İLİ: BALIKESİR
TARİH: 15/05/2015
‫الر ِح ِيم‬
َّ ‫الر ْح َم ِن‬
َّ ‫سِم المّ ِو‬
ْ ‫ِب‬
ِ ‫ان الَِّذي أَسرى ِبع ْب ِد ِه لَ ْيالً ِّم َن ا ْلم‬
ِ
‫س ِج ِد‬
َ ‫س ْب َح‬
ْ ‫س ِجد ا ْل َحَرام إِلَى ا ْل َم‬
ْ َ
َ َْ
ُ
ِ ‫الس ِميع‬
ِ ‫األَقْصى الَِّذي بارْك َنا حولَ ُو لِ ُن ِري ُو ِم ْن‬
‫ير‬
َ ُ َّ ‫آيات َنا إَِّن ُو ُى َو‬
َ
َ
َْ َ َ
َ
ُ ‫البص‬
‫صلهى ه‬
‫سو ُل ه‬
: ‫سله َم‬
ُ ‫قَا َل َر‬
َ ‫َّللاُ َعلَ ْي ِه َو‬
َ ِ‫َّللا‬
َّ ‫ال‬
‫صالَة‬
MİRAÇ KANDİLİ VE KAZANIMLARI
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum Ayeti-i Kerimede Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “Ayetlerimizden bir kısmını ona
göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan
alıp, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya
götüren
Allah,
her
türlü
noksanlıktan
münezzehtir.”(1)
Okuduğum Hadis-i Şerifte ise Peygamber
efendimiz (S.A.V.) şöyle buyuruyor: “Kıyamet günü
kişiye ilk önce sorulacak ameli namazdır.” (2)
Değerli Kardeşlerim!
Bu akşam mübarek Miraç Kandilidir. Miraç,
Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in en büyük
mucizelerindendir. Miraç hadisesi Hicretten 1,5 yıl
önce Recep ayının 27. Gecesi gerçekleşmiştir.
Miraç olayının iki aşaması vardır. Birinci
aşama dediğimiz İsra; Hz. Peygamber (S.A.V.)’in
Mescid’i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesi;
ikinci aşama ise Miraç dediğimiz Mescid-i Aksa’dan
semaya yükselişi olayıdır.
Muhterem Müslümanlar!
Peygamber efendimiz (S.A.V.)’in hayatı içinde
en önemli yeri olan Miraç, Allah’ın sevgili rasulünden
başka hiç kimseye sunmadığı ilahi bir ihsandır.
Miraç Yüce Mevla’nın zaman ve mekan
mefhumu olmadan Sevgili Peygamber Efendimizi
manevi huzuruna kabul ettiği nice emir ve hikmetlerini
sunduğu mübarek bir gecedir.
Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz
(S.A.V.) bizlere 3 hediye getirmiştir.
1-Beş vakit namaz.
2-Bakara Süresinin son iki ayeti
3-Allah’a
şirk
koşmayanlara
cennet
müjdesidir.(3)
Değerli Kardeşlerim!
Miraç olayının biz Müslümanlar için en önemli
sonuçlarından biri hiç şüphe yok ki dinin direği olan
namaz’dır. Onun içindir ki, Namaz müminin Miracı
olmuştur. Ayrıca miraç gibi muazzam bir hadisenin
başlangıç ismini alan İsra Süresinde fert ve cemiyeti
kurtuluşa erdirecek ilahi emir ve yasaklar beyan
edilmiştir. Bu emir ve yasakları şöyle özetleyebiliriz:
-Allah’a hiçbir şeyi eş ve ortak koşmamak,
Allah’tan başkasına kulluk etmemek.
-Anaya-Babaya itaat etmek, onlara güzel
davranmak.
-Hısım ve akrabayı, fakir ve yoksulları görüp
gözetmek.
-Mallarımızı harcarken israf etmemek, gelişi
güzel harcamamak.
-Fakirlik korkusu ile geçim endişesi ile
çocuklara zarar vermemek.
-Zinaya yaklaşmamak.
-Haksız yere cana kıymamak.
-Yetimlerin mallarına dokunmamak.
-Verilen sözü tutmak.
-Ölçü ve tartıyı tam yapmak.
-Bilmediğimiz bir şeyin ardına düşmemek.
-Yeryüzünde gurur ve kibirle yürümemek.(4)
Değerli Kardeşlerim!
Miraç gecesi ulvi bir gecedir. O halde bu
mübarek geceyi gaflet içinde geçirmemeli, ibadetle
Allah’a karşı şükran borçlarımızı ödemeliyiz. Namaz
kılmak, Kur’an okumak ve Allah’tan af ve bağışlanma
dilemeliyiz. Çoluk çocuğumuza bu gecenin anlam ve
önemini öğretmeliyiz. Çevremizdeki yoksullara ve
kimsesiz çocuklara yardım elimizi uzatmalıyız.
Annemizi babamızı ve büyüklerimizi ziyaret edip
ellerini öpmeliyiz. Hayır ve dualarını almalıyız. Bütün
rahmetle anmalıyız.
Aziz Kardeşlerim !
Hutbeme miraç hediyesi ayetlerde geçen bir
dua ile son vermek istiyorum.
“Ey Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi
sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere
yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize
gücümüzün yetemediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi
bağışla ve bize acı. Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler
topluluğuna karşı bize yardım et.
Miraç kandilinin ülkemiz ve tüm İslam âlemi
içi hayırlara vesile olmasını gönüllerimizi ve
kalplerimizi aydınlatmasını Yüce Allah’tan niyaz
ederim.
----------------------------------------------------------1-İsra suresi: 17/1
2-Muvatta, Kavru’s- salat, 98
3-Beyhaki İbn Kesir tercümesi, S: 264
4- İsra Süresi (1-12, 22 -37)
5- Bakara Suresi 2/286
Hazırlayan: Ali KORKMAZ Göktepe Mahallesi
Camii İmam-Hatibi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

15.05.2015