arapcadersi.com
ihl arapça 10- 1. ünite: ÖRNEK ŞAHSİYETLER
‫ملثا ِل ّية‬
ِ ‫ال�صَّ ْخ ِ�ص ّيات ا‬
‫ال�صالم‬
َ ُ‫ َحياة ح‬: ‫ال َّد ْر�س الأَ َّول‬
َّ ‫م َّمد َع َل ْيه‬
GİRİŞ
Peygamberimiz(sav) hakkındaki
aşağıdaki bilgileri düşün !
‫تهيد‬
َْ
‫ال َو ْحدة‬
1.DERS.
Hz.Muhammed(sav)'in Hayatı
َ ‫َتاأَ ّم ْل ا‬
.‫مل ْعلومات ال ّتالِية َع ْن َر�سولِنا ال َك ِرمي‬
İsim: Muhammed
Lakap: Güvenilir
Doğum tarihi: 12 Rebiül evvel 571
Doğum yeri: Mekke-i Mükerreme
Baba adı: Abdulmuttalib oğlu Abdullah
Ana adı: Vehb kızı Âmine
Peygamberlik süresi: 23 yıl
Yaş:63
Vefat tarihi: 632
Vefat Yeri: el-medine el-münevvera
1
‫ ُم َّمد‬:
‫ الأَمني‬:
571 ‫ َر ِبيع الأَ َّول‬12 :
ُ ‫ َمكَّة ا‬:
‫ملك ََّرمة‬
‫ َع ْب ُد اهلل ْب ُن َع ْبد املُطَّ لِب‬:
‫ اآمِ نة ِب ْنت َو ْهب‬:
‫عاما‬
ً 23 :
‫عاما‬
ً 63:
632 :
ُ ‫ملدِينة ا‬
َ ‫ ا‬:
‫مل َن َّورة‬
‫ال ِْ�سم‬
‫ال َل َقب‬
‫تاريخ ال ِولدة‬
‫َمكان ال ِولدة‬
‫ا ِْ�سم الأَب‬
‫ا ِْ�سم الأُ ّم‬
‫ُم ّدة ال ُن ُب ّوة‬
‫ال ُع ْمر‬
‫الوفا ة‬
َ ‫تاريخ‬
‫الوفاة‬
َ ‫َمكان‬
Hz.Muhammed(sav)'in Hayatı
‫ ماذا َت ْق َراأُ َه ِذ ِه الأَ ّيام؟‬:
.‫اأَ ْق َراأُ ِكتاب ًا َع ْن َحياة َر�سولِنا الكَرمي‬
‫الر�سول الكَرمي؟‬
ْ ‫ اإ َذ ْن ُق ْل ِل ما‬:
َّ ‫ا�س ُم‬
.‫ ا ِْ�س ُم ُه ُم ّمد‬:
Ahmed: O'nun adı Muhammettir.
‫ َوما َل َق ُبه؟‬:
Tuba: onun lakabı ne?
.‫ َل َق ُبه الأَمني‬:
Ahmed: lakabı emin(güvenilir)dir.
‫ َم َتى ُو ِل َد َ�س ِّي ُدنا ُم ّمد؟‬:
Tuba: peygamberimiz ne zaman doğdu.
Ahmed: 571 yılı rebiülevvelin 12'sinde571 ‫�س َنة‬
َ ‫ مِ ْن َربيع الأَ َّول‬12 ‫ يف‬:
‫ ا ْأي َن ُو ِل َد؟‬:
Tuba: Nerede doğdu.
ُ ‫ ُو ِل َد يف َمكَّة ا‬:
.‫ملك ََّرمة‬
Ahmed: Mekke-i Mükerreme'de doğdu.
‫ا�سم وا ِلدِه؟‬
ْ ‫ ما‬:
Tuba: Babasının adı ne:
.‫ ا ِْ�سم وا ِلدِه َع ْبداهلل‬:
Ahmed: Babasının adı Abdullahdır.
Tuba: bu günler(de) ne okuyorsun?
Ahmed:Peygamber efendimiz(sav)
hakkında bir kitap okuyorum
Tuba: Öyleyse söyle bana
Peygamberimizin adı ne?
arapcadersi.com
‫طُ و َبى‬
:‫ا ْأح َمد‬
‫طُ و َبى‬
‫ا ْأح َمد‬
‫طُ و َبى‬
‫ا ْأح َمد‬
‫طُ و َبى‬
‫ا ْأح َمد‬
‫طُ و َبى‬
‫ا ْأح َمد‬
‫طُ و َبى‬
‫ا ْأح َمد‬
arapcadersi.com
Tuba: Annesinin ismi ne?
Ahmed: Annesinin ismi Âminedir.
Tuba: Nebi(sav) kaç yıl yaşadı.
‫ا�سم وا ِل َدتِه؟‬
ْ ‫ وما‬: ‫طُ و َبى‬
.‫ ا ِْ�سم وا ِل َدتِه اآمِ نة‬: ‫ا ْأح َمد‬
‫و�سلَّم؟‬
َ ‫ كَ ْم َ�س َن ًة‬: ‫طُ و َبى‬
َ ‫عا�ش ال َّن ِب ّي َ�سلّى اهلل َعل َْيه‬
Ahmed: 63 sene yaşadı
.‫عاما‬
َ : ‫ا ْأح َمد‬
ً 63 ‫عا�ش‬
‫يف َر�سولُ اهلل؟‬
َ ِّ ‫ ا ْأي َن ُت ُو‬: ‫طُ و َبى‬
Tuba: Aferim, Peygamber efendimiz(sav)
ُ ‫يف يف املَدينة ا‬
.‫مل َن َّورة‬
َ ِّ ‫ ُت ُو‬: ‫ا ْأح َمد‬
hakkında bilgilerin güçlü/sağlam.SON
.‫ ا ْأح َ�س ْن َت! َم ْعلوما ُتك َق ِو ّية َع ْن َر�سولِنا الكَرمي‬: ‫طُ و َبى‬
OLARAK Rasul(sav) nasıl tarif edersin.
َ
Tuba: Rasulullah(sav) nerede vefat etti.
Ahmed: Medine- Münevvere'de vefat etti
Ahmed: O bir öğretici,yol gösterici, şefkatli bir baba, cömert bir insan, hayatı
mütevâzi ve mesajı yücedir.
SORULARIN CEVAPLARI
‫ ُوﻟِدَ ﻓﻲ َﻣ ﱠﻛﺔ اﻟ ُﻣ َﻛ ﱠرﻣﺔ‬.
َ
‫اﻷﻣﯾن‬.
‫و�سلَّم؟‬
َ ‫الر�سول َ�سلّى اهلل َعل َْيه‬
َّ ‫ما َل َق ُب‬
‫الر�سول َ�سلّى اهلل َعل َْيه َو َ�سلَّم؟‬
َّ ‫َمتى َوا ْأي َن ُو ِل َد‬
‫ا�س ُم وا ِلدِه؟‬
ْ ‫ما‬
‫َﻋ ْﺑ ُد ﷲ‬
‫ا�س ُم وا ِل َدتِه؟‬
‫آﻣِﻧﺔ ِﺑ ْﻧت َوھْ ب‬
ْ ‫ما‬
‫الر�سول الكرمي؟‬
َ ‫كم َ�سنة‬
ْ
َّ ‫عا�ش‬
‫يف َر�سولُ اهلل؟‬
َ ِّ ‫ا ْأين ُت ُو‬
Türkiye'nin en kapsamlı ve ücretsiz Arapça kaynak sitesi:
www.arapcadersi.com
21
-1
-2
-3
-4
-5
-6
Download

تَ ْهيد - arapcadersi.com