İNSANIN SORUMLULUĞU
İnsan, yaratıkların en şereflisidir. Allah (cc) yarattığı varlıklar içinde en fazla insana
değer vermiştir. İnsana İslam’ın verdiği değeri, tarih boyunca hiç bir felsefi görüş, ideoloji ve
akım verememiştir. Çünkü Allah (cc) insanı en güzel şekilde yaratmış, ona kendi ruhundan
üflemiş, herşeyi onun için halk etmiş ve yeryüzünde onu halife kılmıştır.
İnsan çeşitli kabiliyetlerle donatılmıştır. Bu kabiliyetlerini iyiye kullanıp geliştirirse çok
güzel imkânlara kavuşur ve mutlu olur. Eğer kötüye kullanırsa; pek çok zararlı işler yaparak
kendisini ve çevresindekileri zarara uğratarak mutsuz ve umutsuz hale düşürür. Bunları Kur’an-ı
Kerim şöyle anlatıyor:
“And olsun ki biz insanı en güzel şekilde yarattık. Sonra da onu aşağıların en aşağısı
kıldık. Ancak iman edip sâlih ameller işliyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez
mükafaat vardır.” (Tîn Sûresi, 95/5-6)
“O nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyiklik ve kötülüklerini ilham edene
yemin ederim ki nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen
de ziyan etmiştir.” (Şems Sûresi,91/7-11)
“And olsun ki biz âdemoğullarını aziz ve saygıdeğer kıldık. Karada ve denizde
onları taşıyacak araçlar imal etme yeteneği verdik. Onları yararlı, temiz ve iyi nimetlerle
rızıklandırdık. Ve onları yaratıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (İsrâ Sûresi, 17/70)
İnsan çok yönlü bir varlıktır. Onun için çok çeçitli tarifler vardır: “İnsan düşünen,
hisseden, akıllı, şuurlu, bilgi sahibi, zevk sahibidir.” İnsan kâinatın özüdür. Nitekim Hz. Ali’ye
göre bu gerçek şöyle anlatılıyor: “Ey insan sen kendini küçük bir varlık sanırsın, oysa sen
tüm kâinatın küçük bir özetisin.”
Bu kadar değerli varlığa Yüce Allah (cc) büyük sorumluluklar vermiştir. Ahzab suresinin
72. Ayetinde sorumlu olduğumuz şeyler anlatılıyor: “Biz, emaneti göklere yere ve dağlara
teklif ettik, onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve korktular. Onu insan yüklendi...”
(Ahzab Suresi 72)
Ayetteki “emanet” ten maksat insanın yüklenmiş olduğu sorumluluklardır. Sorumluluk
gerçekten ağır bir yüktür. İnsanoğlu göklerin, yerin ve dağların yüklenemediği ağır yükü
yüklenmiştir. Aslında insanı diğer yaratıklardan üstün kılan da işte bu sorumluluk duygusu ve
halidir. Allah insanı bu sorumluluğunu yerine getirebilecek şekilde yaratmıştır. İnsanın Allah’a,
ana-babasına, eşine, çocuklarına, memleketine, milletine hatta tüm insanlara karşı vazifeleri
vardır. Dinimize göre en iyi insan bu sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getiren kimsedir.
Cinsiyeti, makam ve mevkii ne olursa olsun hiçbir kimse bu sorumluluktan kurtulamaz. Ne
mutlu eriştikleri nimetlerin kıymetini bilenlere ve ne mutlu sorumluluklarını unutmadan yerine
getirenlere!
İsmail İPEK
Amasya il Müftüsü
Download

insanın sorumluluğu - Amasya İl Müftülüğü