İLİ
TARİH
: BİNGÖL
: 22/08/2014
‫من ال َّر ِحيم‬
ِ ْ‫بِس ِْم هللاِ الرَّح‬
ْ
ْ
ْ ‫َولَنَ ْبلُ َونَّ ُك ْم بِ َش ْي ٍء ِّمنَ ال َخ‬
َ‫ص ِّمن‬
ٍ ‫ُوع َونَ ْق‬
ِ ‫وف َوالج‬
َ‫ت َوبَ ِّش ِر الصَّابِ ِرين‬
ِ ‫س َوالثَّ َم َرا‬
ِ ‫األَ َم َو‬
ِ ُ‫ال َواألنف‬
‫صلَّى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم‬
َ ِ‫قَا َل َرسُو ُل هللا‬
َّ‫صيبَ ٍة َحتَّى ال َّشوْ َكةُ إِالَّ قُص‬
ِ ‫ُصيبُ ْال ُم ْؤ ِمنَ ِم ْن ُم‬
ِ ‫الَ ي‬
ُ‫بِهَا أَوْ ُكفِّ َر بِهَا ِم ْن َخطَايَاه‬
MUSİBETLERE KARŞI SABIR
Muhterem Müminler!
Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyurmaktadır: “Andolsun ki sizi biraz
korku ve açlık; mallardan, canlardan ve
ürünlerden biraz azaltma ile deneriz. (Ey
Peygamber! ) Sabredenleri müjdele !”1
Okuduğum hadis şerifte ise peygamberimiz
(s.a.v) şöyle buyurmaktadır: "Ayağına bir diken
bile batsa mü'min, uğradığı bütün musibetlerin
mükafatını görür," yahut da "karşılaştığı
sıkıntılar hatalarına keffaret olur."2
Değerli Müminler!
Musibet, kuraklık, kıtlık gibi semavi ve arzi
zararlar başta olmak üzere insanın başına gelen her
türlü cefa ve sıkıntıdır. Bu sıkıntılar insana şiddetle
dokunur, onu sarsar ve dengesini bozar. Dolayısıyla
musibetlere tahammül etmek gerekir; zira
musibetlere karşı sabır insanı yüceltir. Sabır insanın
başına gelen musibetlere feryadı figan etmeden
tahammül etmesidir. Sabreden insan, kurtuluş ile
müjdelenmektedir. Sabır, acıdır ve nefse ağır gelir,
ancak bir ilaç kadar da zorunludur ve faydalıdır.
Sabretmek, Müslümanın sahip olması gereken en
önemli özelliklerden biri olup, insana musibetlere
karşı dayanma gücü verir. Bu cümleden hareketle
sabır bir irade beyanıdır diyebiliriz. Zorlu bir dünya
hayatı yaşayan insanoğlu, sorunların üstesinden
sabır ve sebat göstererek yaşanılır bir yaşam
yakalayabilir. Yüce Allah ayet-i kerimede şöyle
buyurmaktadır: “Elbette her zorlukla beraber bir
kolaylık vardır. Gerçekten, her zorlukla beraber
bir kolaylık vardır. Boş kaldın mı hemen (başka)
işe koyul, Yalnız Rabbine yönel.”3
Aziz Müminler!
Sabır, sabredilen şeyler itibariyle birkaç
şekilde ortaya çıkar. Bunlardan birincisi, ibadet
ederken sabırlı olmaktır. Hz. Peygamber “ibadetin
en faziletlisi, az dahi olsa devamlı olanıdır.”4
İkincisi, günahlara karşı sabırdır. Bu sabır özellikle
günümüzün gençleri için çok önemlidir. Çünkü
gençlerimizi günaha teşvik eden birçok faktör ve de
ortam bulunmaktadır. Üçüncüsü, musibetlere karşı
gösterilen sabırdır. Musibetin ilk anında gösterilen
sabır önem arz etmektedir. Enes b. Malik (r.a)’den
rivayet edildiğine göre peygamber (s.a.v),
(çocuğunun) mezarı başında ağlayan, üstünü
başını yırtan bir kadının yanına uğradı. Ona:
“Allah’tan kork ve sabret!” diye buyurdu.
Bunun üzerine kadın: “Çek git başımdan! Zira
benim başıma gelen felaket, senin başına
gelmemiştir,” dedi. Bu kadın Hz. Peygamber’i
tanıyamamıştı. Kendisine, onun peygamber
(s.a.v.) olduğu söylenince hemen peygamber
(s.a.v.)’in kapısına koştu… (Hz. Peygamberden
özür dileyerek): “Sizi tanıyamamıştım dedi.”
Peygamber (s.a.v.) de: “Sabır, musibetle
karşılaştığın ilk anda göstermen gereken
dirençtir”5 Buyurdu.
Aziz Müminler!
Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bir
hadisi şerifiyle bitiriyorum: “Mü’minin durumu
gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hali
kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir
özellik sadece mü’minde vardır. Sevinecek olsa
şükreder bu onun için hayır olur. Başına bir
musibet gelse sabreder bu da onun için hayır
olur.”6
1
Bakara 2/155
Muvatta, el-Ayn, 3
3
İnşirah, 94/5-8
4
Müslim, “Müsâfirîn”, 218
5
Buhârî, Cenâiz 32
6
Müslim Zühd ve Rekaik, 64
2
Hazırlayan: Tahsin KAZAN Din Hiz. Uzmanı
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

Musibetlere Karşı Sabır