vasıflarından birini ya da birkaçını başka varlıklara
nispet etmek şirktir. Şirk ise tevbe edilmediği takdirde
Allah’ın kesinlikle bağışlamayacağı bir günahtır.
İLİ: MUŞ
TARİH: 14.11.2014
TEVHİD İNANCI
Muhterem Müslümanlar!
َ
‫ت‬
ۚ ُ ّ ‫ُ ِّ اُ َّ ٍ َر ُ ً ِان ا ْ ُ ُ وا ا ّٰ َ وَا ْ َ ِ ُ ا ا‬
۪ َ ْ َ َ ْ َ َ ‫َو‬
ِ ‫َ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ى ا ّٰ ُ َو ِ ْ ُ ْ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ ِ ا َّ َ َ ُ ۜ َ ۪ ُ وا‬
َ ۪ ّ ِ َ ُ ْ ‫َ َن َ ِ َ ُ ا‬
ْ َ ‫رض َ ْ ُ ُ وا‬
ِ ْ َ ْ‫ا‬
ِ ّٰ ‫َ ـ ْ َ ـ ت َ ُـ ْ ِ ُك ِـ ّٰ ِ ـ ْ ً َد َ ـ َ ا ْ َ َّ ـ َ َو َ ـ ْ َ ـ ت ُـ ْ ِ ُك ِ ـ‬
. ‫ْ ً َد َ َ ا َّ َر‬
Aziz Mü’minler!
Yüce Dinimiz İslam, Tevhid Dini’dir. Tevhid,
Allah’tan başka yaratıcı ve mabud kabul etmemektir.
İlk peygamber Hz. Adem (as)’dan son peygamber Hz.
Muhammed (sav)’e kadar bütün peygamberlerin
tebliğ ettiği esasların başını tevhid inancı oluşturur.
Tarih boyunca bütün peygamberler tevhid inancını
yerleştirmeye çalışmışlar ve insanları Allah’ın
birliğine, ahirete ve gönderilen ilahi vahye inanmaya
çağırmışlardır. Zamanla insanlar tevhid akidesini
bozup dinlerini tahrif ettiklerinde, Allah yeni bir
peygamber göndererek, tevhid inancından sapmaları
düzeltmiştir. Bütün Peygamberler tebliğlerinde,
ibadetlerin sadece Allah için yapılması gerektiğini
açıkça belirtmişlerdir. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de
şöyle buyrulmaktadır: “Andolsun ki biz, "Allah'a
kulluk edin ve Tâğut'tan sakının" diye (emretmeleri
için) her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah,
onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir
kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin de
görün, inkâr edenlerin sonu nasıl olmuştur!.”1
Aziz Kardeşlerim!
Tevhit, Allah’ın otoritesinin hiçbir şekilde
paylaştırılmaması; Allah’tan başka hiçbir varlığa
beşer üstü güç yüklenmemesi ve ona ibadet
edilmemesi demektir. Çünkü en üstün vasıflara sadece
Allah sahiptir. Allah, yaratan, yarattıklarını düzene
koyan, yaratılmışlar üzerinde tasarruf gücü olan, rızık
veren, her şeyin sahibi ve Rabbidir. O’nun ilahi
İnsanoğlu, tevhid inancını kabul edebilir bir
fıtratta ve tertemiz olarak yaratılmıştır. İnsanın,
yaratılışındaki kusursuzluk, çevresinde gördüğü her
şeyin mükemmel işleyişi ona tevhidi anlatır. İnsana
düşen, tevhid inancına sahip çıkmak ve onu
korumaktır. Gönderilen peygamberler hep bu gayeye
hizmet etmişlerdir. Kur’an, tevhidi zedeleyen, doğru
inancı yok eden unsurları bir bir haber vermektedir.
Şirk, tevhid inancını ortadan kaldırır. Ataların yanlış
inançlarına cahilce ve körü körüne bağlılık, kibir ve
nefsin arzularına mahkum olmak da tevhid inancını
zedeler. Bütün bu tehlikelerden korunmanın yolu ise,
dini doğru öğrenmek, doğru anlamak ve doğru
yaşamaktır.
Yüce Rabbimiz, insanları ve cinleri yalnız
kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. Bu nedenle
ibadetlerde Allah’dan başkasının rızasını gözetmek,
herhangi bir iyiliği insanlara gösteriş olsun diye
yapmak tevhid inancına aykırı davranışlardır. Şirkten
korunma ve tevhide sarılma konusunda Yüce
Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır:
“(Resûlüm!) Şüphesiz ki Kitab'ı sana hak olarak
indirdik. O halde sen de dini Allah'a has kılarak
(ihlâs ile) kulluk et.”2 “De ki: Ben, yalnızca sizin
gibi bir beşerim. (Şu var ki) bana, İlâh'ınızın, sadece
bir İlâh olduğu vahyolunuyor. Artık her kim
Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve
Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.”3
O halde değerli mü’minler! Şirkten uzaklaşmak
ve tevhid inancını koruyabilmek için, ibadetlerimizi
her türlü riya ve gösterişten uzak kalarak Allah rızası
için yapalım. Unutmayalım ki, insana yakışan sadece
Allah’a kul olmak ve O’na ibadet etmektir. Hutbemi
Peygamber (sav) Efendimizin bir hadis-i şerifiyle
sonlandırıyorum: “Allah’a ortak koşmadan ölen
Cennet’e girer. Allah’a ortak koşarak ölen de
Cehennem’i boylar.”4
Hazırlayan: Hasan GÜLER
Muş Merkez Son Durak C.İ.H
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
2
Zümer, 39/2
Kehf, 18/110
4
Müslim, İman 151
3
1
Nahl, 16/36
Download

tevhid inancı - Muş İl Müftülüğü