-
Meclisi Ayan
t : 32
11 Şubat 1331 (1915)
AHMET RIZA BEY — Mekâtibe ait kitaplar
meccanen mi tevzi olunuyor?
MAARİF NEZARETİ MUHASEBECİSİ — Bir
kısmı meccanen tevzi olunuyor, bir kısmı da gayet
ehven fiyatla satılıyor.
AHMET RIZA BEY — Masarifi tabiyyesi diğer
matbaalara nazaran farklı mıdır, bir hâsılat temin
ediyor mu?
MAARİF NEZARETİ MUHASEBECİSİ — Ta­
biî bugün piyasada 18 kuruşa satılabilecek bir kitabı
bu matbaada tab edildiğinden dolayı 6, 7 kuruşa ve­
rebiliyoruz.
REİS — Tabiî satıştan hâsıl olan varidat ta büt­
çeye varidat olarak kaydolunur.
AHMET RIZA BEY — Esbabı mucibede kitap
tab't için birçok amele istihdamına mecburiyet hâsıl
olduğu söylenliyor. Kitap tab'ı bir varidat temin
ediyorsa bu tahsisatın talebine neden lüzum görülü­
yor? Bu halde esbabı mucibe makul bir esbabı mu­
cibe değildir.
MAARİF NEZARETİ MUHASEBECİSİ — Te­
mettü bütçeye irad kaydolunur.
ABDURRAHMAN ŞEREF EFENDİ — Anlaşı­
lan fazla kâğıt sarfolunmuş, bundan dolayı masrafın
yekûnu kabarmış, fazla tahsisatın talep edilmesine se­
bep budur.
A H M E T RIZA BEY — Fazlai temettü hâsıl olu­
yorsa, hükümet ticaret ediyor demektir. O halde bu
esbabı mucibe yine doğru değildir demektir.
ABDURRAHMAN ŞEREF E F E N D İ — Hayır,
bunda ticaret yoktur, yalnız kitaplarının satışından
husule gelen temettü vardır ki, o bittabiî bütçeye va­
ridat kaydedilerek sarf edilemez.
• A H M E T RIZA BEY — Bu tahsisat 1331 senesi
için isteniyor değil mi?
MAARİF
NEZARETİ
MUHASEBECİSİ —
Evet, 1331 senesi içindir.
A H M E T RIZA BEY — Senenin hitamına on gün
kaldı, bu para evvelce sarf olundu mu idi, elyevm bor­
cunuz mu var?
ABDURRAHMAN ŞEREF EFENDİ — Muha­
sebeci bey borcunuz var mı? izahat veriniz.
MAARİF
NEZARETİ
MUHASEBECİSİ —
Evet vardır. Hükümet bu kanunu, kânunuevvelde
Meclisi Mebusana göndermişti, şimdiye kadar orada
kaldı, amelenin tahakkuk etmiş yedi, sekiz haftalık­
ları verilememiştir. Bundan dolayı da pek ziyade müşkiîat çekiliyor.
C: 1
AHMET RIZA BEY — O halele geçen borçlar
tediye olunacak demektir. Şayanı teessüf olan cihet
hükümet bu kanunu kânunuevvelde Meclisi Mebu­
sana veriyor, biz şubat ortasında alıyoruz ve kanun
Ayana geldiği zaman müstaceliyeti meydana çıkıyor.
REİS — Nail Beyefendi, kanun buraya geleli, beş
altı gün oluyor değil mi?
NAİL BEY — Evet, ancak beş altı gün oldu.
REİS — Biz gelen kavaninin günü gününe çıka­
rıyoruz, bizim için bu hal şayanı iftihardır.
Maddeleri okuyalım mı? («Okuyalım» sesleri)
Madde 1. — Maarifi Umumiye Nezaretinin 1331
senesi bütçesinin ondördüncü faslının üçüncü madde­
sine 250 bin kuruş tahsisat ilave olunmuştur.
REİS — Kabul buyuruluyor mu- («Kabul» ses­
leri) Kabul olundu.
Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren
meriyül icradır.
REİS — Kabul buyuruluyor mu*? («Kabul» ses­
leri) Kabul olundu.
Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve
Maarifi Umumiye Nazırları memurdur.
REİS — Kabul buyuruluyor m u («Kabul» ses­
leri)
Heyeti umumiyesi de kabul buyuruluyor mu?
(«Kabul» sesleri) Bil ittifak kabul olundu.
3. — Meclisi Ayan heyeti tahririyesi kadrosu hak­
kında Şûrayı Riyaset mazbatası.
REİS — Şûrayı Riyaset mazbatasını okutuyorum.
Heyet-i Umûmiyyeye
Meclis-i Âyân Heyet-i tahririyyesini teşkil eden
memuriyetlerin sunûf ve derecatını ve her sınıf ve de­
receye muhassas maaşlarla, usul-ü terfi ve terakkiyi
mübeyyin olup, 1328 senesine müsadif devre-i içtimaiyye zarfında Heyet-i Umûmiyyece tasdik edilen
Nizamname-i İdârinin ikinci faslında maaşların as­
garî ve azamî mekadirine ve terekki-i maaş müd­
detlerine ait ahkâm ne vazaif-i mevcudenin mahi­
yet ve külfetine, nede devâir-i sairedeki
emsaline
muvafık olmadığından ve istikbâllerini Meclis-i âlinin
şime-i kaderdânî ve ehliet-1 perverîsine tevdi etmiş
olan memurlarımıza daha vâsi bir hudud-u terekki
ve tefeyyüz temini lâzimeden bulunduğundan bahisle
kadronun ıslahı kâtib-i umûmî bey tarafından arz ve
istida edilmiş ve keyfiyyet Şûrâ-yi Riyasetçe ledettetkik filhakika 1328 senesinde tanzim ve kabul olu­
nan kadro müfredatı hidemât-ı tahririyyenin mahi­
yet ve ehemmiyeti ile mütenasip ve devâir-i Devlet­
teki kadrolara muvafık olmadığı anlaşılmakla sureti
ıslahı teemmül ve müzakere olunmuştur.
9
— 127 —
T B M M KÜTÜPHANESİ
Download

MAARİF NEZARETİ MUHASEBECİSİ