29.12.2014
TARiHLi I]I\DM BECERI'10iCRA KI]RI]LU TOPLA}{TISI
SONUCIJ\DA AIINAN I'ARARLAR
UMEMBeoeri'I0lcraKurulutoplmtn so.ucundol
t, Genelgenin Kud Ydnelini" barl&h 2. bijlild0n0n 2. nadd.sind. b.inil.n 'kadlairn
oy qokluFyb annacaEl hususunundebyl a9*lama$m, bu kapsmda tlm tarafldrn
(iSKUR, oda,tsonalarve okul temsilcileriye Il Milli EEilin Mlidiirlilllei dehil olnak
ilzde tiin Milli Egilin Bake|gl taraft oruun bn ve eEitbbul edilnesine,
t, Prolokol ve Cenelg€'de yer alan alagdaki hususlannKUB Ydnclinldi ne tek&
r
Genelse'nin"Kudiyalerc iliskin Hususlacbarl*h 5, boliimiinnn4. naddesinde
beliftildiEi {i2eE kuNiyedcdn Kus Ydnetini lorsnndu oluslurullcat bn
bu kapsmda kusiyer segim
komisyonhda sgilebilecegini.bildirilmesine,
adna Kus Ydnelini topldnl&r
beklemeden,
siirecirin aksatlnda!
dege$eklestirilnesine,
seqinlerin
koDisyonldndifetiyle
'UMEM
b. Protokolnn
Egilin loeBtol srieci' barhklr 7.b6l0h0n0n4.
Maddesinde de belinildigi ijale, knNlar tespit edilen irsiicii blepleri
dotsultusundairbnligi ydnlesiyle okul veyahyen biintesindeac,labileceki. Bu
kapsmda, ku6 yerinin respitineilitkin itlemlerdeiSveEninhlebi dikkaE
a|nacaktr.
de
c. cebetse'nin 'Egilim ProsBml" bairkl' 7. bdlijniiniin l. Maddesinde
web
sayrarnda
belirtildigi ijzere, Hlyal Boyu Otsmne Genel Miidilrliigti'niln
buluhm mevoutkls plocramlarmd$ bi! veya bilka9 modiil segileFkyeni ku$
pDg6nlan olurturulabileoeki!.Almc! fsrkl alanla'&n alDU modnlkrdend€
ye.i progMlar olutluol$ilecekn.
d. Genelge
nin Shav ve Belcelendine"bqhkh 8. Boliimnnii.3. Meddesinde
de
bclitildiEi 0zrc. belscl.rin Il lqe Milli Egitin Mudnnu$ t Efindm veril{eBi,
bukapsdda;
i. Kmu.
okul b0ny.sinds doz.nlm.si
halinde bcl8eler. Kus
YdnetimindegitErU old lLfl9e MilU Egitim Miidiirlngn temsilcisi.kus
dii4nlenen oku miidlhii, oda,,bo$atnsilcisi ve I$KLrR Il Mudfirlligil
tcmsilcisilaranndo inalanacaktrr.
ii. Kmun i!'€ri bunyesind.dtlznlem.si holind. belgcld, Kun
Ydnetieindc gdrelli olan ll/Il9e MiUi Egirin Mfid0rloEli tbsilcisii
ilveEn &msilcisij odr/boNatemsiloisive I$KltR Il Mndiillijgn &msilcisi
iaFnnds imalanacaktn Ku!$n ityennde aq'lhar durumundabelee,
l/llqe Milli EBnin Miidiinn{eli taFfhdan verileceklir.
3. Iotesiyeli olo ek l'deki listedeyer alanilgelere
Kuls YdnetimiyetkisiverileEk,las
itlemlerinin ilgeler bonda d! yiidiliilnesine, bu kapsalda gerkli gorevlendimelerih
ivedilikletlmmlam6'na vekuNlannbslatrlm$me
-',=*' t .u
Q
Download

Ek-1