ILI
:BALIKESIR
TARİH :25/04/2014
->jJ ¿İl L_llj£ ^ İ
j^k- Öl <&l .ÜC. j j g niJl o2c. j
(»jt^
dlljJLıİI (Jjlk
AjJfr ^
j l ^ yâj UÜj j jlji^ u j <-ıâ.j
^ Jj^U JL®
LjJ a j b ^ 1
ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ
Muhterem M ü’minler!
Rahmeti, mağfireti bol, feyizli ve bereketli
m übarek üç aylara girm ek üzereyiz. Önümüzdeki
30 N isan Çarşam ba günü Recep A yının birinci
gününü,1M ayıs, Perşem be’yi C um a’ya bağlayan
gece ise Regaib Kandilini milletçe idrak edeceğiz.
Recep Ayı, gerek İslam ’dan önce, gerekse
İslam ’dan sonra m ukaddes tanınan bir aydır. İslam
Dini gelm ezden önce bu ayda Arap kabileleri
arasında harp etmek, baskın ve çapulculuk yapm ak
yasaklanır, herkes bu ayda kendisini em niyet ve
selamette hissederdi.
İslam güneşinin doğm asından sonra da ilahi
hikm et ve takdir gereğince Recep A yına hürm et
devam ettirildi. Bu ay, Regaib ve M iraç Kandilleri
gibi ilahi tecellilerle şereflendirildi.
Muhterem Kardeşlerim!
Bu ayların kutsiyetine, K ur’an-ı K erim de
işaret edilerek şöyle buyrulm aktadır:”M uhakkak,
A llah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında,
A llah’a göre, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan
dördü (M uharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep
ayları) hürmetli aylardır. Bu, dosdoğru bir nizamdır.
Öyleyse o aylar içinde kendinize yazık etm eyin.”(1)
Üç aylar, arınma, bağışlanm a ve ibadette
yoğunlaşm a aylarıdır. Hz. Peygam berim iz (a.s)
“Recep, A llah’ın ayı Şaban benim ayım, Ram azan
üm m etim in ayıdır.”(2) buyurarak “Allahım! Recep
ve Şaban’ı bize m übarek kıl ve bizi R am azan’a
kavuştur.” (3) diye de dua etmiştir.
Kardeşlerim !
Recep Ayının ilk Cuma gecesi, Yüce
M evla’nın kullarına, rahm et ve m ağfiretinin, lütuf
ve ikram ının, sevap ve m ükâfatının bol bol verildiği
M übarek Regaib Kandilidir. Regaib Kandili, Recep
Ayının 27.gecesindeki M irac Kandilini, Şaban
Ayının 15’indeki Berat Kandilini, R am azan Ayını
ve bin aydan daha hayırlı olan K adir Gecesini
m üjdeleyen m übarek bir gecedir.
Değerli M ü’minler!
Bu ve benzeri m übarek gün ve geceler,
m üm inlerin birtakım manevi kazançlar elde
etmeleri için çok büyük fırsat dilimleridir. Bu
fırsatları iyi değerlendirm em iz gerekmektedir.
Kıymetli Kardeşlerim!
Regaib Gecesine dair, Hz. Peygam ber
Efendim iz tarafından tavsiye edilen bir ibadet şekli
yoktur. Bu geceyi, fırsat bilerek, günahlarım ıza
istiğfar etmeli, kaza ve nafile nam azları kılmalı,
K u r’an-ı Kerim okumalı, Peygam berim ize selat-ü
selam lar getirmeli, hayır ve hasenat yapmalı ve bol
bol dua etmeliyiz. Yapacağım ız bu iyilikler ve
güzellikler, dua ve niyazlar günahlarım ızın affına
vesile olacaktır. Bilhassa bu gibi günler ve
gecelerde acizler ve yetim ler gözetilm eli, çoluk
çocuk sevindirilmeli, fakirlerin ve kim sesizlerin
gönlü hoş edilmelidir. D argınlar barıştırılm ak,
anne-baba ve büyükler ziyaret edilerek elleri
öpülmeli, hayır duaları alınmalıdır. M üm inlerin
birbirine kardeş olduğu şuuru bir defa daha
pekiştirilmelidir. U zaktakiler hatırlanmalı, hal ve
hatırları sorulmalı, günleri ve geceleri tebrik
edilmelidir.
Bu vesile ile hepinizin üç aylarını ve Regaib
Kandilini tebrik ediyor, aziz milletim izin ve İslam
âleminin huzur ve saadetine, birlik, beraberlik ve
kardeşliğim ize vesile
niyaz ediyorum.
olmasını
Cenabı H ak’tan
1-Tevbe. 9/36
2-Ahmet b. Hanbel - Müsned / 1/37
3-Ahmet b. Hanbel;müsned, c:1, s.259
Hazırlayan: Bekir ÇAKMAK
Temaşalı Köyü Camii İmam Hatibi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

25.04.2014 Tarihli Hutbe : ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ