İLİ
TARİHİ
: HAKKÂRİ
: 15.8.2014
1
2
MAZLUMUN AHI TİTRETİR ARŞ-I
RAHMANI
Muhterem Müslümanlar!
Büyük günahlar içinde insanları en çok
felakete
sürükleyeni
insanların
birbirine
zulmetmesidir. Zira Allah Tealâ kendisine karşı
yapılan isyanı affedebileceğini, kul hakkını ise
bağışlamayacağını, insanlardan helallik alıp
gelmemizi emrediyor.
Kur`ani Kerim`de Allah Tealâ zalimleri
sevmediğini,3 zalim bir toplumu hidayete
erdirmeyeceğini,4 kıyamet gününde onlara
yardımcı olmayacağını açıkça buyurur.
Yukarıda okuduğum hadisi şerifte de
"Resulullah (s.a.s), aziz ve celil olan Rabbinden
naklen anlattığına göre, Allah Teala şöyle
buyurmuştur: "Ey kullarım! Ben nefsime zulmü
haram ettim, onu sizin aranızda da haram kıldım.
Öyleyse birbirinize zulmetmeyin.”5 Allah
Resulü s.a.v.’in şu uyarısı meselenin ciddiyetini
de göstermektedir. Efendimiz s.a.v. buyuruyor:
“Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü o bir
ateş kıvılcımı gibi semaya yükselir.”6
Muhterem Müslümanlar!
İslâm toplumunda, haklı olan kuvvetlidir.
Haksızlığa uğradığı halde kendisini nasıl
savunacağını bilemeyen veya hakkını araması
çeşitli yollarla engellenmiş mazlum insanlar ve
toplumlar her zaman olmuştur ve olacaktır.
Unutmayalım ki Yüce Allah adaleti emreder,
zulmü ise yasaklar.7
Müslüman zulmetmeyeceği gibi, zulme engel
olmayı da kendi onuru sayar, zulme uğrayana
sahip çıkar. İnsanların zulme uğradığı bir
ortamda imkanı varken zulme karşı çıkmayan
kimse zulme ortak olmuş sayılır. Nitekim Fahri
kainat efendimiz s.a.v. bir gün buyurdu ki:
– Kardeşine zalimken de mazlum iken de yardım
et.
– Ya Resulullah, mazlum kişiye yardım
edebiliriz. Fakat zalime nasıl yardım ederiz, diye
sordular. Buyurdu ki:
—Onu zulümden alıkoyarsın, bu da ona
yardımdır.”8
Muhterem Müslümanlar!
Hutbeme Yüce Allah`in zalimlerin
mahşerdeki hallerini anlatan bir ayet demetiyle
bitirmek
istiyorum.
“Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından
habersiz sanma! Allah onları ancak, gözlerin
dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor O gün
başlarını dikerek (çağırıldıkları yere doğru)
koşarlar. Gözleri kendilerine bile dönmez,
kalpleri de bomboştur. (Ey Muhammed!)
İnsanları, kendilerine azabın geleceği gün ile
uyar. Zira o gün zalimler, “Ey Rabbimiz! Yakın
bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına
uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim”
diyecekler. Onlara şöyle denilecek: “Daha önce
siz, sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş
miydiniz?”
“Kendilerine
zulmedenlerin
yerlerinde oturdunuz. Onlara ne yaptığımız ise
size belli olmuştu. Size misaller de vermiştik.”
Onlar gerçekten tuzaklarını kurmuşlardı.
Tuzakları yüzünden dağlar yerinden oynayacak
olsa bile, tuzakları Allah katındadır (Allah onu
bilir). Sakın Allah’ın, peygamberlerine verdiği
sözden cayacağını sanma! Şüphesiz Allah
mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.”9
Hazırlayan: Selim KAVAL
Mrk. Vakıf camii İ-H
Yüksekova/ HAKKARI
Redaksiyon : İl Hutbe Komisyonu
1
İbrahim 42
Müslim, Birr, 15,
3
(Bakara, 57)
4
(Bakara, 258)
5
Müslim, Birr, 15, hds. no: (2577), (IV / 1994)
6
(Hâkim, Camiü’s-Sağîr)
2
7
(en-Nahl 16/90).
Buhârî, Mezâlim
9
İbrahim 42-47
8
Download

15.08.2014 Mazlumun Ahı Titretir Arş