1'1 6
On
20't4-
izl€fip
2547 sayfi Kanun'ul 3l.maddesi uyarmca Ders Giirevl€ndirme
Talebi
Kltl h6rt5ngi blr turumda
iatnmryor b6 bolg€bidn
DstBveEcskldg Fdlan
v€ bolg€l€n s|dkiz
lse t6l{lf gsl6n blimls€
uygunlukvedlir.
taiyor
Ki$nin brumundan 96lon
goriil dogrullu$nda teldif
g6len biiim€ bildlrllfi6g
De|svet€cokhCnin l(jrufiundan gelon
got'ilQ v€
srb6lt C.ftFn lddnln 6vraldann|n oldldzolmas
kDiilu lle l6Hltgel€n bidma olumlu v.y€ olum$z
gorut yazranrn haztia neral gdnd6nldi
1t3
On izlenE
11 6 2014
2547 saylr Kanun'un 33.maddesi uyarnca WrtdSnda doktora
6grenimi )rapmak tzere gorevlendirmeler
Kiginin yurtdFnda doklora 6grenimi
yapm.rk iiEre biriminden gelen talep
yazsnn incelenerek Universitemiz
Yonetlm Kurul'ununa havalo edilmssi
Un
kalardo!rultusunda
kilinin bagwru ewaKarnn Yoksekdgr€lim Kurulu
h€ rs item iz Yonstim Kurulundan glkan
Bagkanlqlna gdndorilmssi
YUksek6grelim Kurulr Batkanl6r'ndan g6len
g6rii9 dogrultrsunda g irimine bilgi \,erilm€si !e
kiginin pasaPorl i9lsm leri ifin lgilleri EakanlEl
ile
Kilinin WrtdFr harcrrah i glemleri igin Tahakkuk
9ubesine kigD€ ait b6lg slsrin toslim edilmesi
F29malar nrn y{r0l0lmesi
Yu16Fnda gorovlendirilen kiginin ewak iglemleri bmam landlkian sonra
Evraklarlnln dosYa)€ kaldfl lmasl
lt1
On izle.rE
11 6 201,1
2547 saylr Kanun'un 37.madd€si kapsamlnda bilimsel g0r0l, proie' aragllrma \€ benDri
hi:metersunmak orDre gdr€ endirme blepleri
Gdre\.lendidlmesi bl6p edllen kiginin bl.iminden
96t09 almmasl
cdre\,iendirilmesi isbnen kltinin biriminden
g6r0t alnmasl
Biriminden alrnan gdr09 olumlu mu?
Birimden gelen gdru9
doErultusunda
gdre\,{endiB otalebinin
Ydnelim Kuruluna
@re endirilm€si talep edll6n kltinln biriminden g€len gdriil
u)'gun
dogrultusunda ilgill !€dere gdre\'lendim6 talebinin uygun !e)/a
il€tilmesi
ydn0ndEki
rssmi
)'aalann
olmadEl
1t1
-
11
On
6n14
izleF
2547 sayrlr Kanun'un 3S.maddssi qBnnca ba9ka Kurumlarda Danlgmanlfi hizn€ii \,srmok
0aro
g6rs sndirms talepleri
R€smi Kurumlarda gdro\,lendirilmo lalep yaalannln
g€lmesl
Gd16\,,|€ndltilm6si isbnon kisinin birimindsn
g0r{19
alnmasl
Birimlerden alrnan gOruller olumlu mu?
Birimden gelen
gdroi
doOrultlsunda g0r6viendirmo
tal€binin Uni\€rsite Y6nelim
Kuruluna Sunulmasl
g€ldigikurum ile
0nir,e.sib Ydnetim Kurulundan gkan karar doErultusunda talebin
kiginin bidmine uygunluk yazlarnn g6nderilmesi
1t1
11 6
On izlenp
2014
2547 sayrlr Kanun'un 39.madd$i ulannca 6gGtim elomanlann|n yurtigi\€ yurtdFr 90re\,1€ndirilmeleri
Birimletd€n gal€n uzln sOrgli lurti9i \rs )^lrtd$l
gdre$€ndirmel€r ile Uni\€rsltgm iz hratlndan \o.ilen
desbklerg \€ Kurumlann saglamE olduou burslardan
faldalana|ak g6.ovlendirmo gerlokl6!timek oEro g€l€n
incslonersk, tartarl sa6l4/an kilile.in
talep
Uni\6rsib Ydnetm Kuruluna halale edilmesi
bleolerinin
'azlannn
Get€n gore\,tendlrme
inc€lgmelsrden son,a gd rg\,i6ndirilm e!€
ili$kin u)€unluk yazsrnrn kilinin birimine
)aasna iligkin
incElgmoledsn sonta
g616 endirilme),e ililkin utgunluk
)razsrnrn kilinin birimine gdnderilmesi
OFigleri Bakanlt0r ile Y0ksekdgretim
KuJulu BaSkanlgna bilgi \,erilmesi
\rs wruF I go.ellendirm€ler il€ uni\'Ersit€miz
uni,€rs ib Ydnetim Kurulundan gtkan karar dogrultlsunda uzJn soreli wrlici
g6rellendirme lalepl€rine ili9kin
faldalanarak
burslardan
oldnOu
s;Ehm$
Kurumlarm
\e
tarafrndan wrilen desbklerE
gtind€'ilmesi
da
bilgi
Kurumlara
alakah
slra
birirnlero uJgunluk bildirilm€sinin !'anl
111
1162!t4
On izlefiB
2547 sayrh Kanun'un 40/a !s 40/d maddelsrl ulannca Unlt€rslbmiz birlml€d arasrnda
Uni!6.sit€le, arasrnda dgrs ',€rmgk Uzore dg.6tim elemanr gdre\.lendi.mg
Uni\,er3ibm iz birimleri ile Ankata.d a
bulunan 0ni\€rsiteler arastnda 40/a
maddesi kapsamlnda dsrs
gdrs\rendirme laleplerinln gelmesi
Gore\,tendirilmesi tsklif edilen
dgGlim el€mantntn bidmden
gdriil alnmasl
\€
0ni\€rsibmiz ile Arkara drgrnda
Olsl 0ni\rB6iblord€n g€l6n ders
gdre\,lendirme iekllnerlnin protckol
Probkol0 bulunan Unhrerslbledsn
gelen talepler9 islinaden 0gretim
6lemanrnrn binmine gdr09 soru|masl
w gelen gdr0gun 0ni\€rsite
Ydn6timlno s6!k edllmesi \€ gkan
Uni\€rsitel€r aras|nda
maddesi kapsammda dels
gdrevlendirme taleplerinin gelmesi
Gdr6\,iendirilm
es i
teklif edilon
ttgreiim elemannrn birimden
gdrii9 alnmasl
g0rtlt dogrultisunda llgill !€rlero
llglli
Blimlsden gelen gor0glorw 0nhsr3ibmlzYdnstm Kurulundan gkan karar dogrullusunda
tiririlere o-lum iu rela olumsuz!'aularnn gondEdl6rEk otaklarn doslalanmasl
1t1
On izl€nB
11 6 2014
2547 sayrlr Kanun'un 40/b maddesi ulannca gdre\,lendirmeler
Uni\€rsitelerd€n talop
l€asrnn gelmesi \€
birimind€n gdr09
Uni\€rs itemiz birimlerinde gdrgv almak isb),en
Ogref m UFlerinin ilgili biriml€re dilek9a ile
soaulmasl
doErultlsunda ewaklarln
Kuruluna havale €dllmesiw qlkan
gdr09 d€rultusunda Yoksok6gr€tm
Kurulu Ba$kanlUr atacllQl il6 kargltarafa
ekdgretim Kutulu galkanl€r aracllEl
irllon Ogretm U),Eslnln
Fak0ltEsindeki gdrevinden ayr lg tarihinin
\iii
ks
i16 gd r6\,lend
ve gdr€vB
ballama tarihinin ilgili birimlere
ilelilmosi
Tal€pte bulunen Oqrotm Ulesinin bal'^lrusu
0Drins ilgilibirimden bklif Falannn golmosa
\€ 0niwr9ib Yonetm Kurulu karan il€
Y0ksek6gretm Kurul! BagkanlQr aracrl6l lle
ilgili Uni\€rsil€)€ teklifle bulunulmas
llgili Uniwrsitenin olumlu wya olumsuz
gdrug0n0n Yoksekdgretim Ku.ulu BagkanlEl
aracrlEda bildirilmesi \e ilgili birimlere bilgi
\erilmBsi
gdre\iden
Ogretim U)€lerinin Kanun maddssi kapsan |ndaki gdrotlsndirilm€lerin€ islinaden
ayr ma w gdrew baglama tarihlerlnin Uni\€rsltelorine/Blrlml€ting llslilmek 0!sr€
Yoksskogr€tim K!rulu BaSkanll0 | sraclhol ile yazimalann ]rapllmasl'
'|1
Download

yazı işleri şube müdürlüğü iş akış şemaları