden
alacaklarının
satın alınmasına
mukabil
ödenecek mubayaa bedelini ve bu be­
delden Ankara ve Adana belediye­
lerine isabet eden mikdarm
tevzi şeklini gösterir
tablo
6 şar a y l ı k 40 müsa­
A n k a r a E l e k t r i k , A n k a r a havagazı ve A d a n a E l e k t r i k
T ü r k A n o n i m Ş i r k e t l e r i hisse senedlerile hak ve
vecibelerinin satın a l ı n m a s ı n a dair muka­
velelerin t a s d i k ı n a ve bu ş i r k e t l e r i n
muvakkat i ş l e t m e l e r i l e satın alma
bedellerinin tesviye tarzma
dair k a n u n
Kanun
No: 3688
Kabul
tarihi:
Türk
lirası
itibarî
kıymetinde
bir
buçuk
B e l e d h elerin
b i r i n c i kupon
mikdar
bedeli
adı
liralık
A n k a r a Belediyesi
Elektrik için
A n k a r a Belediyesi
Havagazı için
Adana
Belediyesi
E l e k t r i k için
Türk
Anonim
Şirketine aid
beheri
vüz T ü r k
lirası itibarî kıvmetinde un mıJyon l i r a l ı k on bin aded ki ceman d ö r t
m i l y o n l i r a l ı k kırk bin hisse senedi ile Elektricitaets - Lieferung Gesel­
lschaft ve D i d i e r - Werke A . G . A l m a n Şirketlerinin üç m i l y o n i k i yüz
doksan sekiz bin üç yüz e l l i b i r l i r a on sekiz kuruşu A n k a r a E l e k t r i k
T ü r k A n o n i m Şirketinden ve i k i m i l y o n i k i yüz e l l i dokuz bin dört yüz
Belediyeler
birinci
tutarı İngiliz
lirası
[*]
285 000
5 703. 10/
9 133. 14/
150 000
3 162. 10/
5 064. 1 1 /
2 434.
3 897. 15/
000
450
Not:
delin beher taksit
İngiliz lirası
15 000
T ü r k lirası itibarî kıymetinde bir buçuk milyon l i r a l ı k on beş bin aded
Elektrik
lirası
necek vadeli be­
da ödenecek
peşinen ödenecek
Türk
on beş biti ve A n k a r a Havagazı T ü r k A n o n i m Şirketine aid beheri yüz
ve A d a n a
1939
15 g ü n z a r f ı n d a
5/7/1939
milyon
10 k â n u n u e v v e l
tasdikini m ü t e a k i b
Madde 1 — A n k a r a Elektrik Türk A n o n i m Şirketine a i d beheri
yüz
vi taksitle öde­
Mukavelenin
yan
yıl
taksitini
11 300
10
haziran
18 096
1940
da
ve
mütebaki
39
taksidin her b i r i n i de 10 k â n u n u e v v e l ve 10 haziran tarihlerinde satın a l m a
mukavelenamesindeki esas ve şartlar dairesinde bir hafta evvel T ü r k l i r a s ı n a
bittahvil
Hazine
namına
Ankarada
Cumhuriyet
Merkez
Bankasına
yatıra­
caklardan
[*1
İ n g i l i z lirası 591.5
k u r u ş üzerinden
hesablanmıştır.
altmış b i r l i r a altmış üç kuruşu A n k a r a Havagazı T ü r k A n o n i m Şirke­
tinden ve b i r m i l y o n e l l i sekiz b i n üç yüz on sekiz l i r a yetmiş bir k u ­
ruşu A d a n a E l e k t r i k T ü r k A n o n i m Şirketinden k i ceman altı m i l y o n al­
t ı yüz on altı b i n yüz otuz bir l i r a e l l i i k i kuruşluk matlublarınırı L o n drada 24 O l d B r o d Street de m u k i m R o b e r t Benson et Co. L t d . nam
i n g i l i z Şirketine ve bu Şirketten de Hükümete satılmasına müteallik
olmak üzere 22/6/1939 tarihinde Nafıa V e k i l i l e yukarıda adı geçen A l ­
man ve İ n g i l i z Şirketleri salâhiyettar mümessilleri arasında imza ve
teati edilmiş olan bağlı mukavelename tasdik edilmiştir.
B i r taraftan:
T ü r k i y e Cumhuriyeti Hükümeti (metinde «Hükümet» tesmiye
edilmiştir) namına Nafıa V e k i l i ve K o n y a M e b ' u s u General A l i F u a d
Cebesoy ile
Diğer taraftan:
Elektricitats - Lieferungs Gesellschaft ve Didiervverks A . G .
(metinde «alacaklı hissedarlar» tesmiye edilmiştir) namına kendisine
bu husus için verilen salâhiyetler mucibince hareket eden F r i t z Becker
ve
M a d d e 2 — İşbu satın alma mukavelenamesi damga resimlerinden
muaftır. B u mukavelenamede Hükümete aid olduğu gösterilen vergiler
ile resim, harç ve masraflar ve bu vergilerin munzam kesirleri ve hisse
senedlerinin ve m a d u n l a r ı n belediyelere devrine aid b i l û m u m vergi,
resim ve harç ve maç raflar ve munzam kesirler, mukavelenamenin 16 n c i
maddesi mucibince tasdikin tamamlanması şartile aranmaz.
Üçüncü taraftan:
L o n d r a , 24 O l d Broad street. de mukim Robert Benson et C o .
Ltd. nam İ n g i l i z Şirketi (metinde «Benson» tesmiye edilmiştir) namına
kendisine bu husus için verilen salâhiyetler mucibince hareket eden B a y
Adrien Biliotti.
M a d d e 3 — Satın alınan hisse senedlerile matlublar bütün hak ve
vecibelerile aid olduğu belediyelere devrolunur.
Arasında aşağıdaki hususat dermeyan edilerek mutabakat hasıl ol­
muştur:
Belediyeler, hisseleri kendilerine devredilen şirketleri bu kanunun
neşrinden itibaren bir sene zarfında tasfiyeve ba-larlar.
Ankara E l e k t r i k T ü r k A n o n i m Şirketinin beheri yüz T ü r k l i r a s ı
itibarî kıvmetinde cem'an b i r buçuk m i l y o n T ü r k l i r a l ı k (15.000) on
beş b i n aded ve A n k a r a Havagazı T ü r k \ n o n i m Şirketinin beheri yüz
T ü r k lirası itibarî kıvmetinde keza cem'an b i r buçuk m i l y o n T ü r k l i r a ­
lık (15.000) on beş bin aded ve Adana E l e k t r i k T ü r k A n o n i m Şirketinin
beheri yüz T ü r k lirası itibarî kıymetinde b i r m i l y o n l i r a l ı k (10.000) on
b i n aded hisse senedlerinin tamamına yegâne sahip o l d u k l a r ı n ı ve yu­
karda tadad edilen bütün hisse senedlerinin tamamen tediye edilmiş bu­
lunduğunu ve bundan başka işbu mukavelenamenin imzası tarihinde
kapatılan hesaplara nazaran Ankara E l e k t r i k T ü r k A n o n i m Şirketinden
(3.298.351.18) üç m i l y o n i k i yüz doksan sekiz b i n üç yüz e l l i b i r l i r a
on sekiz kuruş ve A n k a r a Havagazı T ü r k A n o n i m
Şirketinden
(2.259.461.63) iki nıilvon i k i yüz e l l i dokuz b i n dört yüz altmış b i r l i r a
altmış üç kuruş ve Adana Elektrik T ü r k
Anonim
Şirketinden
(1.058.318,71) b i r m i l v o n e l l i sekiz bin üç yüz on sekiz l i r a yetmiş b i r
kuruş k i cem'an (6.616.131,52) altı m i l y o n altı yüz on altı b i n yüz otuz
bir l i r a e l l i i k i kuruşun münhasıran alacaklısı b u l u n d u k l a r ı n ı ve bu üç
şirketin m i k d a r l a r ı vukarda vazıh olanlardan maada hiç b i r i m i l l î veya
ecnebi kredi müesseselerine malî borç namile b i r gûna borçları olma­
dığını beyan eden ve bi' beyanlarının hilafından her t ü r l ü mes'uliyeti
k a b u l ettiklerini b i l d i r e n alacaklı hissedarlar bu hisse senedlerile ala­
caklarının kâffesini aralarında y a p t ı k l a r ı b i r anlaşma esasları neticesin­
de «Benson» müessesesine devir ve temlik eylemeği k a b u l etmiştir.
Tasfiyeye kadar geçecek müddet zarfında bu şirketlerin işletmesine
şirket usul ve esasları dairesinde eskisi gibi de\am edilir.
Yukarıda yazılı b i r sene müddetin hitamında bu müesseselerin iş­
letilmesi şekilleri bir kanunla tavin olunur.
M a d d e 4 — Mukavelenamede takarrür ettirilen ve i l i ş i k liste muci­
bince A n k a r a ve Adana belediyelerine tevzi edilmiş olan satın a l m a
bedelleri bağlı mukavelenamede muayyen -şartlar dairesinde ve vadele­
rinde alâkadarına ödenmek üzere Hazin;- namına adı g e r e n belediyeler­
ce Ankarada Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırılır.
:vladde ;> — Hisse senedleri satın alınan üç şirket, T ü r k memurlarına
tazminat veya b u n l a r için teşkil edilecek bir .«andığın i l k sermayesi kar­
şılığı olmak üzere otuz beş b i n l i r a ayıracaktır.
B u paranın üç şirkete tevzi ve istimal şekillerinin teshili \ a f t a V e ­
k i l l i ğ i n c e yapılacaktır.
M a d d e 6 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 7 — B u kanunun h ü k ü m l e r i n i icraya D a h i l i y e , M a l i y e ve
Nafıa V e k i l l e r i memurdur.
7/7/1939
12 T E M M U Z 1939
( Resmî Gazete )
«Benson» yukarda yazılı hisse senedlerile alacakların kendisine
devir ve temlikini ve aşağıda yazılı şartlar dairesinde kendisi de H ü k ü ­
mete devir ve t e m l i k i k a b u l ve taahhüd eylemiştir. Hükümet dahi b u
hisse senedlerile alacakların alacaklı hissedarlar tarafından «Benson» a
ve «Benson» dan kendisine aşağıdaki şartlar altında devir ve temlikine
muvafakat eylemiştir.
Mubayaa
bedeli ve tahvil
ihracı
M a d d e 1 — Hükümet mezkûr hisse senedlerile matlûbatın kendisi­
ne temliki bedeli olarak «Benson» a :
1 - işbu mukavelenameyi tasdik edecek kanunun Resmî Gazetede
neşrinden itibaren (15) on beş gün zarfında.
«Benson» un A n k a r a ' d a Osmanlı Bankası nezdindeki hesabına y a ­
tırılacak o l a n (450.000) dört yüz e l l i b i n T ü r k l i r a s ı n ı ; yukarıda
alacaklı hissedarlar namına tadad edilen matlûbat şirketlerin defter­
lerinde Hükümet namına o tarihte devir edilmiş bulunmak ve yukarda
tadat edilen hisse senedleri keza «Benson» hesabına alacaklı hissedarlar
tarafından Hükümete teslim edilmiş olmak şartile;
2 - Beherinin itibarî k ı y m e t i (10) on i n g i l i z lirası olup ceman
(448.000) dört yüz k ı r k sekiz b i n i n g i l i z l i r a l ı k itibarî b i r sermaye temsil
eden
N o . I ı ve
/
/
t a r i h l i k a n u n l a ihraç olunmuş
« % 5 f a i z l i 1939 T ü r k borcu tahvilleri» unvanlı (44.800) k ı r k dört b i n
sekiz yüz aded h a m i l i n e muharrer tahvil teslim etmeği taahhüd eder.
B u tahviller en geç 1 b i r i n c i k â n u n 1939 tarihine kadar «Benson» u n
ihtiyarına göre Amsterdam'da veya L o n d r a ' d a «Benson» a teslim edile­
cektir.
Teslim m a h a l l i mukavelenin akdinden itibaren b i r ay zarfında
«Benson» tarafından b i l d i r i l m e d i ğ i takdirde Hükümet b u i k i mahalden
b i r i n i intihab eder.
T a h v i l l e r i n ihraç masraflarile i l k kote edilecekleri mahaldeki aza­
mî yüzde ikiye kadar olan damga resmi Hükümetçe tediye edilecektir.
Şu kadar k i bu damga resmi tahvilâtın itibarî k ı y m e t i n i n % 2 yüz­
de ikisinden fazla olduğu takdirde bu fazlalık «Benson» tarafından öde­
necektir.
(450.000) dört yüz e l l i b i n T ü r k lirasile yukarıda tarif edilen tahvi­
lâtın leslimile Hükümet gerek alacaklı hissedarlara, gerek «Benson» a
karşı her t ü r l ü vecibe ve mes'uliyetten teberri etmiş olacaktır.
Tahvillerin
evsafı
Madde 2 — B u tahviller Türkçe ve Fransızca yazılı olmak üzere
bağlı numune şeklinde ve (1) birden (44.800) k ı r k dört b i n sekiz yüze
kadar müteselsil n u m a r a l ı olacak ve her tahvilde k ı r k b i r k u p o n b u l u ­
nacaktır.
T a h v i l l e r her y ı l y a r ı yarıya 1 kânunusani ve 1 temmuz tarihlerin­
de vacibüttediye olmak üzere senede ( % 5) yüzde beş faiz getirecek
ve b i r i n c i k u p o n u n vadesi 1 kânunusani 1940 tarihinde gelecektir.
B u i t i b a r l a her k u p o n (5) beş ş i l i n g kıymetinde olacaktır.
T a h v i l l e r 1 kânunusani 1940 tarihinden itibaren en çok y i r m i sene­
l i k b i r müddet içinde aşağıdaki dördüncü maddede yazılı şerait daire­
sinde itfa edilecektir.
Tediye ve borsa kayıd yerleri, malî servis, tayin edilen
her hangi birinde tediye
yerlerin
M a d d e 3 — K u p o n l a r ve tediyeye davet olunan tahviller A n k a r a ,
Brüksel, P a r i s , L o n d r a , Z ü r i h , Amsterdam'da ve Hükümetle Osmanlı
Bankası arasında uyuşularak tayin edilecek diğer yerlerde tediye olu­
nacaktır.
Hükümet bu tahvillerin yukarıda yazılı yerler Borsalarının resmî
kayıdlarına i d h a l i için salâhiyettar m a k a m l a r nezdinde lâzım gelen te­
şebbüsleri yapmağı taahhüd eder.
K u p o n l a r ı n ve k u r ' a d a çıkmış olan tahvillerin tediyesi aşağıdaki
müesseseler tarafından yapılacaktır.
Türkiye'de:
T ü r k i y e Cumhuriyet Merkez Bankası;
Osmanlı Bankası;
Fransa'da ve İngiltere'de:
Osmanlı Bankası ve b u banka tarafından H ü k ü m e t i n muvafakatile
tayin edilecek müesseseler;
Belçika'da:
B a n k dö B r ü k s e l ;
Sayıfa :
12235
i c a b ı halinde diğer memleketlerde aynı suretle tayin edilecek mües­
seseler tarafından.
Şurası m u k a r r e r d i r k i Osmanlı Bankası diğer müesseseleri tayin
hususunda 9 uncu maddede yazılı h a m i l l e r mümessilinin muvafakatini
istihsal edecektir.
Tediyeye vazolunacak meblâğların m u k a b i l i , tediye yerlerinden
her h a m i l i n ihtiyar edeceği her hangi birinde k u p o n l a r ı n veya k u r ' a d a
çıkmış olan t a h v i l l e r i n ibraz e d i l d i k l e r i günün r a y i c i üzerinden h a m i l ­
lere mahallî para i l e ödenecektir.
Tahvillerin
itfası
Madde 4 — T a h v i l l e r i n i t f a s ı ; her y a r ı y ı l esnasında L o n d r a ' d a
Osmanlı Bankası tarafından H ü k ü m e t i n menfaatlerine en uygun şekil­
de yapılacak ve itfa akçesi her y ı l evvelce i t f a edilmiş o l a n t a h v i l l e r i n
faizi]e kabaracaktır.
İ t f a ; y a tahvillerin f i a t ı başabaştan aşağı i s e ; Borsa'da mubayaa
suretile veya f i a t l a r başabaşa erinmiş; vahııt başabaşı geçmiş ise kur'<a
çekmek suretile yapılacaktır.
Başabaş fiat, işlemiş olan faizler nazarı itibare alınmak suretile
hesap edilecektir.
H e r vadede itfaya tahsis edilen bütün meblâğlar müteakib y a r ı y ı l
zarfında kullanılacaktır.
2 - M u b a y a a l a r : Osmanlı Bankasınca T ü r k i y e ' d e : Merkez Bankası
ve Osmanlı Bankası, İngiltere'de ve diğer verlerde: Osmanlı Bankası
veva tayin edeceği diğe*" müesseseler vasıtasile yapılacaktır. B u muba­
yaalar tahvillerin resme.' mıı'kayyed b u l u n d u k l a r ı borsalarda ve bunlar
arasında da tahvillerin fiatça en aşağı olanlarından yapılacak ve b u
muamelenin istilzam ettiği m a s r a f l a r l a icabında muhtelif yerlerde tah­
villerden koparılmış kuponlardan doğan f a r k l a r hesaba katılacaktır.
M u b a y a a edilen tahvillerin her yerin âdetine göre usul ve taamüle
muvafık olarak teslimi lâzımdır.
M u b a y a a l a r , her y a r ı y ı l ı n i l k beş ayı esnasında m ü m k ü n mertebe
müsavi b ö l ü m l e r l e sıralanacaktır.
T a h v i l l e r i n i r i ş d i k l e r i fiatlardan dolayı her hangi b i r ay zarfında
mubayaada k u l l a n ı l m ı y a n her meblâğ müteakib aya isabet eden muba­
yaa akçesine ilâve olunacaktır.
Y a r ı y ı l ı n itfaya mahsus tediye karşılığı bu y a r ı y ı l esnasında kıs­
men veya tamamen mubayaada k u l l a n ı l d ı ğ ı takdirde böyle elde k a l a n
meblâğ k u r ' a çekmek suretile itfaya tahsis olunacaktır.
- toabettiği zaman kur'a keşideleri l î.aziran ve 1 kânunuevvelde
L o n d r a ' d a Osmanlı Bankası tarafından Hükümetin b i r murahhasının hu­
zurunda yapılacaktır.
K u r ' a listeleri tediye müesseseleri nezdinde h?<nülerin emrine ha­
zır tutulacaktır.
1 haziranda k u r ' a d a çıkan tahviller müteakib 1 temmuz ve 1 kâ­
nunuevvelde k u r ' a d a çıkan tahviller de müteakib 1 kânunusanide bu tah­
v i l l e r i n k u p o n l a r i l e b i r l i k t e tediyeye vazolıınacaklar ve bu k u p o n l a r ı n
ödendiği tediye akçası ile başa baş olarak ödeneceklerdir.
K u r ' a d a çıkan tahviller, itibarî b a l i ğ l e r i b i l f i i l tediyeye vazolunduğu günden itibaren, faiz getinmyeceklerdir.
Tediyeye ibraz olunan her tahvilin tediyeye vazolunduğu tarihten
sonraki bütün k u p o n l a r ı n ı h a m i l bulunması lâzımdır. Noksan olan k u ­
ponların kıymeti, hamile ödenecek meblâğdan indirilecektir.
Noksan kuponların b a l i ğ i , lediye edilerek meblâğa müsavi veya
bu meblâğdan fazla ise kur'adr çıkmış olan tahvil tediye edilmiyecektir.
ftîİTiırıı
zaman
Madde 5 — T a h v i l l e r i n :ed İyeye vazolunacakları tarihten itibaren
beş sene zarfında tediyeye ibraı edilmiyen k u p o n l a r ı ve kur'ada çıktık­
l a r ı halde tediyeye v a z e d i l d i k l e r i tarihten itibaren on sene zarfında tediyeve ibraz olunmıyan tahviller, Hükümet lehine m ü r u r u zamana uğ­
rayacaklardır.
Tahvillerin
Türkijedeki
vergi
muafiyeti
Madde 6 — T a h v i l l e r l e k u p o n l a r ı , b u tahvillerin taroamile itfasına,
kadar Türkiye'de bütün vergilerden muaf olacaktır.
Sanı*
( R e s m i Gazete )
12236
Kumiisyon
ve servis masrafları
M a d d e 7 — 1 - T a h v i l l e r i n malî servisi i ç i n Hükümet tarafından
verilecek kumüsyonlar şu suretle tesbit olunmuştur:
A ) faiz servisi: Beher b i r l i k k u p o n için asgarî miktar (0,40) yüzde
k ı r k peni olmak üzere hamile tediye edilecek gayri safî meblâğın
(% 1/2) yüzde yarımı.
B ) î t f a s e r v i s i : Beher b i r l i k tahvil için asgarî miktar (1) dört pe­
n i olmak üzere m u b a y a a f i a t ı n ı n veya k u r ' a d a çıkmış olan tahvil için
tediye olunan gayrı safî meblâğın (% 3/8) yüzde üç taksim sekizi.
K u m ü s y o n l a r m i k t a r ı n ı n ; ahval ve şeraite göre Hükümet ve Osmanlı
Bankası arasında uyuşularak her zaman yeni bir tetkike tâbi tutulabi­
leceği mukarrerdir.
2 - C a r i servis m a s r a f l a r ı :
Sadece tediye ve m ü r u r u zaman i l â n l a r ı n ı n ve k u r ' a d a çıkmış o l a n
tahviller listelerinin tabı masraflarını, bu i l â n ve listelerin neşri mas­
r a f l a r ı n ı , k u r ' a m a s r a f l a r ı n ı , damga ile zımba aletleri masraflarını, tah­
v i l l e r i n mubayaasına müteallik simsariye ve borsa vergilerile sair mas­
r a f l a r ı n ı , tediye edilen k u p o n l a r ı n ve itfa olunan t a h v i l l e r i n n a k i l ve si­
gorta masraflarını, posta ve telgraf ücretlerini ihtiva eder.
3 - B i r i n c i paragrafta y a z ı l ı kumüsyonlarla i k i n c i paragrafta y a ­
zılı servis masrafları için y ı l taksitlerinden alınmak üzere senede (400)
dört yüz î n g i l i z l i r a l ı k b i r meblâğ tahsisi kabul edilmiştir.
A n c a k ilk yarı yıl taksidi için bu meblâğ (100) yüz i n g i l i z lirasın­
dan ibaret olacaktır.
H e r y a r ı y ı l taksidi zamanında bu paradan k u l l a n ı l m ı y a n m i k t a r
müteakib devrede (4) üncü madde mucibince istimal edilmek üzere fev­
kalâde itfaya tahsis olunur.
12 T E M M U Z 1939
Hamillerin temsili
Madde 9 — H a m i l l e r Hükümete karşı münhasıran kendi yerine her
an b i r diğer mümessil tayin etmek hakkını muhafaza edecek olan L o n ­
dra E. C. 2 24 O l d B r o a d Street'de m u k i m Robert Benson et C o . L t d .
tarafından temsil olunacak ve tahvillere aid işbu mukavelenin malî
hükümlerine müteallik maddelerin icabında H ü k ü m e t i n muvafakatile
vuzuh vermeğe mezun olacaktır.
işbu malî h ü k ü m l e r i n tefsir veya icrasında Hükümetle h a m i l l e r
arasında zuhur edebilecek her i h t i l â f diğer t a r a f ı n yazılı t e b l i ğ i n i n vu­
sulünden itibaren (30) otuz gün zarfında her i k i tarafça tayin edilecek
i k i hakem tarafından hallolunacaktır.
B u hakemler tayinleri tarihinden itibaren i k i ay zarfında i h t i l â f
hakkında i t t i f a k l a karar verecekler yahut icab ediyorsa, reyler arasın­
daki tesaviyi izale için, b i r üst hakem tayin eyleyeceklerdir.
Gerek (30) otuz günlük m e h i l zarfında i k i taraftan b i r i n i n hakemi­
n i n tayin edilmemesi, gerek üst hakemin intihabı hususunda hakemler
arasında ittifak hasıl olamaması halinde b u cihet en ziyade sür'atle dav­
ranan tarafın müracaatı üzerine isviçre Federal Mahkemesi Reisi tara­
fından hallolunacaktır.
Hakem k a r a r ı kat'î ve derhal vacibülinfaz olacaktır.
i k i taraftan her b i r i kendi hakeminin masraflarını deruhde edecek
ve üst hakemin ücretile hakeme müracaat yüzünden doğan müşterek mas­
r a f l a r a y a r ı yarıya iştirak eyleyecektir.
işbu mukavelede kararlaştırılan y ı l taksitinin Hükümet tarafından
tediyesi hiç b i r halde Hükümetle Robert Benson et Co. L t d . veya işbu
mukavele mucibince ihraç edilecek tahvilât h a m i l l e r i mümessili arasın­
da çıkacak i h t i l â f l a r yüzünden tehir veya tatil edilmiyecektir.
Osmanlı ve Merkez Bankalarının H
M a d d e 10 — 1 - Hükümet her y a r ı y ı l taksitini Osmanlı Bankasına
Yıl taksitlerinin tediyesi ve tediye
yatırınca bu banka A n k a r a , P a r i s , L o n d r a , Brüksel, Z ü r i h ve Amsterkarşılıklarının tesisi
Madde 8 — Hükümet 10 kânunuevvel 1939 tarihinde (11.200) on
b i r b i n i k i yüz i n g i l i z lirası t a h v i l l e r i n faizine ve (100) yüz i n g i l i z
'lirası da 7 nci maddede yazılı kumüsyon ve servis masraflarına a i d o l ­
mak üzere Osmanlı Bankası L o n d r a merkezine (11.300) on bir b i n üç
yüz i n g i l i z l i r a l ı k bir taksit tediye edecektir.
B u tediyeden başka t a h v i l l e r i n tamamen itfasına kadar Hükümet,
1 kânunusaniden başlıyan ve aynı senenin kânunuevvel sonunda biten
ve 1 kânunusani 1940 da başlıyacak olan her malî sene için (35.792) otuz
beş b i n yedi yüz doksan i k i i n g i l i z lirasını tahvillerin faiz ve amortis­
man servisine ve (400) dört yüz i n g i l i z lirasını da 7 nci maddede yazılı
kumüsyon ve servis masraflarına aid olmak üzere Osmanlı Bankası L o n ­
d r a merkezine cem'an (36.192) otuz altı b i n yüz doksan i k i i n g i l i z l i r a l ı k
b i r y ı l taksiti ödeyecektir.
2 - Y ı l taksiti her b i r i (18.096) on sekiz b i n doksan a l t ı i n g i l i z l i ­
ralık i k i müsavi y a r ı y ı l taksitine ayrılacak ve b i r i n c i y a r ı y ı l taksitinin
tediye vadesi, 10 haziran 1940 ve i k i n c i s i n i n k i bunu takip eden 10 kânu­
nuevvelde olacaktır.
3 - Osmanlı Bankası L o n d r a merkezi kendisine verilen y a r ı y ı l tak­
sitinden evvelemirde her vade anında henüz itfa edilmemiş bulunan tah­
v i l l e r i n (% 5) yüzde beşten f a i z l e r i n i ve bu faizlere aid B a n k a kumüs­
yon ve servis masraflarını ve ondan sonra da işbu mukaveleye merbut
amortisman cetveline göre itfa edilecek tahvillerin adedinin başabaş k ı y metine tekabül eden meblâğı ve bu itfaya müteallik banka kumüsyonları
ve servis masraflarına ayıracak ve bıı mukavele mucibince istimal edilmek
üzere tahsis edecektir.
B u m i k d a r l a r ayrıldıktan sonra artacak her meblâğ 7 nci madde
mucibince istimal edilmek üzere fevkalâde itfalara ve bu itfalara müte­
a l l i k banka kumüsyonları ile servis masraflarına hasrolıınacaktır.
B u maddede yazılı kumüsyon ve servis masrafları işbu mukavele­
n i n 7 n c i maddesinde gösterilmiş olanlardır.
4 - Hükümet her y a r ı y ı l taksitini Osmanlı Bankası L o n d r a mer­
kezinde tesis edince hamillere karşı işbu y a r ı y ı l için her t ü r l ü borçtan
kurtulacaktır.
5 - Osmanlı Bankası t a h v i l l e r i n faiz ve itfa servisini, t a h v i l l e r i n
tamamile itfasına kadar Hükümetçe tediye olunacak y ı l taksitleri vasıtasile ve işbu mukavelenamede kararlaştırılan şartlar dairesinde temin
edecektir.
dam'da gazetelerle h â m i l l e r i k u p o n bedellerini tahsile davet edecek ve
b u i l â n ı n b i r suretini de Resmî Gazete i l e neşredilmek üzere A n k a r a ' d a
Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderecektir.
2 - Osmanlı Bankası, her üç aylık devre zarfında tediye edilen ku­
p o n l a r ı ve itfa için mubayaa edilen t a h v i l l e r i i b t a l ile b o r d r o l a r ı ile bu
devreyi takib eden en geç üç ay zarfında A n k a r a ' d a Cumhuriyet M e r k e z
Bankasına göndereceği gibi usulen tediye ettiği masraf evrakını dahi
m ü f r e d a t l ı cetvellerile aynı müddette bu bankaya gönderecek ve Merkez
Bankasına karşı vereceği hesap neticesinde Hükümete karşı olan mes'uliyetten beri olacaktır.
3 - Merkez Bankası, tediye edilmiş k u p o n ve t a h v i l l e r i ve yapılan
m a s r a f l a r ı tetkik ve alelusul tesis edeceği defterlere kayıd edecek
\ e tahvillerle kuponların emarjemanını yapacak ve her y a r ı y ı l mua­
melâtını müteakib altı ay zarfında bir hesap hülâsası i l e Hükümete b i l ­
direcek ve tediye evrakı ile itfa edilmiş tahvil ve tediye olunmuş ku­
ponları Hükümet emrine amade tutacaktır.
Merkez Bankasının deruhde edeceği b u vazifenin icab ettireceği masr a f l a r ı n m u k a b i l i Hükümet ile Merkez Bankası arasında tesbit ve H ü ­
kümetçe bu bankaya avrıca tediye olunacaktır.
Haricî alacaklılar hakkında müs
Madde 11 — H ü k û m e l T ü r k Devletinin haricî alcaklılarının cüm­
lesine tatbik edilmek üzere umumî tedbirler almağa l ü z u m gördüğü tak­
dirde Hükümete sırf banka avansı mahiyetinde yapılmış o l a n avansların
alacaklıları hariç k a l m a k üzere işbu tahviller h a m i l l e r i h a l ve istikba­
l i n diğer haricî alacaklıları arasında en müsait muameleye mazhar olan­
dan daha az müsait bir muameleye t â b i tutulmayacaktır.
Müteferrik
hükümler
Teminat
Madde 12 — 'Vlacaklı hissedarlar, bu üç şirketin defterlerinde kay­
da geçmiş bulunan ve b i l a n ç o l a r ı i l e a y l ı k vaziyetlerine dahil edilen ta­
ahhütlerden başka istihdam mukaveleleri ve (melfuf cetvellerde göste­
r i l i p verilmiş ve fakat i f a edilmemiş siparişlerden mütevellit kayda geç­
memiş bulunan taahhütler müstesnadır) H a l e n b i r gûna taahhütleri ol­
madığını beyan ederler. (Ancak gümrük idaresinin, henüz dermeyan
edilmemiş ve gümrük rüsumuna dair olan b i r iddiası işaret edilir.)
12 T E M M U Z
Şu kadar k i , işbu üç şirketten her h a n g i b i r i aleyhine, henüz kay­
da geçmemiş (meselâ yukarıda mevzuubahs g ü m r ü k idaresinin iddiası
gibi) veya bu güne kadar m a l û m olmıyan matlubat dermeyan oluna­
bileceği hususu nazarı itibare alınarak, Benson Hükümet veya Hüküme­
tin irae edeceği şahıs namına Osmanlı Bankası marifetile (50.000) e l l i
b i n T ü r k lirasına k a d a r b i r banka teminatı ita edecektir. Şurası mukar­
r e r d i r k i , Benson veya alacaklı hissedarların mes'uliyeti hiç b i r halde
işbu (50.000) e l l i b i n T ü r k lirasını tecavüz etmiyecektir.
işbu teminat mektubu Osmanlı Bankasınca Hükümete, b i r i n c i mad­
dede yazılı (450.000) dört yüz e l l i bin T ü r k lirasının Benson hesabının
matlubuna Hükümetçe tediyesile aynı zamanda verilecektir.
B i r dava takdirinde, mahkeme masarifi ve kanunî avukat ücretleri
(50.000) e l l i b i n T ü r k l i r a l ı k teminattan tesviye edilecektir.
İşbu teminat mucibince yapılacak bütün diğer tediyat, Benson ile
anlaşma müstesna olmak şartile, ancak nihaî ve kat'î k a r a r l a r üzerine
yapılacaktır.
i ş b u teminat m ü r u r u zaman müddetinin hitamına k a d a r mer'i ka­
l a c a k ; şu kadar k i şirketlerin fesih ve tasfiyesine iptidar e d i l d i ğ i tak­
dirde bu teminat Ticaret K a n u n u n u n (451) i n c i maddesinde derpiş edi­
len b i r senelik müddetin inkizasında mer'iyetten çıkacaktır.
M a m a f i h işbu müddetin hitamından evvel dermeyen edilip, mez­
k û r teminat ile tesviyesi lâzım gelen mütaîebeler nevinden olan müddeiyat tasfiyenin hitamına veya m ü r u r u , zamanın tahakkukuna kadar mü­
emmen kalacaklardır.
Resim,
vergi ve
masraflar
Madde 13 — B u mukavele mucibince yapılacak masraflar, matlubat
ve hisse senedatının alacaklı hissedarlarca «Benson» a ve «Benson» ta­
rafından Hükümete temliki dolayısile ödenecek harçlar ve damga resim­
l e r i , ve yine işbu mukavelenin icrasına müteferri muamelâtın tâbi ola­
cağı vergi ve resimler, ve keza gerek mukaveleye, gerek mukavele hü­
kümlerine göre verilecek makbuzların t â b i bulunduğu damga resimleri
Hükümete aittir.
B u mukavele hükmünce «Benson» a aid bulunacak mebaliğ her
t ü r l ü vergi ve resimden muaf olacaktır.
Hakeme
müracaat
M a d d e 14 — B u mukavelenin tefsir veya icrasından dolavı H ü k ü ­
metle «Benson» veya alacaklı hissedarlar arasında çıkacak her t ü r l ü ih­
t i l â f 9 uncu maddede yazılı h ü k ü m l e r dairesinde hakem usulü ile hal
ve tesviye edilecektir.
Osmanlı
Bankasınca
vazife ve
kabul sureti
salâhiyetlerin
M a d d e 15 — ılşbu mukavelenamenin b i r sureti, imzasını müteakib
Hükümet veya Benson tarafından Osmanlı Bankasına tevdi olunacaktır.
Mezkûr banka tarafından bu mukavele ile kendisine tevdi olunan vazife
ve salâhiyetlerin tamamen k a b u l e d i l d i ğ i b i r ay zarfında âkidlere b i l d i r i l m e d i ğ i takdirde bu vazife ve salâhiyetler, Hükümet ile Benson ara­
sında uyuşularak diğer b i r banka veya müesseseye tevdi olunacaktır.
Mukavelenin
tasdiki
M a d d e 16 — B u mukavele, b i r taraftan Hükümetçe Büyük M i l l e t
M e c l i s i n i n ve diğer taraftan Elektricitaets - Liferungs Gesellschaft ve
Didier-Werke ve Robert Benson et Co. L t d . İdare M e c l i s l e r i n i n tasdikine
arzedilecek ve neticesi A k i d l e r tarafından b i r b i r l e r i n e alelusul tebliğ
olunacaktır.
Lef: No:
Tahvil
murakabesi
Madde 17 — işbu mukavelenamenin imzası tarihile T ü r k i y e Büyük
M i l l e t M e c l i s i n c e tasdiki tarihi arasında geçecek zaman zarfında, H ü k ü ­
met veya H ü k ü m e t i n yerine k a i m olacak m a k a m üç şirketin işletmesini
d i l e d i ğ i şekil ve vasıtalarla murakabe edecektir.
Mukavelenin
muteber
metni
M a d d e 18 — B u mukavele, Türkçe ve Fransızca olarak 22 haziran
1939 tarihinde imza ve teati edilmiştir, i h t i l â f vukuunda Türkçe metin
1
numunesi
tarih ve
n u m a r a l ı k a n u n l a ihraç edilmiş olaıl
% 5 f a i z l i 1939 T ü r k borcu t a h v i l l e r i h â m i l i n e muharrer b i r kıt'a tah­
v i l senedi.
Türkiye Cumhuriyeti
tarih ve . . . . n u m a r a l ı k a n u n l a
ihraç edilmiş olan % 5 f a i z l i 1939 T ü r k borcu t a h v i l l e r i
tarihli
n u m a r a l ı kanuna tevfikan T ü r k i y e Büyük M i l l e t M e c l i s i tara­
f ı n d a n tasdik edilen
t a r i h l i mukavelename mucibince beheri
(10) on i n g i l i z l i r a s ı kıymetinde (44.800) k ı r k dört b i n sekiz yüz tah­
v i l e taksim edilmiş (448.000) d ö r t yüz k ı r k sekiz b i n İ n g i l i z lirası iti­
barî resülmal i l e ihraç olunmuştur.
Hâmiline
muharrer
bir kıt'a tahvil senedi
No:
İ t i b a r î resülmali (10) on İ n g i l i z lirasıdır.
Y a r ı yarıya 1 kânunusani ve 1 temmuzda vacibüttediye olmak üzere
senede (10) on ş i l i n g faiz getirecek ve (5) beş ş i l i n g kıymetinde o l a n
b i r i n c i k u p o n 1 kânunusani 1940 vadesinde ödenecektir.
K u p o n l a r ı n tediyesi ve k u r ' a d a çıkmış o l a n t a h v i l l e r i n
aşağıda gösterilen müesseseler tarafından yapılacaktır.
Ankarada:
T ü r k i y e Cumhuriyet
L o n d r a ve pariste:
ödenmesi
Merkez Bankası ve Osmanlı Bankası.
Osmanlı Bankası ve icabında T ü r k i y e H ü k ü m e t i n i n
ile b u banka tarafından tayin edilecek müesseseler.
Brüksel de:
muvafakati
Bank dö Brüksel
Z ü r i h ve Amsterdam ve icabı halinde diğer yerlerde aynı suretle
Osmanlı Bankası tarafından gösterilecek müesseseler.
i ş b u tahvillerle k u p o n l a r ı Türkiyede b ü t ü n vergilerden m u a f ola­
caktır.
Tediye
akçesi:
İşbu t a h v i l i n resülmal
yedir.
ve f a i z i İ n g i l i z l i r a s ı olarak vacibüttedi-
Tediyeye vazolunan meblâğların m u k a b i l i h a m i l l e r i n i h t i y a r edeceği
tediye m a h a l l e r i n i n h e r hangi b i r i n d e k u p o n l a r ı n veya k u r ' a d a çıkmış
o l a n t a h v i l l e r i n ibraz e d i l d i k l e r i günün r a y i c i üzerinden h a m i l l e r e ma­
h a l l î para ile ödenecektir.
itfa:
i ş b u t a h v i l l e r her y a r ı y ı l ve 1 kânunusani 1940 tarihinden azamî
y i r m i sene zarfında itfa edilecek ve itfa akçesi her y a r ı y ı l evvelce
i t f a edilmiş olan t a h v i l l e r i n f a i z i y l e kabaracaktır. H e r vadede i t f a y a
tahsis edilen meblâğlar müteakib y a r ı y ı l zarfında tamamen k u l l a n ı ­
lacaktır, i t f a , t a h v i l l e r i n f i a t ı başabaştan aşağı ise B o r s a ' d a m u b a y a a
suretile ve fiatlar başabaşa ermiş veyahut başabaşı geçmiş ise k u r ' a
çekmek suretile yapılacaktır. Icabettiği zaman k u r ' a keşideleri 1 haziran
ve 1 kânunuevvel'de Osmanlı Bankası tarafından L o n f r a ' d a yapılacak
ve 1 haziranda k u r ' a d a çıkan t a h v i l l e r 1 temmuzda ve 1 kânunuevvelde
k u r ' a d a çıkan tahviller 1 kânunusanide b u vadelerin k u p o n l a r i y l e bir­
l i k t e tediyeye vaz'olunacaktır. K u r ' a d a çıkan tahviller, itibarî b a l i ğ l e r i
b i l f i i l tediyeye vaz'oloınduğu günden itibaren faiz getirmiyeceklerdir.
Müruru
zaman:
B u t a h v i l l e r i n tediyeye vazolundukları tarihten itibaren beş sene
zarfında tediyeye ibraz edilmemiş k u p o n l a r ı ve k u r ' a d a ç ı k t ı k l a r ı halde
tediyeye v a z e d i l d i k l e r i tarihten itibaren o n sene zarfımda ibraz olunmıyan t a h v i l l e r Hükümet lehine m ü r u r u zamana uğrayacaklardır.
Tediye karşılıklarının
Hükümetin
muteberdir.
Sayıfa : 122.17
(Resmî Gazete)
1939
tesisi:
İşbu t a h v i l l e r i n faiz ve itfa servisine a i d tediye k a r ş ı l ı k l a r ı Os­
m a n l ı Bankasında ıtesis olunacaktır. Y a r ı y ı l tediye k a r ş ı l ı k l a r ı b i r defa
teessüs edince, T ü r k i y e 'Cumhuriyeti H ü k ü m e t i bu y a r ı y ı l i ç i n , h a m i l ­
lere karşı her t ü r l ü borçtan beri olacaktır.
Hamillerin
temsili:
T ü r k i y e Cumhuriyeti H ü k ü m e t i nezdinde h a m i l l e r münhasıran
Robert Benson et C ° L t d . veya b u f i r m a n ı n b u hususta tayin edeceği
teşekkül tarafından temsil edilecektir.
T ü r k i y e Cumhuriyeti H ü k ü m e t i
Namına
Maliye Vekili
(matbu imza)
Sayıfa
12238
( Resmî Gazete )
Osmanlı Bankası bu tahvillerin faiz ve itfa servisine, tahvillerin
tamamile itasına kadar. Hükümetçe tediye olunacak y ı l taksitleri vasıtasile ve
t a r i h l i mukavelenamede kararlaştırılan şartlar dai­
resinde temin edecektir.
OSMANLI BANKASI NAMINA
(Matbu veya yazı i l e imza)
12 T E M M U Z 1930
Şu kadar k i . bu metindeki T ü r k A n o n i m E l e k t r i k Şirketi tasfiye
memurlarının «veyahut T ü r k A n o n i m E l e k t r i k hissedarları umumî heye­
tince bu husus i ç i n tayin edilebilecek olan hakikî veya hükmî şahısların»
ibaresi yerine Robert Benson et Co. L t d . 24 O l d B r o o d , Street L o n d o n
E. C. 2 (veya tarafından bu husus için tayin edilecek olan hakikî veya
hükmî şahısların' ibaresi ikame edilecektir.
Nafıa V e k i l i
Not: 1 —
Hükümetçe arzu edildiği takdirde b u tahvil T ü r k i y e Cumhuriyeti
H ü k ü m e t i mümessilinin dc matbu imzasını taşıyacaktır.
Not: 2 T a h v i l l e r i n tab'i esnasında Hükümetle şirket arasında teati olunup
3 ve 4 n u m a r a l ı zeyillerde münderiç bulunan mektupların mevzuunu
teşkil eden anlaşma nazarı itibare alınacaktır.
Lef: N o : 4
22 haziran 1939
Nafıa Vekâletine
Ankara
Lef: N o : 2
olunmuş
Yarı yılların
sıra N o : sı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
numaralı ve
olan % 5 faizli 1939 Türk
itfa
cetvelidir
Tedavülden çekile­
cek tahvil adedi
665
681
697
716
734
753
769
790
808
830
851
872
893
917
938
962
986
1013
1037
1063
tarihli
borcu
kanunla
ihraç
tahvilleri
Yarı yılların
sıra N o : sı
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Tedavülden
çekilecek
tahvil adedi
1089
1116
1145
1174
1201
1233
1265
1294
1328
1360
1394
1429
1466
1500
1538
1577
1618
1657
1699
1742
44800
Lef: N o : 3
Ankara:
22 haziran 1939
Robert Benson et C o . L t d .
Bu günkü tarihle İmzaladığımız mukaveleye atfen
tarih
ve
numaralı kanunla ihraç edilmiş % 5 f a i z l i 1939 T ü r k
Borcu tahvillerinin tarzı tediyesi hakkında t a r a f ı Devletlerinden yazıl­
mış olan b u günkü tarihli mektubu aldığımı ve münderecatını kabul
etmekte olduğumu arzeylerim.
Robert Benson Et C o . L t d .
Mümessili
Lef: No: 5
22 haziran 1939
T . C.
NAFIA VEKÂLEt
Robert Benson et C o . L t d .
Hükümetle aranızda bu gün imza edilmiş olan mukaveleye atfen iş­
bu mukavelenin b i r i n c i maddesi mucibince tarafınıza tediye olunacak
(450.000) dört yüz e l l i b i n T ü r k lirasının tarafınızdan intihab edilecek
m a l l a r ı n mubayaası ve aşağıda yazılı memleketlere ihracı suretile
(transferine) müsaade edileceğini beyan ederim.
1 — Türkiye'ye b i r k l i r i n g mukavelesile bağlı b i l c ü m l e memle­
ketler ;
2 — B u gün cari kararnamelerde gösterilen
(interchangeables)
memleketler;
3 — T ü r k i y e ile b i r ticaret muahedesile bağlı olmayan memleket­
ler;
İ k i ve üç n u m a r a l ı f ı k r a l a r d a yazılı memleketlere ticaret Vekâle­
tinin müsaadesi istihsal olunmak kaydile bu ihracat gerek bizzat tara­
fınızdan doğrudan doğruya ve gerek başkaları tarafından hesabınıza
yapılabilecektir
Bundan başka T ü r k i y e Cumhuriyeti H ü k ü m e t i n i n k l i r i n g muka­
velesile T u r k i v e ' v e bağlı memleketlere gönderilecek m a l l a r bedellerinin
k l i r i n g hesaplarından hariç kalmasına muvafakat eylediğimi ve ancak
mezkûr memleketlerin muvafakatinin istihsalinin tamamen size a i d ola­
cağını ve diğer memleketlere gönderilecek eşya bedellerinin memlekete
getirilmemesini şimdiden kabul ettiğimi beyan eylerim.
Nafıa V e k i l i
Hükümetle aranızda b u günkü tarih ile imzalanan mukavelede ya1J (
tarih ve
numaralı kanunla ihraç edilmiş
o l a n % 5 f a i z l i 1939 T ü r k borcu tahvilleri) mürettebatının 31 kânunu­
evvel 1940 tarihine kadar muvakkat ve istisnaî tarzı tediyesi hakkında
aramızda tekarrür eden aşağıda yazılı mutabakatı işbu mektupla teyid
eylerim.
z 1
B u müddet zarfında mezkûr tahvillere a i d taksitlerin T ü r k i y e H ü kûmetile eski Osmanlı B o r ç l a r ı D ü y u n u U m u m i y e M e c l i s i arasında
akdedilen ve T ü r k ve Fransız H ü k ü m e t l e r i arasında 18 temmuz 1938 ta­
rihinde teati edilen m e k t u p l a r l a tadil edilen 24 haziran 1936 t a r i h l i itilâfnanıe h ü k ü m l e r i dahilinde tediyesine ve bahsi geçen itilâfnamede ya­
pılacak her hangi b i r tadil, tahdid, tecdid veya temdidin 1939 t a h v i l l e r i
hakkında tatbikine Hükümetçe muvafakat e d i l d i ğ i n i beyan eylerim.
M u v a k k a t tediye r e j i m i hakkında
tarih ve
nu­
m a r a l ı kanunla ihraç edilmiş olan % 5 f a i z l i 1939 T ü r k borcu tahville­
r i n i n zahrına kaydedilecek metin elektrik şirketi i ç i n verilen % 5 f a i z l i
1938 T ü r k borcu tahvillerine dercedilecek metnin a y n i olacaktır.
Lef: No: 6
22 haziran 1939
T. C.
NAFIA VEKÂLEİ
M M . Robert Benson et C o . L t d .
Baylar:
B u günkü tarihle Hükümetle aranızda imzalanan mukaveleye at­
fen, gerek tarafınıza bu mukavelenin b i r i n c i maddesi mucibince tediye
olunacak (450.000) dört yüz e l l i b i n T ü r k l i r a s ı n ı n ; gerek
/
/
tarih
n u m a r a l ı k a n u n l a ihraç edilmiş 1939 T ü r k B o r c u tahville­
r i n i n malî servisini i f a i ç i n derpiş edilen senevî mürettebatın 3, 4 ve
12 T E M M U Z
S u vi f a -
1939
5 i n c i leflerdö münderiç hükümlere tevfikan tarafınızdan transferine
i m k â n hasıl o l u n c a y a kadar b u meblâğların, k a m b i y o k o n t r o l ü komis­
yonunun murakabesi altında olmak üzere, bankaya yatırılmasına yahut
bankaya tevdi edilecek hazine b o n o l a r ı veya tahvilât mubayaasında k u l ­
lanılmasına, b u n l a r d a n tevellüt edecek f a i z l e r i n bloke p a r a l a r hakkın­
d a k i ahkâma müsteniden transferinin icrasına veya T ü r k i y e ' d e m a l muba­
yaasına m ü t e a l l i k m a s r a f l a r d a kullanılmasına muvafakat
eylediğimi
beyan ederim.
Resülmali ise, mukavele ahkâmına tevfikan ve mezkûr ahkâm daire­
sinde k u l l a n ı l m a k üzere önceden müsaade istihsaline lüzum olmaksızın
transferi i c r a e d i l e b i l i r .
Nafıa V e k i l i
Lefs N o : 7
22 haziran 1939
N a f ı a Vekâletine
Ankara
Hükümetle aramızda bugünkü tarihle imzalanan mukavelenin mukaddemesindek» «bu üç şirketin m i k t a r l a r ı yukarıda yazılı o l a n l a r d a n
maada hiç b i r i m i l l î veya ecnebi kredi müesseselerine malî borç namile
b i r güna b o r ç l a r ı olmadığını» fıkrasına atfen «malî borç» tan üç şirkete
sermaye temini gayesile hesabı cari avansları veya vadeli avanslar yap­
mış olan malî müesseselere v a k i b o r ç l a r ı kast etmekte bulunduğumuzu
arzeyleriz.
E . L. G. ve D . W . A . G.
Mümessilleri
Liste: 1
A N K A R A E L E K T R İ K T. A . Ş.
A N K A R A H A V A G A Z I T. A . Ş.
22/6/1939
1)
tarihine
2) Boru
22 haziran 1939
22/6/1939
tarihine
tesisatı
Henüz garanti verilmediğinden hiç b i r tediyatta
3) Şalt
kadar açık kalan siparişler
tertibatı
3/4/1939 da A . E. G. B e r l i n firmasına sipariş edilmiştir.
T e s l i m : montaj dahil olmak üzere A n k a r a ' d a T u t a r ı R M . 34.895,10
Tediye ş e r a i t i : 1/3 R M . 11.631,70 siparişin ihalesinde
1/3 »
11.631,70 tesisatın tesellümünde
1/3 »
11.631,70 tesellümden üç ay sonra.
kısmı
bulunulmamıştır.
(türbin
temelleri)
26/4/1939 da Istanbulda Wayss und F r e y t a g firmasına ihale edilmiş­
tir. T u t a r ı T . L. 5.750.
Tediye şeraiti yoktur.
listesi
A N K A R A E L E K T R İ K T. A . Ş.
A N K A R A H A V A G A Z I T. A . Ş.
SANTRAL TEVSİATI:
RM.
22/6/1939
189.000—
T. L.
94.500
32.351,35
S i p . tarihi Sip. N o .
62.148,65
Müteakip siparişler
bulunulmamıştır.
Liste: 2
Liste 1
a) T ü r b i n
Tediye
siparişler
29/4/1939 da Fransız Seiffert C o . firmasına sipariş edilmiştir.
T e s l i m : montaj d a h i l olmak üzere A n k a r a ' d a t u t a r ı R M . 35.555,65
Tediye şeraiti: 1/3 R M . 11.852 siparişin ihalesinde
1/3 »
11.852 boru tesisatının h i n i tesellümünde
1/3 »
11.851,65 tesellümden üç ay sonra
4) İnşaat
A N K A R A E L E K T R İ K T. A . Ş.
A N K A R A H A V A G A Z I T. A . Ş.
A D A N A ELEKTRİK
T. A . Ş.
kadar açık kalan
Türbin
23/8/1938 de B e r l i n ' d e A . E. G. firmasına sipariş edilmişti.
T e s l i m : M o n t a j dahil o l m a k üzere A n k a r a ' d a t u t a r ı R M . 189.000
Tediye şeraiti: 1/3 siparişin ihalesinde.
1/3 malzemenin İstanbul'a vürudunda.
1/3 de m o n t a j ı n i k m a l i n d e ,
i l k 1/3 taksidi tutarı o l a n T. L. 32.351,35 tediye edilmiştir.
20/4/1939 tarihindeki müteakip sipariş t u t a r ı R M . 720
31/5/1939
»
»
»
»
R M . 625
Henüz tediyatta
Lef: No: 8
122J9
RM.
1.345.—
675
b) B o r u tesisatı
RM.
35.555,65
17.800,—
e) Şalt tertibatı
RM.
34.895,10
17.500,—
d) İnşaat kısmı
( t ü r b i n temelleri)
62.823,65
5.750,—
Liste 2
5.338,79
Memleket d a h i l i n d e k i siparişler
Liste 3
50.986,—
Ecnebi memleketlere verilen siparişler
T L.
160.198,44
T. L.
15.846,—
T. L.
176.044,44
Liste 4
A d a n a şirketi tarafından y a p ı l a n siparişler
M e l f u f listelerde tadat edilen siparişlerden başka, n o r m a l işlet­
meyi alâkadar eden; k ö m ü r ve mazot teslimatı mukaveleleri, sigorta mu­
kavelenameleri, telefon abonmanları, i c r a mukavelenameleri vesaire g i b i ,
ve yekûnu takriben üç b i n (3.000) T ü r k lirasını tecavüz etmiyen ve ehem­
miyetsiz bulunan c a r i işler mukavelelerini işaret etmek lâzım gelir.
tarihine
kadar açık kalan
F i r m a n ı n ismi
22/2/1939
7/39 O r m a n Ç i f t l i ğ i
28/4/1939 15/39 Pomerantz
21/4/1939
3168 Koç T i . Ş.
12/5/1939
3205 H a l i t C ı n g ı l l ı
31/5/1939
3240 L ü ' f i Işcan
1/6/1939
3243 H a l i l N a c i
5/6/1939
3219 Zonguldak P a z .
5/6/1939, 3248) Besim Ozgenel
13/6/1939İ 3259 İ
14/6/1939
3261 Köz n i k e l â j
14/6/1939
3263 H a l i t C ı n g ı l l ı
Şark Merkez Ecza
Deposu
3244
3250 K o ç Ticaret Ş.
3257
Yenişehir Ecz.
Koç Ticaret Ş.
3239 Y e r l i M a l l a r
A n k a r a Basım E v i
H a k k ı Gül
A . F , G.
22/2/1939
H i l â l Kırtasiye
siparişler
M a l z e m e n i n cinsi
Sayaç tablosu
Bakır tel
D a m direk
Boru
B a n d tamiri
Prağma bandı
Odun
Kireç
Tutarı
T.L.
260
1.924
1.215
52,42
51
37,50
21
49.87.
Manşon redüksiyon
D e m i r saç vs.
Muhtelif
25,200,
150.-
Benzin ve yağ
284,90
Mualecat
Muhtelif
Çanta
Muhtelif
M u h t e l i f tahminî
M i y a r topu
Kırtasiye
25,3
70,10
15,50,800,
10,8
96,7
5.338,7
Sayıfa:
12 T E M M U Z 1939
(Resmî G a z e t e )
12240
Tutarı
T.L.
Liste: 3
Sip. tarihi Sip N o
Malzemenin cinsi
Firmanrn ismi
A N K A R A E L E K T R İ K T. A . Ş.
9/9/1939
A N K A R A H A V A G A Z I T . A . Ş.
3.39 A . E. G .
Nakliyekûn
M o t o r muhafaza
213 A . E. C .
Fatura f a r k ı
19.346,—
şal1.000,-
teri taminen
28/12/1937
22/6/1939 tarihine kadar açık kalan siparişler
23/12/1938
~643
Tutari
S i p . tarihi S i p . N o .
Firmanın ismi
Malzemenin cinsi
T.L.
100,—
4.500 —
Gaz sayaçları
Elster
Gas
13/1/1939
13/12/1938
647 D a n u b i a
Hususî k ü r ü k
649 F r a n k f . 'Masch.
Oksijen
135-
450,—
dairesi
için
400 A . E. G .
Regülâtör spindel
413 A . E. C .
M o t o r muhafaza şalteri
85
13/1/1939
502 H u m b o l d Deutz
Yedek aksam
420
»
Sayaç tablosu
75
15/2/1939
507 Elater
Gaz sayaçları
5.000,—
426
»
2 tranformatör vs.
10/4/1939
509 Junkers
Kalerimetre
1.700.—
428
»
T ü r b i n için hurufat
31/5/1939
511 T a r n o p o l
Nihaî şalter
130 —
8/5/1939
512 A . E. G .
T e n v i r aksamı
55.—
5/6/1939
512 A . A s k a n i a
Enregistre kâğıt
30 —
431 Auerbach u. Scheibe
Saç makası için bıçak
441 A . E. C .
Kömür
442 M a n
Emniyet v a l f ı
447 A . E. G .
Luftdruckkühler
449
»
101
»
fırçaları
1.800 —
25700 —
so­
so—
1.100 —
yedek parçalar
Bau.
75-
19/1/1939
651 Röhrenverban
Çelik asfatlı boru
1.450-
19/1/1939
651 Stahlunion
T. Parçaları
Gleichrichter
225-
20/6/1939
513 Elster
Kniethermometre
Endverschl. Ete.
300.—
105 M a n
Su terazisi
528,-
109 A . E. G .
500 sayaç
110
M u k a y y i t kâğıt
»
70-
111 G E B R . Söll
izolatör mesnedi
112 A . E . G.
Cereyan m ü b e d d i l i vs.
250 —
113 M a n
M e n h o l Salmastraları
145,-
115 A . E. G . / M a n
Termometre
100,—
116 Balcke
B i l y a l ı yatak
5 -
118 Stotz kontankt
İzolatör mesnedi
40,-
119 A . E. G .
Şalt tertibatı
80 —
120 F r ö h l i c h
2 resim masası
500 sayaç
2.250 —
125 L a b a g
Mufelofen
300 —
132 M a n
Emniyet v a l f ı
208,—
133 Stotz kontakt
Sigorta elemanı
136 A . E. G .
Mesafe termometresi
E. G .
112 A . E. G .
Kömür
143 Stein
Mersedes
149 Balcte
151 Arca-regler
153 Hooketaal
»
fırçaları
parçalar
148 vTilh. Hofmar.n
Liste: 4
Adana Elektrik T ü r k Anonim Şirketi
22/6/1939 tarihine kadar açık kalan siparişler
Sip. tarihi S i p N o .
ı utan
T.L.
Malzemenin cinsi
Firmanın ismi
400 —
Stoteokkasîen Ta'ım.
Nihaî şalteri
147 A . E. G .
l i y e \esaire masarif dahil değildir.
240 —
A y ı r ı c ı şalt kasası tah­
141 A . E. G .
146 A . E. G .
B u siparişler sif Haydarpaşa olup tutarlarına gümrük resmi, nak­
70-
minen
\.
50.986,—
725 —
123 A . E. G .
140
500,—
2.250,—
350 —
137 A . E. G .
17.000-
için
50.30.—
10/6/1939
748 S o k o n i
25/5/1939
21 B e r g o l i n
16/5/1939
19 Karamançılar
100 —
yedek
tahminen
Sigorta malzemesi tah­
minen
Projektörler
Klemensler
Laufraeder
Lâstik salmastra
Kablo
275 —
660 —
OSO­
SO,—
50,—
500.—
350 —
2.250,—
20,—
154 A . E. G .
M uf vesaire tahminen
155 A . E. G .
500 sayaç
156 T a m a p o l
D i y a g r a m kâğıdı
157 W i l l e
Anahtar
158 A . E. G .
A m p u l vesaire tahm.
750,—
159 Stotz kontankt
Sterntöpfe
140 —
ÓD,—
Şirketi
2/2/1938
67 A . E. G .
8
1 S i l i n d i r kapağı
1.300,—
5 kuvvet sayacı
200,—
2 Sayaç
50 Ü t ü
170,—
250,—
4
»
29/11/1938
63
»
23/5/1939
19
*
14/6/1939
22
»
23/5/1939
17 B u r l a biraderi.
1500 m N G A - teli
55 vantilatör
1500 m N G A - teli
50 porselen armatörü
225.—
902,—
225,—
41,—
Senelerinde muhtelif f i r m a l a r a yapılan 33 siparişten
bakiye kalan 74 cins malzeme
20/6/1939
340.—
»
27/1/1939
1938-1939
\
A n k a r a Elektrik
500,—
10/12/1938
700,-
10 aded d e m i r direk }
700 kg. U - demiri
21/6/1939
8.700,-
150 ton motorin
1000 k g . direk boyası
2.527,—
Şehrin kendi dahilindeki f i r m a l a r d a n yapılan demir
siparişi
266,—
15.846,—
19.346,—
12 T E M M U Z
1939
Sayfa: 12241
(Resmi Gazete)
mm
T. B . M . M . K A R A R L A R I
U r f a Mebusu A l i Saib U r s a v a ş ı n t e ş r i i
masuniyeti h a k k ı n d a
Ç a n k ı r ı Mebusu H ü s e y i n Cahid Y a l ç ı n ı n
t e ş r i i masuniyeti h a k k ı n d a
Karar
No:
1134
Ç a n k ı r ı Mebusu
Hüseyin
Cahid
Yalçına
isnad
edilen,
Yedigün
Karar
No:
1138
Urfa
Mebusu
Adi Saib U r s a v a ş a
isnad edilen, b i r
polisi
vazife
Said
b a ş ı n d a tahkir etmek s u ç u n u n , T e ş k i l â t ı Esasiye K a n u n u n u n 12 ve 27
H o c a y ı t a h k i r etmek s u ç u , Teşki'lâlı Esasiye K a n u n u n u n 12 ve 27 inci
n c i maddelerinde yazılı c ü r ü m l e r haricinde k a l d ı ğ ı g ö r ü l d ü ğ ü n d e n Da­
Gazetesinde yazdığı b i r yazı ile eski
E l â z ı ğ Mebusu
Müteveffa
maddelerinde yazılı c ü r ü m l e r haricinde o l d u ğ u n d a n D a h i l î Nizanmame-
h i l î Nizamnamenin 180 nci maddesinin i k i n c i f ı k r a s ı mucibince takib
n i n 180 inci maddesinin i k i n c i fıkrası mucibince takib ve muhakeme­
ve muhakemesinin devre sonuna b ı r a k ı l m a s ı n a k a r a r verilmiştir.
sinin devre sonuna b ı r a k ı l m a s ı n a k a r a r v e r i l m i ş t i r .
6/7/1939
6/7/1939
U r f a Mebusu Ş e r e f U l u ğ u n teşrii
masuniyeti h a k k ı n d a
Ç o r u h Mebusu A s ı m Usun t e ş r i î
masuniyeti h a k k ı n d a
Karar
No:
Karar
No:
1139
U r f a Mebusu Şeref U l u ğ a isnad edilen, memuriyet vazifesini
1135
ih­
m a l ve sui'istimal s u ç u n u n , T e ş k i l â t ı Esasiye K a n u n u n u n 12 ve 27 n c i
Ç o r u h Mebusu
A s ı m U s a isnad edilen, E m i n Ç o ş k u n d e r e y e
iftira
maddelerinde yazılı c ü r ü m l e r haricinde o l d u ğ u g ö r ü l d ü ğ ü n d e n
etmek ve mevkufiyetine sebebiyet vermek suçu, T e ş k i l â t ı Esasiye K a ­
Nizamnamenin 180 nci maddesinin 2 inci fıkrası
nunumun 12 ve 27 n c i maddelerinde yazılı c ü r ü m l e r haricinde o l d u ğ u n ­
muhakemesinin devre sonuna b ı r a k ı l m a s ı n a k a r a r v e r i l m i ş t i r .
d a n D a h i l î Nizamnamemin 180 inci maddesinin 2 n c i fıkrası mucibince
Dahili
mucibince takib
ve
6/7/1939
takib ve muhalkemesinin devre sonuna b ı r a k ı l m a s ı n a karar v e r i l m i ş t i r .
6/7/1939
Akşehirin Böğrüdelik Köyü nüfusunda kayıdlı Kürd
H a s a n o ğ l u Remzi Uzunun ö l ü m c e z a s ı n a
çarptırılması hakkında
Karar No: 1140
İ s t a n b u l Mebusu General Refet Belenin
t e ş r i î masuniyeti h a k k ı n d a
Karar
No:
B o l v a d i n i n İ s h a k l ı Nahiyesinden D e r v i ş kızı Behiyeyi, zorla ırzına
geçtikten sonra,
1136
öldürmekten
suçlu A k ş e h i r i n
Ağır Ceza Mahkemesince verilen
İstanbul Mebusu
Böğrüdelik
Köyünden
K ü r d H a s a n o ğ l u 1324 d o ğ u m l u R e m z i U z u n h a k k ı n d a A f y o n Karahisar
General Refet Baleye isnad edilen, ruhsatname-
siz i k i ay radyo k u l l a n m a k suretile Telsiz K a n u n u n a m u h a l i f
hareket
etmek s u ç u n u n , T e ş k i l â t ı Esasiye Kanununum 12 ve 27 n c i maddelerinde
y a z ı l ı c ü r ü m l e r haricinde o l d u ğ u g ö r ü l d ü ğ ü n d e n
Dahilî Nizamnamenin
ve Temyiz M a h k e m e s i Ceza
Heyetinden sadir olan 18/5/1939 tarih ve 224/201 s a y ı l ı
Umumi
ilân
ile tasdik
edilen ö l ü m cezasının değiştirilmesini ve hafifileştiril mesini
müstelzim
bir sebeb g ö r ü l e m e d i ğ i n d e n T e ş k i l â t ı Esasiye K a n u n u n u n 26 n c i mad­
desi mucibince bu cezanın infazına k a r a r verilmiştir.
180 n c i maddesinin 2 nci fıkrası mucibince takib ve muhakemesinin
devre sonuna b ı r a k ı l m a s ı n a k a r a r
6/7/1939
verilmiştir.
6/7/1939
B u r d u r u n Susuz K ö y ü n d e n D o b r i c a l ı o ğ u l l a r ı n d a n
Mustafa o ğ l u N u r i Denizin ö l ü m c e z a s ı n a
çarptırılması hakkında
M u ğ l a Mebusu Yunus Nadinin t e ş r i î
masuniyeti h a k k ı n d a
Karar
No:
1137
Karar
No:
1141
Bucak Kazasının K o k l a n Köyünden Feyzi kızı Duduyu
ve cebren ı r z ı n a geçmek ve k a r d e ş i M u s t a f a y ı
M u ğ l a Mebusu Y u n u s Nadiye isnad edilen, 27/1/1939 tarihli C u m ­
öldürmek
kaçırmak
suçlarından
maznun Susuz K ö y ü n d e n D o b r i c a l ı o ğ u l l a n n d a n M u s t a f a o ğ l u
1324
do­
huriyet Gazetesinde S ü l e y m a n Sedeni tahkir etmek ve M a t b u a t K a n u ­
ğ u m l u N u r i Deniz h a k k ı n d a B u r d u r A ğ ı r Geza Mahkemesince verilen ve
numun 38 nci maddesine m u h a l i f n e ş r i y a t y a p m a k s u ç l a r ı n ı n , T e ş k i l â t ı
Temyiz Mahkemesi B i r i n c i Ceza Dairesinden s a d ı r olan 16/7/1938 tarih
Esasiye K a n u n u n u n 12 ve 27 nci maddelerinde yazıIı c ü r ü m l e r haricinde
ve 1290/2859 s a y ı l ı
o l d u ğ u g ö r ü l d ü ğ ü n d e n D a h i l î Nizamnamenin 180 nci maddesinin 2 nci
mesini ve d e ğ i ş t i r i l m e s i n i m ü s t e l z i m bir sebeb g ö r ü l e m e d i ğ i n d e n Teş­
fıkrası mucibince takib ve muhakemesinin devre sonuna b ı r a k ı l m a s ı n a
k i l â t ı Esasiye K a n u n u n u n 26 n c i maddesi mucibince b u cezanın
karar verilmiştir.
zına k a r a r verilmiştir.
6/7/1939
ilân
ile tasdik edilen ö l ü m c e z a s ı n ı n
6/7/1939
hafifleştiriiinfa­
S a y ı f a : 12242
12 T E M M U Z 1939
(Resmi Gazete)
Burhaniyenin Hacıahmed Mahallesinden Elmasoğlu
Ragıp Seçerin ölüm cezasına
çarptırılması hakkında
Ürkmer hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve Temyiz
Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinden sadır olan 28/2/1939 tarih ve
154/652 sayılı ilâm î l e tasdik edilen ölüm cezasının
ve hafifleştirilmesini
Karar No: 1142
değiştirilmesini
müstehzim bir sebeb görülemediğin den Teşkilâtı
Esasiye Kanununun 26 n c ı maddesi mucibince bu cezanın infazına ka­
Burhaniyenin Baba Köyünden İslâmı öldürmekten suçjlu Burha­
rar verilmiştir.
6/7/1939
niyenin Hacıahmed Mahallesinden Elmasoğlu 1327 doğumlu Ragıb Se­
çer hakkında Burhaniye Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve Temyiz
Mahkemesi Ceza Umumî Heyetinden sadır olan 15/5/1939 tarih ve
402/37 sayılı i l â m ile tasdik edilen ölüm cezasının «(değiştirilmesini ve
hafifleştirilmesini müstelzim bir sebeb görülemediğinden Teşkilâta Esa­
siye Kanununun 26 ncı maddesi mucibince bu cezanın infazına karar
verilmiştir.
6/7/1939
Sungurlunun Şingiller Köyünden Nurioğlu Bayram
Kalelinin ölüm cezasına çarptırılması
hakkında
Karar No; UM
Sungurlunun Şingiller Köyünden Necib î l e Osman Kâhyayı ta-
Çatalcanın Gökçeli Köyünden Mustafaoğlu Âli
Ürkmerin ölüm cezasına çarptırılması
hakkında
ammüden öldürmekten suçlu aynı köyden Nurioğlu 1316 doğumlu Bayram
Kaleli hakkında Çorum Ağır Ceza Mahkemesince verilen ve Temyiz
Mahkemesi Geza Umumî Heyetin don
sadır olan 15/5/1939 tarih ve
121/209 sayılı ilâm ile tasdik edilen ölüm cezasının değiştirilmesini
Karar No; 1143
ve hafifleftirilmesini müştekini bâr sebeb görülemediğinden Teşkilâtı
Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi mucibince bu cezanın infazına karar
Çatalcanın Gökçeli Köyünden Süleymanoğlu Asımı ve karısı Ne-
verilmiştir.
6/7/1939
fiseyi öldürmekten suçlu aynı köyden Mustafaoğlu 1324 doğumlu A l i
TAMİMM
Muamele Vergisi Umumi tebliği
Seri No: 81
2
Kararname No: 11280
ÖZÜ; Kepenekleri imal eden müesseselerin
3535 sayılı kanunun « S fıkrasına it­
hal edildiği hakkında:
24/9/1938 tarihli ve 2/9466 sayılı kararnameye ektir:
Çobanların giymekte oldukları kepeneği imal etmekte olup kul­
landıkları muharrik kuvvetleri beş beygiri ve işçi adedleri onu geçme­
yen müesseselerin kanunun neşri olan 16/7/1938 tarihinden muteber
olmak üzere 3535 sayılı kanunun birinci maddesinin « S » fıkrasına idhal edilerek muamele vergisinden muaf tutulması; Maliye Vekilliğinin
10/6/1939 tarihli ve 16011 sayılı tekili üzerine, bahsi geçen fıkranın ikinci
maddesine tevfikan İcra Vekilleri Heyetince 12 haziran 1939 tarihinde
kabul olunmuştur.
5/7/1939
79 seri numaralı umumî tebliğe ektir:
2430 sayılı kanunun 2 nci maddesine 3535 sayılı kanunla eklenen
«S» fıkrasile verilen salâhiyete müsteniden îcra Vekilleri Heyeti tara­
fından bu kerre ittihaz olunan ve bir sureti yukarıya çıkarılan 2/11280
sayılı ve 20/6/1939 sayılı kararname ile çobanların giymekte oldukları
kepeneği imal eden ve muharrik kuvveti b e ş beygiri ve işçi sayısı onu
geçmeyen müesseseler 3535 sayılı kanunun neşri tarihi olan 16/7/1938
tarihinden itibaren muamele vergisinden istisna edilmiştir.
Mezkûr müesseseler namına şimdiye kadar yapılan tarhiyat ve
tahsilat hakkında 71 seri numaralı umumî tebliğin son bendinde göste­
rilen esaslar dairesinde muamele ifası ve kâfi nüshası gönderilen umu­
m î tebliğin merkez ve mülhakat malmemurlarına tebliği rica olunur.
5/7/1939
İ L Â N L A RR
M . M. V . Satın A l m a Komisyonundan
1 — Bir aded plan ya tezgâhı kapalı zarf usulile satın alınacaktır.
Muhammen bedeli 30.000 lira olup ilk teminat miktarı 2250 liradır.
2 — Kapalı zarfla eksiltmesi 15/8/1939 sah günü saat 11 de Ve­
kâlet Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır.
saikle birlikte ilk teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir
saat evveline kadar Komisyona makbuz mukabili vermeleri lâzımdır.
149/4-2
3 — Şartnamesi her gün Komisyondan 150 kuruş mukabilinde
alınabilir.
1 — Bir aded Dural Tramp fırını kapalı zarf usulile eksiltmeye
konulmuştur. Muhammen bedeli 15.000 lira olup ilk teminat miktarı
1125 liradır.
4 — İsteklilerin kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı ve­
2 — Kapalı zarfla eksiltmesi 16/8/1939 çarşamba günü saat 15 de
V e k â l e t Satın A l m a K o m i s y o n u n d a
3 — Ş a r t n a m e s i her
Sayfa: 12243
(Resmi Gazete)
12 T E M M U Z 1939
Dahiliye V e k â l e t i n d e n :
yapılacaktır.
gün Komisyonda
görülebilir.
4 — İsteklilerin kanunun i k i ve ü ç ü n c ü maddelerinde yazılı ve­
saikle birlikte i l k teminat ve teklif m e k t u p l a r ı n ı ihale saatinden en
geç bir saat evveline kadar makbuz m u k a b i l i K o m i s y o n a vermeleri lâzımdır.
150/4-2
İ n e g ö l K a s a b a s ı n ı n m e s k û n ve gayri m e s k û n 210 h e k t a r l ı k sahası­
nın h a l i h a z ı r h a r i t a l a r ı ile bunu çevreleyen 60 hektarla 270 hektara
varan s a h a n ı n 1/4000 m i k y a s l ı takeometrik h a r i t a s ı n ı n a l ı m ı işi eksilt­
meye ç ı k a r ı l m ı ş t ı r .
İ ş i n maktu bedeli 4200 l i r a d ı r .
M u v a k k a t teminat 315 l i r a d ı r .
Eksiltme 20 temmuz 1939 p e r ş e m b e g ü n ü saat 15 de İ n e g ö l Belediye
b i n a s ı n d a Belediye Eksiltme K o m i s y o n u t a r a f ı n d a n y a p ı l a c a k t ı r .
1 — 1000 (bin) ton k r i p l e k ö m ü r ü k a p a l ı zarfla eksiltmeye konulm u ş t u r . M u h a m m e n bedeli beher tonun 20 l i r a d a n t u t a r ı 20.000 l i r a d ı r .
İ l k teminat m i k t a r ı 1500 l i r a d ı r .
2 — K a p a l ı zarfla eksiltmesi 14/7/1939 cuma g ü n ü saat 15 de Vekâ­
let Satın A l m a K o m i s y o n u n d a y a p ı l a c a k t ı r .
3 — Ş a r t n a m e s i her g ü n komisyonda g ö r ü l e b i l i r .
4 — İ s t e k l i l e r i n kanunun i k i ve ü ç ü n c ü maddelerinde yazılı ve­
saikle b i r l i k t e i k teminat ve teklif m e k t u p l a r ı n ı n ihale s a a t ı n d a n bir
saat evvelin kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri.
152/4-4
Eksiltmeye iştirak edeceklerin Belediyeler İ m a r Heyetinden i ş t i r a k
vesikası a l m a l a r ı ve bunu teklif m e k t u p l a r ı n a k o y m a l a r ı l â z ı m d ı r .
Ş a r t n a m e l e r İ n e g ö l Belediyesinden ve A n k a r a d a Belediyeler İ m a r Heyeti Fen Ş e f l i ğ i n d e n p a r a s ı z a l ı n a b i l i r . T e k l i f l e r i n tayin edilen g ü n d e
saat 14 de kadar İ n e g ö l Belediye R e i s l i ğ i n e verilmesi veyahut posta i l e
bu saattan evvel g ö n d e r i l m i ş b u l u n m a s ı l â z ı m d ı r .
187/4- 3
B o ğ a z l ı y a n K a s a b a s ı n ı n m e s k û n ve gayri m e s k û n 150 h e k t a r l ı k
s a h a s ı n ı n h a l i h a z ı r h a r i t a l a r ı n ı n a l ı m ı işi eksiltmeye ç ı k a r ı l m ı ş t ı r .
İşin maktu bedeli 2500 l i r a d ı r .
Muvakkat teminat 187,5 l i r a d ı r .
1 — Ç o r l u d a k a p a l ı zarf
cephanelik ve karakol b i n a s ı yaptırıla­
caktır. Keşif bedeli (24.906,17) l i r a d ı r . İ l k teminat m i k t a r ı 1868 l i r a d ı r .
2 — K a p a l ı zarfla eksiltmesi 12/7/1939 ç a r ş a m b a g ü n ü saat 15 de
V e k â l e t Satın A l m a K o m i s y o n u n d a y a p ı l a c a k t ı r .
3 — Ş a r t n a m e proje ve p l â n l a r 125 k u r u ş mukabilinde her g ü n
komisyondan a l ı n a b i l i r .
4 — İ s t e k l i l e r i n kanunun i k i ve ü ç ü n c ü maddelerinde yazılı ve­
saikle birlikte i l k teminat ve teklif m e k t u p l a r ı n ı en geç ihale saatinden
bir saat evveline kadar k o m i s y o n a makbuz m u k a b i l i vermeleri l â z ı m d ı r .
153/4-4
İ h a l e 20 temmuz 1939 p e r ş e m b e g ü n ü saat 15 de B o ğ a z l ı y a n Belediye
Dairesinde y a p ı l a c a k t ı r .
İ s t e k l i l e r i n vaktinde Belediyeler İ m a r Heyeti Fen Ş e f l i ğ i n d e n işti­
rak vesikası a l m a l a r ı ve bunu teklif m e k t u p l a r ı n a k o y m a l a r ı l â z ı m d ı r .
Mukavele ve ş a r t n a m e l e r : B o ğ a z l ı y a n Belediyesinden ve A n k a r a d a
Belediyeler İ m a r Heyetinden p a r a s ı z a l ı n a b i l i r .
T e k l i f m e k t u p l a r ı tayin edilen g ü n d e saat 14 de kadar B o ğ a z l ı y a n
Belediye R e i s l i ğ i n e verilmelidir. Veyahut posta ile g ö n d e r i l d i ğ i n d e bu
saatta belediyeye vasıl o l m u ş b u l u n m a l ı d ı r .
188/4- 3
S ı h h a t ve İçtimaî Muavenet V e k â l e t i n d e n :
1 — Keşif bedeli 77563 y e t m i ş yedi b i n beş yüz a l t m ı ş ü ç l i r a 35
kuruş olan Ankarada Piyade Alayı Kışlası ikmali inşaatı kapalı
zarfla
Yerli kök kömürü alınacak
eksiltmeye k o n m u ş t u r .
V e k â l e t k a l o r i f e r i için açık eksiltme ile (125 ton y e r l i kök k ö m ü r ü
2 — Eksiltmesi 28/7/1939 cuma g ü n ü saat 11 dedir.
a l ı n a c a k t ı r . Muvakkat
3 — İ l k t e m i n a t ı 5128 l i r a 20 k u r u ş olup ş a r t n a m e s i 388 k u r u ş mu­
teminatı
(244)
l i r a d ı r . Açık eksiltme 19/7/1939
ç a r ş a m b a g ü n ü saat 11 de vekâletteki hususî komisyonda y a p ı l a c a k t ı r .
k a b i l i n d e komisyondan a l ı n ı r .
Ş a r t n a m e s i n i g ö r m e k isteyenlerin m e z k û r komisyona m ü r a c a a t
4 — Eksiltmeye gireceklerin k a n u n î teminat ve 2490 s a y ı l ı kanunun
209/4-3
2, 3 ü n c ü maddelerinde yazılı belgeler ve bu gibi i ş l e r l e iştigal ettiklerine
dair Ticaret O d a s ı n d a n a l a c a k l a r ı vesikalarla b i r l i k t e z a r f l a r ı n ı
et­
meleri i l â n olunur.
ihale
s a a t ı n d a n behemehal bir saat evveline kadar M . M . V . S a t ı n A l m a K o ­
misyonuna vermeleri.
251/4-1
A s k e r î F a b r i k a l a r U . M ü d ü r l ü ğ ü M e r k e zZ
Satın A l m a Komisyonundan
3 kalem kösele ve vaketa a l ı n a c a k
1 — Keşif bedeli 57747 e l l i yedi b i n yedi yüz k ı r k yedi l i r a 97 ku­
r u ş olan m u h a f ı z a l a y ı k ı ş l a s ı i k m a l i i n ş a a t ı k a p a l ı zarfla
5 T o n s a r ı vaketa
eksiltmeye
5
konmuştur.
»
0,2 »
S a r ı sabunlu kösele
K a y a s a l ı k kösele
2 — Eksiltmesi 28/7/1939 cuma g ü n ü saat 11,30 on b i r b u ç u k t a d ı r .
T a h m i n edilen bedeli (25.500) l i r a olan y u k a r ı d a cins ve m i k t a r ı
3 — İ l k t e m i n a t ı 4137 l i r a 40 k u r u ş olup ş a r t n a m e s i 290 k u r u ş mu­
y a z ı l ı vaketa ve k ö s e l e l e r Askerî F a b r i k a l a r U m u m M ü d ü r l ü ğ ü Merkez
Saitın A l m a K o m i s y o n u n c a
k a b i l i n d e komisyondan a l ı n ı r .
4 — Eksiltmeye gireceklerin k a n u n î teminat ve 2490 sayılı kanunun
ihale edilecektir. Ş a r t n a m e
1/8/1939 salı g ü n ü saat 35, 30 da p a z a r l ı k l a
(1)
lira
(28)
k u r u ş mukabilinde
komis­
2, 3 ü n c ü maddelerinde yazılı belgeler ve b u g i b i işlerle i ş t i g a l elttikle-
y o n d a n verilir. T a l i p l e r i n muvakkat teminat olan
rine dair ticaret o d a s ı n d a n - a l a c a k l a r ı vesikalarla birlikte ihale saatin­
r u ş ve 2490 n u m a r a l ı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki
den behemehal b i r saat evveline kadar z a r f l a r ı n ı M . M . V . Satın A l m a
yoncu
Komisyonuna
Ticaret O d a s ı vesikasi'le m e z k û r g ü n ve saatte komisyona m ü r a c a a t l a r ı .
vermeleri.
252/4-1
(1912) »lira (50)
ku­
vesaikle komis­
o l m a d ı k l a r ı n a ve b u işle a l â k a d a r T ü c c a r d a n o l d u k l a r ı n a
237/4-1
dair
Sayıfa:
( Resmî Gazete )
12244
D E V L E T D E M İ R Y O L L A R I U. M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N D E N
12 T E M M U Z
1939
1 — B u i n ş a a t ı n muhammen bedeli 200.000 l i r a d ı r .
a
2 — istekliler bu işe aid ş a r t n a m e vesair e v r a k ı Devlet D e m i r y o l ­
M u h a m m e n bedeli 20.000 l i r a olan takriben 2000 ton hurda ban­
daj çeliği 20/7/1939 p e r ş e m b e günü saat 15,30 da k a p a l ı zarf usulü ile
larının Ankara
veznesinden (10)
B u işe girmek isteyenlerin 1500 l i r a l ı k muvakkat teminat ile ka­
alabilirler.
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini a y n ı g ü n saat 14, 30 a kadar
y o l l a r ı Y o l Dairesinde toplanacak merkez ] nci K o m i s y o n u n c a
4 — Eksiltmeye
Ş a r t n a m e l e r p a r a s ı z olarak A n k a r a d a Malzeme Dairesinden, Hay-
girebilmek için
isteklilerin
teklif m e k t u b l a r ı
ile
(birlikte a ş a ğ ı d a y a z ı l ı teminat ve vesaiki a y n ı g ü n saat 15 e k a d a r K o ­
misyon R e i s l i ğ i n e tevdi etmiş o l m a l a r ı
dağıtılacaktır.
yapı­
lacaktır.
K o m i s y o n R e i s l i ğ i n e vermeleri l â z ı m d ı r .
d a r p a ş a d a T e s e l l ü m ve Sevk Şefliğinden
l i r a bedel m u k a b i l i n d e
3 — Eksiltme 27/7/1939 p e r ş e m b e g ü n ü saat 16 da Devlet Demir­
Ankarada İ d a r e b i n a s ı n d a a r t ı r m a usulü ile s a t ı l a c a k t ı r .
lâzımdır.
a - 2490 sayılı kanun a h k â m ı n a uygun 11250 l i r a l ı k muvakkat te­
196/4- 4
minat.
b - B u kanunun tayin ettiği vesikalar.
Muhammen bedeli 14.400 l i r a olan a ş a ğ ı d a isim ve m i k t a r ı yazılı
5 kalem malzeme 24/7/1939 pazartesi g ü n ü saat 15 de t a a h h ü d ü n ü ifa
edemeyen m ü t e a h h i d i n a m ı n a açık eksiltme usulile A n k a r a d a İ d a r e bi­
n a s ı n d a satın a l ı n a c a k t ı r .
c - Münakalât
kası
Vekâletinden
alınmış bu
işe mahsus ehliyet
vesi­
( İ s t e k l i l e r i n ihale g ü n ü n d e n en az sekiz g ü n evvel b i r istida
Münakalât
Vekâletine müracaat
etmeleri ve ehliyet vesikasının
ile
veril­
mesine esas olacak belgeleri i s t i d a l a r ı n a raptetmeleri ' l â z ı m d ı r ) .
Bu işe girmek isteyenlerin (1080) lirlaık muvakkat teminat i l e ka­
nunun tayin ettiği v e s i k a l a r ı hamilen eksiltme s a a t ı n a kadar komisyonda
5 — B u iş için evvelce eksiİDme e v r a k ı satın a l a n l a r ı n ,
eksikıne
ısartnamesİndekıi ihale t a r i h i n i tashih eiltirmek üzere b u e v r a k l a b i r l i k t e
isbatı v ü c u d etmleri l â z ı m d ı r .
Devlet D e m i y o l l a r ı Y o l dairesine m ü r a c a a t etmeleri.
Ş a r t n a m e l e r p a r a s ı z olarak A n k a r a d a Malzeme Dairesinden, Hayd a r p a ş a d a T e s e l l ü m ve Sevk Ş e f l i ğ i n d e n
243/4-1
dağıtılacaktır.
Miktarı
Kg.
sam
K a n a r y a sarısı toz boya
1000
İngiliz kınmızısı aşı toz b o y a
1000
Ticaret V e k â l e t i İç Ticaret U m u m M ü d ü r l ü ğ ü n d e n :
İngiliz yeşili aşı toz boya
3000
V e r m i n y u m toz boya
2000
30 i k i n c i teşrin 1330 t a r i h l i kanun h ü k ü m l e r i n e tevfikan T ü r k i y e d e
Oksit dö fer
8000
iş y a p m a ğ a i z i n l i bulunan ecnebi ş i r k e t l e r d e n Nestle A n d A n g l o - S ü i s
217/4-3
H o l d i n g K o m p a n i L i m i t e d İsviçre « A n o n i m » Ş i r k e t i bu kerre m ü r a c a ­
a t l a ; T ü r k i y e d e k i mevcudat ve m a t l u b a t ı n ı n kâffesini merkezi İ s v i ç r e ' d e
A n k a r a İstasyonu c i v a r ı n d a kalorifer, elektrik ve sıhhî tesisatı da da­
h i l olmak ü z e r e bir hastahane b i n a s ı inşası k a p a l ı zarf usulile ve vahidi
fiat ü z e r i n d e n eksiltmeye k o n m u ş t u r .
Vevey ş e h r i n d e k â i n Nestle A n d A n g l o - S ü i s konden sed M i l k
L i m i t e d İsviçre « A n o n i m » Ş i r k e t i n e temlik ve İ s t a n b u l d a
Kompani
FerikÖyünde
A r p a s u y u s o k a ğ ı n d a k â i n 27 n u m a r a l ı f a b r i k a n ı n e m l â k ve tesisatını da
1 — B u İnşaatın muhammen bedeli 285,000 ( i k i yüz seksen beş bin)
liradır.
z i k r i geçen şirkete icar etmiş o l d u ğ u n d a n , T ü r k i y e d e k i her t ü r l ü
ve sınaî faaliyetini
2 — î s t e k l i l e r bu işe aid ş a r t n a m e vesair e v r a k ı Devlet D e m i r y o l ­
l a r ı n ı n A n k a r a ve Sirkeci veznelerinden 14,25 l i r a bedel mukabilinde ala­
ticafî
1 s o n k â n u n 1937 tarihinden itibaren tamamen tatil
e y l e d i ğ i n i b i l d i r m i ş ve lâzım gelen e v r a k ı v e r m i ş t i r .
Keyfiyet i l â n olunur.
bilirler
137/3- 2
3 — Eksiltme, 31/7/1939 tarihinde pazartesi g ü n ü saat 16 da A n k a ­
rada Devlet D e m i r y o l l a r ı Y o l Dairesinde toplanacak Merkez B i r i n c i K o ­
misyonunca y a p ı l a c a k t ı r .
4 — Eksiltmeye
girebilmek için isteklilerin
teklif m e k t u p l a r ı
ile
birlikte a ş a ğ ı d a yazılı teminat ve vesaiki aynı g ü n saat 15 e k a d a r komis­
yona tevdi etmiş o l m a l a r ı l â z ı m d ı r .
,a - 2490 sayılı kanun a h k â m ı n a uygun olarak 15150 liralık muvak­
Darende A s l i y e Mahkemesinden:
kat teminat,
b
Darendenin B e y b a ğ ı M a h a l l e s i n d e n Ç o r t a n c ı o ğ u l l a r ı n d a n
B u kanunun tayin ettiği vesikalar,
c - İsteklinin en az yüz bin l i r a k ı y m e t i n d e emsali bir inşaat işini
b a ş a r m ı ş o l d u ğ u n a dair vesika,
oğlu Ayşeden
doğma
1330
doğumlu
N u r i Ö d ü n Darende
Ömer
nüfusunda
k a y ı t l ı iken 22/11/1341 tarihinde M e r s i n M a h m u d i y e M a h a l l e s i n i n
d - M ü n a k a l â t V e k â l e t i n d e n bu işe mahsus a l ı n m ı ş ehliyet vesikası.
(Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz g ü n evvel bir
istida
ile m ü r a c a a t edilmesi ve v e s i k a n ı n verilmesine esas olacak belgelerin
istidaya r a p t ı l â z ı m d ı r . )
ya­
b a n c ı 99 hanesine i k i n c i defa olarak k a y d e d i l d i ğ i M e r s i n Darende nü­
fus daireleri a r a l a r ı n d a cereyan eden muhabereden a n l a ş ı l m ı ş
âmme
namına
Asliye Hukuk
Mersin
Nüfusundaki
kaydın
ibtali hakkında
olmakla
Darende
Mahkemesinde y a p ı l a n d u r u ş m a d a : m ü d d e a a l e y h
Nuri
236/4-1
Ödünün mahalli
ikameti m e ç h u l b u l u n d u ğ u n d a n i l â n e n tebligat icra­
sına karar v e r i l m i ş o l d u ğ u n d a n y u k a r ı d a ismi geçen m ü d d e a a l e y h N u r i
Sıvasta
lojman
olarak
yaptırılacak
blok
ve m ü t e f e r r i k
inşası yeniden k a p a l ı zarf usulile ve vahidi fiyat
ye k o n m u ş t u r .
evlerin
ü z e r i n d e n eksiltme­
Ödünün
duruşma
için 13/7/1939 p e r ş e m b e g ü n ü A s l i y e H u k u k
kemesinde h a z ı r b u l u n m a s ı i l â n
olunur.
255
Mah
ÎJayıfa .
( Resmî Gazete )
12 T E M M U Z 1939
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden:
Miktarı
Cins
1 — K u r u m u m u z talebe ve müstahdeminin 27 temmuz 1939 dan 31
mayıs 1940 tarihine kadar aşağıda yazılı 7 gurupta a y r ı a y r ı ve hizala­
rında gösterildiği üzere b i r kısmı kapalı z a r f l a ve b i r kısmı da açık ek­
siltmeye konulmuştur.
2 — İhalesi her gurup hizasında yazılı gün ve saatlerde Rektörlük
binasında müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır.
3 — M u v a k k a t teminat % 7,5 dur.
4 — Teminatlar ihaleden b i r saat evvel komisyona teslim edile­
cektir.
5 — D a h a f a z l a izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin Ens­
t i t ü Daire M ü d ü r l ü ğ ü n e müracaatları.
232/4-1
Gins
Ekmek
Miktarı
140000
Muhammen
Tutarı
F i . Kur. Lira, Kur.
10,25
14350
İhale t a r i h i
ve saati
Kapalı zarfla
25/7/1939 -11 de
Et koyun karaman
birinci
Et kuzu
»
40000
5000
40
33
16000 ) K a p a l ı z a r f l a
1650 \ 25/7/1939- 12 de
Sadeyağı U . b i r i n c i
Zeytinyağı A y v a l ı k
13000
6000
105
58
13650 \ K a p a l ı z a r f l a
3480 \ 25/7/1939- 15 de
Reçel muhtelif cins
Zeytin i y i cins
Kaşar P e y n i r
Beyaz P e y n i r
5000
2000
1500
2000
40
35
70
45
Tereyağı
Süt
Yoğurt
Kaymak
Yumurta
Pirinç
K u r u Fasulye
K u r u Baı'bunve
'Nohut
Patates
K u r u Soğan
Soda
Sabun Yeşil
Tuz
Un
Toz Şeker
Kesme Şeker
K ı r m ı z ı Büber
K a r a Büber
Kuş Üzümü
Çam fıstık
Çay
P i r i n ç unu
Ceviz içi
Makarna
İ r m i k (kalın ve
ince)
Güllaç
T e l şehriye
Buğday
Nişasta
Bulgur
K a r a Mercimek
K ı r m ı z ı Mercimek
Kuskus
Tahan
Pekmez
Tarhana
Sebze konservesi
1000
5000
8000
300
50000 aded
140
17,5
20
160
2
2000
700
1050
900
]
l A ç ı k eksiltme
f 25/7/1939-16 da
J
1400 1
Semizotu
Ayşekadın fasulye
D o l m a l ı k yeşil
biber
Domates
Taze bamya
S i v r i biber
Salatalık hıyar
L i m o n başboy
Maydanoz
Dereotu
Nane
Patlıcan başboy
Kabak
Taze soğan
Taze vişne
Taze erik
Taze kayısı
Karpuz
Kavun
Üzüm
Elma
P o r t a k a l 80 l i k
Şeftali
Taze yaprak
Lahana
Pırasa
Ispanak
Taze b a k l a
Havuç
K u r u sarmısak
S a l a m u r a yaprak
Salça
Enginar
İhale tarihi
ve saati
Muhammen
Tutarı
Fi. Kur. Lira, K
1000
7000
ıooo
10000
500
500
5000 aded
15000 aded
10000 demet
2000 demet
100 demet
12000
2000
1000
1500
1000
1000
10000
10000
10000
1000
10000 aded
1000
300
12000
8000
8000
4000
1000
200
500
1500
4000 aded
10
15
100
1050
15
12
20
20
5
4
2
2
2
15
12
12
22
15
30
7
7
23
28
5
30
18
7,5
7
12
13
8
25
25
30
5
150
1200
100
100
250
600
200
40
20
1800
240
120
330
150
300
700
700
2300
280
500
300
54
900
560
960
520
80
50
125
450
200
Kapalı zarfla
26/7/1939 -12 de
1600 İ K a p a l ı z a r f l a
430 f 25/7/1939- 17 de
1000 J
Borsada
7000
7000
2000
2000
10000
12000
6000
2000
5000
5000
12000
6000
50
75
150
150
100
150
500
2000
1000
150
200
1300
50
2500
500
300
1500
900
900
1000
4000
35
20
14
16
9
7
8
24
7
16
28
32
40
110
35
120
360
30
60
30
24
70
28
12
60
11
16
12
2-1
36
20
35
30
2450
1400
280
320
900
840
480
480
350
800
3360
1920
20
82,5
52,5
180
360 [ K a p a l ı z a r f l a
45 f 26/7/1939 - 11 de
300
600
240
105
56
156
30
275
80
36
360
324
180
350
1200 J
E s h a m ve T a h v i l â t ı n
i 1 / 7 / 1 9 3 9 tarihindeki
kapanış fiatları
L . K r . S.
%
7 1934 Sivas - E r z u r u m III
Türkiye
İş B a n k a s ı
üncü tertib
(Nama)
Kambiyonun
19.'0, 9.-,-
1 1 / 7 / 1 9 3 9 tarihindeki
kapanış fiatları
Ç E K L E R
1 Sterlin
L. K r . S.
5.93,—
100 Dolar
126.67-
100 F r a n s ı z F r a n g ı
3.35,50
100 L i r e t
6.66—,
100
isviçre
Frangı
28.56,25
100 F l o r i n
67.25,25
100 R a y ş m a r k
50 8 3 , —
100 Belga
21.52,25
100 D r a h m i
1.08,25
100 Leva
1.56,—
100 Çekoslovak K u r o n u
100 Pezeta
4 34,—
14.03,50
100 Zloti
23.87,25
100 Pengö
24.84,25
100 L e y
0.90,50
100 Dinar
2.89,25
100 Y e n
l22'5
34.62,-
100 Isvec K u r o n u
3 '.55,"0
100 R u b l e
23.90,25
!
*v.f, :
12245
(Resmî Gazete )
Nafıa Vekâletinden:
12 T E M M U Z 1939
M u v a k k a t teminat 397 l i r a 50 kuruştur.
Yapı işleri ilânı
1 — Eksiltmeye konulan i ş : A n k a r a Devlet Şûrası binasına yapı­
lacak ilâvei inşaattır.
i s t e k l i l e r i n teklif m e k t u p l a r ı n ı muvakkat teminat ve şartname­
sinde yazılı vesaik ile b i r l i k t e aynı gün saat 16 ya kadar mezkûr ko­
misyona makbuz m u k a b i l i n d e vermeleri lâzımdır.
176/4-1
Keşif bedeli 7465 l i r a 1 kuruştur.
2 — Eksiltme 21/7/1939 cuma günü saat 11 de Nafıa Vekâleti Y a p ı
ve i m a r İşleri Reisliği Eksiltme odasında açık eksiltme usulile yapıla­
caktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 37 kuruş bedel
m u k a b i l i n d e Y a p ı ve İ m a r İşleri Reisliğinden alınabilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 559 l i r a 88 kuruşluk
muvakkat teminat vermeleri lâzımdır.
212/4-4
17/7/1939 pazartesi günü saat 16 d a A n k a r a d a Nafıa Vekâleti b i ­
nası içinde M a l z e m e M ü d ü r l ü ğ ü odasında toplanan M a l z e m e E k s i l t m e
K o m i s y o n u n d a 5300 l i r a muhammen bedelli 1,5X0,30X0.05 eb'adında
4700 aded çıralı çam kalasının Derincede vagonda teslim şartile ve ka­
p a l ı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır.
E k s i l t m e şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme M ü d ü r ­
lüğünden a l ı n a b i l i r .
Kemah Asliye Mahkemesinden:
Kemahta D e m i r y o l u 15 -16 n c i K ı s ı m  m i r i T e v f i k Çakmakçı V e ­
k i l i M ü n ü r T a n tarafından M a l a t y a n m Çuval M a h a l l e s i n d e n 112 m ı m a r a l ı hanede m u k i m şoför N a m ı k Öğüt ve T r a b z o n d a S u l u H a n d a
m u k i m A b d ü l k a d i r o ğ l u Şoför A l i A s a f Tezcanlı aleyhine açmış olduğu
istihkak davasının cereyan eden muhakemesinde: müddeialeyh Namık
ve A l i A s a f Tezcanlıya ilânen davetiye t e b l i ğ edilmek üzere Resmî G a ­
zete ile 19/6/1939 tarih ve 76 n u m a r a l ı Ceridei Resmî ile ilânen tebligat
y a p ı l d ı ğ ı halde muayyen o l a n günde muhakemeye gelmediklerinden
müddei v e k i l i n i n talebi veçhile ilânen gıyab k a r a r ı n ı n tebliğine mah­
kemece karar v e r i l m i ş ve duruması 9 eylül 1939 cumartesi gününe b ı ­
rakılmıştır. Y e v m i mezkûrda muhakemede b u l u n m a l a r ı lüzumuna, gel­
m e d i k l e r i takdirde gıyablarında bakılmak üzere ilânen t e b l i ğ olunur.
245
A n k a r a N u m u n e Hastanesi Başhekimliğinden:
Fili
Diş f i l i m i (küçük)
Diş f i l i m i ( b ü y ü k )
Fotoğraf kâğıdı ( N i k o ) ve Paketi,
10. adedlik.
Cam
izhar banyosu (bir kutu 9. k i l o suyu
hazırlayacak)
Tesbit banyosu (bir kutu 9. k i l o suyu
hazırlayacak)
Mikdarı
Eb'adı
Evsafı
160. Düzüne
240.
»
325.
»
450.
»
40.
»
20.
»
13X18
18X21
24X30
30X40
Tropikal
ambalajlı
25. Paket
35. Düzüne
30X40
10X15
Muhammen
Fiatı
Muvakkat
teminatı
i h a l e tarihi
»
»
} 6810. l i r a
15/7/1939 Cumartsi
Saat: 11.30
510. l i r a
75. kuruş
30. K u t u .
15.
»
1 — A n k a r a N u m u n e Hastanesinin 1939 malî y ı l ı ihtiyacı olan Röntgen f i l i m l e r i ve fotoğraf camı ve kâğıdlarile Banyo eczası, kapalı
zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.
2 — İşbu malzeme K o d a k , l l f o r t , A ğ f a marka olacaktır.
3 — T a l i b l a r işbu malzemeyi şartnamesinde yazılı şerait dairesinde vermek için teklif m e k t u p l a r ı n ı 2490. sayılı kanunun l a r i f a t ı veçhile ihT " 1
1 ' . ...u.*.^...^.
.
\ ' ıw 1 .1
A 1 j. .......
\ " f' _.-.^. . „ 1 1 , ]
— . ..''...ı „ . — I. I..'.........
1 1. . ...'.....
o
iu.^.u.
»g»,
.......— , .. „ _1 1 —j , .1.
S
s
I
u
zar ile ihalesinden b i r saat evveline kadar A n k a r a Numune Hastanesinde müteşekkil komisyona vermeleri lâzımdır.
173/4- 4
4 —.Şartnameler A n k a r a Numune Hastanesinde g ö r ü l e b i l i r .
ABONE
İLAN
ŞARTLARİ
— • —
Resmî ilânların
Hususî
»
ücret alınır.
Abone seneliktir. Abone bedeli .
Ankara
için : 7,5
lira
1 'ilûytlrr
Ecnebi
»
: 9
»
için
memleketler
15
ŞARTLARI
—•—
satırından
»
5 kuruş
10 »
—•—
li.ıa
Nüshası 2,5
kuruştur.
-. - #
B
«•Drlık
«İMIHH
M.
M
um
a.ldol.ıtııır.
i,dw!ı>l'i',«|nğıı
bir
ietinıa
liesmi
•«•nesine aid
Gazeteve
/ahi'
Zabıt
Cerideleri
Ceridesi
ile
«urene abone bedeli j k ı miiline iblâğ
bir
bitlikte
olıırur.
100
k u r u ş t a n lazla tediyat 2
kuruşluk
makbuz puluna tabidir.
Devlet Matbaa»
12 Temmuz 1939
RESMİ GAZETE
Sayı:4256
İÇİNDEKİLER
Kanunlar
3674 Türkiye – Finlandiya Ticaret Anlaşması İçin Teati Edilen Mektubların İmzaları Tarihinden Muteber
Olmak Üzere Tasdiki Hakkında Kanun
3675 Türkiye – İtalya Ticaret ve Seyri Sefain Muahedesinin Cüz'ü Mütemmimini Teşkil Etmek Üzere Akdedilen
Ticaret ve Tediye Anlaşmalarile Bunlara Ek Olarak Tanzim Edilen Vesaikın Mer'iyete Vaz'ına Dair Kanun
3676 Türkiye – İtalya Ticaret Anlaşmasına Bağlı (2) Sayılı Listede Tadîlât Yapılmasına Mütedair Olarak İtalya
Büyük Elçiliği ile Teati Olunan Notaların Tasdiki Hakkında Kanun
3677 Türkiye – İsveç Ticaret Anlaşması Protokolüne Merbut Listeye İlâve Edilecek Kontenjan Hakkında Kanun
3678 Türkiye – İsveç Ticaret ve Seyrisefain Muahedenamesine Müzeyyel Olup Ankara’da 24 Mart 1939 Tarihinde
İmza Edilen Anlaşmanın Tasdikına Dair Kanun
3679 Türkiye ile Yunanistan Arasında 26 Eylül 1935 Tarihli Kliring Anlaşmasına Müzeyyel Protokolün Tasdiki
Hakkında Kanun
3680 Türk - Romen Ticaret Anlaşmasına Müzeyyel Anlaşma Hakkında Kanun
3681 Hariçten İthal Edilecek 55 000 Ton Kok Kömürünün Gümrük Resminin 7,5 Liradan İki Liraya Tenziline Dair
İcra Vekilleri Heyetince Verilen Kararın Tasdikına Dair Kanun
3682 Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Arasında Hudud Hâdise ve İhtilaflarının Sureti
Tetkik ve Halline Müteallik 15 Temmuz 1937 Tarihinde Moskovada İmza Edilen Mukaveleye Bağlı 1 Numaralı
Protokolda Çoruh Vilâyetinin Merkezi Olarak Gösterilen Rizenin, Adı Geçen Vilâyetin Halen Merkezi Olan
Artvinle Değiştirildiğine Dair Teati Olunan Notaların Adı Geçen Mukavelenin Cüzü Mütemmimi Olarak Kabul
ve Tasdikına Dair Kanun
3683 İskân Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun
3684 Kırtasiye İşleri İçin Verilen Mütedavil Sermayeden 30 000 Lirasının İnşaat ve İstimlâk İşlerine Sarfına Mezuniyet
Veren 2918 Sayılı Kanuna Ek Kanun
3685 Kırtasiye Stoku İçin Bir Buçuk Milyon Liralık Mütedavil Sermaye İttihazına Dair Olan Kanuna Ek Kanun
3686 Evlenme Kâğıdları ve Nüfus Kütüklerine Tescilleri Hakkında Kanun
3687 Karadeniz Kömür Havzasından Kömür Alacak Gemilerin Rüsumdan Muafiyetine Dair Kanun
3688 Ankara Elektrik, Ankara Havagazı ve Adana Elektrik Türk Anonim Şirketleri Hisse Senedlerile Hak ve
Vecibelerinin Satın Alınmasına Dair Mukavelelerin Tasdikına ve Bu Şirketlerin Muvakkat İşletmelerile Satın
Alma Bedellerinin Tesviye Tarzına Dair Kanun
Sayfa
1
2
7
7
8
8
9
10
10
10
11
11
11
11
12
T. B. M. M. Kararları
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
Çankırı Mebusu Hüseyin Cahid Yalçının Teşrii Masuniyeti Hakkında Karar
Çoruh Mebusu Asım Usun Teşriî Masuniyeti Hakkında Karar
İstanbul Mebusu General Refet Belenin Teşriî Masuniyeti Hakkında Karar
Muğla Mebusu Yunus Nadinin Teşriî Masuniyeti Hakkında Karar
Urfa Mebusu Ali Saib Ursavaşın Teşrii Masuniyeti Hakkında Karar
Urfa Mebusu Şeref Uluğun Teşrii Masuniyeti Hakkında Karar
Akşehirin Böğrüdelik Köyü Nüfusunda Kayıdlı Kürd Hasanoğlu Remzi Uzunun Ölüm Cezasına Çarptırılması
Hakkında Karar
Burdurun Susuz Köyünden Dobricalıoğullarından Mustafa Oğlu Nuri Denizin Ölüm Cezasına Çarptırılması
Hakkında Karar
Burhaniyenin Hacıahmed Mahallesinden Elmasoğlu Ragıp Seçerin Ölüm Cezasına Çarptırılması Hakkında Karar
Çatalcanın Gökçeli Köyünden Mustafaoğlu Ali Ürkmerin Ölüm Cezasına Çarptırılması Hakkında Karar
Sungurlunun Şingiller Köyünden Nurioğlu Bayram Kalelinin Ölüm Cezasına Çarptırılması Hakkında Karar
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
Tamim
Çobanların Giymekte Oldukları Kepeneği İmal Eden Bazı Müesseselerin 3535 Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin “S”
Fıkrasına İdhal Edilerek Muamele Vergisinden Muaf Tutulmaları Hakkında Tamim
20
İlanlar
20
Download

KANUNLA RR - Resmi Gazete