T.C.
Re smı Gazete
Tesis t a r i h i : 7 Teşrinievvel 1336 - 1920
idare ve yazı işleri
Başvekâlet
Neşriyat
Dairesi
müracaat
ve
için
7 Ş U B A T 1939
Müdevvenat
Müdürlüğüne
SALI
S A Y I : 4126
olunur
,J
KANUNLAR
Z e y t i n c i l i ğ i n ı s l a h ı ve y a b a n i l e r i n i n a ş d a t t ı r ı l m a s ı
hakkında kanun
Kanun
No: 3573
Kabul
tarihi:
26/1/1939
M a d d e 1 — A l e l û m u m aşılı zeytinlerin bakını, tımar ve toplanma
ve sıklarının kökletme ve yeniden f i d a n dikme suıetile meydana getirilecek
z e y t i n l i k l e r i n tesis ve yetiştirme, yabanî z e y t i n l i k l e r i n açma ve aşılama
i ş l e r i Ziraat Vekâletinin d i r e k t i f i altında yapılır.
M a d d e 2 — Devlet o r m a n l a r ı içinde bulunan ve aşılı hale geti­
rilecek o l a n b ü t ü n yabanî z e y t i n l i k l e r i n sahaları ile Devlet o r m a n l a r ı
dışında k a l a n Devlete aid boş arazideki yabanî zeytin sahaları Ziraat
Vekâletince tesbit ve i l â n olunur.
M a d d e 3 — Devlet o r m a n l a r i l e boş arazide muayyen b i r kıt'a da­
h i l i n d e k i yabanî zeytinleri aşılamak isteyenler, istedikleri parçanın hudud ve mevkiini ve bu kanunun tayin eylediği şartlar dahilinde imar
edeceğini b i l d i r e n b i r arzuhal ile arazinin a i d olduğu kazanın en büyük
m ü l k i y e memuruna müracaat eder. B u n l a r a müracaat t a r i h i n i gösterir
birer ilmühaber verilir.
M a d d e 4 — B u sahalarda yabanî zeytin ağaçlarını aşılamağa talib
olacakların aşılayacakları miktar kendilerine tevzi olunur. Tevzi edilen
bu sahalar orman mefhumu haricinde kalır. T a l i h l e r d e n yerine göre V e ­
kâletin tayin edeceği müddetler zarfında ve vereceği direktifler daire­
sinde temizlemeyi y a p a n l a r a zeytin bakım teşkilâtının müzekkeresi
üzerine m a h a l l i n en büyük m ü l k i y e â m i r i tarafından tapu v e r i l i r .
Aşılanıp yerinde kalacak zeytinliklerin temizlenmesinden çıkan odun
ve kömür, kereste ve saire temizleyene aid o l u p b u n l a r zeytin bakım me­
murundan parasız alınacak b i r vesika i l e dışarı çıkarılır. B u n l a r d a n hiç
b i r resim alınmaz.
M a d d e 7 — B i r i n c i derece askerî memnu mıntakalarda b u l u n a n
aşılı zeytinlerin bakım, yabanî zeytinlerin aşılanması i ş l e r i zeytin bakım
teşkilâtının vereceği talimat altında m a h a l l i n askerî makamlarınca yap­
tırılır.
M a d d e 8 — Devlet m a l ı zeytinliklerden aşılanmak üzere b i r şahsa
veya şirkete veya k ö y l ü l e r manevî şahsiyetlerine verilecek yabanî zeytinlik
sahası y i r m i hektardan y u k a r ı olamaz. A n c a k aldığı sahayı vekâletçe ta­
y i n edilecek müddet içinde mahsuldar hale getirenlere müracaatları tak­
dirinde a y n i m i k t a r d a yeni parçalar v e r i l i r . B u tevziatta evvelâ toprak
sahibi olmıyanlar, sonra en yakın k ö y l ü l e r i l e küçük çiftçiler tercih olu­
nur. İcabında b u y i r m i hektar m i k d a r İcra V e k i l l e r i Heyeti k a r a r i l e tezy i d edilebilir.
Madde 9 — D e k a r başına on beş ağaçtan f a z l a ve on ağaçtan aşağı
olmamak üzere yabanî z e y t i n l i k l e r i aşılı b i r hale getirmeyi taahhüd
edenlere T ü r k i y e Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca, mevzuatı dairesinde
ve kanunun 10,28 i n c i maddeleri hükümlerine göre, ağaç başına b i r l i r a y a
kadar kerdi verilir.
M a d d e 10 — Bankaca ikraz edilecek paranın b i r i n c i kısmı arazi
tamamen temizlenip delicelerin aşılanmağa elverişli b i r hale getiril­
d i ğ i hakkındaki zeytin bakım memuru raporuna müsteniden, i k i n c i
kısmı da yapılan aşının yüzde doksan muvaffak olduğu yine m e m u r
raporile tesbit edilmek şartile aşının tatbikından b i r sene sonra v e r i l i r .
M a d d e 11 — A l d ı ğ ı arazi parçasını açıp deliceleri aşıya hazır b i r
hale getirerek Ziraat Bankasından i l k taksiti alıpta o mevsimde aşı i ş i n i
bitiremeyenlerden bankadan a l d ı k l a r ı para f a i z i l e beraber, bankanın
ziraî alacaklarının tahsili y o l u n d a k i usulüne tevfikan istirdad olunur ve
tapu da iptal edilir.
M a d d e 12 — A ş ı l ı z e y t i n l i k l e r i n bakım işleri i ç i n zeytin müstah­
sillerine mahsulün satış mevsiminde ödenmek üzere Ziraat Bankasınca
kısa vadeli ikraz yapılır.
M a d d e 5 — Zeytin teşkilâtının k u r u l m a d ı ğ ı sahalardaki yabanî zey­
tin ağaçlarının aşılanması i ç i n v a k i olacak talebler üzerine m a h a l l i n
b a ğ l ı b u l u n d u ğ u kaza, yoksa vilâyet ziraat ve orman idarelerinin b i r l i k t e
hazırlayacakları rapor üzerine m a h a l l i n en büyük m ü l k i y e memuru ta­
rafından b u kanunun h ü k ü m l e r i dairesinde tapu v e r i l i r .
Madde 13 — M u a y y e n kıt'adaki zeytinliklerde toprak ve ağaçlar
a y r ı a y r ı hakikî veya hükmî şahıslara aid olduğu takdirde arazinin k ı y ­
meti yüksek ise toprak sahibine, ağaç k ı y m e t i daha f a z l a ise b u n u n sa­
hibine diğerinin m a l ı n ı satın alması teklif e d i l i r . H e r i k i taraf da red­
dettikleri takdirde arazi Hükümetçe kıymetlerine nazaran aralarında
taksim edilerek tapuya bağlanır.
M a d d e 6 — Devlet o r m a n l a r ı içinde ve dışındaki yabanî zeytin
ağaçlan y a yerlerinde aşılattırılarak veya zeytinlikte aşılattırılmak üzere
yabanî halinde yeni kurulacak zeytinliklere n a k l o l u n u r . B u işlere a i d mü­
saade zeytin bakma teşkilâtına dahil m e m u r u n t e k l i f i üzerine m a h a l l i n
orman idaresince ayrıca keşfe lüzum gösterilmeksizin derhal v e r i l i r . Nak­
ledilen f i d a n l a r d a n b i r gûna resim alınmaz.
M a d d e 14 — Zeytinliklere deve ve keçi sokulması ve başı boş hay­
van bırakılması ve otlama maksadile hayvan sokulması ve zeytin sa­
halarında eğil yapılması yasaktır. Zeytinliklerde ç i f t sürme veya nak­
liyatta k u l l a n ı l a n hayvanata iş esnasında ağızlık takılması mecburidir.
B u hükme riayet etmeyenler belediye veya k ö y i h t i y a r heyetleri, zabıta
memurları ve zeytin bakım teşkilâtına d a h i l memurlar tarafından tu-
Sayıfa:
7 ŞUBAT 1939
( Resmî Gazete )
11240
tulan zabıt verakası üzerine beş liradan altmış liraya kadar hafif para
hilafı
cezasına mahkûm edilirler. Bu hususta tutulan zabıt varakaları
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini
Maliye Vekilleri memurdur.
icraya Millî
Müdafaa
30/1/1939
sabit oluncaya kadar muteberdir.
Madde 15 — B e ş yüz ağaçtan aşağı olmamak üzere yabanî zeytin
aşılıyanlara veya aşılı zeytinlerinin bakım işlerini en iyi yapanlara Zi­
raat Vekâletince takdir edilecek miktarda naktî mükâfat verilir.
Madde 16 — Fennî budama aletlerile aşı. takımlarının zeytin m ü s
tahsilleri arasında yayılabilmesi
ve
için budama ustalarile ehil müstah­
sillere Ziraat Vekâletince meccanen budama aşı takımı ve levazımı ve­
Kanun
No.
1455
1478
1637
2016
3128
rilebilir.
Madde 17 — Yapılacak nizamname dairesinde zeytinliklerde bakım
işlerini vaktinde yapmayan zeytincilerden bin ağaca kadar b e ş liradan
25 liraya, bin ağaçtan beş bin ağaca kadar 25 liradan 50 liraya, b e ş bin
den fazla ağacı olanlardan 50 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası
alınır.
Madde 18 — Dördüncü madde hükmüne göre verilen müddet zar
fında aşılama ve temizleme işleri y a p ı l m a m ı ş olursa verilen mezuniyet
sakıt olur ve saha geri alınır. Aşılama ve temizleme vesilesile taleb et­
tiği sahadan elde ettiği odun, kömür vesaire tazmin ettirilir.
Madde 19 — A l e l û m u m el, hayvan
ve makine kuvvetile
işleyen
yağhane ve zeytinyağı fabrikalarında ve salamura zeytinciliğinde yüksek
vasıflı zeytinyağı ve salamura zeytin tanesi istihsal edilebilmesi
Düstur
Tertib
Başlığı
Askerî Memurlar hakkında kanun
Askerî Memurlar Kanununa müzeyyel kanun
Askerî Memurlar Kanununun tadiline dair kanun
A s k e r i M e m u r l a r K a n u n u n u n bazı maddelerile bu kanunun
2 n c i m a d d e s i n i t a d ı l e d e n 1637 n u m a r a l ı k a n u n u n b i r i n c i
maddesini muaddil kanun
A s k e r î M e m u r l a r K a n u n u n u n 5 i n c i m a d d e s i l e z e y l i n i n de­
ğ i ş t i r i l m e s i n e ve b u kanuna i k i muvakkat madde eklenmesine
dair kanun
Sahife
Cild
Resmi
Gazete
Sarı
1200
1206
3~
3
3
10
10
11
1166
1539
1208
3
13
719
3139
3
18
395
3538
1504
Karar
694
Askerî Memurlar K a n u n u n u n 2 n c i maddesinin tadiline l ü ­
zum olmadığına dair Meclis kararı
786
A s k e r î M e m u r l a r K a n u n u n u n 4 v e 5 i n c i m a d d e l e r i n i n tef­
sirine mahal o l m a d ı ğ ı n a dair M e c l i s kararı
Talimatname
Askerî Memurlar Kanununa göre yapılmış olan talimatname
10569
13397
A s k e r î M e m u r l a r T a l i m a t n a m e s i n i n 2 5 , 26 n c i m a d d e l e r i n i n
tadili
14229
A s k e r î M e m u r l a r T a l i m a t n a m e s i n e z e y l o l a r a k y a p ı l a n ta­
l i m a t n a m e « A s k e r î m e m u r ve h â k i m »
Kanun
1453 n u m a r a l ı k a n u n u n 6 n c i m a d d e s i n i n t a d i l i
3275
3280
1453 n u m a r a l ı k a n u n a b a z ı m a d d e l e r i l â v e s i n e , 2505 n u m a r a l ı
k a n u n u n 6, 7 n c i m a d d e l e r i n i n i l g a s ı n a d a i r k a n u n
3052 n u m a r a l ı k a n u n u n t a d i l i n e d a i r o l a n b u k a n u n d a 1455
3288
n u m a r a l ı k a n u n a temas e d e n h ü k ü m v a r d ı r
3128 n u m a r a l ı k a n u n u n 2 n c i m a d d e s i n i n t a d i l i n e d a i r k a n u n
3428
1455 n u m a r a l ı k a n u n u n s o n u n a b i r m a d d e i l e b i r m u v a k k a t
3438
madde ilavesine dair
3439
1455
n u m a r a l ı k a n u n u n b a z ı m a d d e l e r i n i d e ğ i ş t i r e n 2016
sayılı kanunun 2 nci maddesini değiştiren kanun
3
13
192
3
14
1807
2075
3
14
3
3
14
1779
2514
3
19
64
3784
3
19
69
3784
3
3
19
19
155
1179
3795
3943
3
19
1235
3943
3
19
1236
3943
2541
1742
2250
için
alınması lâzımgelen telkinci ve öğretici tedbirleri almağa Ziraat Vekâleti
salahiyetlidir.
Madde 20 — Zeytinlik içinde yağhane veya fabrika inşa eylemek,
Askerî Fabrikalar T e k a ü d ve Muavenet Sandığı
h a k k ı n d a kanun
Kanun No: 3575
Kabul tarihi: 26/1/1939
Ziraat Vekâletinden mezuniyet almağa mütevakkıftır. Aksi takdirde in­
şa olunan yağhane işlettirilemez.
Madde 1 — Askerî Fabrikalar (kara, deniz, hava dahil) teşkilâtında
Madde 21 — Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı muhakeme icrası
sulh mahkemelerine aiddir.
çalışanlara verilecek tazminat ile bunlara veya bunların
yetimlerine
bağlanacak tekaüd aylıkları için (Askerî Fabrikalar Tekaüd ve Mua­
Madde 22 — Zeytin ve zeytinyağı standardı için İktısad Vekâletinin
talebi ile zeytin bakım teşkilâtına daimî vazife verilebilir.
venet Sandığı) namile bir sandık teşkil edilmiştir. Bu sandık (A) ve
(B) kısımlarından teşekkül eder.
Madde 23 — Yabanî ağaçların aşılanması hakkındaki 1528 numaralı
kanunun yabanî zeytin ağaçlarının aşılanması ve ıslahı hakkındaki hü­
kümleri mülgadır. Ancak mezkûr kanunun hükümlerine göre başlanmış
ve henüz intaç edilmemiş olan muameleler bu kanunun hükümleri dai­
resinde ikmal olunur.
Madde 24 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 25 — Bu kanun hükümlerini Adliye, Dahiliye, İktisad ve
Ziraat Vekilleri yerine getirir.
30/1/1939
Madde 2 — Sandık hükmî şahsiyeti haiz olup Millî- Müdafaa Ve­
kilinin nezaret ve murakabesi altında bir idare meclisi tarafından idare
olunur.
İdare meclisi; Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünün Reisliği
altında biri deniz ve diğeri hava müsteşarlığınca deniz ve hava mensublarından ve dördü Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünce merkez şube
ve kısımlarile fabrika ve müesseselerinde çalışan memur ve içşilerden
seçilerek Millî Müdafaa Vekâletince tasdik edilecek altı azadan terek­
küp eder. Azalık için en az on sene filî hizmette b u l u n m u ş olmak şarttır.
Azalık müddeti bir senedir. Müddeti hitam bulan azaların yerliden
intihap ve tayinleri caizdir, İdare meclisi reis ve azalarına sandığa aid
hizmetler için her ne nam ile olursa olsun h i ç bir ücret verilmez. Sandık
Kanun
No.
Düstur
Tertib
Başlığı
1528
Yabanî a ğ a ç l a r ı n a ş ı l a n m a s ı h a k k ı n d a
3202
Türkiye
Cumhuriyeti
Ziraat
Bankası
Kanunu
Cild
Sahife
müdürü, reyi istişarî olmak üzere idare meclisine iştirak eder. İdare
Resmi
Gazete
Sarı
meclisi en az ayda bir defa olmak üzere reisin daveti üzerine içtima
3
10
1855
1217
eder. Müzakere nisabı beştir. Kararlar reylerin ekseriyetile verilir. Rey­
3
18
1124
3629
lerde müsavat halinde reisin b u l u n d u ğ u taraf ekseriyet kazanmış sayılır.
Reisin bulunmadığı zamanlarda reis vazifesini görmek üzere idare
meclisi her senenin birinci içtimaında, gizli reyle, içlerinden birini
ikinci reis olarak seçerler.
Askerî memurlar h a k k ı n d a k i 3128 sayılı kanunu
değiştiren 3428 sayılı kanuna ek kanun
Sandık, müdür tarafından temsil olunur.
bankalara vuku bulan tevdiattan
Kanun No: 3574
Kabul tarihi: 26/1/1939
Madda 1 — 11 şubat 1937 tarih ve 3128 sayılı kanunun ikinci maddesile 1455 sayılı Askerî memurlar hakkındaki kanuna eklenen ve 8 ha­
ziran 1938 tarih ve 3428 sayılı kanunla değiştirilen birinci muvakkat mad­
deye aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
Askerî adlî hâkimlerle
subaylardan
askerî memurluğa
olanlar bu madde hükmünden istifade edemezler.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
geçmiş
Sandık
namına millî
istirdadlar ve umumiyetle
tediyeler
reis, müdür ve muhasebecinin müşterek imzalarile icra olunur.
Madde 3 — Sandık idare meclisinin ve memurlarının başlıca vazife
ve salâhiyetleri ve bu kanunun tatbikatına müteallik diğer hususat bir
nizamname ile tayin olunur.
Madde 4 — Sandığın müdürü reisin teklifi ve idare meclisinin
inhası üzerine Millî Müdafaa Vekilliğince ve diğer memurları idare
meclisinin intihabı üzerine reislikçe tayin olunur.
Madde 5 — Sandığın bütçe ve kadroları sandık müdürlüğünce ha­
zırlanarak idare meclisinin teklifi üzerine malî senenin girmesinden
bir ay evvel Millî Müdafaa Vekâletince tasdik olunun
Sandığın yıllık hesabı D i v a n ı Muhasebatın tedkikine tabidir.
Sandığa f a b r i k a l a r a a i d b i n a l a r ı n birinde icarsız b i r yer v e r i l i r
ve diğer masrafları sandıkça temin olunur. Tediyatta sandık m ü d ü r ü
ita â m i r i ve muhasebecisi mesul muhasibdir.
Mevduatın i k i m i s l i + b i r günlük yevmiyenin 700 m i s l i .
İ k i n c i derece - K ü l l î maluliyettir k i f a b r i k a l a r d a çalışamıyacak de­
recede maluliyete uğramak veya kaza neticesi ölmektir.
B u n l a r a yapılacak muavenet:
M a d d e 7 — Sandığın:
Mevduatın i k i m i s l i +
( A ) k ı s m ı : S u b a y l a r ve askerî m e m u r l a r l a ücretli veya yevmiyeli
muvakkat memur ve işçilere,
M a d d e 8 — F a b r i k a l a r teşkilâtına alınacak ücretli veya yevmiyeli
memur ve işçiler evvelâ ( A ) sınıfına girerler.
( A ) sınıfındaki muvakkat ücretli veya y e v m i y e l i memur ve işçiler­
den lâakal beş sene hizmet etmiş olup da müesseseye n a f i o l d u k l a r ı sa­
bit o l a n l a r mensub b u l u n d u k l a r ı f a b r i k a , şube veya müessese müdür­
l e r i n i n inhası üzerine k a r a f a b r i k a l a r ı n d a Askerî F a b r i k a l a r U m u m M ü ­
d ü r ü n ü n , deniz ve hava f a b r i k a l a r ı n d a M i l l î Müdafaa V e k i l i n i n tasvibi
ile ( B ) sınıfına naklolunur.
kısmına a i d sermaye ve g e l i r l e r i şun­
1) F a b r i k a l a r d a çalışan subay ve askerî m e m u r l a r ı n a y l ı k l a r ı tu­
t a r ı i l e f a b r i k a l a r d a n ücret veya yevmiye a l a n memur ve işçilerin ücret
veya yevmiyelerinin b i r aylık tutarından her ay mecburî olarak tevkif
edilen yüzde dörtler,
2) Umumî bütçeden tekaüd hakkı o l a n l a r müstesna olmak üzere
alâkadarların a y l ı k l a r ı n ı n % 3 ü nisbetinde her sene bütçesine konacak
tahsisat,
3) Sermayesinin husule getireceği temettü,
4) M e m u r ve işçilerden kesilecek inzibatî para cezaları,
5) 895 sayılı kanunla teşekkül eden İ m a l â t ı H a r b i y e teavün ve
sigorta sandığından devredilecek mebaliğ.
M a d d e 10 — Sandığın (B) kısmına aid sermaye ve g e l i r l e r i şun­
lardır:
1) ( B ) sınıfı memur ve işçilerinin ücret veya yevmiyelerinin b i r
a y l ı k tutarından her ay mecburî olarak kesilecek yüzde beşler,
2) A l â k a l ı l a r d a n kesilen yüzde beşler tutarı k a d a r her sene H a ­
zinece bütçelere konulacak tahsisat,
3) (B) sınıfına tefrik edilenlerin bu sınıfta i l k olarak alacakları
a y l ı k l a r ı tutarile yevmiyelerinin b i r aylık tutarının dörtte b i r i ve terfi
eden veya zam görenlerin i l k a y l ı k zamları,
4)
beşleri,
(B)
sınıfına ayrılmış o l a n l a r a verilecek i k r a m i y e l e r i n yüzde
5) ( B ) sınıfına ayrılmış olanlardan inzibatî mahiyette tevkif edi­
lecek para cezaları,
6) B u paraların işletilmesinden elde edilecek faizler vesair sandık
hasılatı i l e vukubulacak teberrüler,
7) (ıB)sınıfına geçenlerin ( A )
hesabına nakledilen mevduatları,
sınıfındaki teraküm etmiş ve
(B)
B u n l a r a yapılacak muavenet:
Yalnız kaza tazminatı olan ( B i r günlük yevmiyenin 600 m i s l i ) n i n
nizamnamede ayrıca tesbit edilecek maluliyet derecelerine göre verileck
yüzdelerinden ibarettir.
3) Hizmete karşı sigorta:
B u sigorta sandıktaki mevduatını istirdad etmeksizin en az otuz se­
ne hizmet etmiş olanlardan hizmeti terketmek isteyenlere veya ölenlere
mevduatının faizsiz olarak iadesinden ve b i r m i s l i n i n de i k r a m i y e ola­
rak tesviyesinden ibarettir.
4) Cenaze m a s r a f ı :
H i z m e t i ne olursa olsun her hangi b i r suretle ölenlerin b i r aylık
istihkaklarının yüzde doksanı cenaze masrafı olarak tediye e d i l i r .
M a d d e 12 — Sandığın bütün mevcudları ile alacakları Devlet
emvaline mahsus hak ve rüçhanları haizdir. M e v c u d paralar ile aidatı
ve b u paraların kazandıracağı faiz ve temettüler b i r gûna vergi ve resme
t â b i değildir. M e m u r ve müstahdemlerin h e r h a n g i b i r borçlarından
dolayı sandık sermayesi haczedilemez ve hiç b i r sandık mensubu sandıkdaki haklarını başkasına devir ve havale edemez.
M a d d e 13 — ( B ) hesabından bağlanacak a y l ı k l a r l a verilecek tazmi­
nat evrakı D i v a n ı Muhasebatın tesciline ve vizesine tâbidir. H a k sahiplerile sandık idaresi arasında tahsise tekaddüm eden muamelâttan vesair
sebeplerden mütevellid i h t i l â f l a r Devlet Şûrasınca h a l l o l u n u r . Tahsis
ve tescile aid i t i r a z l a r D i v a n ı Muhasebat Heyeti Umumiyesince tedkik
ve b i r k a r a r a bağlanır. İtirazlar tahsislerin alâkadarlara tebliği veya
aylık cüzdanların tevdii tarihinden itibaren i k i ay içinde doğrudan doğ­
r u y a veya m a h a l l i n en büyük m ü l k i y e memuru vasıtaslle D i v a n ı M u ­
hasebat Reisliğine yapılır, i t i r a z l a r sandığın vereceği tazminat veya
aylığın verilmesine m â n i değildir.
M a d d e 14 — ( B ) hesabının parası hakikî veya hükmî hiç b i r şahsa
veya müesseseye ikraz edilemez. M i l l î bankalardan birine uzun vade
ile tevdi e d i l i r . A n c a k masraflarına karşılık gelebilecek b i r m i k d a r
idare meclisi k a r a r i l e hesabı c a r i suretinde m i l l î bankalardan b i r i n d e
muhafaza edilir. B u hesap sermayesinin azamî % 25 e kadarı idare
meclisi k a r a r i l e ve M i l l î Müdafaa V e k i l i n i n müsaadesile Devlet tahvi­
lâtına ve Devlet teminatı altında bulunan diğer m i l l î tahvilâta yatırıla­
bilir.
( A ) hesabındaki p a r a l a r m i l l î bankalarda kısa veya uzun vade­
lerle muhafaza e d i l i r .
M a d d e 15 — Sandığa aile vaziyetlerini d o ğ r u olarak
bildirme­
yenler ve sorulacak suallere doğru cevab vermeyenler, yanlış malûmat
yüzünden sandığın uğradığı zararları hükmen ödemeye mecbur o l m a k l a
beraber T ü r k Ceza K a n u n u n u n 528 i n c i maddesi mucibince cezalandı­
r ı l ı r l a r . B u g i b i l e r i n idaredeki vazifelerine de nihayet v e r i l i r .
8) F a b r i k a l a r d a varidat getirmek üzere tesis edilecek müesseseler
hasılatı.
Madde 11 — ( A ) sınıfında bulunanlara sandıkça yapılacak
dım ve muavenet ş u n l a r d ı r :
yar­
1) Hastalığa karşı sigorta:
Madde 16 — ( A ) ve (B) sınıflarında çalışanlardan hizmet m ü d ­
deti sekiz seneyi doldunmaksızın
ö l ü m veya maluliyetten başka her
hangi b i r sebeble ayrılanlara hiç b i r şey verilmez. B u müddeti doldur­
duktan sonra hizmeti terk edenlere mevduatları temettüsüz olarak ve­
Vazifeden mütevellid olsun veya olmasın hastalıklarda tedaviye
<d b i l û m u m masraflar sandıkça tesviye edilmekle beraber 90 günü geç­
memek üzere vazifeden mütevellid hastalıklarda almakta o l d u k l a r ı yevmi­
yenin tamamı, vazifeden o l m ı y a n l a r a da nısfı kezalik sandıkça verilir. B u
müddet idare meclisi k a r a r i l e bir m i s l i uzatılabilir.
S u b a y l a r l a askerî memurlara ve hastalığı zamanında ücretini almakta
olanlara bu ücretleri verildikçe yevmiye verilmez.
2) Vazifeden doğan kazaya karşı sigorta:
r i l i p sandıkla alâkaları kesilir. A n c a k hiç b i r s u n u taksiri yok i k e n hiz­
metten çıkarılmasına mecburiyet hasıl
o l a n l a r a hizmet
müddeti ne
olursa olsun mevduatı aynen iade olunur, idareden a y r ı l a r a k sandıkla
alâkası kesilenler tekrar hizmete alındıkta hukuk ve vecaib itibarile san­
dığa yeni dahil olmuş sayılırlar. Şu k a d a r k i , a y r ı l d ı k l a r ı n d a
almış
o l d u k l a r ı p a r a l a r ı yüzde beş faizile birlikte tekrar hizmete girdiklerinde
defaten ve tamamen iade edenlerin evvelki hiamet müddetleri tekaüd
hesabına idhal olunur.
B u sigorta üç derecedir:
' B i r i n c i derece - T a m maluliyettir
bir hale gelmektir.
b i r g ü n l ü k yevmiyenin 600 m i s l i .
Üçüncü derece - F a b r i k a l a r d a çalışacak derecede cüzî maluliyete
duçar olmaktır.
( B ) k ı s m ı : Ü c r e t l i veya y e v m i y e l i daimî memur ve işçilere mah­
sustur.
( A ) sınıfına mensub o l a n l a r ı n h a k l a r ı sandığın ( A ) kısmından ve
( B ) sınıfına mensub olanların h a k l a r ı ( B ) ksmından verileceği g i b i
bütçede ( A ) ve ( B ) kısımlarına a i d masraf nisbetleri de gösterilir.
112*1
B u n l a r a yapılacak muavenet:
M a d d e 6 — Sandığın m ü d ü r ü , muhasebecisi ve diğer m e m u r l a r ı
bu k a n u n l a verilen h a k l a r a m a l i k t i r l e r .
M a d d e 9 — Sandığın ( A )
lardır:
Sayıfa:
( Resmî Gazete)
7 Ş U B A T 1939
Subay ve askerî memurlar i ç i n sekiz senelik müddet k a y d i aran­
k i aharın muavenetine muhtaç
maz.
Sayıfa:
Madde 17 — ( A ) ve (B) sınıflarına dahil bulunanlardan alelİtlak
ağır hapis veya beş seneden ziyade hapis veya hırsızlık, emniyeti suiis­
timal, sahtekârlık, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin,
c ü r ü m tasnii, iftira, irtikâb, rüşvet ve ihtilas suçlarının birinden dolayı
altı ay veya daha ziyade hapis cezasile veya asgarî haddi bir seneden
aşağı olmamak üzere hapis cezasile müteaddit defalar m a h k û m o l a n l a r ı n
istihkaklarından s a n d ı k l a r için tevkif edilmiş olan paralar temettüsüz
iade edilerek sandıkla a l â k a l a r ı kesilir. Şu kadar k i , (B) sınıfı mensublarmdan hizmet müddetleri on beş sene ve daha ziyade o l a n l a r ı n ma­
aşa müstehak yetimleri b u l u n d u ğ u takdirde p a r a l a r ı iade edilmeyerek
cezalarının devamı müddetince yetimlerine aylık bağlanır.
Cezalarının h i t a m ı n d a bu aylıklar kesilip
timlerine aylık tahsis olunur.
7 Ş U B A T 1939
( Resmî Gazete )
11242
vefatlarında
yine ye­
Bunlardan T ü r k vatandaşlığını terkeden veya vatand aşlıktan iskat
edilenlerin istihkaklarından sandık için kesilmiş olan paralar temettüsüz iade edilerek sandıkla a l â k a l a r ı kesilir.
Y u k a r ı d a yazılı s u ç l a r d a n birile m a h k û m olan m ü t e k a i d l e r i n tek a ü d aylıkları kesilir. Ancak b u n l a r ı n aylık a l m a s ı icab eden yetimle­
rine cezalarının devamı müdetince tekaüd aylığı tahsis olunur. Cezaları­
nın h i t a m ı n d a bu a y l ı k l a r kesilip vefatlarında yetimleri h a k k ı n d a bu
kanunun yetimler h a k k ı n d a k i h ü k ü m l e r i tatbik olunur. M ü t e k a i d l e r d e n
T ü r k vatandaşlığını terk veya T ü r k v a t a n d a ş l ı ğ ı n d a n iskat edilenle­
r i n de t e k a ü d a y l ı k l a r ı kesilir. Şu kadar k i , b u n l a r ı n bu kanun muci­
bince m a a ş a müstehak yetimlerinin h a k l a n mahfuzdur. Ancak yetim­
lerin m a a ş alabilmeleri için T ü r k i y e d e ikamet ve T ü r k vatandaşlığını
muhafaza etmeleri şarttır.
Madde 18 — Sandığın (B) k ı s m ı n d a n kendi m e n s u b l a r ı n a yapıla­
cak y a r d ı m l a r ş u n l a r d ı r :
1) T e k a ü d ve yetim m a a ş ı tahsisi,
2) Tazminat verilmesi,
3) Hastalık halinde yardım,
4) Ö l ü m halinde y a r d ı m .
Bunlardan m a a ş ve tazminat itasına müteallik y a r d ı m l a r aşağıdaki
maddeler h ü k ü m l e r i n e göre yapılır.
Hastalık halindeki y a r d ı m ( A ) sınıfı m e n s u b l a r ı n a y a p ı l a c a k tedavi
m a s r a f l a r ı ile yevmiyelerinin itasından, ölüm halindeki y a r d ı m ise yine
( A ) sınıfı m e n s u b l a r ı gibi cenaze m a s r a f ı tediyesinden ibarettir.
Madde 19 — T e k a ü d m a a ş ı :
A ) Filî hizmeti otuz seneyi d o l d u r m u ş olanlara,
B) Hizmet müddeti y i r m i seneyi doldurmak şartile idarede vazife
ifa edemeyecek derecede maluliyete u ğ r a y a n l a r a ,
C) Hizmet m ü d d e t i y i r m i seneyi doldurmak şartile yaşı altmışı
bulanlardan idarece tekaüde sevkedilen veya kendi arzularile tekaüdlügünü isteyenlere tahsis olunur. Ş u k a d a r ki, ağır ve hayat yıpratıcı hiz­
metlerde (çelik, demir, pirinç d ö k ü m h a n e l e r i n d e d ö k ü m işlerinde ve
haddehanelerde ve zehirli ve boğucu gaz kısmında, asit f a b r i k a l a r ı n d a k i
asit işlerinde, barut ve mevaddı infilâkiye ve bomba f a b r i k a l a r ı n d a k i
m e v a d d ı infilâkiye işlerinde ve tayyare f a b r i k a l a r ı n d a emayit işlerinde,
gemilerde k a z a n l a r ı n içlerinin tamir ve temizliği işlerinde, gemilerin
sintinelerinde ve dablbotum gibi k a p a l ı s a r n ı ç l a r dahilinde raspa ve
boya işlerinde, deniz fabrikasının zehirli boya imalinde) çalışan işçi­
lerle dalgıç işçilerinin bu hizmetlerde geçen m ü d d e t l e r i t i r buçuk m i s l i
hesap edilir. Ancak altı aydan noksan olan hizmetler için zam yapılmaz.
Madde 20 — T e k a ü d aylıkları tekaüde sevk tarihinde a l ı n m a k t a
olan aylık veya yevmiyelerin aylık t u t a r ı n ı n (yevmiyeliler için bir ay
(25) gün hesap edilir) üzerinden hesap olunur. Ancak kendi talebleri
üzerine tekaüdü icra o l u n a n l a r ı n bu aylığı i k i sene a l m ı ş o l m a l a r ı şart­
tır. A k s i takdirde aylık m i k d a r ı ve hizmet m ü d d e t i her ne olursa olsun
bu aylıktan bir evvelki aylık tahsise esas olur.
Madde 21 — B u kanunda yazılı y a ş l a r i ç i n memur ve müstahdemlerin
idareye girdikleri zaman nüfus hüviyet c ü z d a n l a r ı n d a yazılı olan yaş­
l a r ı esastır. Hüviyet c ü z d a n l a r ı n d a d o ğ d u ğ u ay yazılı olmayanlar için
1683 n u m a r a l ı Askerî ve Mülkî T e k a ü d Kanununun 62 nci maddesi hük­
m ü tatbik olunur. Filî hizmetin hesabında 6 ay ve ondan fazla kesirler
1 sene sayılır ve 6 aydan eksik m ü d d e t l e r n a z a r ı itibare alınmaz.
Madde 22 — Tahsis olunacak tekaüd a y l ı k l a r ı n ı n nisbetleri aşağı­
daki cetvelde gösterilmiştir:
Memur ve işçilerin teka­
ü d e hak kazandığı tarihe
kadar s a n d ı ğ a iştirak
seneleri
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
ve daha fazlası
T e k a ü d edilecek
mur ve işçilerin
aylıklarının %
betleri verilecek
me­
son
nis­
para
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49,5
51
52,5
54
56
58
60
Şu kadar k i , hu kanunun h ü k ü m l e r i içinde hesap edilecek m ü d d e t e
göre tahsis edilecek maaşlar, Devlet D e m i r y o l l a r ı İdaresinden ayni aylığı
alan b i r memura kendi kanunu h ü k ü m l e r i dairesinde ayni m ü d d e t için
hesap edilecek t e k a ü d maaşını geçemez.
Madde 23 — (B) h e s a b ı n d a n b a ğ l a n a c a k a y l ı k l a r her ay peşin ola­
rak verilir. P e ş i n verilen aylık ölüm halinde geri alınmaz.
Madde 24 — H e r ne suretle olursa olsun t e k a ü d olanlarla hiz­
mette iken ölenlerin yetimlerine tahsis edilecek aylığın % ellisi tahsis
muamelesi tekemmül edinceye kadar avans olarak verilir.
Madde 25 — (B) h e s a b ı n d a n b a ğ l a n a c a k maluliyet, tekaüd ve yetini
a y l ı k l a r ı idareden veya sandıktan verilen aylığın t a a l l û k ettiği ayı takib
eden ay b a ş ı n d a n başlar.
Madde 26 — Filî hizmeti 15 seneyi doldurduktan sonra ölen mensublarm ve s a n d ı k t a n aylık tahsis edildikten sonra ölen mütekaidlerin
b i r i n c i derecede zevcesine ve e v l â d l a r ı n a , bunlar b u l u n m a d ı ğ ı takdirde
ikinci derecede dul anasına, ımuhtaç veya m a l û l zevç veya b a b a s ı n a ye­
tim aylığı tahsis olunur ve bunlara yetim denir. Vefat tarihinde müs­
tahak olmayanlara b i l â h a r e m a a ş tahsis olunmaz. Ancak hamile olan
zevce d o ğ u r d u ğ u n d a evvelce yetimlere tahsis edilmiş olan m a a ş son efrad adedine göre tadil ve tashih olunur.
Madde 27 — 26 ncı madde mucibince hizmette iken veya tekaüd
aylığı almakta iken Ölenlerin dul kalan k a r ı veya m u h t a ç kocalarına
t e k a ü d aylığının % 50 si h a y a t l a r ı m ü d d e t i n c e dul aylığı olarak verilir.
60 yaşını doldurduktan veya tekaüd edildikten sonra evlenen mensupların
dul kalan k a r ı veya m u h t a ç k o c a l a r ı n a dul aylığı verilmez. M a l û l l e r bu
kayidden müstesnadır.
D u l kalan k a r ı , k o c a s ı n d a n y i r m i yaş daha genç ise kendisine dul
m a a ş ı n ı n yarısı verilir. Şu kadar k i , evlilik hayatı on seneden fazla te­
madi etmiş olanlar bu kayidden müstesnadır.
Madde 28 — Ölen m e n s u b l a r ı n veya m ü t e k a i d i n m u h t a ç ana ve
b a b a s ı işbu kanun a h k â m ı n a g ö r e dul veya yetimlere b a ğ l a n a c a k aylık­
lardan veya verilecek tazminattan dul k a r ı y a veya m u h t a ç kocaya isa­
bet eden m i k d a r ı n % 20 sini alır. Ancak buna hak k a z a n m a l a r ı için
m u h t a ç ana veya b a b a n ı n dul veya yetimlerle birleşmesi şarttır. A n a
veya babadan her ikisi de m u h t a ç bulunurlarsa tahsis edilecek m i k d a r ı
y a r ı y a r ı y a alırlar.
Madde 29 — (B) sınıfı m e n s u b l a r ı n ı n veya mütekaid iken ölenle­
r i n 18 yaşını henüz d o l d u r m a m ı ş öz e v l â d l a r ı n d a n her birine ölenin
ö l ü m ü z a m a n ı n d a almakta olduğu hizmet aylığının ve mütekaid ise
t e k a ü d l ü ğ ü n e esas tutulan hizmet aylığının % 10 u nisbetinde yetim
a y l ı ğ ı verilir. Çocuklar ana ve babadan yetim k a l ı y o r l a r s a yetim aylığı
% 15 nisbetinde tahsis olunur. % 10 nisbetinde aylık b a ğ l a n m ı ş olan
çocuklar sonradan ana ve 'babadan yetim k a l ı r l a r s a bu tarihten itiba­
ren a y l ı k l a r ı % 15 e çıkarılır. Y e t i m m a a ş ı alan ç o c u k l a r d a n lise veya
yüksek tahsilde bulunanlar h a k k ı n d a 31 i n c i madde mucibince muamele
olunur.
7 ŞUBAT 1939
( Resmî Gazete )
Madde 30 — D u l veyahut yetim b ı r a k m a d a n ölenlerin (B) hesabın­
daki m e v d u a t ı temettü ile birlikte k a n u n î m i r a s ç ı l a r ı n a verilir. Bun­
ların h i ç b i r i yoksa mevduatı sandığa kalır. Ö l ü m tarihinden itibaren
beş sene zarfında aranmayan haklar (B) hesabı lehine m ü r u r u zamana
uğrar.
Madde 31 — Yetim aylığı çocukların on sekiz yaşını doldurdukla­
rında kesilir. Ancak ç o c u k l a r lisenin son sınıfında bulunuyorlarsa on
dokuz yaşını dolduruncaya kadar, bunlardan yüksek tahsile geçen veya
yüksek tahsilde b u l u n a n l a r ı n bu tahsillerinin devamı şartile (25) ya­
şım ikmale kadar a y l ı k l a r ı verilir.
Madde 32 — (B) sınıfına ayrılmış olupta her hangi bir suretle gaip
olan memur ve m ü s t a h d e m l e r i n yetimleri h a k k ı n d a bu kanun hüküm­
lerinin tatbiki gaiblik k a r a r ı n ı n verilmesine mütevakkıftır.
Madde 33 — Vazife b a ş ı n d a vukua gelen kazalardan m a l û l kalan
(B) sınıfı m e n s u b k r ı n a hizmet m ü d d e t l e r i n e bakılmaksızın son aldık­
ları aylığın % 70 i n i geçmemek üzere nizamname ile tayin edilecek
dereceler üzerinden maluliyet m a a ş ı tahsis olunur.
K a z a neticesi ölenlerin b ı r a k a c a k l a r ı dul ve yetimlerine aşağıdaki
h ü k ü m l e r e göre aylık b a ğ l a n ı r :
A ) D u l kalan k a r ı y a veya m u h t a ç kocaya h a y a t ı müddetince veya
tekrar evleninceye kadar ölenin son aylığının % 30 u,
B ) Öz e v l â d l a r ı n d a n her birine 18 yaşını dolduruncaya kadar bu
aylığın % 15 i . Çocuklar ana ve babadan yetim ise her birine % 25
nisbetinde aylık b a ğ l a n ı r . A n a ve babadan yetimlik sonradan vukua
gelirse tahsis olunan aylık o tarihten b a ş l a y a r a k % 25 nisbetine çıka­
rılır. Çocuklar lise veya yüksek tahsilde bulunuyorlarsa 31 i n c i madde
mucibince muamele olunur.
Madde 34 — D u l ve yetimlere verilecek a y l ı k l a r ı n yekûnu Ölenin
alması icab eden tekaüd aylığını geçemez. Vazife b a ş ı n d a vukua gelen
kazalardan dolayı ölenlerin dul ve yetimlerine tahsis edilecek a y l ı k l a r ı n
yekûnu ise esas olan aylığın % 60 m ı geçemez. Her i k i halde de fazlası
mütenasiben azalarak bu hadlere i n d i r i l i r .
Madde 35 — (B) sınıfında bulunanlara bir defaya mahsus tazmi­
nat aşağıdaki ahvalde v e r i l i r :
A ) Filî hizmet m ü d d e t i 20 seneyi doldurmadan vazife yüzünden
olmaksızın m a l û l olanlara,
B ) 20 sene hizmeti bitirmeksizin 60 yaşını i k m a l ettiğinden dolayı
hizmetten çıkarılacaklara,
C) 15 sene filî hizmeti bitirmeksizin ölenlerin k a r ı veya m u h t a ç
kocasına ve çocuklarına.
Madde 36 — Y u k a r ı d a k i madde mucibince verilecek tazminat (B)
hesabındaki p a r a l a r ı n iadesinden ve ayni zamanda her filî hizmet sene­
sine mukabil almakta olduğu aylık üzerinden bir aylık nisbetinde para
verilmesinden ibarettir. B i r defaya mahsus tazminata istihkak kesbeden
dul k a r ı y a veya m u h t a ç kocaya tazminattan y a n s ı ve 18 yaşını geçmeyen
her öz evlâda ayrıca dula isabet eden p a r a n ı n beşte b i r i verilir. Ancak
çocukların hep birden a l a c a k l a r ı tazminat y e k û n u n u n % 50 sini ge­
çemez.
Ölen, dul b ı r a k m a m ı ş s a y u k a r ı d a k i fıkra mucibince dulun hakkı
olan tazminat ilâveten çocuklara tahsis olunur.
Madde 37 — D u l karı yeniden evlenirse dul aylığının 2,5 senelik
tutarı tazminat olarak verilip sandıkla alâkası kesilir.
Madde 38 — Maluliyet İçin Millî M ü d a f a a Vekâleti sıhhat işleri
dairesince tasdik edilmek şartile en az resmî üç hekimden m ü r e k k e b b i r
heyeti sıhhiye t a r a f ı n d a n rapor verilmesi lâzımdır, ihtisasa taallûk eden
hastalıkların tam teşekküllü hastanelerce muayeneleri y a p ı l a r a k malu­
liyet derecelerinin tesbiti lâzımdır. B u maluliyetleri her üç senede bir
ayni şerait dahilinde yoklanarak maluliyetleri yeniden tesbit olunur.
Maluliyetleri zail olanlar h a k k ı n d a 1683 sayılı T e k a ü d Kanununun hü­
k ü m l e r i tatbik olunur.
Madde 39 — Vazifesini veya vazifesine mukabil bir işi daimî su­
rette y a p a m ı y a c a k derecede m a l û l olupta idarece daha az aylıklı bir
vazifeye tayin edilenler bu yeni vazifelerinin a y l ı k l a r ı n ı almakla be­
raber eski aylık ile yeni aylık a r a s ı n d a k i fark m i k d a r ı n ı ve hizmet müd­
detine göre 35 inci madde mucibince hesap edilecek tazminat veya
20 inci madde mucibince tekaüd aylığını da birlikte alırlar. H e r i k i ay­
lığın tahsisi esnasındaki yekûn maluliyetten önceki aylık m i k d a r ı n ı ge­
çemez. B u tarihten itibaren (B) hesabı aidatı yeni vazifesinin aylığı
üzerinden kesilir. B i l â h a r e tekaüde sevkedileeek olursa o vaziyette de­
vam eden hizmet senelerine g ö r e son aldığı aylık esası üzerinden hesap
edilecek ikinci bir t e k a ü d m a a ş ı eski tekaüd aylığına ilâve edilir.
Madde 40 — Sandığın (B) sınıfına dahil bulunan memur ve müs­
tahdemlerden tekaüd m a a ş ı a l a n l a r ı n tekaüd a y l ı k l a r ı bu kanunun mer­
Sayıfa:
11243
iyete girdiği tarihten itibaren kesilir. Peşin verilen a y l ı k l a r geri alın­
maz. Sandıktan a l â k a l a r ı kesildiği zaman hizmet m ü d d e t l e r i n e göre bu
kanundaki h a k l a r ı verilmekle beraber eski tekaüd aylıkları da yeniden
işlemeğe başlar.
Madde 41 — A y l ı k l a r verildiği sırada sandık a i d a t ı m tevkif etmiyen veya tevkif edip de bir ay içinde sandığa teslim etmiyen ita â m i r l e r i
ile mesul muhasipler bu p a r a l a r ı % 10 fazlasile ödemeye mecburdurlar.
Onuncu maddenin ikinci fıkrasında yazılı paralar her sene alâkalı dai­
relerin bütçelerine konur.
Madde 42 — B u kanunda geçen muhtaçlık Askerî ve m ü l k î tekaüd
kanununun tarifleri dairesinde tesbit ve tevsik olunur.
Madde 43 — Millî . M ü d a f a a V e k i l i , her beş senede bir defa mec­
buren ve l ü z u m görürse daha evvel sandığın malî vaziyeti ile tahsis
formüllerini mütehassıslarına tedkik ve teftiş ettirerek hasıl olacak ne­
ticeye göre sandığın m a l î vaziyetinde d a r l ı k ve muvazenesizlik görürse
keyfiyeti Başvekâlete b i l d i r i r . B u takdirde işbu kanunla H ü k ü m e t ç e san­
dığa y a p ı l m a s ı lâzım gelen y a r d ı m nisbeti arttırılmaksızın sandık men­
s u p l a r ı n ı n aylık, ücret ve yevmiyelerinden y a p ı l a c a k tevkifatın arttırıl­
ması veyahut aylık ve tazminata a i d nisbetlerin eksiltilmesi suretile
sandığı daima muvazeneli bir şekilde tutacak tedbirleri a l m a ğ a i c r a
V e k i l l e r i Heyeti salahiyetlidir.
Madde 44 — Yaşı altmışı dolduran (B) sınıfı m e n s u b l a r ı n ı n hiz­
metlerine idarece nihayet verilir. Şu kadar k i , bunlardan ihtisasları dolayısile bir m ü d d e t daha ç a l ı ş m a l a r ı n d a idarece fayda g ö r ü l e n l e r i n an­
cak 70 yaşına kadar i s t i h d a m l a r ı n a Millî M ü d a f a a V e k i l i salahiyetlidir.
Madde 45 — B u kanun h ü k ü m l e r i n e göre ( A ) sınıfı için muteber
olan hizmet müddeti filen ( A ) kısmına a l ı n a r a k % 4 aidat vermek su­
retile başlar.
(B) sınıfı için muteber olan m ü d d e t ise ( A ) sınıfı ile bu kanunun
neşri tarihinde tesis edilecek olan (B) sınıfında geçirilecek olan müd­
detlerin mecmuudur.
( A ) sınıfından (B) sınıfına nakledilenlerin ( A ) sınıfında geçir­
dikleri m ü d d e t e aid a l d ı k l a r ı m a a ş ve ücretin % 10 u h e s a p l a r ı n a
b o r ç kaydedilerek sandığın ( A ) kısmındaki mevduatı ve buna mukabil
bütçeden verilecek % 3 1er b o r ç l a r ı n a mahsub edilir. Bakiyesi her ay
(maaşlarından kesilecek % 5 "aidata ilâveten ve aynı ş a r t l a r l a ayrıca
% 5 tevkif edilmek suretile tahsil edilir.
Borçlarını bu suretle ödemeden idareden a y r ı l a n ve tekaüd aylı­
ğına hak k a z a n m a m ı ş olanlara bu kanun h ü k ü m l e r i n e g ö r e aidatını istir­
dada h a k k ı olduğu takdirde kesilen b ü t ü n p a r a l a r ı temettüsüz olarak
iade ve bunlardan tazminata h a k k ı olanlara ayrıca tazminatı tediye
olunur.
Borçlarını tamamen ödemeden tekaüd m a a ş ı tahsis edilenlerin
b o r ç l a n bakiyesi bu m a a ş l a r ı n d a n kezalik % 5 kesilmek suretile tahsil
edilir.
Gerek yetimlerine m a a ş tahsis edilsin ve gerek edilmesin ölenlerin
b o r ç l a r ı terkin edilir.
Madde 46 — 2 haziran 1926 tarih ve 895 sayılı kanun kaldırılmıştır.
Muvakkat Madde 1 — B u kanunun şümulü dahilinde bulunan fab­
r i k a l a r d a ' ç a l ı ş a n l a r ı n ve 895 n u m a r a l ı kanunla teşkil edilen sandıkta is­
tihdam edilenlerin 895 n u m a r a l ı kanunun mer'iyeti tarihinden sonraki
m ü d d e t e aid hizmetleri ( A ) sınıfında,geçmiş sayılır. B u n l a r ı n % 4 aida­
tı h e s a b l a r ı n a b o r ç yazılarak bundan 895 n u m a r a l ı kanun mucibince ken­
dilerinden kesilen paralarla deniz k ı s m ı n d a çalışanların Temini istikbal
s a n d ı ğ m d a k i m e v d u a t ı faizsiz olarak b o r ç l a r ı n a mahsub edilir ve bun­
lardan b o r ç l u k a l a n l a r ı n b o r ç l a r ı a y l ı k l a r ı n d a n sandık aidatına ilâveten
ve aynı şartlarla % 5 kesilmek suretile tahsil edilir.
Muvakkat Madde 2 — Evvelce tekaüde tâbi ve u m u m î muvazeneye
dahil Devlet hizmetinde b u l u n m u ş olupta tekaüdü icra edilmeksizin bu
kanunun ş ü m u l ü n e dahil müesseselere ücretle geçmiş olanlardan bu
kanunun neşri tarihinde hizmette b u l u n a n l a r ı n y u k a r ı d a zikri geçen hiz­
met m ü d d e t l e r i bu kanunun h ü k ü m l e r i n e g ö r e t e k a ü d l ü k l e r i n d e filî
hizmetlerine zammolunur. V e b u n l a r ı n Devlet hizmetinde geçirdikleri
m ü d d e t l e r i n her senesi için hizmetten a y r ı l d ı k l a r ı zaman a l d ı k l a r ı aslî
m a a ş l a r ı n i k i misli s a n d ı k aidatı mukabili olmak üzere u m u m î bütçenin
t e k a ü d tahsisatından bu s a n d ı ğ a tediye olunur.
Muvakkat Madde 3 — B u kanunun neşri tarihinden itibaren 10 se­
ne zarfında 60 yaşını d o l d u r m u ş olmak veya maluliyet sebebile vazife­
den çıkarılacak (B) kısmı m e n s u b l a r ı n a diledikleri takdirde hizmet
müddetleri (20) seneyi d o l d u r m a m ı ş olsalar dahi tazminat yerine 25 se­
nede a l m a l a r ı lâzım gelen tekaüd maaşının her hizmet senesine aid kıs­
m ı için 25 te b i r hesabile tekaüd maaşı tahsis edilir.
Muvakkat Madde 4 — B u kanunun neşri tarihinde m ü s t a h d e m
o l a n l a r ı n m ü l g a İstanbul kara kısmı Temini İstikbal Sandığına iştirak
m ü d d e t l e r i için mezkûr sandığa y a t ı r d ı k l a r ı para, hizmetten her ne su-
retle olursa olsun ayrılışlarında üç m i s l i olarak sandığın ( A ) kısmın­
dan ayrıca kendilerine tediye olunur.
M u v a k k a t M a d d e 5 — Deniz T e m i n i i s t i k b a l Sandığından tahsis
edilen maaşlara bu sandığın sahibli mevduat haricindeki p a r a l a r ı karşı­
lık tutulur ve bu p a r a l a r ile halklar ayrıca b i r hesapta idare edilmek
üzere tekaüd sandığına devredilir. B u maaşlar müstehiklerine üç senelik
maaşları tutarı nisbetinde tazminat verilmek suretile tasfiye edilir. A n ­
cak bu karşılık kifayet etmediği takdirde noksan kalan kısım M i l l î M ü ­
dafaa V e k â l e t i Deniz kısmı 1939 y ı l ı bütçesine konulacak tahsisattan
ödenir.
M u v a k k a t M a d d e 6 — B u kanun hükümlerine göre ( A ) sınıfı için
% 3 ve (B) sınıfı i ç i n % 5 nisbetinde Hazinece sandığa yapılacak yar­
dımlar 1 haziran 1939 tarihinden başlar.
M a d d e 47 — B u kanun neşrini takib eden ay başından muteberdir.
M a d d e 48 — B u kanunun tatbikına M i l l î Müdafaa ve M a l i y e V e ­
k i l l e r i memurdur.
30/1/1939
Kaans
No.
765
895
1683
Düstur
Tartlb
Baslığı
T ü r k Ceza K a n u n u
İ m a l a r ı H a r b i y e sigorta ve teavun Bandığı h a k k ı n d a
A s k e r i ve M u İ k î T e k a ü d K a n u n u
kanun
Clld
Sahlfe
Remi
Gaaete
Sarı
7
7
U
850
2647
1582
320
404
1517
Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî idaresinin
teşkilât ve vazifelerine dair olan 1042 numaralı
kanuna ek kanun
Kanun
Kabul
No: 3576
tarihi:
26/1/1939
M a d d e 1 — Hatay Mebusları, T ü r k i y e C u m h u r i y e t i Devlet Demir­
y o l l a r ı n d a parasız seyahat ederler. T a l e b vukuunda hüviyet cüzdanları
ibraz e d i l i r .
M a d d e 2 — B u kanun neşri tahirinden muteberdir.
M a d d e 3 — B u kanunun tatbikına Nafıa V e k i l i memurdur.
30/1/1939
Kanun
No.
1042
1483
1667
1784
1803
3108
Karar
512
Kanun
3474
Düstur
ertib
Bashfr
D e v l e t D e m i r y o l l a r ı ve L i m a n l a n i d a r e s i t e ş k i l â t k a n u n u
D e v l e t D e m i r y o l l a r ı ve L i m a n l a n i d a r e s i t e ş k i l â t k a n u n u n u n
tadili
[ B u k a n u n u n 16 n c ı m a d d e s i l e 1042 n u m a r a l ı k a n u n u n i l g a
e d i l e n m a d d e l e r i 1, 3, 4 . 5 , 7, 8, 9, 10, U,
1 2 , 1 3 . 14.
16, 17, 2 6 . 3 9 , 4 0 , 4 2 , 4 4 , 4 5 , 4 8 , 53. 54. 5 8 . 5 9 . 6 0 ]
1042 n u m a r a l ı k a n u n a müze yy e l k a n u n
1042 n u m a r a l ı k a n u n u n t a d i l i h a k k ı n d a k i 1483 n u m a r a l ı k a ­
n u n u n bazı m a d d e l e r i n i n t a d i l i
[ B u k a n u n u n 4 ü n c ü m a d d e a î ; 1042, 1483 n u m a r a l ı k a n u n ­
ların, bu kanunun muhalif hükümlerini kaldırmıştır.]
1042 n u m a r a l ı k a n u n u n 37 u c İ maddesine b i r f ı k r a ilâvesine
dair kanun
376 n u m a r a l ı P o s t a K a n u n u n u n 53 üncü ma d-J t - i n i d e ğ i ş t i '
ren k a n u n u n 2 n c i m a d d e s i
¿1042 n u m a r a l ı k a n u n 2 9 , 30 u n c u m a d d e l e r i n i k a l d ı r m ı ş tır.)
1042 n u m a r a l ı
kanun
kanunun
25 i n c i m a d d e s i n i n t a d i U
hakkında
1042 n u m a r a l ı k a n u n u n 21 i n c i m a d d e s i n i n t e f s i r i n e
almadığına dair
Cild
Sahile
Reami
Gixcte
Sayı
3
8
1245
598
3
10
1544
1207
3
11
1301
1509
3
12
260
1764
3
12
495
1810
3
18
284
3530
3
19
147
3792
3
10
1791
120B
3
19
1389
3955
mahal
1042 n u m a r a l ı k a n u n u n 32 n c i m a d d e s i n i n t a d i l i n e d a i r k a n u n
Devlet kitabları mütedavil sermayası hakkındaki
2133 sayılı kanunun bazı maddelerini
değiştiren kanun
Kanun
7 Ş U B A T 1939
( Resmî Gamets )
Sayıfa : İ 1 2 4 4
No: 3577
Kabul
tarihi:
26/1/1939
M a d d e 1 — Devlet k i t a b l a r ı mütedavil sermayesi hakkındaki 1 ni­
san 1933 tarih ve 2133 sayılı kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Devlet k i t a b l a r ı mütedavil sermayesi ile basılacak k i t a b l a r ı n fiatl a r ı , her nevi masrafları i d h a l edilmek üzere tesbit edilecek maliyetlerine
% 35 ilâvesile tayin olunur. B u suretle satışa çıkarılan k i t a b l a r ı n fiatlarında % 25 e kadar iskonto yapılır. M a a r i f V e k i l l i ğ i bu k i t a b l a r ı n
yayılmasını ve satılmasını kolaylaştırmak i ç i n her t ü r l ü ücret ve mas­
r a f ı bu iskontolardan karşılanmak üzere icabı halinde ve lüzum göre­
ceği yerlerde kitab depoları ve satış mağazaları açmağa mezundur.
M a d d e 2 — Devlet k i t a b l a r ı mütedavil sermayesi hakkındaki 1 ni­
san 1933 tarih ve 2133 sayılı kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Yalnız M a a r i f V e k i l l i ğ i n c e bastırılacak okul k i t a b l a r ı masrafları­
na karşılık olmak üzere Devlet k i t a b l a r ı mütedavil sermayesi nam ve
hesabına H a z i n e n i n kefaleti ile m i l l î bankalardan azamî 500 000 l i r a y a
kadar c a r i hesablar açtırmak i ç i n M a l i y e V e k i l l i ğ i n e mezuniyet verilmiş­
tir.
B u mezuniyet 1945 malî y ı l ı sonuna k a d a r muteberdir.
Madde 3 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 4 — B u kanunun h ü k ü m l e r i n i icraya M a l i y e ve M a a r i f V e ­
k i l l e r i memurdur.
30/1/1939
Kanun
No.
2133
2780
3033
Düstur
Tertib
Bajlıiı
D e v l e t k i t a p l a r ı m ü t e d a v i l sermayesi h a k k ı n d a k a n u n
2133 n u m a r a l ı k a n u n a ek k a n u n
2133 n u m a r a h k a n u n u n 4 ü n c ü m a d d e s i h ü k m ü n ü n ü ç
uzatılmasına dair kanun
Cild
Sahlfe
14
16
455
1406
Ream
GazetSayı
2370
3032
yıl
1304
ldarei Umumiyei Vilâyat Kanununun bazı maddelerinin
tadili hakkındaki 2630 sayılı kanunun ikinci
maddesini değiştiren kanun
Kanun
No: 3578
Kabul
tarihi:
26/1/1939
M a d d e 1 — 2630 sayılı kanunun i k i n c i maddesi aşağıda y a z ı l ı o l ­
duğu şekilde değiştirilmiştir:
Vilâyet umumî meclislerinin müddeti dört senedir. B u müddet i n ­
tihabın b i t t i ğ i tarihten başlar. Seçimin yapılacağı gün D a h i l i y e Vekâleti
tarafından tayin olunur. Sabık meclis, Iâhik meclisin içtimaına kadar de­
vam eder.
Intihab devresi hitam bulmazdan evvel meclis feshedilir veya i n f i ­
sah v u k u bulursa yeniden seçilecek meclis eski meclisin bakiyei müdde­
tini i k m a l eder.
B i r intihap devresi içinde yeniden teşkil edilmiş ve edilecek o l a n
vilâyetler umumî m e c l i s l e r i n i n müddetleri de diğer umumî meclislerin
müddetile birlikte hitam bulur.
Intihab devresi sonunda seçimin yenilenmesine imkân görülemediği
takdirde i c r a V e k i l l e r i Heyeti kararı ve R e i s i C u m h u r u n tasdikile içti­
ma müddeti b i r sene uzatılabilir.
Belediye meclisleri teşekkül edemeyen k a z a l a r d a umumî meclis aza­
sı yalnız müntehibi saniler tarafından seçilir.
M a d d e 2 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir.
M a d d e 3 — B u kanunun h ü k ü m l e r i n i icraya, i c r a V e k i l l e r i Heyeti
memurdur.
30/1/1939
nstin
t d a r e i U m u m i y e t i V i l S y a t K a n U D a n a ald h a f i y e l e r i ç i n 4050 « a y ı l ı Reamî Gazeteye i l i ş i k
24 ü n c ü s a h n e s i n d e k i 3472 s a y ı l ı k a n n n haşiyesine b a k ı n ı z .
fih.
istiklâl Madalyası Kanununa müzeyyel 869 sayılı
kanuna ek kanun
Kanun
No: 3579
Kabul
tarihi:
26/1/1939
M a d d e 1 — 15 mayıs 1335 tarihinden I z m i r i n istirdad t a r i h i o l a n
9 eylül 1338 tarihine kadar m i l l î orduda vazife alan numara ve a d l a n
bağlı listede yazılı muhtelif sınıf alay sancaklarına birer i s t i k l â l ma­
dalyası v e r i l i r .
M a d d e 2 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — B u kanunun h ü k ü m l e r i n i icraya M i l l î Müdafaa V e k i l i
memurdur.
30/1/1939
İstiklâl
savasında orduda vazife alan alaylar
listesi
Piyade alayı
Süvari alayı
T o p ç u alayı
numarası
numarası
numarası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
6
7
8
11
12
14
15
16
17
20
Sayıfa:
(Resmî Gazete)
7 Ş U B A T 1939
Piyade alayı
numarası
15
16
17
18
19
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Süvari a l a y ı
numarası
Topçu alayı
numarası
17
18
19
20
21
23
24
27
28
29
33
34
36
37
38
53
54
55
21
Düstur
Tertib
Kanua
No.
23
41
57
61
Sarıkamış ağır
topçu alayı
İ s t i k l â l Madalyası K a n u n u n u n 1 i n c i maddesinin tadiline
dair kanun
İ s t i k l â l Madalyası K a n u n u n u n 6 nci maddesini muaddil kanun
İ s t i k l â l Madalyası K a n u n u n u n 1 i n c i maddesine müzeyyel
maddei kanuniye
İ s t i k l â l M a d a l y a s ı K a n u n u n u n m u a d d i l 525 n u m a r a l ı k a n u n a
müzeyyel k a n u n
607
869
İ s t i k l â l M a d a l yası K a n u n u n a m ü z e y y e l k a n u n
869 n u m a r a l ı k a n u n u n 2 n c i m a d d e s i n e f ı k r a i l â v e s i n e d a i r
kanun
S i v i l l e r i n İ s t i k l â l MadalyasHe t a l t i f l e r i i ç i n yapılacak i n .
hal arın tehirine dair karar
İ s t i k l â l M a d a l y a s i l e t a l t i f h a k k ı n d a k i i n h a l a r ı n g e l e c e k se­
net i ç t i m a i y e n i h a y e t i n e k a d a r sayanı k a b u l olacağına d a i r
dair karar
İstiklâl
Madalyası inhalarının
1926 t e ş r i n i s a n i
iptidasına
kadar M e c l i s i A l i c e k a b u l edileceğine dair karar
İ s t i k l â l M a d a l y a l a r ı n ı n i h t i v a edeceği r u m u z a t h a k k ı n d a k a ­
rarname
İ s t i k l â l Madalya-nle taltife kesbi istihkak edenlerin sureti
İnhası h a k k ı n d a n i z a m n a m e
İ s t i k l â l M a d a l y a l a r ı n ı n s e k i l ve cesametine dair kararname
Sefirlerimizin T ü r k i y e haricinde İ s t i k l â l Madalyasının sureti
t a l i k m a dair kararname
İ s t i k l â l Madalyası K a n u n u n u n 4 üncü maddesi mucibince
madalyaya kesbi istihkak edenlere yapılacak talik merasis i m i n î n ecnebi memleketlerde ne suretle yapılacağına dair
kararname
977
2597
300
140
258
2145
2358
2685
3183
6574
3
3
Cild
11245
Sahlfe
6
6
33
229
Resmi,
Guete
Sayı
81
92
3
7
247S
403
3
8
103
551
3
8
233
572
2877
3
16
35
3
3
146
3
6
571
100
3
?
1867
364
3
3
186
3
3
4
5
3
7
470
3
9
810
5
C
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
7173
126
127
131
135
159
174
176
189
190
İ ğ d ı r hudud alayı
Kızılçakçak
„
Caksu
„
Burçka
„
Van
1938 m a l î y ı l ı Muvazene! U m u m i y e K a n u n u n a b a ğ l ı
b ü t ç e ve cetvellerin b a z ı l a r ı n d a d e ğ i ş i k l i k
y a p ı l m a s ı n a dair k a n u n
Kanun
No: 3580
Kabul
tarihi:
26/1/1939
M a d d e 1 — 1938 malî y ı l ı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire
bütçelerinin i l i ş i k b i r sayılı cetvelde yazılr tertibleri arasında 679 185
l i r a l ı k münakale yapılmıştır.
M a d d e 2 — 1938 malî y ı l ı Başvekâlet bütçesinin 69 uncu faslının
üçüncü işletme maddesinden 56 l i r a tenzil edilerek mezkûr bütçede (eski
y ı l l a r b o r ç l a n ) adile yeniden açılan 81 i n c i f a s l a fevkalâde tahsisat ola­
rak konulmuştur.
Madde 3 — 1938 malî y ı l ı Muvazenei U m u m i y e K a n u n u n u n 4 ün­
cü maddesine bağlı «D» cetvelindeki n a k i l vasıtaları kadrosunun M a a r i f
Vekâleti kısmında gösterilen binek ve y ü k arabası y i r m i sekize çıkarıl­
mıştır.
M a d d e 4 — 1938 malî y ı l ı Muvazenei U m u m i y e K a n u n u n u n 16 n c i
maddesine bağlı «L» cetvelinin H a r i c i y e Vekâletine aid kısmındaki kad­
rodan altıncı dereceden 2, sekizinci dereceden 3, dokuzuncu dereceden
2 ve 10 uncu dereceden 7 aded i l e M a a r i f Vekâletine aid kısmındaki (böl­
ge sanat o k u l l a r ı ile kız enstitüleri ve kız sanat o k u l l a r ı ve diğer meslek
ve akşam o k u l l a r ı ) kadrosundan da onuncu dereceden 35 l i r a maaşlı ye­
d i aded öğretmen çıkarılmıştır.
M a d d e 5 — 1938 malî y ı l ı Muvazenei U m u m i y e K a n u n u n u n 9 uncu
maddesine bağlı « M » cetveline i k i yüzer l i r a ücretli (Erenköy K ı z Lisesi
Çamjıca Şubesi) ile (Kabataş L i s e s i ) - i l â v e edilmiştir.
Madde 6 — 1938 malî y ı l ı Muvazenei U m u m i y e K a n u n u n u n 11 i n c i
maddesine bağlı «N» cetvelindeki hademe adedi a l t ı yüze çıkarılmıştır.
M a d d e 7 — 3507 sayılı kanuna b a ğ l ı 3 n u m a r a l ı cetvelin M a a r i f
Vekâleti başlığı altındaki kısmı bu kanuna bağlı 2 n u m a r a l ı cetvelde
gösterildiği üzere değiştirilmiştir.
M a d d e 8 — 3262 n u m a r a l ı kanunun muvakkat maddesi mucibince
karşılığı fevkalâde menbalardan temin edilmek suretile 1937 malî y ı l ı
Nafıa Vekâleti bütçesine tahsisat kaydedilen paralardan senesi içinde
sarfolunmayan m i k d a r l a r aynı hizmetin ifasına tahsis edilmek üzere müReami
Baslığı
66
381
400
İ s t i k l â l Madalyası K a n u n u
i s t i k l â l m a d a l y a s ı h a k k ı n d a k i k a n u n a müzeyyel k a n u n
C i d a l i M i l l i y e i g t i r a k e d i p m u h t e l i f m i l l î c e p h e l e r d e ve
d a h i l î i s y a n l a r d a b i l f i i l h i z m e t e d e n m ü d a f a i h u k u k reis ve
a z a l a r i l e m ü c a h i d ve m ü c a h i d e l e r i n İ s t i k l â l
Madalyassüe
taltifine dair kanun
Düstur
Tertib
Sahile
Gazete
Sayı
teakib seneler bütçelerine devren varidat ve tahsisat k a y d o l u n u r .
M a d d e 9 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir.
154
463
582
9
M a d d e 10 — B u kanunun h ü k ü m l e r i n i icraya M a l i y e V e k i l i me­
murdur.
30/1/1939
Sayıfa:
7 ŞUBAT-1939
( Resmî Gazete )
11246
[1] N U M A R A L I C E T V E L
T e n z i l edilen
F.
M.
Muhassasatın nev'i
Lira
Zammedilen
Lira
Büyük Millet Meclisi
1
2 A z a tahsisatı
4 M u v a k k a t tazminat
Fasıl yekûnu
2
3
F.
26
Neşriyat, tabı, risale ve abone masraf­
ları
5 500
3 500
K u r s masrafı
33 420
149
Telsiz ve her t ü r l ü muhabere ve din­
leme alât ve eçhizesile alât ve leva­
zımı rasadiye mubayaa, tesis, tecrübe
ve işletme masrafları
1 M e m u r l a r maaşı
7 620
Lira
145
147
3 000
Zammedilen
1 000
33 OOO
420
1 A z a harcırahı
Tenzil edilen
' Lita
Tesisat ve tamirat
1 Daimî müstahdemler
22 500
5 900
60
M u v a k k a t tazminat
1933 ve daha sonraki senelere aid ta­
h a k k u k edecek aza harcırahı karşılığı
Düyunu Umumiye
7 680
263
Riyaseti Cumhur
31
Muhassasatm nev'i
144
179
5
M.
R e i s i Cumhur tahsisatı
1 A s ı l tahsisat
2 Fevkalâde tahsisat
3 1452 n u m a r a l ı kanunun 16 n c i maddesi
mucibince verilecek tazminat
5 000
7 000
D ü y u n u U m u m i y e senelik mürettebatı
ve meclisi idare masrafı olarak isabet
eden
38 000
Tapu ve Kadastro Umum M
300
2 480
290
14 480
291
293
Vilâyetler müteferrikası
100
Fasıl yekûnu
1 K i r a bedeli
2 000
M u v a k k a t memuriyet harcırahı
Divanı
294
Muhasebat Reisliği
Müfettişler harcırahı
42
1683 n u m a r a l ı kanunun 58 i n c i mad­
desi mucibince verilecek tekaüd ikra­
miyesi
298
299
2 M a s a r i f i idare ve teçhizat
303
2 Staj ve tahsil için müsabaka ile A v r u paya gönderilecek ecnebi d i l i n e vakıf
ve yüksek mektebden mezun memurlar
harcırahı ile yevmiyeleri
Şûrayı Devlet Reisliği
97
500
540
1 000
540
2 Defatir ve evrakı matbua
85
3 000
3335 sayılı kanun mucibince yapılacak
tedavi, y o l vesaire masrafları
1683 n u m a r a l ı kanunun 58 inci madde­
si mucibince verilecek tekaüd i k r a m i ­
yesi
5 000
Mefruşat ve demirbaş
1 000
K i t a p ve risale masrafı
1 K i t a p ve risale mubayaa bedeli
2 K a r a r l a r mecmuası tabı ve neşir mas­
rafı
600
Fasıl yekûnu
1 000
900
Jandarma Genel Komutan
492
2 i d a r e masrafı
493
Geçen y ı l b o r ç l a r ı
495
1471, 1475 ve 1861 n u m a r a l ı k a n u n l a r
mucibince 1937 malî y ı l m a a i d borçlar
karşılığı
1 673
327
400
2 000
Devlet Meteoroloji İşleri Umum
Müdürlüğü Hariciye Vekâleti
512 2 Mefruşat, demirbaş, sigorta, belediye
1 500
131
2 Kırtasiye
800
132
Merkez müteferrikası
134
Vilâyetler mefruşat V e demirbaşı
2 500
vergi, resimleri, mukavelenamelerine
tevfikan müsteciren ikamet edilen b i ­
naların meremet ve t a m i r l e r i ve H ü k ü ­
met m a l ı b i n a l a r ı n meremetleri, mel­
busat bedeli, muhabere, mükâleme
ücreti ve idare masrafı
20 000
E l ç i l i k l e r için m u b a y a a olunacak oto­
m o b i l bedeli
3 500
500
136
V i l â y e t l e r müteferrikası
137
1 Defatir ve evrakı matbua
3 Melbusat
513
3 000
200
515
Fasıl yekûnu
Daimî memuriyet harcırahı
11 500
3 200
138
D a i m î memuriyet harcırahı
2 000
139
M u v a k k a t memuriyet harcırahı
2 000
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet
542
1 M e m u r l a r maaşı
47 000
T e n z i l edilen
F.
Adliye
597
598
Zammodilen
I
Lira
Muhassasatın nev'i
M.
i. <
Merkez mefruşat ve demirbaşı
F.
659
Vekâleti
11 000
2 000
2 Teshin
3 000
1 T e n v i r ve teshin
661
663
1 Cürmü meşhuda gidecek adlî memur­
l a r ı n ve tabiblerin harcırahı, ehli vu­
kuf ve e h l i hibre ve şahidlerin y o l
masrafları ve ücretleri ve müdavatı ev­
veliye ve fethimeyit m a s r a f l a r ı ve cürm ü n zahire ihracı için i h t i y a r ı lâzım
gelen sair m a s r a f l a r ı
664
kimyeviye ve
633
635
9 981
3 İdare masrafı
638
640
674
176 844
1 M e m u r l a r maaşı
1683 n u m a r a l ı kanunun 58 i n c i madde­
si mucibince verilecek tekaüd i k r a m i vesi
V i l â y e t l e r müstahdemleri ücreti
677
7 000
15 000
2 M u a l l i m ders ücretleri
3 E r t i k ve teknik öğretim o k u l l a r ı öğ­
retmenlerinin ders, ekzersiz ve şeflik
ücretleri
150 000
Fasıl yekûnu
165 000
2233 n u m a r a l ı kanun mucibince asker­
lik dersleri öğretmenlerine verilecek
ücretler
2 TeShin
3 Kırtasiye
679
15 000
12 000
İ l k ve orta öğretim öğretmenlerile i l k
Öğretim ispekterleri k u r s l a r ı masraf
ve harcırah ve ücretleri
42 400
20 550
1 M a a r i f Vekâleti
9 981
1 K ö y o k u l l a r ı ve eğitmenleri için vilâ­
yetlere y a r d ı m
90 000
750
7 815
5 E l e k t r i k , havagazı ve su tesisatı
7 T a m i r masrafı
Fasıl yekûnu
8 565
1 Mekûlât, tatil aylarında yemek ücreti,
mahrukat, tenvirat, tathirat, mualecat
2 000
2 500
Merkez müteferrikası
1 000
643
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı
2 000
1 T e n v i r ve teshin
688
7 050
1 000
900
694
Fasıl yekûnu
8 950
Daimî memuriyet harcırahı
2 000
M u v a k k a t memuriyet harcırahı
2 000
Müfettişler harcırahı
Resmî telefon tesis ve mükâleme mas­
rafı
695
3 200
1 Meccani talebenin pansiyon ücretleri,
melbusat, kitap vesair masrafları
21 500
4 000
2 000
1 Dershane, yatakhane, mutbak, hastane
ve b i l û m u m levazım, mefruşat, demir­
baş ve alâtı dersiye bedeli
2 E l e k t r i k , havagazı, su tesisatı ve yan­
gın aletleri masrafı
24 000
Fasıl yekûnu
26 000
1 Devlet m a l ı olan veya icarsız olarak
Devletçe intifa olunan b i n a l a r ı n tamir
masrafı
28 000
Maaş ve ücret
1 İdare heyeti ve tedris maaşı
2 M u v a k k a t tazminat
3 İdare heyeti ve mütehassıs
demler ücreti
4 Müstahdemler ücreti
2 000
3 400
400
müstah­
Fasıl yekûnu
34 000
30 000
26 100
O k u l müzesi ve terbiyevî eserler masa­
r i f i ile okul müzesi için satın alınacak
eşya bedeli ve katalok neşriyatı, eşya
ve sergi n a k i l masrafları ve seyyar
sergilerde bulunacak m e m u r l a r ı n har­
cırah ve yevmiyeleri
689
1 İcar bedeli
2 M a t b u evrak ve def ati r
3 Melbusat
K a m p masrafı
687
2 000
Mütenevvi masraflar
3 Öğretmen o k u l l a r ı n ı n mekûlât, mah­
rukat, tenvirat, tathirat, mualecat, hay­
van yem bedeli, benzin ve tatil ayla­
rında yemek ücreti
2 Kütüphanelerin tasnif ve n a k i l masrafı
15 000
641
646
1 500
Ecnebi mütehassıs ve öğretmenler üc­
ret \ e harcırahları
685
1 500
1 000
Fasıl yekûnu
644
U l u s a l d i l ve tarihimizle i l g i l i eserle­
r i n veya eski yazmalar ve eski metin­
lerin satın alınması, basılması, telif
ve tercüme ettirilmesi için lâzım gelen
her t ü r l ü masraflar
Vekâleti
678
637
Lira
1 500
Maarif
632
Zammedilen
Lira
7 A d l i y e Vekâleti
673
620
T e n z i l edilen
Muhassasatm nev'i
20 000
667
3 İdare masrafı ve eczai
malzeme ve tamirat
M.
11247
10 000
Daimî memuriyet harcırahı
619
Sayıfa:
( Resmî Cazete )
7 Ş U B A T 1939
Fakültenin diğer b ü t ü n ücret ve mas­
rafları
1 500
200
5 500
27 379
(Resmi
S a y ı f a : 11248
T e n z i l edilen
F.
696
2 İ z m i r fuarında açılacak serginin bü­
t ü n m a s r a f l a r i l e sergide çalıştırılacak
öğretmenlerin ve hariçten çalıştırıla­
cak kimselerin ücret ve y o l p a r a l a r ı
Nafıa
737
855
6 000
Vekâleti
1 500
Ziraat
854
T e n z i l edilen
F.
682
7 A d l i y e Vekâleti
7 Ş U B A T 1939
Zammedilen
Lira
Lira
Muhassasatın nev'i
M.
Gazete)
M.
Muhassasatın nev'i
Lira
1 Umumî muvazeneye dahil b i l û m u m meslek, tica­
ret, kız enstitüleri ve bölge sanat o k u l l a r ı , ders­
hane, yatakhane, mutbah, hastane vesair tesisatı,
mefruşat, demirbaş ve ders aletleri, n a k i l vasıtaları
mubayaası ve tamir masrafı, meslek k i t a p l a r ı , telif,
tercüme ve tabı masrafı, mütemadi tamir masrafı,
elektrik, havagazı ve su tesisatı, A n k a r a d a açılacak
meslek mektepleri sergilerinin b i l û m u m masrafları
5 000
YEKÛN
107 170
Vekâleti
Enstitü ve laboratuarlar levazım ve
işletmeleri ve umumî masrafları
40 000
20 000
1 T e l i f at ve neşriyat
M i l l î M ü d a f a a V e k â l e t i 1938
5 M e m u r l a r ve müstahdemlerle ecnebi
profesörler ve talebe harcırahı
Fasıl
5 000
200 000
25 000
yekûnu
1 T a l e b e ve stajiyer talebenin ve gece,
gündüz vazife başında kalacak m e m u r
ve müstahdemlerin iaşe masrafları
m a l i y ı l ı bütçesinde
liralık münakale
hakkında
Kanun
856
Zammedilen
Lira
yapılması
kanun
No: 3581
Kabul
tarihi:
26/1/1939
Madde 1 — 1938 malî y ı l ı M i l l î Müdafaa Vekâleti bütçesinin 894
10 000
üncü faslının 2 nci (maske vesair k o r u y u c u c i h a z l a r l a k i m y a taburlarına
857
E c n e b i mütehassıslar ve tercümanları
a i d t a l i m ve tedrisat malzemesi ve masrafları) maddesinden 200 000 l i r a
95 000
tenzil edilerek 903 üncü (inşaat ve tamirat ve sabit tesisat masrafları)
859
40 000
U m u m î m a s r a f l a r karşılığı
faslına ilâve edilmiştir.
Madde 2 — B u k a n u n neşri tarihinden muteberdir.
Harita
1041
1045
Madde 3 — B u kanunun h ü k m ü n ü i c r a y a M a l i y e V e k i l i memurdur.
30/1/1939
Müdürlüğü
75
Resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli
2 Teçhizat
1048
1050
Umum
3 100
M a k i n e , alât ve edevat ve demirbaş eş­
ya levazımının mubayaa ve tamirat
masrafları
O r m a n U m u m M ü d ü r l ü ğ ü 1938 m a l î y ı l ı bütçesinde
2 000
1054
Kanun
7 500
Fasıl yekûnu
1053
değişiklik yapılması h a k k ı n d a kanun
2 000
5 500
1 Mubayaa
2 Tamir
No: 3582
Kabul
tarihi:
26/1/1939
M a d d e 1 — O r m a n U m u m M ü d ü r l ü ğ ü 1938 m a l î y ı l ı bütçesinin
i l i ş i k cetvelde yazılı tertibleri arasında (46 000) l i r a l ı k münakale yapıl­
Ecnebi memleketlere gönderilecek su­
b a y l a r harcırahı ve staj ve tahsil i ç i n
gidecek talebe subaylar tahsisat ve
mektep m a s r a f l a r ı
mıştır.
M a d d e 2 — Mezkûr bütçenin 34 üncü (masarifi umumiye)
8 615
M a d d e 3 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir.
2 000
9 090
1 Demirbaş eşya mubayaa ve t a m i r i
2 Mevaddı iptidaiye
faslına
100 000 l i r a munzam tahsisat verilmiştir.
M a d d e 4 — B u kanunun h ü k ü m l e r i n i icraya M a l i y e ve Ziraat V e ­
k i l l e r i memurdur.
Fasıl yekûnu
11 090
YEKÛN
679 185
30/1/1939
CETVEL
679 185
T e n z i l edilen
[2] S A Y I L I C E T V E L
F.
632
635
681
M.
F.
M.
M u h a s s a s a t ı n nev'i
Lira
Zammedilen
Lira
Lira
M u h a s s a s a t ı n nev'i
80 820
1 M e m u r l a r maaşı
14 350
Vilâyetler müstahdemleri ücretleri
1 M a h r u k a t , tenvirat, tathirat, mualecat
2 İdare ve laboratuar, atelye v e temrin m a s r a f l a r ı ,
matbu evrak ve defatir, meslekî k i t a p , mecmua ve
gazeteler mubayaa ve abone bedeli, b i n a k i r a bedeli
Fasıl yekûnu
3 500
3 500
11
Daimî memuriyet harcırahı
12
M u v a k k a t memuriyet harcırahı
8 000
13
Müfettişler harcırahı
10 000
6 000
14
1 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı
20
A n k a r a ve civarının teşciri ve A n k a r a
fidanlığı
34
M a s a r i f i umumiye
35
istihbarat masrafı, daimî ve muvakkat
ajan ücreti
20 000
YEKÛN
46 000
2 00C
26 000
20 O0C
7 000
46 (XX
7 Ş U B A T 1939
Sav.fa :
( Resmî Gazete )
Cenaze n a k l i n e mahsus beynelmilel i t i l â f nameye
iltihakımız hakkında kanun
Posta, T e l g r a f ve T e l e f o n U m u m M ü d ü r l ü ğ ü 1938
m a l î y ı l ı bütçesinde d e ğ i ş i k l i k y a p ı l m a s ı n a
dair k a n u n
Kanun
Kanun
No: 3583
Kabul
tarihi:
11249
Kabul
No: 3584
tarihi:
26/1/1939
26/1/1939
Madde 1 — 1938 malî y ı l ı Posta,Telgraf ve Telefon U m u m M ü ­
d ü r l ü ğ ü bütçesinin i l i ş i k cetvelde yazılı tertibleri arasında 35 700 lira­
l ı k münakale yapılmıştır.
M a d d e 1 — 10 şubat 1937 tarihinde B e r l i n d e tanzim e d i l i p Tür­
kiye Cumhuriyeti ve alâkalı diğer Hükümetler murahhasları tarafından
imza edilmiş o l a n ö l ü l e r i n n a k l i hakkındaki beynelmilel i t i l â f name ka­
b u l ve tasdik edilmiştir.
M a d d e 2 — B u kanun neşri tarihinden
M a d d e 2 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir
M a d d e 3 — B u kanunun hükmünü icraya Nafıa ve M a l i y e V e k i l ­
l e r i memurdur.
muteberdir.
M a d d e 3 — B u kanunun h ü k ü m l e r i n i yapmaya İcra V e k i l l e r i H e ­
yeti memurdur.
30/1/1939
30/1/1939
Ö l ü l e r i n nakline dair B e y n e l m i l e l İ t i l â f name
CETVEL
F.
M.
5
2
6
7
2
8
11
12
6
55
Lira
Lira
6 000
M u v a k k a t müstahdemler
Merkez mefruşat ve demirbaşı
750
Kırtasiye
500
Merkez müteferrikası
750
1 000
Banka ile olan nakdî muamelelerin
faiz, kumüsyon vesair m a s r a f l a r ı
10 500
M u v a k k a t memuriyet harcırahı
16
24
Zammedilen
Vilâyetler müteferrikası
14
18
Muhos&asatm nev'i
T e n z i l edilen
10 000
M ı n t a k a l a r ı haricinde çalıştırılacak hat
bakıcıları yevmiye ve zarurî masrafl a r i l e telgraf ve telefon tesisat ve ta­
miratına gönderilecek mühendis, ma­
kinist ve diğer fen m e m u r l a r ı n ı n mu­
vakkat harcırah ve yevmiyeleri
4
2
3
4
1 000
7 000
A v r u p a d a yaptırılacak p u l veya ka­
l ı p l a r i ç i n gönderilecek
memurlar
harcırah ve masrafları
1 750
250
1933 y ı l ı b o r ç l a r ı karşılığı
500
1
Kırtasiye ve matbu evrak
44
2
B i n a , arsa, istimlâk, inşa ve t a m i r i
M a d d e 1 — H e r hangi b i r vasıta i l e ve her hangi şartlar altında
olursa olsun, nakledilecek her ö l ü için mahsus b i r ruhsatname ( ö l ü ge­
çirme tezkeresi) lâzım olacaktır. Ruhsatname b u anlaşmaya i l i ş i k numu­
neye m ü m k ü n oluduğu kadar uygun ve her halde ö l ü n ü n adı, soyadı ve
yaşı ile beraber ö l ü m ü n v u k u bulduğu yeri» t a r i h i n i ve sebebini muh­
tevi bulunacaktır. Ö l ü geçirme ruhsatnamesi vefat v u k u b u l a n yerin ve­
yahut, mezardan bakaya n a k l i halinde, d e f i n y a p ı l a n m e v k i i n salahiyetli
makamı tarafından verilecektir.
Ruhsatnamelerin, v e r i l d i k l e r i memleket lisanından başka b i r de
beynelmilel münasebetlerde en çok k u l l a n ı l a n lisanlardan b i r i ile de ya­
zılması tavsiye olunur.
1 - Ö l ü i l m ü h a b e r i n i n t a s d i k l i bir s u r e l i ;
2 - Cenazenin n a k l i hıfzıssıhha ve tıbbî, kanunî bakımlardan h i ç
b i r itiraza mahal vermediğini ve cenazenin işbu i t i l â f n a m e n i n hüküm­
lerine uygun olarak tabuta konulmuş olduğunu temin eden resmî şaha­
detnameler.
M a d d e 3 — Ö l ü madenden b i r tabut içine k o n u l a c a k , tabutun
alt kısmı takriben 5 santimetre kalınlığında (yer k ö m ü r ü , testere talaşı,
mangal k ö m ü r ü tozu, i l â . gibi) m a y i çekici b i r madde i l e örtülmüş, buna
antiseptik bir madde ilâve edilmiş olacaktır. Ö l ü m bulaşık b i r hastalık­
tan i l e r i gelmiş olduğu takdirde, cenazenin kendisi de antiseptik b i r
mahlûle batırılmış b i r kefene sarılmış bulunacaktır.
Bundan sonra madenî tabut, içinden hiç b i r şey sızmayacak surette
kapanacak (lehimlenecek) ve tahtadan b i r tabut içerisine konulacaktır.
İ k i tabut, içindeki hiç sallanmıyacak surette, b i r b i r i n e intibak edecekler­
dir. Tahta tabutun k a l ı n l ı ğ ı en az 3 santimetre olacak, tahtaların birleş­
t i k l e r i yerler su sızdırmıyacak surette olacak ve tabutun kapanması bir­
b i r l e r i n d e n en çok 20 santimetre mesafeli b u r g u l a r l a temin edilecektir.
T a h t a tabut madenden çemberle t a h k i m edilecektir.
750
M a d d e 4 — Â k i d Hükümetlerden her b i r i n i n t o p r a k l a n arasında,
veba yahut kolera yahut çiçek veya lekelıhumma hastalıklarından ölmüş
kimselerin cenazelerinin nakline ölümden ancak en az b i r sene sonra
müsaade verilecektir.
2 500
15 200
B. hususî
45
2
İstanbul telefonunun tevsiatına muktazi alât ve malzemesile arsa muba­
yaası ve inşası
48
M e s a i saatleri haricinde çalışma ücreti
56
Geçen y ı l b o r ç l a r ı
12 700
500
500
YEKÛN
hükümler
1
1934 y ı l ı b o r ç l a r ı karşılığı
43
A - Umumî
M a d d e 2 —• B u n d a n evvelki maddede gösterilen müruriyeden baş­
k a evrak bulunması mecburî tutulmıyacaktır. B u m ü r u r i y e n i n mes'ul
makam tarafından ancak şu evrakın ibrazından sonra verilmesi l â z ı m d ı r :
E c n e b i posta, telgraf idarelerile vukubulunan bilûmum
münasebetlerden
mütevellid eski ve yeni b o r ç l a r i l e
B e r n bürosuna verilecek iştirak his­
sesi ve saire
Fasıl yekûnu
Aşağıda i m z a l a r ı bulunan hükümetler, cenaze n a k l i n e m ü t e a l l i k n i ­
zamnameler arasındaki mübayenetten çıkan mahzurlardan kurtulmak ar­
zusu ile ve bu iş i ç i n a y n i şekilde b i r n i z a m konulması f a y d a l ı olacağı
düşüncesile, Â k i d memleketlerden her hangi b i r i n i n toprağında ölmüş
kimselerin cenazelerinin kendi topraklarına sokulmasını veya transit
suretile geçirilmesini aşağıda yazılı şartlara riayet edilmek suretile k a ­
b u l etmeği taahhüd ederler:
35 700
35 700
hükümler
Madde 5 — Şimendiferle n a k i l i ç i n , yukarıda birinciden d ö r d ü n ­
cüye k a d a r maddelerde gösterilen umumî hükümlerden başka aşağıda
yazılan kaideler tatbik o l u n u r :
a) Cenaze k a p a l ı b i r vagonda naklolunacaktır. B u n u n l a beraber
cenaze, k a p a l ı bir cenaze arabası içinde teslim edilmiş olduğu ve o ce­
naze arabası içinde b ı r a k ı l d ı ğ ı takdirde n a k i l için açık b i r vagon k u l ­
lanılabilir.
b) Cenaze gideceği yere vardığı vakit >ne k a d a r müddet içinde k a l ­
dırılması lâzım olduğunu t a y i n etmek her memleketin kendisine a i d d i r .
Sayıfa .
I fipsrnl Gazete 1
11250
Cenazeyi gönderen kimse cenazenin bu müddet içinde b i l f i i l kaldırıla­
cağını kanaat verecek tarzda tesbit edebildiği takdirde cenazenin ya­
nında adam gitmesine lüzum olmayacaktır.
c) Cenazenin yanında ancak çelenk, buket ilâ. gibi şeyler nakledilebilir.
d) Cenaze, seri seyirle ve m ü m k ü n olduğu kadar aktarmasız olarak
gönderilir.
M a d d e 6 — Otomobil ile n a k i l için, birinciden dördüncüye kadar
maddelerde gösterilen umumî hükümlerden başka aşağıda yazılı kaideler
tatbik o l u n u r :
a) Cenaze y a , tercihan, mahsus b i r cenaze otomobilinde, yahut
alelade k a p a l ı b i r otomobilde n a k l e d i l i r .
b l Cenazenin yanında ancak çelenk, buket i l â . gibi şeyler nakledilebilir.
M a d d e 7 — H a v a yolu ile n a k i l için, birinciden dördüncüye kadar
maddelerde gösterilen umumî hükümlerden başka, aşağıda yazılan ka­
ideler tatbik o l u n u r :
a) Cenaze y a , yalnız ve mahsus bu iş için k u l l a n ı l a n bir hava ge­
misinde, yahut alelade b i r hava gemisinin mahsus ve yalnız bu işe
hasredilmiş olan bir kompartımanında nakledilir.
• b) Cenaze ile birlikte a y n i hava gemisinde yahut ayni kompar­
tımanda ancak çelenk ve buket i l â . gibi şeyler nakledilebilir.
M a d d e 8 — Deniz y o l u ile n a k i l için, birinciden dördüncüye ka­
dar maddelerde gösterilen umumî hükümlerden başka aşağıda yazılan
kaideler tatbik o l u n u r :
a) 3 üncü madde hükümlerine tevfikan madenî tabut üzerine ge­
ç i r i l m i ş olan tahta dahi, hiç sallanmıyacak bir surette, tahtadan adi bir
sandık içersine konulacaktır.
b) Mezkûr sandık, gıda veya istihlâk maddeleri ile her t ü r l ü te­
masa meydan ve y o l c u l a r l a mürettebat için hiç bir sıkıntı vermiyecek
surette b i r yere konulacaktır.
M a d d e 9 — Ö l ü m gemi içinde vukubulduğu takdirde cenaze bun­
dan evvelki sekizinci maddede gösterilen şartlar altında muhafaza edi­
l e b i l i r . 2 nci madde mucibince lâzım olan evrak ve şahadetnameler va­
purun bayrağını taşıdığı devletin kanunlarına tevfikan tanzim edilecek
ve n a k i l , cenaze vapura y ü k l e t i l m i ş g i b i yapılacaktır.
Ö l ü m , cenazenin defnedileceği limana geminin varmasından 48
saatten daha az bir müddet içinde vaki olmuş ise ve yukarıdaki 8 nci
maddenin b işaretli fıkrasında gösterilen h ü k ü m l e r i n tamamile tatbiki için
icab eden malzeme de gemide mevcud değil ise, ceset antiseptik bir mahlûle
batırılmış bir kefene sarılarak, tahdadan sağlam bir tabut içerisine konu­
l a b i l i r . B u tabut en az (3) santimetre kalınlığında tahtalardan, bunların
b i r l e ş t i k l e r i yerler hiç bir şey sızmıyacak surette y a p ı l ı r \e burgularla
kapatılır. Tahta tabutun alt kısmı önceden takriben beş santimetre ka­
lınlığında (yer ıkömüru, testere talaşı, mangal k ö m ü r ü tozu i l â . gibi)
su çekici madde ile ö r t ü l ü r ve bu madde»e antiseptik bir madde ilave
olunur, taliıa tabut, hiç sallanmıyacak bir surette tekrar tahtadan bir
sandık içerisine konulur. B u n u n l a beraber ö l ü m 1 üncü maddede gös­
terilen hastalıklardan birinden i l e r i gelmiş ise bu f ı k r a n ı n h ü k ü m l e r i tat­
bik edilmez.
B u madde seyahat müddeti 24 saati geçmiyen vapurlara tatbik olun­
maz. B u v a p u r l a r d a bir ö l ü m v a k i olursa cenazenin bırakılacağı limana
gelince onu m a h a l l î salahiyetli makama teslim ederler.
C - yihaî
hükümler
Madde 10 — B u i t i l â f n a m e n i n gerek umumî, gerek hususî hüküm­
l e r i , itilâfnameyi akteden memleketlerin birinden gelecek cenazelerin
k a b u l ü için - rüsum tarifeleri müstesna olarak - konulabilecek şartların
azamî derecesini gösterirler. B u memleketler, gerek i k i t a r a f l ı i t i l â f l a r ı n
gerek müşterek b i r anlaşma neticesi olarak alınan k a r a r l a r ı n tatbiki suretile, daha büyük k o l a y l ı k l a r göstermekte serbesttirler.
B u itilâfname, hudud mıntakalarınm sınırları dahilinde nakledi­
lecek cenazelere tatbik edilmez.
Madde 11 — B u itilâfname cenazelerin hemen ölümden veya me­
zardan çıkarıldıktan sonraki B e y n e l m i l e l n a k i l l e r i n d e tatbik edilir, iti­
lâfnamenin h ü k ü m l e r i her müemlektte toprağa gömmek ve topraktan
çıkarmak hususunda carî o l a n kaidelere hiç bir suretle halel getirmez.
B u itilâfname k ü l l e r i n nakline tatbik edilmez.
Protokol
hükümleri
M a d d e 12 — B u i t i l â f n a m e bu günkü t a r i h i taşıyacak ve bu tarihden itibaren altı ay zarfında imza edilebilecektir.
Madde 13 — B u itilâfname tasdik olunacak ve tasdiknameler m ü m ­
k ü n mertebe süratle A l m a n Hükümetine tevdi edilecektir.
Tevdi olunan tasdiknameler beşe b a l i ğ olunca A l m a n H ü k ü m e t i
7 Ş U B A T 1939
b u n l a r ı bir zabıt varakası ile tesbit eyliyecek ve bunun birer suretini
Yüksek A k i d T a r a f l a r a ve B e y n e l m i l e l Hıfzıssıhha Ofisine göndere­
cektir.
işbu itilâfname mezkûr zabıt varakaları tarihinin
günü meriyet mevkiine girecektir.
yüz
yirminci
B u tarihten sonra vukubulacak her tasdikname tevdiinde keyfiyet
yukarıda yazılı usul dairesinde b i r zabıt varakası ile tevsik edilecektir.
Yüksek A k i d T a r a f l a r d a n her b i r i hakkında işbu itilâfname h ü k ü m l e r i
kendi tasdiknamelerinin tevdi e d i l d i ğ i n i tevsik eyleyen zabıtname tarihi­
n i n yüz y i r m i n c i günü meriyet mevkiine girecektir.
M a d d e 14 — B u i t i l â f n a m e y i imza etmemiş olan memleketler i l k
beş tasdiknamenin tevdiini gösteren zabıt varakasının tarihinden iti­
baren her an iltihaka k a b u l olunacaklardır.
H e r iltihak diplomasi y o l u ile A l m a n Hükümetine gönderilen b i r
tebliğ vasıtasile yapılacaktır. A l m a n H ü k ü m e t i i k i h a k n a m e y i kendi H a zinei evrakına koyacak ve keyfiyetten i t i l â f a iştirak eden tekmil H ü k ü ­
metleri ve B e y n e l m i l e l Hıfzıssıhha O f i s i n i , hazinei evraka tevdii t a r i h i n i n
tasrihile hemen haberdar edecektir. H e r iltihak bu tarihin yüz y i r m i n c i
günü meriyete girecektir.
Madde 15 — Yüksek  k i d T a r a f l a r d a n her b i r i itilâfnameye i l t i h a k
veya onu tasdik ettiği sırada bu i t i l â f n a m e y i k a b u l etmekle kendi müstem­
lekeleri, himayesi altındaki memleketler, deniz aşırı arazisi, veya tabiiyet
veya mandası altındaki arazinin tamamı veyahut b i r kısmı hakkında h i ç
b i r taahhüd ve mecburiyet tekabbül etmediğini beyan edebilir. B u tak­
dirde işbu itilâfnamenin h ü k ü m l e r i bu y o l d a k i beyanatının matufu olan
arazi hakkında tatbik olunmıyacaktır.
Yüksek A k i d T a r a f l a r d a n her b i r i bilâhare A l m a n Hükümetine b i r
nokta vererek yukarıdaki fıkrada mevzuubahs olunan arazinin tamamı
veya b i r kısmı üzerinde işbu itilâfname h ü k ü m l e r i n i n tatbiki f i k r i n d e
olduğunu b i l d i r e b i l i r .
B u takdirde itilâfname h ü k ü m l e r i tebliğde i s i m l e r i geçen arazi
hakkında tebliğ tarihinin yüz y i r m i n c i günü tatbik mevkiine girecektir.
B u n u n g i b i , Yüksek  k i d T a r a f l a r d a n her b i r i (on altıncı) maddede
tesbit edilen müddetin hitamından sonra d i l e d i ğ i vakit işbu i t i l â f n a m e
h ü k ü m l e r i n i n , müstemlekelerinin, himayesi altındaki memleketlerin, de­
niz aşın arazisi ile tabiiyeti veyahut mandası altındaki arazinin tamamı
veya b i r kısmı hakkında tatbik edilmemesi f i k r i n d e olduğunu beyan ede­
b i l i r . B u takdirde itilâfname. bu y o l d a k i beyanatın mevzuunu teşkil eden
arazi hakkında bu tebliğin A l m a n H ü k ü m e t i H a z i n e i evrakına tevdii ta­
rihinden bir sene sonra k a b i l i tatbik olmıyacaktır.
A l m a n H ü k ü m e t i , y u k a n k i h ü k ü m l e r i n tatbikatından olarak kendi­
sine vukubulan tebligat ve bevanattan, b u n l a r ı n kendi H a z i n e i evrakına
tevdii tarihinin tasrihile işbu i t i l â f a dahil bütün memleketler Hükümet­
l e r i n i ve B e y n e l m i l e l Hıfzıssıhha O f i s i n i haberdar edecektir.
M a d d e 16 — İşbu itilâfnameye iştirak etmiş olan memleketlerden
her b i r i n i n Hükümeti i t i l â f h ü k ü m l e r i n i n o memleket hakkında tatbiki
üzerinden beş sene geçtikten sonra A l m a n Hükümetine diplomasi t a r i k i
ile tahrirî tebliğde bulunmak şarlile dilediği zaman i t i l â f n a m e y i fesh­
edebilir. A l m a n Hükümeti feshe mütedair olan tebliği kendi H a z i n e i ev­
rakına koyacak ve keyfiyeti i t i l â f a dahil bulunan bütün memleketlerin
Hükümetlerine \ e B e y n e l m i l e l Hıfzıssıhha Ofisine tebliğin tevdii t a r i h i n i
de tasrih ederek işar edecektir. H e r fesih bu tarihten b i r sene sonra m u ­
teber olacaktır.
Madde 17 — Evvelemirde vaziülimza Yüksek  k i d l e r i n tasvibine iktrian eylemedikçe işbu itilâfnamenin imzası keyfiyeti hiç b i r k a y d i ihti­
razı ile müterafik olmıyacaktır. K e z a l i k itilâfnameye d a h i l bulunan bü­
tün memleketler tarafından evvelemirde tasvib edilmedikçe ihtirazî kay ı d l a müterafik tasdikname tevdii ve mukavelenameye i l t i h a k keyfiyet­
leri nazarı itibare alınmıyacaktır.
Tasdikan l i l m a k a l alâkadar memleketler murahhasları işbu i t i l â f ­
nameyi imzalamışlardır.
Berlinde 10 şubat 1937 tarihinde tek nüsha olarak tanzim edilip A l ­
man H ü k ü m e t i H a z i n e i evrakında saklanacak olan bu i t i l â f n a m e n i n usu­
lüne göre t a s d i k l i birer suretleri d i p l o m a s i y o l u ile Yüksek  k i d Taraf­
l a r ı n her birine gönderilecektir.
A l m a n y a namına:
Diekhoff
Fransa namına:
André François
Poncet
Şili namına:
Luis V. de Porto - Seguro
isviçre n a m ı n a :
Paul
Dinichert
D a n i m a r k a namına:
H.
Hoffmeyer
Belçika namına :
Jacques
Davignon
i t a l y a namına:
B. Attolico
Çekoslovakya n a m ı n a :
Dr. V. Mastny
Türkiye namına:
M. H. Arpağ
Sayıfa:
( Resmî Gazete )
7 Ş U B A T 1939
11251
Köylerde bulunan arazi i ç i n tadilât komisyonu k ö y ü n tâbi bulun­
Zeyil
duğu kaza kaymakamı ve doğrudan doğruya vilâyete merbut köylerde
Cenaze için
müruriye
v a l i tarafından i k i n c i f ı k r a d a k i şartlar dairesinde seçilecek varidat me­
Cenazenin tabuta konulması hakkında kanunî h ü k ü m l e r i n 'hepsi i f a
edilmiş olduğundan
de,
tarihinden
den (Ölümün sebebi),
m u r u n u n reisliği altında köy i h t i y a r meclisi tarafından o k ö y halkından
seçilecek b i r zat ile köy muhtarından teşekkül eder.
yaşında (müm­
k ü n ise, kat'î olarak doğum t a r i h i ) ölmüş o l a n
İcab eden yerlerde müteaddid k o m i s y o n l a r teşkil olunur.
nın
M a d d e 5 — A y n i k a n u n u n 11 ve 12 nci maddelerile M a l i y e Vekâ­
( ö l ü n ü n soyadı, kendi adı ve mesleği, çocuklar için babasının, anasının
letine verilmiş olan salâhiyetler D a h i l i y e Vekâletince ve idare heyetle­
mesleği)
rine verilmiş olan vazifeler vilâyet umumî meclisince ve bu meclisler
cenazesi
bildirilmesi)
yer),
vasıtasile ( n a k i l
vasıtasının
den (cenazesinin y o l a
çıkarıldığı
y o l u ile (geçeceği y o l ) ,
m ü n a k i d olmadığı zamanlarda daimî encümenlerce ve malmemuru ve
varidat tahakkuk memurlarına verilmiş olan vazife ve salâhiyetler de
ye (cenazesinin gideceği yer) nakledilecektir.
hususî idare varidat m e m u r l a r ı tarafından istimal olunur.
M a d d e 6 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir.
M a d d e 7 — B u kanunun icrasına M a l i y e ve D a h i l i y e V e k i l l e r i me­
B u cenazenin n a k l i n e müsaade edilmiş olduğundan, t o p r a k l a r ı üze­
rinden geçeceği memleketlerin m a k a m l a r ı cenazenin serbestçe ve arızasız
geçmesine müsaade vermeğe davet edilir.
murdur.
30/1/1939
K«Bua
No.
Kanun
Duştur
Tertib
Bıftlıiı
Clld
Sahife
ResnJ
Guoto
Sayı
1833
Arazi
3
12
581
1841
Arazi Vergisi K a n u n u n u n bazı h ü k ü m l e r i n i n
1833
A r a z i V e r g i s i K a n u n u [2871 n u m a r a l ı k a n u n a m u h a l i f h ü k m ü .
2871 n u m a r a l ı k a n u n u n 16 n c i m a d d e s i l e k a l d ı r ı l m ı ş t ı r . ]
3
12
581
1841
değiştirilmesi h a k k ı n d a kanun
2567
A r a z i Vergisi K a n u n u n u n M u v a k k a t 3 ü n c ü maddesi yerine
k a i m o l a n k a n u n (2871 n u m a r a l ı k a n u n a m u h a l i f h ü k m ü .
2871 n u m a r a l ı k a n u n u n 16 n c i m a d d e s i l e k a l d ı r ı l m ı ş t ı r . ]
3
15
1412
2750
2871
A r a z i , b i n a v e r g i l e r i l e b i n a l a r d a n a l ı n a n iktisadî b u h r a n ver­
g i s i n i n v i l â y e t hususî i d a r e l e r i n e d e v r i h a k k ı n d a k a n u n
3
17
118
3193
Arazi
3
14
7
2261
3
15
216
2657
3
18
435
3539
3
13
207
2086
3
17
387
3238
3
17
1394
3339
No:
3585
Kabul
tarihi:
26/1/1939
Tefsir
181
M a d d e 1 — 27/6/1931 tarih ve 1833 sayılı A r a z i V e r g i s i K a n u n u ­
nun 5 i n c i maddesi aşağıdaki şekilde d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r :
H e r h a n g i b i r köy veya kasaba veya şehir arazisinin tamamı­
nın veya muayyen b i r mıntakasınm mahsulleri sel, d o l u , kuraklık, yan­
gın, muzır haşarat veya bulaşıcı hastalıklar g i b i sair fevkalâde arı­
zalar dolayısile en az üçte b i r derecesinde zayiata uğrarsa b u suretle
zarar gördüğü idarî tahkikatla sabit o l a n l a r ı n o seneye aid v e r g i l e r i
vilâyet umumî meclisi k a r a r i l e ve bu meclis münakid olmadığı zaman­
l a r d a daimî encümenler k a r a r i l e kısmen veya tamamen terkin edilir.
İcar edilmiş veya mahsulâtı sigortalanmış araziye a i d vergiler i ç i n ter­
k i n muamelesi tatbik olunmaz.
194
Karar
977
Vergisi
Kanunu
Vergisi K a n u n u n u n 5 i n c i maddesinin tefsiri
Arazi Vergisi Kanununun
Arazi Vergisi Kanununun 5 inci
olmadığına dair M e c l i s kararı
Nizamname
Arazi Vergisi Kanununun
12566
zamname
Tavzih
2/4011
5 inci
suveıi
maddesinin tefsiri
m a d d e s i n i n tefsirine
tatbikiyesini
A r a z i Vergisi nizamnamesinin muvakkat
n i n son f ı k r a s ı n ı n tavzihi
mahal
mfibeyyin
ni­
^ - 4 ^ uncü maddesi­
Nizamname
A r a z i ve b i n a v e r g i l e r i n e a i d k a y ı d l a r ı n ve b a k a y a h e s a p l a r ı ­
2/4772
n ı n hususî' i d a r e l e r e d e v r i v e m a t b u evrak ve m e f r u ş a t i h t i ­
y a c ı n ı n t e m i n i v e d e v r e d i l e n k a y ı d l a r a M a l i y e n i n müracaat
s e k i l hakkında nizamname
M a d d e 2 — A y n i kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de­
ğiştirilmiştir:
A r a z i vergisi i k i taksitte alınır. Taksit zamanları her m a h a l l i n
ziraî ve iktisadî vaziyetine göre vilâyet umumî m e c l i s l e r i n i n mütaleası
alınarak valilerce tayin olunur.
M a d d e 3 —• A y n i
değiştirilmiştir:
kanunun 13 üncü
maddesi aşağıdaki
şekilde
O n i k i n c i madde mucibince tadilen tesbit olunan kıymetler, t a d i l
taleblerinin müsadif olduğu seneyi takih eden malî seneden muteber­
dir. T a d i l muameleleri, t a d i l taleblerinin v u k u b u l d u ğ u sene içinde ne­
ticelendirilmemiş bulunursa mukayyed kıymetler üzerinden verginin is­
tifasına devam olunur. B u takdirde vergi tadilen tesbit olunacak kıy­
metlere göre (fazla alınmışsa f a r k ı tahakkuk eden borca mahsub ve
borç yoksa sahibine red ve noksan alınmışsa noksan f a r k ı ayrıca tahsil)
olunur.
M a d d e 4 — A y n i kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde de­
ğiştirilmiştir:
T a d i l â t talebleri salâhiyettar mercilerin mezuniyetine iktiran ey­
l e d i ğ i takdirde aşağıda yazılı tadilât komisyonlarınca umumî tahrir i ç i n
mevzu kaidelere tevfikan tetkik olunur. A n c a k ferdî tadilât taleblerinin
tetkiki salâhiyettar m e r c i l e r i n mezuniyeti kaydına t â b i değildir.
B u k o m i s y o n l a r belediye hududu içinde bulunan arazi i ç i n , mahal­
l i n en büyük idare r e i s i n i n ; M a l i y e veya tahakkuk m e m u r l u ğ u vazifesi­
n i yapmayan hususî idare m e m u r l a r ı arasından seçeceği bir m e m u r u n
reisliğinde belediye meclisince b i r i kendi azası arasından, değeri tadilât
yapılacak şehir veya kasaba halkından ve belediyede vazifesi olmayanlar
arasından seçilecek birer zattan terekküb eder.
K o m i s y o n u n belediye meclisince seçilecek azası Istanbulda umumî
meclis, münakid değilse daimî encümen tarafından intihab olunur.
A r a z i V e r g i s i n i n 1935 m a l î y ı l ı sonuna kadar o l a n
b a k a y a s ı n ı n terkinine dair k a n u n
Kanun
No: 3586
Kabul
tarihi:
26/1/1939
M a d d e 1 — 1935 malî y ı l ı sonuna k a d a r k ı senelere a i d olarak ta­
hakkuk ettirilmiş ve bu kanunun mer'iyeti tarihine kadar tahsil edilme­
miş olan arazi vergisi bakayasının munzam k e s i r l e r i ve cezalarile b i r l i k t e
k a y ı d l a r ı terkin olunur. Y u k a r ı k i f ı k r a h ü k m ü , mezkûr senelere a i d
olupta 2566 sayılı kanunun 6 nci maddesine göre taksite bağlanmış ve
henüz tahsil edilmemiş olan (bu taksitlerin tediye zamanları gelmiş
olsun olmasın) arazi vergisi bakayasile munzam kesir ve cezalarına ve
tezkere bedellerine de şamildir.
B u kanunun meriyete g i r d i ğ i tarihten sonra mezkûr senelere a i d
olmak üzere yeniden arazi vergisi tahakkuk ettirilemez.
M a d d e 2 — V e r g i m i k d a r ı n ı anlamak i ç i n müracaat eden emlâk
sahiblerile yeniden inşa olunmak veya kıymeti a r t t ı r ı l m a k veya eksiltil­
mek suretile vukuat görmüş o l a n bina ve arazi i ç i n b i r defaya mahsus
olmak üzere sahihlerine tebliğ olunan tezkereler m u k a b i l i
alınmakta
olan tezkere bedelleri de vilâyet hususî idarelerine devredilmiştir.
Malsandıklarında mevcud olan tezkereler
idarelere devrolunur.
parasız olarak
hususî
M a d d e 3 — 2901 sayılı kanunun 17 n c i maddesi mucibince vilâyet
hususî idarelerinin M a l i y e Vekâletine vermeğe mecbur o l d u k l a r ı t a h r i r
masrafı alınmaz.
2901 ve 3161 sayılı k a n u n l a r a göre sarfedilmiş ve tahrir neticeleri­
n i n her vilâyette tatbik mevkiine konulmasına kadar sarfedilecek o l a n
mebaliğ 1938 ve müteakib malî y ı l l a r M a l i y e Vekâleti bütçelerinde ge-
Sayıfa:
7 Ş U B A T 1939
( Resmi Gazete )
11252
çen ve eski seneler mahsubatı namile açılacak fasıllardan 3010 sayılı
mecmuu kazanç, iktisadî buhran ve muvazene v e r g i l e r i
kanun h ü k ü m l e r i dairesinde mahsub edilir.
sonra (20) l i r a (43) kuruşu geçmeyen tekaüd vesair zat maaşı sahible-
çıkarıldıktan
r i l e ; (20) l i r a y ı geçmeyen sair b i l û m u m istihkak sahihleri ve 80 kuruşa
M a d d e 4 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir.
M a d d e 5 — B u kanun hükmünü icraya D a h i l i y e ve M a l i y e V e k i l l e r i
memurdur.
kadar işçi gündeliklerile 120 kuruşa k a d a r o l a n g ü n d e l i k l e r i n (80) k u ­
ruşu b u vergiden müstesnadır.
H e m gündelik, hem maktu ücretle çalışanların b i r ay içinde gün­
30/1/1939
delik ve maktu ücret olarak a l d ı k l a r ı paraların yekûnu kazanç, iktisadî
Ream
Kanun
No.
Düstur
Tertib
Baslığı
Gase»
Cild
Sarı
Sahife
buhran ve muvazene vergileri i n d i r i l d i k t e n sonra 20 l i r a ve ondan aşağı
düşenlerin i s t i h k a k l a r ı dahi bu vergiden muaftır. M u h t e l i f
gündelikli olanların
2566
V e r g i bakayasının
2901
Arazi
3010
M u h a s e b e i U m u m i y e K a n u n u n u n 83 ü n c ü m a d d e s i n i n H
rasının t a d i l i
3161
A r a z i t a h r i r i h a k k ı n d a k i 2901 n u m a r a l ı k a n u n a ek k a n u n
Tahrir
tasfiyesi
Kanunu
cihetlerden
muafiyetten istifadelerinde g ü n d e l i k l e r i n i n
mec­
3
15
1406
2750
3
17
325
3220
3
17
1206
3330
M u v a k k a t madde — B i r ay içinde her ne unvan i l e olursa olsun
3
18
566
3597
a l d ı k l a r ı paraların mecmuu kazanç, iktisadî buhran ve muvazene vergileri
muu nazarı dikkate alınır.
fık­
i n d i r i l d i k t e n sonra (20) l i r a (43) kuruşu geçmeyen tekaüd vesair zat
maaşı sahihlerinden 25/5/1938 t a r i h l i ve 3404 sayılı kanunun mer'iyeti
tarihinden itibaren kesilmemiş o l a n muvazene vergisi kesilmez ve tah­
s i l edilmiş o l a n l a r da geri v e r i l i r .
M i l l î M ü d a f a a i h t i y a ç l a r ı i ç i n 125,5 m i l y o n liraya
kadar taahhüde girişilmesi h a k k ı n d a k i 3395
sayılı k a n u n a ek k a n u n
M a d d e 2 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir.
M a d d e 3 — B u kanun h ü k ü m l e r i n i icraya İ c r a V e k i l l e r i H e y e t i
memurdur.
Kanun
No: 3587
Kabul
tarihi:
30/1/1939
26/1/1939
M a d d e 1 — 20/5/1938 tarih ve 3395 sayılı k a n u n l a , f a i z l e r i l e bir­
Kanu
PC..
Düstur
Tertib
Baslığı
Resmi
Gazete
San
aid
Sahife
3
11
370
2110
3
3
19
13
758
429
3919
2110
3
14
602
2400
3
İS
376
2690
3
16
683
2981
3
16
767
2995
3
17
664
3317
3
18
743
3619
3
18
758
3639
3
19
1399
3919
likte umumî taahhüd yekûnu 125,5 m i l y o n ve her y ı l tediye m i k t a r ı
12,5 m i l y o n l i r a olarak tesbit olunan gelecek y ı l l a r a geçici taahhüd
salâhiyetinin 1939 malî y ı l m a a i d o l a n tediye m i k d a r ı 18 000 000 l i r a y a
ve 1940 malî yılına a i d o l a n tediye m i k d a r ı 17 000 000 l i r a y a çıkarıl­
mıştır.
1980
4304
1980
2174
2417
M a d d e 2 — B u kanunun b i r i n c i maddesile a r t ı r ı l a n senelik tediye
2688
m i k d a r l a r ı n ı n (12,5) m i l y o n l i r a d a n fazlası taallûk ettiği senelerde elde
edilecek varidat fazlasile veya m i l l î bankalardan birinde açtırılacak kre­
Karar
868
d i ile karşılanır.
M a d d e 3 — 3525 sayılı k a n u n l a tasdik olunan anlaşmada teslihata
Kanun
2985
tahsis edilen k r e d i mdkdarını geçmemek üzere gelecek y ı l l a r a geçici taah­
hüde girişmeye M i l l î Müdafaa V e k i l i mezundur.
9192
M a d d e 4 — 1938 malî y ı l ı M i l l î Müdafaa Vekâleti kara kısmı büt­
çesinin 916 n c i faslına (1 000 000) l i r a munzam tahsisat verilmiştir.
3258
3404
Muvszene Vergisi K a n u n u
M u v a z e n e V e r g i s i K a n u n u n d a bazı d e ğ i ş i k l i k l e r y a p ı l m a s ı n a
dair kanun
Muvazene Vergisi K a n u n u
M u v a z e n e V e r g i s i K a n u n u n u n 10 u n c u m a d d e s i n d e m e v c u d
m ü d d e t i n b i r Bene d a h a u z a t ı l m a s ı h a k k ı n d a k a n u n [3404
numaralı kanunla ilga edilmiştir.]
M u v a z e n e V e r g i s i K a n u n u n u n 10 u n c u m a d d e s i n d e y a z ı l ı
m ü d d e t i n b i r sene d a h a u z a t ı l m a s ı n a ve b i r i n c i m a d d e s i n i n
tadiline dair kanun
M u v a z e n e V e r g i s i K a n u n u n u d e ğ i ş t i r e n 2417 n u m a r a l ı k a n u ­
n u n b i r i n c i maddesinin tadiline dair k a n u n
iktisadî Buhran Vergisi K a n u n u n u n 6 nci maddesile, Muva­
zene V e r g i s i k a n u n u n u n 3 ü n c ü m a d d e s i n i n 2 n c i f ı k r a s ı h a k ­
kında
M u v a z e n e i U m u m i y e K a n u n u n u n 22 n c i m a d d e s i : 1980 s a y ı l ı
M u v a z e n e V e r g i s i K a n u n u n u n 10 u n c u m a d d e s i n d e y a z ı l ı
m ü d d e t i n , 12 h a z i r a n 1936 t a r i h i n d e n i t i b a r e n b i r sene d a h a
uzatılmıştır
1937 M u v a z e n e i U m u m i y e K a n u n u n u n 24 ü n c ü m a d d e s i l e
hükmü hır y ı l uzatılmıştır
K a z a n ç V e r g i s i h a k k ı n d a k i 2395 n u m a r a l ı k a n u n l a 1890, 1980
ve 2882 n u m a r a l ı k a n u n l a r ı n bazı b ü k ü m l e r i n i
değiştiren
kanun
M u v a z e n e V e r g i s i K a n u n u n d a bazı d e ğ i ş i k l i k l e r y a p ı l m a s ı n a
dair kanun
M a d d e 5 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir.
M a d d e 6 — B u kanunun h ü k ü m l e r i n i yerine getirmeye M i l l î M ü ­
dafaa ve M a l i y e V e k i l l e r i memurdur.
A m o r t i s m a n s a n d ı ğ ı n a verilen 4,5 m i l y o n l i r a l ı k
avansın tezyidi h a k k ı n d a k a n u n
30/1/1939
Kanun
Resmi
Dftatnr
Tertib
Baslığı
No.
3395
M i l l î Müdafaa ihtiyacı i ç i n
ahhüde g i r i ş i l m e s i h a k k ı n d a
125,5 m i l y o n
kanun
liraya
kadar
3525
L o n d r a d a 27 mayıs 1938 t a r i h i n d e İ n g i l t e r e h û k ü m e t i l e i m z a
e d i l e n m ü s e y y e l K l i r i n g A n l a t m a s ı ve t e s l i h a t k r e d i a n l a s m a a i l e , E x p o r t s C r e d i t s G u a r a n t e e D e p a r t e m e n t i l e im2a o l u ­
nan on m i l y o n s t e r l i n l i k k r e d i anlaşmasının tasdiki h s k i ı n da k a n u n
No: 3589
Kabul
tarihi:
26/1/1939
COMB
Cild
Sahile
Sarı
M a d d e 1 — 3136, 3248 ve 3322 n u m a r a l ı k a n u n l a r l a Hazinece A m o r ­
tisman sandığına v e r i l m i ş o l a n 4,5 m i l y o n l i r a l ı k avans m i k d a r ı 6,5
mdlyon l i r a y a i b l â ğ olunmuştur.
te-
M a d d e 2 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir.
M a d d e 3 — B u kanunun icrasına M a l i y e V e k i l i memurdur.
19
1618
30/1/939
Kamu
Muvazene V e r g i s i K a n u n u n u n b i r i n c i m a d d e s i n i n
Gazete
Ballığı
Duştur
Tertib
3136
A n a d o l u D e m i r y o l u v e Haydarpaşa L i m a n ı Ş i r k e t l e r i e s h a m ,
t a h v i l ve m ü m e s s i l s e n e d l e r i n i n Sivas - E r z u r u m v e y a E r g a n i
t a h v ü l e r i l e m ü b a d e l e s i n e v e a m o r t i s m a n sandığı h a k k ı n d a k i
2794 n u m a r a l ı k a n u n a bazı h ü k ü m l e r i l â v e s i n e d a i r k a n u n
3
18
413
3540
3248
A n a d o l u D e m i r y o l u v e Haydarpaşa L i m a n Ş i r k e t l e r i e s b a m
ve t a h v i l ve m ü m e s s i l s e n e d l e r i n i n Sivas - E r z u r u m v e y a E r ­
g a n i t a h v i l l e r i i l e m ü b a d e l e s i n e ve a m o r t i s m a n sandığı h a k ­
k ı n d a k i 2794 n u m a r a l ı k a n u n a bazı h ü k ü m l e r i l â v e s i n e d a i r
o l a n 3136 n u m a r a l ı k a n u n a ek k a n u n
3
18
1379
3639
3322
« 1 9 3 4 * 1 9 1 8 > d a h i l î İ s t i k r a z t a h v i l l e r i n i n 1938 i k r a m i y e l i v e
1938 T ü r k b o r c u t a h v i l l e r i n i n de dahilî, i s t i k r a z t a h v i l l e r i l e
mübadelesine dair kanun
Bu kanunla ilgili :
3
19
294
3819
2094
İkramiyeli dahilî
3
14
117
2307
2794
A m o r t i s m a n sandığı h a k l t ı n d a
3
16
1488
3035
No.
Cild
Sabite
Sarı
m u a d d e l beşinci f ı k r a s ı n ı n d e ğ i ş t r i l m e s i n e
dair kanun
Kanun
No: 3588
Kabul
tarihi:
26/1/1939
M a d d e 1 — 26/5/1932 t a r i h l i ve 1980 sayılı Muvazene V e r g i s i K a ­
nununun b i r i n c i maddesinin 25/5/1938 t a r i h l i ve 3404 sayılı k a n u n l a de­
ğiştirilmiş o l a n 5 n u m a r a l ı fıkrası aşağıdaki şekilde d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r :
5 - B i r ay içinde her ne unvan ile olursa olsun a l d ı k l a r ı p a r a l a r ı n
istikraz akdi
kanunu
kanun
Sayıfa:
( Resmî Gazete)
7 Ş U B A T 1939
11253
M a d d e 4 — B u kanun h ü k ü m l e r i n i i c r a y a M a l i y e ve A d l i y e V e ­
D a m g a R e s m i K a n u n u n u n tadiline dair k a n u n
k i l l e r i memurdur.
Kanun
No:
3590
Kabul
tarihi:
27/1/1939
30/1/1939
M a d d e 1 — 23/5/1928 tarih ve 1324 sayılı D a m g a Resmi K a n u n u ­
Katran
No.
nun 3478 sayılı kanunun b i r i n c i maddesi ile değiştirilen on b i r i n c i mad­
Damga Resmi
[ B u kanunun
m a d d e s i 3478
miştir.]
Damga Resmi
sının tadiline
Damga Resmi
Damga Resmi
desinin 74 üncü numarası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
74 - Mevkut veya gayrimevkut gazetelere ve mecmualara dercolunan i l â n l a r :
Kuruş
1541
2455
2828
Tefsir
180
Retml
Gasete
Cild
K a n u n u n u n 13 ü n c ü m a d d e s i n i n 8 i n c i f ı k r a ­
dair kanun
K a n u n u n a müzeyyel kantin
K a n u n u n u n 32 n c i m a d d e s i n e d a i r k a n u n
20 santimetre murabbaından y u k a r ı 100 santimetre murab­
baına kadar yer işgal eden i l â n l a r d a n
Sahife
S.T1
1027
901
11
15
16
27
612
1637
1382
2714
3138
14
7
2259
19
1394
3955
<T
Kanunu
13 u n c ü m a d d e s i n i n 6 n c i n u m a r a s i l e 54 ü n c ü
n u m a r a l ı k a n u n u n 27 n c i m a d d e s i l e i l g a e d i l ­
D a m g a R e s m i K a n u n u n u n 3 2 n c i m a d d e s i n i n 20 i n c i f ı k r a s ı ­
nın tefsiri
3468
n u m a r a l ı p u l v e k ı y m e t l i k â ğ ı d l a r ı n b a y i l e r ve me­
m u r l a r vasıtasile s a t t ı r ı l masına d a i r o l a n k a n u n u n 7 n c i m a d ­
d e s i l e 1324 n u m a r a l ı k a n u n u n 5 i n c i ve 44 ü n c ü m a d d e s i n i n
5 ve 7 s a y ı l ı f a s ı l l a r ı k a l d ı r ı l m ı ş t ı r
D a m g a R e s m i K a n u n u n u n bazı m a d d e l e r i n i n d e ğ i ş t i r i l m e s i n e
ve b u k a n u n a bazı m a d d e l e r e k l e n m e s i n e d a i r k a n u n
[ B u k a n u n u n 3539 n u m a r a l ı k a n u n a m u h a l i f h ü k m ü 3539 n u ­
maralı kanunun 8 inci maddesile kaldırılmıştır. 1
20 santimetre murabbaına kadar yer işgal eden i l â n l a r d a n
100 santimetre murabbaından y u k a r ı 200 santimetre murab­
baına kadar yer işgal eden i l â n l a r d a n
Düstur
Tertib
Baslıiı
10
200 santimetre murabbaından y u k a r ı yer işgal eden i l â n l a r ı n
tamamından her 200 santimetre murabbaı ve küsuru i ç i n .
10
1938 m a l î y ı l ı Muvazenei U m u m i y e K a n u n u n a b a ğ l ı
b a z ı daire b ü t ç e l e r i n e m u n z a m ve f e v k a l â d e
tahsisat verilmesi h a k k ı n d a k a n u n
Resmin hesabında gazete veya mecmua sayfasında ilâna tahsis edi­
len ve gazete veya mecmuanın sütun çizgilerile ve bu çizgiler yoksa di­
ğer i l â n l a r l a tahdid edilmiş o l a n saha nazarı itibare alınır. B i r gazete
Kanun
veya mecmuanın b i r sayfasına dercolunan i l â n l a r o sayfanın tamamını
Kabul
No: 3591
tarihi:
27/1/1939
işgal etmemiş olsa bile mezkûr sayfada başka i l â n münderiç bulunma­
M a d d e 1 — 1938 malî y ı l ı Muvazenei U m u m i y e K a n u n u n a dahil bazı
dıkça tam sayfayı işgal etmiş addolunur.
î l â n mefhumuna yazı, resim, rakkam veya sair şekil ve işaretlerin
kâffesi ve etrafı çerçeve ile çevrilmiş o l a n i l â n l a r d a çerçeveler dahildir.
dairelerin i l i ş i k cetvelde yazılı fasıllarına 863 400 l i r a munzam tahsisat
verilmiştir.
Madde 2 — 1938 malî y ı l ı D a h i l i y e Vekâleti bütçesinde (Mebus
N ü f u s u 100 000 den az o l a n yerlerde intişar eden gazetelere derco­
lunan i l â n l a r d a n y u k a r ı k i resimlerin yarısı ve mecmualara dercolunan
seçimi masrafı) adile yeniden açılan 409 uncu fasla 50 000 l i r a fevka­
i l â n l a r d a n , mecmuanın neşredildiği mahalde münteşir gazetelerde a y n i
lâde tahsisat verilmiştir.
b ü y ü k l ü k t e k i i l â n l a r ı n tâbi bulunduğu resmin yarısı alınır. Nüfusun ta­
M a d d e 3 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir.
yininde son nüfus sayımı esastır.
Madde 4 — B u kanunun h ü k m ü n ü i c r a y a M a l i y e V e k i l i memurdur.
30/1/1939
R e s i m , aslî nüshalardan alınır.
M a d d e 2 — A y n i kanunun 32 n c i maddesinin 42 nci numarası aşa­
CETVEL
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve b u maddeye yeniden 75, 76 ve 77 n c i nu­
Lira
Muhassasatm nev'i
M.
maralar eklenmiştir:
42 - Kayıba, zayiata ,doğum ve ö l ü m ve hayrî işlere müteallik ola­
Büyük
rak gazete ve mecmualara dercolunan i l â n l a r .
75 - B i r matbuanın i n t i ş a r ı n ı ve münderecatını, okuyuculara b i l ­
1
dirmek maksadile ve yalnız b i r defaya münhasır olmak üzere gazete
ve mecmua idareleri tarafından b i b l i y o g r a f i i şeklinde yazılan yazılar
(fiat ve tevzi y e r i gösterilmiş olsun olmasın).
1
2
3
4
5
Millet
Meclisi
1
279
3
79
Riyaset tahsisatı
A z a tahsisatı
D i v a n ı Riyaset azası tazminatı
M u v a k k a t tazminat
M u r a k ı b ücreti huzuru
400
300
600
800
300
76 - Cemiyetler K a n u n u n a göre teşekkül etmiş o l a n her nevi ce­
Fasıl yekûnu
miyet ve k l ü p l e r i n kendilerine a i d bir iş i ç i n yapacakları t o p l a n t ı ilânl a r i l e , ticarî maksatlar haricinde her t ü r l ü içtimaî faaliyetlere müteal­
2
lik toplantı ilânları.
77 - tş arayan şahıslara a i d olarak gazete ve mecmualara dercedilen i l â n l a r .
M a d d e 3 — B u kanun neşri tarihinden
1
364 400
399 000
A z a harcırahı
Başvekâlet
78
100 000
Tahsisatı mesture
muteberdir.
Yekûn
863 400
T. B. M. M. K A R A R I
B ü y ü k Millet M e c l i s i n i n tatiline d a i r
Karar
No: 1080
İ n t i h a b ı n yenilenmesine karar vermiş olan Büyük M i l l e t M e c l i s i n i n ruznamesinde müzakere edilecek m ü h i m madde kalmamış olduğundan
nisanın üçüncü pazartesi günü fevkalâde içtimaına başlamak üzere i n i k a d a nihayet verilmesine karar verilmiştir.
27/1/1939
Sayıfa:
7 Ş U B A T 1939
( Resmî Gazete)
11254
KARARNAMELER
Başvekâletten :
1 — Beyoğlunda Hüseyin (Ağa) Mahallesinde kâin 15 numaralı
evin eski mutasarrıfı Ismailin hayat ve mematı ve ikametgâhı meçhul
olduğu gibi emval ve eşyası da bulunamamış ve hanenin istirdadı hakkın­
da aleyhine dava açılmış olan Ferdinandın ise bu haneyi başkalarına
satmış olduğu anlaşılmış ve bu zaruretlerle bu davanın takibinde vakıf­
lar idaresi için bir menfaat mutasavver olmadığı tezahür eylemiştir. Mu­
hasebe! Umumiye Kanununun 137 nci maddesi mucibince takibinden sar­
f ı nazarla kayıdlannm terkini tensib edilmiştir.
2 — Bu kararname hükmünü icraya Başvekil memurdur.
17/1/1939
REİSİCUMHUR
ISMET
tNÖNÜ
Başvekil
C. BAY AR
1 — 29 temmuz 1919 tarih ve 1130/1017 numara ile Adana Noter­
liği marifetile tanzim edilen mukavelename mucibince. Adana'nın Fran­
sızlar tarafından işgali sırasında, Baş Administratörlük makamının yir­
mi beş sene müddetle isticar ile üzerinde binalar vücude getirdiği Adana'da Yeni istasyon Caddesinde Boz (zade) vakfına aid yüz dönüm yer
hakkında Fransız Konsoloshanesi lehine kadastroca tesbit edilen intifa
hakkının terlkiniyle yerin istirdadı için idarece Adana Kadastro Mahmesinde ikame edilen dava netayici, Fransa Konsoloshanesi tarafından
kabul edilerek vakfın hakkı teslim edilmiş ve vakıf yer üzerinde Fran­
sızlar tarafından vücude getirilen sekiz evin vakfa terki mukabilinde
davadan feragat ve mütekabil bir ibra tesisi suretile meselenin sulhan
halli teklif edilmiş ve bu teklif dava ile istihdaf edilen gayeyi temin
etmiş olduğundan takibinde faide ve bir menfaat, kalmamış olan bu
davadan sarfı nazar edilmesi tensib edilmiştir.
2 — işbu kararname hükmünün icrasına Başvekil memurdur.
17/1/1939
REİSİCUMHUR
İSMET
İNÖNÜ
Başvekil
C. BAY AR
Dahiliye Vekâletinden:
1 — Seferberlik Müdürlüğünde açık olan İkinci Şube Şefliğine
Vize Kaymakamı Esat Onatın tayini tensib edilmiştir.
2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur.
17/1/1939
RElSrcUMHUK
İSMET
Başvekil
C. BAY AR
İNÖNÜ
Dahiliye Vekili
Dr. R.
SAYDAM
1 — Giresun Merkez Belediye Reisliğine Eşref Dizdarın intihabı
hakkında Giresun Belediye Meclisince ittihaz olunan karar Belediye Ka­
nunun 89 uncu maddesine tevfikan tasvib olunmuştur.
2 — Bu kararname hükümlerini yürütmeğe Dahiliye Vekili me­
murdur.
12/1/1939
REİSİCUMHUR
tSMET
İNÖNÜ
Başvekil
C. BAY AR
Dahiliye Vekili
Dr. R.
SAYDAM
1 — Karamanlı Çiftliğinin Uzunköprü Belediyesi sınırı içine alın­
ması hakkında 1580 sayılı Belediye Kanununun 7 nci maddesine tevfikan
mahallî tahkik heyeti tarafından tanzim olunan mazbata ile Vilâyet
idare Heyetince ve Devlet Şûrasınca bu hususta ittihaz edilen kararlar
tasvib edilmiştir.
2 — Bu kararname hükmünü yürütmeğe Dahiliye Vekili memurdur.
26/1/1939
REİSİCUMHUR
İSMET
İNÖNÜ
Başvekil
C. BAY AR
Dahiliye Vekili
Dr. R.
SAYDAM
1 — Göztepe Zübtüpaşa Mahallesinin Bağdat Caddesinde 219 sayılı
tarla içinden sahipleri tarafından açılması istenen yolun mülga Ebniye
Kanununun hükmü baki 16 nci maddesine tevfikan açılmasında bir mah­
zur olmadığına dair İstanbul Vilâyeti Umumî Meclisince 15/11/1938
tarihinde ittihaz edilen 44 numaralı karar tasvib edilmiştir.
2 — Bu kararname hükmünü icraya Dahiliye Vekili memurdur.
26/1/1939
REİSİCUMHUR
İSMET
İNÖNÜ
Başvekil
C. BAY AR
Dahiliye Vekili
Dr. R.
SAYDAM
Îktısad Vekâletinden:
1 — Îktısad Vekâletinde açık bulunan yüz lira maaşlı Deniz Tica­
reti Müsteşarlığına Gümrük ve Inhnsarlar Vekâleti Teftiş Heyeti Reisi
Mustafa Nuri Anılın tayini tensib kılınmıştır.
2 — İşbu kararname ahkâmının icrasına Îktısad Vekili memurdur.
26/1/1939
REİSİCUMHUR
İSMET
İNÖNÜ
Başvekil
Îktısad Vekili
C. BAY AR
H.
ÇAKIR
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden:
1 — Akhisar Hükümet tabibi Dr. Hilmi Tamtürk Dördüncü Sınıf
olarak 55 lira maaşla Urfa Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğüne
terfian tayin kılınmıştır.
2 — Bu kararnamenin hükmünü icraya Sıhhat ve İçtimaî Mua­
venet Vekili memurdur.
12/1/1939
REİSİCUMHUR
İSMET
İNÖNÜ
Başvekil
C. BAY AR
Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekili
Dr. H.
ALATAŞ
1 — Gönen Hükümet Tabibi Dr. Celâl Baysun Dördüncü Sınıf ola­
rak 55 lira maaşla Erzincan Sıhhat ve içtimaî Muavenet Müdürlüğüne
terfian tayin kılınmıştır.
2 — Bu kararnamenin hükmünü icraya Sıhhat ve içtimaî Muavenet
Vekili memurdur.
12/1/1939
REİSİCUMHUR
İSMET
İNÖNÜ
Başvekil
C. BAY AR
Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekili
Dr. H.
ALATAŞ
1 — Rize Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürü Dr. Vahab Önemli
kanunî terfi müddetini doldurduğundan sınıfı üçüncüye ve maaşı 70 li­
raya çıkarılmıştır.
2 — Bu kararnamenin hükmünü icraya Sıhhat ve İçtimaî Muave­
net Vekili memurdur.
23/1/1939
REİSİCUMHUR
İSMET
İNÖNÜ
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili
Başvekil
Dr. H.
ALATAŞ
C
BAYAR
Sayıfa:
( Resmî Gazete)
1 Ş U B A T 1939
11255
TEBLİĞ
İcra V e k i l l e r i Heyetinin 26/1/1939 tarih ve 2/10304 sayılı K a r a r n a m e s i l e Denizbank M e c l i s i İdare R e i s i Z i y a ' T a n e r , M e c l i s i İdarede İktısad
Vekâleti namına aza b u l u n a n Cemal Şahingiray ve M a l i y e Vekâleti namına aza bulunan Sedad U r u l ve U m u m M ü d ü r M u a v i n i T a b i r K e f k e p ' i n
vazifelerine nihayet verilmiştir.
•••
İ LANLAR
M . M . V . Satın A l m a Komisyonundan
1 — Hepsine tahmin edilen f i y a t ı altmış yedi b i n l i r a o l a n otuz a l t ı
çeşit tıbbî ilâç k a p a l ı zarf usulile satın alınacaktır. E k s i l t m e 23 şubat 1939
perşembe günü saat 11 de M . M . V . Satın A l m a K o . da yapılacaktır.
2 — İ l k teminat 4600 l i r a o l u p şartnamesi 335 kuruşa M . M . V . Sa­
t ı n A l m a K o . dan alınır.
3 — Eksiltmeye girecekler kanunî teminat ve 2490 sayılı kanunun
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltme gün ve saa­
tından b i r saat evveline kadar teklif m e k t u p l a r ı n ı M . M . V . satın A l m a
K o . na vermeleri.
1131/4-3
1 — B i r aded b ü y ü k Freze tezgâhı k a p a l ı z a r f l a eksiltmeye k o n u l ­
muştur. M u h a m m e n bedeli (17.500) l i r a olup i l k teminat m i k t a r ı (1312
l i r a 50 kuruştur.)
2 — Eksiltmesi 10/2/1939 cuma günü saat 11 de Vekâlet Satın A l ­
ma K o m i s y o n u n d a yapılacaktır.
3 — Şartnamesi her gün komisyonda g ö r ü l e b i l i r .
4 — İ s t e k l i l e r i n 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde ya­
z ı l ı v e s i k a l a r l a b i r l i k t e ihale saatından b i r saat evveline kadar i l k te­
minat ve teklif m e k t u p l a r ı n ı komisyona vermeleri.
1054/4-4
i
1 — B i r aded b ü y ü k T o r n a tezgâhı k a p a l ı z a r f l a eksiltmeye ko­
nulmuştur. M u h a m m e n bedeli (23.817) l i r a o l u p i l k teminatı 1786 l i r a 30
kuruştur.
2 — E k s i l t m e s i 11/2/1939 cumartesi günü saat 12 de Vekâlet Satın
A l m a K o m i s y o n u n d a yapılacaktır.
3 — Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir.
4 — Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad­
delerinde yazılı v e s i k a l a r l a b i r l i k t e i l k teminat ve teklif mektuplarını
ihale saatından b i r saat evveline kadar komisyona vermeleri lâzımdır,
1055/4-4
1 — 37 aded T o r n a tezgâhı k a p a l ı z a r f l a eksiltmeye konulmuştur.
M u h a m m e n bedeli 141.683 l i r a olup i l k teminatı 8334 l i r a 15 kuruştur.
2 — Eksiltmesi 11/2/1939 cumartesi günü saat 12 de Vekâlet Satın
A l m a K o m i s y o n u n d a yapılacaktır.
3 — Şartnamesi 7 l i r a 85 kuruş mukabilinde a l ı n a b i l i r .
4 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2,3 i n c i maddelerinde yazılı
vesikalarla b i r l i k t e i l k teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından
bir saat evveline kadar komisyona vermeleri.
1056/4-4
1 — 18 aded Freze tezgâhı k a n ı l ı z a r f l a eksiltmeye konulmuştur.
M u h a m m e n bedeli. 105.000 l i r a o l u p i l k teminat m i k t a r ı 6500 liradır.
2 — Eksiltmesi 10/2/1939 cuma günü saat 15 de Vekâlet Satın
A l m a K o m i s y o n u n d a yapılacaktır.
3 — Şartnamesi 5 l i r a 25 kuruş m u k a b i l i n d e komisyondan alına­
bilir.
4 — Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad­
delerinde yazıb vesikalarla birlikte i l k teminat ve teklif mektuplarını
ihale saatından bir saat evveline kadar komisyona vermeleri lâzımdır.
1057/4-4
1 — Beher metresine tahmin edilen f i a t ı (450) dört yüz e l l i kuruş
olan 15.500 on beş b i n beş yüz metre kurşunî kaputluk kumaş k a p a l ı
zarf u s u l i l e münakaşaya konulmuştur.
2 — İhalesi 9 şubat 1939 perşembe günü saat on dörttedir.
3 — İ l k teminati (4737) dört b i n y e d i yüz otuz yedi l i r a 50 kuruştur.
4 — Evsaf ve şartnamesi (350) üç yüz e l l i kuruş m u k a b i l i n d e M .
M . V . Satın A l m a K o m i s y o n u n d a n alınır.
5 — Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun i k i n c i ve üçnücü
maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif m e k t u p l a r ı n ı ihale sa­
atinden en az b i r saat evvel M . M . V . Satın A l m a K o m i s y o n u n a vermeleri.
1217/4-4
1 — Hepsine tahmin edilen f i y a t ı y i r m i b i n l i r a olan y i r m i üç
k a l e m ilâç ve malzeme k a p a l ı z a r f l a eksiltmeye konulmuştur.
2 — E k s i l t m e 17 şubat 1939 cuma günü saat 15 de A n k a r a d a M . M .
V . Satın A l m a K o . da yapılacaktır.
3 — Şartname ve listesi komisyonda görülür. İ l k teminat 1500 l i ­
radır.
4 — Eksiltmeye girecekler kanunî teminat ve 2490 sayılı kanunun
i k i ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle b i r l i k t e teklif m e k t u p l a r ı n ı
eksiltme saatından behemehal b i r saat evveline k a d a r M . M . V . Satın
A l m a K o . na vermeleri.
1271/4- 2
H a r p O k u l u için pazarlıkla 64 baş binek hayvanı 17/2/1939 cuma
günü saat 15 de satın alınacaktır.
B u hayvanlar t o p l u olduğu g i b i perakende suretile de alınabilir.
Satılık hayvanı o l a n l r ı n pazarlık gün ve saatında A n k a r a d a M . M . V .
Satın A l m a K o m i s y o n u n a gelmeleri
1287/4-1
1 — Beher tanesine tahmin edilen f i a t ı (25) y i r m i beş kuruş o l a n
(100.000) yüz bin aded Aş kabı (bakır sahan) k a p a l ı zarf usulile müna­
kaşaya konulmuştur.
2 — İhalesi 20 şubat 1939 pazartesi günü saat on birdedir.
3 — İ l k teminatı (1875) b i n sekiz yüz yetmiş beş l i r a d ı r .
4 — Evsaf ve şartnamesi parasız olarak M . M . V . Satın A l m a K o ­
misyonundan alınabilir.
5 — Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun i k i n c i ve üçüncü
maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif m e k t u p l a r ı n ı ihale sa­
atından en az b i r saat evvel M . M . V . Satın A l m a K o m i s y o n u n a vermeleri.
1284/4-2
Ziraat Vekâleti Satın A l m a K o m i s y o n u n d a n :
(500 pülverizatör alınacak)
1 — K a p a l ı zarf usulü ile hava t a z y i k l i beş yüz aded sırt pülverizatörü satın alınacaktır.
2 — H e p s i n i n muhammen bedeli 17.000 l i r a , muvakkat teminat 1275
liradır.
3 — Münakaşa müddeti 27/1/1939 dan itibaren (45) gündür, mü­
nakaşa 13/3/1939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Ziraat V e ­
k â l e t i binasında Satın A l m a K o m i s y o n u n d a yapılacaktır.
Sayıfa :
{ Resmî Gazete)
11256
4 — Şratname, A n k a r a d a Ziraat Vekâleti Satın A l m a K o m i s y o n u n ­
dan, îstanbulda Ziraat M ü d ü r l ü ğ ü n d e n parasız olarak verilir.
5 — B u işe t a l i p l e r i n muvakkat teminat m e k t u p l a r ı veya makbuzları
ve 2490 sayılı kanunun i k i ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikaları ve
teklif mektuplarını havi kapalı z a r f l a r ı n ı münakaşa saatinden b i r saat
önceye kadar komisyona vermeleri ve saat 15 de komisyonda hazır bu­
lunmaları.
1236/4-2
Şartnameler parasız olarak Haydarpaşa, A n k a r a , İ z m i r ve Eskişehirde İdare Mağazalarında dağıtılmaktadır.
Liste
N o . sı
1
2
3
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden:
4
1 — Yüksek Enstitü talebeleri i ç i n aşağıda cinsleri gösterilen ayakk a b l a r ı açık eksiltmeye konulmuştur.
2 — M u h a m m e n bedel (3575) ve muvakkat teminat (268,15) l i r a .
3 — İhale 14/2/1939 salı günü saat 11 de Rektörlük binasında mü­
teşekkil k o m i s y o n tarafından yapılacaktır.
4 — D a h a f a z l a izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin Ens­
t i t ü Y u r t A m i r l i ğ i n e müracaatları.
Cinsi
Miktarı
415
34
E r k e k talebe
Kız
„
Çift
„
M u h a m m e n bedel
8
7,5
Lira
„
Yekûn tutarı
3320
255
3575
1265/4-2
D E V L E T DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN
M u h a m m e n bedeli 17400 l i r a olan 300 aded mahrutî çadır 14/2/1939
salı günü saat 15,30 da k a p a l ı zarf usulü ile A n k a r a d a İdare binasında
satın alınacaktır.
7 Ş U B A T 1939
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Aded
M i k d a r ı ve cinsi
11025 K a y ı n makas tra­
versi
3195
55
,5
6608 K a y ı n k ö p r ü tra­
versi.
24892 K a y ı n carî hat
traversi.
14280
5929
5880
»
i»
60410
55
55
12771
55
5,
26333
55
55
93317
55
55
70000
55
55
38500
55
55
12271 K a y ı n dar hat
9289
55
5,
Muhammen
bedeli
Beher adedi
Muvakkat
teminatı
500 kuruş
420
55
4006,25 L.
1006,42 „
320
1585,92 „
140
215
175
255
185
215
175
245
225
175
150
150
55
55
55
55
55
55
55
55
55
„
55
55
2613,66
2302,65
778,18
1124,55
6837,93
„
„
„
„
„
2059,32
3456,21
12681,33
9125,00
4618,75
1380,49
1045,01
„
„
„
„
„
„
„
Eksiltme
-
15/2/1939
çarşamba
15,30
-
16/2/1939
Perşembe
15,30
1260/4-2
M u h a m m e n bedeli 38000 l i r a olan muhtelif vagon ve lokomotiflere
aid 98 kalem yay, susta ve susta kasaları 24/3/1939 c u m a günü saat 15,30
da k a p a l ı zarf usulü ile A n k a r a ' d a İdare binasında satın alınacaktır.
B u işe girmek isteyenlerin 2850 l i r a l ı k muvakkat teminat ile ka­
nunun tayin ettiği vesikaları ve t e k l i f l e r i n i aynı gün saat 14,30 a kadar
K o m i s y o n Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler 190 kuruş mukabilinde A n k a r a ve Haydarpaşa vez­
nelerinde satılmaktadır.
1282/4-1
B u işe girmek istiyenlerin 1305 l i r a l ı k muvakkat teminat ile ka­
nunun t a y i n ettiği vesikaları ve t e k l i f l e r i n i aynı gün saat 14,30 a kadar
K o m i s y o n Reisliğine vermeleri lâzımdır.
İstanbul A s l i y e İ k i n c i Ticaret M a h k e m e s i n d e n :
Şartnameler parasız olarak A n k a r a d a Malzeme Dairesinden, Ilaydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır.
1247/4-3
M u h a m m e n bedel, muvakkat teminatile m i k d a r l a r ı aşağıda hiza­
sında yazılı çam traversler her liste muhteviyatı a y r ı a y r ı ihale edilmek
üzere 16/2/1939 perşembe günü saat 15 de k a p a l ı zarf usulü ile A n k a r a ­
da İdare binasında satın alınacaktır.
B u işe girmek isteyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat temi­
nat i l e kanunun tayin ettiği vesikaları ve t e k l i f l e r i n i aynı gün eksiltme
saatinden b i r saat evveline k a d a r K o m i s y o n Reisliğine vermeleri lâzım­
dır.
Şartnameler 360 kuruşa A n k a r a , Haydarpaşa, İ z m i r ve Eskişehir
veznelerinde satılmaktadır.
Liste
No.
C i n s ve m i k d a r ı
Aded
26000
24000
Çam travers
Muhammen
bedeli
Muvakkat
teminat
Beheri
L i r a K.
300
300
Kuruş
5150 00
4850 00
1259/4- 2
M u h a m m e n bedel, muvakkat teminat ve m i k d a r l a r ı ile cinsleri ve
eksiltme gün ve saatleri aşağıda a i d olduğu listesi hizasında yazılı kayın
traversler her liste muhteviyatı a y r ı a y r ı ihale edilmek üzere k a p a l ı zarf
usulü i l e A n k a r a d a İdare binasında satın alınacaktır.
B u işe girmek isteyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat teminat
i l e kanunun tayin ettiği vesikaları ve t e k l i f l e r i n i aynı gün eksiltme sa­
atinden b i r saat evveline kadar K o m i s y o n Reisliğine vermeleri lâzımdır.
A d r i a t i k a Kumpanyasına mensup Celio vapurunun 37 i n c i seferile
22/9/1937 tarihinde gelen T a l y a N i k o l a i d i s Y o r g i E f t i s ve Şürekâsı Şir­
ketine aid T. N . G . E . / O . E . S. m a r k a l ı 81 k i l o ağırlığında 1 sandık pa­
muk i p l i ğ i n e aid ordino zayi olduğundan bulanın 45 gün zarfında M a h ­
kemeye ibrazı lüzumu ve eylemediği takdirde mahkemece ibtaline ka­
rar verileceği ilân olunur.
1261/3-1
A n k a r a Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden:
S i c i l l i Ticaretin 1055 numarasında müseccel Emlâk Bank Y a p ı L i ­
mited Şirketi Muhasebecisi Sermet Çifterin istifası üzerine Şirket M u h a ­
sebeciliğine tayin edilen Zühtü T ö r ü n e r i n A n k a r a B i r i n c i N o t e r l i ğ i n i n
3/1/1939 gün ve 134 sayısile tasdik edilen tatbik imzasının v a k i o l a n ta­
lebe mebni dairede mahfuz vesaika müsteniden 24/1/1939 tarihinde tes­
c i l e d i l d i ğ i i l â n olunur.
1269
S i c i l l i Ticaretin 1070 numarasında müseccel . H a l k Bankası T ü r k
A n o n i m Şirketi murakıblerinden Sermet Ç i f t e r ' i n istifasına mebni yeri­
ne diğer murakıb Fuat Denker tarafından, Heyeti U m u m i y e n i n i l i k içtim a m a kadar i f a y ı vazife etmek üzere, emlâk ve E y t a m Bankası M u a ­
melât M ü d ü r ü Nizamettin Tezcan intihab edilmiş bulunduğundan k e y f i ­
yetin tescil ve i l â n ı 25/1/1939 gün ve 19 sayılı tezkere ile taleb edilmiş
o l m a k l a hususu mezkûrun dairede mahfuz vesaika müsteniden 26/1/1939
tarihinde tescil e d i l d i ğ i i l â n olunur.
1274
S i c i l l i ticaretin 1002 numarasında müseccel T ü r k Ensdüstri ve T e c i m
A n o n i m Şirketinin Istnabul Direktörlüğüne tayin edilen ve b i r i n c i dere-
Sayıfa:
( Resmî Gazete)
7 Ş U B A T 1939
cede imza salâhiyeti alan B a k i B i l i m e r ' i n İstanbul Dördüncü Noterli­
ğinden musaddak tatbik imzasını h a v i s i r k ü l e r i n v u k u b u l a n talebe mebni
dairede mahfuz vesaika müsteniden 26/1/1939 tarihinde tescil e d i l d i ğ i
i l â n olunur.
1276
S i c i l l i Ticaretin 78 numarasında müseccel Emlâk ve E y t a m Bankası
T ü r k A n o n i m Şirketinin 7 n u m a r a l ı imza s i r k ü l e r i n i tadil eden ve A n k a r a
B i r i n c i N o t e r l i ğ i n i n 21/1/1939 tarih ve 1080 numarasile musaddak bu­
l u n a n 11 n u m a r a l ı s i r k ü l e r i n vaki olan talebe mebni dairede mahfuz
vesaike müsteniden 27/1/1939 tarihinde tescil e d i l d i ğ i i l â n olunur.
1280
H a y r a b o l u İcra M e m u r l u ğ u n d a n :
14/12/1938 tarih ve 36 sayılı satış ilânına ektir. B i r borçtan dolayı
mahcuz o l u p paraya çevrilmesine karar v e r i l e n ve 15/1/1939 da b i r i n c i
ve 29/1/1939 da i k i n c i arttırması yapılacağı i l â n edilen H a y r a b o l u n u n
H i s a r M a h a l l e s i n d e k â i n m a l û m e l h u d u d maa müştemilât hisseli b i r
bap hanenin satılığa çıkarılan 32 hisse i t i b a r i l e yüz l i r a kıymetindeki
sekiz hissesinin satış günü olarak gösterilen 15 ve 29/1/1939 t a r i h l e r i
tatile tesadüf ettiği anlaşılmasına binaen mezkûr hissenin b i r i n c i art­
tırmasının 10/2/1939 cuma günü saat 15-16 da ve i k i n c i arttırmasının
17/2/1939 aynı gün ve saatte dairemizde i c r a edileceği lüzumu tashihan
i l â n olunur.
1278
H a y r a b o l u İcra M e m u r l u ğ u n d a n :
B i r borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen
ve y e m i n l i üç ehlivukuf tarafrından tamamına sekiz yüz l i r a kıymet
takdir edilen H a y r a b o l u n u n Ilyas Mahallesinde k â i n Sağı, i s m a i l S o l u ,
Cadde arkası, A a r i f e satılan arsa cephesi y o l ile ç e v r i l i heyeti umumiyesi 1885 metre murabbaı tahtanî b i r oda ve b i r mutbak ve f e v k a n i i k i
oda ve b i r sofa ve ayrıca b i r bahçe ve içinde b i r mutbak ve k u y u y u şamil
b i r bab hane açık arttırmaya vazolunmuştur.
A r t ı r m a y a iştirak edecek müşterilerin k ı y m e t i muhammenin % 7
buçuğu nisbetinde pey akçası veya m i l l î b i r bankanın teminat mektubunu
h a m i l o l m a l a r ı icap eder.
M ü t e r a k i m vergi ve vakıf b o r ç l a r ı borçluya aittir arttırma şart­
namesi 24/1/1939 tarihinde dairede m a h a l l i mahsusuna talik edilecektir.
B i r i n c i artırma 16/2/1939 tarihine müsadif perşembe günü saat
14-16 y a kadar icra edilecek b i r i n c i arttırma neticesinde ihale bedeli
k ı y m e t i muhammenin % 75 ni bulmadığı takdirde en son arttırmanın
taahhüdü b a k i k a l m a k üzere arttırma o n beş gün daha temdit edilerek
2/3/1939 tarihine müsadif aynı gün ve saatte yapılacak i k i n c i arttırma
neticesinde en son arttıranın üstünde bırakılacaktır.
2004 n u m a r a l ı i c r a İ f l â s K a n u n u n 126 n c i maddesine tevfikan hak­
l a r ı tapu s i c i l l i ile sabit olmıyan ipotekli alacaklılar i l e diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahihlerinin b u haklarını ve hususu ile faiz
ve masrafa dair olan i d d i a l a r ı n ı i l â n tarihinden itibaren y i r m i gün zar­
fında b i l d i r m e l e r i lâzımdır. A k s i takdirde h a k l a r ı tapu s i c i l l i ile sabit
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç k a l ı r l a r .
M ü t e r a k i m vergi ve tellâiye bedeli müzayede bedelinden tenzil
olunur. Y i r m i senelik vakıf icaresi tavizi müşteriye aiddir.
D a h a fazla malûmat almak isteyenlerin 939/343 sayılı dosyada
mevcud evrakı görüp anlayabilecekleri i l â n olunur.
1277
11257
Saray Mahkemesi Satış M e m u r l u ğ u n d a n :
Şuyuun izalesi suretile satılmasına k a r a r verilen Sarayın Beyaz K ö ­
yü hududu dahilinde ve köy içinde t a r a f l a r ı M u s t a f a , y o l , S a l i h oğlu
Hasan ve sahibi sened tarlası ve K a n d a k o ğ l u M u s t a f a , dere, Hasan, ken­
d i tarlası ile mahdud üç çatı altında ikişer odalı ve yüz l i r a m u h a m m e n
k ı y m e t l i ev ile M i s i n l i y o l u a l t ı mevkiinde t a r a f l a r ı i b r a h i m , y o l , h a l i
ile mahdud a l t ı dekar ve (30) l i r a muhammen bedelli tarla ve M i s i n l i
y o l u üstü mevkiinde t a r a f l a r ı M u s t a f a , S a l i h , H a l i l o ğ l u S a l i h , ha­
l i i l e m a h d u d i k i buçuk dekar ve (12) buçuk l i r a muhammen b e d e l l i
tarla ve yine a y n i mevkide t a r a f l a r ı M e h m e d , A h m e d , K r a y H a l i l i l e
m a h d u d a l t ı dekar ve (30) l i r a muhammen k ı y m e t l i tarla ve Sinanlı yo­
l u üstü mevkiinde t a r a f l a r ı Hasan ,Mehmed ,Salih ile mahdud a l t ı dekar
(42) l i r a muhammen k ı y m e t l i tarla ve yine a y n i mevkide t a r a f l a r ı H a ­
san, H a l i l Süleyman ,Hafız Hüseyin ile mahdud (500) metre murabbaı
ve (5) l i r a muhammen bedelli tarla ve A n a dere mevkiinde t a r a f l a r ı
M u s t a f a , Y a k u p ,Salih, Mehmedle mahdud dört dekar ve (28) l i r a mu­
hammen k ı y m e t l i tarla ve A n a dere civarı mevkiinde t a r a f l a r ı İ s m a i l
i b r a h i m , Mehmed, hark i l e mahdud beş; dekar (35) l i r a muhammen
k ı y m e t l i tarla i l e A n a dere mevkiinde t a r a f l a r ı M u s t a f a , A l i m a n , tarlalık, i l e mahdud b i n beş yüz metre murabbaı ve (15) l i r a muhammen be­
d e l l i Çayır ve yine a y n i mevkide t a r a f l a r ı A h m e d , Mehmed, dere ile mah­
dud b i n beş yüz metre murabbaı ve (15) l i r a muhammen bedelli Çayırın
Saray S u l h H u k u k Mahkemesi satış memurluğunca 22/2/1939 çarşamba
günü saat 14 den 16 y a kadar b i r i n c i ve 8/3/1939 çarşamba günü a y n i
saatte i k i n c i artırma suretile satılacaktır.
1 — işbu g a y r i m e n k u l l e r i n arttırma şartnamesi 20/1/1939 tarihin­
den itibaren her kesin görebilmesi i ç i n m a h a l l i mahsusunda açıktır.
2 — A r t t ı r m a y a iştirak i ç i n yukarıda yazılı muhammen k ı y m e t i n
% 7 buçuğu nisbetinde pey akçesi veya m i l l î b i r bankanın temina mek­
tubu tevdi edilmesi.
3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve i r t i f a k h a k k ı
s a h i p l e r i n i n h a k l a r ı ve faiz ve masrafa d a i r o l a n i d d i a l a r ı n ı i l â n tarihin­
den itibaren y i r m i gün içinde evrakı müsbitelerile memuriyetimize b i l ­
d i r m e l e r i lâzımdır. A k s i halde tapu s i c i l l i ile h a k l a r ı sabit olmadıkça
satış bedelini paylaşmadan hariç k a l ı r l a r .
4 — Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartname­
sini okumuş ve l ü z u m l u m a l û m a t ı almış ve b u n l a r ı tamamen k a b u l et­
miş sayılırlar .
5 — T a y i n edilen zamanda gayrimenkuller üç defa bağırıldıktan
sonra en çok arttırana ihale olunur. A n c a k arttırma bedeli muhammen
k ı y m e t i n % 75 i n i bulmazsa en çok arttıranın taahhüdü b a k i k a l m a k
üzere arttırma o n beş gün kadar ve o n beşinci günü a y n i saatte yapılarak
arttırma muhammen bedelin % 75 i n i bulmak şartile en çok arttıranın
üzerine ihale e d i l i r b u bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve 2280 sa­
y ı l ı kanun h ü k ü m l e r i tatbik olunur.
6 — G a y r i m e n k u l kendisine ihale olunan kimse derhal veya veri­
len mühlet içinde parayı vermezse ihale k a r a n fesh olunur. K e n d i s i n d e n
evvel en çok teklifte bulunan kimse arzetmiş o l d u ğ u halde razı olursa
ona olmazsa' veya bulunmazsa on beş gün müddetle artırmaya çıka­
r ı l a r a k en çok arttırana ihale e d i l i r i k i ihale arasındaki f a r k ve ge­
çen günlerin % 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar hükme
hacet kalmaksızın b i r i n c i müşteriden tahsil olunur, f a z l a izahat almak
isteyenlerin Saray S u l h H u k u k Mahkemesi satış memurluğuna müraca­
a t l a r ı i l â n olunur.
1234
•
1
Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesinden:
Niğde S u l h H u k u k Mahkemesinden:
Niğdenin Yeşil Burç Köyünden Kâzım oğlu T a h s i n vesaire v e k i l l e r i
A v u k a t E m i n Mete ile o köyden Kâzım oğlu Besim ve R i f a t arasındaki
izalei şuyu davasından dolayı müddeaaleyhlerden R i f a t a ilânen tebligat
y a p ı l d ı ğ ı halde gelmediğinden ve ikametgâhı meçhul bulunduğundan
ilânen gıyap k a r a r ı tebliğine karar verilmiştir. Yapılacak teşebbüse gö­
re gereği düşünüleceğinden muhakeme günü o l a n 2/3/1939 perşembe gü­
nü saat 9 da bizzat veya bilvekâle mahkemede hazır bulunması lüzu­
m u , aksi takdirde bütün muamele ve muhakemenin gıyaben görüleceği
gıyap k a r a r ı yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
1279
Erzincanın Taşçı Mahallesinde m u k i m r u m e l i n i n k a y a l a r muhacir­
lerinden A h m e d karısı ve S e l i m kızı ölmüş K â m i l e n i n kardeşleri A d i l ,
İ s m a i l , Şahin, Mürüvvet, R a k i b e ve Cevriyeye:
Erzincanın Taşçı Mahallesinden Yaşar oğlu A h m e d i n a y n ı mahalleden
Yaşar oğlu izzet ve kızı Şehriye ve F a h r i y e ile sizlerin aleyhine açmış
olduğu taksim davasının y a p ı l a n muhakemesinde: ikametgâhınızın meç­
h u l bulunması hasebile ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş o l ­
duğundan 6/3/1939 tarihinde mahkemede isbatı vücud eylemeniz H u k u k
Usulü M u h a k e m e l e r i K a n u n u n u n 141, 142 ve 143 üncü maddelerine tev­
f i k a n keyfiyet tebligat makamına k a i m olmak üzere i l â n olunur.
1235
I
Saytfa:
(Resmî Gazete)
11258
7 Ş U B A T 1939
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
28 ikincikânun 1939 vaziyeti
\ K T 1F
P A S İ F
Lİ ra
Kasa:
A l t ı n : Safî K g .
Banknot
Ufaklık
Lira
Lira
Sermaye
17.159.986
15.000.080.
24.136.893,11
İhtiyat Akçesi:
10.971.948,1.211.847,79
36 J 2 0 . 6 8 8 . 9 0
Dahildeki Muhabirler:
Türk lirası
Lira
760.959,91
Adî ve fevkalâde
2.712.234,11
Hususî
6.000.000,-
8.712.234,1
760.959,91
Tedavüldeki Banknotlar:
Hariçteki Muhabirler:
A l t ı n : Safî Kg.
9.054 614
Altına tahvili kabil serbest dövizler
Diğer dövizler ve borçlu kliring bakiyeleri
Deruhde edilen evrakı nakdiye
12.736.038,33
7,692,83
9.786.510,75
22.530.241,91
158.748.563,-
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfikan
Hazine tarafından vaki tediyat
Deruhde edilen evrakı nakdiye bakiyesi
Hazine Tahvilleri:
Deruhde edilen evrakı nakdiye karşılığı
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tevfikan
Hazine tarafından vaki tediyat
158.748.563,16.285.632,-
16.2S5.632,
142.462.931,—
Karşılığı tamamen altın olarak ilâveten
tedavüle vazedilen
19.000.000,-
Reeskont mukabili ilâveten ted. vazd.
37.000.000,-
142.462.931.198.462.931,
Senedat C ü z d a n ı :
85.074.484,03
Ticarî senetler
85.074.484,03
T ü r k Lirası Mevduatı:
20.934.940./
Döviz Taahhüdatı:
E s h a m ve T a h v i l â t C ü z d a n ı :
B
Deruhde edilen evrakı nakdiye1 nin karşılığı esham ve tahvilât
(itibarî kıymetle)
Serbest esham ve tahvilât
Altına tahvili kabil dövizler
40.914.188,39
7.543.044,27
Diğer
dövizler ve alacakh
kliring
3.819,67
bakiyeleri
23,310.631,f
48.457.232,6e
Muhtelif
Avanslar:
Hazineye kısa vadeli avans
Altın ı ve döviz- üzerine
Tahvilât üzerine
23.306.811,36
92.417.209.C
196.287.61
7 897 877,75
Hissedarlar
8.094.165,36
4.500.000,-
Muhtelif
10.637.242,20
YEK CİN­
358.837.945 97
YEKUN
358.837.945,-
1 temmuz 1938 t a r ü ı i n H e n itibaren:
Iskonto haddi % 4 A l t ı n üzerine avans % 3
1287
M e r k e z Hıfzıssıhha Müessesesi Satın A l m a K o m i s y o n u n d a n :
1 — Müesseseye çiçek aşısına elverişli 150 aded dana açık eksiltme
i l e 22/2/1939 çarşamba günü saat 11 de satın alınacaktır.
2 — M u h a m m e n bedel 4500 l i r a olup muvakkat teminat 337 l i r a
50 kuruştur.
3 — Şartnamesi h e r gün Müessese Mutemedinden parasız temin
olunur.
1290/4-1
•
Devlet D e m i r y o l l a r ı 9 uncu İşletme D i r e k t ö r l ü ğ ü n d e n :
Keşif bedeli 46818 l i r a olan Sirkeci İstasyon meydanının tesviye
tanzim ve parkelenmesile kanalizasyon inşaatı k a p a l ı zarf usulile
25/2/1939 cumartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 İşletme binasında E k ­
siltme K o m i s y o n u tarafından ihale edilecektir.
B u işe girmek isteyenlerin 3514 l i r a teminat şartnamede yazılı ve­
sikalar ve teklif m e k t u p l a r ı n ı ihtiva edecek olan kapalı z a r f l a r ı n ı eksilt­
me saatinden b i r saat evveline kadar komisyona vermeleri lâzımdır. Şar
nameler A n k a r a , İ z m i r ve S i r k e c i veznelerinde 235 kuruş m u k a b i l i n d
temin edilebilir. (704/381)
1289/4-1
•
HHavza
a v z a Belediyesinin
e :i s i M e h m e d K a y m a k ve encümg
S u l h H u k u k sabık
M a h kBelediye
e m e s i n dR
en
azasından N a f i z K a y n a r , Mesut, Doktor V e y s i , ve sabık belediyeTnuhasil
A h m e d aleyhlerine açtığı tazminat davasının yapılmakta o l a n duruşma­
sında: müddeaaleyhlerden Ahmedirt ikametgâhı meçhul b u l u n d u ğ m
dan davetiyenin ilânen tebliğine karar v e r i l m i ş ve b u suretle k e y f i y
i l â n edilmiş olup bu defa müddei belediye v e k i l i gıyab k a r a r ı n ı n •
ilânen t e b l i ğ i n i taleb eylemiş ve mahkememizcede müddeaaleyh sab
belediye muhasibi A h m e d hakkındaki duruşmanın gıyaben devamına
duruşmanın 10/2/1939 cuma günü saat 9 za bırakılmasına karar v e r i l m
olduğundan keyfiyet i l â n olunur.
1291
7 Şubat 1939
RESMİ GAZETE
Sayı:4126
İÇİNDEKİLER
Kanunlar
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
Sayfa
Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun
Askerî Memurlar Hakkındaki 3128 Sayılı Kanunu Değiştiren 3428 Sayılı Kanuna Ek Kanun
Askerî Fabrikalar Tekaüd ve Muavenet Sandığı Hakkında Kanun
Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî İdaresinin Teşkilât ve Vazifelerine Dair Olan 1042
Numaralı Kanuna Ek Kanun
Devlet Kitabları Mütedavil Sermayesi Hakkındaki 2133 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerini
Değiştiren Kanun
İdarei Umumiyei Vilâyet Kanununun Bazı Maddelerinin Tadili Hakkındaki 2630 Sayılı
Kanunun İkinci Maddesini Değiştiren Kanun
İstiklâl Madalyası Kanununa Müzeyyel 869 Sayılı Kanuna Ek Kanun
1938 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Bağlı Bütçe ve Cetvellerin Bazılarında
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Millî Müdafaa Vekâleti 1938 Mali Yılı Bütçesinde 200 000 Liralık Münakale Yapılması
Hakkında Kanun
Orman Umum Müdürlüğü 1938 Malî Yılı Bütçesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü 1938 Malî Yılı Bütçesinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun
Cenaze Nakline Mahsus Beynelmilel İtilâfnameye İltihakımız Hakkında Kanun
Arazi Vergisi Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
Arazi Vergisinin 1935 Malî Yılı Sonuna Kadar Olan Bakayasının Terkinine Dair Kanun
Milli Müdafaa İhtiyaçları İçin 125,5 Milyon Liraya Kadar Taahhüde Girişilmesi Hakkındaki
3395 Sayılı Kanuna Ek Kanun
Muvazene Vergisi Kanununun Birinci Maddesinin Muaddel Beşinci Fıkrasının Değiştirilmesine
Dair Kanun
Amortisman Sandığına Verilen 4,5 Milyon Liralık Avansın Tezyidi Hakkında Kanun
1
2
2
6
6
6
6
7
10
10
11
11
13
13
14
14
14
3590 Damga Resmi Kanununun Tadiline Dair Kanun
15
3591 1938 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Bağlı Bazı Daire Bütçelerine Munzam ve
Fevkalâde Tahsisat Verilmesi Hakkında Kanun
15
T.B.M.M. Kararı
1080 Büyük Millet Meclisinin Tatiline Dair Karar
15
Kararnameler
Başvekalet, Dahiliye İktisad ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletlerine Aid Kararnameler
16
Tebliğ
İcra Vekilleri Heyetinin 26/1/1939 Tarih ve 2/10304 Sayılı Kararnamesi Hakkında Tebliğ
17
İlanlar
17
Download

Re T.C. smı Gazete