T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920
İdare ve yazı işleri için
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat
Umum Müdürlüğüne
müracaat olunur
19 ŞUBAT 1949
Sayı: 7136
CUMARTESİ
KANUNLAR
Türkiye ile Âlmanya'daki Fransız İşgal Bölgesi arasında
imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile
Modüs vivendi ve Eklerinin onanması
hakkında Kanun
Kanun No: 5326
Anılan Anlaşmanın uygulama süresi içinde hukukan doğmuş ve s ü ­
renin sona ermesinden önce kısmen veya tamamen bilfiil icra edilmemiş
olacak alış verişler, g e ç e n maddelerdeki kayıtlar gereğince
sonuçlan­
dırılacaktır.
Kabul tarihi: 14/2/1949
Madde 1 — Türkiye ile Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi arasın­
da 19 Nisam 1948 tarihinde Baden - Baden'de imzalanan Ticaret ve ö d e m e
Anlaşmaları ile Modüs vivendi ve Ekleri onanmıştır.
Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
15/2/1949
Madde — 5
(Bu A n l a ş m a bir yıl İçin muteber olup 1 M a y ı s 1948 de yürürlüğe
girecek ve üç ay önce haber verilmek suretiyle Akıd Tarafından biri
veya öteki Tarafından her an bozulatbilecektir.
(Baden - Baden'de, 19 Nisan 1948 de, Fransızca, İki nüsha olarak
yapılmıştır.
Türkiye Hükümeti adına
Bölgesi
Türkiye ile Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi arasında
Ticaret Anlaşması
Askeri Hükümeti aidına
Türkiye Hükümeti ve bundan sonra A . F . I. B. A . H . harfleriyle
gösterilen Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi Askerî Hükümeti a ş a ğ ı ­
daki hükümleri kararlaştırmışlardır.
Menşe
Bu Anlaşmanın yürürlük süresi içinde yapılacak ticari mübadelelere mütaallik ödemeler, bugünkü tarihte imzalanan ö d e m e Anlaşma­
sının hükümlerine göre tesviye olunacaktır.
şahadetnamesi
Gönderilen
Gönderen
Madde — 1
Türkiye ile A . F . I. B. arasındaki ticari mübadeleler her iki mem­
lekette yürürlükte bulunan genel ithalât ve ihracat rejimlerine göre ya­
pılacaktır.
Madde — 2
Almanya'da Fransız İşgal
Adı
İkametgâhı
.
.
Sokağı
.
.
-A-dı • • •
İkametgâhı
Sokağı .
Malın cinsi : .
.
.
Hususiyetleri : .
Ambalaj şekli : .
Madde — 3
Kab adedi :
.
.
Bu Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından sonra her iki Taraftan
gönderilecek mallara, ihraç edem memleket makamları tarafımdan veril­
miş, ilişik nümuneye uygun bir menşe şahadetnamesi katılması lâzımdır.
Değeri 35 doları geçmiyem göndermeler için m e n ş e şahadetnamesi
aranmaz.
Madde — 4
Markası : .
.
.
Bu Anlaşmanın uygulanmaya konmasından önce başlaimış ve li­
sansları verilmiş olan ticari işlemler, iki Taraf yetkili makamları tarafım­
dan kabulleri anında, iki (memleketten her birinde yürürlükte bulunan
genel rejim hükümlerine uygun olarak tasfiye edilecektir.
Gönderme yolu :
Gayrisâfi a ğ ı r l ı ğ ı :
Değeri:
. . .
Fransız İşgal Bölgesi D ı ş Ticaret Ofisi, yukarda v a s ı f l a n yazılı
malların
'
menşeli olduğunu, Türkiye ile Almanya'daki Fransız
İşgal Bölgesi arasındaki 19 Nisan 1948 tarihli Ticaret Anlaşması gere­
ğince, tasdik eyler.
Tarih
Sahife-15538
(Resmi
19 ŞUBAT 1949
Gazete)
Türkiye ile Almanya'da Fransız İşgal Bölgesi arasındaki
Ticaret Anlaşmasına ekli ö d e m e Anlaşması
2. Yüksek Akıd Taraflardan biri tarafından hudut ticaretini kolay­
laştırmak için hemhudut Devletlere bahşedilen veya bahşedilecek olan
imtiyazlara,
Madde — 1
3. Yüksek A k ı d Taraflardan biri tarafından akdedilen veya akdedi­
lecek olan bir gümrük birliğinden doğan faydalara,
Fransız i ş g a l Bölgesinden gelen ve Türkiye'ye İthal edilen veya edi­
lecek olan Alman menşeli mallar ile bunlara ilişkin tâli masrafların kar­
şılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında «Almanya'da Fransız
Başkomutanı» ismiyle ağılacak faiz getirmlyen bir A . B. D. doları hesa­
bına yapılacak yatırımlarla tesviye olunacaktır. Bu hesap A . F . I. B.
Kambiyo Ofisi tarafından idare edilecektir.
4. Yüksek Akıd Taraflardan biri tarafından, diğer Tarafın dâhil olmıyacağı çok taraflı sözleşmelerle üçüncü Devletlere gelecekte bahşedllebilecek hak ve imtiyazlara - bu hak ve imtiyazlara genel mahi­
yette çok taraflı sözleşmelerde oldukları ve bunlardan faydalanmanın di­
ğ e r Akıd Tarafa yeni menfaatler sağladığı takdirde, uygulanmıyacaktır.
Madde — 2
B u Modüs vivendi hükümlerini 1 Mayıs 1948 de İcra edecektir. Bu­
nunla beraber ilki Taraf üç ay önce haber vermek suretiyle her an bunu
bozabileceklerdir.
Fransız İşgal Bölgesine ithal edilen veya edilecek olan Türk men­
şeli mallar İle bunlara ilişkin tâli masrafların karşılığı, Türkiye Cumhu­
riyet Merkez Bankasında «Fransız İşgal Bölgesi D ı ş Ticaret Ofisi (OFICOMEX)» adına açılacak faiz getirmiyen bir A . B . D . doları hesabının
zimmetiyle tesviye olunacaktır. Bu hesap D ı ş Ticaret Ofisi tarafından
İdare edilecektir.
Madde — 3
A . F . I. B. Kambiyo Ofisi, madde 2 de sözü geçen oficomex hesabı­
nın beslenmesini «Almanya'da Fransız Başkomutanı» hesabından yap­
tıracağı nakillerle (virements) Bağlıyacaktır.
Bununla beraber, oflcomex hesabı bir borçlu bakiyesi gösterecek
olduğu takdirde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu hesabı denk­
leştirmek ımaksadiyle, «Almanya'da Fransız
Başkomutanı» hesabının
zimmetinden bir nakil yapacak ve bunu aynı g ü n A . F . I. B. Kambiyo
Ofisine telgrafla haber verecektir
Madde — 4
Şurası kararlaştırılmıştır ki, Ticaret Anlaşmasının ve işbu Anlaşma­
nın bütün uygulama süresi içinde derpiş olunan İşlemler iki taraf arasında
döviz hareketlerine sebebiyet vermiyeoektir.
Bununla beraber, muayyen bir anda «Almanya'da Fransız Başko­
mutanı» hesabının alacaklı veya borçlu bakiyesi bir milyon A . B. D. do­
larını aşarsa, fazlalık, talebi üzerine alacaklı tarafa A . B. D. dolan olarak
ödenecektir.
Madde — 5
Bu Anlaşmanın sona ermesinde, 1 inci ve 2 nci maddelerde derpiş
olunan iki hesabın incelenmesi Âkid Taraflardan biri veya öteki lehine
bir bakiye gösterdiği takdirde, bu bakiye efektif A . B. D. doları ile
yapılacak bir ödeme ile tesviye olunacaktır.
Baden-Baden'de, 19 Nisan 1948 de Fransızca İki nüsha olarak yapılmıştır.
Türkiye Hükümeti adına
Almanya'da Fransız İşgal
Bölgesi
Askerî Hükümeti adına
19 Nisan 1948
Bay Başkan
Türkiye ile Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi arasında 19 Nisan
1948 tarihinde akdolunan Ticaret Anlaşmasına ekli ;Ödeme Anlaşmasına
atfen, her iki Taraftan teslim edilecek malların fiyatlarının alıcı ile satıcı
arasında yapılacak mukavele İle tesbit olunacağım size bildirmekle şeref
duyarım.
Bununla beraber, bu suretle tesbit edilecek fiyatların, Almanya'daki
Fransız İşgal Bölgesi Askerî Hükümeti cihetinden, Müttefiklerarası Kon­
trol Konseyi kararlarına uygun olması gerektiğini tasrih etmek isterim.
Şu kadar ki .Türkiye Cumhuriyet Hükümeti, fiyatlann bu tâyin şek­
lini, bunların milletlerarası piyasada uygulanan fiyatlan a ş m ı y a c a k l a n
ihtirazı kaydtyle de kabul etmekte muhtardır.
Yukardaki hususlar hakkındaki mutabakatınızı lütfen bana beyan
etmenizden size minnettar olacağım.
Derin s a y g ı l a n m ı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan.
İmza
R. Monier
Türkiye Delegasyonu B a ş k a n ı n a
Madde — 6
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İle A . F . L B. Kambiyo Ofisi,
işbu Anlaşmanın İyi işlemesi için alınacak tedbirler hakkında anlaşacak­
lardır.
Madde — 7
Baden-Baden, 19 Nisan 1948
Bay B a ş k a n
1
Bu Ödeme Anlaşması ekli bulunduğu Ticaret Anlaşması ile aynı
tarihte yürürlüğe girecek ve aynı yürürlük süresinde olacaktır.
Baden-Baden'de, 19 Nisan 1948 de Fransızca iki nüsha olarak ya­
pılmıştır.
Türkiye Hükümeti adına
Almanya'daki Fransız İşgal
Bölgesi
Askerî Hükümeti adına
Bugünkü tarihli ve aşağıdaki gibi yazılmış olan mektubunuzu aldı­
ğımı size bildirmekle şeref duyarım:
«Türkiye ile Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi arasmda 19 Nisan
1948 tarihinde akdolunan Ticaret Anlaşmasına ekil ö d e m e Anlaşmasına
atfen, her iki Taraftan teslim edilecek malların fiyatlarının alıcı İle satıcı
arasmda yapılacak mukavele üe tesbit olunacağım size bildirmekle şeref
duyarım
«Bununla beraber, bu suretle tesbit edilecek fiyatlann Almanya'daki
Fransız İşgal Bölgesi Askerî Hükümeti cihetinden, Müttefiklerarası Kon­
trol Konseyi kararlarına uygun olması gerektiğini tasrih etmek isterim.
Türkiye ile Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi
arasında akdolunan Modüs vivendi
« Ş u kadar ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, fiyatlann bu tâyin
şeklini bunların milletlerarası piyasada uygulanan fiyatlan a ş m ı y a c a k l a n
ihtirazı kaydiyle de kabul etmekte muhtardır.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya'daki Fransız İşgal Böl­
gesi Askerî Hükümeti:
a) Transit, ulaştırma ve gemi seferleri hususunda,
b) İthalâtta olduğu kadar ihracatta gümrük resimleri, resimlerin
cibayet tarzı, gümrüklemede nizamlar, usuller ve mükellefiyetler hakkında
birbirlerine karşılıklı olarak en ziyade müsaadeye mazhar millet mua­
melesi bahşedeceklerdir.
E n ziyade müsaadeye mazhar millet muamelesi:
1. Türkiye'nin 1923 te Osmanlı imparatorluğundan ayrılmış olan
memleketlere gümrük tarifesi hususunda, bahşettiği veya bahşedebileceği
özel faydalara,
«Yukardaki hususlar hakkındaki mutabakatınızı lütfen bana beyan
etmenizden size minnettar olacağım.
«Derin s a y g ı l a n m ı
»
Yukardaki hususlar hakkında Türkiye Hülkümetlnln
size teyit eylemekle şeref duyarım.
mutabakatını
Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Başkan.
imza
M. O. Şeyda
Askerî H ü k ü m e t
Delegasyonu
(Resmi Gazete)
19 ŞUBAT 1949
Sahile: 15539
Baden - Baden, 19 Nisan 1948
Bay Başkan,
Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret ve ö d e m e anlaşmalarına takad­
düm eden görüşmeler sırasında, Türkiye Delegasyonu, A . P. I. B. nin şim­
diki İhracat ve ithalât irrikamarının dar olduğunu ve sırf iki memleket
arasındakl ticari mübadelelerin canlandırılabilmesi arzusunun Delegasyon­
ları Anlaşmalarda ifadesini bulan bu gerekli tedbirlere varmaya sevkeylediğimi tasdik e t m i ş t i
Ancak Türkiye Delegasyonu, Türkiye ile B ö l g e arasındaki ticaretin
gelişmesi için, tütün ve kuru meyva gibi şimdilik Bölgenin ithalât liste­
sinde görünmeyen, fakat Almanya'ya yapılan Türk ihracatının her zaman'
birimci derecede maddelerini teşkil e t m i ş bulunan diğer Türk ürünlerinin
kabulünü lüzumlu addetmektedir.
Türkiye Delegasyonu, A . F . I. B. Askerî Hükümetinin bu Türk
ürünleri için, muktedir olur olmaz veya bölgeye bu ürünleT üçüncü bir
memleketten ithal edilir edilmez ithal lisansı vermeye gayret edeceğini
hararetle temenni eyler.
Yukardaki hususlar hakkındaki mutabakatımızı lütfen bana bildir­
menizden size minnettar olacağını.
Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim. Bay Başkan.
İmza
M. O.
Şeyda
Askerî Hükümet Delegasyonu
Başkanına
1 — Muhabere
Türkiye ile A . F . I. B. arasında özel ticari muhabereye, bu muhabe­
re mukavele mahiyetinde olmadığı takdirde, müsaade olunacaktır.
Bununla beraber, Bölgemin şimdiki dış ticaret nizamları gereğince
Alman firmalarından gerek ürünlerin mevcut miktarı gerek dövizle sa­
tış fiyatları hakkımda muteber hiçbir sarih beyan elde edHemiyeceği key­
fiyeti de gözden uzak tutulmamalıdır.
Bu itibarla, yapılacak her teklifin aynı zamanda 36, Hauptatrasse,
'Baden - Baden adresinde D ı ş Ticaret Ofisine (Oficomex) bildirilmesi tav­
siye olunur.
2 — Türk yurttaşlarınım A . F . I. B. ne seyahatleri
Türk yurttaşları, 19 Nisan 1948 tarihimde imza olunan Ticaret A n ­
laşmasının uygulammaslyle ilgili işler yüzünden, A . F . I. B . ne gidecek
olurlarsa istanbul'daki Fransa Başkonsolosluğunda vize edilmiş bir as­
kerî müsaade belgesi almak zorundadır.
(Bu vizeler, Ankara'daki Fransa B ü y ü k Elçiliği Ticaret Müşavirinin
uygun mütalâası üzerine almabilecektir.
A . F . I. B. idarelerinin resmi mutabakatı üzerine verilmiş olan uy­
gun mütalâalar dışında, Fransa Büyük Elçiliği Ticaret Müşaviri, ayda
yirımi müsaadeyi g e ç m e m e k üzere, re's en de mutabakatım bildirebile­
cektir.
S — A F . L B . de barınma, ve yeme İçme şartları
A. F . I. B. için muteber askerî müsaade belgesini hâmil Türk yurt­
taşlarımın kalacakları yerler bu bölgenin her şehrindeki Mevki Büroları
tarafından gösterilecektir.
19 Niaan 1948
Bay Başkan,
B u g ü n k ü tarihli ve aşağıdaki gibi yazılmış olan mektubunuzu aldı­
ğımı size bildirmekle şeref duyarım,
«Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret ve ö d e m e AMa^malanma ta­
kaddüm eden görüşmeler sırasında, Türkiye Delegasyonu, A . F . I. B. nin
şimdiki ihracat ve ithalât İmkânlarının dar olduğunu ve sırf iki mem­
leket arasındaki ticari mübadelelerin canlamdırılabilmesi arzusunun De­
legasyonları Anlaşmalarda İfadesini bulan bu gerekli tedbirlere v a r m ı y a
sevkeylediğinl tasdik etmişti.
«Ancak Türkiye Delegasyonu, Türkiye ile B ö l g e arasmdakl ticare­
tim gelişmesi için, tütün ve kuru meyva gibi şiımdUik bölgenin ithalât
listesinde görünımlyen, fakat Almanya'ya yapılan Türk ihracatımın her
zaman birinci derecede maddelerini teşkil e t m i ş bulunan diğer Türk
ürünlerinin kabulünü lüzumlu eddetmektediır.
«Türkiye Delegasyonu, A . F . £ B . Askerî Hükümetinim bu Türk
ürünleri için, muktedir olur olmaz veya bölgece bu ürünler üçüncü bir
memleketten ithal edilir edilmez, ithal lisansı vermeye gayret edeceğini
hararetle temenni eyler.
«Yukardaki hususlar hakkındaki mutabaitotınızı lütfen bana blkiürmendzden size minnettar olacağım.
«Derin s a y g ı l a r ı m ı — »
Yukardaki hususlar hakkında Almanya'daki Fransız i ş g a l Bölgesi
Askerî Hükümetinin mutabakatımı size teyit eylemekle şeref duyarım.
Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim. Bay Başkan.
B. Monier
Bay Şeyda
Türkiye Delegasyonu Başkanı
Bu İş adamları, askerî müsaadelerini göstermek suretiyle ve A l fmanya'dakl Fransız Başkomutanı Generalim 22 A ğ u s t o s 1946 tarihli emir­
namesi gereğince askerî lokanta ve aşevlerîne de girebileceklerd'ir.
B u g ü n imzalanan Ticaret Anlaşmasında derpiş olunan ticari işlemler
çerçevesi içinde Almanya'ıdaki Fransız i ş g a l Bölgesine gelen bütün Türk
yurttaşları Türkiye'den hareketlerinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasından [*] ödeme vasıtaları edineceklerdir. Bu ödeme vasıtaları
i ş g a l frangı üzerinden yazılı olacak ve:
- A . F . I. B Kambiyo Ofisinin Baden-Baden'de I, Inselstrase'de kâin
merkezinde
•- veya
i Bade'de Fribourg'daki
- Ren - Palatin Devletinde Coblenee'daki
ıWurtember'de Reutlingen'deki bürolarında 1 mark'a 21,60 frank ge­
çici askerî rayici üzerinden 3/4 ü işgal frangı ve 1/4 ü mark nispetinde
ödenecek kredi mektupları şeklinde olacaktır.
i ş g a l frangı üzerinden değer Fransız frangı değerine müsavi oldu­
ğundan, kredi mektupları verilir verilmez, bunların dolar olarak karşılığı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdmde Almanya'da Fransız Baş­
komutanı adına açılacak olan hesabın matlubuna, Fransa Bankası tara­
rımdan tesblt olunan rayiç üzerinden (halen 214,07 Fransız frangı = 1 $)
geçirilecektir.
Bir Türk yurttaşının A. F . I. B. mdekl ikameti, askerî /müsaade bel­
gesinde derpiş edilen müddetten az sürdüğü takdirde, A. F . I. B. Kambiyo
Ofisi, kullanılmamış frank veya R M . ların verilmesi mukabilinde, geri
kalan günlerin her biri için 576 frangı a ş m a m a k üzere, yukarda sözü ge­
çen «Almanya'da Fransız Başkomutanı» hesabına bir Geri Çevirme Emri
tevdi edecektir.
4 — A . F . I. B. A . H . Temsilcilerinin Türkiye'ye seyahatleri!
Türkiye Hükümeti
ile A. F. I. B. A. H. arasında 19 Nisan 1948 de
imzalanan Ticaret Anlaşmasının
uygulama usulü
hakkında
Muhtıra
Türkiye ile Ataıamya'daki Fransız işgal Bölgesi arasında Ticaret
Anlaşması akdi maksadiyle, Baden - Baden'de cereyan eden müzakereler
arasında i k i Delegasyon, Anlaşmanın, Almanya'daki Fransız işgal Böl­
gesi ile muhabere etmek veya Bölgeye gitmek için Türk yurttaşlarına her
türlü kolaylıklar gösterilmesine matuf uygulama usulü üzerinde anlaş­
mıştır.
B u g ü n imzalanan Ticaret Anlaşması ihtiyaçları için Türkiye'ye gide­
cek olan A . P . 1 B . A . H . Temsilcileri, Fransız Bölgesinden hareketlerinde,
A. F . I. B. Kambiyo Ofisinden verilmiş, Türk lirası üzerinden yazılı ve
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının herhangi bir şubesinde ödenecek
olan kredi mektupları edineceklerdir.
Bu kredi mektuplarının dolar karşılığı,- Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası nezdlnde Almanya'daki Fransız Başkomutanı adına 'açılacak he­
sabın «immetine, A . B. D. dolarının Türkiye'deki resmî rayici üzerinden
geçirilecektir.
[*] Fransız
Bölgesinde
lüzumlu
olan
Sahife: 15540
19 ŞUBAT 1949
(Resmî Gazete)
5 — Yakıtlar
Otomobille yolculuğu kolaylaştırmak maksadiyle A . F . I. B. Kam­
biyo Ofisi, askerî müsaade belgesini hâmil bütün Türk yurttaşlarına,
Dış Ticaret İdaresinin mütalâası ve Sophienstrasse, Baden-Baden adre­
sinde Yakıtlar Müdür Yardımcılığı marifetiyle yapılacak tahsis üzerine,
bir litresi 18 frank geçici fiyatiyle İşgal frangı mukabilinde benzin kar­
neleri verecektir.
(Süre sonu tarihinden İki ay önce haber verilerek feshedilmediği
takdirde senelik süreler için kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır.
Ankara'da, 12 Haziran 1948 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak
yapılmıştır.
Türk Hükümeti adına
Fuad Canm
Finlandiya Hükümeti adına
A. 8. Yrjö - Koskinen
Menşe
şahadetnamesi
Gönderen
Türkiye ile Finlandiya arasmda 12 Haziran 1948
tarihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve
Ödeme Anlaşmalariyle Eklerinin
onanması hakkında Kanun
Kanun No: 5327
Kabul tarihi: H/2/1949
Madde 1 ~ Türkiye ile Finlandiya arasmda 12 Haziran 1948 ta­
rihinde Ankara'da imzalanan Ticaret ve Ödeme 'Anlaşmalariyle Ekleri
onanmıştır.
Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
15/2/1949
Türkiye ile Finlandiya arasmda Ticaret Anlaşması
Türkiye Hükümeti ile Finlandiya Hükümeti, iki memleket arasın­
daki ticari mübadeleleri geliştirmek maksadiyle, aşağıda yazılı hüküm­
leri kabul etmek hususunda mutabık kalmışlardır.
Madde — 1
Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticari mübadeleler her iki mem­
lekette "yürürlükte bulunan genel ithalat ve İhracat rejimlerine uygun ola­
rak yapüacaktır.
Madde — 2
Türkiye Hükümeti ile Finlandiya Hükümeti, İşbu Anlaşmanın y ü ­
rürlük süresi zarfında, Türkiye'den Finlandiya'ya ve Finlandiya'dan Tür­
kiye'ye umumiyetle ihraç edilen mallar için gerekli ithal lisans ve m ü ­
saadelerini, genel rejimleri îerçevesl içinde karşılıklı olarak vermeği
taahhüt ederler.
Madde — 3
Bu Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında yapılacak ticari müba­
delelere ait ödemeler, bugünkü tarihte İmzalanan ö d e m e Anlaşması h ü ­
kümlerine göre tesviye edilecektin
Madde — 4
Bu Anlaşmanın yürürlüğe konmasından sonra her iki Taraftan sevkedilen mallara, ihraç eden Tarafın yetkili makamlarınca verilmiş ve ili­
şik Örneğe uygun bir menşe şahadetnamesi katılacaktır.
Bedeli 100 Türk Lirasını veya başka bir para ile .bu meblağını eşitim
aşmıyatt göndermeler için m e n ş e şahadetnamesi aranılmaz.
Madde — 5
Bu Anlaşmanın yürürlüğe konmasından evvel başlamış olan hu­
susi takas işlemleri ile serbest dövizli işlemler, bunların İki Taraf yetkili
makamları tarafından onanması anında her iki memlekette yürürlükte
bulunan genel rejim hükümlerine göre tasfiye olunacaklardır.
Gönderilen
isim
İsim .
İkametgâh
İkametgâh
.
Sokak
Sokak
.
Malın cinsi
.
Ambalaj tarzı
.
.
Ağırlık gayriBâfi
Koli adedi
Kilo
Marka numarası
Kıymet
Malın gönderileceği yol
Ticaret Odalsı Türkiye ile Finlandiya arasındaki 12
Haziran 1948 tarihli Ticaret Anlaşması hükümlerine uyarak, vasıfları yu­
karda yazılı emtianın Türk - Finlandiya menşeli olduğunu tasdik eder.
Tarih
K
Türkiye ile Finlandiya arasında ö d e m e Arılaşması
Madde —• 1
Bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince
Finlandiya'ya ithal edümlş veya edilecek Türk menşeli malların bedel­
leri ile, kambiyo kontrolü hakkın,da yürürlükte bulunan Finlandiya mev­
zuatınca müsaade edilen Finlandiya'dan Türkiye'ye yapılacak diğer her
türlü ödemeler, Suomen Pankki nezdinde Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası adma Amerika Birleşik Devletleri doları olarak tutulan hesaba
yapılacak para yatırımları ile ödenecektir.
Madde — 2
Bugünkü tarihli Ticaret Anlaşması hükümleri gereğince Türkiye'­
ye İthal edilen veya edilecek olan Finlandiya menşeli malların bedelleri
ile kambiyo kontrolü hakkında yürürlükte bulunan Türk mevzuatınca
müsaade edilen Türkiye'den Finlandiya'ya yapılacak diğer her türlü öde­
meler, 1 inci maddede sözü g e ç e n hesabın zimmeti ile ödenecektir.
Madde — 3
Hak sahiplerine ödemeler yapılmasını m ü m k ü n kılmak amaciyle
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Suomen Pankki, yukardaki
maddeler hükümleri gereğince nezdlerinde yapılacak bütün para yatı­
rımlarını günü gününe birbirlerine bildireceklerdir.
Madde — 4
B u Anlaşmanın 1 inci maddesinde derpiş edilen hesabın matlûp
bakiyesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Flnlândiya'daki öde­
melerini karşılamaya kâfi gelmezse iSuomen Pankki, adı geçen banka­
nın ödeme emirlerini 500 000 A . B. D. dolarlık bir meblâğa kadar yukar­
da zikredilen hesabın zirametiyle ifa etmeye devam edecektir.
Madde — 5
Madde — 6
Bu Anlaşmanın yürürlükte bulunduğu sırada başlamış ve Anlaş­
manın sona erdiği tarihte henüz bitirilmemiş bulunan işlemler işbu A n ­
l a ş m a hükümleri gereğince tasfiye olunacaklardır.
Bu Anlaşmanın 1 İnci maddesinde derpiş edilen hesabın matlûp
bakiyesi, 500 000 A . B. D. dolarını geçmediği müddetçe Türkiye Cumhu­
riyet Merkez Bankası, Suomen Pankki tarafından verilen ödeme emir­
lerine uygun olarak hak sahiplerine ödemeler yapmaya devam edecektir.
Madde — 7
Madde — 6
Bu Anlaşma 20 Haziran 1948 tarihinde yürürlüğe girecek ve bir
sene müddetle yürürlükte kalacaktır.
Bu Anlaşmada derpiş edilen hesabın matlûp veya zimmet baki­
yesi 1 000 000 A . B. D. dolarını tecavüz ettiği takdirde, bu rakamı teca-
(Resmî Gazete)
19 ŞUBAT 1949
Sahife :
15541
vüz eden miktarlar, alacaklı Tarafın talebi üzerine ve onun intihap ede­
ceği serbest dövizle tesviye edilecektir.
Tütün mubayaaları için yapılan tediyeler bu hesabın alacağına kay­
dedilecektir.
Madde — 7
A ) İlişik listede gösterilen malların Türkiye'ye ithali mukabili
Fransa Bankasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından aldığı öde­
me emirleri tutarı.
Bu hesabm borcuna İse, şunlar geçirilecektir:
6 ncı ve 10 uncu maddelerde derpiş edilen serbest dövizlerin satışı,
yukarda adı geçen iki Merkez Bankasınca tesbit edilen kurlar Üzerinden
yapılacaktır.
Madde — 8
Finlândla'da markkalarm dolara ve dolarların markkaya çevrilişi Suomen Pankkl'nin resmi kuru üzerinden yapılacaktır.
Türkiye'de Türk lirasının dolara ve doların Türk lirasına çevrilişi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmî kuru üzerinden yapıla­
caktır.
Madde
9
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Suomen Pankki işbu A n ­
laşmanın iyi işlemesi için alınacak tedbirler üzerinde anlaşacaklardır.
Madde — 1 0
Bu Anlaşmanın sona erdiği tarihte, 1 inci maddede derpiş edilen
hesap iki A k ı d Taraftan biri lehine bir bakiye gösterirse bu bakiye, 6 ncı
madde hükümleri gereğince serbest dövizle tesviye edilecek meblâğlar
varsa bunlar tenzil edildikten sonra, borçlu Tarafça Anlaşmanın hita­
mından itibaren altı ay zarfında mal ihracı suretiyle tasfiye edilecektir.
Mezkûr altı aylık müddetin sonunda kalacak bakiye serbest dövizle
tasfiye edilecektir.
Madde — 11
Bu anlaşma bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşmasiyle ay­
nı günde yürürlüğe girecek ve aynı müddetle yürürlükte kalacaktır.
Ankara'da, 12 Haziran 1948 tarihinde Fransızca iki nüsha olarak
yapılmıştır.
Türk Hükümeti adına
Finlandiya Hükümeti adına
imza
İmza
Fuad Carım
A. S, Yrjö - Koskinen
Bu listede yazılı Fransız mallarından ithal edilen miktarın kıymeti
yekûnu mubayaa edilen tütün kıymetinin üçte birine tekabül edecektir.
B) Yukardaki liste dışında ve mevcut Ticaret Anlaşmasında tesbit
edilen esaslar dâhilinde Türkiye'ye ithaline müsaade olunan Fransız mal­
ları bedelinin' tasfiyesi için Fransa Bankasının Türkiye Cumhuriyet Mer­
kez Bankasından aldığı ödeme emirlerinin % 30 miktarındaki kısım.
«Tütün hesabı» nın memnuniyet bahş bir müddet zarfında tediyesi
için iki memleketin salahiyetli makamları müddet hitamında bu yüzde
miktarını yeniden gözden geçirmek hususunda mutabık kalacaklardır.
Eğer, mer'i-Ticaret ve ö d e m e Anlaşmalarının bitiminde «Tütün he­
sabı» nın alacağında bir bakiye kalırsa:
1. Bunun tasfiyesi yukardaki A ve B paragraflarına göre ö d e m e
Anlaşmasının 1 inci maddesindeki bakiyenin itfasına kadar devam ede­
cektir.
2. ö d e m e Anlaşmasının 1 inci maddesindeki hesabm itfasından son­
ra «Tütün hesabı» nda muhtemelen kalacak olan bakiye Türk umumi İthal
rejimine göre kabul edilen Fransız mallarının ithali suretiyle tasfiye edi­
lecektirD i ğ e r taraftan, Fransız Hükümeti, mallarının ihracını kolaylaştır­
mayı ve bunlara ait ihraç lisanslarım vermeyi taahhüt eyler.
Madde — m
«Tütün hesabı» nın mevcudu Ödeme Anlaşmasının 3 üncü madde­
sinde bahis mevzuu garantiden faydalanacaktır.
ö d e m e Anlaşmasının 1 inci maddesinde gösterilen hesap için tesbit
edilen hadden ayrı olarak tütün hesabının mevcudu 3 300 000 dolar kar­
şılığı olan Fransız frangına kadar yükselecektir.
Madde — IV
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Fransa Bankası «Tütün he­
sabı» n ı n iyi işlemesi hususunda mutabık kalacaklardır.
Madde — V
ö d e m e Anlaşmasının 4 üncü maddesindeki 500 000 000 franklık
miktar 4 200 000 dolar karşılığı Fransız frangına yükseltilmiştir.
Türkiye - Fransa Ödeme Anlaşmasına ek olarak
Ankara'da imzalanan Protokolün
onanması hakkında Kanun
Kabul tarihi: 14/2/1949
Kanun No: 5328
Madde 1 — 31 A ğ u s t o s 1946 tarihli Türkiye - Fransa ö d e m e Anlaş­
m a s ı n a ek olarak 13 A ğ u s t o s 1948 tarihinde Ankara'da İmzalanan E k pro­
tokol onanmıştır.
Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
15/2/1949
31 Ağustos 1946 tarihli Türk - Fransız ö d e m e
Anlaşmasına Ek Protokol
Türk Hükümeti ile Fransız Hükümeti Fransa'ya Türk tütününün
ihracını artırmak maksadı ile aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
Madde — I
Fransız Hükümeti Fransa Reji idaresini (S. E . 1 T. A.) Türkiye'den
3.300.000 dolar karşılığı olan Fransız frangı haddi dahilinde tütün muba­
yaasında bulunmaya salahiyetli kılacaktır.
Madde — II
Yukardakl maddedeki mubayaaları kolaylaştırmak maksadı ile
Fransız Bankası nezdinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası namına
«Tütün hesabı» adı altmda hususi bir hesap açılacaktır.
Madde — V I
31 A ğ u s t o s 1946 ö d e m e Anlaşmasının 7 nci maddesi aşağıdaki ş e ­
kilde değiştirilmiştir:
«Frankların Türk lirasına ve Türk liralarının franga tahvili Tür­
kiye Merkez B a n k a s ı tarafından tatbik olunan resmî rayiç üzerinden
yapılacaktır.»
«Mezkûr Anlaşmadaki doların Fransız frangı mukabilleri Fransız
(Bankası tarafından tatbik olunan resmî rayiç ile yapılacaktır.»
Madde — VTI
Fransa'nın, bu Protokolün 1 inci maddesinde derpiş olunan tütün
mubayaasında bulunacağı hususundaki Akdî Devreler için 31 Ağustos
1946 ö d e m e Anlaşmasının 8 İnci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirile­
cektir:
« E ğ e r bu Anlaşmanın bitimini takip edecek altı ayın sonunda 1
inci maddede derpiş olunan hesap bir matlûp bakiyesi gösterirse Fransa
B a n k a s ı bu bakiyeyi altın, dolar veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban­
kasınca kabul edilecek başka bir serbest dövize tahvil edilecektir.
«Ancak, bu tahvil 2 100 000 dolar mukabili Fransız frangına kadar'
yapılacaktır. Muhtemelen zuhur edecek fazlalık mezkûr Anlaşmanın 5
inci maddesinde gösterilen tediyelerle 12 aylık bir devre zarfında tasfiye
edilecektir.»
«Bu ikinci devrenin sonunda da bir bakiye kalacak olursa bu, Fransa
Bankası tarafından altın, dolar veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban­
kasınca kabul edilecek başka bir serbest dövize tahvil edilecektir.»
«Şurası mukarrerdir ki, yukardaki hesap mevcudu, tamamen İtfa­
sına kadar bu Anlaşmanın 3 üncü maddesi hükümlerinden istifade ede
çektir.»
Sahife:15542
'(Resmi Gazete)
Bu Protokol 31 A ğ u s t o s 1946 Ödeme Acılaşmasının ayrılmaz bir
cüz'ünü teşkil edecek ve aynı yürürlük süresinde olacaktır.
Ankara'da, 13 Ağustos 1948 de Fransızca iki nüsha olarak yapıl­
mıştır.
Türk Hükümeti adına
Fuad Canm
Fransız Hükümeti adına
Maugras
19 ŞUBAT 1949
Türk
Gümrük tarife
No.
567
D ü ğ m e , üniforma yıldızı, toka, kopça, yüksük fileler (pul)
sigara kutusu ve emsali (mevaddı saire ile mürettep veya
gayrthnürettep)
Nikel ve halitasından sair ımamuJât (mevadidı sair İle m ü ­
rettep veya gayrimürettep)
Makinesinden gayri mevaddı tamamen veya k ı s m e n g ü ­
müşten, bağadan, sedeften, akikten, mermerden veya g ü ­
m ü ş ve altın kaplamalı ve yaldızlı masa ve duvar saatleri
Makinesinden gayrisi diğer mevaddan olan masa ve du­
var saatleri
Manivelan orglar
Piyano, armonik, harp
Telli musiki aletleri
Nefesli musiki aletleri
Darbe İle çalınan musiki aletleri
Gramofon ve pikap
Gramofon İğnesi (zilkıymet madenle mürettep)
Gramofon ve pikap yedek aksamı
Fotoğraf cihazı
Çocuk arabaları, puset
582/(b
31 Ağustos
1946 tarihli Türk - Fransız
gereğince
Türkiye'ye
Fransız
Türk
Gîümrük tarife
No.
65/v
75/c
75/c
76
95/to
95/to
Ödeme Anlasmasvna ek Protokol
ithaline müsaade
mallarının
edilen
595
118
125
131
Balmumunıdan mamul maske ve manken
İşlenmiş deri (yılan, lezar, timsah ve saire)
Kabartmalı işlenmiş deriler (yılan, aligator, vesaire)
Tirşe ve ince şeffaf deriler
Her nevi koyun postları
Her nevi kuzu postları (oğlak ve k e ç i postları parça tahta,
tulum ve eklenmiş)
Kürk imaline mahsus postlar (parça, tulum ve eklenmiş)
Safi veya mahlut kadife pelüş astragan lütur ve sair kürk
taklidi olan mensucat ve bunların kordelâlan (yüzde elli­
ye kadar ipeğin gayrtlifî mevad ile mahlut olanlar)
Yün dantelli ve dantelâ nevinden örgüleri bulunan harçlar
ve kumaşlar (Madenî tüllerle mürettep olanlar da dahil­
dir.)
Y ü n fanila, boyun' atkısı ve çorap
Silindir ş a p k a
Buret ve emsali iplikler
133/b
134
136
187
223/h
236
249
252
258
262
263
Perdelik t ü l
Kravatlık k u m a ş
İpek ve suni İpekten kadife, pelüş ve kordelâlan
Sütlü hindistan cevizi
Çiçek soğanları (Tarım Bakanlığımın müsaadesi ile)
Yeni bahar
Zerdeçal
D i ğ e r baharat
Fidan ve aşı kelemi (Tarım Bakanlığının müsaadesi ile)
Kanape otu kren vejetal
Hazaren k u m a ş ı
281
Plâstikler (genel Üstede bulunmıyanlar)
286
288
289
291
297
299
302
307/d - 4
310
315
321
338
343
Parke tahtası
T a l a ş (yumurta ambalajına mahsus)
Fıçı tahtası, fıçı çemberi
Jaluzi
A ğ a ç t a n pipo
A ğ a ç t a n d ü ğ m e ve toka
Kama ve d i ş hilâli (kürdan)
Tuvalet ve tırnak fırçası
Bilardo
Hasır ş a p k a ve hasır şerit
Panama hasırlardan ş a p k a taslağı
Duvar kâğıdı mukavvası ve şeritleri
Sair mukavvalar (yaldızlı iki veya daha ziyade renkli
deri, fildişi ve emsali taMIt edilmiş veyahut t a ş ile nakşolunmuş veya matbu mukavvalar)
Mücessem küreler v. s.
Pamuk mendil (Ajurlu işlemeU, ipek işlemeli olanlar da
dâhildir.)
Sicim, ip
Mendil ajurlu işlemeli (işlemesi İpek olanlar da dâhil)
Sair elâstikî mensucat
Muşamba ımamulâtı
Tebeşir tozu
Tebeşir ımamulâtı
Fiuorescent lâmbaları
Sofra ve yazıhane için kesme eşyayı zücaoiye
K â ğ ı t bıçağı
S a ç tokası, firkete
Toplu iğne, çengel İğne, t ı ğ , çorap şişi
Kalem raptiyesi
96/0-1-5
105/to
110
350
400/b
414/a
433/b
433/b
155
471
474
505
512/b, c, d
539
545/b
545/b
553/b
595
listesi
Maddenin adı
Maddenin adı
800
601
602
603
604
606
607/lı
607/z
615
676
683/b
Motorlu gemiler (demirden veya çelikten)
683
Motorlu tekne
861
Bulaşık teli
Apareyll sifon şişeleri
Çocuk oyuncağı
Gözlük c a m ı (ithalât listesinde olmıyanlar)
Tasarruf kumbaraları
Rozet
Saat zincirleri ve sair zincirler
Sırmacılık eşyası
Termos (İthalât üstesinde olmıyanlar)
Yün ve İpek kaşkol (atkı)
Boynuz tarak
A t ve tay derisi
Deri ve kösele ımamulâtı (Maromıfaerfe) ayakkaplar hariç
49/b
75/lb - 3
87 - 90 - 93
95/a, b
Terbiye görmüş ve görmemiş kuzu postları
96/a, b
Kürk İmaline mahsus sair postlar
115.
119
141
120
132/b
Keçe (feutres)
Her nevî korse
Sıhhi baldırl ık, pantolon ve çorap askıları
Sair şallar
Suni ipek ipliği, İbrişim
133/a
134
135;
D ü z t ü l ve gaz (safi ipekten olanlar hariç)
Kordelâ halis ve suni ipek"
İpek İşlemeli madenin telle mahlut k u m a ş ve kordelâlar
137
140
146/a,
b
149
162
215, 216, 218
219
264
266
286
309
312
321
İpek veya suni ipekten dantelâ
Çorap safi ve suni ipekten
Kravat
Pudra ponponu
Tapioka, frenk arpası
Şarap ve likör
Şarap ve likör
İçki için saman çöpü
Roten
Kontrplâk tahtası
Mobilya
Spor aletleri
Sazdan ve saireden mamul şapkalar
320
333
354
357
362
Mektupluk zarf k â ğ ı t (uçak zarf kâğıtları)
Cam kâğıdı
Musiki notası ve kâğıdı
K â ğ ı t torba ve keseler
K â ğ ı t ve karton mamulleri etiket hariç
380
385
473 den
Elbiselik pamuktan tül
Pamuk kordelâ
Alçı ve çimento mamulâtı (imanken ve biblo)
481
Pişmiş kilden ve topraktan m a m u l â t
484
487
Çini ve porselenden soba ve aksamı
Cini
ve
porselenden
eşya
19 ŞUBAT 1949
Türk
Gümrük tarife
No.
494 ten
503,504
S28 den
535 ten
537/b
539/b
559 dan
564/a.b
Sahİfe : 15443
«Bu itibarla, Hükümetim Sarre Bölgesinin 30 Ağustos 1946 tarihli
Türk - Fransız ödeme Anlaşmasına merbut Fransız frangı sahasına dâhil
memleketler listesine dercedilmesini teklif eyler.
Maddenin adı
Şişe ve emsali
Camdan lâmba karpuzu ve fenerler
Demirden zincirler
Havagazı sobaları
Karyola, somya ve aksamı
Gümüş veya gümüş kaplama sofra takımı
Sırmacılık eşyası (balkırdan maadası)
Ç a k ı r mamulleri
Zincirler (saat köstekleri)
Nikel ve halitasından sair mamulât
Gramofon plâkları (klâsik olmıyanlar da dâhil)
Itriyat
Pipodan maada sigara levazımı
Zücaclye eşyası
Sofra ve salon İçin zücaclye eşyası.
Pamuk dantelâ
565
582/b, c
607
587
—
5Xi/a
512
3841
«Yukardaki husus hakkında Türk Hükümetinin muvafakatini teyit
eylemenizi Ekselansınızdan rica ederim.»
Yukardaki husus hakkımda Cumhuriyet Hükümetinin muvafakatini
Ekselansınıza teyide müsaraat eylerim.
E n derin saygılarımı kabul buyurunuz Bay Büyük Elçi.
Dışişleri Bakam Y .
Fuad
Carım
Ekselans
Bay Gaston Maugras,
Fransa Büyük Elçisi ;
Ankara
Türkiye ile isveç, arasın da 7 Haziran 1948 tarihinde
Ankara'da imzalanan Ticaret ve ö d e m e Anlaşmalariyle
Eklerinin onanması hakkında Kanun
Sar Bölgesinin Türkiye - Fransa ö d e m e Anlaşmasına
bağlı Fransız frangı sahasına dâhil memleketler
listesine derci hakkında Kanun
Kanun No: 5329
Kabul tarihi: H/2/1949
Madde 1 — Sar Bölgesinin, 31 Ağustos 1946 tarihti Türkiye - Fran­
sa ödeme Anlaşmasına bağlı Fransız frangı sahasına dâhil memleketler
listesine derci hakkında Ankara'daki Fransa Elçiliği ile 11 Haziran 1948
tarihinde mektup teatisi suretiyle yapılan Anlaşma onanmıştır.
Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 — B u kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
15/2/1949
Fransa Büyük
Elçiliği
Kabul tarihi: 14/2/1949
Madde 1 — Türkiye ile İsveç arasımda 7 Haziran 1948 tarihinde
Ankara'da İmzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle Ekleri onanmış­
tır.
Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 — B u kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
15/2/1949
Türkiye ile İsveç arasmda Ticaret Anlaşması
Madde — 1
Türkiye ile İsveç arasındaki ticari mübadeleler her İki memlekette
yürürlükte bulunan genel ithalât ve ihracat rejimlerine uygun olarak ya­
pılacaktır.
Madde — 2
Ankara, 11 Haziran 1948
No. 95
Bay Bakan,
1 Nisan 1948 tarihinden İtibaren Sarre Bölgesinin Fransız frangı
sahasına ithal edildiğini ve bu suretle Sarre'ın dış ticaretinin Fransız dış
ticaretine mezcinin tamamlanmış olduğunu Eksel ansınızın ıttılaına arzetmekle şeref kazanırım.
Bu itibarla, Hüküm itim Sarre Bölgesinin 31 Ağustos 1946 tarihli
Türk - Fransız Ödeme A j'aşmasma merbut Fransız frangı sahasına dâ­
hil memleketler listesin. srcedllmeslııi teklif eyler.
Yukardaki h u s u ,
.ıkında Türk Hükümetinin muvafakatini teyit
eylemenizi Ekselansların rica ederim.
En derin saj
.
. bul buyurumuz Bay Bakan.
Ekselans
Bay Necmettin Sadak,
Dışişleri Bakanı
Ankara
Kanun No: 5330
Maugras
"
B u Anlaşmanın yürürlük süresi zarfında yapılacak ticari müba­
delelerden mütevellit ödemeler, bugünkü tarihte İmzalanan ödeme Anı­
laşması hükümlerine göre tesviye edilecektir.
Madde — 3
B u Anlaşmanın yürürlüğe konulmasından sonra her iki Taraftan
sevkedilen mallar için Âkıdlar, ihraç eden Tarafın yetkili makamlannca
verilmiş ve ilişik örneğe uygun bir mamşe şahadetnamesi lstiyebileceklerdir.
Bedeli (100) Türk lirasını veya başka bir para ile bu meblâğın eşi­
tini aşmıyan göndermeler için menşe şahadetnamesi aranılmıyacaktır.
Madde — 4
B u Anlaşmanın yürürlükte bulunduğu sırada iki memleketin yet­
k i l i makamları tarafından onanan ve Anlaşmanın sona erdiği tarihte henüz bitirilmemiş bulunan işlemler işbu Anlaşma hükümleri gereğince
tasfiye olunacaklardır.
Madde — 5
Dışişleri
Bakanlığı
Ankara, 11 Haziran 1948
Bay Büyük-Eloli,
Ekselansınızın aşağıdaki şekilde yazılı bugünkü tarihli mektubunu
aldığımı bildirmekle şeref kazanırım,
«1 Nisan 1948 tarihinden itibaren Sarre bölgesinin Fransız frangı
sahasına ithal edildiğini ve bu suretle Sarre'ın dış ticaretinin Fransız dış
ticaretime mezcinin tamamlanmış olduğunu Ekselansınızın ıttılaına arzetnekle şeraf tozanınım.
T ü r k ve İsveç makamları karşılıklı olarak birbirlerine, İki memleket
arasındaki normal ve ananevi ticaret münasebeti erinin devamım ve kolaylaştırumasmı sağlıyacak mahiyette bir ithal ve İhraç Msanaı rejimi
uygulamaya gayret edeceklerdir.
Madde — 6
B u Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden evvel başlamış olan hususi
takaslı ve serbest dövizli işlemler, bu İşlemlerin i k i Taraf yetkili makaml a n tarafımdan onanması amamda her iki memlekette yürürlükte bulunan
genel rejim hükümlerine g ö r e tasfiye olunacaktır.
Sahife:15544
(Resmî Gazete)
Madde
Bu Anlaşma, İki memleket yasama makamlarının, tasvibi kaydiyle,
15 Haziran 1948 de yürürlüğe girecek ve yürürlük süresi bir sene olacaktır.
19 ŞUBAT 1949
ceği m e b l â ğ a kadar altm veya Sveriges Rilksbank tarafından kabul edi­
lecek diğer her türlü parayı satmak hakkına malik olacaktır.
Altının veya paraların s a t ı ş şartları iki Banka arasında müştereken
tâyin edilecektir.
S ö z ü g e ç e n tasvipler 16 Haziran 1948 e kadar yapılamazsa, İşbu A n ­
laşma aynı tarihte geçici olarak yürürlüğe girecektir.
Madde — 5
Süre sonu tarihinden iki ay önce haber verilmek suretiyle yürür­
lükten kaldırılmadığı takdirde, birer senelik süreler için kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır.
Sveriges Riksbank İsveçli borçluların yukarda sözü g e ç e n hesaba
yapacakları bütün ödemeleri g ü n ü gününe Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasına bildirecektir.
ISverîges Riksbank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından ödeme
emirleri aldıkça, ,bu emirleri bu Anlaşmanın hükümlerine göre yerine
getirecektir.
Madde — 6
Ankara'da 7 Haziran 1948 Itarfhlnde Fransızca iki n ü s h a olarak ya­
pılmıştır.
İ s v e ç Hükümeti adına
Türkiye Hükümeti adına
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İle Sveriges Riksbank İşbu
Anlaşmanın iyi işlemesi için alınacak tedbirler üzerinde anlaşacaklardır.
İmza
Fuad
Erie Von Post
Carım
Madde — 7
Menşe
şahadetnamesi
Gönderilen
Gönderen
İsim
.
.
.
.
.
.
İkametgâh
Bu Anlaşmanın yürürlük süresi içinde her iki memleketin yetkili
makamları tarafından tasvip edilen ve fakat Anlaşmanın sona ermesinde
t a m a m l a n m a m ı ş bulunan İşlemler işbu Anlaşmanın hükümlerine göre tas fiye edilecektir..
.
.
.
.
.
felm
.
.
.
,
İkametgâh
Sokak .
Sokak
1
.
Madde — 8
B u A n l a ş m a bugünkü tarihte imzalanan Ticaret Anlaşması ile aynı
g ü n yürürlüğe girecek ve aym (müddet yürürlükte kalacaktır.
Ankara'da 7 Haziran 1948 tarihinde Fransızca iki n ü s h a olarak ya­
pılmıştır.
.
Malın cinsi
Ambalaj-tarzı
Ağırlık gayrisâff
Koli adedi
Kfflö
Marka numarası
.
.
. . . . . .
Türkiye Hükümeti adına
İmza
Fuad Canm
Kıymet
1
Malın gönderileceği yol :
İsveç Hükümeti adına
İmza
Eric Von Post
Ticaret Odam, Türkiye ile î s v e ç arasındaki 7 Haziran
1948 tarihli Ticaret Anlaşması
yazılı emtianın
T
a
A
hükümlerine Uyarak v a s ı f l a n
yukarda
menşeli! olduğunu tasdik eder.'
Ankara, 7 Haziran 1948
Tarih
T ü r k i y e ile i s v e ç arasmda ö d e m e
Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti, Hükümeti! İle İ s v e ç Kırallığı Hükümeti, iki
memleket arasında cari ödemelerin düzenlenmesini kolaylaştırmak moksadiyle aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır :
Madde — 1
(İsveç'e ithal edilen veya edilecek olan Türk menşeli malların bedel­
lerinin karşılığı ve kambiyo kontrolü hakkında yürürlükte bulunan İsveç
mevzuatının m ü s a a d e edeceği İsveç'ten Türkiye'ye yapılacak diğer her
türlü ödemeler, ISverîges Rikebank'ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban­
k a s ı adına İsveç kuronu olarak tutuüan hesaba yapılacak para yatırım­
ları İle ödenecektir.
Madde
2
Türkiye'ye ithal edilen veya edffleoek olan İ s v e ç menşeli malların
bedellerini!» karşılığı ve kambiyo kontrolü hakkında yürürlükte bulunan
Türk mevzuatının müsaade edeceği Türkiye'den İsveç'e yapılacak diğer
her türlü ödemeler, 1 inci maddede s ö z ü g e ç e n hesabın ztametiyle öde­
necektir.,
Bay Elçi,
Bugünkü tarihli Ticaret ve ö d e m e Aniaşmalarmın imzalanması so­
nucuna varan görüşmelerimiz esnasında, tütün üzerinden halen alman
verginin Türk tütünü için bu maddenin ithalini hemen hemen imkânsız
kılacak nispetlere vardığına ve bundan dolayı iki memleket arasındaki
ticarî mübadelelerin hacmini daralttığına dikkat nazarınızı ç e k m e ğ e ce­
saret ve bu sebeple, sözü g e ç e n maddenin ithalini çoğaltabilmek için bu
verginin değiştirilmesini s a ğ l a m a k üzere yetkili makamlarınız nezdlnde
gerekenin tarafınızdan lütfen yapılmasını rica ettilm. Yetkili makamları­
nızın bu işi iyi niyetle incelemeye başladıklarını büyük memnunlukla ö ğ ­
rendiril.
Türkiye ile İ s v e ç arasındaki bugünkü tarihli Ticaret ve ö d e m e A n ­
laşmalarını İmza ederken, İsveç Hükümetinin Türk tütünlerinden alman
.bugünkü resmin menedlci karakterlini ortadan kaldıracak memnunluk
verici bir hal çaresini, m ü m k ü n olduğu kadar çabuk bulacağına olan ke­
sin ümidimle, talebimi tekrarlamağa cesaret ediyorum.
Saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Bay E l ç i
İmza
Fuad Canm
ıBay Erle Von Post
İsveç Elçisi
ttsveç Ticaret Heyeti B a ş k a m
Ankara
Madde — 3
Sveriges Riiksbaınk, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, İşbu
Bankanın talebi üzerine ve İntihabı gereğince, yukarda sözü geçen hesa­
bın zimmetlyle, ister Stokhotm'da serbestçe nakil kabil altm, ister İki
Banka arasında anlaşma sonunda, başka bir yerde altm veya herhangi bir
para satacaktır.
Altının veya paraların satınalış ş a r t l a n , iki Banka arasında m ü ş t e ­
reken t â y i n edilecektir.
Madde — 4
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu Anlaşmanın çerçevesi için­
de kullanılabilir ödeme vasıtaları elde etmek ma&sadiyle lüzumlu g ö r e ­
Ankara, 7 Haziran 1948
(Bay B ü y ü k Elçi,
Meali aşağıda naklolunan bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı
bildirmekle şeref kazanırım :
«Bugünkü tarihli Ticaret ve ö d e m e A n l a ş m a l a r ı n ı n imzalanması
sonucuna varan görüşmelerimiz esnasında, tütün üzerinden halen alman
verginin Türk tütünü İçin bu maddenin ithalini hemen hemen imkânsız k ı ­
lacak nispetlere vardığına ve bundan dolayı iki memleket arasındaki ti­
cari mübadelelerin hacmim daralttığına dikkat nazarınızı ç e k m e ğ e ce-
Sahife : 15545
{Resmî Gazete)
19 ŞUBAT 1949
saret ve bu sebeple, sözü g e ç e n maddenin İthalini çoğaltabilmek için bu
verginin değiştirilmesini s a ğ l a m a k üzere yetkili makamlarınız nezdinde
gerekenin -tarafınızdan lütfen yapılmasını rica ettim. Yetkili makamla­
rınızın bu işi iyi niyetle incelemeye başladıklarım büyük memnunlukla
öğrendim.»
«Türkiye ile İsveç arasındaki bugünkü tarihli Ticaret ve ö d e m e
Anlaşmalarını İmza ederken, İsveç Hükümetinin Türk tütünlerinden alı­
nan bugünkü resmin menedici karakterini ortadan kaldıracak memnunluk verici bir hal çaresini, m ü m k ü n olduğu kadar çabuk bulacağına olan
kesin ümidimle, talebimi, tekrarlamağa cesaret ediyorum.»
Hükümetimin, görüsünü itibara alarak, adilane bir hal tarzı bulmak
ş
için meseleyi daha şimdiden yetkili makamların tetkikına s u n m u ş ol
duğunu size bildirmekle zevk duyuyorum.
Derin saygılarımı lütfen kabın buyusunuz Bay Büyük Elçi.
isveç
Ticaret Heyeti Başkanı
İmza
Erle Von Post
Ekselans
Bay Fuajd Carımı
B ü y ü k Elçi
Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi
Ankara
Bakanlar Kurulu K a r a n
3
Karar Sayısı. S707
2/11139 sayılı ve 31/5/1939 tarihli kararla yürürlüğe konulmuş olan
Orman İşletme Talimatnamesinin 21 İnci maddesinin ilişik şekilde değiş­
tirilmesi; Tarım Bakanlığının 11/10/1948 tarihli ve 8141-6/4426 sayılı ya­
zısı ve (Maliye Bakanlığının 15/1/1949 tarihli ve 112237-34/170 sayılı m ü ­
talâası üzerine, Balkanlar Kurulunca 4/2/1949 tarihimde kararlıaştırıimıştır.
4/2/1949
CUMHURBAŞKANI
İSMET İNÖNÜ
Başbakan
S. GÜNALTAY
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
A d a l e t Bakanı
JV. SÜMER
F. SİRMEN
Dışişleri Bakanı
M a l i y e Bakanı
İV. ERİM
Millî Savunma B a k a m
İçişleri Bakanı
H. ÇAKIR
Millî Eğitim Baltanı
Devlet Bakanı
E. ERİSİRGİL
Bayındırlık Bakanı
T. BANGUOĞLU
S- ADALAN
G . ve T e k e l Bakanı
Tarım Bakanı
Dr. F. S. BÜRGE
C.ORAL
N. SADAK
E k o . ve T i c a r e t Bakanı
1. R. AKSAL
S a ğ . ve S. Y . Bakanı
C. S. BARLAS
Dr. K. BAY İZ İT
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
Dr. K. SATIR
R. S- StRER
Madde 21 — İhale İşi Orman İşletme Müdürlüğünün başkanlığında
toplanacak orman bölge şefi ve saymandan toplu bir komisyon huzurunda
açık eksiltme ile yapılır. Eksiltmeye konulan işin en az pey sürene ihalesi
komisyon başkan ve üyeleriyle İstekliler tarafından imzalanacak bir tuta­
nakla tevsik edilmek suretiyle yapılır. Bu suretle yapılacak İhaleden ev­
vel İsteklilerden keşif ve tahmin bedeli,
a) Elli bin liraya kadar olan işler için % 7,5;
b) Elli bin liradan'iki yüz elli bin liraya kadar olan işlerin elli bin
lirası için % 7,5, ü s t tarafı için % 5:
c) Bel y ü z elli ,bin liradan bir milyon liraya kadar olan işletin iki
yüz elli bin lirası içim (b) fıkrasına göre, ü s t tarafı için de % 4;
d) Bir milyon liradan fazla işlerin bir milyon liraya kadar olan pa­
rası İçim (c) fıkrasına göre ve üst tarafı için de % 3 geçici teminat alınır.
Almam geçici teminat ihalenin onayını mütaakıp 10 gün İçinde katî
teminata çıkarılır. Katî teminat bedeli geçici teminatın iki misli olarak
hesap edilir.
50.000 lirayı g e ç e n bütün inşa, tesis ve tamir işlerinde mütaahhît
50.000 lirası için hesap olunan geçici teminatın iki mislini ihalenin ona­
yını mütaakıp 10 güm içinde yatırmağa mecburdur. Ü s t tarafı mütaahhidin istihkakına karşı verilecek paralardan % 10 alıkonulmak suretiyle
katî teminat miktarına çıkarılır.
Keşif ve mukavelenin dışında kalıp yapılması ihaleden sonra ka­
rarlaştırılmış veya işte mecburi bir artış olması halinde Orman Genel
Müdürlüğü istediği takdirde bu artan işi yeniden ihaleye çıkarmakta ve­
yahut ta aynı şartlarla aynı mütaahhide pazarlıkla yaptırmakta serbest­
tir. Bu şekildeki işier İçin kati teminat artan i ş nispetinde artırılır.
Geçici ve katî teminat olarak kabul edilecek kıymetler ipotek mua­
melesinden gayrı olan ve Devletçe geçici ve katî teminat olarak kabul
edilmiş olan kıymetlerdir.
50.000 lirayı geçen alım ve satım işlerinde ise mütaahhit yukarki
a, b, c, d fıkraları mucibince hesap edilen geçici teminatın iki mislini
ihalenin onayını mütaakıp 10 g ü n içinde defaten yatırmağa mecburdur.
No.
2/11139
Düetur
Tertip
Başlığı
İ l g i l i Bakanlar Karnin K a r a n :
2/7762 sayılı Bakanlar Kumlu Karan ile yürürlüğe konul­
muş olan (Orman İşletme Yönetmeliği) nın yürürlükten kal­
dırılarak yerine yeni hazırlanan yönetmeliği yürürlüğe ko­
yan Bakanlar Kunıln Karan
8/6/1939
Cilt
Sablfe
Gazete
Sayı
4227
TEBLİĞ
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından :
Ticaretin düzenlenmesine ve ihtikârla mücadeleye
dair 53 sayıh sirküler
ÖZETİ:
Akaryakıt ve teneke fiyatları H.
Bakanlar Kurulunun 23/5/1946 tarihli ve 3/4225 sayılı karariyle y ü ­
rürlüğe konan K/643 sayılı kararın Bakanlığıma verdiği yetkiye dayanılarak
akaryakıt ve teneke satışları aşağıda yazılı hükümlere tabi tutulmuştur :
Satı§ fiyatları:
1 — Gerek 5336 sayılı kanunla benzinin bir kilosundan alınacak olan
yol vergisi gerek bugünkü akaryakıt fiyatlarım terkip eden masraf unsur­
larının bazılarında yapılması zaruri görülen değişiklikler dolayısiyle akar­
yakıt fiyatlarının yeniden tesbitine lüzum hâsıl olmuştur.
Bu sebeple, gazyağı, benzin ve motorine tespit olunan istanbul, İzmir
ve İskenderun depo satış fiyatlariyle bu fiyatlara ve nakil masraflarına na­
zaran, acenta bulunan şehir ve kasabalar için tespit edilen toptan ve berakende âzami satış fiyatları ilişik fiyat cetvelinde gösterilmiştir.
Depodan acentaya en yakın istasyon ve iskelelere kadar tren, vapur
veya motor nakil ücretleri Bakanlıkça tetkik ve murakabe olunmaktadır.Ancak, bu istasyon ve iskelelerden itibaren gazhanelere ve gazhanelerden
şehirdeki satış yerlerine kadar olan masrafların daimi murakabesi mahallî
belediyeler tarafından yapılacağından, bu masraf unsurlarında vukua gelecek
değişikliklerin iyice tetkik edildikten ve encümenlerce karara bağlandıktan
sonra mucip sebepleriyle Bakanlığıma ve petrol müesseselerinin acentalarına
büdirümesi lâzımdır.
Bakanlıkça mahallî fiyatlarda bir değişiklik yapılması kabul ve bele­
diyelere tebliğ olunmadan, cetvelde yazılı fiyatlarda tadilât yapılamaz.
İstihlâk
resmi ve asker ailelerine yardım
vergisi:
2 — Cetvelde yazılı fiyatlara, belediyelerin 5237 sayılı kanun gereğince
almaları icap eden istihlâk resmiyle asker ailelerine yardım vergisi tam .olarak
SaMfe: 15546
ithal edilmiştir. Bu resim ve vergiyi daha az almak isteyen belediyeler, ma­
halli fiyatlarda resim tenzilâtı nispetinde indirme yapılabilmesi için, keyfi­
yeti Bakanlığıma bildireceklerdir.
Kesafetler
19 ŞUBAT 1949
(RcamI GeneteY
ve bir teneke muh.teoiyotıntTi oğırlıJclttn :
3 — Fiyatların tesbitinde vasati kesafetler, gazyağı için 0,800, benzin
için 0,735 kilogram olarak alınmıştır.
depo veya acentanın toptan satış fiyatına, hakikî nakil masrafları ve makul
fire payı ile malı getirip satacak olan mutemet için yüzde onu geçmiyecek
şekilde tesbit olunacak kâr hissesinin ilâvesi suretiyle bulunur.
Yukarda yazılı fire payı ile mutemetlere verilecek kâr haddi, mahallî
belediye encümenlerince tâyin olunur. Bu şekilde tâyin olunacak fiyatlar
mahallen ilân olunur.
Köy mutemetleri ve bunların
Bir teneke gazyağınm safi ağırlığı
»
»
benzinin
ı>
»
o
»
motorinin »
»
Depo satış
14,250 Kg.
12,500 »
15,000 » dır.
7 — Köylerin ihtiyacım topluca alıp köylerdeki halka tevzi edecek olan
köy mutemetleri akaryakıtlarını, acenta bulunmıyan şehir ve kasabalardaki
mutemetlerden aldıkları takdirde, mutemetler, kendileri için mahallî beledi­
yece tâyin edilmiş olan kârın fusfını bu köy mutemetlerine bırakırlar.
fiyatları:
4 — İstanbul, izmir ve İskenderun ana depolarında
fiyatları aşağıda gösterflmiştir :
Gazyağı
Benzin
Krş.
Krş.
Bir tenekesi
Dökme kilosu
493,80
25,53
787,25
52,58
akaryakıt satış
Motorin
Krş.
481,00
23,40
Köy ihtiyacı doğrudan doğruya acentalardan alındığı takdirde ise, acentalar bu gibi satışlara toptan fiyat tatbik ederler. Bu suretle yukarda 5 inci
maddenin (b) bendinde yazdı perakendeci kârları k ö y mutemetlerine terk
edilir.
Köy mutemetleri de, kendilerine mutemetler veya acentalar tarafından
bırakılan kârla birlikte füli nakil masraflarım ve hakikî fkelerini alış fiyat­
larına ilâve ederek bulunacak fiyat üzerinden halka satışlarını yaparlar.
Teneke fiyatı
Acenta kârları:
5 — Mahallî satış fiyatlarına dâhil edilmiş bulunan acenta ve pera­
kende satış kârları aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir:
Gazyağı
Krş.
Benzin
Krş.
Motorin
Krş.
ve tenekell satışlar:
8 — Üzerindeki fiyat damgası ne olursa olsun akaryakıt satışlarında
kullanılan tenekelerin satış fiyatı 130 kuruş olarak tesbit edilmiştir. Boş akar­
yakıt tenekeleri bu fiyattan fazlaya satılamaz.
9 — Tenekelerle gönderilen benzin vt motorinler müşteriye tenekesi
ile birlikte satılacaktır. Şehir ve köy mutemeüerinin alacakları gazyağları da
keza tenekesiyle birlikte satılır.
a) Acenta. kân:
Kontrole ait
Bir tenekesinde
Dökme kilosunda
Dökme litresinde
7,50
0,50
12,50
0,60
0,441
5,00
0,30
2,50
2,00
2,70
2,00
0,50
b) Perakende kân :
Bir kilosunda
Bir litresinde
kârları:
Akaryakıt acentaları toptan satış yapacakları gibi, kilo veya litre ile
perakende satışı da bizzat yapabilirler. Bu takdirde, perakendeci kârını da
ayrıca alırlar. Ancak, kapalı teneke ile müstehlike veya perakendeci bak­
kallara yapacakları satışlarda perakendeci kârı alamazlar.
hükümler:
10 — Bakanlıkça tesbit ve tebliğ olunan akaryakıt mahallî âzami satış
fiyatları, Bakanlığın malûmat ve muvafakati olmadan hiç bir suretle değiştirüemiyeceği gibi, fiyat cetvelinde yazılı akaryakıt âzami satış fiyatları ü s ­
tünde satış yapılamaz.
11 — Bu sirküler hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Millî
Korunma Kanunu hükümleri dâhilinde ve mahallî belediyelerce takibat
yapılır.
12 — Akaryakıt ve teneke âzami satış fiyatları hakkmda olup
12/7/1948 tarihli ve 6955, 8/11/1948 tarihli ve 7048 sayılı Resmî Gazetelerle ya­
yımlanmış bulunan 50 ve 51 numaralı sirkülerler yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici madde:
Şehir mutemetleri ve bunların
kârları:
6 — Acenta bulunmıyan şehir ve kasabalarda akaryakıt âzami satış
fiyatları, bu yerlerin akaryakıt ihtiyacım temine en müsait olan mahaldeki
G
— — . — .
Şehir
Tenekesi
A
Z
—•
Toptan
Kilosu
Y
A
Ğ
13 — Acentalar ve mutemetler, bedeli ödenmiş fakat henüz satılmamış
olan akaryakıtlarla boş ve dolu tenekelerini bir zabıtla tesbit ederek ait ol­
dukları şirketlere bildireceklerdir.
I
A
B
1———^
Perakende
Kaosu
Perakende '
Litresi
1 1 1
/'V
Tenekesi
E
N
Z
İ
N
M
A
*
Tenekesi
62.00
62.25
45J50
45.75
562.00
—
—
30.75
29,75
33.25
32-25
26.50
25.75
—
Afyon
Akçaabat
Akçakoca
Akhisar-
593.0Q
585.00
562.00
549.00
32.50
32.00
30.25
29.50
35.00
34.50
32.7S
32.00
28.00
27.50
26.00
25.50
901.00
899.00
876.00
862.00
Aksaray
Akşehir
Akyazı
Alaca.
Alaşehir
Amasya
626.00
«09.00
579.00
636.00
555.00
597.00
34.75
33.50
31.50
35.50
29.75
32.75
37-25
36.00
34.00
38.00
32.25
35.25
29.75
28.75
27.25
3050
25.75
28.25
936.00
315.00
893.00
945.00
867.00
908.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ankara
Antakya
Antalya
Artova
—
37.7a
32.25
34.25
39.50
30.25
25.75
27.50
31.50
—
68.75
61.00
40.00
46.00
584.00
659.00
35.25
29.75
31.75
37.00
Aşkale
Ayancık
Aydın
662.00
563.00
968.00
37.29
30.50
20.75
39.75
33.00
3235
31.75
26.60
M.T5
—
—
&96.0Q
962.00
963.00
878.00
—
—
—
—
593.00
—
—
—
—
558.00
—'
—
637.00
620.00
588.00
645.00
564.00
606.00
—
mm
—
—
—
—
—
673.00
677.00
—
—
48.00
O
R
İ
N
"
Perakende
Kilosu
29.75
—
31.75
—
—
T
*""
Perakende
Litresi
553.00
—
ı
Perakende
Kilosu
Adana
Adapazarı
—
O
—•
—
—
31.50
—
—
—
—
—
—
—
34.25
28.75
32.50
—
—
32.60
»,7«
(Resmi Gazete)
Sahife:15547
19 ŞUBAT 1949
» A Z
Y
B
A G I
E
M
N Z 1 N
A
r'
Şehir
Balçık
—
1
Bor
Bozüyük
Bulancak
Buldan *
Burdur
Burhaniye
Bursa
Büyükçekmece
Ceyhan
Cide
Çanakkale
Çankırı
Çatalca
Çerkesköy
Çiftehan
Çine
Çivrü
Çorlu
Çorum
Çumra
Denizli
Dinar
Divriği
JMyarbafar
Dörtyol
Dursunbey
Düzce
Edirne
Edremit
Eğridir
Elâzığ
Elbistan
Erbaa
Erdek
Ereğli (K. D.)
Ereğli (Konya)
Erzincan
Erzuruım
Eskişehir
Eşinle
Ezine
Fatsa
ıFetbiye
Finike
Gaziantep
Gebze
Gediz
Gelibolu
Gemlik
Tenekesi
658.00
578.00
5S3.00
AyvaMk
BaJbaeski
îBalıikesitr
Bandırma
Bartın
Bayburt
Bayramiç
Bergama
Besni
Beypazarı
Biga
Bilecik
Bingöl
Birecik
Bitlis
Bodrum
Bolu
Bolvadin
•
5*4.00
561.00
642.00
574.00
557.00
911.00
641.00
574.00
578.00
722.00
dkoo
733.00
55T.00
598.00'
620.00
582.00
568.00
581.00
604.00
605.00
564.00
itaptan
Kilosu
Perakende
Kilosu
Perakende
Litresi
30.00
31.50
29.75
30:50
29.00
29.50
36.00
Sİ -25
30.00
33.75
35.79
31.28
31050
41.50
35.79
42.25
30.00
32.25
34.50
31.75
30.75
31.75
33.25
33.25
30.50
32.25
29.75
29.75
30.75
29.25
34.00
30.25
30.25
30.76
32.50
32.50
30.75
34.75
33.50
31.25
32.50
35.00
35.50
28.75
31.75
32.25
33.00
30.50
34.00
33.75
36.25
34.75
32.50
34.00
32J25
33.00
31.50
32.00
38.50
26.00
27.25
25*75
26.50
25.25
25.50
30.75
27.00
26.00
29.00
30.50
27.00
2726
3525
30.50
35.75
26.00
28.25
29.50
27.50
126.50
27.50
28.50
2850
26.50
27.75
25.75
25.75
26.50
25.50
29.25
33.75
32.50
3625
38.25
33.75
34.00
44.00
38.25
44.75
32.50
3525
37.00
3425
33.25
3425
35.75
35.75
33.00
561.00
561.00
582.00
563.00
571.00
589.00
556.00
601.00
548.00
29.25
29.50
31.75
36.00
4050
32.75
00.25
30.25
«1.75
30.50
3Ü.00
32.25
30.00
33.00
29.25
34.75
32.25
32.25
3325
31.75
36.50
32.75
32.75
3325
35.00
35.00
33.25
3725
36.00
33.75
35.00
37.50
38.00
31.25
34.25
34.75
35.50
33.00
36.50
3625
87.75
37.25
31.75
32.00
3423
38.50
43.00
35.25
32.75
32.75
34.25
33.00
33,50
34.75
32.50
35.50
31.75
543.00
20.00
31*50
—
—
—
567.00
548.00
614.00
—
561.00
568.00
592.00
592.00
567.00
626.00
606.00
574.00
592.00
629.00
636.00
541.00
583.00
589.00
600.00
563.00
616.00
612.00
633.00
627.00
648.00
552.00
581.00
642.00
—
—
26.25
2625
26.50
28.00
28.00
26.50
29.75
28.75
27JJ0
28.00
30.00
30.50
25.0p
27.50
27.75
2850
26.50
2925
29.00
30.25
29.75
2550
26.50
2750
30.75
3450
2825
26.%
2625
27.50
26.50
26.75
27.76
(26.00
2850
2850
2525
Tenekesi
889.00
867.00
—
—
865.00
949.00
886.00
—
,921.00
,944.00
—
888.00
1014.00
043.00
1029.00
—
906,00
927.00
892.00
880.00
895.00
915.00
90.2.OO
—
—
—
Perakende
Kilosu
Perakende
Litresi
6225
45.75
—
—
—
—
561.00
—
—
—
—
—
—
654.00
584.00
6325
4650
—
31.00
—
—
—
—
65.00
47.75
—
—
—
—
—
64.50
—
—
-
—
i
—
—
—
—
—
—
63.75,
63.75
6125
61.00
—
—
61.75
47.00
46.50
45.00
45.00
46.00
—
45.50
—
—
—
—
—
—
—
—
63.25
46.50
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
855.00
—
—
63.75
899.00
—
—
64.75
63.00
—
—
—
6225
—
872.00
«75.00
896.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
32.00
—
—
—
—
—
—
—
—
31.50
31.75
29.00
29.00
31.50
30.00
624.00
—
—
2926
—
—
—
—
—
31.25
—
—
31.28
603.00
641.00
649.00
550.00
595.00
599.00
—
—
—
—
—
—
—
—
32.50
30.75
627.00
—
—
34.00
—
—
1
60.00
72.00
6425
50.76
53.00
47.25
—
—ı
—
—
—
—
—
—
671.00
—
—
—
—-
—
564.00
612.00
—
29.75
80.25
—
38.75
39.76
31.78
571.00
568.00
—
47.50
—
—
502.00
—
—
—
643.00
636.00
45.78
—
6450
885.00
«98.00
870.00
909.00
47.75
46.25
—
—
—
—
—
865.00
890.00
—
—
—
—
—
47.00
—
33.00
635.00
618.00
48.75
—
—
570.00
578.00
602.00
603.00
939.00
9(14.00
885.00
900.00
934.00
66.25
—
—
—
—
—
609.00
681.00
593.00
578.00
590.00
614.00
617.00
—
—
—
—>
29.75
29.00
30.25
688.00
740.00
652.00
750.00
4725
—
—•
621.00
666.00
—
—
62.50
—
—
—
—
—
30.00
30.50
__
924.00
922.00
919.00
943.00
941.00
—
—
.
Perakende
Kilosu
45.50
45.25
—
—
Tenekesi
R 1 N
62.00
8150
880.00
873.00
879.00
904.00
900.00
I
O T O
-A
Ö350
46.75
—
«tuşa
mm
—
—
—
3250
x
—
S22S
32X0
—
—
31-25
20.00
nahif*- 1 5 5 4 8 .
(RESMI
G
,
A
,
Z Y
A
GAZETE)
G I
^
B
N
Z
İ
Toptan
Kilosu
Perakende
Kilosu
Perakende
Litresi
Tenekesi
Gerede
Gerze
Geyve
Giresun
Gönen
Görele
Göynük
602.00
572.00
562.00
581.00
563.00
575.00
589.00
33.00
31.00
30.25
31.75
30.50
31.25
32.25
35.50
3S.50
32.75
34 25
33 00
33.75
34.75
28.50
26.75
26.26
27.50
26.50
27.00
27.75
910.00
885.00
874.00
894.00
¡877.00
888.00
899.00
Gümüşane
Hasankale
Havran
Hayrabolu
Hendek
624.00
693.00
564.00
599.00
582.00
582.00
37.25
42.00
33.00
35.50
84.25'
34.25
37.00
35.00
32.75
29.75
33.50
26.50
28.50
27.50
27.50
29.50
28.00
26.25
932.00
©92.00
—
1909.00
896.00
896.00
926.00
900.00
,875.00
—
—-
613.00
—
—
—'
—
—
—
—,
571.00
589.00
571.00
583.00
599.00
1
—
—
İnegöl
ipsala
iskenderun
iskilip
islâhiye
575.00
602.00
—
658.00
558.00
31.25
33 00
28.25
37.00
30.00
33.75
35.50
30.75
39.50
32.50
27.00
28.50
24.50
31.50
26.00
889.00
911.00
—
962.00
870.00
—
—
59.50
—
—
İsparta
istanbul
izmir
izmit
606.00
—
—
544.00
33.50
28.50
28.50
29.00
36.00
31.00
31.00
31.50
28.75
24.75
24.75
25.25
913.00
—
—
—
—
59.75
60.00
61.50
îzSlk
Kadınhan
Karabiga
Karabük
Karacabey
577.00
641.00
553.00
592.00
566.00
31.25
35.75
29.75
32.50
30.50
33.75
38.25
32.25
35.00
33.00
27.00
30.50
25.75
28.00
26.50
891.00
946.00
—
905.00
—
37.25
28.00
25.25
35.50
29.50
1049.00
900.00
—
—
46.50
35.00
31.50
44.50
36.75
1024.00
926.00
Kayseri
Keskin
Keşan
Kilis
Kırıkkale
Kırkağaç
628.00
647.00
609.00
599.00
639.00
554.00
35.00
36.25
33.50
33.00
35.75
29.75
37.50
38.75
36.00
35.50
38.25
32.25
30.00
31.00
28.75
28.50
30.50
25.75
Kırklareli
Kırşehir
Kızılcahamam
Konya
Kozan
Kula
Kurtalan
582.00
654.00
636.00
—
642.00
584.00
649.00
31.75
36.75
35.50
35.00
36.00
31.75
36.50
34.25
39.25
38.00
37.50
38.50
34.25
39.00
27.50
31.50
30.50
30.00
30.75
27.50
31.25
Kütahya
Lüleburgaz
Malatya
Manisa
Maraş
607.00
583.00
596.00
542.00
570.001
33.50
31.75
32.73
29.00
31.00
36.00
34.25
35.25
31.50
33.50
28.75
27.50
28.25
25.25
26.75
914.00
Mardin
Mecitözü
Meriç
Mersin
Merzifon
656.00
610.00
676.00
—.
603.00
87.00
33.75
38.25
31.25
33.25
39.50
¡36.25
40.75
33.75
35.75
31.50
29.00
32.50
27.00
28.50
962.00
924.00
975.00
Mihalıççık
Milas
Mudanya
Muğla
Muratlı
611.00
572.00
541.00
573.00
567.00
33.75
31.00
28.75
31.00
30.75
36.25
33.50
31.25
33.50
33.25
29.00
26.75
25.00
26.75
26.50
921.00
905.00
557.00
1.122.00
638.00
559.00
635.00
30.00
69.50
35.75
30.00
35.50
32.50
72.00
38.25
32.50
38.00
26.00
57.50
30.50
26.00
30.50
1871.00
1.371.00
931.00
ı870.00
944.00
M . Kemalpaşa
ıMuş
Nallıhan
Nazilli
Nevşehir
951.00
—
907.00
944.00
866.00
891.00
955.00
945.00
—
954.00
893.00
»51.00
—
—
T—
881.00
—
—.
—
—
—
—
63.75
—
—.
—.
—
—
—
46.75
—
—
—
43.75
—
T
O
R
İ
Tenekesi
—
635.00
708.00
—
609.00
591.00'
591.00
633.00
605.00
Perakende
Kilosu
—
33.50
—
—
—
—
—
—
—
31.25
—
—
—
584.00
612.00
—
667.00
567.00
—
—
27.50
—
—
—
44.00
44.00
45.25
618.00
—
—
—
—
2S.50
28.00
29.25
—
—
62.50
—
64.25
—
—
45.75
—
47J25
585.00
654.00
—
601.00
—
—
30.50
—
31.50
—
—
62.00
—
—
—
45.75
—
—
777.00
603.00
—
745.00
627.00
—
—
29.75
—
65.00
—
69.25
—
—
—
47.75
—
51.00
—
—
—
—
660.00
—
609.00
651.00
563.00
33.00
—
37.00
—
—
—
—
—
—
66.50
—
—
—
—
—
—
48.75
—
592.00
668.00
644.00
—
651.00
593,00
663.00
—
—
—
62.75
64.50
61.25
—
—
—
—
—
—
—
—
46.25
47.50
45.00
—
—
—
—
—
—
—
—
62.75
46.00
—
—
—
—,
—
61.50
— •
45.25
—
—
619.00
—
—
581.00
—
619.00
691.00
—
612.00
622.00
580.00
—
582.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
565.00
1.158.00
652.00
—
646.00
N
^
—
—
—
—
32.00
917.00
909.00
879.00
O
—
620.00
594.00
561.00
44.00
32.50
29.00
42.00
34.25
M
t
Perakende
Litresi
Hopa
Ilgın
incesu
inebolu
758.00
592.00
545.00
728 00
617.00
^
Perakende
Kilosu
34.75
39.50
30.50
33.00
31.75
3:1.75
34.50
32.50
30.25
Karaköse
Karaman
Karamürsel
Kars
Kastamonu
N
~
/
Tenekesi
Şehir
E
1 9 g ü M T 1949
—
—
34.25
—
—
—
—
30.75
32.25
28.50
—
36.75
—
—
80.50
—
—
—
29.25
—
29.76
—
—
—
30.00
—
19-ŞUBAT 1949
ffRarai
G
A
Z
Y
A
Ğ
Sahife: 15549 j
Gnete)
I
B
-A
^
E
N
Z
İ
Toptan
Kilosu
Perakende
Kilosu
Perakende
Litresi
Niğde
Nizip
Of
Ordu
'Orhangazi
Osmaniye
ödemiş
Perşembe
Polatlı
Rize
Salihli
Samsun
Sandıklı
Saray
Sarayköy
Sarayönü
Sarıkamış
582.00
630.00
586.00
575.00
559.00
542.00
550.00
573.00
601.00
587.00
552.00
—
596.00
587.00
569.00
619.00
710.00
J31.75
35.00
32.00
31.25
30.00
¡29.00
29.50
31.00
33.00
32.00
29.50
33.25
32.75
32.00
30.75
34.25
40.75
3425
37.50
34.50
33.75
32.50
31.50
32.00
33.50
35.50
34.50
32.00
35.75
35.25
34.50
33.25
36.75
43.25
27.50
30.00
2750
27.00
26.00
25.26
25.50
26.75
28.60
27.50
25.50
28.50
28.25
27.50
26.50
29.50
34.50
Sürt
Silivri
Simav
Sinop
Sivas
Soma
Söke
Sungurlu
Susurluk
Sürmene
Şarki Karaağaç
Şarkışla
Şarköy
680.00
607.00
568.00
622.00
558.00
553.00
633.00
560.00
582.00
661.00
619.00
552.00
38.50
30.25
33.50
30.75
34.50
30.00
29.75
35.25
30.25
31.75
37.25
34.25
29.50
41.00
32.75
36.00
33.25
37.00
32.50
32.25
37.75
32.75
34.25
39.75
36.75
32.00
32.75
26.25
28.75
26.50
29.50
26.00
25.75
30.25
26.25
27.50
31.75
29.50
25.50
Şile
Tarsus
Tavşanlı
Tekirdağ
Tercan
Tire
Tirebolu
Tokat
Trabzon
Tunceli
Turgutlu
Turhal
Uluborlu
Ulukışla
Urfa
Uşak
—
—
598.00
550.00
665.00
548.00
580.00
640.00
569.00
612.00
546.00
612.00
653.00
570.00
640.00
571.00
31.50
30.25
32.75
29.50
37.50
29.25
31.50
35.75
30.75
33.75
29.25
33.75
36.75
31.00
35.75
31.00
34.00
32.75
35.25
32.00
40.00
31.75
34.00
38.25
33.25
36.25
31.75
36.25
39.25
33.50
38.25
33.50
27.25
26.25
28.25
25.50
32.00
25.50
27.25
30.50
26.50
29.00
25.60
29.00
31.50
26.75
30.50
26.75
870.00
866.00
946.00
875.00
896.00
968.00
925.00
—
—
—
906.00
—
964.00
860.00
894.00
957.00
883.00
919.00
859.00
922.00
955.00
880.00
944.00
882.00
Uzunköprü
Ünye
Vakfıkebir
Vize
Yalova
Yalvaç
590.00
579.00
575.00
594.00
542.00
641.00
32.25
31.50
31.25
32.50
29.00
35.75
34.75
34.00
33.75
35.00
31.50
3825
27.75
27.25
27.00
28.00
25.25
30.50
900.00
892.00
890.00
906.00
—
944.00
—
—
—
60.75
893.00
929.00
941.00
924.00
—
—
—
—
—
64.25
Yenişehir
Yerköy
Yozgat
Zile
Zonguldak
—
579.00
625.00
638.00
614.00
563.00
31.50
84.75
35.75
34.00
30.50
34.00
37.25
38.25
36.50
33.00
27.25
29.75
30.50
29.25
2650
M
^
Tenekesi
Şehir
N
*
(
Tenekesi
—
934.00
900.00
889.00
1873.00
,855.00
—
Perakende
Kilosu
Perakende
Litresi
63.75
.—
46.76
—
{901.00
865.00
—
903.00
899.00
880.00
925.00
1006.00
979.00
—
913.00
882.00
—
—
1
—1
6225
887.00
.
—
—
_
—
— ,
65.25
—
—
64.75
—
.—
—
—
—
—
—
—
45.75
—
48.00
—
093.00
642.00
594.00
584.00
567.00
551.00
559.00
581.00
612.00
595.00
—
1
—
—
695.00
45.50
—
—
49.00
—
—
—
—
—
—
—
46.50
63.00
61.50
—
62.25
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
46.25
45.25
—
45.75
—
—
Tenekesi
607.00
596.00
579.00
632.00
726.00
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
, —
618.00
—
.—
568.00
563.00
642.00
669.00
591.00
673.00
632.00
—
—
—
609.00
—
679.00
557.00
588.00
657.00
578.00
624.00
—
622.00
666.00
580.00
653.00
582.00
44.75
—
—
—
584.00
604.00
—
653.00
—
—
—•
—
47.25
587.00
637:00
—
625.00
—
— •
T
O
R
İ
N
K.
47.75
61.75
—
—
66.75
—
—
—
—
—
—
—
63.25
—
O
,
v
Perakende
Kilosu
•—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
29.75
32.75
—
—
—
—
—
—
2950
—
32.25
3450
—
—
—
—
—
—
—
30.75
30.75
2950
—
29.25
—
—
—
—
—
—
28.75
—
—
—
—
31.25
3250
—
—
2850
—
—
—
40.25
—
3150
İLÂNLAR
Tosya Belediyesinden:
İçme su tesisatı inşaatı
Evvelce eksiltmeye çıkarılmış olan Tosya İçme Su tesisatı (119.439)
lira 55 kuruş keşlfli ve (7222) lira muvakkat teminatlı birinci kısım in­
şaatının kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılamadığından Ulus ve Cum­
huriyet gazetelerinde İlân edilen şartlarla ve pazarlık suretiyle satıl­
m a s ı kararlaştırılmıştır.
Taliplerin pazarlık günü olan 28/2/1949 tarihine raslıyan Pazartesi
günü saat 15 te Tosya Belediyesinde hulunmaları, bu işe ait keşif, şart­
name ve diğer evrakların İller Bankasından 6 lira mukabilinde temin
edilebilir.
409 / 3-3
(Resmi Gazete)
Sahife: 15550
M . S. B. Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
1 — Nem ve hesaba As. Pb. İçin kilosu (16) liradan (1) ton Kromlu
Kösele açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Muhammen bedeli
(16.000) Ura olup geçici teminatı (2.200) liradır. (500) kilodan a ş a ğ ı ol­
mamak üzere (2) ayrı istekliye ihale edilebilir.
2 — Sksiltunıesl 22 Şubat 1946 Sah g ü n ü saat (14) te Ankara'da
Bakanlık Komisyonunda yapılacaktır. Fenni evsaf ve şartnamesi İstan­
bul'da Haıflnye'deki Lv. Amirliğinde ve Ankara'daki Komisyonda hergün
öğleden evvel görülebilir.
374/4-
Ankara Lv. A . Sa. A l . Komisyonu
Başkanlığından
1 — Kapalı zarf usulü İle aşağıda cins ve miktarları yazılı 4 kalem
yiyecek maddesi satın alınacaktır. Muhammen bedelleri ve geçici temi­
natları hizalarında gösterilmiştir.
2 — Eksiltmeleri 3/3/1949 Perşembe g ü n ü hizalarında gösterilen sa­
atlerde yapılacaktır. Şartlaşmalar her g ü n Ankara Lv. Amirliği Batın
Alma Komisyonunda görülebilir.
8 — İsteklilerin teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar Ankara Lv. Amirliği S a t ı n Alıma Komisyonuna vermeleri
Muhammen
Geçici
Miktarı
bedeli
teminat
İhale
Cinsi
Ton
Lira
Lira
19 ŞUBAT 1949
Şirket dahilerinin Şirketteki hukukunu nihayet bir sene zarfında Tasfiye
Memurluğumuza vesikalariyle birlikte müracaatla ispat etmeleri lüzumu
Ticaret Kanununun 445 inci maddesine müsteniden ilân olunur.
334/8-8
Tarsus Belediyesi Elektrik İşletmesi A l ı m S a t ı m Komisyonundan :
Fennî şekilde alçak gerilim elektrik şebeke tesisatı yaptırılacaktır.
Keşif bedeli (215.000) iki y ü z on b e ş bin lira olan Tarsus İlçesi alçak
gerilim elektrik şebekesi tesisatı, Eelektrik İşletmeleri Yönetmeliği ahk â m ı n a tevfikan fiyat ve teklif verme usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
Proje ve fennî şartname, ihale şartnamesi (10,75) lira mukabilinde belediye elektrik işletmesinden ve İller Bankasından alınabilir. Muvakkat
teminat (12) bin liradır, İsteklerln bu i ş i yapabileceklerine dair Bayın­
dırlık Bakanlığı veya iller bayındırlık müdürlüklerinden yeterlik belgesi
ve 949 yılına alt ticaret odası vesikası ile bu i ş e benzer asgari (100.000)
yüz bin liralık i ş yapmış olması şarttır. Fiyat ve tekliflerin tetkik ve iha­
lesi 24/3/1949 Perşembe günü saat (15) te belediyede toplanacak Elektrik
İşletmesi A ılım S a t ı m Komisyonunda yapüacaktır. Teklif mektupları belli
g ü n saat (14) e kadar makbuz mukabilinde Belediye Başkanlığına ve­
rilmiş olması gerekmekte olup, herhangi bir gecikme kabul edllrniyecektlr.
457 / 4-2
Adalet Bakanlığı Ankara Çocuk Islahevi Müdürlüğünden:
Yufka
Tel kadayıf
Yassı kadayıf
Zeytin
30
S
6
36
20.100
3.850
3.300
41.212
2444
11,00 de
3.100
11^0 da
467/4-2
1 — Kapalı zarf usûlü ile Ayaş'taki birliklerin ihtiyacı için 30 ton
sığır eti s a t ı n alınacaktır. Muhammen bedeli ,36.000 lira olup İlk teminatı
2.700 liradır.
2 — İhalesi 9/3/1949 Çarşamba günü saat 15 te Levazım Amirliği
Akköprü'deki Satınalma Komisyonundadır.
3 — Evsaf ve şartnamesi her g ü n İstanbul Levazım Amirliği ve An­
kara Levazım Amirliği Satmalına Komisyonunda görülebilir. İsteklilerin
belli g ü n ve saatten bir saat evveline (saat 14 e) kadar teklif mektup­
larını Komisyon Başkanlığına vermeleri.
506 / 4-1
Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden:
Cinsi: Saf klorür sodyum,
Miktarı: 1000 kilo,
Muhammen fiyatı: 290 Kuruş,
Tutarı: 2.900 Ura,
Muvakkat teminatı: 217 lira 50 kuruş,
İhale tarihi: 26/2/1949 Cumartesi g ü n ü saat 11.
1 — Ankara Numune Hastanesinin 1949 yılı ihtiyacı için 1000 kilo
saf klorür sodyum açık eksiltmeye konulmuştur.
2 — Taliplerin muayyen olan saatte hastanede müteşekkil komis­
yona müracaat etmeleri.
3 — Şartnameler her g ü n hastanede görülebilir.
420/4-3
Hali tasfiyede Türkiye İ ş Bankası A. Ş. Memurları Yapı Kooperatifi
Tasfiye Memurluğundan:
Tasfiyesine memur bulunduğumuz Türkiye İ ş Bankası A . Ş. Me­
murları Yapı Kooperatifinin 21/1/1949 tarihli fevkalde Hissedarlar Genel
Kurulunda Şirketin fesih ve tasfiyesine ve bizleri tasfiye memuru olarak
intihabına karar verilmiş olduğundan; Şirketimiz, Genel Kurul kararları­
n ı n bugünkü Resmî Gazete'de tescil ve ilan edilmiş bulunması hasebiyle
hali tasfiyeye girmiş bulunmakta ve İ ş Bankası binası dahilindeki dairel
mahsusada tasfiye umuriyle iştigale başlamış bulunmaktayız. Binaenaleyh
Kapalı zarfla eksiltmede bulunan Çocuk Islahevi'nin bir yıllık ek­
mek ihtiyacına istekli çıkmadığından ve nakliye işine verilen teklif yük­
sek görüldüğünden bir ay zarfında pazarlıkla intaç edilmek üzere uza­
tıldığı ilân olunur.
487
Bayındırlık
Bakanlığından:
Yapı işleri ilâm:
1 — Eksiltmeye konulan i ş : Sözleşmesi bozulmuş olup müıtaahhit
nam ve hesabına eksiltmeye çıkarılmış olan Bingöl Hükümet Konağı
için yapılan açık eksiltmede istekli çıkmadığından on g ü n uzatılmıştır.
Keşif bedeli (201.100.49) liradır.
2 — Eksiltme 24/2/1949 Perşembe günü saaıat 16 da Bayındırlık
Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında
pazarlıkla yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Bayındırlık Ba­
kanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre on bir bin
üç y ü z b e ş lira sıfır iki kuruşluk geçici teminat vermeleri lâzımdır.
5 — isteklilerin bu isin teknik öneminde bjr işi iyi surette başardı­
ğ ı m veya denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte ihale gününden
en az (tatil günleri hariç) üç g ü n evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına
başvurarak bu iştin eksiltmesine girebilmek için yeterlik belgesi alma­
ları şarttır.
625 /1-1
Gelibolu Belediyesinden :
1 — Belediyemiz tarafından yaptırılacak Akaryakıt deposu 7 Şubat
1949 tarihinden itibaren bir ay müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
konulmuştur.
2 — Muhammen bedel (28.541) lira (03) kuruştur.
3 — Eksiltme 8 Mart 1949 Salı günü saat 15 te Belediye Dairesinde
Belediye Encümeni huzuru ile yapüacaktır.
4 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya­
zılı şartları haiz olmakla beraber ayrıca bu gibi işleri yaptıklarına dair
ellerinde mevcut belgelerle depozito makbuzları ile birlikte ve kanunun
32, 33 ve 34 üncü maddelerine uygun şekilde hazırlanmış teklif mek­
tuplarını mezkûr g ü n ve saatten bir saat evvelsi encümene vermeleri.
Posta ile vuku bulacak gecikmeler kabul edilmiyecektir, ilân olunur.
600 / 4-1
19
ŞUBAT
Devlet Demiryolları Merkez 0 uncu Komlayon B a ş k a l ı ğ ı n d a n :
12000 kilo nam kauçuk alınacak
1949
Yenişehir Asliye Hukuk Yargıçlufındatu
S a y ı ; 1948/406
1 — 12000 kilo ham kauçuğun satın alınmam kapalı zarf usulü ite
eksiltmeye konulmuştur.
2 — Malzemenin tahmin edilen (bedeli 23578,09 ve geçici teminatı
1.768,36 liradır.
3 — Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden
ve Haydarpaşa'da Teslimalma ve Yollama Müdürlüğünden verilir.
4 — Eksiltme Ankara'da idare binasında Malzeme Dairesinde top­
lanan Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonunca 7/3/1949 Pazartesi g ü n ü
saat 15 te yapılacağından isteklUerin teklifleriyle kanunun tâyin ettiği
/vesikalarım aynı günde nihayet saat 14 de kadar makbuz karşılığında
adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri (veya muayyen vakitten ö n ­
ce ele geçecek tarzda İadeli taahhütlü olarak posta İle göndermeleri)
014/4-1
(Duyurma)
Yenişehir'in Songurpaşa Köyünden Velî oğlu 1333 doğumlu Halim
Yel tarafından aynı köyden Seyit A l ı oğlu Kadir kızı Ömer karısı Emine
Daltaban, Seyit A l i oğlu Kadir oğlu 1339 doğumlu Hasan Hüseyin Dalta­
ban ve yine o köyden Pembe Ünal ve i n e g ö l Sinanbey Mahallesi Hacı Ş a ­
ldır (Sokağı No. 4 te mukim Mehmet oğlu Hüseyin Güneyler aleyhine açı­
lan tescil dâvasının yapılmakta olan yargılaması sırasında:
1 — Songurpaşa K ö y ü Kayıkbaşı mevkiinde sarkan : Salih Kan,
garben: ibrahim Çakır, şimalen : Halim Yel ve Hasan Tükkkan ve cenuben: Mera ile çevrili (2) hektar tarlanın,
2 —- Songurpaşa Köyü Pınarlıdere mevkiinde sarkan : A l i Bağcı ve
Kâmil B a ğ c ı, garben: Piri İbiş vereseleri, şimalen : Karagöletli Piri ve
cenuben : A l i Ş e r ve sahibi senet tarlalariyle çevrili (8) hektar tarlanın,
3 — S c n g u r p a ş a Köyü Karanlıkyol namı diğer Halıçlı mevkiinde
sarkan : Recep Sungur, garben: Yol, şimalen: ibrahim Balı, cenuben : İbrahim Çakır ile çevrili (9.000) metrekare bir parça tarlatan,
Tasfiye Halinde İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Türk Anonim
Şirketinden:
Şirket hissedarları Ticaret Kanununun 361 ve 458 inci maddelerine
tevfikan 22 Mart 1949 Salı günü saat 11 de İstanbul'da Galata'da T. C.
Merkez Bankası binasında âdi Umumi Heyet halinde toplanmağa davet
olunurlar.
GÜNDEM
1 — Tasfiye Heyeti ve murakıp raponrlarının okunması;
2 — 31 Aralık 1948 tarihinde kapatılan
Umumi Heyetin tasvibine sunulması ;
bilançonun ve hesabatın
3 — Tasfiyem e m u r l a r ı n ı nve murakıbın ibrası.
Şirket dahili nizamnamesinin 27 n d maddesine tevfikan hissedarlar
tarafından tevdii İcabeden hisse senetlerinin, Ticaret Kanununun 371 nci
maddesi mucibince, Umumi Heyetin toplanacağı tarihten en az bir hafta
evvel tevdi edilmiş olması icabettiği ve mezkûr hisse senetlerinin, hissedarların tensibine göre.
Ankara'da: T . C. Merkez Bankası İdare Merkezine;
İstanbul'da: T. C. Merkez Bankası İstanbul Şubesine veya Osman­
lı Bankası idare Merkezine;
Paris te: Osmanlı Bankası Paris Merkezine tevdi edilebileceği sa­
yın hissedarlara ilân olunur.
(istanbul - Galata, 10 Şubat 1049
Tasfiye Heyeti
516/1-1
4 — Songurpaşa K ö y ü Çadıryerlerl mevlkiinde sarkan : Pembe Ünal,
garben : Akile Karadayı, şimalen: Koyunhisarlı Şükrü ve cenuben : Mus­
tafa T a ş tarlalariyle çevrili (9.000) metrekare bir parça tarlanın.
5 — Songurpaşa Köyü Pınarlıdere mevkiinde sarkan: Akile Karadayı, garben : A l i Şer, şimalen : Sahibi senet, cenuben : A l i Ş e r tarlalariyle çevrili (1) hektar bir parça tarlanın,
6 — Songurpaşa Köyü Karacakuyusu mevkiinde ş a r k a n : İbrahim
Çakır, garben: Yol, şimalen : Yol, cenuben : Yol ile çevrili (2) hektar
(9.000) metrekare bir parça bahçenin,
4 — Songurpaşa K ö y ü Tepetarla mevkiinde sarkan: Yol, garben:
Köskösü, A l i tarlası, şimalen : Osman Minez tarlası, cenuben: Nuri Karadayı tarlalariyle çevrili (1) hektar (2.000) metrekare bir parça tarlanın,
5 — Songurpaşa Köyü Eskübağlar mevkiinde sarkan : Recep Sun­
gur, garben : Mehmet Duman, şimalen : Çavuş Köylü Ahmet, cenuben :
Halli Kayıkçı ve Bekir Kayıkçı ile çevrili (7.000) metrekare bir parça
tarlanın,
9 — Songurpaşa Köyü k ö y içinde ; s a ğ ı : İbrahim Çakır bahçesi, solu: İdris Bali evi, arkası: Adil Sayan evi ve yol ve önü : Yol İle çevrili
(3.000) metrekare miktarında ev ve arsanın.
D a v a c ı Halim Yel tarafından, Yenişehir'in Songurpaşa
Köyünden
ölü Seyit A l i oğlu Kadir Daltaban vereseleri adına tescili talep edilmekte
olduğundan, işbu (9) parça taşınmaz emvale başkaca mülkiyet veya is­
tihkak iddia edenler varsa ü ç ay içinde Yenişehir Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmaları için usulen ilân yapılmasına ve yargılamanın
23/2/1949 Çarşamba günü saat 10.30 a bırakılmasına mahkemece karar
verilmiş olduğundan, keyfiyet ilân olunur.
530 /1-1
Şirket hissedarları 22 Mart 1949 Sah günü saat 11,30 da istanbul'da
Galata'da T. C. Merkez Bankası binasında fevkalâde Umumi Heyet ha­
linde toplanmağa davet olunurlar.
Meriç Sulh Hukuk Yargıçlığından :
GÜNDEM
1 — Tasfiyenin tamamlanması ve kapatılması hususunda 1 Ocak
1949 danberi yapılan muamelelerin Umumi Heyetin tasvibine arzı;
2 — Tasfiye memurlarının ve murakıbın ibrası.
(Şirket dahilî Nizamnamesinin 27 ncl maddesine tevfikan hissedarlajr tarafından tevdii icabeden hisse senetlerinin, Ticaret Kanununun 371
imci maddesi mucibince, Umumi Heyetin toplanacağı tarihten en az bir
hjafta evvel tevdi edilmiş olması. İcabettiği ve mezkûr hisse senetlerinin,
hissedarların tensibine göre.
Ankara'da: T. C. Merkez Bankası İdare Merkezine;
İstanbul'da: T. C. Merkez Bankası Istabul Şubesine veya Osmanlı
B a n k a s ı İdare Merkezine;
Paris'te: Osmanlı Bankası Paris Merkezine, tevdi edilebileceği sa­
y ı n hissedarlara ilân olunur.
istanbul - Galata, 10 Ş u b a t 1949
Tasfiye Heyeti
Meriç Nasuhbey Köyünden
Mehmet o ğ l u Hasan Tunca vekili A l i
Osman Meriç'in hasımsız olarak olağanüstü zamanaşımı sebebiyle açtığı
tescil dâvasının Meriç Sulh Hukuk Yargıçlığında yapılmakta olan yargı­
lama sonunda :
D a v a c ı Nasuhbey Köyünden Mehmet o ğ l u Hasan Tunca Ede Köyünün Bahçeyolu mevkiinde d o ğ u s u : Kör Fettah tarlası, batısı : Nasub
o ğ l u Kadir ve Fevzi Mehmet tarlaları, kuzeyi : Mehmet Yürük bahçesi ve
Fevzi İsmail tarlası ve güneyi : Yol ile çevrili tarlayı 24-25 seneden beri
fasılasız ve nizasız malik sıflatiyle zülyedinde bulundurduğu sabit olduğun­
dan Medeni Kanunun 639 uncu maddesi uyarınca namına, tesciline karar
verilmiştir.
Bu tarla ile İlgisi olanlar varsa ilân tarihinden İtibaren 15 g ü n İçinde Meriç Sulh Hukuk Yargıçlığına başvurmaları ve aksi halde kararın
kesinleşeceği ilân olunur.
486
(Resmi Gazete)
Sahife : 15552
A k ç a d a ğ Sulh H u k u k Yargıçlığından :
A r ğ a l ı B e k i r Ç a v u ş oğlu A h m e t Yücel vereselerinden k ı z l a r ı R e f i k a
ve Şefika vekilleri D â v a v e k i l i Mehmet Yücel t a r a f ı n d a n M a l a t y a ' n ı n K a v a k l ı b a ğ Mahallesi D ö r t y o l k ö ş e b a ş ı n d a 3 k a p ı n u m a r a l ı evde mukim
H a c ı K a d i r kızı ve A h m e t Yücel k a r ı s ı Zeynep İle o ğ u l l a n İ h s a n ve Tah­
sin Yücel aleyhlerine A k ç a d a ğ S u l h H u k u k Mahkemesine açmış olduğu
t a k s i m ve izalei şüyu d â v a s ı n ı n y a p ı l m a k t a olan y a r g ı l a m a s ı n d a :
D â v â l ı l a r d a n A h m e t Yücel oğlu İ h s a n Yücel'ln tebligata yarar ad­
resi belli o l m a d ı ğ ı n d a n n a m ı n a ç ı k a r ı l a n g ı y a p k a r a r ı n ı n i l â n e n tebliğine
mahkemece k a r a r verilmiştir.
K a r a r u y a r ı n c a dâvâlı İ h s a n Yücel'in y a r g ı l a m a g ü n ü olan 4/3/1949
C u m a g ü n ü saat 9,10 da A k ç a d a ğ Sulh H u k u k Mahkemesinde h a z ı r bu­
l u n m a s ı veya bir v e k i l g ö n d e r m e s i lüzumu, a k s i takdirde d u r u ş m a n ı n g ı ­
y a b ı n d a y a p ı l m a s ı n a k a r a r verileceği i l â n olunur.
491
K ü t a h y a Asliye Hukuk Yargıçlığından :
19 ŞUBAT 1949
Elbistan'ın Ceyhan Mahallesinde kâin sarkan Çebiş oğlu Mehmet,
garben Talât, şimalen yol, cenuben.Kadı Halil oğlu Mükremin haneleriyle
mahdut birinci kat üç, İkinci kat dört ve üçüncü kat b e ş odadan ibaret
bulunan ve tescili iddia olunan işbu otelde bir hak iddia edenler varsa i ş ­
bu İlân tarihinden itibaren bir ay İçinde mahkemeye müracaat etmelerini
teminen İlân- icrasına mahkemece karar verilmiş olduğundan müddeabih
üzerinde bir hak iddia edenler varsa İşbu ilân tarihinden bir ay zarfın­
da müracaat etmeleri veyahut 22/3/1949 günü yapılacak duruşmada ha­
zır bulunmaları ilân olunur.
488
Elbistan'ın İncecik Köyünden Ömer oğlu Battal Güzel tarafından
B ü y ü k Yapalak Köyünde nAho oğlu Şeyho Bölükbaşı aleyhine ikame olu­
nan bir kıta tarlanın tescili dâvasından dolayı yapılmakta olan yargıla­
masında:
Tescili iddia olunan tarlanın Elbistan'ın Büyük Yapalak Köyünün
Kepez mevkiinde v â k i sarkan, garben tepe, şimalen Hüseyin, cenuben
N o : 947/1032
E n a ş a ğ ı y i r m i seneden beri kendisinden haber a l ı n m a d ı ğ ı ve h a k k ı
da ö l ü m ü n e m u a l l â k o l d u ğ u n d a n ' b a h s i l e baba b i r k a r d e ş i K ü t a h y a ' n ı n
L a l a H ü s e y i n p a ş a Mahallesinden H ü s e y i n oğlu 1322 d o ğ u m l u Ş ü k r ü ' n ü n
gaipliğine k a r a r verilmesi talebiyle Mehmet A n ı k t a r a f ı n d a n i k a m e olu­
nan d â v a n ı n y a p ı l a n y a r g ı l a m a s ı n d a :
Gaip o l d u ğ u İddia olunan kişi h a k k ı n d a m a l û m a t l a r ı o l a n l a r ı n bu
husustaki m a l û m a t l a r ı n ı bildirmeleri için keyfiyetin b i r sene s ü r e İle ilâ­
n ı n a k a r a r verildiğinden m a l û m a t a s h a b ı n ı n 947/1032 N o . ile mahkemeye
m ü r a c a a t l a r ı davet yerine k a i m olmak ü z e r e d ö r d ü n c ü defa İlân olunur.
Seyfi Ülger ile çevrUi bir k ı t a tarla üzerinde bir hak iddia eden varsa işbu
ilân tarihinden itibaren bir ay içinde mahkemeye müracaat etmeleri veya­
hut yapılacak duruşmada hazır bulunmaları için ilânat icrasına mahkemece
karar verilmiş olduğundan işbu gayrimenkul üzerinde bir hak iddia eden
varsa ilân tarihinden itibaren bir ay içinde müracaat etmeleri veyahut
22/3/1949 günü yapüacak duruşmada hazır bulunmaları İlân olunur.
489
492
Elbistan'ın Ceyhan Mahallesinden Naip H a c ı D u r m u ş kızları Fat­
ma, A y ş e Gülkız ve Mevlüt Akkan vekilleri Dâvavekillerinden SaHh DoK a d i r l i Sulh H u k u k Y a r g ı ç l ı ğ ı n d a n :
ğuç tarafından aynı mahalleden ölü Havva kocası Bedri İnanç aleyhine
ikame edilen tescil dâvasının yapılmakta olan duruşmasında:
947/227
Tescili iddia olunan Elbistan'ın Ceyhan Mahallesinde vâki s a ğ ı Ha­
K a d i r l i ' n i n A z a p l ı K ö y ü n d e n Sadık oğlu H a k k ı Saygılı vekili Meh­
met A k ç a l ı t a r a f ı n d a n K a d i r l i ' n i n H a r k a ç t ı ğ ı K ö y ü n d e n ölü Tevfik K a r a m ü f t ü oğulları M u r a t , A h m e t ve kızı Makbule, Esma E r d o ğ a n hakla­
r ı n d a açılan t a k s i m d â v a s ı n d a : D â v â l ı l a r d a n Ahmet E r d o ğ a n iken soya­
dının tashihen K a r a n r ü f t ü o ğ l u olan Ahmet'in adresi meçhul olduğundan
mahkememizce g ı y a p k a r a r ı n ı n gazete ile ilânı suretiyle y a p ı l m a s ı n a k a ­
r a r verilmiş olmakla işbu t a k s i m d â v a s ı n ı n d u r u ş m a s ı bulunan 4/3/1949
g ü n ü n d e K a d i r l i Mahkemesine g e l m e d i ğ i takdirde y a r g ı l a m a s ı n ı n g ı y a ­
ben devam edeceği i l â n olunur.
494
lil, solu Mustafa haneleri, arkası Ceyhan Nehri, cephesi Mustafa hanesiyle mahdut bir bap hane ve Güneşli Mahallesinin Çarşı mevkiinde vâki
s a ğ ı (Berber Karaoğlan oğlu Ali, solu Incearapoğlu Abdullah, arkası Ber­
ber Mevlüt Usta dükkânı, cephesi tarikıâm ile mahdut bir bap dükkân
ve yine aynı mevkide vâki s a ğ ı vakıf dükkânı, solu çeşme, arkası Cin
Ali oğlu hanesi, cephesi tarikıâm ile çevrili yine bir bap dükkân ve yine
aynı mevkide vâki, s a ğ ı Kuyumcubaşı oğlu, arkası Hüseyin hanesi, cep­
hesi tarik ile çevrili bir bap dükkân ve yine aynı mevkide vâki s a ğ ı
Hancıoğlu Mustafa dükkânı, solu, cephesi tarik, arkası Ömer Çavuş ha­
nesi ile çevrili bir bap dükkân ve yine aynı mevkide vâki sarkan tarik,
garben, cenuben Hacı Mustafa dükkânı, şimalen Kocabaş arsası ile çev­
Konya Asliye Hukuk Yargıçlığından :
rili bir kıta arsa, yine aynı mevkide vâki s a ğ ı Cehiz oğlu Hacı Durdu,
solu Cehiz oğlu dükkânları, arkası Cehizoğlu hanesi, cephesi tarikıâm
948/855
K o n y a ' n ı n E m r ı h a l i l Mahallesinden F a t m a , Mehmet, Miyase, Şerife,
Hatice, F a t m a vekilleri A v u k a t Mustafa K ı r a y tarafından Yunusoğlu
Mahallesinden İ b r a h i m k a r ı s ı Meryem Çaltaş ve rüfekası aleyhine a ç ı ­
lan tapu iptali d â v a s ı n ı n y a r g ı l a m a için dâvâlı M e r y e m Ç a l t a ş ' a i l â n e n
d â v a dilekçesiyle davetiye tebliğ edildiği halde d u r u ş m a y a gelmemiş ol­
d u ğ u n d a n y a r g ı l a m a n ı n 7/3/1949 Pazartesi saat 10 a bırakılmasına ve
dâvâlı Meryem'e ilânen g ı y a p k a r a r ı tebliğine k a r a r verilmiş o l d u ğ u n d a n
m e z k û r g ü n ve saatte bizzat gelmediği veya musaddak bir vekil gönder­
mediği surette y a r g ı l a m a y a g ı y a b ı n d a devam edileceği gıyap kararının
tebliği m a k a m m a k a i m olmak üzere ilân olunur.
493
ile mahdut bir bap dükkânın 40 da 15 parçası ve yine aynı mahallede
v â k i hududu belli olan bir bap h a m a m ı n 40 da 10 hissesi ve Elbistan'ın
Ambarcık Köyünün Köycivarı mevkiinde vâki s a ğ ı Ato oğlu bahçesi, solu
Yüzbaşı Ömer tarlası, arkası bayır, cephesi tarikıâm ile çevrili bir bap
değirmenin 120 de 54 hissesi ve Elbistan'ın Ceyhan Mahallesinin Pa­
şalık mevkiinde v â k i sarkan Halil Kâmil, garben Ş e y h Hacı Durmuş
şimalen tarik, cenuben Ebülhüda tarlaslyle çevrili bir k ı t a tarla ve ayım
mahallede v â k i sarkan Derviş, garben Kâhyanın oğlu, şimalen ve cenıuben H a c ı Durmuş ve Ş e y h o oğlu tarlalariyle çevrili bir k ı t a tarla ve Alfeveran Köyünün Sadır mevkiinde vâki sarkan Söylemezler, garben S ü ­
leyman oğlu Süleyman, şimalen yol, cenuben Mehmet ve Esat tarlala­
riyle çevrili bir kıta tarlanın tescili iddia edilmekte olduğundan bun­
lar üzerinde bir hak iddia eden varsa işbu ilân tarihinden itibaren bir
Elbistan A s l i y e H u k u k
Yargıçlığından:
E l b i s t a n ' ı n K ö p r ü b a ş ı Mahallesinden T u r a n oğlu Durdu D u r t a r a ­
fından a y n ı mahalleden D u r d u oğlu A h m e t T u r a n D u r aleyhine ikame
eylediği bir bap otelin tescili d â v a s ı n d a n dolayı y a p ı l m a k t a bulunan du­
ruşmada:
ay içinde mahkemeye müracaatlarının lüzumu hususunda
sına mahkemece karar verilmiş
ilânat icra­
olduğundan alâkalıların ilân tarihinden
itibaren bir ay içinde müracaatları veyahut 8/3/1949 g ü n ü yapılacak du­
ruşmada hazır bulunmaları İlân olunur.
490
Başbakanlık
Devlet Matbaan
19 Şubat 1949
RESMİ GAZETE
Sayı:7136
İÇİNDEKİLER
Kanunlar
Sayfa
5326 Türkiye ile Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi Arasında İmzalanan Ticaret ve
Ödeme Anlaşmaları ile Modüs Vivendi ve Eklerinin Onanması Hakkında Kanun
1
Türkiye ile Almanya'da Fransız İşgal Bölgesi Arasındaki Ticaret Anlaşmasına Ekli Ödeme
Anlaşması
2
Türkiye ile Almanya'daki Fransız İşgal Bölgesi Arasında Akdolunan Modüs Vivendi
Hakkında Kanun
2
5327 Türkiye ile Finlandiya Arasında 12 Haziran 1948 Tarihinde Ankara'da İmzalanan
Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle Eklerinin Onanması Hakkında Kanun
4
5328 Türkiye - Fransa Ödeme Anlaşmasına Ek Olarak Ankara'da İmzalanan Protokolün
Onanması Hakkında Kanun
5
5329 Sar Bölgesinin Türkiye - Fransa Ödeme Anlaşmasına Bağlı Fransız Frangı Sahasına
Dâhil Memleketler Listesine Derci Hakkında Kanun
7
5330 Türkiye ile İsveç, Arasında 7 Haziran 1948 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Ticaret
ve Ödeme Anlaşmalariyle Eklerinin Onanması Hakkında Kanun
7
ithalât işlerine dair Sirküler
Bakanlar Kurulu Karar
3/8707 2/11139 Sayılı ve 31/5/1939 Tarihli Kararla Yürürlüğe Konulmuş Olan Orman İşletme
Talimatnamesinin 21 inci Maddesinin İlişik Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar
9
Tebliğ
Ticaretin Düzenlenmesine ve İhtikârla Mücadeleye Dair 53 Sayılı Sirküler
9
İlanlar
13
Download

KANUNLAR - Resmi Gazete