İL
:AYDIN
TARİH :04.04.2014
‫ص ِم َن‬
ٍ ‫َولَ َن ْبلُ َونَّ ُك ْم بِشَ ْى ٍء ِم َن الْ َخ ْو ِف َوالْ ُجو ِع َونَ ْق‬
ِ ‫س َوالثَّ َم َر‬
‫الصابِ ٖري َن‬
ِ ‫ا ْلا َ ْم َو ِال َوا ْلاَنْ ُف‬
َّ ‫ات َو َبشِّ ِر‬
:‫َو َقا َل َر ُسو ُل اللّٰ ِه َصلَّى اللّٰ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ ْم‬
‫الْ ُم ْسلِ ُم َم ْن َسلِ َم الْ ُم ْسلِ ُمو َن ِم ْن ل ِ َسانِ ِه َو َي ِد ِه‬
‫اس َعلَى ِد َمائ ِ ِه ْم َوأَ ْم َوال ِ ِه ْم‬
ُ َّ‫َوالْ ُمؤ ِْم ُن َم ْن أَ ِم َن ُه الن‬
TEDBİRLİ OLMAK
Muhterem Mü'minler!
Kainat hassas bir denge, mükemmel bir
ahenk ve şaşmaz bir nizam içinde yaratılmıştır.
Kainatta meydana gelen her şey, Yüce Allah'ın
koyduğu kanun ve kurallar çerçevesinde cereyan
etmektedir.
Cenabı Hak, biz kullarım çeşitli
şekillerde imtihana tabi tutmaktadır. Kur'an-ı
Kerim'de "Andolsun ki; sizi korku, açlık,
mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme
gibi şeylerle imtihan ederiz. (Ey Muhammed)
Sabredenleri müjdele!"[1] buyrulmaktadır.
Ülkemiz; sel, deprem, çığ ve orman
yangınları gibi felaketlerin sıkça yaşandığı bir
bölge konumundadır. Son zamanlarda, dünyada
meydana gelen deprem, tayfun, kasırga ve su
baskınları; halkımızın nasıl bir tehlike altında
olduğunu göstermektedir.
Nerede ve ne zaman olacağını tam olarak
bilemediğimiz afetlere karşı, daima hazırlıklı ve
tedbirli olmak zorundayız.
Değerli Mü'minler!
Her bölgenin durumuna göre; bilimsel ve
teknolojik verilerden faydalanmak suretiyle,
gerekli tedbirleri almak zorundayız. Bu hususta
yapılan uyarıların dikkate alınması lazımdır.
Denetim ve kontrol görevinin titizlikle yerine
getirilmesi gerekir. Aksi takdirde felaket ve
musibetlere maruz kalmamız kaçınılmaz olur.
Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de mealen
şöyle buyurmaktadır: "İnsanların kendi
işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve
denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri
için Allah, yaptıklarının bazı
sonuçlarını
(dünyada)
tattıracaktır."[2]
(kötü)
onlara
"Başınıza gelen herhangi bir musibet,
ellerinizle işlediklerinizden ötürüdür. O, yine
de çoğunu affeder." [3]
Bir gün Hz. Ömer, tehlike arz eden bir
yere gitmekten vazgeçmişti. Kendisine
Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsunuz? diye
sorulduğunda; "Evet, Allah'ın kaderinden
yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz" [4]
demişlerdi.
Muhterem Müslümanlar!
O halde, yaptığımız yanlışlıklarla
kendimizi tehlikeye atmamalıyız. En akıllı
davranış tedbirli olmaktır. Her hususta gerekli
tedbirleri alıp, bütün imkanları en iyi şekilde
değerlendirmeliyiz.
1 Bakara, 155
2 Rum, 41
3 Şura, 30
4 Buhari, Tıb, 30, Müslim, Selam, 98
Hazırlayan: Diyanet İşleri Başkanlığı
Download

04.04.2014 - tedbirli olmak