11 Şubat 2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU EVAL ™ Resins
1.
1.1
MADDE VE FİRMA TANITIMI
Madde/MüstahzarTanımı
Ürün Kodu
SP521B
SP474B
SP482B
SP295B
SP441B
SP292B
REACH Kayıt No: 1907/2006/EC uyarınca tescile tabi değildir
1.2
Kullanımı/Uygulama Alanı
Konvansiyonel polimer işleme tekniklerinde kullanılan termoplastik reçineler.
1935/2004/EC uyarnca, gıdayla temas eden malzemelerin kullanımına uygundur (geçerli kısıtlamalar için özel
deklerasyonlara bakınız.)
1.3
Firma Tanımı
ÜRETİCİ
ADRES
Telefon
Fax
Email
Acil Danışma
YEREL TEMSİLCİ
ADRES
Telefon
KURARAY (EVAL Europe nv)
Haven 1053
Nieuwe Weg 1 – Bus 10
B-2070 Zwijndrecht
BELGIUM
+32.3.250.97.33
+32.3.250.97.04
[email protected]
EVAL Europe nv (Belgium)
Tel. +32 (0)3 250 97 33
(Sadece ofis saatlerinde)
Taka Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti.
Perpa Ticaret Merkezi B Blok
Kat: 12 D:2153 34384 Okmeydanı - İSTANBUL
+90 212 210 64 48 - +90 532 476 51 51
2. TEHLİKELERİN TANIMI
UN Sınıfı ve UN No
Taşımacılık yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak
sınıflandırılmamıştır.
Sınıflandırma / Tehlike tanımı
Yerel yönetmelikler ve AB direktifleri 67/548/EEC ve
99/45/EC çerçevesinde tehlikeli olarak
sınıflandırılmamıştır.
İnsan ve çevre için özel tehlike uyarıları
Sağlık Üzerindeki Potansiyel Akut Etkileri
Uygulama gerektirmez
Sıcak veya eriyik polimer halinde termel yanıklara
neden olabilir.
Gözde: Sıcak veya eriyik haldeyken gözde tahriş edici
olabilir.
Deride: Sıcak veya eriyik haldeyken deride tahriş
edici olabilir.
Solunması Halinde: Solunması tahriş edici değildir.
Yutulması Halinde: Yutulması tahriş edici olabilir.
Uzun süreli etkiler: Bilinen bir etkisi yoktur
Çevre Üzerindeki Etkileri
Bilinen bir etkisi yoktur.
Kaza durumunda (dökülme/sızıntı): Çevreye
yayılması halinde gerekli önlemleri alın ve yerel
yönetmeliklere göre hareket ediniz.
3. BİLEŞİMİ/İÇERİK HAKKINDA BİLGİ
Kimyasal Tanımlama
Madde veya Bileşik Adı
CAS No.
Kimyasal Formülü
Polimer, granül formda polimerik madde.
Etilen vinil alkol kopolimer
26221-27-2 (Büyük bileşen)
CH2-CH2)m-(CH2-CH)n-OH
Page 1 of 6
REACH Kayıt No
Diğer Bileşenler
Etilen (01-2119462827-27-0145); Vinil Asetat (012119471301-50-0032)
Özeldir.
Sınıflandırma: Yerel yönetmelikler ve AB direktifi 67/548/EEC çerçevesinde tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. Konu ile
ilgili risk tanım cümlelerinin tamamı 16. bölümde verilmektedir.
4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
Genel Uyarılar
Hastanın sağlığı ile ilgili endişeleneceğiniz bir durum
oluşursa veya herhangi bir şüphe oluşursa hemen
doktor yardımı alın ve bu dokümanı yanınızda
götürün.
Page 2 of 6
Solunum
Deri ile temas
Eğer ısıtılmış ürünün dumanı fazla solunmuşsa veya
tozlarına aşırı maruz kalınmışsa, personeli açık
havaya çıkarınız.
Eğer nefes almıyorsa, suni teneffüs uygulayınız.
Hemen medikal yardım alınız.
Deri ile temasında, reçine soğuyana kadar hemen bol
soğuk suyla yıkayınız.
Hemen temiz pamuk sargı bezi ile sarınız ve medikal
yardım alınız.
Ürünü deriden almaya veya bulaşmış elbiseyi
çıkartmaya çalışmayınız.
Göz ile temas
Eğer gözlere ürün tozu gelmişse, parçacıkları gözden
çıkarmak için hemen bol su ile yıkayınız.
Yutma
Eğer yutulduysa hemen medikal yardım alınız ve ürün
ambalajı veya etiketini gösteriniz. Ağzı su ile
çalkalayınız ve birkaç bardak su içmesini sağlayınız.
Doktor için Not
Semptomlara göre tedavi ediniz
5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
6.
Genel bilgiler
Uygun söndürücü maddeler
Maddenin, yanarken oluşturduğu özel tehlikeler
Eriyik polimer termal yanmalara sebep olabilir.
Karbondioksit, Söndürme tozu, su
Düşük oksijen şartlarında, karbon monoksit ve tahriş
edici duman oluşur.
Özel koruyucu donanım
Diğer Bilgiler
Kendinden korumalı gaz maskesi kullanınız.
Maruz kalan konteynerleri su ile soğutunuz. Tehlike
bölgesine girmeden kişisel koruyucu ve tam koruma
sağlayan elbise giyin. Yangınla mücadele artıklarının
kanalizasyona ve yer altı sularına ulaşmasına izin
verilmemelidir. Yangın söndürme esnasında kullanılan
kirli suyu yönetmeliklere göre atınız.
KAZA SONRASI YAYILMAYA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER
Kişisel güvenlik önlemleri/Personelin Korunması
Bölgeyi boşaltınız. Yeterli havalandırma sağlayınız.
Eğer toz havaya karışmışsa, nefes koruyucu aparat
kullanınız.
Çevreyi koruyucu önlemler
Ürünün kanalizasyona, yer altı, yer üstü su
kaynaklarına ve giderler karışmasını önleyiniz. Yerel
yönetmeliklere uygun hareket ediniz.
Temizleme/Toplama/İmha yöntemleri
Ürün, özel prosedürler gerektirmemektedir. Dağılmış
malzemeyi güvenli konteynerlere transfer ediniz.
Zararlı madde karışmış malzemeyi muhafaza altında
madde 13'e göre tasfiye ediniz.
Ek uyarılar
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden
alınız.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.
7. KULLANIM/ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
Kullanım/Elleçleme
Sağlık, güvenlik ve çevrenin korunmasını teminen,
tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerde ve işyerlerinde
alınacak tedbirlere ilişkin 26.12.2003 tarihli ve 25328
sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren
“Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun
olarak hareket edilmeli, işyerindeki çalışma usullerinin
planlanmasına ve örgütsel tedbirlerin alınmasına özen
gösterilmelidir.
Güvenli kullanım için uyarılar
Kullanırken, taşırken veya işlerken, ürünü tutuşturucu
kaynaklardan uzak tutunuz.
Ürünü kullanırken, karıştırıcı ve toz toplayıcı
ekipmanlar kullanınız.
Page 3 of 6
Atmosfere yayılan tanecikler yanıcıdır ve
patlayabilirler.
Toz ve dumanı kontrol edebilmek için, çalışma
alanında mekanik ve yerel çıkışlar sağlayınız.
Yanıcı malzemelerden uzak tutunuz.
Kaygan zemin oluşturmaması açısından, çalışma
alanında pelletlerin dökülmemesine dikkat ediniz.
Kimyasallarla çalışmada yaygın ortak kurallara
uyulmalıdır.
Çalışma sonrasında sonra ellerinizi bol su ve sabun ile
yıkayınız.
Güvenlik Önlemleri
8. Bölüm'de belirtildiği gibi maruz kalma ve kişisel
korunma önlemlerine uyunuz.
Çevre için önlemler
Kullanımı esnasında çevreye dökülmemesi için gerekli
Page 4 of 6
Elle Taşıma için Özel Kurallar
Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:
Depolama
Ortak depolamada depolama ile ilgili uyarılar
önlemleri alın.
Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz - Sigara
İçilmez.
Yangın ile mücadele ekipmanlarını hazır tutunuz.
Alev oluşturabilecek kaynaklardan uzak tutunuz.
(Kıvılcım, açık ateş, ısı kaynakları vs.)
Maddeyi orijinal ambalajında, serin, kuru ve
havalandırması iyi alanlarda depolayınız.
Rutubetten uzak tutunuz.
Yerel yönetmeliklere uygun olarak depolanır.
Madde tehlikeli kimyasal reaksiyonlar oluşturabilecek
diğer maddelerle aynı ortamda depolanmamalıdır.
Yiyecek, içecek ve hayvan besleme alanlarından uzak
tutunuz.
Açık ateş kaynaklarından, kıvılcım ve ısıdan uzak
tutun.
Kimyasalları depolamada kullanılan genel kurallara
uyun.
Depolama şartları ile daha fazla bilgi
8.
8.1
Maddelerin bulunduğu depo düzenli olarak
temizlenmeli ve iyi bir şekilde havalandırılmalıdır.
Kullanılmadıkları zaman ambalajları kapalı tutun.
MARUZ OLMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA
Mesleki Maruziyet Limitleri:
Ürüne ait güncel mesleki maruziyet limit değerleri hakkında bilgi yoktur.
8.2
Maruziyet Kontrolleri:
Teknik Sistem Tasarımı Hakkında Bilgi
Genel korunma ve hijyen önlemleri
Tozların ve dumanların birikmesini önlemek için
çalışma ortamının çok iyi havalandırıldığından ve
temizlendiğinden emin olun.
Gerekli alanlarda hava filtreleme sistemini NIOSH ve
CEN sistemlerine uygun kurunuz.
Kullanım alanını ürünün çevreye bulaşmasını
engelleyecek şekilde tasarlayınız.
Mümkünse kapalı ekipman kullanınız
Bölüm 7’i inceleyiniz.
Gıda maddelerinden, içeceklerden ve hayvan
yeminden uzak tutunuz.
Ellerinizi iş bitiminde ve işe ara verince yıkayınız.
Bu maddeyi kullanırken herhangi bir gıda maddesi
yemeyin, içmeyiniz.
Solunum ile ilgili önlemler
Mesleki maruziyet sınır değerlerinin üzerinde bir
çalışma ortamı var ise solunum yolunu koruyucu
donanım kullanılması önerilir.
Ellerin Korunması
Isınmış veya eriyik malzeme ile direkt temas ihtimali
olan çalışmalarda, ısıdan koruyucu eldivenler
kullanınız.
Gözlerin korunması
Isınmış veya eriyik malzeme ile direkt temas ihtimali
olan çalışmalarda, koruyucu gözlük kullanınız.
Vücudun korunması
Isınmış veya eriyik malzeme ile direkt temas ihtimali
olan çalışmalarda, ısıdan koruyucu elbise kullanınız.
Çevresel Maruziyet Kontrolleri
Çevrenin korunmasına yönelik mevcut mevzuat
çerçevesindeki hükümlülükler tam olarak yerine
getirilmelidir.
9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Görünüm
Renk
Erime Noktası (˚C) 760 mmHg
Parlama Noktası (˚C)
Yoğunluğu (kg/l)
Payet
Beyaz, saman rengi veya transparan
140~220
288
1,12~1,22
Page 3 of 6
Su içinde çözülebilme özelliği
Diğer çözücülerde çözünebilme özelliği
Çözünmez.
Dimetil Sülfoksit içinde çözünür.
10. STABİLİTE VE REAKTİVİTE
Kimyasal Stabilitesi
Tehlikeli reaksiyonlar/Kaçınılması gereken
malzemeler (Su, hava, asitler, bazlar,
oksitleyiciler veya tehlikeli reaksiyona neden
olabilecek herhangi bir başka özel maddelerle.)
Termik ayrışma / kaçınılması gereken durumlar
(Tehlikeli tepkimelere neden olabilecek sıcaklık,
basınç, ışık, şok (çarpma) ve benzeri sakınılması
Ürün normal şartlar altında stabildir.
Mevcut değildir.
240°C üzerinde ısıtılması halinde bozunur.
Page 3 of 6
gereken şartlarlar altında.)
Tehlikeli Bozunma Ürünleri
Asetaldehit, krotonaldehit, aseton, asetik asit, karbon
monoksit, karbon dioksit, hidrokarbonlar ve diğer
organik uçucular.
11. TOKSİKOLOJİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
Akut Toksisite
Kronik Toksisite
Kanserojenik, Mutajenik ve Üremeye Toksik Etkisi
Oral LD50 (Sıçan) - 6000mg/kg
Dermal LD50 (Sıçan) - 4000mg/kg
90 gün köpek testinde, günlük 140mg/kg’lık dozajda
bir etkiye rastlanmamıştır.
NTP ve IARC tarafından kanserojenik olarak ele
alınmamaktadır.
%0,1 veya daha fazla konsantrasyonlarında,
1907/2006/EC, 57. maddesi uyarınca Çok Yüksek
Endişe yaratacak Maddeler (SVHC) içermemektedir.
Bu üründe mutajenik etki açısından herhangi bir
bulguya rastlanmamıştır.
Bu üründe üremeye toksik etki açısından herhangi bir
bulguya rastlanmamıştır.
Sağlık üzerine etkileri
Sıcak veya eriyik polimer halinde termel yanıklara
neden olabilir.
Gözde: Sıcak veya eriyik haldeyken gözde tahriş edici
olabilir.
Deride: Sıcak veya eriyik haldeyken deride tahriş
edici olabilir.
Solunması Halinde: Solunması tahriş edici değildir.
Yutulması Halinde: Yutulması tahriş edici olabilir.
12. EKOLOJİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
Ekotoksisite
Akut Toksisite
Atık Su Arıtım Tesisleri Üzerindeki Etkisi
Hareketlilik (Mobilite)
Eko-toksik olarak bilinmemektedir.
Tamamlayıcıların test verilerine dayanarak, %0,1’in
üzerindeki konsantrasyonlarda, sucul çevreler için
toksik olarak sınıflandırılmasına sebep olabilecek
maddeler içermemektedir.
Aşağıda verilen bilgiler, bileşenlere ait bilgilerle,
benzer maddelerin ekotoksisitelerine dayanmaktadır.
Bilgi yok
Ürünün; mikro organizmaların faaliyetleri üzerinde
baskılayıcı etkiye sahip olup olmadığı ile ilgili bilgi
olmadığından, atık su arıtım tesisleri üzerindeki
muhtemel etkisi bilinmemektedir.
Payet
Suda çözünmez.
Ürünü, uygun çalışma şartlarına göre kullanınız.
Çevreye dökülmesinden kaçınınız.
Çevresel hareketliliği belirlerken, ürünün kimyasal ve
fiziksel özelliklerini dikkate alınız (bakınız 9. Bölüm).
Parçalanabilirlik (Biodegradebilite)
Kalıcılık ve Bozunabilirlik
Biyobirikim Potansiyeli
Bilgi yok
Bilgi yok
Bilgi yok
Ek Bilgi:
Çevreye salınmasına izin vermeyin, kaza sonucu
çevreye yayılıma karşı önlemler, nakliye ve atıkların
bertarafına ilişkin bilgiler için 6, 7, 13, 14 ve 15
numaralı bölümleri inceleyiniz.
13. BERTARAF BİLGİLERİ / İMHASI İLE İLGİLİ KONULAR
Güvenli Bertaraf
Ürün resmi yönetmeliklere uygun olarak bertaraf
edilmelidir.
Ürünün ev çöpü ile birlikte atılmasına izin vermeyiniz.
Ürünün kanalizasyona ve yer altı sularına
karıştırılması kesinlikle yasaktır.
Page 4 of 6
Bu gibi durumlarda resmi makamlara haber veriniz.
Atıklar ve kullanılmış ambalajlar resmi yönetmeliklere
uygun olarak tasfiye edilmelidir.
Yer üstü ve yer altı sularına, içme suyu kaynaklarına,
duran ve akan sulara, kanalizasyona karışmasını
engelleyiniz.
Avrupa Atık Kataloğu ve Tehlikeli Atık Listesi
Atık kimlik numaraları / atık tanımlarının tahsisi
EWC’ye göre sanayi ve süreçlere özgü olacak şekilde
yapılmalıdır.
20 01 28-Tehlikeli maddeler içermeyen boya,
mürekkep, katkı maddeleri ve reçine ambalaj atıkları.
14. TAŞIMACILIK İLE İLGİLİ BİLGİLER
Page 5 of 6
UN Sınıfı ve UN No
Taşımacılık yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak
sınıflandırılmamıştır.
15. HÜKÜMLER/YÖNETMELİK BİLGİSİ
Etiketleme
Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler
Tehlike Sembolü ve Tanımı
Risk İbareleri
Güvenlik uyarıları
Ek Bilgiler
Ürün; “Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların
Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi
Hakkında Yönetmelikte” ve AB mevzuatında
öngörülen usul ve esaslara göre
Sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.
Uygulama gerektirmez
Uygulama gerektirmez
Uygulama gerektirmez
Uygulama gerektirmez
Bu güvenlik bilgi formundaki hükümlerin
uygulanmasına yönelik, mevzuat veya ilgisi olabilecek
diğer ulusal tedbirler için aşağıdaki yönetmelikleri
inceleyin.
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması
Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların
Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi
Hakkında Yönetmelik
Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların
Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin
Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetmeliği
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
16. DİĞER BİLGİLER
Yasal Enstrümanlar
Güvenlik Bilgi Formunu
Hazırlayan/Düzenleyen/Yayınlayan
Bu doküman 91/155/EEC, 2001/58/EC, ISO 11014-1
uyarınca, 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 Mük. Sayılı
“Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik
Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması
Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hazırlanmış ve
yönetmeliğin öngördüğü şekilde belgelendirilmiş
akredite uzman personel tarafından hazırlanmış ve
onaylanmıştır.
KURARAY (EVAL Europe nv) Adına
Doruk Kimyasal Yönetim Sistemleri San. Ve
Tic. Ltd. Şti
Uzman: Kimya Y. Müh. Selçuk Bilgin
([email protected]) Uzman
Akreditasyonu No: TSE GBF-0348
İletişime geçilecek kişi
Düzenleme Tarihi
Düzenlenme No
Yapılan Düzenlemeler/Yorumları
R- Risk Düzenlemeleri (3. Bölümde Listelenen
Hammaddelerin Risk Tanım Cümleleri)
Diğer Konular:
25.5.2009
www.MsdsMarket.com ; [email protected]
;
02165180945
İskender Azaroğlu - [email protected]
23.11.2010
2
Türkçe diline çevrilerek 24 Aralık 2008 ve 27092 nolu
yönetmeliğe göre düzenlenmiştir.
Yoktur
Ürünün güvenli kullanımına yönelik eğitim
önerilerimiz için satış departmanımızla iletişime
geçiniz.
Page 6 of 6
Ürünün kullanımı hakkında önerilen sınırlamalar ve
yasal zorunluluk olmayan tavsiyeler için satış
departmanımızla iletişime geçiniz.
Bu güvenlik bilgi formunun düzenlenmesinde
kullanılan anahtar bilgi kaynakları;
·
·
·
Ürüne ait EVAL EUROPE nv tarafından
hazırlanmış güvenlik Bilgi Formu
“Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin
Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve
Dağıtılması Hakkında Yönetmelik ”ve ekleri,
“Kanserojen ve Mutajen Maddelerle
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Page 7 of 6
Hakkında Yönetmelik” ve ekleri,
· UN ADR, IMDG, IATA listeleri, ECHA ve ilgili
AB direktifleri,
· Diğer yardımcı kaynaklar.
Ek Bilgi
Bu Güvenlik Bilgi Formunda sağlanan bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız temel
alınarak hazırlanmıştır. Verilen bilgiler, güvenli elleçleme, kullanım, işleme, depolama, taşıma imha ve bertaraf etme
için rehber olması amacı ile tasarlanmıştır.
Bu bilgiler, dokümanda belirtilmediği sürece, sadece belirlenmiş madde için geçerlidir ve bu maddenin diğer maddelerle
birlikte kullanılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir.
Kullanım için Güvenlik Bilgi Formundaki bilgileri dikkate alınız.
Bu bilgi mevcut bilgilerimize dayanmaktadır.
Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü uygun güvenlik düzenlemelerine göre tanımlar ancak ürün özelliklerinin güvencesini
garanti etmez.
Herhangi bir teminat teşkil etmez ve ürün özellikleri yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi tesis etmez.
Page 8 of 6
Download

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EVAL Resins