İL
AY-YIL
TARİH
: AYDIN
: MART -2014
: 28.03.2014 4. HAFTA
َِ
‫از ُعو ْا َف َت ْف َش ُلو ْا َو َت ْذ َه َب‬
َ ‫اّلل َو َر ُسو َل ُه َوالَ َت َن‬
َ ‫يعو ْا ه‬
ُ ‫َوأط‬
‫ين‬
َ ِ‫الصابِر‬
ُ ِ‫ر‬
َ ‫اصب ُِرو ْا إ َِّن ه‬
ْ ‫يح ُك ْم َو‬
َّ ‫اّلل َم َع‬
HUZURLU YAŞAMAK İÇİN ÜZERİMİZE
DÜŞEN GÖREVLER
Muhterem Müslümanlar;
Dinimiz, insanların kardeşçe birbirlerinin haklarını
gözeterek yaşamalarını istemiş ve tüm insanlara,
dünyada ahlaki ilkelerin hakim olduğu huzurlu ve
mutlu bir yaşam kurma sorumluluğu yüklemiştir.
Dünyada huzuru ve adaleti yaymak için, bizi biz
yapan değerlere sıkı sıkı sarılmalı, toplumu
kargaşaya sürükleyecek, birlik ve beraberliğimizi
bozacak, fitne ve fesadı yaygınlaştıracak tüm
davranışlardan uzak durmalıyız.
Kıymetli Müminler;
Kendimiz için istediklerimizi başkaları için de
istemeli, kendimize yapılmasını istemediğimiz
şeyleri başkalarınada yapmamalıyız. İnsanların
arkasından konuşulmasının insan eti yemekle bir
olduğunun idrakinde olmalıyız. İnsanlar hakkında
daima iyi niyet beslemeli ve kesin bilgi sahibi
olmadığımız suçlayıcı ve olumsuzluk ifade eden
sözleri söylememeliyiz. Yalandan, insanların
arasını bozmak için laf taşımaktan, iki yüzlülükten,
iftiradan, boş ve faydasız işlerle meşgul olmaktan
uzak durmalı, çalışkan, üretken olmalı, alın teri ve
emeğin değerini bilmeliyiz. Aramıza düşmanlık
sokan kumar, sağlığımızı bozan içki ve uyuşturucu
gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıyız. Aksi
takdirde, böyle olumsuzlukların hakim olduğu
toplumlarda güven sarsılacak, insanları bir arada
tutan maddi ve manevi değerlerde sapmalar
meydana gelecektir.
Toplumda fitne ve kargaşa olayları artacak ve
insanlar gruplara ayrılacaktır. Hoşgörüsüzlük
yaygınlaşacak, bir grup diğer grubu düşman
olarak görecektir. Böyle olunca huzurumuzu
istemeyenlere de fırsat doğacaktır. Sağcı solcu,
alevi sünni gibi olaylar bizi birbirimize
düşürmek ve aramıza düşmanlık sokmak, milli
ve manevi değerlerden uzaklaştırmak değilmidir.
Görevimiz Kur’ an’ ın ifadesiyle “Parçalanıp
ayrılmamak için Allah’ ın ipine, yani Kur’ an’
a sımsıkı sarılın”. (1)
Değerli Kardeşlerim;
Müslüman, her zaman uyanık olmalı ve kargaşa
çıkarmak için ortaya atılan haberlerin
güvenilirliğini araştırmalı. Kur’ an-ı Kerimde
Cenab-ı Hak aşağıda zikredeceğim ayeti kerime
meallerinde şöyle buyurmuştur: “Ey iman
edenler! Size bir fasık bir haber getirirse,
bilmeyerek bir topluluğa zarar verip
yaptığınıza pişman olmamak için o haberin
doğruluğunu araştırın.”(2) “Allah’a ve
Resûl’üne itaat edin ve birbirinizle
çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz,
devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü
Allah sabredenlerle beraberdir.”(3) “Olgun
Mü’ minler yalan yanlış boş sözler
işittiklerinde savuşup gider, ondan yüz
çevirirler.” (4) Bu ayetler bizlerin hayat düsturu
olmalıdır.
Hutbemi Mehmet Akif’ in şu mısralarıyla
bitirmek istiyorum.
Girmeden tefrika bir Millete düşman giremez.
Toplu vurdukçu yürekler, o’ nu top sindiremez.
----------------------------------------------------------1-Âli-İmran Suresi 103
2-Hucurat Suresi 6
3-Enfal Suresi 46
4-Kasas Suresi 55
Muhammet AÇIKGÖZ
Abak Köyü Mutaflar Mah.Camii İ.H
Karpuzlu/AYDIN
Redaksiyon: İl Hutbe Kurulu
Download

huzurlu yaşamak için üzerimize düşen görevler