İLİ
: Gaziantep
TARİHİ : 11.07.2014
‫بِ ْس ِم الل ِه الر ْحمنِ الر ِحي ِم‬
‫ذين اَ ْس َرفُوا َعلى َانْف ُِس ِه ْم َلا َت ْق َن ُطوا ِم ْن َر ْح َم ِة‬
َ ‫قُ ْل َيا ِع َبا ِد َى ال‬
‫ُوب َجمي ًعا اِن ُه ُه َو الْ َغفُو ُر الرحي ُم‬
َ ‫الل ّ ِه اِن الل ّ َه َي ْغ ِف ُر ال ُّذن‬
:‫َقا َل َر ُسو ُل الل ِه َصلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َسل َم‬
ٍ ‫كُلُوا َوت ََصدقُوا َوا ْل َب ُسوا في َغ ْي ِر ْإس َر‬
‫اف َو َم ِخي َل ٍة‬
RAMAZAN VE İSRAF
Değerli Müslümanlar!
Sözlükte malı, parayı ve imkânı saçıp
savurmak anlamlarında kullanılan israf; insanın
sahip bulunduğu nimetleri gereksiz ve aşırı
tüketmesi demektir. Başka bir ifadeyle, yemede,
içmede, giyimde, sözde haddi aşmak; akıl, fikir,
zekâ ve zamanı faydasız şeylerle gayesizce meşgul
etmektir.
Yukarıda okuduğumuz ayette rabbimiz "De
ki: "Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım!
Allah'ın
rahmetinden
ümidinizi
kesmeyin.
Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O,
çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." 1
buyurarak işaret ettiği gibi en büyük israf insanın
kendi ruhî ve bedeni imkân ve kabiliyetlerini israf
etmesidir. Kendini israf eden her şeyini israf
etmiştir.
Kardeşlerim!
İsrafı değişik yönleriyle Allah (cc) bize tarif
etmektedir. Araf süresi 31. ayette bize: “Yiyiniz,
içiniz fakat israf etmeyiniz. Muhakkak ki Allah israf
edenleri sevmez.” buyuruyor. Hadis-i Şerifte ise
Peygamber Efendimiz (sav) Söyle buyurmaktadır:
“Yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz. Fakat bunları
yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız."2 Çünkü
israf edende ben merkezli egoist ve şımarık bir
karakter gelişir. Allah ve kulları da şımarık
bencilleri sevmez. Nimeti israf etmek nimeti basit
görmek, nimeti verene karşı da bir nankörlüktür.
Yine Rabbimiz Yasin suresi 19. ayette israfı
inkara denk tutarak şöyle buyurur: “Size nasihat
ediliyorsa bu uğursuzluk mudur?
Sizin
uğursuzluğunuz sizinle birliktedir. Bilakis siz
(müsrif) aşırı giden bir topluluksunuz.” Burada
israf; uğursuzluğun, bereketsizliğin, inkârın ve
zulmün sebebi olarak gösterilmektedir.
Değerli kardeşlerim!
İşte bu israf musibetine karşı bizde direnme
ruhunu diriltecek amellerden biri de oruçtur. Kur'an
lisanındaki Savm'ın karşılığı olan, ‘terk’ ve 'direnç'
manasıyla sabır anlamlarına gelen Orucun amacı,
'tutmaya değer olanları elde tutmayı ve bırakılması
gerekli ve yararlı olmayanları da bırakmayı
öğretmektir.’
Ruhun beslenmesi için bedenin aç bırakıldığı,
onbir ayın yürekte bıraktığı kiri, isi, pası temizlemek
için yüreğin bakıma alındığı bulunmaz bir fırsattır
Ramazan. Ramazan ayını 'beslenme festivaline'
dönüştürmek, bu manevi imkânı israf etmekten
başka nedir ki..?
Toplumsal çürüme ve sosyal çözülmeden
rahatsız olanların, sorunun bir parçası olmaktan
çıkıp çözümün bir parçası olmak istiyorlarsa, tıpkı
Hz. Peygamber'in yaptığı gibi, önce kendileriyle
tanış olacakları, biliş olacakları bir atmosfere 'hicret'
etmek durumundadırlar. İşte Ramazan, böyle bir
'hicret' için bulunmaz bir manevi iklimdir.
Ey kardeşim!
Rabbimin “Akrabaya hakkını ver, yoksula ve
yolda kalmışa da. İsraf ederek saçıp-savurma.
Çünkü saçıp-savuranlar, şeytanın kardeşleri
olmuşlardır...”3 ayetinin ve bir hadis-i şerifteki,
“Hz. Peygamber, abdest almakta olan Sad'a rastladığında "Bu israf da! nedir, ya Sa'd" buyurdu. Sa'd
da: "Abdestte israf olur mu ya Resulullah?" dedi,
Resulullah da "Evet, akan bir nehir kenarında bile
olsan"4 buyruğunun İfade ettiği gibi elindekileri ve
sahip olduklarını, sakın israf etme. Onları, sakın
kulluğun ve Allah’ın rızasının dışında kullanma.
Allah’ın sana verdiği canı, malı, mülkü, bilgiyi,
imkânı, fırsatı, zamanı, ömrü Allah için akrabalara,
fakirlere, miskinlere, yolda kalmış durumda olanlara
ulaştırmak ve paylaşmakla kendini çoğalt,
kıymetleştir ve yaratılış gayeni gerçekleştir.
Bilelim ki “İsraf sefaleti, tasarruf, infak ve iktisat ise
saadeti celb eder.”
1- Zümer 53
2-Nesaî, Zekat 66
3- İsra Suresi, 26-27
4- İbn Mâce, Tahâre 48 (425)
Hazırlayanın Adı-Soyadı :Cemil ÇİÇEK/ Tahir ÖZKILINÇ
Ünvanı : Cezaevi Vaizi ( 20140298)/Şehitkamil Anadolu Erkek İHL Türk
Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Redaksiyon :İl İrşat Kurulu
Download

Ramazan ve İsraf