13 Kasım 2014 Perşembe
Yıl : 11 Sayı : 2796 30 Krş.
OVAKENT YOLUNDA Kİ KAZADA 1 KİŞİ
YAŞAM INI YİTİRDİ
Ödemiş ilçesine bağlı
Ovakent mahallesi yolunda
meydana gelen kazada,
Hüseyin Özkan (39) isimli
şahıs kullanmakta olduğu 09RZ-167 Plakalı araçla aşırı
hız ve dikkatsizlik sonucu
şarampole yuvarlaması
sonucunda yapılan tüm
müdahalelere rağmen
kurtarılamadığı belirtildi.
BIÇAKÇI KÖYÜNDE
SEYYAR BENZİNCİ OLAN
HÜSEYİN ÖZKAN'IN ÖLÜMÜ
BÜYÜK ÜZÜNTÜ YARATTI.
Bıçakçı köyünde seyyar
benzinci olan ve Bıçakçı'nın
sevilen esnaflarından olan
Hüseyin Özkan'ın ölüm
haberini alan ailesinin
yakınları acı haberi duyar
duymaz Ödemiş devlet
hastanesine koşarken,
Özkan'ın eşi ve yakınları
Ödemiş Devlet hastanesi
acil servis önünde uzun
süre göz yaşı döktükleri
belirtildi.
MEYDANA GELEN KAZA
İLE İLGİLİ ÖDEMİŞ İLÇE
JANDARMA
KOMUTANLIĞINA BAĞLI
TRAFİK EKİPLERİ
KAZA MAHALLİNDE
GEREKLİ
İNCELEMELERDE
BULUNDULAR.
Ödemiş Ovakent
karayolu Çatalarmut
mevkiinde meydana
gelen kaza ile ilgili
olarak bazı duyarlı
vatandaşların
ihbarıyla 112 acil
ambulans servisi
ekiplerinin kısa zamanda kaza
mahalline ulaşarak ağır yaralı
Özkan' ı Ödemiş Devlet
ÖDEMİŞ VERGİ DAİRESİ
HALKA AŞURE DAĞITTI
Ödemiş Vergi Dairesi
müdürlüğü çalışanlarının
Aşure dağıtma duyarlılığı bu
yılda devam ederken Ödemiş
Vergi Dairesi önünde dün
hastanesine
getirmelerinin
ardından acil
serviste tüm
yapılan
müdahalelere
rağmen Özkan'ın
kurtarılamadığı
bildirildi.
Kaza ile ilgili olarak Ödemiş
ilçe Jandarma komutanlığı ve
KAYMAKAM CELİL ATEŞOĞLU
MUHTARLAR DERNEĞİNİ
ZİYARET ETTİ
Ödemiş'e geçtiğimiz
aylarda atanarak göreve
başlayan Kaymakam
Celil Ateşoğlu ziyaretlerini
Muhtarlar Derneğini
ziyaretinde bulundu.
Kalabalık bir muhtar
grubu tarafından
karşılanan Kaymakam
Ateşoğlu'na Muhtarlar
Derneği Başkanı Nihat
Savuran Ödemiş'in
simgesi olan efe
yapılan etkinlikte aşure
heykelini günün anısı
dağıtılarak Ödemişlilere
olarak hediye etti.
dağıtıldı.
Kaymakam Ateşoğlu
Haberi Sayfa 3te Başkan Nihat
Savuran'dan Muhtarlar
Derneğinin çalışmaları
hakkında bilgiler alarak
muhtarlarla da sohbet etme
fırsatı buldu. Muhtarlar Derneği
Başkanı Nihat Savuran ziyaret
sonrası yaptığı açıklamada
''Kaymakamımız Sayın Celil
Haberi Sayfa 3te Ateşoğlu'na yoğun
programının arasında
YANBASTILI MİNİKLERDEN
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE
ZİYARET
Ovakent mahallesi jandarma
karakolu ekipleri kaza
mahallini inceledikleri
bildirilirken, kaza yapan
araçta ise büyük çapta hasar
meydana geldiği bildirildi.
Ölümlü Kaza ile ilgili gerekli
soruşturma Ödemiş
Cumhuriyet Savcılığınca
sürdürülüyor.
Haber : Turgay Konuralp
Derneğimizi de ziyaret
etmesinden dolayı
muhtarlarımız adına teşekkür
etmek istiyorum.
Kaymakamımızla
Muhtarlarımız güzel bir sohbet
etme imkanı buldular.'' diyerek
ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
13 Kasım 2014 Perşembe
KAYNAK ROBOT SİSTEMİ SETİ VE GAZALTI
KAYNAK MAKİNELERİ SATIN ALINACAKTIR
TORBALILI MADENCİ EŞİNDEN ŞOK İDDİA
ÖDEMİŞ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MÜSTEŞARLIK
Kaynak Robot Sistemi Seti ve Gazaltı Kaynak Makineleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/148912
1- İdarenin
a) Adresi : SANAYİ SİTESİ ŞEREF USTA CADDESİ 19.SOKAK 27 35750 ÖDEMİŞ/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2325453127 - 2325452659
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kaynak Robot Sistemi Seti: 1 Adet Gazaltı Kaynak Makineleri
(420 Amper Su Soğutmalı Manuel): 5 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İZMİR-ÖDEMİŞ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sanayi Sitesi 19.Sokak No:27 35760 ÖDEMİŞ-İZMİR
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 35 (otuzbeş) takvim gündür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İZMİR-Ödemiş Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü-Sanayi Sitesi 19.Sokak No:27
35760 ÖDEMİŞ-İZMİR
b) Tarihi ve saati : 05.12.2014 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge
veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
kapasite raporu
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala
ilişkin Yerli Malı Belgesi
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya
kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1. Sistemin alıcı adresinde nakliye aracından indirilmesi ve sonrasında bina içeresinde Sistemin
kurulacağı yere taşınması, montaj ve kurulumu için gerekli olan her şey tedarikçi firmaya aittir.
2. Sistemin çalışması için gerekli elektrik tesisatı ve panosu tedarikçi firmaya aittir.
3. Sistemin çalışması için gerekli basınçlı hava tesisatı tedarikçi firmaya aittir.
4. Kaynak robotu kaynak yapabilir, çalışır durumda teslim edilecektir.
5. Kaynak robotununda, garanti süresi içinde oluşacak arıza, firmaya bildirilmesinden 30 (otuz) gün
sonra giderilemezse arızalı ürün ( sistemin arızalı parçası veya gerekiyorsa tümü ) ücretsiz olarak
yenisiyle değiştirilecektir.
6. Gerekli Yedek Parçalar
7. Tedarik edilecek yedek parçalar, istenen özelliklere uygun ve orijinal olacaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
CE Belgesi veya Uluslararası Standartlara Uygunluk
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye uygunluk ve açıklamaları
içerecek belgeler
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZMİR- Ödemiş
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü-Sanayi Sitesi 19.Sokak No:27 35760 ÖDEMİŞ-İZMİR adresinden
satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e- imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR-Ödemiş Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü- Sanayi
Sitesi 19.Sokak No:27 35760 ÖDEMİŞ-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 55 (Ellibeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
www.guvenemlak.com
2
Ermenek'te iki işçinin cansız
bedenine ulaşılan maden
ocağı felaketinde mahsur
kalan işçilerden Kamil
Yaman'nın eşi Asuman
Yaman ocakta denetim
yapılacağı zaman eşinin
kendilerine önceden haber
verildiğini öne sürdü.
Asuman Yaman, “Eşim
denetim yapılacağı zaman
kendilerine önceden haber
verildiğini ve sıkıntılı
noktaları kapatarak
denetimlerden sonra tekrar
çalışmaya devam ettiklerini
anlatırdı” dedi.
Ermenek'te 2 işçinin
cesedine ulaşıldı
Ermenek'te meydana gelen
maden faciası sonrasında
mahsur kalan işçilere
ulaşmak için arama
kurtarma çalışmaları
aralıksız olarak sürüyor.
Mahsur kalan işçilerden 36
yaşındaki üç çocuk babası
Kamil Yaman'nın dram yüklü
yaşantısı ise yürek burktu.
1,5 yıllık maden işçisi
Yaman'nın sigorta için
madende çalıştığı, yaşlı
anne babası ile eşi ve
çocuklarıyla birlikte aynı çatı
altında yaşamını idame
ettirmeye çalıştığı ve ailede
doğuştan engelli ağabeyi
Ahmet Yaman'nın bakımını
üstlenen tek fert olduğu
öğrenildi.KAHREDEN İDDİA
Genç kadın eşinin aile
geçimine katkı sağlamak
için madende
çalıştığını,eşinin ocakta
yaşanan sıkıntıları zaman
zaman kendisi ile de
paylaştığını anlattı. Özelikle
denetimler yapılacağı
zaman önceden işçilere
haber verildiği iddiasını
açıklayan Asuman Yaman;
“Bize genellikle sıkıntılarını
anlatmazdı. Ama denetim
yapılacağı zaman
kendilerine üç gün önceden
haber verildiği ve sıkıntılı
noktaları kapattıklarını daha
sonra da denetim geçtikten
sonra tekrar çalışmaya
devam ederlermiş” diye
anlatırdı.
“BABAM ÇABUK EVE
GELSİN”
Anne Yaman, çocuklarının
da babalarının yokluğunun
farkında olduklarını dile
getirerek; “Çocuklar da
babalarının yokluğunun
farkındalar. Her gün, 'anne
çok çabuk suyu çeksinler
ve babam eve dönsün' diye
bana söylüyorlar. Ben her
sabah eşimi ocağa 'sağ
salim' diye uğurlardım.
Kaza olduğu gün de önce
inanamadım. Ama eşimin
çalıştığı madende
meydana gelmiş kaza.
Bekliyoruz biz de hala bir
umut diyoruz” diye konuştu.
“KÖYÜN ACİL SERVİSİ
GİBİYDİ”
Maden kazasını duyduktan
sonra İzmir'in Torbalı
ilçesinde ikamet eden ve
Ermenek'e hareket eden
Kamil Yaman'nın kızkardeşi
sıdıka Gürsel de ağabeyini;
'kimseyi kırmaz köyün acil
servisi gibiydi' sözleri ile
tanımladı. Ağabeyinden
gelecek sevinçli haberi dört
gözle beklediklerini anlatan
Gürsel şunları söyledi:
“Elimiz kolumuz kırıldı hala
bekliyoruz. Annem her gün
feryat ediyor. 'benim yavrum
nerede?' diye. Evimizin tek
erkeği o. Hasta abim var bir
tek o onunla ilgileniyordu.
Onun tüm ihtilaçlarını o
karşılardı. Doğuştan engelli
ağabeyim. Engelli abim de
durumun farkında . Biz
dualar okuyoruz evde ama
bize kızdığı belli eden
tepkilerini dile getiriyor.
Abim köyümüzün 112'si
gibiydi. Hızır acili gibiydi.
Herkesin yardımına koşar
kimseyi incitmezdi. Bizim de
hiç kalbimizi kırmazdı.
Herkesin iyiliğini isterdi.
Kimseyi geri çevirmezdi.
Kim hasta ise koştururdu”
ifadelerinde bulundu.
OLUŞUM KOLEJİ RESİM YARIŞMASINDA
İLÇE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
Büyük Önder Atatürk'ün 10
Kasım 1938'de ebediyete
intikal edişi şüphesiz ki
Türk milletini derin bir
üzüntüye boğmuştur. O'nun
ani ve apansız ayrılışı
bütün Türk halklarını da
derinden etkilemiş, dünya
üzerinde geniş bir yankı
uyandırmıştır.
Atamızın tüm değerlerini
yaşatan , Atatürk ilke ve
İnkılaplarına bağlı kalan
Oluşum Koleji İlçe çapında
yapılan 'Atatürk ve Çocuk
sevgisi' adlı resim
yarışmasında ilçe
üçüncüsü olarak ödüllerine
bir yenisini daha eklemiştir.
Okulda sanat çalışmalarına
büyük önem veren Oluşum
Koleji, Seramik atölyesi
,Tasarım ve Resim
atölyeleriyle öğrencileri
sanatsal anlamda
doygunluğa ulaştırmayı
hedeflemiştir.
SELÇUK'TA ZEYTİN HIRSIZLIĞINA KARŞI
ÜRETİCİLERE UYARI
Selçuk Çiftçi Malları Koruma
Başkanı Hasan Turan,
zeytin hasadının başladığı
bu günlerde daha önceki
yıllarda meydana gelen
hırsızlık olaylarını önlemek
için üreticileri uyardı.
Geçtiğimiz yıllarda zeytin
hasadı döneminde
üreticilerin topladıkları
zeytinlerini bahçelerinde
bıraktığını ve zeytin
hırsızlığının meydana
geldiğini hatırlatan Selçuk
Çiftçi Malları Koruma
Başkanı Hasan Turan,
hasat döneminin başladığı
bu günlerde üreticileri
uyardı. Koruma
dairesinde 6
bekçinin görev
aldığını, mesai
saatleri
içerisinde görevli
bekçilerin tüm
arazi bağlı
bulunan alanları
titiz bir
çalışmayla kontrol ettiklerini
kaydeden Turan, bu konuda
üreticilerin de kendi
önlemlerini almalarını istedi.
Oldukça zor şartlar altında
ürün yetiştirmeye çalışan
üreticilerin zeytinlerini
bahçelerinde
bırakmamalarını, olası bir
hırsızlık olayında mağdur
olmamalarını istedi. Selçuk
Çiftçi Malları Koruma
Başkanı Hasan Turan
ayrıca fabrika sahiplerini de
uyararak, üretici belgesi
olmayanların zeytinlerini
almamalarını istedi.
13 Kasım 2014 Perşembe
ÖDEMİŞ VERGİ DAİRESİ HALKA AŞURE DAĞITTI
GELENEKSEL HALE
GETİRDİK.“
Ödemiş Vergi Dairesi
müdürü Cihaner “Ödemiş
Vergi dairesi müdürlüğü
olarak çalışan
arkadaşlarımızın da
duyarlılığı ile Muharrem
ayının önemine istinaden
bu aşure etkinliğini bu
yılda yaparak bu hayırı
Ödemiş Vergi Dairesi
müdürlüğü çalışanlarının
Aşure dağıtma duyarlılığı
bu yılda devam ederken
Ödemiş Vergi Dairesi
önünde dün yapılan
etkinlikte aşure dağıtılarak
Ödemişlilere dağıtıldı.
ÖDEMİŞ VERGİ
DAİRESİ
MÜDÜRÜ
CİHANER”MÜDÜ
RLÜK OLARAK
MUHARREM
AYINDA BU
ETKİNLİKLERİ
yerine getirmenin büyük
bir huzurluluğu içindeyiz.
Ödemiş halkının da
yaptığımız geleneksel
aşure etkinliğine ilgi
göstermesi bizleri son
derece mutlu etmiştir.“
dedi.
Etkinliğe katılan
vatandaşlar “Ödemiş vergi
dairesi müdürü ve
çalışanlarının büyük
duyarlılığı ile bu
geleneksel hale
getirdikleri aşure etkinliği
örnek bir etkinlik olarak
devam etmesinden dolayı
bu duyarlılığı sürdürmeleri
nedeniyle Ödemiş vergi
dairesi müdürü ve emeği
geçen çalışanlarını tebrik
ediyoruz.“ dediler
Haber: Turgay Konuralp
YANBASTILI MİNİKLERDEN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE
ZİYARET
Yanbastı Kardeşler
Anaokulu Müdürü
Süleyman Arslan, Müdür
Yardımcısı Mehmet Ali
Dinçay, Okul Öncesi
Öğretmeni Burçin Çetin ve
5 Yaş A sınıfı öğrencileri
geçtiğimiz Perşembe günü
Ödemiş'e yeni atanan
Ödemiş İlçe Milli Eğitim
Müdürü Murat İçel'i yeni
görevinden dolayı
makamında ziyaret etti.
Minik öğrenciler Ödemiş
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Murat İçel'e çiçek ve kendi
elleriyle yaptıkları
Türk bayrağı
tablosunu hediye
etti. Minik
öğrencilerden Bahar
Deniz Değirmen
"Bayrak" adlı şiiri
okuyarak Ödemiş
İlçe Milli Eğitim
Müdürü Murat İçel'e
sürpriz yaptı.
Ödemiş İlçe Milli
Eğitim Müdürü
Murat İçel Okul Öncesi
eğitimin önemine vurgu
yaptı. Ödemiş İlçe Milli
Eğitim Müdürü Murat İçel
öğrencilerle tek tek
ilgilenerek hepsine kendi
elleriyle kek ve meyve
suyu ikram etti.
ÖDEMİŞLİ VATANDAŞLARIN ÇÖP TEPKİSİ
HİJYEN CEZASI GELİYOR!
“Hijyen Eğitimi
Yönetmeliği” gereği eğitim
almayan esnaf ve
sanatkara cezai işlem
uygulanacak. Torbalı'da şu
ana kadar 2 bin 100 kişi
eğitimlere katılarak sertifika
sahibi oldu.
TORBALI Esnaf ve
Sanatkârlar Odası ve İlçe
Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü'nün devam
ettirmiş olduğu 'Hijyen
Eğitim Kursları' tüm hızıyla
devam ediyor. Şuana kadar
2 bin 100 kişi eğitimlere
katılarak sertifika aldı. 5
Temmuz tarihi itibariyle
denetlemenin başladığını
ifade eden Esnaf ve
Sanatkârlar Odası Başkanı
Halil Gülcü, eğitimlerin
Ticaret Odası Meclis
Salonu'nda
gerçekleştirildiğini söyledi.
Denetlemelerin son
günlerde sıklaştırıldığını
ifade eden Gülcü, “Sertifika
almayan kişilerin bir an
önce kursa gelip eğitim
almaları ve sertifika sahibi
olmaları gerekiyor” dedi. 30
kişinin katılımıyla
gerçekleşen Hijyen Eğitimi
sonrasında kursiyerler,
sınava tabi tutuldular.
Sınavda soruları doğru
cevaplayan esnaflar,
sertifikalarını 1 hafta sonra
alacak. Sertifikalı
olmayanlara ise belirlenen
süre sonrasında cezai
işlemler yapılacak. Esnaf
ve Sanatkârlar Odası
Başkanı Halil Gülcü,
“Eğitimlerimiz devam
ederken hala kurslara
katılmayan esnaflarımız
Ödemiş ilçesinde Özel
hastane mevkiinde bazı
vatandaşlar çöplerin sık
sık alınmaması eleştirerek
Çöp görevlilerinin bu
konuya daha duyarlı
olmalarını dile getirdiler.
Ödemiş İnönü mahallesi
sakinleri “Son günlerde
özellikle eski Özel hastane
mevkiinde caddede uzun
süre kaldırım kenarları
maalesef tam anlamıyla
süpürülmeyince ortaya
kötü görüntüler oluşuyor.
Buralara baktığınızda
sigara izmaritleri, sigara
paketleri, çekirdek
kabukları gibi çöp
görüntülerinin olması iyi
görüntü değil, Ödemiş
Belediyesine bağlı çöp
görevlilerinin bu mevkiiye
daha duyarlı olmalarını
bekliyoruz.” dediler.
“BURADAN SADACE
ÇÖP
KONTEYNIRLARINDAN
ÇÖP ALININCA TEMİZLİK
YAPILMIŞ OLMUYOR.”
Ödemiş İnönü mahallesi
sakinleri “Ödemiş
Belediyesine bağlı Çöp
konteynırları alınabilir.
Ama sadece çöp
konteynırlarından çöp
alınınca temizlik yapılmış
olmuyor. Bu konuda
özellikle kaldırım kenarları
adeta çöplük gibi ancak
bu konuda bazı duyarsız
vatandaşların da yola çöp
atmalarını uygun
karşılamıyoruz.“ dediler.
Haber : Turgay Konuralp
var. Lütfen herkes gelip
eğitimini görsün ve sertifika
sahibi olsun.” diye konuştu.
ALTIN BİLEZİK
Hijyen eğitiminin sadece
esnaflara özgü bir kurs
olmadığının altını çizen
Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Başkanı Halil Gülcü,
“Eğitimler sadece esnaflara
verilmiyor. Ev hanımları ve
çalışmayan kişiler
başvuruda bulunup eğitim
görebilirler. Buradaki amaç
ise şudur, çalışmayan bir
insan sertifikasını aldığı
zaman bir işe başladı vakit
hazır belgesiyle
başlayabilir. Yani işe
başladığı zaman kurs
görmesine gerek
kalmayacak. Elinde altın
bilezik olacak. Sayı 30'u
bulduğu zaman da yeni
kurs açıyoruz” ifadesini
kullandı.
68 YAŞINDAKİ TEYZE
EĞİTİM GÖRDÜ(FOLTU)
Dün Ticaret Odası Meclis
Salonunda yapılan
eğitimde ilginç bir olay
yaşandı. Eğitime 68
yaşındaki Melike Çılgın
isimli bir vatandaş katıldı.
Hijyen sertifikası almak için
kursa katılan yaşlı bayan,
verilen eğitimleri dikkatlice
dinleyerek, sınava girdi.
Sınavını başarılı bir şekilde
tamamlayan Melike Çılgın,
yıllardır bakkalda
işletmecilik yaptığını
söyledi. Çılgın, “Hijyen
eğitimine bizimde
katılmamız gerektiğini
duydum ve geldim. Aldığım
eğitimler beni bilinçlendirdi.
Sertifikamı aldım” dedi
www.odemiskentgazetesi.com
3
KİRAZ'DA ENGELSİZ UMUTLAR
DERNEĞİ AÇILDI
Kiraz Zihinsel ve Bedensel
Umutlar Derneği Kiraz'a
merhaba dedi. Dernek, 11
Kasım 2014 Salı Günü Saat
16:00'da Kiraz Belediye Başkanı
Saliha ŞENGÜL'ün kurdela
kesmesi ile açıldı.
Kurdela kesim töreninin
ardından konuklar, kutlama
programının hazırlandığı Kiraz
Öğretmenevi Bahçesi'ne
geçtiler.
Doğukan Alsay tarafından
sunulan kutlama programı;
Saygı Duruşu ve İstiklal
Marşımızın ardından Dernek
Başkanı Atiye Okka'nın yaptığı
açılış konuşması ile başladı.
Kiraz Zihinsel ve Bedensel
Umutlar Derneği Başkanı Atiye
Okka, derneği kurulumundan
açılış törenine kadar her adımda
desteklerini esirgemeyen Kiraz
Belediye Başkanı Saliha
Şengül'e teşekkür plaketini
sundu. Kiraz Belediye Başkanı
Saliha Şengül hemen orada
derneğe üye olarak Kirazlıları
üyeliğe davet ettiği
konuşmasının ardından Minik
Gözde'ye akülü araç armağan
etti. Minik Gözde çok mutlu
olduğunu dile getirerek
konuklara Atatürk Şiiri okudu.
Özel çocuk Raci Demir
tarafından verilen piyano resitali
büyük beğeni topladı ve başarılı
çocuk Raci, özel çocuklarımıza
ilham kaynağı oldu. Öğretmen
Burcu Aşlayan'ın seslendirdiği
şarkılar geceye renk kattı.
Birgi Özel Eğitim Ritim Grubu
Dinletisi ve Özel çocukların
zeybek gösterisi ile açılış töreni
eğlencede zirveye ulaştı.
İzmir Gaziemir Optimum
Alışveriş Merkezi Genel
Müdürlüğü bu anlamlı günde
özel çocuklarımızı yalnız
bırakmadı. Çocukların el
becerilerine katkıda bulunmak
amacı ile boyama kitapları ve
boya kalemleri armağan ettiler.
Uzun süren kutlama programı
devam ederken konuklara
tavuklu pilav ikram edildi.
ÖDEMİŞ İÇİN 3 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
www.odemiskentgazetesi.com
13 Kasım 2014 Perşembe
4
TİRE'NİN GURURU GÖKÇEN EFE'NİN
ÖDEMİŞ BELEDİYESPOR U-17 TAKIMINDA
HAVUT TÖRENİ
ROMALI SALİH UÇAN İMAJI
töreninde coşku oldukça
Tire'nin iddialı güreş devesi
Gökçen Efe'nin havut
töreninde deveciler bir araya
geldi.
Geleneksel Deve
Güreşlerinin Ege'deki en
önemli duraklarından biri de
Tire. Tire'nin gururu Gökçen
Efe isimli devenin havut
giydirme töreni geçtiğimiz
gün yapıldı. Yemekli olarak
düzenlenen törene
Gökçen Eski Belediye
Başkanı Mustafa Önem,
Gökçen Jandarma Karakol
Komutanı Tolga Yılmaz,
Gökçen Muhtarı Süleyman
Köseoğlu, Tire Süt
Kooperatifi Yönetim Kurulu
Üyesi Ali Ülker, Selçuk
Efes Deve Güreşleri Kültür
ve Dayanışma Derneği
Temsilcisi Muammer Kale
ve Torbalı, Selçuk ve
Tire'den birçok deve sahibi
ve güreşsever katıldı.
Aydın Germencik'ten özel
olarak gelen Zurnacı Derya
ve Yusuf'un çaldığı
şarkılarla, konuklar gün boyu
eğlendi.
Kasabalı lakabıyla bilinen
Tireli Mehmet Ülgüdür'ün
sahibi olduğu Gökçen Efe
isimli devenin havut
fazlaydı. Törende
konuşan deve sahibi
Ülgüdür, “Tire'nin gururu
Kasabalı Gökçen Efe,
güreşlere hazır. Tüm
hazırlıklarımızı yaptık. Bu
yıl da iddialıyız ve Türkiye
şampiyonluğu için
çalışacağız.” Dedi.
Törende konuşan bir
diğer isim de Gökçen
Eski Belediye Başkanı
Mustafa Önem oldu.
Önem, “Geleneksel deve
güreşlerimizin sezonu
geldi. Gökçen
Mahallemizi temsil eden
Gökçen Efe'ye güvenimiz
sonsuz. Gökçen Efe her
zaman başa güreşir. Bu
sene de Türkiye
şampiyonluğu için
güreşecek. Güreşlerin
şimdiden hayırlı uğurlu
olmasını ve kazasız belasız
geçmesini diliyorum.” Dedi.
TİRE 1922, YENİDEN “ŞAMPİYONLUKTA
BEN DE VARIM” DEDİ
3. Lig, 1. Grup'ta mücadele
eden Tire 1922, heyecan
dozunun her geçen hafta
arttığı ligde, son iki haftada
aldığı galibiyetlerle yeniden
yükselişe geçti ve
rakiplerine 'şampiyonluk
yolunda beni de unutmayın'
dedi.
Tire 1922, mücadele ettiği
3. Lig 1. Grup'ta 11. hafta
geride kaldı. Lige başarılı bir
başlangıç yapan, fakat 4.
Haftadan sonra inişe geçen
ve istikrarsız sonuçlar alan
ekip, bu kötü gidişe son iki
haftada aldığı galibiyetlerle
dur dedi ve yeniden
sıralamada yükselişe
geçerek, rakiplerine 'beni bir
kenara atmayın, ben de
şampiyonluk mücadelesi
içindeyim' mesajını verdi.
İlginç sonuçların yaşandığı
11. haftada, en çok dikkat
YILDIZ
OTOPARK
Aylık 40 TL
Banka çalışanları Aylık :35 tl
Günlük : 5 tl
Girdi çıktı : 3,5 tl
Bilgi tel.: 544 15 95
çeken sonucu, grubun en
güçlü ekiplerinden olan
Manavgat'ı deplasmanda
yenme başarısı gösterdi.
Grupta Tire 1922 ile birlikte,
11. haftanın en kazançlı
takımları; 'Tuzla:5-Çorum
Bld:1', 'Darıca Gençler:3Kırıkhan:0'
karşılaşmalarından galip
ayrılan Tuzla ve Darıca
Gençlerbirliği oldu.
11. HAFTA MAÇ
SONUÇLARI :
ÇATALCA SPOR: 1BURSA NİLÜFERSPOR
A.Ş: 1
TUZLASPOR: 5 - ÇORUM
BELEDİYESPOR: 1
MANAVGATSPOR: 1- TİRE
1922: 2
NİĞDE BELEDİYESPOR: 0
- KIZILCABÖLÜKSPOR: 1
ADLİYESPOR: 1 - SEBAT
PROJE TRABZON
AKÇAABAT: 1
TUTAP ŞEKERSPOR: 1 GAZİOSMANPAŞA: 1
DARICA
GENÇLERBİRLİĞİ: 3 KIRIKHANSPOR: 0
İSTANBULSPOR A.Ş: 1 ZONGULDAK
KÖMÜRSPOR: 1
BOZÜYÜKSPOR: 0 BATMAN PETROL SPOR
A.Ş: 3
Download

13-11-2014 Tarihli Kent Gazetesi