ĠLĠ
:MANĠSA
TARĠH:13.02.2015
َ‫قَاَلَرسَولََللاهََصَلَىَللاََعَلَيَ هَهَوََسَلَم‬
sadece kendisinden yardım isteneceğini bizlere
bildirmektedir. “Bizi doğru yola, kendilerine
nimet verdiklerinin yoluna ilet” duasıyla
Allah’ın insanlığın hidayeti için gönderdiği
müstesna insanlar olan peygamberlerin yoluna
ulaşmayı rabbimizden isteyerek, hak yolun
peygamberlerin yolu olduğunu tasdik etmiş
oluyoruz. “Gazaba uğrayanların ve sapıkların
yoluna değil” diyerek tevhid inancı üzere
olduğumuzu, batıl inanç üzere olanlardan bizi
uzak tutmasını rabbimizden dileyerek, ona
sığınıyor, acziyetimizi ona arz etmiş oluyoruz.
Değerli Mü’minler!
FATĠHA SURESĠNĠN ÖĞRETTĠĞĠ
HAKĠKATLER
Değerli Müminler!
Okumuş olduğumuz ayeti kerimeler’de
Rabbimiz şöyle buyuruyor; “Hamd, Âlemlerin
Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza
gününün
Maliki
Allah'a
mahsustur.
(Allah’ım!) yalnız sana ibadet eder ve yalnız
senden yardım dileriz. Bizi doğru yola,
kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet;
gazaba uğramış ve sapmışların yoluna değil.” 1
Muhterem Müslümanlar!
Kur'an-ı Kerîm'in ilk suresi olan Fatiha
“açan” anlamına gelir. Bu sure-i celilede
rabbimiz gönül dünyamıza hitap ederek kendisine
karşı nasıl kulluk yapacağımızı, ona nasıl
yaklaşacağımızı ve rızasına ermenin yollarını
gösterir. Dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmamız
için bize rehberlik eder. Hayat ve iman bilincimize
yön vererek kulluk bilincinin hakiki veçhesini
gösterir.
Değerli Müminler!
Bu surede Yüce Rabbimiz “Hamd
âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. O
rahmandır rahimdir” buyruğuyla övgü ve
hamdin tek olan, çok merhametli, yarattıklarını
rızıklandıran ve terbiye eden Allah’a mahsus
olduğunu bizlere öğretiyor. “O hesap ve ceza
gününün sahibidir” hitabıyla gayb âleminin,
öldükten sonra dirilmenin, cennet ve cehennemin
hak olduğuna, dünyada yapılan her amelin ahirette
bir karşılığının olacağına işaret etmektedir. “Ey
Allah’ım! Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız
senden yardım dileriz” niyazıyla da kendisine
nasıl kulluk edeceğimizi, nasıl dua edeceğimizi ve
Hutbemin başında okumuş olduğum hadisi
şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s): “Fatiha’sız
namaz yoktur”2 buyurarak, bizlere Fatiha’nın
önemini bildirmiştir. Bizler beş vakit olarak
kıldığımız farz namazların ve nafile namazların
her bir rekâtında Fatiha suresini okuyarak
ubudiyet sözleşmemizi yeniliyoruz.
Değerli Müminler
Hutbemizi bir Hadis-i Kudsî ile bitirelim:
"Namazı kulumla aramda ikiye ayırdım. Yarısı
benim, yarısı kulumundur. Kuluma istediği
verilecektir. Kul; "Elhamdülillâhi rabbil
âlemîn" dediği zaman Allah: "Kulum bana
hamd etti, senada bulundu" der. Kul:
"Errahmânirrahîm" deyince, Allah: "Kulum
beni övdü" der. Kul: "Mâliki yevmi'd-dîn"
dediği zaman, Allah: "Kulum beni yüceltti"
der. Kul: "Ġyyâkena'büdü ve iyyâke nesteîn"
dediği zaman, Allah: "Bu benimle kulum
arasındadır,
artık
kulum
ne
isterse
verilecektir" der. Kul: "Ġhdine's-sırada'lmüstekîme sırata'llezîne enamte aleyhim
ğayri'l-mağdûbi aleyhim ve leddâllin" dediği
zaman Allah: "Ġşte bu, yalnızca kulum içindir;
kulumun isteği yerine gelecektir" der." 3
1
Kuran yolu Türkçe meal ve tefsiri
Buhari, Ezan 94
3
Müslim, Salât, 11, c.1, s297-297,
2
Hazırlayan: Cevat ORHAN
Din Hizmetleri ve Eğitim Şube Müdürü
Download

ﺎَﻗَ لَ ﯾْﻟَﻋَ رﺳُ ﻟﱠﺳَ ﻟﱠﺻَ ﮫِ للاِ ﯽ للاُ وَ ولُ مَ