İL
: İSTANBUL
TARİH: 15.08. 2014
ْ‫ْالرِحي ِم‬
َّ ‫ْالرْح ِن‬
َّ ِ‫بِسْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِمْاهلل‬
ِ ‫س ْيتُ ْم اِ ْن تَ َولَّْيتُ ْم اَ ْن تُ ْف ِس ُدوا فِى ْاْل َْر‬
‫ض َوتُ َقطِّعُوااَ ْر َح َام ُك ْم‬
َ ‫فَ َه ْل َع‬
‫َ َارُُ ْم‬
َ ِ‫اُوٰلئ‬
َ ْ‫ص َّم ُه ْم َواَ ْع ٰمى اَْب‬
َ َ‫ك الَّذيِ َن ل ََعنَ ُه ُم اهللُ فَا‬
ِ ‫ولْاهللِْصلَّىْاهلل‬
‫َ لَهُ فِى ِرْزقِ ِه َواَ ْن‬
َ‫س‬
ُ ‫ال َْر ُس‬
َ َ‫ق‬
َُ ّ
َ ْْ ُ‫ َم ْن َس َّرهُ اَ ْن ي‬:‫ْعلَيه َْو َسلَّ َم‬
ِ ِ ‫ي ْنسأَلَه فِى أَثَ ِرهِ فَ لْي‬
ُ‫َ ْل َرح َمه‬
ُ َ ُ
َ
SILA-İ RAHİM VE ÖNEMİ
Değerli Mü’minler!
Okuduğum ayet-i kerimelerde Rabbimiz
şöyle buyuruyor: “(Ey kalplerinde hastalık
olanlar!)
Demek
yüz
çevirdiğinizde
yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve
akrabalık bağlarını koparacaksınız, öyle mi?
İşte bunlar, Allah’ın lanetleyip kulaklarını
sağır gözlerini kör ettiği kimselerdir.”1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Efendimiz
(s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Kim rızkının
bollaştırılmasını ve ecelinin geciktirilmesini
arzu ederse, akraba ile irtibatını sürdürsün”2
Kardeşlerim!
İstihdam
alanlarının
şehirlerde
yoğunlaşmasıyla beraber kırsal nüfus azalmakta,
kentler gün geçtikçe kalabalıklaşmaktadır.
Bunun sonucu olarak çekirdek aile anlayışı daha
çok revaç bulmaktadır. İş ve ev arasındaki
koşuşturma sosyal ilişkileri azaltmakta ve
insanları yalnızlaştırmaktadır. Bunu önlemenin
yolu akraba ve yakınlarımıza iyilik ve
yardımlaşmayı öğütleyen dinimizin sıla-i rahim
anlayışını toplumda hakim kılmaktır.
erenlerdir.”3 Sevgili peygamberimiz (s.a.s)’de
“Yoksula sadaka, sadakadır. Akrabaya sadaka
ise iki sadakadır. Biri sadaka diğeri ise sıla-i
rahîmdir” 4 buyurmaktadır. Akraba ve komşu
ilişkilerini kesmek ilâhi azaba sebep olabilir.
Zira efendimiz şöyle buyuruyor: “Akrabalık
bağlarını kesen kimse cennete giremez”5
Ziyaretleşme, selamlaşma ve akrabalarla
ilgilenmeyi imanın gereği olarak sunan dinimiz,
akrabalarla ilişkiyi kesmeyi ise şiddetle
kınamaktadır. Zira toplum sıla-i rahim sebebiyle
kenetlenmekte, aralarındaki ilişkiler sağlıkla
yürüyebilmektedir. Konu ile ilgili olarak
peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse
akrabasını gözetsin.”6 Çünkü sıla-i rahim
insanların gönüllerini onarır, ruh dünyalarını
sevgiyle doldurur.
Aziz Kardeşlerim!
Tatil
mevsiminde
bulunmaktayız.
Doğduğumuz,
büyüdüğümüz
bölgelerde
yakınlarımız bizim yolumuzu beklemektedir.
Onları ziyaret edelim. Muhtaç iseler yardım
edelim. Hastalara dua edip hal ve hatırlarını
soralım. Onların ruh dünyalarını onaralım.
Böylece gönül köprülerimizi kuvvetlendirip
onlarla beraber bir ve diri olduğumuzun farkında
olalım. Karşılıklı dua ve temennilerle
ilişkilerimizi canlandıralım. Sözlerimi bir ayet-i
kerimenin meali ile bitiriyorum: “Allah’a ibadet
edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anababaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın
komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa,
yolcuya, elinizin alındakilere iyilik edin.
Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri
sevmez.”7
1
Muhammed, 47/22.23
Buhari, ‘Edeb’ 12
3
Rum, 30/38
4
Tirmizi, ‘Zekat’ 26
5
Buhari ‘Edeb’ 11
6
Buhari, ‘İlim’ 37
7
Nisa, 4/36
2
Kardeşlerim!
Rabbimiz konunun ehemmiyetini belirten
ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: “Öyle ise
akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Bu,
Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler
için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa
Hazırlayan: İl İrşat Kurulu
Download

sıla-i rahim ve önemi