İLİ
: AMASYA
TARİH : 14 ŞUBAT 2014
ِ ّ ‫ب ِْس ِم‬
‫اّلل َّامر ْْحـَ ِن َّامر ِحمي‬
‫َض َرب ُّ َك َأ ََّّل تَ ۡع ُبدُ ٓو ْا ا ََّّل ٓ ا ََّّي ُه َوبِٱمۡ َو ِ َٲِل ۡي ِن ا ۡح َس ٰـنًاۚ ا َّما‬
ٰ َ َ‫وق‬
ِ ُ ََ ِ ُ َ ِ َ ٓ ُ ِ َ ِ َ ۡ ِ ُ َ
‫ي َ ۡبلغ ََّن عندَ كَ أمڪ ََِب أ َحدُ َُها أ ۡو لِك َُها فَل تَقل‬
َ ‫مَّهُ َما ٓ ُأ ٍّ۬ ّف َو ََّل تَ ۡنہ َۡر ُ َُها َوقُل مَّهُ َما قَ ۡو ٍّ۬ ًَّل‬
‫ڪ ِريٍّ۬ ًا‬
ِ ّ ‫ول‬
ُ ‫وعن ٔأىب هريرة رىض ّاّلل عنه ٔأ ّن َر ُس‬
# ‫اّلل‬
ُ ‫ قي َل َم ْن ََّي َر ُس‬،ُ‫ ] َر ِ َِغ ٔأه ُف ُه ر َِغ ٔأه ُف ُه ر َِغ ٔأه ُفه‬:‫قال‬
‫ول‬
ِّ
‫ َم ْن ٔأدركَ وا ِِلي ِه عندَ ام ِك َِب ٔأو ٔأ َحدَ ُ َُها‬:‫اّلل ؟ قال‬
ْ
‫ وانلفظ‬،‫ ٔأخرجه مسمل وامرتمذى‬.[ َ ّ‫يددل اان‬
ّ
‫ملسمل‬
ANNE – BABA HAKKI
Muhterem Müslümanlar
Yaratılmışların en üstünü olan
insanların birbirlerine karşı hakları vardır. Bu
hakları önem derecesine göre sıralarsak Allah
ve Resulü-nün haklarından sonra anne ve
babamızın hakları gelmektedir.
Anne ve baba; evlatlarının yetişmesi
için gençliğini, sağlığını, güç ve kuvvetini
feda etmiştir. Annenin yüzü evladının
çileleriyle sararmış; baba çocuklarının yükü
altında beli iki büklüm olmuştur. Bir evlat
iman sahibi, ahlâk ve fazilet sahibi ise hep
anne ve babanın telkin ve terbiyesi ile
gerçekleşmiştir. Anne ve babanın bu kadar
iyiliklerine nail olan evlat onlara teşekkür
etmeyecek
olursa
Allah’a
şükretmiş
sayılmaz.
Aziz Kardeşlerim
Allah’ü zül-celal Kur’an-ı Kerimde:
“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi,
ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin
bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her
ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine
"of!" bile deme; onları azarlama; ikisine
de güzel söz söyle.” buyurmaktadır.(1)
Ebu Hüreyre (radıyallahu anh)
anlatıyor : "Peygamberimiz (aleyhissalâtu
vesselâm) bir gün: "Burnu sürtülsün, burnu
sürtülsün, burnu sürtülsün" dedi. "Kimin
burnu sürtülsün ey Allah'ın Resulü?" diye
sorulunca : "Ebeveyninden her ikisinin
veya sadece birinin yaşlılığına ulaştığı
halde
cennete
giremeyenin."(2)
açıklamasında bulundu.
Hadiste Peygamberimiz anne ve
babaya iyi muamelenin ehemmiyetini dile
getirmiştir. Bir evlat anne babasının yaşlılığı
esnasında gereken alakayı ve hizmeti
gösterirse cennetin yolunu hak etmiş olur.
Çünkü Efendimize Cahime (radıyallahu anh)
ben gazveye katılmak istiyorum diye
sorduğunda Resulullah (as) : “Annen var
mı?” diye sorar. “Evet” deyince “Öyleyse
ondan ayrılma zira cennet annenin
ayağının altındadır”(3) buyurmaktadır. Bu
hadis-i şerif, anne babaya hizmetin Allah
yolunda cihat etme sevabına denk olduğuna
işaret etmektedir.
Kıymetli Müslümanlar
Anne ve babaya yapılan her iyilik, bir
vazifenin ifası, bir hakkın ödenmesi olmakla
beraber, günahlarımızın affedilmesine ve
mağfiret deryasının coşup taşmasına da
vesiledir.
Unutmayalım ki anne babasına iyilik
etmek Allah’ın rızasına erişmeye vesiledir.
Büyük günahların başında Allah’a şirk
koşmak, onun peşinden anne ve babaya isyan
gelmektedir. Onlara isyan etmenin aynı
zamanda Allah’a isyan etmek olduğunu
hatırımızdan çıkarmamalıyız. Rabbimiz
bizleri annemizi, babamızı ve bütün
müminleri hesap gününde bağışlasın.
KAYNAKLAR
[1] İsra Süresi 17/23
[2] Sahihi Müslim “iyilik” 2.(157)
[3] Sahihi Müslim, “iyilik”9.(161)
HAZIRLAYAN : Hicabi KARAKUŞ
ÜNVANI
: Kışlabeyi Köyü Camii İmam-Hatibi
Göynücek / AMASYA
Download

Anne Baba Hakkı