İL
: KASTAMONU
TARİH: 26.09.2014
‫ك َوا ْن َحرْ إِ َّن‬
َ ِّ‫ص ِّل لِ َرب‬
َ ‫إِنَّا أَ ْعطَ ْينَا‬
َ َ‫ك ْال َكوْ ثَ َر ف‬
‫ك هُ َو ْاْلَ ْبتَ ُر‬
َ َ‫َشانِئ‬
:
‫صالَّنَا‬
َ ‫ُض ِّح فَالَ يَ ْق َربَ َّن ُم‬
َ ‫َم ْن َكانَ لَهُ َس َعةٌ َولَ ْم ي‬
KURBAN İBADETİ
Muhterem Mü’minler!
Yüce Rabbimiz okuduğum ayet-i
kerimede şöyle buyurmaktadır; “(Resûlüm!)
Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi
sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl
sonu kesik olan, şüphesiz sana kin
besleyendir.”1
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) ise
okuduğum hadisi şerifte şöyle buyurmaktadır;
“Kim ki kurban kesmeye mali kudreti müsait
olur da kurban kesmez ise o kimse bizim
mescidimize sakın yaklaşmasın”2
İmanlı gönülleri Allah’a yaklaştıran ve
kulluk göstergesi olan ibadetlerden biri de
kurbandır. Kurban; ibadet niyeti ile belirli
günlerde kesilen hayvana verilen isimdir.
Görülüyor ki Allah’ü Teâlâ kurban
kesmeyi emretmiş ve Peygamberimiz (s.a.v.)
de bu emre uyarak bizzat kurban kesmiş ve
bizim de kesmemizi istemiştir.
Değerli Kardeşlerim!
Hadis-i
şerifteki
“Mescidimize
yaklaşmasın” ifadesi kurban kesmenin
önemini anlatması bakımından fevkalade
dikkate değerdir. Samimi bir niyetle ve Allah
rızası için kesilmeyen kurbanın sahibine
faydası yoktur.
Bir ayeti kerimede şöyle buyrulmuştur:
“Şüphesiz kurbanların ne etleri, ne kanları
Allah’a ulaşmaz lakin sizin takvanız Allah’a
ulaşır. İşte kurbanlıkları bu şekilde sizin
emrinize boyun eğdirdik ki size doğru yolu
gösterdiği için Allah’ı tekbir getirerek
yüceltiniz. Ey Resulüm ihlâs ile güzel iş
yapanlara müjdele” .3
Aziz Mü’minler!
Mali bir ibadet olan kurban zengin, hür,
mukim yani yolcu olmayan, akıllı ve ergenlik
çağına gelen her müslümanın üzerine vaciptir.
Kurban, bayramın ilk üç gününde
kesilir. Kurban koyun, keçi, sığır, manda ve
deveden kesilir.
Koyun ve keçi birer kişi için kurban
olur. Sığır, manda ve deve bir kişiden yedi
kişiye kadar ortak olarak kesilebilir.
Ortaklardan hepsinin Müslüman olması ve
kurban niyeti ile kesmeleri şarttır.
Kurban olarak kesilecek sığır ve
mandanın iki, devenin beş, koyun ve keçinin
bir yaşını doldurmuş olması gerekir.
Ancak sadece koyunda geçerli olmak
üzere, bir yaşını doldurmuş koyun bulamayan
veya almaya gücü yetmeyen altı ayını
doldurmuş yedi, sekiz, dokuz…aylık kuzuyu
kurban edebilir.
Ayrıca kurban bir ibadet olduğu ve
Allah’a sunulduğu için kurban olacak
hayvanın sağlıklı olması ve kurban olmaya
engel ayıp ve kusurlardan uzak olması
gerekir.
Zira Peygamber Efendimiz hadislerinde,
“Kurbanlık hayvanın göz ve kulağına
dikkat edin”4 buyurarak satın alınacak
hayvanın azalarına iyice bakılmasını istemiş
ve körlüğü, topallığı, hastalığı açıkça belli
olan ve çok zayıf olan hayvanın kurban
edilmesini yasaklamıştır.5
Dolayısıyla bizler de kurbanlık satın
alırken bu hususlara azami dikkat edelim,
hayvanın azalarını kontrol edelim.
1
Kevser, 108/1-3.
İbn Mace, Edahi, 2.
3
Hacc, 22/37.
4
Tirmizi, Edahi, 6.
5
Muvatta, Dahaya, 1.
2
Hazırlayan: Hanönü Gelinbükü
Camii İmam-Hatibi Bahri KARTAL
Redaksiyon: İl İrşad Kurulu
Mah.
Download

kurban ibadeti 2014-09-26