İLİ
TARİH
: BİNGÖL
: 21/11/2014
‫ه‬
‫ّللا الرَّ حْ هم ِن الرَّ ۪ح ِيم‬
ِ ٰ ‫ِبسْ ِم‬
‫ِت ها ََٓنا َء الَّي ِْل َسا ِجداً َو ََٓقائِما ً َيحْ َذرُ ْ ه‬
ٌ ‫اَمَّنْ ه َُو َقان‬
‫اْلخ َِر َة َو َيرْ جُوا‬
‫ُون‬
َ ۪ۜ ‫ين َْل َيعْ لَم‬
َ ‫ُون َوالَّ ۪ذ‬
َ ‫ين َيعْ لَم‬
َ ‫َرحْ َم َة َرب ۪ۜ ِّ۪ه ُق ْل َه ْل َيسْ َت ِوي الَّ ۪ذ‬
‫ب‬
ِ ۬ ‫ِا َّن َما َي َت َذ َّكرُ ا ُ ۬ولُوا ْاْلَ ْل َبا‬
َّ ‫صلَّى‬
‫ّللا ُ َعلَ ْي ِه‬
َ ‫ّللا‬
ِ َّ ‫ َقا َل َرسُو ُل‬:‫َعنْ أَ ِبي ه َُري َْر َة َقا َل‬
‫ "إِنَّ ِممَّا َي ْل َح ُق ْالم ُْؤم َِن مِنْ َع َملِ ِه َو َح َس َناتِ ِه َبعْ دَ َم ْوتِ ِه‬:‫َو َسلَّ َم‬
‫صالِحً ا َت َر َك ُه َومُصْ َح ًفا َورَّ َث ُه أَ ْو‬
َ ‫عِ ْلمًا َعلَّ َم ُه َو َن َش َرهُ َو َولَ ًدا‬
‫يل َب َناهُ أَ ْو َنهْرً ا أَجْ َراهُ أَ ْو‬
ِ ‫ْن الس َِّب‬
ِ ‫َمسْ ِج ًدا َب َناهُ أَ ْو َب ْي ًتا ِْلب‬
‫صدَ َق ًة أَ ْخ َر َج َها مِنْ َمالِ ِه فِي صِ حَّ ِت ِه َو َح َيا ِت ِه َي ْل َحقُ ُه مِنْ َبعْ ِد‬
َ
‫َم ْو ِت ِه‬
İLMİN ÖNEMİ VE ÂLİMLERİN
TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Değerli Kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Allah (c.c)
mealen şöyle buyurmaktadır: “Gece vakitlerinde,
secde halinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve
Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden
kimse mi? (Allah katında makbuldür yoksa böyle
olmayan kimse mi makbuldür.) De ki: Hiç
bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl
sahipleri öğüt alırlar.”1
Okuduğum hadisi şerifte ise Allah Rasulü
(s.a.s)
şöyle
buyurmuşlardır:
“Mü’min,
ölümünden sonra hayatta iken öğrettiği ve
yayınladığı ilimden, geride bıraktığı iyi evlattan,
miras olarak bıraktığı mushaftan, yaptırdığı
mescidden, yolcular için inşa ettiği misafir
evinden, akıttığı sudan, sağlıklı iken malından
çıkardığı sadakadan kendisine sevap ulaşır.”2
Kıymetli Kardeşlerim!
İnsanın yaratılış gayesi, Allah’ı tanımak ve
O’na ibadet etmektir. Bu da ancak ilim ve eğitim ile
mümkün olur. Helal ile haram, iyi ile kötü, yanlış
ile doğru, iman ile küfür ve daha niceleri ancak ilim
sayesinde birbirinden ayırt edilebilir.
Okuma-yazma, bilgi edinme, edindiği
bilgiden yararlanma ve başkalarını da yararlandırma
hakkında hadis kitaplarında pek çok rivayetler
vardır. Bilgi, insana hem dünyada ve hem de
ahirette faydalıdır. Bilgisiz yapılan ibadet bile
makbul değildir. Bunun için Peygamberimiz (s.a.s):
“İlim öğrenmek her müslümana farzdır.” 3 diye
buyurmuştur. Çünkü yeterli dini bilgimiz olmazsa
ibadetlerimizi kusursuz yapamayız. Bu da ahiretteki
derecemizi etkiler.
Aziz Kardeşlerim!
İnsan niçin ilim öğrenir? İnsan, öğrendiğini
hayata geçirmek ve başkalarına öğretmek, faydalı
olmak için ilim tahsil eder. Bu düşünce ile ilim
tahsil edilmelidir. İlim tahsil edilirken ömrü vefa
etmeyip ölen kimselerle ilgili olarak Allah Rasulü
(s.a.s) şu müjdeyi vermektedir: “İlim tahsil
ederken eceli gelip ölen kimse, kendisi ile
peygamberler arasında ancak peygamberlik
derecesi olduğu halde Allah’a kavuşur.”4
Muhterem Kardeşlerim!
Âlim, kalbi Hak, aklı halk ile olandır. Allah’a
kalpten bağlı olduğu halde halka makul çözümler
üretendir. Niyetinde ihlâs, işinde feraset ehlidir.
Âlim, gelenek ile gelecek arasında köprü, geçmişin
tecrübesini geleceğe taşıyan şimdinin vicdanıdır. Ne
geçmişe takılıp kalır ne de gelecek gözünü
korkutur; kötülükler karşısında uyarıcı (nezir), iyi
yolda olanlara ümit vericidir (beşir). Hakikat onun
yegâne sığınağı ve hedefidir. Ne hayaller peşinde
koşar ne de toplumu hayal dünyalarına götürür.
Hayatımızı doğru yönde şekillendirmede
bizlere yardımcı olan, bizlere bilmediklerimizi
öğreten, bildiklerimizi ise daha iyi anlamamıza
vesile olan ve tarih boyunca bütün zorluklara göğüs
gererek bizleri yetiştiren âlimlerimizi saygı ve
minnetle yâd ediyoruz. Ahirete intikal etmiş olan
ulemamıza
Rabbimizden
rahmet,
dünyada
yaşayanlara da esenlikler diliyoruz. Yüce Rabbim
âlimlerimizi başımızdan eksik etmesin. Kendilerine
dünya ve ahiret mutluluğu nasip etsin. Hutbemi bir
hadisi şerif ile bitiriyorum: “Ya öğreten, ya
öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Fakat
sakın beşincisi olma ( yani bunların dışında
kalma) helak olursun.”5
1
Zümer, 39/9.
İbni Mace, Mukaddime, 23.
3
İbni Mace, Mukaddime, 17.
4
Mecmeu’z-Zevaid ve Menbeu’l-Fevaid, c. 1, s. 123.
5
Mecmeu’z-Zevaid ve Menbeu’l-Fevaid, c. 1, s. 122.
2
Hazırlayan: Kasım UYAN Bingöl İl Vaizi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

ilmin-onemi-ve-alimlerin-toplum-uzerindeki