Kıymetli Kardeşlerim!
İL
:MANİSA
TARİH:03.04.2015
ٰ ‫اِ َّن ه‬
ْ ‫ِّللاَ ِيَاْ ُم ُر ُك ْم ِاَ ْن ِتُؤَ ُّدوا‬
ِ‫ِوا َذا‬
َ ‫ِاْلَ َمانَات ِا هلى ِاَ ْهلهَا‬
ٰ ‫َح َك ْمتُ ْم ِبَ ْينَ ِالنَّاس ِاَ ْن ِتَحْ ُك ُموا ِب ْال َع ْدل ِا َّن ه‬
ِ‫ِّللاَ ِنع َّما‬
ٰ‫ه‬
‫صيرًا‬
‫يَعظُ ُك ْم ِب ٖه ِا َّن‬
ٖ َ‫ِّللاَ ِ َكانَ ِ َس ٖميعًا ِب‬
‫وسلم‬
‫عليه‬
‫َّللا‬
‫صلى‬-
‫ه‬
ِ‫َّللا‬
‫سو ُل‬
ُ ‫َر‬
‫قَا َل‬
‫المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس‬
‫على دمائهم وأموالهم‬
EMNİYET VE NİMET
Değerli Müminler!
Okumuş olduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “Allah, size, emanetleri
mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında
hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi
emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne
güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla
işitendir, hakkıyla görendir.”1
Bir toplumda emniyet ve güven giderse, o
toplum karanlıklara boğulur ve anarşi kol gezer.
Şurası bir gerçektir ki, yaşadığımız çağda güven
ve emniyet duyguları kaybolmaya yüz
tuttuğundan dolayı insanlık, büyük buhran ve
huzursuzlukla
karşı
karşıya
kalmaktadır.
Toplumumuzda emniyet güçlerimizin en başta
gelen görevi, toplumun güvenliğini sağlamak ve
güven duygusunu cemiyetin her kesiminde tesis
etmektir. Bu amaç doğrultusunda dosta güven
düşmana ise korku vermektir. Ayrıca bizler
vatandaş olarak ve inanan müminler olarak
güvenlik sorunlarının önüne geçmek için aynı
zamanda manevi bir atılım içinde bulunmak
mecburiyetindeyiz. Bunun için dinimizin ana
kaynağı olan Kur’ anı ve sünneti yeniden ve doğru
bir şekilde okumalı ve imanımızın gereği olan
güzel davranışları hayatımıza yansıtmalıyız. Başta
kendimize daha sonra çevremize karşı güven
veren bireyler olmak zorundayız. Hutbemin
başında okuduğum hadisi şerifte Sevgili
Peygamberimiz şöyle buyuruyor:
Müslüman; Elinden ve dilinden başkalarına
zarar gelmeyen, Mümin ise insanların canları
ve malları hususunda şerrinden emin olduğu
kimsedir.3
Kardeşlerim!
İslam, huzur ve güvenlik dinidir. Dinimiz
huzuru bozmayı, güveni sarsmayı, başkalarına
zarar vermeyi kesinlikle yasaklamıştır.
Bir kişinin, bir başka insana zarar vermesi
zulümdür, haksızlıktır. Haksızlık ise haramdır.
Dinimiz, insan hayatına haksız bir şekilde
kastetmeyi ve kan dökmeyi, başkalarının
mallarına, ırz ve namuslarına tecavüz etmeyi
kesin olarak yasaklamıştır. Bunlar temel insan
hakları ile alakalı olan dokunulmaz haklardır ve
bütün insanlar için geçerlidir.
Yüce Rabbimizin toplumda huzur ve
güveni tesis için Kur’ an’ da adaletle
hükmedilmesine dair birçok emri vardır. Yüce
Allah şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Allah
için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden
kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin,
sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun;
bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir
davranış) tır. Allah'a isyandan sakının. Allah
yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir.”2
Değerli Müslümanlar!
Hutbeme son verirken emniyet içinde
yaşamanın
büyük
bir
nimet
olduğunu
unutmamalıyız. Bu noktada insan onurunun
teminatı, toplumun emniyet ve güvenliğinin
anahtarı olan Kıymetli emniyet mensuplarının
başarılı ve gayretli çalışmalarının devamını diler,
bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimize
yüce Allah’ tan rahmet niyaz eder, geride kalan
ailelerine sabır, metanet ve selametler dilerim.
1
Nisa 58
Maide 8
3
Buhari, İman 4
2
Hazırlayan : Ergül AKIN
Emirhacılı Mahallesi Camii İ-H Salihli
Redaksiyon :İl İrşat Kurulu
Download

َّٰﯾَﺎْﻣُرُﮐُمْ اَنْ ﺗُؤَدﱡوا اﻻْ َﻣَﺎﻧَﺎتِ اِﻟٰﯽ اَھْﻟِﮭَ