T
P
esmî Gazete
Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel
idare ve yazı
Başvekâlet
işleri
Müdevvenat
müracaat
için
21 M A Y I S
Müdürlüğüne
1336
1930
SAYI:
ÇARŞAMBA
olunur.
1499
J
K A N U N L A R
Yeniden kaza teşkiline ve 1452 numaralı kanuna
merbut (2) numaralı cetvelin tadiline dair kanun
<u
o
<ü
s-
N e v ' i memuriyet
Q
Kanun Nç>; 1612
Kabul
tarihi:
151511930
Madde 1 — İsimleri merbut (A) cetvelinde yazılı altı kaza
teşkil olunmuştur.
Madde 2 — Birinci maddede yazılı kazalarla yeniden teşkil
olunacak seksen tam teşekküllü nahiyelerde istihdam edilecek olan
ve merbut (B) cetvelinde derece, adet ve maaş miktarları göste­
rilen memurlara ait teşkilât kadrosu 1452 numaralı kanunun
ikinci maddesine merbut (2) numaralı cetvele ilâve olunmuştur.
Madde 3 — 1452 numaralı kanunun ikinci maddesine merbut
(2) numaralı cetvelde Dahiliye Vekâleti vilâyat memurlarından
birinci derecedeki memurların adedi dörde çıkarılmış ve beşinci
derecedekilerin adedi yirmi ikiye indirilmiştir.
Madde 4 — B u Kanun 1 eylül 1930 tarihinden muteberdir.
Madde 5 — B u Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri
H e y e t i memurdur.
(A) Cetveli
Vilâyeti
İstanbul
Bursa
Kazası
Fatih
Eminönü
i Kadıköy
Beşiktaş
Sarıyer
İznik
(B) Cetveli
İM
û
N e v ' i memuriyet
Adet
Maaş
2
4
6
7
6
80
35
30
22
20
17,5
10
Maliye Vekâleti
10
11
13
14
15
19
Kaza malmüdürü
»
»
Kâtip
Sandık emini
Kaza varidat kâtibi
Nahiye vergi kâtibi
Maaş
80
10
6
6
6
80
80
80
55
17,5
Tapu \e Kadastro
19
Nevahi tapu memurları
Dahiliye Vekâleti
7
15
19
12
19
19
Birinci
Birinci
»
Birinci
Nahiye
»
sınıf kaymakam
sınıf kazalar tahrirat kâtibi
refiki
»
»
»
sınıf nahiye müdürü
tahrirat kâtibi
nüfus memuru
10
25
10
10
Büyük Millet Meclisi Azasının tahsisat ve harcırahları
hakkında kanun
Kanun
D
O
Adet
No : 1613
Kabul
tarihi:
15/5/1930
Madde 1 — Büyek Millet Meclisi Azasının senelik tahsisatı
( 6 000) liradır.
Bu tahsisat her ay başında beşer yüz lira olarak verilir.
İçtima senesi esnasında intihap edilenlerin tahsisatı Meclise ilti­
hak ettikleri aydan itibaren ve meb'usluktan ayrılanların muhassasatı ayrıldıkları ay nihayetine kadar hesap edilir.
Vefat eden meb'uslann kanunî mirasçılarına senelik tahsisa­
tın yarısı tazminat olarak verilir.
Madde 2 — 1452 numaralı kanunun üçüncü maddesinin ai­
dat ve vergilere müteallik hükümleri bu tahsisata da şamildir.
Madde 3 — İntihap dairelerine gidip gelen Büyük Millet
Meclisi Azasına her içtima senesi ve merkeze getirdikleri ailele­
rine de her intihap devresi için azimet ve avdet harcırahı verilir.
Harcırah ve tekaüt hesaplarında (125) lira esastır.
Madde 4 — Nisabı müzakere kanununun altıncı ve sekizin­
ci maddelerini muaddil 23 şubat 1340 tarih ve 421 numaralı ka­
nunla buna müzeyyel 13 nisan 1927 tarih ve 1006 numaralı
kanun ve yedinci maddeyi muaddil 16 teşrinievvel 1338 tarih ve
272 numaralı kanunlar mülgadır.
Madde 5 — B u Kanun 1 haziran 1930 tarihinden muteberdir.
Madde 6 — B u Kanunun hükümleri Büyük Millet Meclisi
tarafından icra olunur.
Hariciye Vekâleti kadro cetvelinin tadiline
dair kanun
Kanun Nl:
Cetvel
tu
o
<u
•4-1
Memuriyetin nev'i
CD
Büyük Elçi
ikinci sınıf Elçi
»
» Şehbender
Resen Şehbender vekili
Maiyet Şehbender vekili
ve Kançılar
1
3
9
10
12
Madde 3 — ikinci madde mucibince
vergi ve tevkifata tâbi değildir.
verilecek yemeklikler
Madde 4 — Gümrük tatbikat kursunun bulunduğu maha^e
diğer vilâyetlerden celbedilen gümrük memurlarına muvasaletlerinin ertesi gününden tahsillerinin hitamına kadar kursa devam
ettikleri müddetçe (150) kuruş gündelik verilir. H e r ne suretle
olursa olsun kursta geçirilmemiş günler için yevmiye verilmez.
Madde 5 — B u Kanun 1 haziran 1930 tarihinden muteberdir.
Madde 6 — B u Kanunun hükümlerini icraya Malîye V e k i l i
memurdur.
Kabul tarihi: 151511930.
1614
Madde 1 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadü­
lüne dair 1452 numaralı kanuna müzeyyel 1498 numaralı
kanuna merbut cetvelden aşağıda yazılı memuriyetler çıkarıl­
mıştır.
Madde 2 — B u Kanun 1 haziran 1930 tarihinden muteberdir.
Madde 3 — B u Kanunun hükmünü icraya Maliye ve Hari­
ciye Vekilleri memurdur.
Q
21 M A Y I S 1930
( Resmî Gazete )
S a y ı f a : 8936
to«
Kanun N^: 1616
Kabul tarihi: 15/5/1930
Madde 1 — 1929 - 1930 ders senesinden itibaren Nafıa Fen
Mekteplerinden mezun olup memuriyete tayin edileceklere alî
mektep mezunlarına verilecek avans hakkındaki 1437 numaralı
kanunun hükümleri dairesinde yüzer lira avans verilir.
Temsil
tahsisatı
Madde 2 — B u Kanun 1 haziran 1930 tarihinden muteberdir.
Madde 3 — B u Kanunun hükmünü icraya Maliye ve Nafıa
Vekilleri memurdur.
Yol mükelleflerinden alınacak maarif vergisi
hakkında kanun
-a
<
n)
1
1
1
4
150
100
40
35
55
40
5
5
1
25
5
Gümrük memurlarından bazılarına verilecek yem
bedeli ve yemeklik hakkında kanun
Kanun No .- 1615
Nafıa fen mektebinden çıkacak efendilere avans
verilmesine dair kanun
Kabul tarihi : 15/5/1930
Madde 1 — Gümrük süvari mıntaka ve muhafaza memurla­
rına, vazifeleri icabı tedarikine mecbur bulundukları hayvanları
için, ayda maktu olarak (18) lira yem bedeli verilir.
Mezun bulunanlara mezuniyetlerinin üç aydan fazlası için ve
hayvanını elden çıkaranlara yenisini tedarik edinceye kadar yem
bedeli verilmez.
Madde 2 — Gümrük deniz muhafaza vasıtalarının mıntaka
merkezleri haricinde vaki olacak seferleri esnasında zabitan ve
mürettebata hareket tarihinden itibaren her gün için aşağıda
yazılan miktarlarda yemeklik verilir.
A - Mıntaka ve muhafaza memurlarile kaptan, süvari, maki­
nist, çarkçı, topçu zabiti ve elektirik memurlarına (60) kuruş;
B - Lostromo, ateşçi, yağcı, kamarot, kömürcü ve tayfaya
(30) kuruş;
Gemisi seferde olduğu halde kendisi mezun ve tebdilhavada
bulunanlara yemeklik verilmez.
Kanun A L ° 1618
Kabul tarihi: 15/511930
Madde 1 — Bütçelerinde maarife tahsis olunmuş varidatı
maarif hizmetlerine kâfi gelmeyen vilâyetlerin meclisi umumileri
bu masraflara karşılık olmak üzere şose ve köprüler kanunu mu­
cibince yol parası ile mükellef olanlardan üçyüz kuruş vergi tarh
ve cibayetine mezundurlar.
Madde 2 — Mükellefiyetlerini şose ve köprüler kanunu mu­
cibince bedenen ifa edenler maarif inşaatında ve maarif inşaatı
olmayan yerlerde idarei hususiye inşaatında azamî dört gün müd­
detle çalıştırılabilirler.
İdarei hususiye inşaatında çalıştırıldıkları takdirde meclisi
umumiler veya encümenler'ce tayin olunacak yevmiye bedelleri
maarif hesabına irat kaydolunur.
Madde 3 — İkinci maddede zikredilen mükelleflerin ait
olduğu vekâletlerle takarrür edecek şartlar dahilinde şose ve
köprüler veya diğer Devlet işlerinde istihdamları caizdir.
Bu takdirde yevmiye bedelleri maarif hesabına irat kay­
dolunur.
Madde 4 — B u vergi yol parası ile birlikte ve ayni şeraitle
tahsil olunur.
Madde 5 — B u Kanun hükmü 1931 maliye senesi nihayeti­
ne kadar cari olmak üzere neşri tarihinden muteberdir.
Madde 5 — B u Kanunun hükümlerini icraya Dahiliye, Maliye
ve Maarif Vekilleri memurdur.
TASHİH
6 mayıs 1930 tarih ve 1489 numaralı Resmî Gazetede münte­
şir 1593 numaralı Umumî Hıfzıssıhha Kanununda mevcut tertip
hataları berveçhizir tashih olunur.
Mad.
Satır
77
103
109
8
6
121
Yanlış
Doğru
Babasına olmazsa
nakil vasıtalarının
Müesseselere
Babasına ve olmazsa
Müesseselerde
Müesseselerle
nakil ve vasıtalarının
Müesseslere
Mad.
Satır
200
228
252
261
267
269
304
3ü6
7
8
3
7
3
8
4
5
Yanlış
Çıkarılmayacağı
Başka her i k i
Olduğu
Memnudur
Vekâletince
Yapılmayacağına
Talimatnamenin
1336
Doğru
Çıkarılamayacağı
Başka da her i k i
Olmadığı
Menolunur
Vekâletlerince
Yapmayacağına
Talimatname
1330
21 Mayıs 1930
Sayı:1499
RESMİ GAZETE
İÇİNDEKİLER
Kanunlar
Sayfa
1612 Yeniden Kaza Teşkiline ve 1452 Numaralı Kanuna
Merbut (2) Numaralı Cetvelin Tadiline Dair Kanun
1
1613 Büyük Millet Meclisi Azasının Tahsisat ve
Harcırahları Hakkında Kanun
1
1614 Hariciye Vekâleti Kadro Cetvelinin Tadiline
Dair Kanun
2
1615 Gümrük Memurlarından Bazılarına Verilecek Yem
Bedeli ve Yemeklik Hakkında Kanun
2
1616 Nafıa Fen Mektebinden Çıkacak Efendilere Avans
Verilmesine Dair Kanun
2
1618 Yol Mükelleflerinden Alınacak Maarif Vergisi
Hakkında Kanun
2
Tashih
1593 Numaralı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu ile İlgili Tashih
2
Download

KANUNLAR - Resmi Gazete