İLİ: NİĞDE
TARİH: 02.01.2015
‫َﺎك ﺷَﺎﻫِﺪاً َوُﻣﺒَ ﱢﺸﺮاً َوﻧَﺬِﻳﺮاً َودَاﻋِﻴﺎً إ َِﱃ اﻟﻠﱠ ِﻪ‬
َ ‫ﱠﱯ إِﻧﱠﺎ أ َْر َﺳ ْﻠﻨ‬
‫ﻳَﺎ أَﻳـﱡﻬَﺎ اﻟﻨِ ﱡ‬
ً‫َﺳﺮَاﺟﺎً ﱡﻣﻨِﲑا‬
ِ ‫ﺑِِﺈ ْذﻧِِﻪ و‬
‫ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ‬
َ ‫ُﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ‬
ُ ‫َﺎل َرﺳ‬
َ‫ﻗ‬
‫ﺎس ﰊ ْﻳﻮَم اﻟْﻘِﻴﺎﻣ ِﺔ أَ ْﻛﺜَـ ُﺮﻫُﻢ ﻋَﻠ ﱠﻲ ﺻﻼ ًة‬
ِ ‫أَوْﱃ اﻟﻨﱠ‬
MEVLİD KANDİLİ
Muhterem Kardeşlerim!
Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyurmaktadır: “Ey Peygamber! Biz seni
hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir
uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle, bir
davetçi ve nur saçan bir kandil olarak
(gönderdik).”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili
Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır:
“Kıyamet gününde insanların bana en yakın
olanları, bana en çok salât-ü selâm
getirenleridir.”2
Muhterem Müslümanlar!
Bu gece mübarek Mevlid Kandilidir.
Peygamber Efendimizin dünyayı teşrif ettikleri
gecenin yıldönümüdür. Âlemlere rahmet olarak
gönderilen,3 miladi 571 yılı 20 Nisan’da, hicri 12
Rabiu’l-evvel Pazartesi günü sabaha doğru
Mekke’de dünyaya gelen, yaratılmışların sultanı,
İbrahim (a.s)’ın duası, İsa (a.s)’ın müjdesi, Hz.
Amine’nin rüyası, insanların ve cinlerin peygamberi
Hz. Muhammed Mustafa (sav)’in varlık âlemini
şereflendirdiği bir gecedir. Bu gece Cahiliye
karanlığına gömülmüş insanları İslam güneşiyle
aydınlatan, Allah (c.c)’ın gönderdiği en son ve kutlu
elçinin doğduğu gecedir.
Kardeşlerim!
Cahiliyet döneminde insanlık büyük bir
cehalet içerisinde kıvranıyor, putperestlik ve
ahlaksızlık her tarafı kuşatıyordu. Kadınlara adeta
bir eşya muamelesi yapılıyor, güçlü olan zayıfı
eziyor, kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor ve
insanlık en korkunç günlerini yaşıyordu. Gözler, O
hakikat güneşinin doğmasını bekliyor, karanlıklar
O’nun nuruyla aydınlanmaya hasret duyuyordu. O
herkesin
umudu,
gelmesi
beklenen
son
kurtarıcıdaydı. Çünkü imanın kalplere doğması,
Kur’an’ın
yeryüzüne
inmesi
Onunla
gerçekleşecekti. İşte bu zamanda, bunalan
beşeriyetin ufkunda ilahi bir nur doğdu. İnsanlığın
hidayet meşalesi, Hz. Muhammed Mustafa (sav)
dünyaya geldi.
Onun risâletiyle şirk ’in kara bulutları
dağılmış, insanlık şeref ve haysiyetine kavuşmuş,
zulmün yerini adalet, kuvvetin yerini hak, yalanın
yerini hakikat almıştır. Putlara tapan, kan döküp
haram yiyen, kötülükten ve zulümden çekinmeyen,
ırk, renk, soy ve zenginliği üstünlük ölçüsü kabul
eden cahiliye toplumu örnek bir topluma
dönüşmüştür. 21. asır insanının yüzyıllar boyu
yerleştiremediği hak, hukuk, adalet ve hürriyet
Onun gelişiyle bir solukta yerleşmişti.
Muhterem Kardeşlerim!
Muhammed’ül-Emin olan peygamberimiz
(sav), bize rabbimizi öğreten bir muallim, vefakâr
bir eş, varlığını Allah’a yöneltmiş bir kul, büyük bir
hukukçu; sevgisi, merhameti ve tevazusu ile
örnekler vermiş bir fazilet okyanusuydu. Allah
Teâlâ da onu “âlemlere rahmet olarak”4, sadece bir
kavme, bir millete değil bütün insanlığa
göndermiştir.
O yüzden onun doğumunu kutlamaktaki
maksat, sadece kandil gecelerine mahsus adet ve
gelenekleri yaşamaktan, mevlid okumaktan ibaret
değildir. Asıl gaye: “…Eğer Allah'ı seviyorsanız
bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve
günahlarınızı bağışlasın…”5 Emri gereğince onu
sevmek, hayatını örnek almak, yaşadığı ahlakı
yaşamak, emir ve tavsiyelerine uymaktır. Zira
insani değerlerden uzaklaşıp, sevgi ve saygıdan
yoksun bir toplum haline geldiğimiz şu günlerde
O’nu tanımaya her zamankinden daha fazla
ihtiyacımız vardır.
Kardeşlerim!
Bu gün ve gecelere ait özel bir namaz ve
ibadet şekli de yoktur. Ancak Müminler bu
gecelerde hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli;
hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek,
Kuranı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz
kılarak bu fırsatları değerlendirmelidir. Doğumunun
yıl dönümünde ümmeti olarak ona sunabileceğimiz
en güzel hediye, görmediği halde bizleri de
dualarında unutmayan6 sevgili peygamberimizi
hürmetle anarak bol bol salat ve selam getirmek,
onun sünnetini her daim yaşamaktır. Ona hayırlı bir
ümmet olma duasıyla kandiliniz mübarek olsun.
Mevlid Kandilinin yüce milletimize ve bütün
İslam âlemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı
Allah’tan niyaz ederim.
Hazırlayan: Önder ÖZKAN/Niğde İl Vaizi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
1
4
2
5
Ahzap,33/45,46
Tirmizi,Vitir,21
3
Enbiya,21/107
Enbiya,21/107
Al-i imran, 3/31
6
Ebu Davud, Cihad,162
Download

Pdf belgesi olarak - niğde il müftülüğü