İLİ
: YOZGAT
AY/ YIL: 05/06/2015
KONU :SORUMLULUK BİLİNCİ
‫اَّللِ الهر ْْحَ ِن الهرِحي ِم‬
‫بِ ْس ِم ه‬
ِ ‫أَح‬
‫هاس أَن يُْت َرُكوا أَن يَ ُقولُوا َآمنها َوُه ْم ال‬
‫ن‬
‫ال‬
‫ب‬
‫س‬
َ
َ
ُ
‫يُ ْفتَ نُو َن‬
‫ فَا ِإل َم ُام َر ٍاع‬، ‫ول َع ْن َر ِعيهتِ ِه‬
ٌ ُ‫ُكلُّ ُك ْم َر ٍاع َوَم ْسئ‬
‫ َوالهر ُج ُل ِِف أ َْهلِ ِه َر ٍاع َوْه َو‬، ‫ول َع ْن َر ِعيهتِ ِه‬
ٌ ُ‫َوَم ْسئ‬
ِ ‫ت زوِجها ر‬
ِِ ِ
ِ ِ
ٌ ُ‫َم ْسئ‬
ٌ‫اعيَة‬
َ َ ْ َ ‫ َوالْ َمْرأَةُ ِف بَْي‬، ‫ول َع ْن َرعيهته‬
ِ‫اْل ِادم ِِف م ِال سيِ ِده‬
ِِ
َ َ ُ َْ ‫ َو‬، ‫َوْه َى َم ْسئُولَةٌ َع ْن َرعيهت َها‬
‫ول َع ْن َر ِعيهتِ ِه‬
ٌ ُ‫َر ٍاع َوْه َو َم ْسئ‬
Değerli Müminler!
Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “İnsanlar, imtihandan
geçirilmeden, sadece ‘İman ettik’ demeleriyle
kurtulacaklarını mı sandılar?”1
Okuduğum
hadis-i
şerifte
Sevgili
Peygamberimiz (sav) şöyle buyuruyor: Hepiniz
sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinizden
mesulsünüz. Devlet başkanı bir sorumludur ve
yönettiklerinden mesuldür. Evin beyi bir
sorumludur ve yönettiklerinden mesuldür.
Evin hanımı da bir sorumludur ve
yönettiklerinden mesuldür. Hizmetçi de
efendisinin malı üzerinde sorumludur ve
yönettiklerinden mesuldür.2
Değerli Kardeşlerim!
İnsanı eşiz güzellikte yaratan yüce Allah
ona şeref vermiş ve onu yarattıklarının pek
çoğundan üstün kılmış, çeşitli nimetlerle
rızıklandırmış ve kainatı onun hizmetine vermiştir.
Yüce yaratan, diğer canlılardan farklı olarak akıl
ve irade vermek suretiyle insanı, çeşitli
kabiliyetlerle donatmış, ona verdiği kararı
uygulayabilme özgürlüğünü sunmuştur. Bütün
bunları bahşettikten sonra “insan, kendisinin
başıboş bırakılacağını mı zanneder”3 buyurarak
ona dünya hayatında sorumsuz bırakılmayacağını
bildirmiş, kendisine çeşitli görevler yüklemiştir.
Kardeşlerim!
Sorumluluk, insan hayatına yön veren, onu
amaçsız yaşamaktan kurtaran bir rehberdir.
Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka
sorguya çekileceksiniz4 ayeti insanın âhirette
hesaba çekileceğini ifade ederken insanın dünya
hayatına yön vermekte ve insana sorumluluk
bilincini yüklemektedir.
Sorumluluk hissi insanı aşkın ve yüce
değerlere inanmaya sev keder. Bu inanç, kişinin
hayatını temellendirmesine, onu bir zemine
oturtmasına, "Ben neyim? Bu dünyaya niçin
geldim? Temel amacım nedir? Neyi, niçin
yapmalıyım? Sonum ne olacak? Niçin ahlâklı
davranmak zorundayım? Sorumluluklarımı
yerine getirmesem ne olur?" gibi sorulara cevap
bulmasına imkân açarak, hayatına anlam
vermesini sağlar.
Muhterem Müslümanlar!
İnsan her şeyden önce yaratanına karşı
sorumludur. Rabbinin varlığını ve birliğini kabul
ederek O’na ortak koşmadan inanmasıdır.
İnancının gereği olan yaşam tarzını benimsemesi
ve Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etmesidir.
Daha
sonra
insanın
sorumluluğu
kendisinden başlayarak ailesine, çocuklarına,
anne-babasına, yakınlarına, komşularına, milletine
hatta insanlığa ve bütün canlılara doğru devam
eder. Hepimiz bu sıralama doğrultusunda yani
merkezden muhite doğru görevlerimizi yerine
getirmekle yükümlüyüz.
Bu hususta hutbemi bir ayeti kerimenin
meali ile bitirmek istiyorum: Ey İman edenler!
Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar
olan ateşten koruyun.”5
Hazırlayan: Ömer SÖMER
Kadıgüllü Köyü SARIKAYA
Redaksiyon: ENES ÖGE C.VAİZİ
YOZGAT İL MÜFTÜLÜĞÜ
1
Ankebût, 29/2
Buhari, istikraz, 20
3
Kıyame, 75/36
2
4
5
Nahl 16/ 93
Tahrim 66/ 6
Download

sorumluluk bilinci - Yozgat İl Müftülüğü