İLİ
: ORDU
İLÇESİ: GÜLYALI
AY-YIL: EKİM/2014
TARİH:17/10/2014
‫ض َولَن ت َ ْبلُ َغ‬
ِ ‫َوالَ ت َ ْم ِش ِفي األ َ ْر‬
َ ‫ض َم َرحا ً إِنَّكَ لَن ت َْخ ِرقَ األ َ ْر‬
ُ ‫ْال ِجبَا َل‬
ً‫طوال‬
‫سو ُل ه‬
:ِ‫اّلل‬
ُ ‫قَا َل َر‬
َّ ‫ِإن‬
‫ وال‬، ‫على أَح ٍد‬
َ ٌ‫ضعُوا حتى ال َي ْفخ ََر أ َ َحد‬
َ ‫ي أ َ ْن ت َوا‬
َّ ‫اّلل أَو َحى ِإل‬
‫ي أ َ َحدٌ على أ َ َح ٍد‬
َ ‫َيب ِغ‬
KİBİR VE GURUR
Muhterem Müslümanlar!
İslam dininin gerçekleştirmeye çalıştığı yegane hedef
insanları dünya ve ahirette mutluluğa ulaştırmaktır. Bu
nedenle dünya ve ahretimizi düzene sokan yararımıza
olan davranışlar emredilmiş, zararımıza olanlar ise
yasaklanmıştır. Dinimizin yasaklamış olduğu kötü
davranışlardan biri de gurur ve kibirdir. Kibir, insanın
kendisini beğenerek başkalarını hor görmesi, gurur ise
insanın ham hayallerle kendisini kandırması,
olduğundan farklı ve yüksek görmesidir. Her ikisi de
şahsiyet zaafından kaynaklanır ve bir tür manevi
hastalıktır. Her insan, yaptığı işten emin olma, işini
beğendirme ve emsalleri arasında saygın bir konumda
bulunma ihtiyacı duyar. Bunlar makul ve meşru
isteklerdir. Ancak unutulmamalıdır ki saygınlık, soy
sopla, makamla, servetle, lafla, ham hayalle ve sükse ile
değil, yalnızca tutarlı ve ilkeli fikir ve davranışlarla
kazanılabilir.
Değerli Kardeşlerim!
Yüce dinimiz, ulvi değerlerle donatılmış mükemmel
bir insan profili çizerken kibir ve gururu istenmeyen
davranışlardan saymıştır. Olgun mü’mine tevazu, yani
alçak gönüllü olmak yaraşır. Bu konuda Allah Teala
Kur’an-ı Kerimde şöyle buyurmaktadır:“Rahman’ın
(has) kulları onlardır ki yeryüzünde tevazu ile
yürürler”1 “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme
ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphesiz Allah
kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla
sevmez”2 Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)’in kibir ve
gururun kötülüğüne şu hadis-i şerifiyle işaret
etmektedir:
Bir gün Rasulullah Efendimiz, “Kalbinde zerre kadar
kibir bulunan kimse cennete giremez” buyurdu.
Ashaptan Malik bin Mirare’nin,“Ya Resulallah,insan,
elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını sever”
deyince Allah’ın Resulü,“Allah güzeldir, güzelliği
sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek, insanları hor
görmektir”3 buyurdular.
Muhterem Müslümanlar!
Dikkat edilirse kendinde bir eksiklik görenler ve bu
eksikliğini anlamlı işlerle kapatamayanlar, olduğundan
farklı görünerek ve kendi reklamını yaparak kusurlarını
örtmeye çalışırlar. Başkalarını kötü görerek ve
göstererek zımnen kendisinin iyi birisi olduğunu
belirtmek ister. Allah tarafından sevilmeyen böyle
kimseler, insanlar arasında da sevilmezler. Gururlu ve
kibirli insanlar, gün geçtikçe yalnızlaşırlar fakat
kendileri bu durumu, kaliteli insan yokluğuna bağlarlar.
Çevrele-rinde, kendisi ile konuşulacak değerde her
hangi bir insanın bulunmadığını söyleyecek kadar işi
ileri götürürler.
Aziz Kardeşlerim!
Aşağılık kompleksine işaret eden kibir ve gurur
cehaletten,
kendini
ve
haddini
bilmemekten
kaynaklanmaktadır. Oysa hepimiz Hz. Âdem’in
çocuklarıyız, Âdem ise topraktan yaratılmıştır. Nice
zenginler, hatırlı kimseler, asıp kesen diktatörler
sonunda beğenmedikleri insanlar gibi toprak
olmuşlardır. Bu nedenle gurur ve kibir Müslümanın işi
olamaz. Müslüman alçak gönüllü olmalıdır. Elindeki
nimetler sebebiyle gurur ve kibire kapılmamalıdır.
Nimetleri veren Yüce Allah’tır. Dilerse çekip alır.
Verilen nimetler kibirlenmek için değil, şükretmek
içindir.
O halde şeytanın özelliği olan gurur ve kibirden uzak
durmalıyız. Bilmeliyiz ki, insanların en faziletlisi ahlakı
en güzel olandır. Hutbemizi bir ayet-i kerime ve Hadis
mealiyle bitirmek istiyorum.
“Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ne
yeri yarabilir nede dağlarla ululuk yarışına
girebilirsin”4 “Allah Teâlâ bana: O kadar mütevâzi
olun ki, kimse kimseye böbürlenmesin; kimse
kimseye zulmetmesin, diye bildirdi.”5
DİPNOTLAR:
1-Furkan,63
2-Lokman,18
3-Nenevi,Riyazu’s-Salihin,II/44-45
4-İsra:17/36
5- Riyazü’s-Salihin, Hadis No: 603
HAZIRLAYAN: Fatih TAŞ
“Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onalar, katı ÜNVANI: İmam-Hatip Divani Mah. Gülyalı /ORDU
yürekli, malını hayırdan esirgeyen kibirli kimselerdir.”
Download

Kibir ve Gurur