1511 – ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
BİYOMEDİKAL EKİPMANLAR ÇAĞRI DUYURUSU
1. Çağrı Kodu
1511-SAĞLIK-2014-BE-04
2. Çağrı Başlığı
Biyomedikal robotik sistemlere hizmet edecek şekilde dokunma hissi, kuvvet, sıcaklık, titreşim hissi
iyileştirilmiş çok fonksiyonlu el kumandası ve algılayıcıların geliştirilmesi
3. Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar
Robotik cerrahi sistemleri kullanılarak son yıllarda yılda ortalama dünya çapında en az 200.000 ameliyat
yapılmaktadır. Bu ameliyatlar arasında en yaygın olanları prostatektomi, jinekolojik operasyonlar ve
kalp kapakçığı tamiri ameliyatlarıdır. Bu sistemlerin birçok alt ekipmanı mevcuttur. Ülkemizde yerli
kabiliyetlerle robotik cerrahi yapılabilmesini sağlamak amacıyla, robotik cerrahi sistemlerin alt
bileşenlerinin geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu alt ekipmanlardan birisi de geri beslemeli
kumanda kollarıdır. Bu çağrı ile yerli robotik cerrahi sistemler geliştirmek için ilk adımın atılması
hedeflenmektedir.
4. Çağrı Konu ve Kapsamı
Çağrı konusu ve kapsamı:
Bu çağrı kapsamında tüm robotik cerrahi uygulamalarında hali hazırda kullanılan ya da kullanılması
muhtemel robotik sistemler için geri beslemeli kumanda kolları geliştirilmesi hedeflenmektedir. Basınç,
sıcaklık, titreşim, sertlik, kuvvet gibi büyüklükleri algılayarak kumanda koluna aktarabilecek (haptik)
sistemlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Gerek bu geri beslemeleri sağlayabilen kumanda kolları,
gerekse geri besleme sağlayacak algılayıcı sistemlerin geliştirilmesi bu çağrı kapsamındadır.
Proje önerisi hazırlığı sırasında, projenin özgün değeri ve yenilikçi yönleri açıklanırken, mevcut teknoloji
seviyesinin ilgili patentler ve akademik yayınlar göz önünde bulundurularak detaylandırılması
beklenmektedir.
Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler:
Geliştirilecek tüm sistemler, türüne göre uluslararası standartların gerektirdiği asgari teknik özelliklere
sahip olmalıdır. Hedeflenen ilgili standardın proje önerisinde belirtilmesi ve hedeflerin rakip ürünlerle
karşılaştırmalı olarak verilmesi beklenmektedir.
5. Çağrı Takvimi
Çağrı Açılış Tarihi
15 Eylül 2014
Çağrı Kapanış Tarihi
19 Ocak 2015
Ön Kayıt Son Tarih*
12 Ocak 2015 Saat : 17:30
Proje Öneri Başvuru Tarihleri
15 Ekim 2014 – 19 Ocak 2015 Saat : 17:30
*: Proje başvuruları yapabilmek için proje öneri başlığınız ve kuruluşunuz durumu ile ilgili belgeleri TÜBİTAK’a
sunarak ön kayıt onayı almanız gerekmektedir. Burada belirtilen tarih bu evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin
yapılabileceği en son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihe kadar ön kayıt evraklarını TÜBİTAK’a ulaştıramayanlar proje
bavurusu yapamayacaktır.
6. Çağrıya Özel Şartlar
Proje süresi üst sınırı
: 24 Ay
Proje bütçesi üst sınırı
: 2.500.000 TL
İşbirliği yapısı
: Kısıt yok.
Diğer hususlar
:
•
•
•
•
•
•
Projede tıp fakülteleri ve hastanelerin ilgili bölümleri ile birlikte, mühendislik ve/veya temel
bilimler bölümlerinden proje konusu ile ilgili olarak danışmanlık hizmet alımları şeklinde iş
birliği yapılması önerilmektedir.
Bu çağrı kapsamında hem entegrasyon projeleri hem de alt bileşen ve/veya komple sistem
geliştirecek olan teklifler de değerlendirilecektir. Entegrasyon projeleri için başvuran proje
ekibi özgün katkısı ve rakiplerine göre göreceli avantajının ne olduğunu somut şekilde ortaya
koymalıdır. Alt bileşen geliştirmeyi amaçlayan proje teklifleri için de geliştirilecek alt bileşenin
kullanılabileceği diğer sektörlerdeki yeri de somut şekilde ifade edilmelidir.
Robotik cerrahi ile ilişkili olmayan kumanda kolları destek kapsamı dışındadır.
Sistemin teknolojik kısmının hazır olarak alındığı projeler destek kapsamı dışındadır.
Üretim sistemi veya teknolojisinin –yurtiçi veya yurtdışından- tümüyle hazır olarak alındığı
projeler, çağrı kapsamı dışındadır.
Tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yurtdışında yapılan sistemler çağrı kapsamı dışındadır.
7. İrtibat Noktası
Ümran ELMAS
Fatma IRMAK
Fatih M. Şahin
(Ön kayıt işlemleri)
0312 468 53 00/4572
[email protected]
0312 468 53 00/2165
[email protected]
0312 468 53 00/1033
[email protected]
[email protected]
8. İlgili Belgeler
•
1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
Uygulama Esasları
•
1511 Proje Öneri Başvuru Formu (AGY111-02)
Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK 1511 kodlu “Öncelikli Alanlarda Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik
Projeleri Destekleme Programı” uygulama esasları çerçevesinde yapılmış olup, burada belirtilmeyen
hususlar için uygulama esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.
Download

Biyomedikal robotik sistemlere hizmet edecek şekilde