Kıymetli Kardeşlerim!
Anne babaya asi olmak, onlara itaatsiz
davranmak, sırt dönmek, eziyet etmek, haram kılınmış
ve
büyük
günahlardan
kabul
edilmiştir.
Allah (c.c.) bu hususta şöyle buyurmaktadır: “De ki:
Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını
okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, anababaya
iyilik
edin,
fakirlik
korkusuyla
çocuklarınızı öldürmeyin -sizin de onların da
rızkını biz veririz-; kötülüklerin açığına da gizlisine
de yaklaşmayın ve Allah'ın yasakladığı cana haksız
yere kıymayın! İşte bunlar Allah'ın size
emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.”3
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) de bu hususa şöyle
dikkatimizi çekmektedir: Bir gün Efendimiz (s.a.v.),
sahabeye: “Büyük günahların en ağırını size haber
vereyim mi?” diye üç defa sorar. Onlarda: Evet, Yâ
Resûlallah, deyince. Bunun üzerine Efendimiz
(s.a.v.): “Allah’a şirk koşmak, ana babaya
itaatsizlik etmek” dedikten sonra, yaslandığı yerden
doğrulup oturur ve “İyi dinleyin, bir de yalan
söylemek ve yalancı şâhitlik yapmaktır.”4 buyurur.
Kardeşlerim!
Anne ve babasına iyi muamele etmeyenlerin
Peygamberimiz (s.a.v.)’in bedduasına uğramaları
muhtemeldir. Bir defasında Efendimiz (s.a.v.): “Anne
ve babasına veya onlardan birine yaşlılık
günlerinde yetişip de onları memnun edemeyip
cennete giremeyen kimsenin burnu sürtünsün,
burnu sürtünsün, burnu sürtünsün.”5 demiştir.
Onlara karşı iyi davranmamız, bizlere dünya ve ahiret
saadetini kazandıracakken, onlara yapacağımız kötü
muamele ve itaatsiz davranışlar da Rabbimizin
gazabına sebep olacaktır. Peygamberimiz (s.a.v.):
“Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır.
Allah’ın gazabı, öfkesi, anne ve babanın gazabı ve
öfkesindedir”6 buyurur. Yüce Rabbimiz, hayatta olan
anne ve babalarımıza hayırlı uzun ömürler versin.
Ahirete intikal etmiş olanları mağfiret etsin, onlara
rahmetiyle muamele etsin. Hutbemizi Allah’ın dostu
Hz. İbrâhim’in şu duası ile bitirelim: “Ey Rabbimiz!
Amellerin hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve
mü’minleri bağışla!”7
İLİ
: KARAMAN
TARİH : 09/05/2014
َّ ‫َو َو‬
‫اْلو َسانَ بِ َوالِ َد ْي ِه َح َملَ ْتهُ أ ُ ُّمهُ َو ْهىًا َعلَى َو ْه ٍه‬
ِ ْ ‫ص ْيىَا‬
‫صي ُر‬
َ ِ‫َوف‬
ِ ‫ي ْال َم‬
َّ َ‫صالُهُ فِي عَا َم ْي ِه أَ ِن ا ْش ُكرْ لِي َولِ َوالِ َد ْيكَ إِل‬
ANNE-BABAYA SAYGI
Muhterem Müminler!
Okuduğum ayette Allah (c.c.) şöyle buyurur:
“Biz insana, ana ve babasına iyi davranmasını
emrettik. Çünkü anası onu nice sıkıntılara
katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl
içinde olur. İşte bunun için önce bana, sonra da ana
ve babana şükret, diye tavsiye bulunmuşuzdur.
Dönüş ancak banadır”1
Aziz Müslümanlar!
İnsanın görev ve sorumlulukları genel olarak iki
noktada ele alınabilir. Birincisi, yaratanına karşı görev
ve sorumluluklar; ikincisi ise yaratılmışlara karşı görev
ve
sorumluluklardır.
Konumu
açısından da
yaratılmışlar içerisinde ilk sırada anne-baba
gelmektedir. Çünkü kişi, onlar vesilesiyle dünyaya
gelmiştir. Bundan dolayı dinimizde, ana-babaya iyi
muamelede bulunmak, onlara güzel davranmak kesin
bir şekilde emredilmiştir. Anne babasına güzel
davrananlar övülmüştür. Hatta Kur’an-ı Kerim’de,
Allah’a kulluktan hemen sonra anne babaya iyi
davranmak emredilmiştir. Yüce Rabbimiz bir ayette
bizlere şöyle buyurmaktadır: “Rabbin, sadece
kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi
davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan
biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, onlara
"öf!" bile deme; onları azarlama; onlara güzel söz
söyle.”2
Dünyaya gelmemize vesile olan, her şeye
muhtaç olduğumuz bir dönemde yemesinden,
içmesinden,
uykusundan,
işlerinden,
temel
ihtiyaçlarından, hayatından feragat ederek bizleri
yetiştiren ve bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçmayan,
çocukluğumuzda bizlere ilk terbiyeyi veren,
gençliğimizde
tecrübelerinden
faydalandığımız,
bizlerin bugünlere gelmesinde büyük emeği olan,
maalesef dünyadan ayrıldıkları vakit kıymetlerini daha
iyi anlayabildiğimiz anne babamıza karşı saygılı
olmak, onlara iyi muamelede bulunmak, onları
kırmamak, üzmemek insanlığımızın bir gereğidir.
1
Lokman, 31/14.
İsra, 17/23.
3
En’am, 6/151.
4
Riyazü’s-Salihin, Hadis No: 338.
5
Müslim, Birr 9, 10.
6
Tirmizî, Birr 3.
7
İbrahim, 14/41.
2
Hazırlayan: İbrahim ÖZCAN (Vaiz)
Redaksiyon: İl İrşad Kurulu
Download

anne-babaya saygı - Karaman İl Müftülüğü