T.C.
Re smı Gazete
Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel
idare ve yazı
Başvekâlet
Neşriyat
müracaat
işleri
için
Müdürlüğüne
blunur
20 NİSAN
1336
1935
S A Y I : 2982
CUMARTESİ
KANUN
Posta, Telgraf ve Telefon Umumî Müdürlüğü
mali senesi bütçe kanunu
Kanun
M:
2692
Kabul tarihi:
J3/4/J935
Madde 1 — P o s t a , Telgraf ve Telefon Umumî Müdürlüğü
1935 malî senesi masarifi için merbut (A) işaretli cetvelde gös­
terildiği üzere (6 132 800) lira tahsisat verilmiştir.
Madde 2 — Mezkûr idarenin 1935 malî senesi masarifine
karşılık olan varidat merbut (B) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere (6 132 800) lira tahmin edilmiştir.
Madde 3 — Mezkûr idarenin 1935 malî senesi ücretli memur
ve müstahdemlerile nakil vasıtaları kadroları merbut (C) işaretli
cetvelde gösterilmiştir.
Masraf bütçesinin 16 ncı faslının beşinci ve 17 nci faslın
beşinci maddelerile 25 inci faslın 1, 2 ve 4|üncü maddelerinden
verilecek ücret ve yevmiye miktarları Nafıa V e k i l i tarafından ta­
yin olunur.
M a d d e 4 — Hastalıklarına mebni kısa müddetle vazifelerine
devam edemiyen telgraf muhabere ve telefon mükâleme memur­
larının yerlerinde veya muhabere ve mükâlematın kesreti halin­
de nöbetleri haricinde istihdam edilen muhabere ve mükâleme
memurlarına idare encümenince tensib edilecek miktarda m u ­
vakkat müstahdemler tertibinden yevmiye verilir.
Madde 5 — 1150 numaralı kanunla devamı mer'iyeti kabul
olunan posta, telgraf ve telefon idaresi memurlarına mahsus
Memurin Nizamnamesine göre yeniden alınacak memurlar 788
numaralı Memurin Kanununun 7 nci maddesi hükmüne tevfikan
namzedlik devresi geçireceklerdir.
Madde 6 — Merkez ve vilâyet teşkilâtına dahil her hangi
bir memur ve müstahdem, çalıştırılacakları vazifenin münhal
olup olmadığına bakılmıyarak idarenin her hangi bir kısmında
muvakkaten istihdam edilebilir ve bundan dolayı vekâlet maaşı ve
ikamet yevmiyesi verilmez.
Madde 7 — Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilât kanu­
nunun hakkı müktesebler hakkındaki muvakkat ikinci madde­
sinin hükmü bir sene daha uzatılmıştır.
1935
Madde 8 — Havale, taahhüdlü ve kıymeti mukaddereli
mektub ve paket tazminatları bütçedeki tahsisat kifayet etmediği
takdirde Muhasebei U m u m i y e Kanununun 48 inci maddesi mu­
cibince tediye olunur.
Madde 9 — B u kanun 1 haziran
berdir.
1935
tarihinden mute­
Madde 10 — B u kanunun hükmünü icraya Nafıa ve Maliye
V e k i l l e r i memurdur.
15/4/1935
Cetveli
1935
senesi için
kabul edilen
-o
-o
Muhassasatın n e v ' i
Lira
BİRİNCİ KISIM
CÜZLERDE MÜŞTEREK
MUHASSASAT
Birinci bab
Maaş, ücret, tahsisat
Memurlar Jmaaşı
,1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi muci­
bince verilecek tekaüd ikramiyesi
Muvakkat tazminat
Merkez müstahdemleri ücreti
Daimî müstahdemler
Muvakkat müstahdemler
Fasıl yekûnu
3 478 740
20 000
85 524
18 780
150
18 930
S a y ı f a : 5068
(Resmî
1935
senesi için
kabul edilen
-a
-o
as
19
Muhassasatın nev'i
Muhassasatın nev'
CÜZE M A H S U S
1 900
Fasıl yekûnu
188 230
Birinci bab yekûnu
3 791 424
Daimî masraflar
Masarif
200
3 200
5
Fasıl yekûnu
500
17
522 000
Telsiz masrafları
Telsiz telgraf ve telefon malzeme, işletme ve
tamir masrafı
Yeşilköy istasyonu hayvan ve arabasının y e m
ve sair masrafı
170 000
Fasıl yekûnu
170 300
19
Bastırılacak p u l ve kartların müsabaka ve
sair masraflarile Bern kaleminden celbedilecek
kupon ve pullar bedeli
1 500
20
Cevablı kuponlar mukabilinde
ve battala kalan p u l bedeli
N a k i l vasıtaları masrafları
Mubayaa
Tamir
İşletme
10 000
132 700
18
1
Üçüncü bab
2
Müşterek masraflar
12
Mütenevvi masraflar
Bedeli icar
Masarifi muhakeme
Defatir ve evrakı matbua
Melbusat
80 000
6 000
45 000
40 000
Fasıl yekûnu
13
15
1
2
3
40 000
30 000
Fasıl yekûnu
14
171 000
21
Harcırah
Memurlar harcırahı
Müfettişler
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı
Mukannen masraflar
Mahkeme harçları
Kıymetli evrak bey'iyesi
Reddiyat
E c n e b i posta ve telgraf idarelerile vukubulan
bilûmum münasebetlerden mütevellid tediyat
ve Bern kalemine verilecek iştirak hissesi
ve saire
Sâi ücreti
10 000
345 000
Fasıl yekûnu
70 000
İkinci bab yekûnu
10 000
20 000
23 000
Vilâyat müteferrikası
5 000
80 000
4 500
2 000
Fasıl yekûnu
20 000
295 000
1
3 000
Merkez müteferrikası
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı
Vilâyat levazımı
Tenvir ve teshin
Kırtasiye
300 000
Telgraf ve telefon masrafları
Tesisat ve tamiratta kullanılacak amele yev­
miyeleri
2 Tesisat ve tamiratta kullanılacak makine, alât
ve edevat ve malzeme mubayaa ve tamirmasrafı
3- Telgraf ve telefon işletme masrafı
4 A n k a r a - İstanbul telefon hatlarının ıslah ve
takviyesi masarifatı umumiyesi
5 Mıntakaları haricinde çalıştırılacak hat bakı­
cıları yevmiye ve zarurî masrafları
1 000
Fasıl yekûnu
11
Nakliyat
Bendiye
Hurç, çanta ve çuval mubayaası bedeli ile
tamir masrafı
Havale, taahhüdlü ve kıymeti mukaddereli
mektub ve paket tazminatı
Seyyar primleri
4
3 000
Merkez levazımı
Tenvir
Teshin
Kırtasiye
10
P o s t a masrafları
1
2
3
Fasıl yekûnu
MUHASSASAT
Birinci bab
16
Merkez mefruşat ve demirbaşı
Mefruşat
Demirbaş
Lira
İKİNCİ KISIM
186 330
İkinci bab
9
1935
senesi için
kabul edilen
-a
-a
Lira
Vilâyat müstahdemleri ücreti
Daimî müsstahdemler
Muvakkat müstahdemler
8
20 NİSAN 1935
Gazete)
70 000
750
6 000
150 000
10 000
300
yapıştırılan
500
10 000
12 000
16 000
Fasıl yekûnu
38 000
Birinci bab yekûnu
1 077*300
Muvakkat masraflar
4 000
22
23
4 000
30 000
İkinci bab
11 000
100 000
37 000
1
2
Ecnebi memleketlerdeki kongre ve tetkiklere
gönderilecek memurlar harcırahı
İnşaat, tamirat ve tesisat
Ebniye tamirat ve tesisatı
U m u m Müdürlük binası inşaatı
33 000
150 000
Fasıl yekûnu
125 000
Fasıl yekûnu
183 000
Üçüncü bab yekûnu
366 750
İkinci bab yekûnu
183 001
B i r i n c i kısım yekûnu
4 290 874
İkinci kısım yekûnu
1 260 301
20 NİSAN 1935
1935
senesi için
kabul edilen
~0
S
Muhassasatm nev'i
ÜÇÜNCÜ
1935
senesi için
kabul edilen
-a
«
S
Lira
Muhassasatın nev'i
5
Telgraf ve telefon fabrikası masrafı
1
2
25
6
Amele yevmiyesi ve işletmesi
31 500
Demirbaş
10 000
7
41 500
8
2 000
10
Fasıl yekûnu
9
Mekteb ve kurs masrafları
1
2
3
4
Muallim ücreti
Mektebe celbolunacak memurlar yevmiyesi
İdare masrafları
Mektebde okuyacak
memur yamaklarının
yevmiyesi
MÜTEFERRİK
26
54 000
2
Fasıl yekûnu
27
Mütekaid, dul ve yetim maaşları ve tahsisatları
28
Geçen sene borçları
29
Eski seneler borçları
m
-a
5Î
1
3 000
1
6 000
2
9 000
3
130 000
4
„
1
2 000
3
1931
„
2
1 500
4
1930
„
3
JJW0
4
10 500
5
1
2
3
6
76 800
Ecnebi idarelerinin 1924 senesinden 1934 senesi
nihayetine kadar olan alacakları karşılığı
184 140
karşılığı
3
1
30 000
bütçelerinde
Lira
Posta, telgraf ve telefon hasılatı
Posta
Telgraf
Telefon
Telsiz telgraf ve telefon
İcar
Satılacak emval bedeli
Faiz
Ceza
Müteferrik
Fevkalâde
1 750 000
600 000
750 000
5 400 000
7
5
75 000
6 000
Fasıl yekûnu
Kadınlar birliği pulları hasılatı
UMUMÎ Y E K Û N
Ziraat Bankası ve Tayyare Cemiyeti ile Geyve
İcrasına ve Muş Defterdarlığına ödenecek pa­
ket havale bedelleri
10 433
Memuriyetin nev'i
1933 senesinde Kahireye gönderilen memurla­
rın henüz tediye edilmiyen harcırahları bakiyesi
108
Merkez
ooo
ooo
1 000
Şirketlerden alman
Teftiş mukabili
Mukavelenameleri mucibince alman Hükümet
hissesi
bulunmıyan
Telsiz Telefon Şirketinden 1931 senesinde mu­
bayaa edilip Şirketin vereceği para ile sayışı­
lan telsiz lâmbaları bedeli
2 300 000
1 000
Fasıl yekûnu
1934 senesinde tekaüdlükleri yapılmış olan me­
murlara verilecek tekaüd ikramiyeleri karşılığı
Seneleri
borçlar
1935
senesi için
tahmin edilen
Muhtelif hasılat
1
1932
33
6 132 800
Fasıl yekûnu
2
32
527 625
UMUMÎ Y E K Û N
S,
6 000
31
16 464
Dördüncü kısım yekûnu
Varidatın
-d
1933 senesi borçları karşılığı
2009 numaralı kanuna merbut mukavele mu­
cibince Estern Kumpanyasına verilecek 1934,
1935 taksitleri karşılığı
10
B — Cetveli
1
30
90
60 72 i
10 000
Fasıl yekûnu
15
100
maddesi muci­
itfa karşılığı
MASRAFLAR
Tedavi ve yol masrafı ile idarece tedavi ettiril­
mekte iken vefat edenlerin cenaze masrafı
Açık maaşı
2 264
bince Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek
KISIM
788 numaralı kanunun tatbiki masrafı
1
1715 numaralı kanunun 8 inci
34
5 000
Üçüncü kısım yekûnu
DÖRDÜNCÜ
Fasıl yekûnu
500
12 500
10
1 120
1930 senesinde tahakkuk eden kırtasiye bedeli
5 000
Fasıl yekûnu
Lira
1933 senesinde ecnebi memleketlere gönderilip
henüz mahsubu yapılmamış olan mektub ve
telgrafların ücretleri
1933 senesinde mubayaa olunan mefruşat bedeli
1933 senesinde tahakkuk eden memurin har­
cırahları
1932 senesinde tahakkuk eden beyiye ücreti
1932 senesinde tahakkuk eden mefruşat bedeli
1932 senesinde tahakkuk eden cevablı kupon
ve pul bedelleri
KISIM
MÜESSESAT
24
Sayıfa: 5069
(Resmî Gazete)
95 000
10 800
127 000
137 800
500 000
6 132 800
C — Cetveli
Tercüme
Mütercim
2 314
Aded Ücret
Heğeti
120
100
Memuriyetin
nev'i
Aded
1
5
1
Daktilograf
Başodacı
Odacı
1
26
3
60
50
40
40
30
muavini
Elektrikçi şefi
Elektrikçi
makinist
A n t e n ve hat memuru
Yağcı
Makinist muavini
Kaloriferci
Hademe
Telsiz telefon
Hüg makinisti
1
70
Makinist
4
45
Şoför makinist
1
110
Şoför
1
1
3
1
4
3
1
90
75
70
60
55
45
35
Sandıkçı
1
60
Motorcu
1
80
Motor kaptanı
1
5
75
50
Motor yağcısı
1
55
Gemici
4
35
Kayıkçı
2
45
Silici
2
25
Ustabaşı
1
60
K u t u tamircisi
1
35
Kaloriferci ve meremetçi
2
55
Motosikletli müvezzi
2
60
3
1
1
50
40
30
25
yy
1
1
1
2
2
135
135
115
100
90
2
70
2
1
2
1
1
1
5
60
95
90
80
90
80
70
6
8
1
1
60
40
35
50
1
1
6
70
60
30
„
n
»
»
G e c e bekçisi
»
»
o
5
Hamalbaşı
Hamal
2
32
30
20
17
yy
1
1
telli telefon
yamağı
yy
komiserleri
Komiser
istanbul
40
»
istasyonları
A t e l y e şefi
D i z e l başmakinisti
Başelektrikçi
Dizel makinisti
ry
7
4
Daktilograf
»
Telsiz telgraf
n
A d e d Ücret
nev'i
25
Vilâyat
n
Memuriyetin
Ücret
Odacılar
n
20 NİSAN 1935
(Resmî Gazete)
S a y ı f a : 5070
120
80
;
yy
yy
komiserleri
yy
Komiser
1
1
izmir
telli telefon
komiserleri
Komiser
1
1
Müteferrik
Tabib
Avukat
D a v a takib memura
Mütercim
R ö l ö v a j memuru
Daktilograf
150
120
120
80
81
39
Hademe
»
Saraç
Kapıcı
Kalorifer ateşçisi (Altı aylık)
n
n
»
»
»
yy
1
»
2
yy
müstahdemler
2
1
1
11
1
1
1
3
5
1
2
1
2
2
l
140
120
100
50
140
100
80
50
40
120
70
100
60
50
45
NAKİL
Nev'i
Aded
4
4
16
9
123
2
5
6
1
1
1
VASITALARI
Hizmet otomobili
Kamyon
Kamyonet
Motosiklet
Bisiklet
Kayık
Deniz motörü
Posta vagonu
Araba
Beygir
Merkeb
35
40
35
30
25
20
15
12
8
30
25
40
30
45
30
25
20 NİSAN
Sayıfa:
(Resmî Gazete)
1935
5071
Başvekâlete
Uluslar K u r u m u toplantısına başkanlık etmek üzere Genevreye gidecek olan Dışarı İşleri B a k a n ı D r .
Tevfik Rüştü A r a s m dönüşüne kadar, teklif buyrulduğu veçhile, İçeri İşleri Bakanının Vekâleti muva­
fıktır.
9/4/1935
Reisicumhur
K. ATATÜRK
Eczahaneler, ecza depoları ile ilim ve fen laboratuarlarının
ölçüler bakımından teftişi için talimat
( E L T )
I — Teftiş y o l u ve
zamanı
1 — Eczahaneler, ecza depoları ile ilim ve fen laboratuar­
ları, hastahane eczahane ve laboratuarları, kullandıkları ölçülerin
ölçüler kanun ve nizamnamesine göre muayene ve ayarlan
bakımından Ökonomi Bakanlığı Ölçüler ve A y a r Müfettişlerince
teftiş edilir. Buralardaki ölçüler Bakanlıktan ayrıca bir emir
verilmedikçe Belediye A y a r Memurluklarınca muayene ve ayar
edilemezler.
2 — Yukarıki maddede yazılı teftiş, Ölçüler ve A y a r Mü­
fettişlerinin mıntakalarını
teftişleri
sırasında v e y a Mıntaka
Başmüfettişliklerince gerekli görüldüğünde yapılır.
3 — 1 inci maddedeki yerler Ölçüler ve A y a r Müfettişliklerince Sıhhat Müfettişleri, Sıhhat Müdürleri v e y a Hükümet
Hekimlerile birlikte, bunlar bulunamaz ve muayenenin gecik­
tirilmesi mahzurlu görülürse tek başına teftiş edilir.
II
— M u a y e n e ve d a m g a l a m a yolları
4 - (Hassas) teraziler:
a ) 1 inci maddede yazılı yerlerdeki miligram ve santigram
terazilerile deneme ve analiz terazileri ölçüler bakımından
(hassas) sayılır.
b ) B u hassas teraziler bulundukları yerlerden çıkarılmadan
müfettişlerin yanlarında bulunduracakları normal hassas tartılar
ile muayene edilirler.
c) B u terazilerin ayar damgası, k o l u tutan direğin dibinde
anıklanacak kurşun v e y a kalay gibi yumuşak bir damla üzeri"ne vurulur. Üzerlerine d a m g a vurulması mahzurlu görülen te­
raziler için bu talimata ilişik örneğe göre ve sahibinin adın?
yazılı bir muayene belgesi de verilebilir.
5 — Bayağı teraziler ve tartı a l e t l e r i :
1 inci maddede yazılı yerlerde k i bayağı teraziler ve tartı
aletleri Ölçüler Nizamnamesinin 12 nci maddesine göre muaye­
ne edilerek damga ve damgalama talimatnamesine göre dam­
galanırlar. Bunların muayeneleri için Mıntaka Başmüfettişlikle­
rinin v e y a Belediye A y a r Dairelerinin elverişli normal tartıları
kullanılır.
6 — Tartılar:
a) 1 inci maddede yazılı yerlerdeki hassas terazilerden b i ­
rinin en az 1 m g ı duyacak kadar hassaslığı bulunursa ve
Nizamnameye göre yapılan muayenede doğruluk ve hassaslığı
anlaşılırsa bütün hassas tartılarla, terazinin çekerine göre,
çok 200 grama kadar olan bayağı tartıların muayeneleri
Mıntaka veya Belediyelerin normal tartılarile karşılaştırılarak
teraziler yardımile yapılabilir.
da
en
de
bu
b) B u yerlerdeki teraziler yukarıda yazılı olduğu gibi doğ­
ru ve hassas değilse v e y a çekerleri elverişli görülmezse, tartı­
ların muayene için Mıntaka Başmüfettişliklerine gönderilmesi
gerekleşir. Mıntaka merkezlerindeki bu gibi hassas ve bayağı
bütün tartıların muayeneleri Başmüfettişlik lâburatuarlarında
yapılır.
c) B u gibi tartıların muayenelerinde bütün tartıların az bir
zaman için olsa bile, hepsi birden alınmayıp parti parti mua­
yene yapılarak ve yedek tartılar bırakılarak kanunun sağlığile
alâkalı olan tartı işlerinin aksatılmaması gözetilir.
d) Mıntaka merkezleri dışındaki bayağı tartıların yıllık mua­
yeneleri Müfettişlerce Belediye A y a r Dairelerindeki normal tera­
ziler kullanılarak yapılabilir.
e) 200 gramdan başlıyarak 1 m g a kadar olan hassas tar­
tıların vurularak damgalanması yapılışlarına göre mahzurlu g ö ­
rülürse bunlar için bu talimata ilişik örneğine uygun bir mua­
yene belgesi de verilebilir.
Bunlardan başka olan tartıların damgalanmaları damga ve
damgalama talimatnamesine göre yapılır.
7 — Akıcılar ölçüleri:
Birinci
maddede yazılı
yerlerdeki akıcılar
ölçüleri ikiye
ayrılırlar:
A - İnce laboratuar
ölçüleri (şimiko - fizik ölçüler):
Balon joje, bölümlü bölümsüz
silindirler,
büretler
gibi
ince
pipetler, bölümlü bölümsüz
laboratuar
ölçülerinden
en az
birer tanesi ayarlı ve damgalı bulunmalıdır.
B - Bayağı emaylı, porselen v e y a camdan yapılmış akıcılar
ölçüleri ( ölçü k a p l a r ı ) :
Bayağı
akıcılar
ölçüleri
ve
ölçü kapları
nizamnamenin
özel hükümlerine göre muayene edilip ayarlanırlar.
8 — 7 inci maddede yazılı bütün ölçülerin yalnız ilk mua­
yeneleri yapılır. Bunların yıllık ve ansızın muayeneleri yoktur.
Sayıfa : 5072
20 NİSAN 1935
(Resmî Gazete)
Akhisar Tütüncüler Bankası Türk Anonim Şirketinin 3 i-12-1934 Bilançosu
AKTİF
PASİF
T. L . K .
Kasa:
Bankonot
Dahili muhabir Bankalar
H a r i c i muhabir Bankalar
Senedat
61.132,13
221.003,73
9,37
cüzdanı:
Vadesine üç ay kalan
Vadesine üç aydan fazla kalan
172.313,60
15.856
188.169,60
39.119,48
300
Emtaai Umumiye
Bir aydan b i r seneye kadar
1.000.000
55.692,81
1.702,45
79.058,24
25.373,85
8 230
1.000
T. L . K .
9.230
34.603,85
4,62
Tediye emirleri
39.419,48
1.897,20
Avanslar:
Esham-tahvilât mukabili avanslar
B o r s a d a kote olmıyanlar (Zinet altını)
Emtaa ve vesaik üzerine avanslar
Mahsul terkini mukabilinde ziraî avanslar
Sermaye:
İhtiyatlar kanunî ve nizamî ihtiyatlar
Muhabir bankalr
Mevduat
Tasarruf tediyatı:
Vadesiz
Vadeli
Bir seneden fazla
E s h a m ve t a h v i l â t c ü z d a n ı :
Borsada kote olanlar
Borsada kote olmıyanlar
T. L . K .
T. L . K .
3.595,47
40.608,01
71,578,40
115.781,88
76.605,31
98.909,42
175.513,73
4.558,79
99.659,93
80.129,03
21.443,60
174.967,83
37.514,52
Sair muhtelif alacaklılar
Tahsil edilmiş karşılıklar
Kabullerimiz (kefalet ve teminât mektubları)
Taleb olunmamış temettüler v e kuponlar
Nazım hesablar
Kâr
Borçlu hesabı cariler:
Kefalet mukabili kredi
Teminatlı
Kabullerimizden dolayı borçlular
Sair mütenevvi borçlular
İpotek mukabili avanslar (taksitle satılan
Fidanlık bedeli medyunları)
Henüz taleb edilmiyen sermaye
80.129,03
86.405,72
20.266,48
375.000
Menkuller:
Kasalar
Mefruşat
1.780
1.559,24
3.339,24
Gayri menkuller:
Banka binaları, depolar
Diğer gayri menkuller
16.475
29.825,25
Nazım hesablar
46.300,25
174.967,83
YEKUN
YEKÛN
1.589.335,67
Kâru zarar hesabı
MATLÛB
Z I M M E T
T. L. K.
T. L . K .
Masraflar:
Maaş ve ücretler
İdare masrafları
V e r g i ve harçlar
Sair masraflar
Hakkı huzur ve murakıb
Verilen faiz
Verilen kumüsyon
Muhteli zararlar
Amortismanlar
Safi kâr
16.788,51
1.353,10
1.090,17
Alınan faiz v z kumüsyon
Muhtelif kârlar
B a n k a hizmetleri mukabilinde alınan
kumüsyonlar
1.728,71
Geçen seneden müdevver kâr
1.185,60
İcarlar
ücret v e
1.431,36
115,28
495,56
168,80
37.514,52
YEKÛN
61.871,61
YEKUN
1263
20 NİSAN 1935
S a y ı f a : 5073
(Resmî Gazete)
Eskişehir Bankası 31 birincikânun 1934 bilançosu
AKTİF
PASİF
T. L .
T. L .
T. L .
Kasa :
500.000,00
Sermaye
Banknot
Ufaklık
Dahili muhabir bankalar
Senedler cüzdanı:
Vadesine üç ay kalanlar
E s h a m ve tahvilât cüzdanı:
B o r s a d a kote olanlar
Avanslar:
Sair mütenevvi teminat üzerine
Borçlu hesabı cariler:
Kefalet mukabilinde kredi
Teminat
Kabullerimizden dolayı borçlular
Sair muhtelif borçlular
İpotek mukabili avanslar
İştiraklar:
Sair iştiraklar - adî
Menkuller:
Makineler
Kasalar
Mefruşat
30.072,00
617,84
69.078,23
135.460,18
9.000,00
2.707,60
53.836,61
11.962,61
116.923,01
10.316,65
2.440,65
İhtiyat
akçesi:
14.940,00
Kanunî ve nizamî ihtiyatlar
Mevduat:
C a r i hesablar
20.233,97
Tasarruf mevduatı:
Vadesiz
V a d e l i (Bir aydan b i r seneye kadar)
Sair muhtelif alacaklılar
Taleb olunmamış temettü ve kuponlar
Kabullerimiz
Nazım hesablar
Kâr
14.712,16
13.037,97
29.266,61
711,93
116.923,01
8.667,72
21.316,55
25.426,82
400,00
1.550,00
2.350,00
4.300,00
Gayri menkuller:
B a n k a binası
Hissedarlar
Nazım hesablar
4.300,00
9.000,00
250.000,00
8.667,72
YEKÛN
YEKÛN
739.809,92
739.809,92
Kâr ve zarar tablosu
M AT LUB
Z İ M M E T
T. L .
T. L .
Masraflar:
Maaşat ve ücretler
İdare masrafları
V e r g i ve harçlar
Sair masraflar
V e r i l e n faiz
Amortismanlar
9.319,66
2.472,33
283,25
613,22
2.115,59
624,35
YEKÛN
Safi kâr
Alınan faiz ve kumüsyonlar
Muhtelif kârlar
B a n k a hizmetleri mukabilinde alınan
müsyonlar
İştiraklerden kâr
Geçen seneden müdevver kâr
29.262,60
1.239,74
ücret
ve k u ­
3.221,36
3.000,00
21,52
15.428,67
21.316,55
YEKÛN
YEKÛN
36.745,22
36.745,22
1251
İzmir Ticaret M a h k e m e s i n d e n :
Aydının Ortaklar İstasyonunda B a k k a l Hatib Oğlu Hilminin
Osmanlı Bankası Aydın Şubesine İzmirde müstedi F a h r i emri­
ne 3,000 lirayı natık ve Osmanlı Bankası İzmir Şubesine hita­
ben keşide eylediği 27/3/1935 günlemeç ve 53026/2191 sayılı
çek postada kaybolmuş olduğundan iptali o çekin emrine çe­
kildiğini iddia eden İzmirde Çukur H a n d a tüccardan A t a Oğlu
Fahri tarafından istida ile istenilmiş ve Mahkemece adı geçen
çek muhteviyatının ödenmemesi lüzumu Osmanlı Bankası İzmir
ve Aydın Şubelerine bildirilmiş olmasına binaen o çekin ilân
günlemecinden itibaren 45 kırkbeş gün içinde mahkemeye i b ­
razı ve ibraz edilmediği halde mahkemece iptaline karar veri­
leceği Ticaret Kanununun 638 inci maddesine tevfikan ilân
olunur.
1276/3-1
A n k a r a Şehri
İçme
Su |Komisyonundan:
A n k a r a y a 30 kilometre mesafede Elmadağ - Çankaya su
isale hattı üzerinde Kehlis ve Seki Pınarlar arasında 2612
metro uzunluğunda su borusu döşeme işi kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 7/5/1935 tarihine rastlıyan salı
günü A n k a r a d a İşhan 4 üncü katta İçme gSu K o m i s y o n u D a ­
iresinde yapılacaktır.
S a y ı t a : 5074
20 NİSAN 1935
(Resmî Gazete)
8011 lira 60 kuruş keşif bedelli olan boru döşeme işine
aid keşif evrakı, fennî ve eksiltme şartnameleri ve projeler
A n k a r a İçme S u K o m i s y o n u n d a n görülebilecektir. Teklif mektubları kanunun tarif ettiği şekilde olmak üzere ve 7/5/1935
tarihine rastlıyan salı günü saat on dörde kadar A n k a r a İşhan
4 üncü katta İçme S u K o m i s y o n u n a verilecektir. Eksiltmiye
girebilmek için 600 lira 87 kuruş muvakkat teminat ile b u g i b i
işleri yaptıklarına dair fennî vesikaları ve 2490 numaralı k a ­
nunda yazılı vesikaları k o m i s y o n a vereceklerdir. F a z l a malûmat
almak istiyenler A n k a r a d a İçme S u K o m i s y o n u F e n Heyetine
müracaat edebilirler.
1278/4-1
C . M . B. 1171 K s : ilânının devamı
Selanik Bankasının tevdiatı
İsim
Jakop A v r a m Baruh
Saul D . Faracı
Süleyman Zihni bin
Mustafa
İzak Belifanti
Slato G e o r g i
A g u z Haham ve M m .
Dul Koen
Grégoire Keristides
Athanas V a s i l i k i
Adres
Tevdi T.
Meblâğ
Raşid efendi H a n
14/2/1934
Babali C a d d e s i
„
Aksaray Horhor Sokak
„
N o . 79 İstanbul
Hasköy piripaşada
„
Dedeağaçtan
Dedeağaç Cemiyeti H a y
„
riyesi
Dedeağaç Cemiyeti H a y „
riyesi
Dedeağaç Cemiyeti H a y riyesi
Kırklareli
11,18
Mehmed A l i
J. Vrenchanoff
»
Hakkı b i n Z i y a
n
Th. Korscormandili
yy
Mile Ester Mier
Alliance İsarelite Unıver
(Talebe)
selle mektebinde Galatada
Jean Vletchos
Iskeçe
Helene V l a s t u
»
M m . D u l A t h . Foti
yy
Evangelos D i m u
yy
Mile H a r i k l i a K u y u m c u „
Oğlu
Pierre Rechelo
yy
Mile Rejin Faraci
>y
Mlle A g n e s G a r a v a n i Ignatz ve Ferıedman nez.
W . Labory
Mile A r m e n n i h i
A ğ a S o k a k Ne: 14 de
Kurafıan
Beyğlu
Mlle M a r i a Andrée Ayazpaşada Cefce Sok.
Meran A p a r t
Meçhul
Mlle Suzanne Bert
Mlle Estrée H a b i b
„
Bahir
t)
Mlle G e m a n G u r c i
»
Pierre Demetrescu
n
İsmail Rahmi
»
Luna Aver
»
Mlle A r s e n i k Minasyan „
(Müteveffa)
Helene de C h o c h
»
Merika R u s o
r>
S. M o l h o
»
1,02
2,08
3,84
13,35
73,87
1,90
3,39
4,91
»
3,30
yy
0,57
yy
65,19
1,51
„
n
0 51 '
1,02
n
0,32
yy
78,13
0,41
yy
0,90
yy
18,01
2,92
yy
0,73
1,26
1,79
0,87
M
1,45
J>
0,81
»
3,54
n
0,37
»
1,59
n
8,88
13,90
n
1,80
n
11,69
»
1,89
İsim
Adres
tevdi T.
14/2/1934
Christo Doligoff
İskeçe
Mile Katerin Filinde Kurtuluş T u l u m b a sokak
yy
Ne 13
Mme. L i n d a Judoff
Balat Hacı İsa sokak
n
Anatol Grumberg
Şişli O t o m o b i l taburu
yy
zabit namzedi
„
Mehmed N a z m i (mü- Beşiktaş V a l i d e Çeşme
tevaffa)
Ne 32
yy
Behor K o e n (Teneke- Hasköy Arabacılar mekteb
ci)
sokak
Serkis S. Penosyan Beyoğlu Kabriatan sokak
tr
Ns 13
Maks A l p e r n
Beyoğlu A u L i o n mağa­
yy
zasında
Pol Alpern
yy
Tophanede 328, G a l a t a
D. Parma
n
Esbak H a r b i y e Nazın
Hasan Ruhi
yy
General Rıza nezdinde
Mile Pauline Heiser A m e r i k a K o n s o l o s M u a ­
yy
vini O s c a r Heiser nez.
Dario K a r a s o (müte­ Galata M e . E . R. Salem
yy
nezdinde
veffa)
Beyoğlu Kabristan sokak
yy
Salamon A m r a m
Amram Han
Galat kürekciler 23 Ne J .
Naim Benzonana
yy
M . Benzonana nezdinde
Fabre de Lagrenge Galatada Osmanlı Tütün­
71
leri Rejisi
Meçhul
S. Aivadoğlu
yy
Hacı Oğlu A h m e d
yy
Hacı Mehmed H a s a n a ğ a „
Helvacı Oğlu Hüseyin
M m e . V v e . Thodorityy
za A g e n d i s
Dimitri Zivanatis
yy
M m e . Stanbul-Panayoti „
Moiz Ovadia
yy
Dimitri
podromos
yy
Boyacı
A n t o n T h . H . Papaço
»
Apostólos Teokaris
yy
Yasseryanlı
Kalin
yy
Oğlu Hüseyin
Teokaris A p o s t o l u
yy
yy
S. Tiano Benbasat
ve A . Tabah
Hacı Y o r g a n İvanoff
yy
Demetro K i r i a k o
yy
Stoyano Ketipoff
yy
Margaritodu Hristu
yy
Hristopulo Bailas
yy
H P . Francoğlu
yy
K i r i a k o Kiriakides
yy
Konstantin N i k o l a o u
yy
Bque Cíe. des depöts
yy
( Selanik)
S. T o r b a h ve Mahmud
„
Y . Bahar ve Maht.
S. G b u h i maht. ve
»
Şirk.
A . ch. K a m a
yy
S t é . de G e z . Beyrouth
M . S. ve H . Tayare
yy
yy
Meblâğ
54,10
1,72
34,54
0,29
53,63
34,37
0,50
9,11
9,18
3,14
6,19
4,85
1,84
0,58
100,20
10,17
0,70
99,60
77
14,20
yy
10,15
yy
94,90
yy
29,65
yy
30-
yy
yy
n
3,204,20
99,70
yy
299,75
y>
149,95
yy
289,60
yy
48,70
yy
70,40
yy
109,90
yy
11,90
yy
0,28
yy
1,20
„
2.40
yy
7,1,45
yy
0,04
yy
65,90
yy
28,80
yy
0,62
yy
yy
2,—
yy
3,15
yy
3,14
İsim
Eli. Levi
E. Shell
B. X i p a s
Adres
Meçhul
Defraeh
Y . Perez
E . R. E d d i
S. 1. A z z i
Berray Frères ve C .
Baux H a r n i m
A b u a f ve A . N a o n
S. H e l l o n ve C .
Cédéon Franses ve C .
N . P . Hamsi
Z a k y K l a t ve C .
H a n c a İtaliana d i Sconto
Daher ve C h a h i n o
A . K . Alameddin
Z. A b d Vahet
Simon D a y a
M . Zaharia
S. A . H a i l
B q u e de Grédit (Mar­
seille)
İ Mousabi
Nahle K a t i n i
Y o r d a n Arangeloviç
İsmail
Israël Benbassat ve
B. D a v i d
Virjini Altunyan
Stefa Bejerano
M . Pinhas
Selâhettin (Tamimi
L i s a n i o s m a n ı hesabına
Bulgarşka Bank Safia
Yeşua L . Rappo
R. Benssusan
Kafaf Receb
J. H . L e v i
J. B. Moiz
I. Beja
E . S. P a p p o
Antoniades
C. Hilmi
S. Farine
D . R a y tan
M m e . Bejerane
H . Sabri
Y . Révérend
Saab Derviş
Eddi Hansson
D . H . Chapotin
H . G . Safedi
H . Hayum
N . Abuşekra
C . Culescu
N . Ceranyan
B. Eskenazi
R. R a y m o n d
K . A . Bisso
D . Scanavi
J. Papadaki
S a y ı f a : 5075
(Resmi G a z e t e )
20 N t S A N 1935
Tevdi T
14/2/1934
W
„
„
„
„
Meblâğ
1,08
6,92
11
14.41
„
0,56
Tl
0,76
11
0,25
n
1,56
„
2,54
tt
4,30
İT
0,35
n
4,25
n
0,07
15,10
»
0,58
5,82
„
0,52
„
1,05
3,26
ıı
2,01
ıı
3,50
tt
2,81
ıı
„
4,30
„
„
»
15,68
it
64,79
it
47,55
it
145,40
11
124,62
tt
228,07
n
280,-
w
yy
0,46
11
7,46
11
12,40,86
11
44,08
11
71
2,09
yy
3,43
„
3,98
Tt
2,31
Tt
„
„
9,74
25,83
tt
13,29,30
tt
0,23
11
0,44
tt
„
0,46
10,-
Tl
tt
„
39,52
tt
11
„
5,31
Tt
5,22
Tl
0,39
ti
0,34
TT
TT
0,43
0,84
TT
0,08
TT
1,24
İt
4,55
11
0,53
İT
20,84
II
0,65
İsim
Adres
Tevdi T.
14/2/1934
Halif Şahs
Meçhul
Bque Française d ' E „
„
gypte
A l b i n i ve C .
„
»
A h m e d İbrahim
Istanbul T r a m v a y Şirketinin teslimatı
1090 N B : h Biletçi Ortaköy Muhacirler K a - 25/1/1934
Mardirosyan
rargâhında mukim
11
Ns: h Onnik Dolapdere
PapasköpProspik
rüsü Ne: 12
324 Ns: lı Biletçi İs- E d i r n e Kapısında Sarmail A h m e d
maşık C a d d e s i Nb: 58
15/8/1933
1372 N s : h Nevzat Meçhul
Etem
T ü r k i y e Z i r a a t B a n k a s ı n ı n tevdiatı
Şehir
Abdülkerim, Y o l müteahhidi
T e m m o Oğlu H a s a n , H i b r e
Köylü
Mardin
Mardin
O s m a n N u r i , Ayvalık Kaymakamı
Yukarı^Mişilli T e k i k Oğlu
Elaziz
Ahmed
R i z a ilişiklerine verilecek
Saracıklı Mustafa Oğlu A h m e d
M e h m e d Oğlu Hüseyin
Veli ağa
Urfa
A l i Hacı O . A l i ağa
Çine
İstanbul Kabataş Sultaniyesinde İstanbul
635 numaralı M e h m e d
U z u n A b a K a r y e l i Hacı H a s a n Elaziz
Oğlu Hacı V e l i
Palulu Y u s u f O . Mehmed
Güliceli Seyho O . ismail vesaire
Palulu Küçük ağa O . O s m a n
Alâettin Mustafa ve saire
Palulu Küçük T a h i r O . Reşad
Erzincanlı Keşiş Oğlu Ohanes
„
Palulu Mehme ve A h m e d ağalar
„
M e h m e d Sadık O . Necib ağa
Y e n i Köylü K a r a b e t ve H a z a r
A v l a v i l i Mustafa ağa O . M e h ­
med ağa
Palulu Mustafa a ğ a O . N e c i b A ğ a „
S a i d Oğlu Mürşid
„
Hacı- A h m e d Oğlu Abdür- „
rahman
Palulu S a i d Oğlu Mürşid
Mehmed
H a m i l Oğlu ibrahim
Taluklu H a s a n Oğlu İsmail
Palulu A z i z a ğ a Oğlu M e h m e d
ağa ve saire
Palulu Hacı Teberdar
Zeyveli Maksur Oğlu Hüseyin
Ağa
Sazik Oğlu İsrail
Palulu K a r a m a n y a n Bedros
Palulu Mimar Oğlu Hüseyin
Ağa
12,44
0,13
2,04
28,02
9,03
7,08
262 Ne: lı Biletçi Y e - Altın B a k k a l T u r n a S o gavyan Setrag
k a k Ne: 22
İsim ve A d r e s
Meblâğ
Tevdi T.
19/12/1934
32,52
2,72
3,31
Meblâğ
9,24
8,84
1,728,36
27/11/1934
1,02
1,94
0,50
0,95
4,11,76
1,23
6/9/1934
0,67
0,65
1,15
0,50
3,26
0,26
0,22
0,29
0,11
0,11
1,23
0,30
0,20
1,38
0,23
0,50
0,54
0,10
„
1,68
16/9/1933
„
„
„
1,88
0,78
0,36
0,35
1,05
(Resmî
S a y ı f a : 5076
Şehir
İsim ve A d r e s
Avlalı M e h m e d A ğ a Oğlu Meh­ Elaziz
med A ğ a
Palulu B o ğ o s Oğulları D i k r a n
ve saire
T k a k c i y a n Karabet A ğ a
Akçekent K a r i y e l i Mustafa
1 1 2 8 numaralı müstakriz Palulu
Mehmed tahsilatı
K a l e c i k Mahallesinden
Seyid K o n y a
Mehmed Oğlu Mehmed
K a r p u z Oğlu A b d i maiyetinde M u d a n y a
Hikmet
Süleyman Rıfat
Y e n i c a m i Mahallesinde Tabur
İmamı Tevfik Haremi Hatice
G a r b Cephesi Erkânı Harbiye
Reisi Saffet
Hacı H a m z a Mahallesinde Mütekaid İsmail
D i r i k Kazası Rüsumat İmamı
Mehmed
Burhanettin
Yuvaikebir Köyünden O s m a n
Oğlu Hasan A ğ a
Kerküklü A b d u l l a h
C a n b a z Oğlu H a l i d
r
Serdar
Çakır
Haşab
Komik
Karahasan
Zara
Tevdi T .
16/9/1934
İsim ve A d r e s
Meblağ
1,21
1,45
1,28
0,45
0,67
30/9/1934
9/9/1934
144.10
0,24
26/8/1934
14,98
14/8/1934
20,-
Ankara
18,80
İstanbul
25,-
Diyarıbekir
İstanbul
Aksaray
0,40
0,50
8/8/1934
Mardin
6,34
30,24
Trabzon
1,58
Osman
Hasım
İzzet
Rasim
Kâşif
0,99
1,37
0,99
1,75
0,99
0,99
Eyüb
„ Hamdi
Emir
„ Osman
A l e m d a r Oğlu O s m a n
Dülger Oğlu A l i
Nuncal Oğlu O s m a n
K a l f a Oğlu Mehmed
Mültezim Oğlu İsmail
„
Şükrü
„
„
2,02
0,99
0. 99
1,51
2,12
9,97
15,68
11,96
11,97
K a l f a Oğlu Mehmed
A l e m d a r Oğlu Sabri
Havuzlu K a k v e d e çalışan Çaycı
İlyas Ağadan Manastırlı Hediye
Eğri B o y d a n A h m e d Oğlu H a l i l A r a p s u n
Fırka 1 4 A l a y 5 Süvari Bölük 1 Ödemiş
Takım 3 de Hasan Oğlu O s m a n
H a s a n Tahsin
Ankara
F e v z i Sıtkı
L i s e Müdürü Namına A l i K e m a l Kastamonu
Abdülgani
Biga
Abdürrahman
Ömer Oğlu Receb
Mehmed
Hakkı
Sivrihisar
Mehmed Oğlu H a l i l Çavuş
H a s a n Onbaşı
İstanbul Misafiret K o .
Ahmed
İsmail Çavuş
1,49
9,97
7/8/1934
6/8/1934
20,-
3,70
1 0 -
4/8/1934
60,3,24
21/7/1934
19,48
18/7/1934
9,25
1,
-
1,—
0,50
27/6/1934
20 NİSAN 1935
Gazete)
9,18
29,23
6,23
7,74
4,23
2,23
Şehir
Sivrihisar
Ş. Hisarlı Mustafa
H a l i l Onbaşıdan Durmuş Oğlu
Mehmed
Ödemiş
Hacı Mustafa O . Mehmed
Karaburun
Kösedereden Kürt V e l i
„ Köyünde Kürt V e l i zev­
cesi Fatma ve Oğlu İsmail
Fatma ve İsmaif
Mordoğan Nahiyesi Müdürü Refik
Diyarıbekir
Sağır Mehmed Oğlu A l i
Simavdan Hacı A l i Oğlu A h m e d Simav
Kelemyenıceden Süleyman Paşa
H a m z a Beyden Cafer
Simavlı İhsan
Beyce Köyden H a l i l İbrahim
Galatada Perşembe Pazarı Ömer İstanbul
Zincirli H a n altında 1 8 Ms d a
İngiliz Tohum Mağazası Müdürü
Erkiryadis
Eskişehir
Nafia
Menemen Kazasına tâbi Balatcık köyünde Deveci A l i Oğlu
A h m e d nezdinde işçi Sivaslı
Menemen
M u s a Oğlu Ademüttin
Konya
Konyalı Saffet Zevcesi Şerife
İstanbul Fatihte Otlukcu Y o k u ­ S ö k e
şunda Şeyh M a h m u d Resmî
efendi mahallesinde Fahri B e y
sokağında 1 JVfs lı evde Şerife
Gazianteb D e p o Âlâyı 1 0 Bölük Tekirdağ
9 takım 1 de Ömer Oğlu A r i f
Hüseyin Oğlu A l i
Burhaniye
135 inci Alây 3 üncü Tabur Y o z g a d
muamelât memuru mütevaffa
Fuadın büyük Oğlu Talât
Siverekte Alây 1 4 , Tabur 1 B ö ­ Acıpayam
lük 1 de garbi Karaağaçlı Hasan
Sarıkamışda 9 uncu K o l o r d u Erzurum
mesaha müfrezesinde Muğlanın
O l a Nahiyesinden Samanlı Oğul­
larından Yusuf Oğlu A s k e r Hasan
İzmir İcra Dairesi
Muğla
K o n y a d a Z i y a vasıtasile Yüzbaşı
Salihli
Rifat Mahdumu Ruhi
K o n y a d a Zencirli H a n d a misafir
sabık
Polis
memurlarından
Burdurlu A h m e d
Diyarbekirde asker B a k i
Kütahya
İstanbulda Muğlanın Bozüyük
Muğla
Köyünden U l u c a Oğlu Mustafanın A l i
Fethiye Jandarma Bölük K u ­
mandanlığı
Tarsusta Muğlanın
Madanlar
Köyünden Yılancı Hasan Oğlu
Mustafa Çavuş
Erzurumda Muğlanın Dırğeme
Köyünden K a r a Mustafa Oğul­
larından Mehmed Oğlu A h m e d
Çavuş
Gebzede Muğlanın Bozarmut
Köyünden
Kastamonıli Oğlu
Ahmed
Tevdi T .
27/6/1934
Meblâğ
1,68
4,18
14/6/1934
12/6/1934
1 0 , 7,17
2,73
2,77
9,64
2/5/1934
27/5/1934
5 , 4,24
4,24
3,24
2,24
4,24
24/5/1934
1,10
21/5/1934
19,71
3/5/1934
67,82
18/4/1934
19,24
14/4/1934
4,50
9/4/1934
2 , -
2/4/1934
0,92
8 , -
9,00
1/4/1934
24/3/1934
1,90
10,-
10.-
24/3/1934
9,44
15/3/1934
9,87
10,20
5,92
3,95
9,87
20 NİSAN 1935
İsim ve A d r e s
K o n y a d a Muğlanın U l a N a h i ­
yesinden Çakır Oğlu M e h m e d
A l i Mahdumu Süleyman
A n t a l y a Meb'usu Yusuf Talât
tstanbulda Eyüb Sultan V e z i r
Tekkesinde N i h a d evinde Ayşe
Cevdet
İzmirde asker Kâmil Oğlu Ömer
Tibliste Cafer
Ayvacığın Köseler
Karyesin­
den Tabaklarlı A l i O s m a n
Tarsusta Nekahathanede birinci
bölükte B a y r a m Oğlu İsmail
Camiikebir
Mahallesinde H .
tsmasil Z. A h m e d Veresesi
N u r i ve Said
Bekir
Fettah Oğlu Hüseyin
Bayram A ğ a Zade Mehmed
Eeremidli Mevlûd
Lûtfi
A n k a r a d a İsmail
T r a b z o n d a Temel
Mihallıççıkta A h m e d
Hatice
„
Lütfü
Eskişehirde A h m e d N a c i
Kayseride Sabiha
D i v r i k t e Şevki
D i v r i k d e Ayşe
Fatma
G e n ç İbrahimden A z i z i y e
A s k e r Mehmed Oğlu Mustafa
Erkânı H a r b i y e Karargâh K u ­
mandanı Neşet Hedefi Fırka 14
Levazım Reisi Mestan
Şehir
Tevdi T.
Meblâğ
Muğla
15/3/1934
4,94
Antalya
Diyarıbekir
17/2/1934
49.50
»
13,-
Soma
İstanbul
Ezine
26/12/1933
4,5,16
Tarsus
28/1/1933
4,49
11/1/1933
4,34
16/1/1934
4,62
İstanbul
Van
5,-
»
17
n
3,08
t»
n
8,21
ıı
ti
2,43
rt
Samsun
Simav
Kütahya
98,25
3,10-
17
»
11
M
II
»
fl
it
ti
Kayseri
Divrik
Divrik
10,-
İt
3/1/1934
ti
6—
10,100,10.-
11
5,5,-
n
2,-
11
4,-
n
5 -
Uşakta S u Mühendislerinden Uşak
Halil
C i d e d e Fatma
Cide
S e y i d Oğlu A d e m ve Rahmi
Elâziz
Münir
Kastamonu
Çorumda Kırdı Oğlu Zevcesi Çorum
Şerife
Kırşehir Karyesinde D i n g i l Oğ­ Beypazarı
lu Mustafa
Mahmudlar Karyesinde Salih
71
Oğlu Mestan
Hırka Kariyesinde Emir Hüse­
11
yin Oğlu İbrahimden
Erzincanda A l a y 3/67 Bölük 5
efradından ve Yusufeli Kazası­
nın P a r k Köyünden Mustafa
A n k a r a Zabıt Namzedleri talim­
gahında 3 üncü Bölükte Manas­
tırlı Süleyman Sami
Küçük Köy Mültezimi Hüsnü
Mihalıççık Hastahanesinde Y e ­
niceli Mustafa Oğlu A h m e d
Bekir ve Çelik Oğlu Mustafa
Tekirdağında Fırka 14 K u m a n danlığı
S a y ı f a : 5077
(Resmî Gazete)
17
3,-
İt
61,95
5,-
tt
4,25,69
11
9/1/1934
İt
6.03
11
13,95
n
5,-
17
1,31
n
1,02
Yusufeli
Ankara
Elâziz
Mihalıççık
Artvin
Tekirdağ
5 -
71
'
8,-
71
3,01
n
4, 1
11
4,11
77
33,63
İsim ve A d r e s
Şehir
Tevdi T.
Meblâğ
Erkânı Harbiyei Umumiyede A n k a r a
Binbaşı Salihten Hüsnüye
Sıırdlı Oğulları
Van
Kötek Köyünden A b b a s Oğlu A f y o n
Bekir
Muharrem Oğlu İsmail
„
Hatib Oğlu Süleyman
„
Tekeli Oğlu A h m e d
„
Bekir
„
Helvacı İzzet
„
Zehra
„
Mehmed
„
Ha©» Hüseyin
„
9/1/1934
5,—
„
„
1,31
0,38
„
„
„
„
„
„
„
„
0,50
2,05
1,31
1,—
2,—
4,—
4,—
2,—
Ali
Bogos
Şerif Oğlu O s m a n
Afyon
„
Samsun
„
»
5/12/1933
2,2,66
5,-
Halil
T o k a d d a Safrat
A n t a l y a d a Kabile Zinet
İstanbulda Bahri
Elazizde Şeydi Çavuş
İstanbulda Mustafa
Kemahta Lütfü
A n k a r a d a Salih
„ İhsan
Güründe Umumbiye
Erzurumda A l i Sami
Elbistanda İshak
Akçedağda Süreyya
Karanhisarda A s k e r N a c i
Edremitte A s k e r Kütahyalı O s man
„
Tokad
Antalya
İstanbul
Elaziz
İstanbul
Kemah
Ankara
„
Gürün
Erzurum
Elbistan
Akçedağ
Karanhisar
Edremit
„
„
„
„
„
„
,,
„
»
»
„
„
„
„
„
1510,20,—
5—
15,—
1,—
5,—
5,10,—
10,—
5,20,50, 6,43
5,—
Beypazarında Mine
Balıkesirde A s k e r İbrahim
İstanbulda V a t a n Gazetesi
Sivasta A s k e r A h m e d Onbaşı
Y o z g a d d a A s k e r Mistik
„ Salih
„ İhsan
„ Mustafa
Bergama Kadılığı
Sarayköy Ahzı A s k e r Riyaseti
Yenişehirde E m i n A ğ a
Diyarıbekirde A s k e r A l i Kâmal
Hakimiyeti Milliye Gazetesi
Mülâzım A l i Rıza
Zeki
Hakimiyeti Milliye Gazetesi
Eskişehir 23 üncü fırka topçu
taburunda İsmail
Beypazarı
Balıkesir
İstanbnl
Sivas
Yozgad
„
„
„
Bergama
Sarayköy
Yenişehir
Diyarıbekir
Ankara
„
5,—
4,50
3,40
10,00
3,00
3,50
5,—
2,—
1,55
7,—
100,5,—
6,—
6,—
2,10
6,_
3,—
Alaşehirde A l a y 159 Tabur 2
Bölükte Mahmud
Sivas Koçhisarmda Çardaklı
Hüseyin
Giritli Hüseyin
Deli İsmail
Hacı Oğlu Süleyman
Salihlide A l a y 159, Tabur 2
Bölük 2 de Mehmed
Rumkalede Topçu Taburunda
Nalbant Onbaşısı Mehmed
Alaşehir
„
5,—
Sivas
„
11,76
Mardin
Akşehir
Konya
Salihli
„
„
„
„
5,—
8,—
3,3,-
„
5,—
Ankara
Eskişehir
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
B
S a y ı f a : 5078
(Resmî Gazete)
İsim ve A d r e s
Şehir
A n k a r a d a A l a y 47 Tabur 1 B ö ­ A n k a r a
lük 3 de Bölük E m i n i Sabri
Tirebolulu K a r a A l i Oğlu Hacı Çarşamba
Hasan
Tirebolulu K a r a A l i Oğlu Hacı
Hasan
Kütahya, Tavşanlıda Boyacı
Süleyman A i l e s i
Erzincanda Durmuş Oğlu A h m e d
İneboluda Jandarma Bölük
A v a n o s d a Mülâzım Said
Edirnede mütekaid Mehmed
Cemal
Erzurumda H a s a n Kalesinde
10 uncu İnşaat Taburund A s l a n
Oğlu İsmail
A k h i s a r d a K o l o r d u 20 Fırka 13
A l a y 69 Bölük 3 de Birinci
Mülâzım Naşit
İstanbul K o c a Mustafapaşada
Tabur kâtibi A h m e d Refikası
Hayriye
İstanbul Beşiktaş mıntakası k u ­
mandanlığı vasıtasile Eczacı
Yüzbaşı Mustafa Remzi
Z o r d a İstanbullu Polis A h m e d
Nasırada Yıldırım grubu hafif
makineli tüfenk sahra depo­
sunda Vanlı C e m i l
İstanbulda H a r b i y e Nezareti
emrinde Binbaşı Mustafa Lûtfi
İstanbulda H a r b i y e Nezareti
emrinde Binbaşı Mustafa Lûtfi
İstanbulde H a r b i y e Nezareti em
rinde Binbaşı Lûtfi
Sivasta C a m i i k e b i r Mahallesinde
Kolağası Oğlu A l i
A m a s y a d a Askerî Hastahanesinde Sertabib K a y m a k a m İsmet
D i n a r d a A s k e r İbrahim
Burdurda H . ' A l i
Bolvadinde H a l i l Onbaşıya
B i g a d a A s k e r Hüseyine
Tarsusta A s k e r İbrahim Oğlu
Hamdi
n
Kütahya
Erzincan
İnebolu
Avanos
Edirne
Erzurum
Akhisar
İstanbul
Tevdi T
5/12/1933
Mebl
10,-
„
»
„
25,50,—
6,—
0,80
„
5,10,-
„
10,-
66,50
13,-
38,-
Zor
10,6,-
Diyarbekir
35,50
İstanbul
10,9, -
oıvas
10,—
Amasya
21,38
Dinar
3,00
Burdur
1,50
Bolvadin
5, -
Biga
9,70
Tarsus
6, -
A s k e r Mehmed
Bandırmada N i y a z i
Kayseride Mülâzım Mehmad
Karahisarda A s k e r V e l i
Salih Çavuştan Hüseyin
Muşda
Asker
Eyüb
Oğlu
Mehmed
Elmalı
Bandırma
Kayseri
Karahisar
4, -
Muş
5, -
Kırklarelinde Hakkı
Gümüşhanede K a l a b a n Mahal­
lesinde Hacı Mutu Oğlu A b ­
dullah Hafız
K o n y a d a Bedriye
K o n y a d a Fırka 4 Riyaseti V a s .
A l a y 139 Tabur 3 H e s a b me­
muru V e k i l i O s m a n A v n i
Kırklareli
Gümüşhane
5,—
10, 50,3,6,-
Konya
Konya
5,-
20,66,18
20 NİSAN 1935
İsim ve A d r e s
Şehir
Tevdi T.
Meblâğ
Bandırma Misafirhanesinde H i z ­
met bölüğünde Geredeli Meh­
med Oğlu İbrahim
Erzurumda H a l i l Oğlu Hasan
Balıkesirde İbrahim Onbaşı
A n t a l y a d a Safiye namına O s ­
manlı B a n k a
Bandırma
Erzurum
Balıkesir
Antalya
15,-
Aydında Kermencik İstasyon
memuru Muavini İsmail
Aydında 36 ıncı sahra posta
beşinci
menzil ikinci
katar
265 inci deve Bölüğünde Mustafa
K o n y a d a 4 üncü depo alayında
Birinci Bölükte A s k e r Mustafa
Qğlu Hasan A l i
D i n a r Beşinci K o l o r d u Seyyar
Hastahanesinde Milaslı Mustafa
Erzurumda A l i Oğlu Mustafa
Balıkesir Birinci Tabur K u Edirnede Mehmed Z i y a
Bolayırda A s k e r Şükrü
Bartınlı A r i f Oğlu Reşid
Samsunda Nazif Onbaşı
A n k a r a Mensucat Fabrikası Mü­
dürü H a l i d
ızmirde O s m a n U s t a
K e b a n d a Süleyman Çavuş
Erzurumda Fırka 9 Alây 29 T . 1
Bölük 7 de A b b a s
Erzurumda P e r i Oğlu H a s a n
Sultaniye İcra Memurluğuna
Hatice
Aydın
50,55
Aydın
4—
Mehmed Oğlu A l i
Bursada Mülâzım M . Kâzım
Bayramıçta Kızılhisarli A h m e d
A m a s y a d a İlyas Pazarında M e h ­
med Oğlu A b d u l l a h
İnebolu Merkez Otelinde C a n bulata Kâzıma verilmek üzere
Nuseybinde Fırka 1 Bingazi Âlâ­
yı 24 üncü Tabur, bölükte A l i
Sökede A b d u l l a h
Pasinlerde Mustafa
E r z u m d a Hasım
A n t e b d e Hacı Kolağası Oğlu
Hasan
Milas
5/12/1933
5,—
10,5,-
Konya
Dinar
Erzurum
Balıkesir
Edirne
Bulayır
Bartın
Samsun
Ankara
50,-
İzmir
Keban
Erzurum
5, -
Sultaniye
Kemah
Bursa
Bayramiç
Amasya
İnebolu
4,-
V
2,10,-
V
4, -
5,10,-
13,86
50,5,20,04
5, 4,95
20,-
Nusaybin
8,-
Söke
Pasinler
Erzurum
Anteb
4,—
Çankırı Jandarma Kumandanlığı Çankırı
Sebililreşad Gazetesi
İstanbulda Burhaniyeli Mustafa İstanbul
Ezinede G e y i k l i
Nahiyesinde Ezine
Jandarma Hacı Heseyin Oğlu
Ali
İzmirde M e v k i i müstahkem K u ­ İzmir
mandanlığı
Niğde
Niğde Mutasarrıfı Tevfik
Sığırcık Nahiyesinde Muttalib Sığırcık
ağa
Diyarıbekir
Diyarıbekirde A h m e d
Bandırma
Bandırmada H . İbrahim
Edirne
Edirne A . G a l i b
Menteşe
Menteşede Hüseyin
Eskişehirde H a m a m O . Mehmed Eskişehir
5—
6, —
200,18,72
27,20
10,—
7, -
400,48,32
25,4,50
1,155,-
(Resmî
20 N l S A N 1935
İsim ve A d r e s
'
Şehir
Tevdi T.
Samsunda Hüseyin
Samsun
5/12/1933
Bandırmada A l i
Tire
„
H i m m e t O . Süleyman
„
„
Urgancı Şerif A h m e d
„
„
A l i Zevcesi Emine
„
„
Fatma Hanıma verilmek üzere A n k a r a
„
Seyfullah Çavuş
B o l u d a Şükriye
Bolu
„
Boluda Abdullah
„
„
A l i Şükrü Matbaasında İ. Hıfzı
„
K a y s e r i Mithad
Kayseri
„
Eskişehirde Nakit efradından Eskişehir
„
D e v r e k l i Halit
Sandıklıda Mehmed O . Mehmed Sandıklı
„
U r l a d a Durmuş O . Durmuş A l i U r l a
„
Mardinde G i r i t l i C e m a l Oğlu M a r d i n
3/1/1934
Hüseyin
Memur V e k i l i A l i Rıza
Orhaneli
„
C a m i i K e b i r d e Tenekeci Re- B o l u
„
cepten alınan İdarei Hususiye
depozitosu
İlyas Oğlu Şükrü Beyden alı„
„
nan İdarei Hususiye Depozitos
Düzceli Karabaş Mehmed
„
„
K a r a Mollanın A h m e d U s t a
„
„
H . Hüsnü
„
„
Haçin Redif Kumandanı Mülâ- K o z a n
„
zım Mehmet Kâmil
İdadi Müdürü Mehmet A l i
Bolu
„
Manisa Taburunun
A h m e d l i Manisa
„
Takım Kumandanı Mülâzım Ziya
Dellâl Mehmed Ağadan Niğdeli Niğde
„
Kemâla
Akşehirde A h m e d Oğlu O s - Akşehir
„
man Onbaşı
Merzifon Şifa Y u r d u n d a B o y a - Merzifon
„
lıcalı Satılmış
Müdafaai Milliye Emaneti
Bitlis
„
Manisada A l a y b e y Mahallesinde Manisa
„
Köprülü muhacirlerinde Ayşe
İçel sandığı memuru
İsmail İçel
„
Hakkı Evkaf idaresi
namına
tahsil edilen
Zihniden Evkaf idaresi namına
„
E y t a m idaresi
Ankara
„
Divrikte İsmail
Divrik
30/11/1933
Kastamonuda M . Faik
Kastamonu
„
Taşköprüde Hüseyin
Taşköprü
„
A n k a r a d a Nurettin
Ankara
„
Düzcede Süvari bölük Kumanı Düzce
„
Boluda A z m i
Bolu
„
Galatada sigorta hanında H a m - İsianbul
„
parsomdan Reşide havale
Mazkirtte İbrahim
Mazkirt
„
Çemişkezekte İbrahim
Çemişkezek
„
A r a p k i r d e Hacı
Arapkir
„
A s k e r Çakır A h m e d
„
„
Kemaliyede Hafize
Kemaliye
„
Tire Müdafaai Milliye Şubesi
A l e m d a r idaresinden
Tire Mydafaai Milliyesi
n
n
»
Tire
„
„
n
Meblâğ
3,50
3,—
4,—
3,—
3,—
5,—
10,—
10l , —
200,5,—
14,—
5,—
201,—
30,—
15,39
7,43
2,—
5,30
30,78
3017 82
7,5,—
5,—
7,40
5,_
10,—
60,—
6,—
7,_
1,50
3,—
7,_
135,65
6,—
5,—
200,—
10,—
20,—
ı,_
15,—
„
„
„
2,_
2,—
2,—
n
2,—
S a y ı f a : 5079
Gazete)
isim ve adres
A k k a d m d a n Hacı
İbrahim
Oğlu Mehmed
A s k e r Hafız H i l m i
Düzcede H a l i l A ğ a
Üsküdarda R a c i a
İstanbulda Y e n i c a m i civarında
Agah
İstanbul İcra Riyasetine
Huriye
İcra memurluğuna
İst. H a c e r
Istanbulda Tasviriefkâr Gazetesine
K a r t a l d a Mehmed Oğlu Mustafa
İstanbul A y v a n s a r a y d a Hazert
çayır karşısında Miralay A l i n i n
hanesinde N i g a r
İstanbulda D i k r a n y a n Hanında
Harputlu İshak
Tekirdağda Yusuf Validesi Şaibe
AnkaradaSebilürreşatGazetesine
Şehir
Ankara
„
Düzce
Üsküdr
İstanbul
„
„
„
„
„
İstanbul
„
„
Tekirdağ
Ankara
Tevdi T.
Meblâğ
30/11/1933
5,-
»
„
„
„
5,—
6,73
3,20,—
„
„
„
„
96,04
5,—
3,15
10,—
1,80
30/1/1934
„
1,—
20,—
„
28,—
„
„
15,—
2,75
2,75
1,—
A n k a r a d a K u v a i Havaiye Müfet„
„
tişliği Levazım Riyaseti
İstanbul Ziraat Nezareti
„
„
2,80
K e m a h d a M e n d a Oğlu İsmail
Kemah
„
100,—
İstanbul 13 üncü K o l o r d u N a k - İstanbul
„
5,—
liye Taburu 2 inci bölükde O s ­
man Çavuş
İstanbulda Galatada Çıngır Oğlu
„
„
2,—
Hanında 25 numarada Fransız
tab'asından Kumüsyoncu A r ­
man Muiz
İstanbul Karagöz Matbaası
„
„
1,30
İstanbulda N a z m i
„
„
19,—
Rifat A ğ a y a
„
3,—
Muğlada Mehmed Oğlu Salih
Muğla
5/12/1933
10 —
Akşehirde Muradaki Hüseyin
Akşehir
„
4,—
Zanak Oğlu Mustafa
„
„
4,—
A n k a r a d a İlyas
Ankara
„
2,50
Sivrihisarda İbrahim Oğlu Mehmet Sivrihisar
„
12,—
A n k a r a d a A l i Oğlu Mehmed Tevfik A n k a r a
„
6,—
Sandıklıda Hafız Hüseyin
Sandıklı
„
11,—
A n k a r a d a Kömürcü Oğlu Hacı A n k a r a
„
10,—
Mustafa
D i n a r d a Kuşadalı Mehmed
Dinar
„
6,—
Sivrihisarda Hasan Oğlu H a l i l Sivrihisar
„
6,—
ibrahim
K o n y a d a Hacı Mustafa
Konya
„
20,—
Denizlide Mehmedin H a l i l İb- Denizli
„
25,—
rahim
Denizlide O s m a n Oğlu Mustafa
„
„
6,—
Ali
Çinede Türkmen Oğlu Hüseyin Çine
„
7,—
A n k a r a d a A r a p A l i Oğlu Mehmed A n k a r a
„
6,—
Sandıklıda H a t i p M o l l a ibrahim Sandıklı
„
10,—
Akşehirde G e d i k Oğlan Oğlu Akşehir
„
5,—
Mustafa
Denizlide A h m e d Oğlu H a s a n Denizli
„
10,—
Balâda Hasan Oğlu A h m e t
Balâ
„
12,—
Akşehirde Mehmed Oğlu A h - Akşehir
„
İS;—
S a v ı f a : 5080
(Resmî G a z e t e )
İsim ve A d r e s
Bozkırda A b d u l l a h vasıtasile
Mehmed Oğlu A l i
Halepte Sükeli Hasan
A n t a l y a d a A h m e d Onbaşı
İzmir Bankası Kavası A h m e d
İzmirde Hasan Refik
Kırklarelinde
Hasan
Oğlu
Dinarda Mehmed
Eskişehirde
Karabekir
Oğlu
Hüseyin
Konyada
Mehmed
Şehir
Bozkır
Halep
Antalya
İzmir
İzmir
Kırklareli
Dinar
Eskişehir
Oğlu A b ­ K o n y a
dullah
Eskişehirde Onbaşı Hüseyin
Eskişehirde H a l i l Oğlu Mehmed
Mustafanın Hakkı
Kütahyada A b d u l l a h Oğlu A l i
Eskişehirde H a l i l Çavuş
Dinardan Ramazan
Dinarda Mehmed Onbaşı
D i n a r d a Bozdoğanlı A h m e d i n
Eskişehir
Tevdi T.
5/12/1933
77
77
77
20 —
10,—
2,58
77
5 -
77
10-
W
77
77
17
77
Kütahya
Eskişehir
Dinar
10-
11
77
77
77
77
77
77
11
77
İsim ve A d r e s
Meblâğ
3
4
8
6
n
D i n a r d a İbrahim Oğlu İbrahim
77
„
Tenekeci İbrahim
77
Ankara
A n k a r a d a Mustafa Oğlu A l i
A n k a r a d a Hidayet Oğlu A b ­
77
dullah
İstanbul
Aksarayda
Sofular İstanbul
Hüsrev Sokağında 32 N° da
77
10-
77
2,50
20 —
77
5 -
77
77
3 -
Manisada Kolağası Mehmed
İznikte B a k k a l E m i n
Elâziz Kadılığı
Diyarıbekirde Hüseyin
Erzurumda Fırka 9 Alây 17 M a ­
kineli Taburunda
Bölükemini
Cemalettin Oğlu H a l i l
Erzurum Merkez Kumandanlığı
İzmirde Salih V a h d i
Gerze E y t a m Sandığı
Manisada Kasabalı İbrahin
Ticarethanesinde R o d o s l u H a l i l
Ankarada Kaymakam Kadri
nezdinde Somali Şevket
İstanbulda Havale muhacirin
Memuru Mehmed Tevfik
tarafından verilen E m v a l i
Metruke
Kapakçadan dersimli A b d u l l a h
Divanı Muhasebat Mürakibi
Celâl
İpsalada Kadı Oğlu Hüseyin
Çattırdan A l i
K o n y a Müdafai H u k u k Cemiyeti
Çekirge
77
4 -
Alaşehir
Tt
16,14
Alaşehir
Bursa
Manisa
İznik
Elâziz
Diyarıbekir
Erzurum
Erzurum
İzmir
Gerze
Manisa
Ankara
İstanbul
Çanakkale
Ankara
İpsala
Jf
33,41
77
10-
4/12/1933
10-
77
77
77
77
77
77
71
23/11/1934
17
11
77
11
21/11/1933
11
Konya
11
5,20-
33 —
109,21
2 5 532,57
13,33
0,50
9,23
5 100,—
D e d e m Köyünden Şaban Dede
Oğlu Hüseyin
Asperastan Cemile
K u l c a k Oğlu H a l i l
Bayat Köyünden Hacı Hüseyin
Oğlu İsmail
Bayat Köyünden A l i Fidan Oğ­
lu Hüseyin
Hasan Tahsin
Sedat
M . Vefai
K o n y a d a İbrahim
Erzurumda Bitlis Mebusu Resul
Hacı Hüseyin
n
n
D i n d i n Oğlu Mehmed
İğtiras Pazar M . A l i
H a y t a Oğlu N u r i
Elgazi Kariyesinden İmam Oğlu
Ahmed
Tatlar Köyünden A y a n Oğlu
Ali
Orhangazinin O r e g i l Köyünden
Hasan Oğlu Mustafa
Orhangazi
Çemit Köyünden
Rüştü Oğlu Süleyman
Kangırlı Köyünden
Mahmud
Oğlu O s m a n
G ö k Köy Hakkı a ğ a
Y e n i c e K ö y M o l l a İbrahim Oğ­
lu A l i
Kangırlı Köy Muhacir Eyüp ağa
Çardakköy N a c i
Gördesli Kâzım
C i d e alâtı ziraiye komisyonu
Orhaniye Köyünden Y a k u p aga
4 55,64
I
21/11/1933
77
11
0,40
11
ÎT
77
19
77
21/11/1934
0,75
0,23
0,15
79
0,15
71
Kütahya
Zafranbolu
Konya
Erzurum
Ankara
n
ti
4 0 0,05
0,50
0,95
0,90
14,69
24,94
7,18
97
3 -
tt
T>
Tt
71
ti
71
»
ı 4 1513,64
3,08
tt
1,02
tt
tt
„
Burdur
İsparta
Meblâğ
2,27
0,30
0,57
0,25
0,25
0,50
0,75
0,50
0,40
77
D e m i r c i Oğlu Eyüp
Çullu Oğlu Hüseyin
Demirci Oğlu Mehmed
Hacı Salih Oğlu Feyzi
Hasan Hüseyin
Nurullah
Mustafa
Mustafa Oğlu Yusuf
Diyarbekir Mebusu K a d r i
Yüzbaşı A h m e d
Yaşmaka Köyünden Taktak
Oğlu Hakkı
Nafia
Çekirgede O z g e z l i Oğlu O s ­
man Dede
Alaşehir Fırka 33 A l a y 59 T a ­
bur 2 Bölük 4 de Mülâzim Sani Mehmed R e m z i
Alaşehirde Fırka 23 A l a y 59
Tabur 2 Bölük 4 de Salih
Bursada Fahri
„
„
„
„
„
İbrahim
Tevdi T.
11
„
-
Şehir
Kırkağaç İcra Riyaseti
Kırkağaç
Midyatta A l i Oğlu Tevfik
Midyat
Ethem Pehlivan
Bayburt
Kılgöz Köyünde İsa Oğlu Hasan
-
5 10105
5
4
8
20 NİSAN 1935
11
ti
II
ı 17,50
4,92
Bolu
n
17,13
Gemlik
11
2,05
II
1,03
11
2 -
ti
m
Amasya
„
Lapseki
11
tt
„
71
71
Mersin
Cide
Kozan
Orhan iye Köyünden Mustafa ağa K o z a n
Hasan
Osman
„
„
İsmail
„
Mehmed ve Hasan
„
Orhaniyeden Mehmed
Mecidiye Köyünden Natır Oğlu
Kara Ahmed
77
17
91
10/11/1935
77
İt
11
II
11
II
ı 10,36
3 0,73
82,37
13,36
4,75
3,85
6,14
3,90
2,51
2,50
7,05
3,90
Şehir
İsim ve A d r e s
Kümbet Köyünden A l i ağa
Kozan
Mecidiye
Kayünden
Yahya
Mehmed
A l i ağa
H a s a n Dede
„
Çürük İbrahim Oğlu
Mühendis A r m o k V o s t a n
J»
»
»
10/11/1935
Mehmed E m i n
„
0,29
4,17
1,05
„
1,02
„
„
1,02
15,39
„
0,38
Urgancı Köyünden A l i Oğlu Satı
Akdoğan Köyünden Değirmenci
Oğlu Bekir
9 5030,—
1,02
1,02
0,95
2,56
18/11/1934
0,95
2,60
0,75
0,75
„
„
2,05
0,50
1,02
1,61
3,25
105 0,85
5,13
Tire
Taşır? Oğlu
100,—
„
K u l a Kazasının Şilindi Nahiye- Demirci
sinden Battal Oğlu Dilâver
Kıran Köyünden
Abdullah
18/11/1934
Meblâğ
60,-
5,60
1,63
10,23,78
5 2,50
12,75
İstanbullu S a i d
B a k k a l Abdurrahman
Neşet
Bakkal Abddrrahman
Neşet
Bakkal Abdurrahmam
Belediye Kâtibi Z i y a
7,59
İtidal Gazetesi sahibi imtiyazı Eskişehir
Receb Sabri
Bekir namına Sami
„
Samur Oğlu Hüseyin
„
O s m a n M e h m e d namına H a s a n
„
Hasan Oğlu A l i
Y a k u b Oğlu İsa ve Mehmed
„
Zincirli K u y u Kariyesinden Receb „
Oğlu İbrahim
Beyköyünden Hacı C e m a l A ğ a
„
Zeybek Oğlu Musa ve H a l i l
Haşim Kerimesi Zeliha
„
A r a p v i r a n Karyesinden Çer­
keş İshak
Mösyö Tafe
Bilecik
Hacı Ömer A ğ a
Tevdi T.
6,01
Güze Oğlu Hüseyin V e l i Oğlu
A r a p v i r a n Karyesinden Çerkes İshak
Paşa Mahallesinden Hacı Seyid
A r a p v i r a n Karyesinden Çerkes İshak
O r t a Mahallesi Hacı İsmail
Berber Oğlu H a l i l
K u y u c u k Karyesinden M o l l a
Mustafa
K u y u c u k Karyesinden Fettah
Ömer O s m a n , M . A l i
T e l g r a f f m e m u n T A l i Rıza
Cihangir Oğlu Hasan
Çatalcaya tâbi Kabakça K ö - Çatalca
yünden Reşid A ğ a vereseleri
Şerif, Mustafa, A l i , Feyzi ve
İbrahim
Hasan ve rüfekası
Kırklareli
1,02
M e m o Pazarcık
Şibe V a h i d a r
Peşetli Köyünden Hasan Oğlu
Cuma
Çağlagan Ceridinden Mehmed
Savuran Köyünden G ö k Hasan
Oğlu A h m e d
Emiruşağı Köyünden
Hasan
Yağdini Sağirden Ulema A ğ a
Oğlu H o c a A r i f
C e r i d i Sağirden Mehmed Oğlu
Hasan
Müteahhid A l i Sinan K a l
Şehir
İsim ve A d r e s
Meblâğ
0,30
8,45
1,78
1585,80
24,10
36,44
»
„
Köyünden
Tevdi T.
Burdur
A . Fevzi
Kızkapanlı
S a y ı f a : 5081
(Resmî Gazete)
20 NİSAN 1935
Taşköprü
„
„
Esbak tapu memuru O s m a n N u r i K i l i s
30583,72
10,1,30
2,50
39,95
Keseli Oğlu A l i
Z i y a Çavuş
Kadınhan
„
Tarik
Müteahhidi K o n y a
40,57
3,11
13,61
10,26
16,46
5,59
14,97
5,53
5,1,50
1,39
5,66
4,35
2 15333,45
Avccı Mustafa
A n t a l y a - Kesiksel
C i v a n i ve Bekir
Müteahhid
Seydişehir Karabulak Köprüsü
Müteahhidi Derviş
287,85
„
1,97
Midillici Hasan
Bergama
Mehmet
Altın Ovanın Selimiye Mahal­
lesinden Şeyin A ğ a
Altın Ovanın Nahiyesi Beşik„
tepe Karyesinden M o l l a Mustafa
Merdivenli
Karyesinden
Ali „
Rıza namına Tahsil Memuru
Nazmi
Ayvalığın A r a p l a r K a r y e s i Muh­
tarı Hasan A ğ a
Bulutçeşme Köyünden
Akça
„
Oğlu A l i
Kuzaklı H a l i l A ğ a
10,50
20,—
10-
Ayvalık Altınova'Nahiyesinden
Çakmak
Köyünden
Molla
Ahmed
80,—
Midillici^Hilmi
Hakkı H . Hacı N u r i
29,50
70,-
K a s a b Damadı Mehmed
4 0 -
Altınova Nahiyesinden Müftü
Oğlu A h m e d ve A l i Fehmi ve
„
30,—
45,-
9 5 50,6 5 -
7 5 -
Alâiyeli Hüseyin
31,41
Salim Oğlu Hulusi
Manisalı Ömer F e v z i
„
Dıramah Mehmed
„
9 5 6,15
Şehir
İsim ve A d r e s
Dikilitaş Köyünden H a l i l Oğlu Bergama
Tevdi T.
18/11/1934
m
eblâğ
10,—
Hamit
Çarpanlı Köyünden Hafiz H a l i l
„
3 —
Furşu Mahallesinden Hacı Faik
„
5,13
Oğlu Hakkı
O r t a Cumaibalâ Köyünden İsa Tirebolu
Oğlu O s m a n
O r t a Cumaibalâ Köyünden M e h - „
med A l i
4/11/1933
0,79
0,09
0,17
K o s f o t l u Köyünden A l i B a ş
Oğlu Bilâl
K o s f o t l u Köyünden K a r a Dayı
Oğlu O s m a n
K a r a A h m e d l i Köyünden K a ­
ra A h m e d Oğlu Mustafa
Şaban
Düzce
Nuri
Kastamonu
T o s y a n m Müslim C e d i d Mahal­
lesinden H o r o z Oğlu Sadık
Bayındır
Kariyesinden
Koy
Çavuş Oğlu Hidayet
Bayındır Kariyesinden A h m e d
Çavuş
Mütevelli Oğlu İsmail
„
Göl Nahiyesinin K i n i k K a r y e ­
sinde Arpacı Mehmedin merhunatına P e y süren A k H a s a n
Oğlu A l i
Öyük Kariyesinden U z u n İbra„
him Oğlu Sadık
Tımra Kariyesinde Salih Ağa­
nın merhunatına pey sürmek
üzere Boşnak Oğlu İbrahim
Katlı A b a t K a r i y e l i Mehmed
Hacı Hüseyin Oğlu ve Cafer
„
Oğlu E m i n
Habeşli Köyünden Mustafanm
merhunatına pey sürmek üzere
K e r i m Oğlu A h m e d
Kırvaç Köyünden
Çil Oğlu
Kürt Mehmed .
Elmayakı
Kariyesinden Hacı
Mehmed Oğlu Seid ve Mehmed
Pehlivan Köyünden Giçi Meh­
med Oğlu Hacı E m i n
Yazıhisar Köyünden H a l i l
Mustafa
Gavındır
Kariyeli
Fatmanın
emvali için Jandarma A l i d e n
Saraycık Köyünden U z u n Mus­
tafa Oğlu M e h m e d
T o s y a Müteahhidi H o z o z Oğlu
Mehmed
T o s y a Müteahhidi H o z o z Oğlu
Mehmed
T o p a l Kızı Ayşe
Fatma
B o z g o c a K a r y e l i Sadık
Açuş K a r y e l i
İmam
Oğlu
Akmed
Balabanlı K a r y e l i Mısırlı Tahir
B o z K o ç a Karyesinden Münire
20 NÎSAN 1935
(Resmî Gazete)
S a y ı f a : 5082
0,50
0.70
0,45
34,26
5 1 -
ı0,76
4,15
2,09
0,86
0,81
6,16
1,54
1,15
„
1,10
2,20
2,05
2,05
1,40
„
İsim ve A d r e s
Şehir
Halaçh
Köyünden Mehmed Kastamonu
(Topal Oğlu)
Kadı Oğlu A b d u l l a h
„
Kelleci Oğlu Kâmil
,
Tekkeneşin Oğlu Mehmed
„
Kuyucuk Karyeli Mehmed
„
A ğ a Hüseyin Oğlu Tahir
„
Şehyalı Karyesinden Satı
„
Çoruk Oğlu Mustafa
„
H o c a Oğlu O s m a n ve Ruf akası
„
Çorum Oğlu Mustafa
„
Mehmed
„
G u l a m Oğlu Hasan
„
Urcular
Karyesinden Kureyş
„
Oğlu İzzet
B o z k o c a Karyesinden Y a h y a
„
Emirler Köyünden Hacı Salih
„
Oğln H a m d i
Yalayanlar Köyünden Aydınlı
„
Oğlu A h m e d ve Fatma
Hacı A l i Oğlu Hasan
Emirler Köyünden Salih Oğlu
Hamdi
Yalayanlar Köyünden Aydınlı
Oğlu H a l i l
Bozkoca
Karyesinden
Sofu
Oğlu A b d u l l a h
D a v a V e k i l i Hasan Basri
Mütevelli Karyesinden
Ömer
Oğlu Numan ve Ömer
Kırkbeş Oğlu Hafız A h m e d
İsmail Bey Mahallesinden A h ­
med
Ağı Köyünden Ağılılı Oğlu Şerif K e l k i t
İbrahim ve H a s a n Çavuş
Edirne
Ahmed
Celâl
Nuriye
Mülâzim Şükrü
Ahmed
Mustafa Oğlu Nazım
Galib
Yusuf
H a t i b Osman
Tokat
Hasan
Osman
Müteahhid
Osman
1,02
2,22
7,23
„
18/11/1934
«
2,—
1 5,
1 -
ı ı,-
Katırcı Oğlu A h m e d
Ordu
G e n ç A l i Oğlu Şakır
Meşayıh Köyünden Şerif Oğlu
Durmuş
U z u n İsa Köyünden K a r a H a ­
san Oğlu Şakir bin Mehmed
Bulut Köyünden Hacı O . M a h mud bin Abdullah
Tevdi T.
meblâğ
18/11/1934
2,—
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
2,50
0,50
1,50
1,—
0,50
2,50
1,—
3,—
1,—
2,—
1,—
J
3,—
„
„
7,—
2,—
„
8,—
ı -
1 102,50
2 2,20
2,30
1,02
0,50
6,58
4 5 5 5 5 5 5 5 2 0 1,02
5,10
3,07
10,26
13,81
16,95
4,17
3,18
9,90
7,26
2,85
1,02
1,60
0,95
0,57
20 Nisan 1935
RESMİ GAZETE
Sayı : 2982
İÇİNDEKİLER
Kanun
2692 Posta, Telgraf ve Telefon Umumi Müdürlüğü 1935 Mail Senesi Bütçe
Kanunu
Sayfa
1
Başvekaletten
Dışarı İşleri Bakanı Dr.Tevfik Rüştü Aras’ın Yerine İçeri İşleri Bakanı Vekaleti Muvafıktır
5
Talimat
Eczahaneler, Ecza Depolar ile İlim ve Fen Laboratuarlarının Ölçüler Bakımından
Teftişi İçin Talimat
5
Download

CUMARTESİ - Resmi Gazete