İL
:AYDIN
TARİH :29.08.2014
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ‫ب ِ ْس ِِمِال َّلـ ِهِِالرَّحْ َمـِ ِِنِال َّر ِحيم‬
ِ َ ‫الد‬
‫انَ ِمنَقَإبلِ ِهم‬
ََ ‫يم‬
ََ ‫َوالَِّذ‬
َ َّ َ‫ينَتََب َّوُؤوا‬
َ ‫ارَ َو إاْل‬
ِ َ ‫لَي ِج ُد‬
ِ ‫ص ُد‬
َ‫اجةََ ِّم َّما‬
َ‫ُّونَ َم إ‬
ََ ‫َُي ِحب‬
َ ‫ورِهإَمَ َح‬
َ ‫نَ َه‬
َ َ ََ‫اج ََرَإِلَ إي ِهإَمَ َو‬
ُ َ‫ونَفي‬
ََ‫اصة‬
ََ ‫ونَ َعلَىَأَنفُ ِس ِهإَمَ َولَ إَوَ َك‬
ََ ‫أُوتُواَ َوُي إؤثُِر‬
َ ‫ص‬
َ ‫انَبِ ِهإَمَ َخ‬
ِ‫ِصلىَِللاِعليهِوسلم‬-ِِ ‫َللا‬
ِ َّ ِ‫ول‬
َِ ‫ِ َس ِمعْتِِ َرس‬:‫ال‬
َِ َ‫ْنِ َعبَّاسِِق‬
ِِ ‫َنِاب‬
ِْ ‫ع‬
ِ،ِ ‫َللا‬
ِ َّ ِِ‫تِ ِم ِْنِخَ ْشي َ ِة‬
ِْ ‫ِ َعيْنِِب َ َك‬:ِ‫لِ َت َمسُّه َماِال َّنار‬
ِ َ ِ‫"ِ َع ْينَا ِِن‬:ِ‫ِيَقول‬ِِِِِِِِِِِِِِِ‫َللا‬
ِ َّ ِ‫َتِتَحْ رسِِفِيِ َسبِي ِِل‬
ِْ ‫َو َعيْنِِبَات‬
VATAN SEVGİSİ
Aziz Mü'minler,
Toplumu ayakta tutan değerlerden biri de
vatandır. Vatan ortak milli değerlerin başında gelir.
Vatan; bayrak, din, dil, ırk, tarih ve kültür birliği
bulunan toplumların birlikte yaşadığı coğrafyadır.
Vatansız milletin yaşaması hemen hemen
imkânsızdır.
Kuşlardan böceklere, karıncadan örümceğe
kadar yeryüzünde yaşayan her canlının huzur ve
emniyet içinde yaşayabilmesi için kendisine göre
bir barınağı ve yuvası vardır.
Başta insanlar olmak üzere bu yuva edinme
arzusu bütün canlılarda doğuştan gelen fıtri bir
duygudur. İnsanın yuvası fert olarak ev millet olarak
vatandır. Vatansız bir milletin güvenli bir şekilde
yaşaması ve varlığını devam ettirmesi mümkün
değildir.
Hutbemin başında okuduğum ayeti
kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:
“Daha önceden Medine’yi yurt edinmiş ve
gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler,
kendilerine göç edip gelenleri severler ve onlara
verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık
hissetmezler.
Kendileri
zaruret
içinde
bulunsalar bile onları kendilerine tercih
ederler.Kim nefsinin cimriliğinden korunursa,
işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (1)
Değerli Mü'minler,
Vatan sevgisi, millet olma şuuruyla birlikte var
olan bir duygudur. Bir toprak parçasının vatan
olabilmesi için, milli ve manevi baştan sona
örülmüş, tarihi hatıralar ve abidelerle bezenmiş,
şehit kanlarıyla sulanmış olması gerekir. Şair Mithat
Cemal KUNTAY;
''Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.''
der. Bu sebeple dinimiz, vatan kavramına büyük
önem vermiş, bu sevgi; ''Vatan sevgisi
imandandır” (2) kelamı kibar sözüyle ifade
edilmiştir.
Aziz Kardeşlerim,
Ana-baba sevgisi, evlat sevgisi gibi sevgilerin
en güzellerinden biri de vatan sevgisidir. Nasıl
sevmeyelim ki sıcak aile yuvamız, baba ocağımız,
minareleri semaya yükselen camilerimiz, ilim irfan
yuvası okullarımız, ekmek parası kazandığımız
işyerlerimiz, köylerimiz şehirlerimiz... Her şeyimiz
vatan toprakları üzerindedir.
Peygamber Efendimiz (s.a.s) hicret
esnasında doğup büyüdüğü öz yurdundan ayrılırken
vatan sevgisi ve hasretini şu sözlerle dile getirmiştir:
“Allah'a yemin ederim ki sen yeryüzünün en
hayırlı ve Allah katında en sevimli yerisin. Eğer
kavmim tarafından çıkarılmamış olsaydım
senden ayrılmazdım.” (3)
Değerli Kardeşlerim,
Dinimiz vatan sevgisine ve bağlılığına büyük
değer vermiştir. Bu konuda hutbemin başında
okuduğum hadiste Efendimiz (s.a.s) şöyle
buyurmuştur: “Biri Allah korkusundan ağlayan,
diğeri Allah rızası için (vatanı uğruna) gece
nöbet bekleyen iki gözü, cehennem ateşi
yakmaz.” (4)
Vatanın değerini çok iyi bilen atalarımız,
üzerinde yaşadığımız bu toprakları düşmanlara
çiğnetmemek için her zaman kahramanca
çarpışmışlar, canlarını bu uğurda seve seve
vermişlerdir. Mevla’m bizleri dünyada vatansız,
dünya ve ahirette imansız bırakmasın.
Hutbemi milli şairimiz merhum Mehmet Akif
Ersoy'un şu dizesiyle son vereyim:
Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı,
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı,
Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı,
Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı...
1-Haşir, 9
2-Keşfül Hafa c.1 s.413 H.No:1102
3-Tirmizi c.5.722
4-Tirmizi, Fedailü’l cihad 12
Hazırlayan: Adnan SARITEKE
Merkez Fatih Camii İmam-Hatibi
Kuyucak/Aydın
Redaksiyon:İl İrşat Kurulu
Download

vatan sevgisi