İL: AYDIN
TARİH: 21.11.2014
‫ْال َخي ِْر‬
‫ْال ُم ْن َك ِر‬
:‫َو َسله َم‬
‫بِس ِْم ه‬
‫َّللاِ الرهحْ َم ِن ال هر ِح ِيم‬
‫ون إِلَى‬
َ ‫َو ْلتَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم أُ همةٌ يَ ْد ُع‬
‫ُوف َويَ ْنهَ ْو َن َع ِن‬
َ ‫َويَأْ ُمر‬
ِ ‫ُون بِ ْال َم ْعر‬
‫ك هُ ُم ْال ُم ْفلِحُون‬
َ ِ‫َوأُولَئ‬
‫صلهى ه‬
‫قَا َل َرسُو ُل ه‬
‫َّللاُ َعلَ ْي ِه‬
َ ِ‫َّللا‬
ُ ‫َوإِنه َما بُ ِع ْث‬
‫ت ُم َعلِّ ًما‬
MANEVÎ MİMARLARIMIZ
ÖĞRETMENLER
Kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerime’de Allahü Teâlâ
meâlen şöyle buyuruyor: “Sizden, hayra
çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men
eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa
erenler onlardır.”1 Hz. Peygamber (s.a.s.)
okuduğum hadis-i şerifte “Ben öğretmen
olarak gönderildim”2 buyurmak suretiyle
eğitici ve öğretici vasfını vurgulamıştır.
Kardeşlerim!
İslam, başlangıcından itibaren ilkeli bir şekilde
eğitim ve öğretime büyük önem vermiştir.
İslamın ilk emrinin “oku” olması ve bedir
gazvesi sonrası alınan esirlerin okuma-yazma
bilenlerinden her birinin 10 müslümana
okuma-yazma öğretmesi karşılığında serbest
bırakılması ve İslamın ilk emrinin gereği
olarak Mescid-i Nebevî’nin köşesine “Suffa”
denilen ilim yuvasının kurulrması İslamın
eğitime verdiği önemi gösteren belgelerden
birkaçı olarak zikredilebilir.
Kardeşlerim!
Hz. Peygamber (s.a.s.) “Yalnız şu iki kimseye
gıbta edilir: Allah'ın kendisine ihsân ettiği
malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse;
Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli
yerince hükmeden ve onu başkalarına da
öğreten kimse.”3 buyurarak bir yandan ilim
öğretmeye teşvik ederken diğer yandan
öğretmeyenleri “Bir topluluğa ne oluyor da,
komşularını bilgilendirip öğretmiyorlar,
onların İslamı anlamalarına yardımcı
olmuyorlar, iyiliği emredip kötülükten
sakındırmıyorlar?......”4 buyurmak suretiyle
uyarmaktadır.
Kardeşlerim!
Eğitim, ailede başlar ve birer anne ve baba
olarak çocuklarımızı belli bir seviyeye
getirince ciğerparelerimizin eğitim ve öğretimi
için güvenilir eller, evladımızı kendi evladı
gibi benimseyecek zengin gönüller ararız.
Çocuklarımızı
yüreği
sevgi
dolu
öğretmenlerimizden
başkasına
emanet
edemeyiz. Çocuklarımızı kendi çocukları gibi
gören, onlara iyiyi, doğruyu öğreten, onları
hayata hazırlayan eğitim ve öğretim
neferlerimize çok şeyler borçluyuz.
Kardeşlerim!
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı
manevî
duygularla
yoğuran,
karşılaşabilecekleri maddi-manevî sorunları
aşabilecekleri inancını aşılayan ve onları din
için, vatan için, millet için faydalı şahıslar
haline
getiren
kişilerin
başında
öğretmenlerimiz gelmektedir. Zira onlar,
insanı şekillendiren sanatkâdırlar, âdetâ
toplumun manevî mimarlarıdırlar.
24 Kasım öğretmenler günü vesilesiyle,
toplumun yetişmesinde rolü olan bütün eğitim
neferlerini saygıyla ve minnetle yâd ediyor,
ahirete irtihal etmiş olanlara Allah’tan rahmet,
hayatta olanlara ise sağlık ve huzur diliyoruz.
Hazırlayan: Muhammet MERAL
Aydın İl Vaizi
Redaksiyon: İl Hutbe Komisyonu
1
Âl-i İmrân, 3/104.
İbn Mâce, Mukaddime, 17.
3
Buhârî, İlim 15, Zekât 5; Müslim, Müsâfirîn 268.
4
Heysemî, Mecme’u’z-Zevâid, c. 1, s. 402.
2
Download

21.11.2014