MERKEZİ SINAV SORUSU
OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU
TÜRKÇE
TÜRKÇE
1. Yaz güneşinin altında, derileri pırıl pırıl yanan kahverengi
1.
atların çektiği renk renk yarış arabalarının hızla meydanı
döndükleri canlandı gözlerimin önünde. Arabaları çeken
atlar kadar gergin, ter içinde kalmış sürücülerin haykırışları yankılandı kulaklarımda.
Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Örneklemelerden yararlanılmıştır.
B) Devrik cümlelere yer verilmiştir.
C) İkilemelere başvurulmuştur.
D) Olay, birinci kişi ağzından anlatılmıştır.
Bursa’ya bisiklet festivali için geldiğimizde kamp alanı için Bursa Botanik Parkı uygun görülmüştü. 3
gün 2 gece bu parkta konakladık.
Bu sayede parkı doya doya gezme
fırsatı bulabildik. İlk gün çadırımı
kurduktan sonra, kahvaltının hemen ardından parkın içine keşif için daldım. Park 1998 yılında hizmete açılmış.
400 dönümlük büyük bir arazi üzerinde, Bursa Hayvanat
Bahçesi bitişiğinde bulunuyor. Bisikletle park içerisinde
tur atarken kayboldum. Parkın hiçbir bölgesi birbirine
benzemiyor, çok sayıda farklı tema bahçesi bulunuyor.
Japon bahçesi, İngiliz bahçesi, Fransız bahçesi, gül bahçesi, açelya-orman gülü bahçesi, kokulu bitkiler bahçesi,
renk bahçeleri, kaya bahçesi, şekilli bitkiler bahçesi…
Resmi internet sitesinde 150 türde 8.000 ağaç, 76 türde
100.000 çalı, 20 türde 50.000 yer örtücü, 27 türde 6.000
gül bulunduğu belirtiliyor. Aileniz ile harika bir gün geçirmek, koşu veya yürüyüş yapmak için bu park harika bir
seçim olacaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu metnin dil ve anlatım özelliklerinden biri değildir?
A) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.
B) Bilgi vermek için yazılmıştır.
C) Yazarın gözlemlerine yer verilmiştir.
D) Deyim kullanılmıştır.
1
MERKEZİ SINAV SORUSU
OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU
TÜRKÇE
TÜRKÇE
2. Köşe yazarı, suya sabuna dokunmayan bir yazı kaleme
2. “Beni karşısında görünce taş kesildi .” cümlesinde altı çi-
zili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
aldı.
Altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
A) Annesinin geldiğini görünce ne yapacağını bilemedi.
B) Davranışları hepimizi çok üzmüştü.
C) Güneşin batmasıyla ortalık iyice sakinleşti.
D) Parkın açılışı, mahalledeki herkesi sevindirmişti.
A) Sorularıma inandırıcı olmayan cevaplar verdi.
B) Konuşmasında kimseyi eleştirmemiş, ortaya konuşmuştu.
C) Arkadaşları tarafından çok sevilen, sözü dinlenen biriydi.
D) Derenin kenarında oturup elini, yüzünü yıkadı.
2
MERKEZİ SINAV SORUSU
OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU
MATEMATIK
MATEMATIK
1. Aşağıdakilerden hangisinde, y eksenine göre yansıma
1. Aşağıdaki şekillerden hangisinin x eksenine göre yansı-
vardır?
A)
B)
C)
D)
ması doğru çizilmemiştir?
3
A)
B)
C)
D)
MERKEZİ SINAV SORUSU
OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU
MATEMATIK
MATEMATIK
2. 44 sayısının yarısı aşağıdakilerden hangisidir?
2
A) 2 2
B) 4 3
C) 4 D) 2
2. 48 sayısının yarısı aşağıdakilerden hangisidir?
7
8
A) 2 4
5
B) 4 15
C) 2 16
D) 2
MERKEZİ SINAV SORUSU
OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU
FEN VE TEKNOLOJİ
FEN VE TEKNOLOJİ
1. Şekilde hayvan hücresinde mitoz bölünmenin bir evresi
1.
gösterilmiştir:
2n = 4 kromozomlu bir hücrenin
mitoz bölünmesinin bir evresi tahtada gördüğünüz gibidir.
Bu evreden sonraki evre aşağıdakilerden hangisidir?
A)
C)
B)
Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi bu evreden sonra gerçekleşir?
A) Sitoplazmanın yavru hücrelere paylaştırılması
B) Kromozomların orta eksende dizilmesi
C) Kalıtım materyalinin kendini eşlemesi
D) Kromozomların hücrede belirginleşmesi
D)
5
MERKEZİ SINAV SORUSU
OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU
FEN VE TEKNOLOJİ
FEN VE TEKNOLOJİ
2. Şekilde verilen DNA modelinin 2. zinciri, 1. zincire karşılık
2.
gelecek şekilde nükleotitlerle tamamlanırsa, bu nükleotitlerdeki organik baz dizisi aşağıdakilerden hangisi gibi
olmalıdır?
A) G
C
T
T
B) C
G
A
A
C) C G
T
T Yukarıdaki DNA modelinde verilen nükleotidlerin karşısına
sırasıyla hangi nükleotidler gelmelidir?
A) G – G – T – A – C – G – A – A – C – A
B) T – T – G – C – A – T – C – C – G – G
C) C – G – A – A – T – C – T – T – C – T
D) C – C – A – T – G – C – T – T – G – T
D) G
C
A
A
6
MERKEZİ SINAV SORUSU
OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU
INKILAP TARIHI VE ATATÜRKÇÜLÜK
INKILAP TARIHI VE ATATÜRKÇÜLÜK
1. Mustafa Kemal, Harp Akademisini bitirdikten sonra kur-
1.
may yüzbaşı olarak Şam’a atandı. 1909’da. Meşrutiyet
e karşı çıkan 31 Mart Ayaklanması’nı bastıran Hareket
Ordusu’nun kurmay başkanlığını yaptı. Trablusgarp’ta
italyanlara karsı Derne ve Tobruk’ta başarılı mücadeleler
verdi. Bu başarısından sonra binbaşı rütbesine terfi etti.
I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesl’nde Arıburnu,
Conkbayırı ve Anafartalar’da büyük başarılar elde etti.
Yukarıda Mustafa Kemal in askeri oz geçmişi ile ilgili bir
bölüm okudunuz.
Buna göre. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Aldığı görevlerde başanlı olduğuna
B) Farklı yerlerde askerî görevler yaptığına
C) Rütbelerini başarıları sonucunda aldığına
D) Trablusgarp’a, OsmanlI’nın bilgisi dışında gittiğine
Ben Trablusgarp cephesinde görev
yaparken, yerel halktan oluşan gönüllü
kuvvetleri kumanda ettim. Ne yazık ki bu
birlikler askeri yetenekleri az, silah ve
cephane açısından da yetersizdiler. Ama
bütün bu olumsuzluklara rağmen işgalci
güçlerin Trablusgarp’ın içlerine ilerlemesini engelledik.
Mustafa Kemal’in Trablusgarp’da gösterdiği başarıları
onun aşağıda verilen hangi askeri yeteneği ile ilişkilendirilebilir?
A) Askerlerini kolay feda etmemesiyle
B) Düşman kuvvetlerinin komutanlarını iyi tanımasıyla
C) Savaşta ve barışta düşmanına karşı merhametli olmasıyla
D) Askeri bir deha olmasıyla
7
MERKEZİ SINAV SORUSU
OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU
INKILAP TARIHI VE ATATÜRKÇÜLÜK
INKILAP TARIHI VE ATATÜRKÇÜLÜK
2.
2. • Trakya-Paşaeli Cemiyeti, Edirne ve çevresini;
• İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti, İzmir ve
çevresini;
• Vilâyat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti de
doğu illerimizi işgal etmek isteyen düşmana karşı kurulmuşlardır.
Bu bilgilerden yola çıkarak, sözü edilen cemiyetler hakkında çıkarılabilecek ortak özellik, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tek merkezden yönetildikleri
B) Bölgesel amaçlı kuruldukları
C) Yunanlılara karşı oluşturuldukları
D) İstanbul Hükümetince desteklendikleri
İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti; Batı Anadolu’nun
Türklere ait olduğunu duyurmak için mücadele etmiştir.
Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti; Trabzon’da
Pontus Rum Devleti’nin kurulmasını engellemek için
mücadele etmiştir.
Yukarıda verilen bilgilere bakılarak, aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerin özellikleri arasında yer aldığı
söylenemez?
A) Böl­ge­sel ola­rak fa­ali­yet gös­ter­miş­ler­dir.
B) Azın­lık­la­rın olum­suz fa­ali­yet­le­ri­ni en­gel­le­mek is­te­miş­
ler­dir.
C) Bu­lun­duk­la­rı böl­ge­le­rin iş­gal kuv­vet­le­ri­ne kar­şı sa­vu­
nul­ma­sı­nı sağ­la­mış­lar­dır.
D) Sal­ta­nat ve hi­la­fe­tin güç­len­di­ril­me­si için ça­lış­mış­lar­
dır.
8
MERKEZİ SINAV SORUSU
OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1. “Onların (kurbanların) ne etleri ne de kanları Allah’a ula-
1. Kestiğiniz kurbanların ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaş-
şır. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’ın emirlerine olan
bağlılığınız) ulaşır.” (Hac suresi 37.ayet)
maz; fakat Allah’ın emirlerine bağlılığınız ona ulaşır…..
(HAC - 37)
Bu ayette kurban kesmenin amaçlarından hangisi vurgulanmaktadır?
A) Fakirleri sevindirmek
B) Allah’ın emirlerini yerine getirmek
C) Yardımlaşma bilinci oluşturmak
D) Kardeşlik duygularını geliştirmek
Bu ayeti göz önünde bulundurarak aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?
A) Kurban Allah rızasını kazanmak için kesilir.
B) Kurban Allah a bağlılığın ifadesidir.
C) Kurban kesmenin tek amacı yardımlaşmadır.
D) Kurban kesmekle Allah’a kulluk bilinci güçlenir.
9
MERKEZİ SINAV SORUSU
OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2. Aşağıdakilerden hangi ikisi birbirine zekat veremez?
2.
A) Kardeş – kardeşe
B) Yeğen – amcaya
B) Teyze – yeğene
D) Anne – kızına
Bu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap
vermiştir?
A)
C)
B)
D)
10
Download

Okyanus Kolejleri Sınav Soruları ve Merkezi Sınav