İL
:AYDIN
TARİH :23.05.2014
ً ‫بِ ْس ِم الل ِه ال َّر ْحمنِ ال َّر ِحي ِم ُس ْب َحا َن الَّ ِذي أَ ْس َرى بِ َع ْب ِد ِه لَ ْيلا‬
‫ِّم َن الْ َم ْس ِج ِد الْ َح َرا ِم إِلَى الْ َم ْس ِج ِد الأ َ ْق َصى الَّ ِذي َبا َر ْك َنا‬
‫ير‬
َّ ‫َح ْو َل ُه لِ ُن ِر َي ُه ِم ْن آ َياتِ َنا إِنَّ ُه ُه َو‬
ُ ‫الب ِص‬
َ ‫الس ِمي ُع‬
:‫َو َقا َل َر ُسو ُل اللّٰ ِه َصلَّى اللّٰ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ ْم‬
‫فَأ ُ ْع ِط َي َر ُسو ُل اللَّ ِه َصلَّى اللَّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم َثلَاثًا أُ ْع ِط َي‬
ِ ‫الصلَ َو‬
‫س َوأُ ْع ِط َي خَ َواتِي َم ُسو َر ِة الْ َبق ََر ِة َو ُغ ِف َر ل ِ َم ْن‬
َّ
َ ‫ات الْخَ ْم‬
‫ات‬
ُ ‫لَ ْم ُيشْ ِر ْك بِاللَّ ِه ِم ْن أُ َّمتِ ِه شَ ْي ًئا الْ ُم ْق ِح َم‬
MİRAC KANDİLİ
Muhterem Müslümanlar!
Manevi yönden çok önemli olayların
gerçekleştiği gecelere Kandil Geceleri demekte, bu
gecelere mü’minler olarak büyük bir önem
vermekteyiz. İşte bu kandil gecelerinden biri de
önümüzdeki Pazar günü akşamı idrak edeceğimiz
Mirac Kandilidir. O gece Peygamberimiz (s.a.s)
mescidi haramdan alınarak önce Kudüs’teki Mescidi
Aksa’ya, oradan da Rabbimizin dilediği yükseklere
çıkarılmıştır.
621 yılında, Recep ayının 27. Gecesi meydana
gelen bu yolculuğun mescidi haramdan mescidi aksaya
kadar olan kısmına isrâ, ondan sonraki bölümüne de
mirac denilmiştir.
Mirac, peygamberimiz Hz. Muhammed
Mustafa (s.a.s.) nın yüce makamlara yükselişi, Allah’ın
katına kabul edilişidir.
Mirac, bünyesinde birçok ilahi sırları
barındıran, birçok âyet ve hikmetlerin Allah’ın habibi
Hz. Muhammed (s.a.s)’e gösterilen mukaddes bir
yolculuktur. Cenab-ı Hak İsrâ suresinin ilk ayetinde
şöyle buyurmaktadır: “Kendisine âyetlerimizden bir
kısmını göstermek üzere kulu Muhammed’i, bir
gece
mescidi
haramdan,
çevresini
bereketlendirdiğimiz Mescid’i Aksâ’ya götüren
Allah’ın şanı yücedir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla
işiten ve görendir.” (1)
Değerli Kardeşlerim,
Mirac, mana aleminde yükselmenin, ilahi
rahmete erişmenin Yüce Allah’a teslimiyetten
geçtiğini gösteren bir gecedir. Bu gerçeğin bir işareti
olarak Allah’tan başkasına kulluk etmeyenlerin
bağışlanıp cennete girecekleri müjdelenmiştir bu
gecede.
Maddi ve manevi temizlik vesilesi olan namaz
ibadeti Mü’minlerin miracı olarak farz kılınmıştır bu
gecede.
Allah’a kul olmanın bütün makamlardan daha
üstün olduğu öğretildi bu gecede.
Zaman ve mekan kavramının Allah’ın
kudretinde olduğu, O’nun dilemesiyle zaman ve
mekanın devre dışı bırakılarak akıllara sığmayan
olayların nasıl gerçekleşebileceği imanlı gönüllere
nakşedildi bu gecede.
“Rabbimiz! Eğer unutacak veya yanılacak
olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz! Bizden
öncekilere yüklediğin gibi, bize ağır yük yükleme.
Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi
yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim
mevlamızsın, inkarcılara karşı bize yardım et” (2)
yakarışıyla ona bağlanmanın, ona güvenmenin yolu
gösterildi bu gecede.
Kardeşlerim!
Ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz o yüce
peygamberimizin,
daima Allah’a kul olmayı
arzuladığı gibi, biz de bu mirac gecesini onun
kulluğuna
kabul
edilmemizin
fırsatı
olarak
değerlendirelim. Bu geceyi manevi dirilişimize vesile
kılalım. Biz diri olalım ki, düşenler bize tutunup
kalksınlar, ötelere bizimle birlikte kanat açıp uçsunlar.
Bize gelenler, bizde Hz. İbrahim’in dostluğunu, Hz.
Eyyüb’ün sabrını, Hz. Yusuf’un iffetini, Hz. İsmail’in
teslimiyetini, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’ nın
rahmet, şefkat, adalet, kanaat ve bilcümle güzel
ahlakını bulsunlar.
O halde, gelin hep birlikte bu gece vesilesiyle
gönüllerimizi Allah’a açalım. Dilimizde Kur’an,
kalbimizde iman ile hep birlikte O’nun huzuruna
yönelelim. Allah’tan rahmet, Peygamberimiz’den
şefaat isteyelim. Ellerimizi semaya açarak birliğimiz
ve dirliğimiz için Yüce Allah’a dua edelim.
1-İsrâ, 17/1
2-Bakara, 2/286
Hazırlayan:İshak KILIÇ
Köşk İlçesi Cumadere Köyü Camii İmam-Hatibi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

mirac kandili