İL
: AYDIN
TARİH :16.05.2014
‫ين َيقُولُو َن َر َّب َنا َه ْب لَ َنا ِم ْن اَ ْز َو ِاج َنا َو ُذ ِّر َّياتِ َنا قُ َّر َة‬
َ ‫َوالَّ ٖذ‬
‫اَ ْع ُينٍ َو ْاج َع ْل َنا لِ ْل ُم َّت ٖقي َن اِ َما ًما‬
:‫َو َقا َل َر ُسو ُل اللّٰ ِه َصلَّى اللّٰ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ ْم‬
‫َلا َت ُزو ُل َق َد ُم ا ْبنِ آ َد َم َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة ِم ْن ِع ْن ِد َر ِّب ِه َح َّتى‬
‫س َع ْن ُع ُم ِر ِه فِي َم أَفْ َنا ُه َو َع ْن شَ َبابِ ِه‬
ٍ ‫ُي ْسأَ َل َع ْن َخ ْم‬
‫فِي َم أَ ْبلَا ُه َو َمالِ ِه ِم ْن أَ ْي َن ا ْك َت َس َب ُه َوفِي َم أَنْ َف َق ُه َو َما َذا‬
‫َع ِم َل فِي َما َعلِ َم‬
GENÇLİK GELECEĞİMİZDİR
Genç adam; bu badirenin bahadırı sensin!
Yıllardır hayallerde, düşlerde beklenensin!
Doğrul, kendine gel! Bak, tan yeri ağarıyor.
Doğrul ki; her yanda nur, karanlığı boğuyor.
Kardeşlerim!
İnsan hayatının en önemli, en dinamik ve
en verimli olduğu dönem gençlik dönemidir. Bir
milleti güçlü tutan, geleceğini teminat altına alan
en önemli gücü, genç nüfusudur. Çünkü genç
demek gelecek demek, yarın demektir. Bu yüzden
geleceğimizin sigortası olan gençliğe, onun
eğitimine, önem vermek mecburiyetindeyiz.
Yarınlarımızı,
güvenle
gençlere
emanet
edebilmemiz için; ahlaklı, mütevazı, çalışkan ve
iyi
eğitim
almış
gençler
yetiştirmek
mecburiyetindeyiz. Gençlerin eğitiminde dikkatli
davranılması gerekir. Çünkü gençler hassas bir
yapıya sahiptir, onların ruhlarına hitap
edebildiğimiz, onlara sevgi dolu ve güzel bir
uslupla yaklaştığımızda onlar bizi muhatap alır ve
tavsiyelerimizi dikkate alırlar.
İslam tarihinin ilk eğitim kurumu olan”
suffa” da peygamberimiz (s.a.v.) oradaki genç
insanların eğitimi için büyük gayret göstermiş ve
onları en güzel şekilde eğiterek bize örnek
olmuştur.
Değerli mü’minler!
Allah (c.c) ın dinini yaşama gayretinde
olan, rabbinin rızasına uygun olarak hareket eden
gençler için, Peygamberimiz (S.A.V) şu müjdeyi
vermiştir: Kıyamet günü hiçbir gölgenin
bulunmadığı anda, Allah’ın arşının gölgesinde
barındıracağı yedi sınıf insandan birinin;
Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde,
serpilip büyüyen genç olduğunu ifade
etmişlerdir. (1)
Burada bahsedilen gençleri, rabbine ibadet
eden, heva ve heveslerine uymayan, Kur’anın
ahlakı ile ahlaklanmış, insanlara faydalı, üreten
çalışkan bir gençlik olarak anlamalıyız. Bu
hadisten hareketle, çocuklarımıza; gençlerimize
ne kadar dini eğitim verebiliyoruz; onları, nasıl
eğiterek hayata hazırlıyoruz? sorusunu kendimize
sormalıyız ve bu konuda üzerimize düşen bu
sorumluluğu yerine getirmemiz gerektiğini
unutmamalıyız. Unutmamalıyız ki, evlatlarımızın
sadece maddi ihtiyaçlarını yerine getirerek, onları
iyi okullarda okutarak, yedirip giydirerek
görevimizin sona erdiğini düşünmemeliyiz.
Onların
iç
dünyalarını,
maneviyatlarını,
eğilimlerini, sıkıntılarını, çıkmazlarını iyi
keşfetmeli ve onlara yol göstermeliyiz.
Kıymetli mü’min kardeşlerim!
Günümüzde gençliğin yaşadığı problemler
dinimizi gelecek nesillere aktaramayışımızdan,
kardeşlik bilincini; birlik ve beraberliği
sağlayamayışımızdan kaynaklanmaktadır. Onun
için, önce; dinimizi iyi anlamalı, hayata tatbik
etmeli ve geleceğimiz olan gençlere örnek olarak,
onları geleceğe sağlam hazırlamalıyız ki;
Müslümanların üzerinde dolaşan kara bulutlar
dağılsın. Unutmayalım ki; geleceğine yatırım
yapmak isteyen toplumlar, gençlerini iyi
yetiştirmek zorundadırlar.
Hutbemizi Kuran-ı Kerimde geçen bir ayetle
bitirelim.
Ey
Rabbimiz!
Bize
gönlümüzü
aydınlatacak eş ve evlatlar bahşet ve bizi
senden hakkıyla korkup sakınanlara önder
kıl.(2) Amin.
1-Müslim, Zekat,30
2-Furkan,25/74
Hazırlayan:Fatih ŞEN
Koçarlı İlçesi Mrk. Sanayi Camii İmam- Hatibi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

7. 16.05.2014 GENÇLİK GELECEĞİMİZDİR