•
RTSO Işe Alma Prosedürü
EMSiLCİsİ
ONA YLA YAN/GENEL
SEKRETER
içiNDEKiLER
Konu Başlığı
Sayfa No.
Kapak
İçindekiler
Giriş
Misyon
Vizyon
Kalite Politikası
Organizasyon Yapısı
Amaç
Kapsam
İşe Alma Kavramımn Tammı ve Önemi
İç Kaynaklardan İşe alım Süreci
İç kaynak kullamrmnın Avantajları
İç kaynak kullammımn Dezavantajlar ise
Terfi Yöntemiyle İşe Alma
Basamak sal Sıraya Göre Yükselme
Kıdem Durumuna Göre Yükselme
Başarı Durumuna (Performans) Göre Yükselme
Dış Kaynaklardan Yararlanarak İşe Alma
Dış kaynak kullanımının Avantaj
Dış kaynak kullammımn Dezavantaj
Başvuru Formu
Başvuru formlarımn sağladı yararlar şunlardır
Başvuru formlarında sorulan sorular ve aranan özellikler kısaca şöyledir
İlan
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabul Edilmesi
Sözlü sınav-mülakatlar
İşe Başlama, Oryantasyon ve Kurumu Tanıtma
Rize Ticaret ve sanayi Odası İşe Alma Prosedürünün Onayı
SİLCİsİ
ONA YLA YAN/GENEL
SEKRETER
ı
2
3
3
3
3
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
MİsYON
Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak misyonumuz;
Toplam kalite Yönetimi anlayışı içinde; 5 ı74 Sayılı Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile
yürürlükteki diğer mevzuatların bize vermiş olduğu görevleri, teknolojinin imkanıarından en
üst düzeyde faydalanarak, güler yüzlü, çağdaş ve müşteri memnuniyeti odaklı bir anlayışla
üstün kalitede, verimli olarak müşterilerimize sunmaktır.
VİZYON
Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak vizyonumuz;
• Ülkemizin saygın dünya devletleri arasına girerek, uluslararası ticaretten daha fazla pay
alan, küresel boyutlardaki siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda
yönlendirebilen bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunmak,
• Özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözümü bilinciyle, iş dünyasının gelişmesinin
önündeki engelleri saptamak ve kaldırılması için faaliyetlerde bulunmak,
• Rize ve bölgenin kalkınmasının sağlanması amacıyla, kamu ve özel her türlü mesleki,
bilimsel, toplumsal ve kültürel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
• Hizmetlerimizi ulusal ve uluslararası standartların üzerine taşıyarak müşteri memnuniyetini
en üst seviyeye taşımak,
• Komşu ülkeler başta olmak üzere mevcut dış ticaret ilişkilerinin arttırılması ve üyelerimizin
dış ticaretinin gelişmesini sağlamak,
• İlimizi fuarlar, konferanslar, toplantılar ve bunlara bağlı turizm merkezi haline getirmek,
• ilimizin, bölgenin sağlık merkezi olmasını teşvik etmek ve bu konuda çalışmak,
• ilimizin, bölgemizin eğitim merkezi olmasını teşvik etmek ve bu konuda çalışmak,
• İlimizin, küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştiği bir merkez olması için çalışmalar
yapmaktır.
KALİTE POLİTİKAsı
Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimize yerel, ulusal ve uluslararası alanda hizmet
sunarken; üyelerimizin beklentilerini ve gereksinimlerini yasalar doğrultusunda karşılamak,
çoğulcu ve katılımcı yönetim anlayışını benimseyerek kolektif çalışma bilincinin
oluşturulması amacıyla takım çalışması ve ekip ruhunu teşvik etmek,
Hızlı, etkin, güler yüzlü hizmet anlayışı ve personel eğitimi ile müşteri memnuniyetini
sağlamak,
Yatırım ve istihdamı artırıcı ortamın oluşmasına katkıda bulunmak,
Kurumsal saygınlığı artırarak öncü ve örnek bir kurum olma imajını sürdürmek,
İlimizin sosyal, kültürel ekonomik yaşam seviyesini yükseltmek,
Kalite yönetim sistemini sürekli geliştirmek prensibiyle hareket etmek kalite politikamızdır.
EMSİLCİsİ
ONA YLA YAN/GENEL SEKRETER
ORGANİZASYON SEMASı
SİLCİsİ
ONA YLA YAN/GENEL
SEKRETER
AMAC:
Bu prosedürün amacı; Rize Ticaret ve Sanayi Odası 'nın personel alımını gerçekleştirmek
için izlenecek yolu ortaya koymaktır.
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Misyon, Vizyon, Kalite Politikası, Stratejik Plan, Amaç ve
Hedefleri doğrultusunda Faaliyetlerini sürdürebilmesi, sürekli büyüyerek hizmet kalitesini
artırması, kurumsal kapasitesini geliştirmesi için İnsan kaynağına yatırım yapmayı ve
geliştirmeyi amaçlamaktadır.
KAPSAM:
Bu prosedür; Rize Ticaret ve Sanayi Odası 'nın personel alımı ihtiyacı oluştuğunda
gerçekleştirilmesi gereken ilan, mülakat, ve personel seçimi süreçlerini ve ilgili idari işlemleri
kapsamaktadır.
İşe Alma Kavramı Tanımı ve Önemi:
İşe Alma, insan gücünün Hizmet fonksiyonuna dahil edilmesi olarak anlatılabilir.
İşe alma ve seçme fonksiyonu, günümüzde insan kaynakları fonksiyonları içinde en çok
değerlenen fonksiyondur. Bunun nedeni ise, işe alma ve seçme süreci insan kaynakları
yönetimi uygulamalarının getirdiği değer açısından bakıldığında, geri dönüşüm hızlı,
ekonomik katkısı en yüksek olan ve kolay gözlemlenebilen bir süreç olmasıdır. İşverenler her
seviyede işe aldıkları personelin performanslarını, personel işe başladığı günden itibaren
gözlemleme şansına sahiptir.
Seçme sorumluluğu, üzerinde bulunan komisyon üyeleri, girdileri ve çıktıları iyi analiz
ederek, yüksek performans sağlaması amacıyla kuruma yeni elemanlar dahil etmelerine
"işe alma" denir
Günümüzde yaşanan hızlı gelişmeler ve globalleşme sonucu, kurumların ellerindeki en
önemli materyalin insan olduğu anlaşılmıştır. Bir kurumun başarısı ya da başarısızlığı, istenen
sayı ve nitelikte insan gücüne sahip olup olmamasına ve bu insan gücünün etkin kullanılıp
kullanılmadığına bağlıdır.
İyi bir işe alım süreci, başarılı olmak isteyen ya da başarısını sürdürmek isteyen bir kurum
için önemli bir yatırımdır. Gelecekteki bir çalışmanın ilk izlenimi bu süreç sayesinde oluşur.
Dolayısıyla iş ve insan ilişkilerinin başarısını da bu süreç etkileyecektir. Teknolojik
gelişmelerin hızlı bir şekilde yaşandığı, rekabetin arttığı günümüzde, Kurumlar hizmet
kalitelerini artırmak kurumsal kapasitelerini geliştirmek için bu değişim ve gelişime ayak
uydurmak, bu gelişim ve değişimden uzak kalmamak için insan kaynaklarına gerekli yatırımı
yapmak, bu alt yapı için gerekli kaynağı ayırmak zorundadırlar.
Özelikle çalışanlarla ilişkileri düzenleyen insan kaynakları yönetimi, üzerinde çok ciddi
durulması gereken bir birim olmuştur. İnsan kaynakları yönetiminin ilk fonksiyonu olan işe
alma, çalışanların sirkülasyonunu belirlediği için kısaca kurumların, kuruluşların, işletmelerin
devamlılığını sağlayan fonksiyon olarak adlandırılabilir. Bir kurumun işlevlerini
MsiLCisi
ONA YLA YAN/GENEL
SEKRETER
gerçekleştirebilme si ve hedeflerine ulaşabilmesi, sahip olduğu personelin kalitesine,
yeterliliğine, Eğitimine, Profesyonelliğine ve ekip ruhuna bağlıdır.
Kurum çalışanları yaptıkları islerde ne kadar uygun, uyumlu ve mutlu birer çalışan
olurlarsa, Kurum da hedeflerine ulaşmakta o kadar başarılı olacaktır. Bunu sağlayacak
personel kadrosunun oluşturulması ise, ancak başarılı ve etkili bir işe alım ve çalışma süreci
ile mümkün olmaktadır.
İç kaynaklardan işe alım süreci:
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Personel ihtiyacı doğması halinde, bu eleman ihtiyacım, Rize
Ticaret ve Sanayi Odası kendi iç kaynakların yeterli olması halinde Yönetim Kurulu kararı
ile kendi iç kaynaklarından karşılayabilir.
İç kaynak kullanımının avantajları:
ı-İşletme içi morali yükseltir,
2- İşletmede çalışan personeli cesaretlendirir,
3- İç kaynak kullanımı, dış kaynak kullarumına oranla oldukça düşük maliyetlidir,
4- Aym işletmede olan personel zaten işletmenin kültürünü, yapısım bilen kişidir, adaptasyon
zorluğu çekmez. en önemlisi yabancılık sorunu yaşanmaz.
İç kaynak kullanımının dezavantajlar ise:
1- İşletmeye yenilik getirme olasılığını azaltır,
2- İşgücüm piyasasındaki nitelikli insan gücünden yararlanma sansını yok eder,
3- İşletme içi ikilemelere neden olur.
Terfi yöntemiyle işe alma:
Rize Ticaret ve Sanayi Odası iç kaynakların yeterli olması halinde Yönetim Kurulu kararı
ile iç terfi politikası uygular.
Bir çalışarun statü, yetki, ücret ve sorumluluk olarak daha üst bir mevkiiye
yükseltilmesidir.
1- Kıdem durumuna göre yükselme: Meslek yaşamında uzun yıllar çalışmanın kazandırdığı
deneyim gücü, işe uyumu kolaylaştırır, işin gerektirdiği kural ve ilkeleri yakından tarumaya
olanak sağlar.
2- Başarı durumuna (performans) göre yükselme: Yükselmede yerleşmiş yöntemlerden
biridir. Personelin, işinde gösterdiği başarı ve disipline göre bir üst pozisyona getirilmesidir.
EMSİLCİsİ
ONA YLA YAN/GENEL
SEKRETER
Dış kaynaklardan yararlanarak işe alma:
Halen Kurumda çalışan personel
kaynaklardır.
Özelikle Kurumda yeni birimler
düzeyindeki pozisyonlarda personel
kullanımı, iç kaynak kullanımından
dışında kalan ve çalışma istek ve gücünde olan herkes dış
kuruluş aşamasında, teknolojik değişikliklerinde, giriş
temini için dış kaynaklar kullanılır. Dış kaynak
daha maliyetli bir yöntemdir.
Dış kaynak kullanımının avantajı:
ı-Kuruma yeni bir kan gelmesi.
2- İşgücüm piyasasındaki yetişmiş nitelikli işgücünün işletmeye kazandınlması.
3- Halihazırda çalışanlar arasında olumlu yönde rekabet sağlanması.
Dış kaynak kullanımının dezavantajı:
ı-Personelin işletmeye ve görevlerine olan bağlılıklarının azalması,
2- Yeni gelen personele eski çalışanların tepki göstermesi,
3- Seçim ve oryantasyon faaliyetlerinin zaman ve maliyet açısından fazla olmasıdır.
Başvuru formu:
Başvuru formları aday personelin kimliğini (isim, adres, teflon no, cinsiyet, yas, ağırlık,
boy, vb.) belirlemek ve onun işe uygunluğu hakkında sonuç çıkarmak amacıyla yeterli bilgiyi
elde etmek için kullanılan ve başvuru sahibinin kendi sinin dolduracağı formdur.
Başvuru formunda vurgulanacak konular, Kurumda boşalan pozisyona göre alınacak
elemanın Yönetim Kurulunca belirlenen KPS notu, öğrenim düzeyi ve alanı ve Rize Ticaret
ve Sanayi Odasında Yönetim Kurulunun o iş ve benzeri işlerde başarılı personelin ortak
özelliklerine bakılarak belirlemiş olduğu kriterler göz önüne alınarak saptanır.
Başvuru formlarının sağladı yararlar şunlardır:
ı-İs için müracaat
eden kişilerin sorulara açık seçik cevap verme yeteneği ölçülür.
2- İs görüşmesi sırasında üzerinde daha önemle durulması gereken bilgilere önceden ulaşmış
olunur.
Başvuru formlarında sorulan sorular ve aranan özellikler kısaca şöyledir:
ı-Kişisel bilgiler: Adı soyadı, doğum tarihi, medeni durumu, aile bilgileri, temas
kurulabilecek adresler,
2- Eğitim durumu: KPS notu, eğitim durumu, eğitim alanı ,geçmiş işinde aldığı özel eğitimler,
bilinen yabancı diller, dereceleri, bilgisayar bilgisi, ehliyet,
3- İs yaşamı: Daha önce çalıştığı iş deneyimleri ve iş tecrübeleri.
MsİLCİsİ
ONA YLA YAN/GENEL SEKRETER
4- Askerlik durumu: Askerlik durumu, sağlık durumu ve diğer tamamlayıcı bilgiler.
5- İmza ve tarih: Formların sonunda imza ve tarih için bir bölüm
İlan:
Rize Ticaret ve Sanayi Odası eleman ihtiyacım karşılamak için Rize Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulunca belirlenen kriterlere göre başvuru formu hazırlanır bu başvuru
formunda
a) Kurumun unvanı ve çalışma alanı
b) İşe alınacak adayın görev unvanı
c) Adayda bulunması gereken özellikler
d) Başvuru şekli ve başvuru şartları
e) Son başvuru tarihi ve yeri
Başvuruların değerlendirilmesi ve kabul edilmesi:
Başvurulan ilanların yayımlandığı günden sonraki ilk işgününde alınmaya başlarur.
Başvuruda bulunacak adayların kendilerinin şahsen veya Rize Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu. Posta, Fax:, e-mail yöntemi ile de yapılan başvurular
kabul edilir. Başvurular yapılırken sözlü mülakat başvurusu için istenen belgeler tam ve
eksiksiz olarak ibraz edilmelidir ve başvuru için ilanda belirtilen tüm koşullara uyulmalıdır.
Daha sonraki aşamalarda sorunla karşılaşılmaması için adayların başvuru formunu eksiksiz ve
doğru bilgilerle doldurmalı formda istene ek bilgi ve belgeler eksiksiz tamamlamalı ,başvuru
formuyla teslim etmelidir.
Aynca adayın başvuruda verdiği bilgi ve belgelerde; Adayın gerçek dışı bilgiler vermesi
halinde başvurusunun geçersiz olacağı ve iptal edileceği, göreve başlamış ise isten
çıkanlacağı ve hakkında kanuni işlem yapılacak Kuruma vermiş olduğu zarar ve ziyan
kendisinden tahsil edilecektir.
Sözlü sınav-mülakatlar:
Sözlü sınav-mülakatlar, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu tarafından veya
görevlendirdiği Komisyon tarafından gerçekleştirilir.
Bu sözlü mülakatta önceden hazırlanmış sözlü sorular adaya yönlendirilerek her soru için
her komisyon üyesi ayn ayn değerlendirme notları verir, başvurusu kabul edilen her adaya bu
sözlü mülakat yapılır. Komisyon üyelerinin her aday için ayn ayn verdiği notlar toplanarak
komisyon üye sayısına bölünerek o adayın not ortalaması bulunur bu ortalama Rize Ticaret ve
sanayi Adasının başvuruda belirlemiş olduğu KPSS'den almış olduğu notla toplanarak adayın
sınav notu oluşturulur.
Sınav notu yüksek olan aday Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunun tercihli
kararı ile işe alınır.
MsİLCİsİ
ONAYLAYAN/GENEL SEKRETER
İşe başlama, oryantasyon
ve kurumu tanıtma:
İşe yeni başlayan kişiler, Rize Ticaret ve Sanayi Odası'nın Misyonu, Vizyonu, Kalite
politikası, Kültürü ve Çalışma kuralları hakkında bilgi sahibi değildirler. Onları bu konularda
bilgilendirmek ve çalışacakları birime akıllarındaki soru işaretleri giderilmiş olarak
göndermek, için Rize Ticaret ve Sanayi Odası Oryantasyon programı uygulanır
Bu programın düzenlenmesi kişilerin işe başlamalarından birkaç gün içinde başlayarak
Rize Ticaret ve Sanayi Odasında çalışacağı birim ve pozisyona göre 1 ayla 2 ayarası
uygulanmaktadır. Bu süre zarfında adayların bilgi edinmelerini ve ileride de
karşılaşabilecekleri soruların cevaplarını bulabilmelerini sağlamak için, her işe başlayan kişi
ve kişilere Rize Ticaret ve Sanayi Odası oryantasyon programı hazırlanır ve uygulanır.
Rize Ticaret ve Sanayi Odası işe alma prosedürünün
onayı:
Rize Ticaret ve sanayi Odası işe alma prosedürünün okunduğu, anlaşıldığı ve kabul
edildiğinin Rize Ticaret ve Sanayi Adasının Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı bir
dokümandır.
Bu Prosedürün uygulanabilirliğinden RTSO Genel Sekreteri ve tüm Personel sorumludur.
İzlenecek Prosedür:
Genel Sekreter Rize Ticaret ve Sanayi Odası işe alma prosedürünü okur onaylar.
RTSO Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Rize Ticaret ve Sanayi Odası işe alma
prosedürünün yürürlüğe girer uygulamaya başlanır.
Adres: Atatürk Caddesi No: 359
MERKEZIRiZE
Telefon: (90-464-2171082)
(90-464-2171569)
(90-464-2148855)
(90-464-2148384)
Faks
: (90-464-2122200)
Web
: www.rtso.org.tr
E-Posta: [email protected]
SiLCİsİ
ONAYLAYAN/GENEL SEKRETER
Download

işe alım prosedürü - Rize Ticaret ve Sanayi Odası