T.C.
Resmî Gazete
Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 - 1920
İdare ve yazı işleri için
6 H A Z İ R A N 1941
Başvehâlet Neşriyat ve Mudevvenat
CUMA
Dairesi Müdürlüsüne
müracaat olunur
SAYI: 4827
- J
KANUNLAR
Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini
değiştiren kanun
Kanun No: 4055
Kabul tarihi: 2/6/1941
Madde 1 — Türk Ceza Kanununun on maddesi aşağıda yazılı şe­
kilde tadil edilmiş ve hizalarında numaraları gösterilen maddeler yeri­
ne ikame edilmiştir :
Madde 18 — Sürgün cezası gerek cürrntin işlendiği ve gerek cü­
rümden zarar gören şahıs ile m a h k û m u n ikamet ettiği kazalardan en
aşağı altmış kilometre uzakta 'bulunan ve mahkeme ilâmında yazılı
olan bir şehir veya bir kasabada m a h k û m u n ikamete mecbur tutulma­
sından ibarettir. 'Bu cezanın müddeti altı aydan beş seneye kadardır.
Ceza mevkiinin tabiî ahvali m a h k û m u n hayatı için kat'î bir tehlike
teşkil ederse veya emniyet ve asayişe yahut m a h k û m u n sanat ve mesleki­
nin icrasına taallûk eden mahzur ve mâniler bulunursa Cumhuriyet
Müddeiumumisi veya maznunun talebile sürgün cezasının infaz olun­
duğu yerdeki, h ü k m ü veren mahkeme derecesinde bulunan mahkeme
kararile sürgün yeri tebdil olunabilir. Bu derece mahkeme olmıyan
yerlerde bu kararlar, o kaza dairesinde bulunan aynı derecedeki mah­
keme tarafından verilir.
Madde 65 — I - Suç işlemeğe teşvik veya suçu irtikâp kararını
takviye ederek yahut fiil işlendikten .sonra muzaheret ve muavenette bu­
lunacağını vadeyleyerek,
II - Suçun ne suretle işleneceğine müteallik talimat vererek yahut
fiilin işlenmesine yarıyacak iş veya vasıtaları tedarik ederek,
III - Suç işlenmeden evvel veya işlendiği sırada müzaheret ve mua­
venetle icrasını kolaylaştırarak, suça iştirak eden şahıs, işlenmiş fiile
mahsus olan ceza ölüm cezası veya müebbet ağır hapisten ibaret olduğu
takdirde on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasile cezalan­
dırılır ve sair hallerde kanunen muayyen olan cezanın yarısı indirilir.
ıBu maddede yazılı fiillerden birini işleyen kimsenin iştiraki inzi­
mam etmeksizin fiilin irtikâbı m ü m k ü n olamıyacağı sabit olan hallerde
o kimse yukarıda gösterilen tenzilâttan istifade edemez.
Madde 80 — Bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden ola­
rak kanunun aynı hükmünün bir kaç defa ihlâl edilmesi, muhtelif zaman­
larda vaki olsa bile bir suç sayılır. Fakat bundan dolayı terettüp edecek
oeza altıda birden yarıya kadar arttırılır.
Madde 95 — I - Kabahat ile m a h k û m olan kimse hüküm tarihin­
den itibaren bir sene içinde bir cürümden veya evvelki hükmün veril­
diği mahaldeki Asliye mahkemesinin kazası dairesinde diğer bir kaba­
hatten dolayı aynı cinsten veya daha ağır bir cezaya,
II - Cürüm ile m a h k û m olan kimse hüküm tarihinden itibaren beş
sene içinde işlediği diğer hir cürümden dolayı evvelce verilen ceza cinsin­
den bir cezaya yahut hapis veya ağır hapis cezaslna m a h k û m olmazsa,
cezası tecil edilmiş olan mahkûmiyeti esasen vaki olmamış sayılır. Aksi
takdirde her iki ceza ayrı ayrı tenfiz 'olunur.
Madde 268 — Bir kimse kavlen veya fiilen her ne suretle olursa
olsun adlî, idarî, siyasî veya askerî resmî Ibir heyet huzurunda veya bir
hâkimin duruşma yaptığı sırada şeref ve haysiyetine veya vakarına te­
cavüz ve hakarette bulunursa altı aydatn uç seneye kadar hapis cezasına
m a h k û m edilir.
Bu fiil, 266 .ncı maddede gösterilenlerle yukarıki fıkrada yazılı
olanlara hitap edilmiş telgraf,telefon, mektup, resim veya her hangi
'bir yazı vasıtasile işlendiği takdirde de aynı ceza verilir.
Birinci fıkrada yazılı heyetlerden birine karşı işlenen hakaret cürm ü hakkında o heyetin mezuniyeti olmadıkça takibat yapılamaz.
Cürüm muhtelif derece ve sıfattaki zevattan mürekkep bir heyet
aleyhine vaki olmuşsa mertebe itibarile en büyük âmirin mezuniyeti
olmadıkça takibat icra olunamaz.
Madde 403 — Uyuşturucu maddeleri izinsiz memlekete sokmağa
çalışanlarla sokanlar ve memleket içinde izinsiz satanlar veya izinsiz
olarak satmak üzere alanlar veya yanında bulunduranlar ve bunların alı­
nıp satılmasına ve her ne suretle olursa olsun tedarikine veya kullanıl­
masına vasıta olanlar ve izinsiz imal veya ihraç edenler ve mahsus bir yer
tedarikile veya başka suretle halkı celbederek bunların kullanılmasını
kolaylaştıranlar bir seneden beş seneye kadar hapis cezasile birlikte
ufak kasabalardan birinde infaz edilmek ve iki seneden aşağı olmamak
üzere sürgün cezası ve uyuşturucu maddenin her gram veya küsuru için
bir lira hesabile ağır para cezasile m a h k û m edilirler. Şu kadar ki para
cezası her halde iki yüz liradan aşağı olamaz.
Madde 404 — Uyuşturucu maddeleri kullananlar veya yanında
bulunduranlar iki aydan altı aya kada.r hapis ve beş yüz liraya kadar
ağır para cezasına m a h k û m edilirler.
Mükerrirler hakkında Hapis Ve para cezasından başka ufak kasaba­
lardan birinde infaz edilmek ve altı aydan aşağı olmamak üzere sürgün
cezası da verilir.
Uyuşturucu maddeleri kullanan kimsenin alışkanlıği iptilâ dere
cesinde ise tıbben salâhı tebeyyün edinceye kadar hastahanede muhafaza
Sayifa : 1126
(Resmî Gazete)
ve tedavisine hükmolunur, Hastahane bulunmayan yerlerde ise bu kabîl
kimseler hastahane bulunan yerlere sevkedilir.
uyuşturucu maddeleri kullanmağı iptilâ derecesine vardıranlar
hakkında, hastahanede salâh bulduklarından sonra infaz edilmek üzere,
akı ay sürdün cezası da hükmolunahilir.
Madde 494 — Hasadı veya bozumu yapılmış veya mahsulü top­
lanmış olmakla beraber henüz tamamile kaldırılmamış olan tarladaki
başakları veya bağ kütüklerinde yahut ağaçlarda kalmış mahsulleri top­
layan kimse sahibinin şikâyeti üzerine bir aya kadar hapis veya elli
liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir.
Madde 526 — Salahiyetli makamlar tarafından adlî muameleler
dolayısîle yahut âmme emniyeti veya âmme intizamı veya umumî hıfzıssıhha mülâhazasile kanun ve nizamlara aykırı olmıyarak verilen bir emre
itaat etmiyen veya bu yolda alınmış bir tedbire riayet eylemeyen kimse,
fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, bir aya kadar hafif hapis veya
elli l i r a f a kadar hafif para cezasile cezalandırılır.
Şapka iktisası hakkında 671 sayılı kanunla Türk harflerinin kabul
ve tatbikına dair 1353 sayılı kanunun koyduğu memnuiyet veya mecbu­
riyetlere muhalif hareket edenler veya arapça ezan ve kamet okuyanlar
üç aya kadar hafif hapis veya on liradan iki yüz liraya kadar hafif
para cezasile cezalandırılırlar.
Madde 573 — Sarhoşlukta itiyadı ipbilâ derecesine varmış olanla­
rın salâhı tıbben tebeyyün edinceye kadar bir hastahanede muhafaza ve
tedavisine hükm'olunur. Mahkûm, hastahane olmıyan yerlerde ise has­
tahane bulunan yere gönderilir.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
3/6/1941
No.
Btflıfiı
671
765
1353
1840
1884
2275
3038
3112
3531
3708
Şapka iktisası hakkında kanun
Türk Ceza Kanunu
Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun
Türk Ceza Kanununun 160 ncı maddesini değiştiren kanun
Turk Ceza Kanununun 158 inci maddesine i k i fıkra eklen
meşine dair kanun
Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun
Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun
Türk Ceza Kanununun bazı maddelerile 3038 numaralı ka
nunun muvakkat ımaddeaini değiştiren kanun
Turk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun
Turk Ceza Kanununun 494 üncü maddesini değiştiren kanun
Resmî
Gazete
San
Düstur
Tcrtİb
CUd
Sahife
3
3
3
3
7
7
10
12
180
850
3
625
210
320
1030
1850
3
3
3
12
14
17
1088
1343
1309
1863
2432
3337
18
298
3531
3
3
19
20
1661
1704
3961
4258
Askerî ve Mülkî Tekaüd Kanununun 61 inci mad
desinin tadiline ve bu kanuna bazı maddeler
ilâvesine dair kanun
Kanun No: 4056
Kabul tarihi: 2/6/1941
Madde 1 — 1683 numaralı kanunun 61 inci maddesi aşağıdaki şe­
kilde değiştirilmiştir:
Mütekaidlerle zevç, zevce, ana, baba ve reşit kız çocukları ve yük­
sek tahsile devam etmeyen reşit erkek çocuklar maaş almak için biz­
zat müracaat ettikleri ive fotoğraflı maaş ve nüfus hüviyet cüzdanlarını
gösterdikleri takdirde yoklama ilmühaberi aranmaksızın maaşları ken­
dilerine verilir.
Aylıklarını bizzat almayan maaş sahiplerile yüksek tahsilde bu­
lunan erkek çocuklar altı ayda bir yoklamaya tâbi tutulurlar.
Yoklamanın zamanile aranacak vesikanın nevi Maliye Vekâletince
tayin olunur.
Zat maaşı alanlardan son tediye tarihinden itibaren bir sene için­
de müracaat etmiyenlerin maaşı kesilir. Kesilme tarihinden itibaren üç
sene içinde müracaat edenlerin maaşları iadeten tahsis ve geçmiş zaman­
lara aid olanlarla birlikte tediye olunur.
Üç sene müracaat olunmadığı takdirde kat'î bir zaruret neticesi
olarak müracaat edemediklerini tevsik etmiyenlere arada geçen müd­
dete aid maaşları verilmez.
Madde 2 — Kazalarda malmüdürleri ve merkez kazalarında mu­
hasebe müdürleri maaşlarını ödeyecekleri mütekaid ve yetimlerin nü­
fus hüviyet cüzdanlarına maaşlarının nevi ve miktarile kayitli bulun­
duğu malsandığının adını ve kaza maaş defterindeki sıra numarasını
kaydetmekle beraber keyfiyeti derhal maaş sahiplerinin nüfus kütü­
ğünde mukayyet bulundukları kaza nüfus idarelerine bildirmeğe ve bu
idareler de aldıkları malûmatı alâkalıların nüfus sicillerine geçirmeğe
.mecburdurlar.
Tahvil vukuunda maaşın tahvil edildiği kazanın adı ve maaş sa-
6 H A Z İ R A N 1941
bibinin bu kaza maaş defterinde aldığı kayit sıra numarası nüfus hü­
viyet cüzdanına alâkadarın ilk müracaatında maaşın tediyesinden evvel
kaydolunur.
Madde 3 — Zat maaşı aldıkları nüfus hüviyet cüzdanlarında ya­
zılı olanları evlendiren memur veya muhtarlar b u hadiseleri alâkalı
mal sandıklarına ve bu nevi istihkak sahiplerinden ölenler hakkında
defin ruhsatnamesi veren memurlar ile muhtarlar bu vakaları nüfus me­
murlarına ve nüfus memurları da bu hususta edindikleri malûmatı keza
alâkalı malsandıklarına on beş gün içinde bildirmekle mükelleftirler.
Madde 4 — Umumî, mülhak ve hususî bütçeli daire ve müessese­
lerle belediyelerde ve sermayesinin en az yarısı Devlete aid olan ve
memuriyet derece ve aylıkları kanunla tesbit edilmiş bulunan bilûmum
müesseselerde maaş, ücret ve 'tahsisat mukabilinde bir vazifeye tayin
olunan zat maaşı sahipleri, maaşlarının nevi ve mikdarı ile kayıdlı bu­
lunduğu mallandığını ve kaza maaş defteni sıra numarasını tayin olun­
dukları daire ve müesseseye bir (beyanname ile bildirmeğe ve bu daire
ve müesseselerin alâkalı müdür ve memurları da yeni alınan memurla­
rım maaş vaziyetimi tetkik etmeğe ve zat maaşı alanlara müessesece veri­
len maaş, ücret ve tahsisat mikdarlanı, tayin tarihinden itibaren bir ay
içinde maaşını kayıdlı bulunduğu mafeandıği'na yazı ile bildirmeğe mec­
burdurlar.
Bu daire ve müesseseler, bu gibilerin maaş, ücret ve tahsisatlarına
yapılan zamlardan da, zammın vukuu tarihinden itibaren b i r ay içinde
i l g i l i malsandıklarını yazı ile haberdar ederler.
Madde 5 — Kanunî sebeplerle maaşları sakıt olan ve 'haklarında
1746 numaralı kanunla 3656 numarala kanunun 24 üncü maddesi hükmü­
nün 'tatbiki icap eden mütekaid ve çekimlerden bu vaziyetleri saklamak
suretile Hazineden haksız olarak para alanlar Türk Ceza Kanununun
343 üncü maddesinin birinci fıkrası mucibince cezalandırılmakla beraber
kendilerinden ayrıca bu suretle aldıkları paganın iki misli para cezası
da alınır.
Madde 6 — Bu kanunda yazılı vazifeleri yapmayan mal ve muha­
sebe müdürleri ve belediye ve evlendirme ve nüfus memurları, ımnhtarlaria maaş tahakkuk daireleri âmir ve memurları ve zayiinden verdikleri
nüfus hüviyet cüzdanlarında kızlarla dullara aid evlenme vukuatını gös­
termeyen nüfus memurları hakkında Turk Ceza Kanununun 230 uncu
maddesi tatbik olunur.
Madde 7 — Bu kanun mucibince tanzim olunacak her nevi beyan
ve ihbar varakaları damga resmine tâbi değildir.
Madde 8 — Vatanî hizmet mukabili aylık alanlar hakkında da hu
kanun hükümleri tatbik olunur.
Muvakkat Madde 1 — Maaş almakta bulunan veya yeni maaş bağ­
lanmış olan bilûmum zat maaş; sahipleri ikinci maddede yazılı malû­
matı, kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay içinde maaşlarının kayıd'lı
olduğu malsandığına müracaatla hüviyet cüzdanlarına kaydettirmeye
mecburdurlar. Bu müddet zarfında müracaat etmiycn'lcre, kayit mua­
melesini yaptırıncaya kadar, maaşları verilmez. Bilâhara müracaat ede­
rek kaydini yaptıranlar, arada geçen müddete aid maaşlarını alırlar.
Muvakkat Madde 2 — Bu kanunun neşri tarihinde 4 üncü maddede
yazılı daire ve müesseselerde müstahdem bulunan zat maaşı sahipleri
kanunun neşrinden itibaren en çok b i r ay içinde maaşlarının nevi ve
mikdarile kayıdlı Bulunduğu malsandığını ve kaza maaş defteri sıra nu­
marasını gösterir bir bevanname vermeğe mecburdurlar.
Bu kanunun neşrinden itibaren üç ay içinde evlenen kızlarla dul­
lardan zat maaşı sahibi olanlar nüfus hüviyet varakası yerine zayiinden
çıkarılmış ikinci nüsha nüfus kâğıdı ibraz ektikleri takdirde evlenme ak­
dini yapan memurlara yukarıki fıkrada yazılı malûmatı b i r beyanname
ile bildireceklerdir. Bu beyannameler alâkalı daire ve müesseselerde be­
lediye memurları tarafından derhâl maaşın kayıdh bulunduğu malsan­
dığına gönderilir.
Beyanname vermiyen zat maaşı sahipleri, haksız para almamış
olsalar dahi, Türk Ceza Kanununun 528 inci ve eğer beyannamelerine
hakikat hilâfına bir şey dercetmişlerse mezkûr kanunun 34-3 üncü mad­
desi hükmüne tevfikan cezalandırılırlar.
Madde 9 ~— Bu kanunun birinci ve üçüncü maddeleri hükmü neş­
rinden üç ay sonra ve diğer maddeleri hükmü neşri tarihinden mer'idir.
Madde 10 — B u kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti
memurdur.
3/6/1941
No.
Batluh
DüMur
fertib
CUd
Sahife
Resmî
Gaztitr
Sayı
Bu kanunda İsmi gecen :
Turk Ceza Kanunu
_
'
7
850
320
Devlet memurları aylıklarının tevfaid ve teadülüne daiı
kanun
^
20
1397
425*
11683 sayılı Askeri ve Mülkî Tekaüt Kanununun tadıl ve ekleri için 4687 sayılı Reamî Gazefc
deki 3937 sayılı kanun haşiyesine balcıoıcj
765
3656
6 HAZİRAN 1941
(Resmî Gazete)
Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından Irak ve tran
hududlarına kadar yapılacak demiryollarının inşası
için istikraz akdine dair kanun
Sayıfa : 127
Tasarruf bonoları ihracına dair kanun
Kanun No: 4058
Kabul tarihi! 2/6/1941
Kabul tarihi: 2/6/1941
Kanun No: 4857
Madde 1 — Hasılı Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından Irak ve
ıran hududlarına kadar uzatılacak demiryollarının inşasına tahsis edil­
mek ve senelik faiz ve ikramiye tutarı yüzde yedi olmak ve itibarî kıy­
meti her sene on beş milyon lirayı geçmemek ve yirmişer senede itfa
edilmek şartile otuz' beş milyon liralık hamiline muharrer tahvil ihracı
suretile istikraz aktine Maliye V e k i l i mezundur.
İşbu istikraz tahvillerini halin icabına göre yalnız faizli olarak ve
azamî senelik faiz nisbeti % 7 olmak üzere ihraç hususunda Maliye Ve­
kili salahiyetlidir.
Madde 2 — Bu istikraz tahvillerinin itibarî kıymetlerile ihraç fiatlan arasındaki fark ve ihraç muamelesi için yapılacak her türlü mas­
raflar yekûnu istikrazın itibarî miktarı baliğinin % 8 ini geçemez.
Madde 3 — Bu istikrazın ihraç şartları, Ödeme servisleri, ikramiye
ve itfa plânlan Maliye Vekâletile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
arasında yapılacak b i r mukavele ile tayin ve jesti t olunur.
Madde 4 — İtfa plânı mucibince bu istikraz tahvilleri kura ile
başabaş itfa ve ikramiyeleri de kura ile tayin ve tevzi edilir.
Kura neticeleri Maliye Vekâleti ve Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası tarafından ilân olunur.
Madde 5 — B u kanuna göre çıkarılacak tahviller ihraç tarihinden
itibaren ancak on sene geçtikten sonra itibarî kıymetleri başabaş tediye
edilmek gartile tedavülden kaldırılabilir.
Madde 6 — B u istikrazın ihracına müteallik her nevi ilânlar, mu­
vakkat ve kat'î tahviller ve bunların kuponları ile tediyelerine müteal­
lik evrak ve senetler, faiz ve ikramiyeler ve diğer muameleler bu istik­
razın tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaftır.
Madde 7 — Bu istikraz tahvilleri umumî ve mülhak bütçelerle
idare olunan daire ve müesseselerce, vilâyet hususî idareleri ve beledi­
yelerce yapılacak müzayede, münakaşa ve mukavelelerde teminat olarak
itibarî kıymetleri üzerinden başabaş kabul edilir.
Teminatın irad kaydına karar verildiği takdirde karar tarihinden
evvel bu tahvillere isabet eden ikramiyeler ve vadesi hulul eden faiz
kupon bedelleri tahvil sahihlerine ve ancak ikramiye meyanmda tahvi­
lin imha bedeli varsa yalnız o miktar, tahvili teminat olarak alan idare
ve müesseselere aid olur.
Madde 1 — 14/6/1935 tarih ve 2794 sayılı kanun ile kurulmuş olan
Amortisman sandığı, tedavüldeki miktarı 25 milyon lirayı geçmemek
üzere, Hazine kefaleti ile, hamiline muharrer, kısa vadeli «Tasarruf bo­
noları» ihracına mezundur.
Madde 2 — Birinci madde mucibince çıkarılacak tasarruf bonola­
rının ihraç ve tediyesine ve piyasasının tanzimine müteallik muameleler,
vade ve faizleri, Hazinenin tasvibi ile, Amortisman sandığınca i f a ve
tesbit olunur.
Maliye Vekili, tasarruf bonolarının plase edilmesine, tediyesine,
faizlerinin ödenmesine ve piyasasının tanzimine müteallik muamelelerde
Malsandıklarını tavsite mezundur.
Madde 3 — Tasarruf bonoları, faizleri ve b u bonoların ihracına,
tediyesine ve faizlerinin ödenmesine müteallik evrak ile b u hususta ya­
pılacak her nevi ilânlar her türlü vergi ve rüsumdan muaftır.
Madde 4 — Tasarruf bonoları vadelerinin hulul ettiği ve faizleri
de tediyelerinin meşrut bulunduğu tarihten beş sene sonra 'Hazine lehine
mürur zamana uğrar.
Madde 5 — Tasarruf bonolarının hasılatı Amortisman Sandığınca
Hazineye devredilir. B u hasılat Hazinece Millî Müdafaa hizmetlerine
müteallik fevkalâde tahsisata karşılık olmak üzere irad kaydolunur.
Madde 6 — Tasarruf bonolarına müteallik muameleler Amortis­
man sandığınca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası memurlarına gördürülebilir.
Madde 7 — Tasarruf bonolarının faizleri, ihraç ve tediye masraf­
ları ile bu bonolar için ihtiyar olunan diğer bilûmum masraf ve ücret­
lerle tedavülden kaldırılması icab eden bono bedelleri umumî bütçeye
konulacak tahsisattan ödenir.
Maliye Vekili, bu madde mucibince yapılacak masrafları karşıla­
mak ve bilâhara tahsisatı ile mahsubu yapılmak üzere Amortisman san­
dığına 100 000 liraya kadar avans verebilir.
Madde 8 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 9 — B u kanun hükümlerini yürütmeğe Maliye V e k i l i me­
murdur.
3/6/1941
h «m)
Bu tahviller Hazinece satılmış ve satılacak olan millî emlâk be­
dellerinin ödenmesinde dahi başabaş kabul olunur.
2794
Madde 8 — Bu istikrazın senelik faiz, ikramiye ve itfa akçesi kar­
şılıkları her sene umumî bütçede açılacak, ayrı b i r fasla tahsisat olarak
konulur.
Duttur
Tertifa
Buhiı
No
3
amortisman sandığı hakkında kanun
Clld
16
S.Mie
1488
Cueı*
San
3035
Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğü 1940
malîyılıbütçesinde değişiklik yapılması
hakkında kanun
Madde 9 — Bu istikraz hasılı her sene varidat bütçesinde açılacak
ayrı b i r fasla irad ve yapılan masrafları karşılayan miktarı umumî
bütçede açılacak bir fasla ve geri kalanı birinci maddede yazılı hatların
inşa masraflarına ve bundan artan kısmı da demiryolları inşaatından
doğan diğer ihtiyaçlara karşılık olarak Nafıa bütçesinin demiryolları ve
limanlar inşaatı kısmında ica'b eden tertiblere tahsisat olarak kaydedilir.
Tahsisatın artan kısmı ertesi seneye devrolunur.
İstikrazın ilk masraflarını temin için yukarıki fıkrada umumî büt­
çeye kaydedileceği yazılı tahsisatla mahsub edilmek üzere her tertibten
yirmi bin liraya kadar muvakkat sarfiyata Maliye V e k i l i mezundur.
Madde 1 — 7/6/1939 tarih ve 3633 sayılı kanunun 20 nci maddesine
istinaden İcra Vekilleri Heyeti kararile Devlet Denizyolları İşletme
Umum Müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinin yedinci faslının ikinci
(Haliç fabrika ve havuzlar ve İstinye dok ve fabrikasile atölyelerin bil­
û m u m ücret, işçilik ve malzeme bedelleri vesair bilûmum işletime mas­
rafları) maddesinden yapılan 275 000 liralık fazla sarfiyat munzam tah­
sisat olarak kabul edilmiştir.
Madde 10 — Faiz kupon bedelleri ve ikramiyeler, tediyesi iktiza
eden tarihten itibaren beş senelik ve tahvil bedelleri, tediyesi lâzım olan
tarihten on senelik müddet geçtikten sonra Hazine lehine müruru zama­
na uğrar.
Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye ve Münakalât
Vekilleri memurdur.
3/6/1941
Kanun No : 4059
Kabul tarihi: 2/6/1941
Madde 11 — B u kanun nesri tarihinden muteberdir.
Madde 12 — B u kanun hükümlerini icraya Maliye Vekili memur­
Ream!
0ü*tur
Tertlb
No.
Clld
Sahife
Gazete
Sayı
dur.
3/6/1941
3633
Devlet Denizyolları ve Devlet Limanlan İşletme Umum Mu
düdüklerinin teşkilât ve vazifelerine dair kanun
3
20 ııaı
4234
Sayıfa: 1128
6 H A Z İ R A N 1941
(Resmî Gazete)
Yüzde beş faizlî Hazine tahvilleri ihracına
dair kamın
Kabul tarihi: 2/6/1941
Kanun No: 4060
Madde 1 — Banka ve şirketlerin 2999 numaralı kanunun 26, 31 ve
45 inci maddeleri mucibince ayırmağa mecbur oldukları karşılık ve ih­
tiyatlar mukabilinde verilmek üzere Maliye Vekâletince % 5 faizli ve
altışar aylık faiz kuponlarım muhtevi Hazine tahvilleri ihraç edilir.
Madde 2 — U m u m î veya mülhak bütçe ile idare edilen dairelere,
husûsî idare ve belediyelere ve sermayesi bunlar tarafından temin olu­
nan mütedavil sermayeli teşekküllere ve 3659 numaralı kanuna tâbi
müesseselere ve imtiyazlı şirketlere aid tekaüd sandıkları veya tekaüd
ve yardım sandıkları ödeyecekleri tekaüd aylığı veya tazminatına ve
yapmağa mecbur oldukları yardımlara ve normal idare masraflarına
kâfi miktardan fazla paralarını yukarıki maddede yazılı tahvillere ya­
tırmağa mecburdurlar.
Mezkûr sandıklar işbu tahvilleri terhin edemiyecekleri gibi ma­
hiyet ve şekli her ne olursa olsun hiç bir muamelede kullanamazlar.
Madde 3 — Bu tahvillerin ihraç haddi birinci ve ikinci maddede
yazılı mebaliğin istilzam ettiği mikdar ile mukayyeddir.
Madde 4 — Birinci ve ikinci maddeler mucibince bu tahvillere ya­
tırılacak mebaliğ kânunuevvel ve haziran aylarına aid hesap hülâsa­
larının irae ettiği mikdarlar üzerinden hesaplanır ve tahviller 1 nisan
ve 1 teşrinievvel tarihlerinde verilir. Tahvillerin iadesini icab ettiren
ahvalde bedelleri altı aylık devre sonlarında tediye olunur.
Fevkalâde hallerde nakde tahvili icab eden tahvillerin bedeli akı
aylık devrenin hitamı beklenmeksizin işleyen farzile birlikte ödenir. B u
suretle istirdad olunan tahviller Hazine mevcudundan ödenerek müteakib talebleri karşılamak üzere muvakkaten Hazine portföyünde alakonur.
Madde 5 — Bu kanun mucibince ihraç olunacak tahviller ile faiz­
leri ve bu faizlerin tediyesine müteallik evrak ve senedler her türlü
vergi ve resimden muaftır.
Madde 6 — Bu tahvillerin ihraç masraflarile faizleri ve itfa be­
delleri her yıl umumî bütçeye konacak tahsisattan ödenir.
Madde 7 — B u tahvillerin bedelleri tediye edilmek lâzım geldiği
tarihten itibaren on sene ve faizleri ödenmesi iktiza ettiği tarihten iti­
baren beş sene sonra müruru zamana uğrar.
Madde 8 — 2999 numaralı Bankalar Kanunu ile işbu kanunun ikinci
maddesinde gösterilen tekaüd sandıklarının teşkili hakkındaki 'kanun­
ların bu kanuna muhalif hükümleri 'kaldırılmıştır.
Madde 9 — Bu kanunun 2 nci maddesinde yazılı sandıklar mez­
kûr madde hükümlerine riayet etmedikleri veya dördüncü maddede
zikri geçen hesap hülâsalarını taallûk ettikleri devrenin hitamından
itibaren üç ay içinde vermedikleri veyahud Maliye Vekâletince bu ka­
nun hükümlerine göre istenecek malûmatı bildirmedikleri takdirde
idare heyeti reis ve azasından, müdür, muhasib ve memurlardan cezayı
müstelzim f i i l i işlemiş veya buna iştirak etmiş veyahut bu hususta emir
vermiş olanlar hakkında 2999 numaralı Bankalar Kanununun 46 ncı
maddesi hükmü tatbik olunur.
Muvakkat Madde 1 — Banka ve şirketlerin 2999 numaralı kanun
mucibince ayırdıkları karşılıklar ve ihtiyat akçeleri mukabilinde elle­
rinde bulunan Hazine bonoları ve diğer menkul kıymetler işbu kanunun
neşri tarihinden itibaren üç ay içinde bu kanun mucibince ihraç edi­
lecek tahvillerle tebdil olunur.
Muvakkat Madde 2 -4'kinci maddede yazılı sandıkların mevcudun­
dan :
A ) Bankalardaki mevduat vadesiz ise bu kanunun neşri tarihin­
den itibaren ve vadeli olanlar vadelerinin hitamından itibaren altışar
aylık altı müsavi taksitte,
B) İkraz edilmiş meblâğlar tahsil edildiklerinde, bu kanun hüküm­
leri dairesinde tahvile yatırılır.
Mezkûr sandıklar 31 kânunuevvel 1940 tarihinde ellerinde bulun­
muş olan esham ve tahvilâtı paraya kalbedinceye kadar muhafaza ede­
bilirler.
Muvakkat Madde 3 — Bu kanun mucibince ihraç olunacak tahvil­
lerin tabına kadar bu tahviller yerine yüzde beş faizli Hazine bonosu
verilir.
Madde 10 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 11 — B u kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri He­
yeti memurdur.
3/6/1941
No.
2999
3659
Bankalar Kanunu
Bankalar ve Devlet muesseselcu memurları aylıklarının tev
hîd ve teadülü hakkında kanun
Düstur
Tcrtİb
Cild
Sahife
Refamî
Cürete
Sayı
3
17
1072
3325
3
20
1539
4255
TAMİMLER
Dahiliye Vekâletinden:
ÖZÜ:
ve Cizözü Köylerinin bu nahiyeden alınarak Yıldızeli Merkez nahiyesine
bağlanması 13/5/1941 tarihinde onaylanmıştır.
24/5/1941
Armutdüzü adile müstakil köy teşkili hak­
kında:
Giresun Vilâyeti Merkez Kazasının Keşap Nahiyesine merbut Menciiis Köyüne bağlı Kuşkaya,Büyükgeriş, Armutdüzü, Kurtkiraz Mahalle­
lerinin bu köyden fekkiîe Armutdüzü adile anılmak üzere müstakil köy
haline getirilmesi 13/5/1941 tarihinde onaylanmıştır.
24/5/1941
ÖZÜ:
ÖZÜ:
Gelenbe ve Söğütalan ve Ruyucak Köy­
lerinin birleştirilmesi hakkında:
Manisa Vilâyetinin Kırkağaç Kazasının Gelenbe Nahiyesine, bağlı
Söğütalan ve Kuyucak Köylerinin biribirile birleştirilmek suretile bir
muhtarlıkla idareleri 13/5/1941 tarihinde onaylanmıştır.
24/5/1941
Örencik Mahallesinin Afşar KÖyüııc bağ­
landığı hakkında:
Çankırı Vilâyetinin Çerkeş Kazası Atkaracalar Nahiyesi, Kızılcaibrik Köyüne bağlı Örencik Mahallesinin Kızılcaibrikten ayrılarak Afşar
Köyüne bağlanması B/5/1941 tarihinde onaylanmıştır.
24/5/1941
ÖZÜ:
Kaman ve Cizözü Köylerinin Yıldızeline
bağlanmaları hakkında:
Sivas Vilâyeti Yıldızeli Kazasının Beleilk Nahiyesine bağlı Kaman
ÖZÜ:
Kaynaşlı adile müstakil koy teşkili hak­
kında :
Bolu Vilâyetinin Düzce Kazası Merkez Nahiyesine merbut olan Çile
Köyüne bağlıKaynaşlıMahallesinin Kaynaşlı adile müstakil köy haline
getirilmesi ve Paşakonağı Köyüne bağlı Tınaz Mahallesinin Muhacir
Taşköprü ve Ballıca Mahallesinin de Çerkeş Ballıca Köyile birleştiril­
meleri 33/5/1941 tarihinde onaylanmıştır.
24/5/1941
6 HAZİRAN 1941
(Resmi Gazete)
Sayıfa : 1129
İLÂNLAR
Maliye Vekâletinden:
Şavşat Kazasına bağlı Tepebaşı, Maden, Yağlı, Demirci, Mısırlı,
Çağlıyan, Kayabaşı ve Yığılı Yaylası Köylerinde yapılan umumî bina
tahririnde kanun Ve nizamname hükümleri dairesinde takdir olunan iradlar 3692 sayılı kanun mucibince mükelleflere tebliğ edilmiş ve yapılan
itirazlar mezkûr kanunun 35 inci maddesine göre teşkil edilmiş olan
bina ve arazi vergileri İtiraz Komisyonunca tedkik edilerek karara bağ­
lanmış, itiraz edilmeyen iradlar, kanunî müddetin itirazsız ıgeçmesi suretile kat'iyet kesbetmiş olduğundan, bahse mevzu sekiz köyde bina
vergileri 2802 sayılı kanun hükmüne tevfikan 1941 malî yılından iti­
baren yeni iradlar üzerinden alınacaktır.
2637
Yusufeli Kazasına bağlı ıHümgemegi Ülya ve Hüngemegi Süflâ
Köylerinde yapılan umumî bina tahririnde kanun ve nizamname hü­
kümleri dairesinde takdir edilen iradların 3692 sayılı kanun hükümlerine
tevfikan mükelleflere tebliğ* edildiği ve muayyen itiraz müddeti zar­
fında itiraz edilmemesine binaen takdir olunan iradların itirazsız kat'iye
kesbetmiş olmasından dolayı mezkûr köylerde bina vergileri, 1941 malî
yılından itibaren yeni iradlar üzerinden alınacaktır.
2650
h
D E V L K T D E M İ R Y O L L A R I U. M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N D E N
Muhammen bedeli (30.000) otuz bin lira olan 100 ton karpit
16/6/1941 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare
binasında satın alınacaktır.
Bu işe girmek isteyenlerin 2250 i k i bin i k i yüz elli liralık muvak­
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün
saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler (150) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa­
tılmaktadır.
2597/4-4
Muhammen bedeli 4750 dört bin yedi yüz elli lira olan 5 ton kay­
namış ince bezir 16/6/1941 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usu­
lü ile Ankarada îdare binasında satın alınacaktır.
Bu işe girmek isteyenlerin 356,25 (üç yüz elli altı lira yirmi beş
kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri
lâzımdır.
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır.
2598/4-4
Muhammen bedeli (6250) altı bin i k i yüz elli lira olan 5 ton kay­
namış Türk beziri 18/6/1941 çarşamba günü saat 15 efe kapalı zarf usulü
ile Ankarada İdare binasında satın »alınacaktır.
Bu işe girmek isteyenlerin 468,75 (dört yüz aitmiş sekiz lira yetmiş
beş kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları
ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri
lâzımdır.
Şartnameler parasız olark Ankarada Malzeme Dairesinden. Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır
2603/4- 3
Muhammen bedeli (3750) üç bin yedi yüz elli lira oiaın 5 ton kur­
şun üstübeç (18/6/1941 çarşamba) günü saat (15,30) da kapalı zarf
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır.
.Bu işe girmek isteyenlerin 281,25 (iki yüz'seksen bir lira yirmi beş
kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tnvin ettiği vesikaları ve
tekliflerini aynı gün saat (14,30) a kadar Komisyon Reisliğine \ermeleri
lâzımdır
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden. Ha>daıpa^a'da Tekellüm ve Sevk Şefliğinden satılacaktır.
2604/1-3
Muhammen bedeli 3500 (üç hin beş yuz) lira olan 50 Loır İspanya
üstübeci ve 10 ton kaba üstübeç 18/6/191L çarşamba günü saat 15.45 clc
kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır.
Bu işe girmek isteyenlerin 262,50 (İki yüz akmış i k i lira elli kuruş)
liralık muvakat teminat ile kanunum tayin ettiği \esikaları ve tekliflerini
aynı gün saat 14,45 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay
darpaşada Tesellüm \c Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır.
2605/4-3
1
Muhammen bedeli 30030 (oluz bin otuz) lira olan takriben 462 m
meşe dilme ve kalas 17/6/1941 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü
*
ile Ankarada idare binasında satın alınacaktir.
Bu işe girmek isteyenlerin 2252.25 (iki bin i k i yüz elli iki l i r a yir­
mi beş kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika­
ları ve tekliflerini aynı gun saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine ver­
meleri lâzımdır.
Şartnameler 150 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa, İzmir, Eskişehir
veznelerinde satılmaktadır.
2624/4-3
Muhammen bedeli (250.000) i k i yüz elli bin lira olan 40.000 ton
linyit kömürü 17/6/1941 salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır.
Bu işe girmek isteyenlerin (13750) on üç bin yedi yüz elli liralık
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı
gün saat (14.30) a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler (200) kuruşa Ankara vefiaydarpaşaveznelerinde sa­
tılacaktır.
2634/4-3
Polatlıda Devlet Demiryolları İdaresince yaptırılacak olan istasyon
binası inşaatı kapalı zarf usulile ve vahidi fiatlarında tadilât yapılarak
yeniden eksiltmeye konmuştur.
Bu inşaatın döşeme ve lentolarında kullanılmak üzere İdarece ravLır verilecek veyahut diğer bir inşaat şekli tatbik edilecektir.
1 — Bu işin muhammen bedeli 45.000 liradır.
2 — İstekliler bu işe aid şartname ve sair evrakı Devlet Demiryol­
ları Ankara ve Sirkeci veznelerinden 225 kuruş mukabilinde alabilirler.
3 — Eksiltme 12/6/1941 tarihinde perşembe günü saat 16 da An­
karada Devlet Demiryolları Y o l Dairesinde merkez 1 inci komisyonunca
yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile
birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar Ko­
misyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
a) 2490 numaralı kanun ahkâmına uygun 3375 liralık muvakkat
teminat,
b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar,
e) Bu işe mahsus olmak üzere Münakalât Vekâletinden alınmış
ehliyet vesikası,
Ehlivet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir
ihtida ile Münakalât Vekâletine müracaat olunması.
2575/4-4
Korkuteli Asliye Hukuk Mahkemesinden:
Korkuteli sıtma mücadele sıhhat memuru Necmettin Canıtez ile
karısı Ankara Ahıyakup mahallesinde Zeliha Canıtez aleyhine açtığı
terk davası üzerine evine dönmesi lüzumunun kendisine ihtarına
15/4/1941 tarih ve 147/63 numaralı hükümle karar verilmiştir. Mezbure
Zeliha gaip olmuş olduğundan Medenî Kanununun 132 nci maddesi mu­
cibince mezbure ZeTihanm bir ay zarfında eVine dönmesi ve b i r itirazı
varsa müddeti içinde kanunî yollara müracaat etmesi 'lüzumu filân
olunur.
2
Darende Sulh Hukuk Mahkemesinden :
ıDarendenin Yenice Köyünden Celâl kızı Nuriye Canpoladın Da­
rende Sulh Hukuk Mahkemesine açtığı gayri menkul tescili davasından
dolalyı yapılan duruşmada :
Tescili istenilen Yenicenin Cevizlik mevkiinde sarkan Mehmed
Çavuşbağçesi, garben değirmen, şimalen çay ve yol, cenuben Mehmed
ve Durmuş mülklerile mahdut bulunan bağçeyi uzun zamandaberi bilâniza ve fasıla tahtı tasarrufunda bulunduğundan namına tapuca tesci­
lini talep etmektedir.
Yukarıda mevkii ve hududu yazılı gayri menkulde bir hak Ve alâ­
kası olanların ve davaya müdahale etmek isteyenlerin 11/6/1941 çar­
şamba gününden evvel Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri
ilân olunur.
29
Savıfa : 1130
fftesnıî Qâtete)
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden :
6 H A Z İ R A N 1941
Angel D, Boyacieff :
Merkezi istanbul da Marpuççularda Saka çeşmesinde 16 numaralı
mahalde bulunan Celali Kermen ve ortakları Kollektif Şirketi İstanbul
Beşinci Noterine tasdik ettirilerek gönderilen 24/3/1941 gün ve 136/3506
sayılı istidada; Ankaranın Anafartalar Caddesinde 22 numaralı mahal­
de bir şube açtıklarından ve şubeyi temsile salâhiyettar olan Bekir Erere
verilen vekâletname sureti gönderildiğinden bahsile kanunî muamelenin
yapılması talep edilmiş olmakla işbu hususların dairede mahfuz vesa­
ike müsteniden 27/5/1941 tarihinde tescil edildiği ve mukavelename ile
vekâletnamenin tasdikli birer örneklerinin aşağıda neşredilmekte bu­
lunduğu ilân olunur.
2607
Mukavelename
Biz zirde vaziüliınza Celâl Kermen, Angel, D. Boyacıyeff'e vekâle­
ten (Petr D. Hristof) Nesim Araş, Osman Kermen, Süleyum-n Kermen
arasında atideki şerait dairesinde b i r kollektif şirket akt edilmiştir.
1 —
2 —
3 —
mümasil
4 —
5 —
Bulgaristanda Sofyada.
Vekâleten
îmza
Petr D. Hristof :
İstanbul Büyüklanga Caddesinde 26 numarada.
îmza
ıMatallki'de 'tarafımdan akitlere okunup anlatılan işbu şirketi mu­
kavelenamesi altındaki imzaların şahıs ve hüviyetleri dairemece maruf
Celâl Kermen, Süleyman Kermen, Osman Kermen, Nesim Aras ve su­
reti merbut ve dairemde mahfuz İstanbul Birinci Noterliğimde ımusaddak
28 Kânunuevvel 1938 tarihinde 18506/1114 numara ile musaddak hususî
vekâletname mucibince şürekâdan Amgel D. Boyacieff namına imza
vaz'eden Petr. -D. Hiristof'un olduğunu ve mukavelename tanzim ve
imzaya mezun ^bulunduğunu tasdik ederim. Otuz b i r kânunuevvel b i n
dokuz yüz otuz sekiz.
T. C.
Resmî Mühür
İstanbul Beşinci Noteri
İmza
Sami Tekin N. E. Ar sever
Şirketin unvanı: (Celâl Kermen 've ortakları) dır.
Firmamızda (Santral Tuhafiye Evi) ismi olacaktır.
Şirketin mevzuu : Her nevi tuhafiye trikotaj parfümeri vesair
malların alım ve satışı ile meşgul olmaktır.
İşbu örnek dairede dosvasmda saklı 31 kânunuevvel 1938 tarih ve
Şirketin merkezi: Halen Marpuççular, Sakaçeşme No: 16 dır. 14466/564 numaralı aslına mutabık olduğunu tasdik ederim. Y i r m i mart
bin dokuz yüz kırk bir.
Şirketin müddeti: 1/1/1939 tarihinden itibaren beş senedir.
20/3/1941
6 — Şirketin sermayesi: (160,000) yüz albmış b i n lira olup, şüre­
T. C.
kâdan Celâl Kermen (45000) kırk beş bin Angel D. Boyaciyeff (78000)
Resmî Mühür
yetmiş sekiz bin, Nesim Aras (2000) iki bin, Osman Kermen (17500) on
İstanbul Beşinci Noteri
yedi bin beş yüz, Süleyman Kermen (17500) on yedi bin beş yüz lira
lanıza
vazedeceklerdir.
Sami Tekin N. E, Arsever
7 — Şürekâdan Angel D; Boyaciyeff, Nesim Aras sermayelerini
üç ay zarfında şirkete vaz edeceklerdir.
U m u m î Vekâletname
Diğer şürekâ Celâl Kermen, Osman Kermen, Süleyman Kermen
İstanbul Beşinci Noterinden musaddak 5 kânunuevvel 1939 tarih
sermayelerini «Celâl Kermen ve oğulları» firmasmdaki mevcudatını yeni
ve
12812/399
numaralı umumî vekâletnamedeki aharını tevkile olan sa­
firkete devr etmekle vazetmiş olacaklardır.
lâhiyet ve mezuniyetime binaen müvekkilim ve şeriklerinden bulundu­
8 — Celâl Kermen ve Ortaklan KoİldVlif Şirketi,
ğum Celâl Kermen ve ortakları Kollektif Şirketi Ankara şubesinin bil­
«Celâl Kermen ve ortakları» Kollektif şirketinin bilûmum matlu
û m u m muamelâtı ticariyesini tedvire, ve ahzü kabza ve mezkûr şubenin
bat ve duyunatım tekabül eder.
bilûmum devair ve müessesatı resmiye ve gayri resmiyelerle vukubu9 — Celâl Kermen, Osman Kermen, Süleyman Kermen, sermaye
lacak muamelât ve muhaberatını şirketi temsilen münferiden icraya ve
fazlalarını şirketten tedricen altı ay zarfında çekmek salâhiyetini haizdir­
şirketin
Ankara şubesinin muamelâtını devair ve müessesatı resmiyelerler.
de takib ve intaca müstediyat vesair muktezi evrakı resmiye ve gayrı
10 — Üçüncü şahıslara karşı şirketi Celâl Kermen, Osman Kermen.
resmiyeleri imzaya, tebliğ ve tebelluğa, şubenin vergi, rüsum vesairesi
Süleyman Kermen'den birisinin imzasile beraber, Nesim Aras'm müştehakkında her b i r nevi itirazatı iddiaya ve bu babda tanzim kılınması
ıek imzası ilzam eder.
icab eden istida ve lâyihaları tanzim ile makstmatı aidesine takdime,
11 — Şirkete -aid hususatta karar ittihazı için sermayenin nısfın­
temyiz etmeğe, ve temyiz istidasını vermeğe, Ankara Postahanesile Güm­
dan fazlasını temsil eden şürekânın muvafakati lâzımdır.
rük İdaresine veya Ankara şimendüfer eşyayı ticariye ambar veya de­
12 — Şirketin kâr veya zararı şürekâ beyninde sureti atiyede taksim
polarına seyri adi veya seyri hafif, mesajeri ve her hangi b i r suretle
edilir. Celâl Kermen % 25J Angel D. Boyaciyeff % 40, Nesim Aras,
olursa olsun gelmiş *ve gelecek emtia, paket, kıymetli ve kıymetsiz mek­
% 10 Osman Kermen % 12,50, Süleyman Kermen % 12,50 alacaklardır.
tup, havalename ve mektup ve telgrafları aid olduğu mahallerden ahzü13 — Şirket sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden şüre­
kabz ve tesellüme ve Ankaradaki bankalardan her hangisine olursa ol­
kânın rızasiîe sermaye fazlasını şirkette bırakacak şürekânın sermaye
sun gelmiş ve gelecek havalename muhteviyatını a i d olduğu bankalardan
fazlasını senevi % '8 yüzde sekiz fajz verilmesi kabul edilmiştir.
ahzü kabz ve tahsile, mukabilindeki makbuz veya sair evrakı imzaya
14 — Şürekâdan hiç birisi Türkiye dahilinde şirketin mevzuuna
velhasıl Ankara şubemizin Ankarada yapılması iktiza eden her b i r işi
dahi) muamelât ile meşgul ve alâkadar olamıyacaktır.
şirketimizi temsilen ifa ve intaca ve şirketin Ankara şubesinin gerek yu­
15 — Maazallah, şirket sermayesinin yüzde ellisi ziyaa uğradığı
takdirde şürekâdan her hangi b i r i şirketin feshini talep etmek salâhiye­
tini haizdir. Başka hallerde şirketin feshini talep eünek için şirket ser­
mayesinin % 75 ini temsil eden şürekânın rızası şarttır.
16 — Şirketin feshi halinde tasfiye usul ve 'şeklinin tayini husu­
sunda şürekâ arasında itilâf hasıl olmadığı takdirde umum şürekânın
hukukunu en nafi b i r tarzda sİyanet edebilecek usul ve şeklin tayin
maksadile hakeme müracaat şimdiden kabul edilmiştir. Hakemin -kararı
gayrı kabili itiraz ve temyiz olmak üzere kat'idir.
17 — Şürdkâ arasında şirkete müteallik tekevvün edebilecek sair
ihtilâfatm da hakemler marifetile hâl ve faslı mukarrerdir.
Celâl Kermen :
Maçka Narmanh Apartmanında 5/4 numarada
İmza
Süleyman Kermen :
Maçka Narmanlı Apartmanında 5/2 numarada
Osman Kermen :
imza
Maçka harmanlı Apartmanında 6/2 numarada
İmza
Nesim Aras :
Beyoğlu Tepebaşında Londra Otelinde.
İmza
(
karıda yazılı hususattan ve gerekse sair cihetten başkalarına karşı açtığı
ve açacağı ve başkalarının şirketin Ankara şubesine karşı açtıkları ve
açacakları bilûmum davalardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti mahkeme­
lerinin, meclislerinin, daire ve müesseselerinin her b i r kısım ve derece­
sinde her sıfat ve tarik ve suretle şirketin Ankara şubesini temsile hak
ve menfaatlarının muhafazası için münasip göreceği muameleleri son
dereceye Jcadar ifa ve intaca, icara, devairindeki alacak muamelelerini
takibe ve her b i r nevi hacizleri vaz ve fekke iflâs talebine ve muamelâtı
ifîâsiyenin istilzam ettirdiği bilcümle muameleleri ifaya şirketin An­
kara şubesinin gerek eşhas zimmetinde vc gerekse eşhasın zimmetinde
olup mahkeme veya icra veznelerine tevdi edilmiş bütün matlubatını
ahzü kabza ve mukabilindeki makbuzat ve defatiri ve beyannameleri
imzaya, icra mercilerinde murafaa ve müdafaaya, ve ledelhace bu işler
için avukat tutmağa ve azle mezun olmak üzere Celâl Kermen ve ortak­
ları Kollektif Şirketine izafeten Ankara şubesi mümessili Bekir Erer i
umumî vekil tayin ettim.
Ankara Anafartalar Caddesinde Gençyurd Apartmanı altında Celâl
Kermen ve Ortakları Kollektif Şirketi Ş. sından Osman Kermen :
(imza)
6 HAZİRAN 1941
(Resmî Gazete)
İşbu umumî vekâletname altındaki imzanın şahıs ve hüviyetini tanı­
dığımız Celâl Kermen ve Ortakları Kollektif Şirketi vekili umumisi mez­
kûr şirket şürekâsından Osman Kermen'in imzası olup münderecatmı
tamamile kabul ettikten sonra Önümüzde kendi elile imzaladığını beyan
ve tasdik ederiz.
20/1/1941
Ankarada Bentderesi Cîcioğlu So- Ankarada Anafartalar Caddesinde
kak 5 numarada mukim Müfit To- Şark Hırdavat pazarında tezgâhparlak
dar Fethi Uçak.
•
•
imza
imza
Bin dokuz yüz kırk b i r senesi kânunusani ayının yirminci pazartesi
günü tarihli işbu umumî vekâletname altındaki imza İstanbul Beşinci
Noterinden musaddak 5 kânunuevvel 1939 tarih ve 12812/399 numaralı
umumî vekâletnamedeki aharını tevkile olan salâhiyet ve mezuniyetine
binaen müvekkili Celâl 'Kermen ve Ortakları Kollektif Şirketi namına
şeriklerden Osman Kermen'in imzası olduğu isim ve hüviyetleri yuka­
rıda yazılı olan onuarriflerin beyan ve tasdiklerinden anlaşılmakla tas­
dik edildi :
Bin dokuz yüz kırk bir senesi kânunusani ayının yirminci pazartesi
gunu.
T. C.
Resmî mühür : ve imza
Ankara ikinci Noteri
Veli Ulusu
işbu örnek mübrizi tarafından ibraz edilen ve bir sureti dairede
dosyasında alelusul alakonulduktan sonra kendisine iade edilen aslına
mutabık olduğunu tasdik ederim. Y i r m i mart b i n dokuz yüz kırk bir.
20/3/1941
Mübrizi :
Celâl Kermen N. Abdurrahman Marpuççular Sakaçeşme 16 No: da
Resmî Mühür :
T. C.
istanbul Beşinci Noteri
Hüseyin Avni Ula§
imza : H. A v n i Ulaş
Aslına uygun olan bir sureti dairede alıkonulacak bu tasdikli suret
mübrizine verildi.
Suşehri Sulh Hukuk Mahkemesinden:
Suşehrinin Eskimezarlık mevkiinde doğusu İbrahim batısı M o l l a
Mehmet kıblesi İbrahim poyrazı Hasan ve yine aynı köyde Ense mevki­
inde doğusu tepe batısı M o l l a Mehmet kıblesi hark poyrazı M o l l a Meh­
met ve keza aynı köyde Çukur Mevkiinde doğusu E m i n batısı Ahmet
kıblesi M o l l a Mehmet poyrazı Ahmet ve aynı köyde Mezarlık mevkiinde
doğusu hark kıblesi hark poyrazı Nazmi ve yine aynı köyde köy başında
eski maşatlık mevkiinde malumelhudut tarla k i ceman beş tarlanın Su­
şehrinin Avcullu Köyünden Şerif Oğlu Mustafa Öztürk tarafından yine
aynı köyden iHacıoğlu Hasan vereseleri Yuzuf Ziya ve Fahri ve Gülzadeden satın alınıp Ibu tarlaların tapuda kaydı bulunmadığından tapuya
tescili talep edildiğinden b u husus hakkında hak iddia edenlerin itiraz­
larını bir ay zarfında Suşehri Sulh Hukuk Mahkemesine bildirmeleri
ilân olunur.
2612
Turgutlu Hukuk Hâkimliğinden :
Turgutlu'nun Turan 'Mahallesinden Mehmedoğlu H i l m i Kozak ta­
rafından ikametgahı meçhul karısı Cevahire aleyhine açılan hoşanma
davasının ilânen vaki tebligatına rağmen tayin olunan 7 mayıs 1941 mu­
hakeme gününde hazır bulunmadığından yine ilânen tebliğ olunmak
üzere hakkında gıyah kararı verilmiş ve muhakeme 27/6/1941 saat 10 a
talik olunmuş bulunduğu cihetle mezkûr gün ve saafote Turgutlu Asliye
Hukuk Mahkemesinde hazır (bulunmadığı takdirde tahkikat ve muha­
kemenin gıyabında icra ve intaç olunacağı ve mahkemeye kabul edil­
meyeceği ilânen tebliğ olunur.
7
o
M. M. V. Ankara Levazım Amirliği
Satın Alma Komisyonundan
1
1 — 1000 ton yeşil çayır ıotu pazarlıkla sa'tın alınacaktır.
2 — Muhammen bedeli 40000 lira olup ilk teımünatı 6000 liradır.
3 — lîhales'i 11 haziran 1941 çarşamba günü saat 11 de Ankara
Lv. A. Satın A l m a Komisyonunda yapılacaktır.
4 — İsteklilerin kat'î teminatlarile birlikte ayını gün ve saatte Kom'isyona müracaatları.
26/4-1
Sayıfa: H â i
Nafıa Vekâletinden •
Elâzığ"- V a n hattının 71 inci kilometresi civarındaki Külüşkür Köp­
rüsünden başlayarak Muradın sol sahilini takiben 106 ncı kilometrede
eski güzergâha kavuşmak üzere yapılacak takriben kırk beş kilometre­
lik demiryol etüt ve aplikasyon ameliyatı kapalı zarf usulile münaka­
şaya konulmuştur.
1 — Münakaşa 21/6/1941 cumartesi günü saat on ikide Vekâleti­
miz Demiryollar İnşaar Dairesindeki Münakaşa Komisyonu salonunda
yapılacaktır.
2 — Bu işin muhammen bedeli otuz bin liradır.
3 — Muvakkat teminatı 2250 liradır.
4 — Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, Nafıa İşleri Genel şart­
namesi, etüt ve apliksasyon fennî şartnamesi, güzergâh haritası ile di­
ğer evrakdan müteşekkil bir takım münakaşa evrakı yüz elli kuruş mu­
kabilinde Demiryollar inşaat Dairesinden tedarik olunabilir.
5 — Bu münakaşaya girmek isteyenlerin her türlü referanslarını
ıgösterir vesikalarını bir istidaya bağlamak suretile münaka'sanın yapı­
lacağı tarihden tatil günleri hariç en az üç gün evveline kadar Vekâle
timize müracaat ederek bu iş için ehliyet vesikası istemeleri lâzımdıı.
6 — B u münakaşaya iştirak edeceklerin teklif zarflarını 2490 nu­
maralı kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı dairesinde hazırlayarak münakaşa saatinden bir saat evveline kadar numaralı makbuz
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları lâzımdır.
17/4-1
:
9
Devrek Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
Gıyab kararı
Şükrükaya Mahallesinden Bayram usta oğullarından H a l i l kızı Fatime Tekinin kocası müddeaaleyh İstanbul Karagümrükte Uzunyoî 17
numaralı hanede mukim Mehmed Tekin aleyhine açtığı boşanma davası­
nın cari duruşmasında; müddeaaleyh Mehmed Tekinin 23/5/1941 cuma
günü mahkemeye gelmesi için Resmî Gazete ile yapılan ilân üzerine mah­
kemeye gelmediği görülmüş olmakla gıyabında duruşma icrasına ve gı­
yab kararının muamelesiz tebliğine ve duruşmanın 20/6/1941 cuma saat
9 a bırakılmasına karar verilmiştir. Bu celsede başka muamele ceryan et­
mediğinden ve gelecek celse duruşmaya devam olunacağından muayyen
günde mahkemeye gelmediği, bir vekil göndermediği veya mazeretini
bildirmediği takdirde gıyabında duruşma yapılacağı gıyab kararı maka­
mına kaim olmak 'üzere d'lıâm olunur.
2649
Havza Asliye Hukuk Mahkemesinden :
Esas No: 940/15
Havza Belediyesine izafeten umumî Vekili H i l m i Gürpınar tarafın­
dan müddeaaleyh Havzanın Medrese Mahallesinden Seyfi namı diğeri
Pütcüoğlu ölü A l i mirasçılarından oğlu Nureddin Teker ve kızı Merzifonun Hoca Süleyman Mahallesinden Şoför Abdullah karısı Nuriye ve
diğer kızı Çorum Ziraat Bank Muakibi Hüseyin karısı Atiye aleyhlerine
ikame eylediği alacak davasından dolayı Havza Asliye Hukuk Mahke­
mesince yapılan duruşma sonunda: 1929 senesi hayvan ihtisap resminin
müddeaaleyhlerin murisleri A l i Rıza uhdesine 2/6/1929 tarihinde ihale
kılınmış olduğu ve bu borçdan bakiye 334 lira borcu kaldığı belediyenin
resmî kuyudatile sabit olduğundan müddeaaleyh Nureddin Tekerin mü­
ruru zaman iddiasının reddile 334 liranın dava tarihi olan 16/10/1937
tarihinden itibaren hini tahsiline değin senevî yüzde beş hesabile tutar
faiz ve haczi ihtiyatî ve ilâm harç ve masraflarile takdir olunan 34 lira
40kuıuş ücreti vekâlet ile birlikte Borçlar Kanununun 74,75,103,227 ve
Kanunu Medeninin 582 ve Hukuk Usulü Muhakemelerinin 416 ve 421
inci maddelerine tevfikan tahsiline 16/10/1940 tarihinde müddeaaleyh­
lerin gıyabında karar verilmiş ve müddeaaleyhlerden Nureddin Tekerin
ikametgâhı meçhul bulunmasından kendisine tebligat yapılamamış ve
keyfiyetin ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan Hukuk Usulü Mu­
hakemeleri Kanununun 142 nci maddesi mucibince müddeaaleyhlerden
Nureddin Tekere tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur.
2633
Gümrük ve İnhisarlar V. Lev. Müdürlüğünden :
^
_
*
__
1 — Gümrük tarifesi eşya fihristinin fiatı 465 kuruştur. Almak
isteyenler İstanbul Gümrük Levazım Tetkik Memurluğuna veya Anka­
rada Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidir.
2 — Başka mahallerde oturanların repertuvar bedelile 75 kuruş
posta ve ambalaj masrafını bulundukları mahallin gümrük veznesine
yatırıp makbuzunu göndermeleri lâzımdır.
30
Sayıfa: 1132
(Resmî Gazete)
6 HAZİRAN
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden :
Grup
1 — Kurumumuz talebe ve müstahdemininin 1941 tarihinden 1942
mayıs sonuna kadar bir senelik erzak ihtiyacı ayrı ayrı guruplar halinde
ihale edilecektir.
Cinsi
Mikdarı
Zerdali
Taze erik
Vişne
Kiraz
Çilek
Yenidünya
2 — 9/6/1941 gününe müsadif pazartesi günü aşağıda guruplar hi­
zasında yazılı saatlerde Rektörlük binasındaki müteşekkil komisyon ta­
rafından ihalesi yapılacaktır.
Beher kg.
fişi
300
500
500
300
125
125
1941
Tutan
20
20
30
30
35
30
3 — Muvakkat teminat % 7,5 dır.
60
100
150
90
43,75
37,50
5.4SU5
4 — Şartname ve daha fazla izahat almak isteyenlerin Daire Mü­
dürlüğüne müracaatları.
4.
Grup
1.
2.
Cinsi
Mikdarı
Ekmek
Kuru üzüm çekirdeksiz
Kuş üzümü
Kuru
fcaysı
Kuru erik
Cevizdi
Fıstıkiçi
Vanilya
paket
Buğday aşurelik
Nişasta
irmik
Makarna
Telşehriye
Pirinç
Karamercimek
Kırmızı »
Nohut
Kuru fasulye
Barbunye »
Kuru bamya
Bulgur
Kuskus
Tarhana
Patates
Kuru «oğan
Sarımsak
125.000
1.000
100
800
200
500
150
400
250
100
500
1.500
200
8.000
200
100
2.000
4.000
1.500
300
2.500
1.000
200
15.000
15.000
200
Beher kg.
fişi
12
40
40
125
40
50
100
10
18
40
30
40
40
35
20
25
18
25
25
120
18
35
40
10
10
50
Tutan
15.000
«0
40
1.000
80
250
150
40
45
40
150
600
80
2.800
40
25
360
1.000
375
360
450
350
80
1.500
1.500
100
Taze fasulye
Taze bamya
Sivri -biber
Dolma »
Domates
T«ze kabak
Patlıcan
Taze baikla
Ispanak
Lahana
Pırasa
Kereviz
Havuç
Bezelye
Semizotu
Taze yaprak
Salamura yaprak
Karpuz
Kavun
Portakal
Limon
Mandalina
Elma
Armut
Ayva
Şeftali
Kaysı
adet
4.000
1.000
400
2.500
5.000
5.000
5.000
1.000
4.000
4.000
4.000
2.000
2.000
'500
2.000
100
100
5.000
2.500
7.000
15.000
2.000
1.500
500
200
100
200
13
25
15
15
12
12
13
15
10
8
8
14
8
35
15
20
25
8
8
5
5
2
45
35
25
25
40
250
250
60
375
600
600
650
150
400
320
320
280
160
175
300
20
25
400
200
330
750
40
675
175
50
25
80
500
200
100
25
25
25
15
15
130
800
200
40
300
70
400
300
650
1.600
200
10
75
17,50
60
45
2.657,50
5.
Koyun eti
Kuzu eti
Karaciğer
Beyin
İşkembe
Koyunbaşı beyinsiz
Koyun paçası
40.000
3.000
500
750
500
500
4.000
58
54
25
15
12
12
3
23.200
1.620
125
112,50
60
60
120
25.297.50
6.
Sade yağ
Zeytinyağ
10.000
4.500
14S
70
14.500
3.150
17.650
7.
11.815
3.
Ihlamur
Çay
Karabiber
Kırmızı biber
Baharat
Hararot
Kakao
Tarçın
Yumurta
Beyaz peynir
Kaşar
»
Zeytin danesi
Tahan
Yassı kadaif
Telkadaif
Yufka
60.000
2.500
2.000
3.000
400
200
500
2.000
2,5
60
100
40
60
30
40
30
1.500
1.500
2.000
1.200
240
60
200
600
7.300
I
8.
Toz şeker
Kesme şeker
8.000
5.000
48
52
3.840
2.600
6.440
•
i
Grup
Saat
1.
2.
3.
11
de
11,30 da
14
de
Muvakkat teminat
1125
1363
633
Kapalı zarf
»
s>
»
»
4
14,30 da
5.
15
de
1898
199,50 Açık eksiltme
6.
1530 da
1324
»
»
7.
16
da
548
»
»
8.
16,30 da
483
»
»
Kapalı zarf
2536/4-4
Devlet Matbaası
6 Haziran 1941
RESMİ GAZETE
Sayı:4827
İÇİNDEKİLER
Kanunlar
Sayfa
4055 Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun
1
4056 Askerî ve Mülkî Tekaüd Kanununun 61 inci Maddesinin Tadiline ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler İlâvesine Dair Kanun
2
4057 Diyarbakır ve Elâzığ İstasyonlarından Irak ve İran Hududlarına Kadar Yapılacak
Demiryollarının İnşası İçin İstikraz Akdine Dair Kanun
3
4058 Tasarruf Bonoları İhracına Dair Kanun
3
4059 Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğü 1940 Malî Yılı Bütçesinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
3
4060 Yüzde Beş Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanun
4
Tamimler
Dahiliye Vekâletine Ait Tamimler
4
İlanlar
5
Download

KANUNLAR - Resmi Gazete