RAHMET VE
HİDAYET KAYNAĞI
CAMİLERİMİZ
(CAMİ,CEMAAT VE
GENÇLİĞİN ÖNEMİ)
Emin YAVUZYİĞİT
UZMAN İMAM HATİP
Facebook: Emin Yavuzyiğit
Facebook Grup: VAAZ DOSYALARI
• BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
ٍ ‫ِانَّ اَ َّول َ َب ْي‬
• ‫اركا‬
َ ‫اس َل َّل ٖذى ِب َب َّك َة ُم َب‬
ِ ‫ت ُوضِ َع لِل َّن‬
َ‫َوهُدى لِ ْل َعا َل ٖمين‬
«Şüphesiz, insanlar için
kurulan ilk ibadet evi,
elbette Mekke'de, âlemlere
rahmet ve hidayet kaynağı
olarak kurulan Kâ'be'dir.» (Ali
İmran suresi 96)
•CAMİ VE
MESCİD
NEDİR?
CAMİ (MESCİD) NEDİR?
SÖZLÜKTE: Dağınık şeyi toplamak,
biriktirmek, birleştirmek, elbise
giymek anlamındaki "c-m-`a"
kökünden türeyen câmi', toplayan, bir
araya getiren, birleştiren, müellif,
mürettip demektir.
ISTILAHİ (DİNİ TERİM OLARAK) CAMİ:
Toplu ibâdet edilen yerlere denir.
Kur'ân ve sünnette câmi, mescid
kavramı ile ifade edilmiştir.
• MESCİD: Secde edilen yer demektir.
Yeryüzünde ilk yapılan mescid,
Mekke'deki Mescid-i Haram'dır
(Müslim, Mesâcid, 1).
• Hz. Muhammed (a.s.)'in ilk yaptığı
mescid ise Medine yakınındaki Kuba
Mescidi, daha sonra da Mescid-i
Nebevî'dir.
• Mescidler; beldelerin Allah'a en
sevimli mekânları (Müslim, Mesâcid,
288) ve Allah'ın evleridir (Münâvî,
II,445).
• TOPLUMUN TEMEL DİNAMİĞİ CAMİLERİMİZ
• Camiler ve mescidler İslam tarihinde
şehirleşmenin en belirgin özelliğidir. Hz
Muhammed SAV Efendimiz Mekke’den
Medine’ye hicret ederken ilk yaptığı iş Kuba
mescidini inşa etmesi ve Medine şehrine
varınca de ilk iş Mescidi Nebevi’yi inşa etmek
olmuştur. Yüzyıllar boyunca müslümanlar her
gittiği yere Peygamberimiz SAV Efendimizin
izinden giderek cami veya mescid inşa
etmişlerdir. Camileri yaşamın ve hayatın
merkezine almışlar ve şehirler camilere göre
şekillendirilmişlerdir. İslam tarihinde takva
üzere kurulan ilk Mescid Kuba mescididir. Bu
günde bizler mescid kurarken ve cami inşa
ederken takva üzere inşa etmeliyiz ki her
camiye giren huzur bulsun ve ibadetin
samimiyetine varsın
• İSLAM TARİHİNDE İLK MESCİD KUBA
MESCİDİDİR
• İslâm tarihinde bugünkü anladığımız mânâda
sadece ibadete hasredilmek üzere bina
edilen ilk mescid, daha önce Mekke'den
hicret eden ilk muhacirlerin Medine-i
Münevvere'nin dış mahallelerinde yer alan
Kubâ mıntıkasındaki Amr b. Avfoğullarının
hurma bahçesinin bulunduğu yeri
düzenleyerek namaz kılmaya başladıkları
yerdir. Efendimiz (SAV) hicret esnasında
henüz Medine'ye varmadan bu bölgeye
gelmiş, birkaç gün kalmış ve burayı biraz
daha genişleterek Kubâ mescidini inşa
etmiştir. Kaynaklarda Mescid'in inşasında en
büyük gayretin Ammar b. Yâsir (ra) tarafından
göstermiş olduğu zikredilir. Dolayısıyla
kendisi hakkında 'İslâm'da ilk mescid bina
eden kimse' denilir. Allahu Teâla Tevbe Sûresi
108. âyette bu mescidi:
• TAKVA ÜZERE KURULAN KUBA
MESCİDİ
• ‫س َع َلى ال َّت ْق ٰوى مِنْ اَ َّو ِل َي ْو ٍم اَ َح ُّق اَنْ َتقُو َم‬
َ ‫س‬
ِّ ُ ‫ََل َتقُ ْم فٖ ي ِه اَ َبدا َل َم ْس ِج ٌد ا‬
ٰ
ّ
َّ
َ‫ِْل ا ْل ُمط ِّه ٖرين‬
ُّ ‫فٖ ي ِه فٖ ي ِه ِر َجال ٌ ُي ِح ُّبونَ اَنْ َي َت َط َّه ُروا َوللاُ ُيح‬
«Onun içinde asla namaz kılma. İlk
günden temeli takva (Allah'a karşı
gelmekten sakınmak) üzerine kurulan
mescit (Kuba mescidi), içinde namaz
kılmana elbette daha lâyıktır. Orada
temizlenmeyi seven adamlar vardır.
Allah da tertemiz olanları sever.»
(Tevbe suresi 108)
• Efendimiz (SAV) cumartesi, bazı
rivayetlerde de pazartesi günleri
mutat şekilde bu mescidi ziyaret
ettiği, burada namaz kıldığı
söylenir.
• Bir rivayette de 'Kim güzel bir
şekilde abdest alır, sonra Kubâ
Mescidine gelir ve orada namaz
kılarsa onun için umre sevabı
vardır.» buyurmuştur» (İbn Mâce,
İkâme, 198; Tirmîzi, Sâlat, 242)
• TEFRİKALAR MERKEZİ MESCİDİ DIRAR
• ْ‫صادا لِ َمن‬
َ ‫َوا َّلذٖ ينَ ا َّت َخ ُذوا َم ْس ِجدا ضِ َرارا َو ُك ْفرا َو َت ْف ٖريقا َب ْينَ ا ْل ُم ْؤ ِمنٖ ينَ َوا ِْر‬
ٰ
ٰ
ّ
ّ
ٰ
ُ
َ
ْ
َّ
َ
َ
ْ ‫سول ُه ِمنْ ق ْبل ُ َول َي ْحلِفنَّ ِانْ اَ َردْ َنا اَِل ال ُح ْسنى َوللاُ َي‬
‫ش َه ُد‬
ُ ‫للا َو َر‬
َ ‫ار‬
َ ‫َح‬
َ ‫ْل‬
َ‫ِا َّن ُه ْم َل َكا ِذ ُبون‬
«Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak,
küfre yardım etmek, mü'minler arasına
ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve
Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye
bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, "Bizim
iyilikten başka hiçbir kasdımız yok" diye
de mutlaka yemin ederler. Ama Allah
şâhitlik eder ki bunlar mutlaka
yalancıdırlar.» (Tevbe suresi 107)
• MESCİDİ DIRAR
(MÜNAFIKLARINMESCİDİ)
• MESCİDİ KUBA (MÜMİNLERİN MESCİDİ)
ٰ
ّ
• ‫س ُب ْن َيا َن ُه‬
ِ َ‫س ُب ْن َيا َن ُه َع ٰلى َت ْق ٰوى ِمن‬
َ ‫س‬
َّ َ‫ان َخ ْي ٌر اَ ْم ٰ َمنْ ا‬
ْ ‫للا َو ِر‬
َ ‫س‬
َّ َ‫اَ َف َمنْ ا‬
ٍ ‫ض َو‬
ٰ ‫َع‬
ّ ‫ار ِبهٖ فٖ ى َنار َج َه َّن َم َو‬
َ
َ
ْ
َ
ٍ
‫ل‬
‫للاُ ََل َي ْهدِى ا ْل َق ْو َم‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ا‬
‫ف‬
‫َار‬
‫ه‬
‫ف‬
‫ر‬
‫ج‬
‫ا‬
‫ف‬
‫ش‬
‫ى‬
َ
َ
ُ
ُ
ِ
ٍ
َّ
َ‫الظالِمٖ ين‬
«Binasını takva (Allah'a karşı gelmekten
sakınmak) ve O'nun rızasını kazanmak
temeli üzerine kuran kimse mi daha
hayırlıdır, yoksa binasını çökmeye yüz
tutmuş bir yarın kenarına kurup, onunla
birlikte kendisi de cehennem ateşine
yuvarlanan kimse mi? Allah, zalimler
topluluğunu doğru yola erdirmez.» (Tevbe
suresi 109)
• Takva üzere yapılan ilk İsalam Mescid Kuba
mescidi bir de ümmeti Muhammedi kandırmak ve
tefrika oluşturmak için kurulan münafıkların
yaptığı Mescidi Dırar. Bu gün müslümanlar
arasına baktığımızda özellikle Avrupa da ki
müslüman grupların kendisine has camiler inşa
etmişler veya camiye alternatif dini merkezler
kurmuşlar bunlar aslında İslamın ruhundan
habersiz olan menfaat peres protestan
müslümanlar hani Allah bizi kardeş kılmıştı senin
camin benim camim diye neden tefrika çıkarılıyor
anlaşılması mümkün olamayan bu tefrika Kuran’a
ve Sünnete uymayan yaşam şekilleri ve ibadet
merkezleri olmuşlar. Nezaman kardeş olup aynı
safta yan yana namaz kılacağız tüm müslümanlar
olarak bizler. Ne zaman camilerimiz ve ruhlarımız
birleşirse işte o zaman dünyada ezilen mağdur ve
mazlum insanlar kurtulurlar aksi takdirde
mescidi Dırarlar olduğu sürece kedinin Fare ile
oynadığı gibi dünya egemen güçleri bizimle
oynamaya devam edecektir. Rabbim bizleri
uyandırsın.
•CAMİLERİN
FONKSİYON
LARI
• CAMİLERİN FONKSİYONLARI
• 1) Camiler ilim merkezleridir.
Camilerde İslam toplumu temel
dini bilgileri ve ahlaki özellikleri
öğrenmektedir. Kuran eğitimi
camilerden alınmaktadır. İslam’ın
temeli olan namazın nasıl
kılınacağı, orucun nasıl
tutulacağı. Zekatın nasıl
verileceği ve haccın nasıl
yapılacağı eğitimi camilerde
verilmektedir.
• 2) Camiler, ahlaki değerlerin
ve toplumsal prensiplerin
öğrenileceği merkezlerdir.
İnsanı kendisini tanıması ve
etrafı ile olan ilişkileri nasıl
olacağının öğrenebileceği
merkezler camilerdir. Kişisel
ahlakın ve toplumsal ahlakın
nasıl yaşanılacağının
öğrenileceği merkezlerdir
camiler.
• 3) Camiler toplumsal olaylarda
karar alınacak merkezlerdir.
Yakın tarihimizde Kahraman
Maraşta Fransız işgaline karşı
ayaklanma camilerden
başlamıştır. TBMM Hacı
Bayram camiinde kılınan
namazdan sonra dualarla
açılmıştır. Kurtuluş savaşında
halkımız vaaz ve hutbelerle
bilinçlendirilmiştir.
• 4) CAMİLER ALLAH’IN ADININ ANILDIĞI
MERKEZLERDİR
ٰ ْ َ َ ّٰ
ّ
• ‫للا‬
ِ ‫ار ِه ْم ِب َغ ْي ِر َح ٍّق ا ََِّل اَنْ َيقُولُوا َر ُّب َنا للاُ َول ْوَل دَ ف ُع‬
ِ ‫اَ َّلذٖ ينَ ا ُ ْخ ِر ُجوا ِمنْ ِد َي‬
ٌ ‫ص َل َو‬
‫س ٰا ِج ُد ُي ْذ َك ُر فٖ ي َها‬
ٍٰ ‫ض ُه ْم ِب َب ْع‬
َ ‫ات َو َم‬
َ ‫ص َوا ِم ُع َو ٰ ِب َي ٌع َو‬
َ ‫ض َل ُهدِّ َم ْت‬
َ ‫اس َب ْع‬
َ ‫ال َّن‬
َّ َّ‫ص ُرُُ ِان‬
ّ َّ‫ص َرن‬
ٌٖ ‫للا َل َق ِوى َع ٖٖي‬
ِ ّ ‫اس ُم‬
ْ
ُ ‫للا َكثٖ يرا َو َل َي ْن‬
ُ ‫للاُ َمنْ َي ْن‬
«Onlar, haksız yere, sırf, "Rabbimiz
Allah'tır" demelerinden dolayı yurtlarından
çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın,
insanların bir kısmını bir kısmıyla
defetmesi olmasaydı, içlerinde Allah'ın adı
çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar
ve mescitler muhakkak yerle bir edilirdi.
Şüphesiz ki Allah, kendi dinine yardım
edene mutlaka yardım eder. Şüphesiz ki
Allah, çok kuvvetlidir, mutlak güç
sahibidir.» (Hac suresi 40)
DİNİMİZDE
MESCİDİN
YERİ VE
ÖNEMİ
• MESCİDLER ALLAH’INDIR
ّٰ
ٰ
ّ
َ
َ
َ
‫للا اَ َحدا‬
‫ع‬
‫م‬
‫وا‬
‫ع‬
‫ت‬
‫َل‬
‫ف‬
‫لِل‬
ْ‫د‬
ِ َ َ ُ
ِ ِ َ‫سا ِجد‬
َ ‫َواَنَّ ا ْل َم‬
«Şüphesiz mescitler,
Allah'ındır. O hâlde, Allah
ile birlikte hiç kimseye
kulluk etmeyin.» (Cin suresi 18)
• MESCİDİN YERİ VE ÖNEMİ
ٰ
ٰ
ّ ‫للا َمنْ ٰا َمنَ ِب‬
ّ َ‫سا ِجد‬
ٰ ْ ‫الِل َوا ْل َي ْوم‬
• ‫اَلخ ِِر َواَ َقا َم‬
ِ
ِ
َ ‫ِا َّن َما َي ْع ُم ُر َم‬
ِ
‫ص ٰلو َة‬
َّ ‫ال‬
ٰ
ٰ
ّ
ٰ
َّ
َ
َ
ْ
َّ ‫َو ٰا َتى‬
‫َِل‬
‫ا‬
‫ش‬
‫خ‬
‫ي‬
‫م‬
‫ل‬
‫و‬
‫ة‬
‫و‬
‫ك‬
ٖ‫ال‬
• َ‫للا َف َع ٰسى اُول ِئ َك اَنْ َي ُكو ُنوا ِمن‬
َ
َ
َ
ْ
َ
َ‫ا ْل ُم ْه َتدٖ ين‬
«Allah'ın mescitlerini, ancak
Allah'a ve ahiret gününe inanan,
namazı dosdoğru kılan, zekâtı
veren ve Allah'tan başkasından
korkmayan kimseler imar eder. İşte
onların doğru yolu bulanlardan
olmaları umulur.» (Tevbe suresi 18)
• HZ MUHAMMED SAV
EFENDİMİZ ŞÖYLE
BUYURUYOR:
«Yeryüzünde Allah'a en
sevimli yerlerin
mescidler' olduğunu
bildirmiştir.» (Müslim, Salât, 53)
MECİDLERİN
BAKIM VE
ONARIMI
• MESCİDLERİN BAKIM VE
ONARIMI
ٰ
ّ
• ‫الِل‬
ِ ٰ ‫ار َة ا ْل َم ٰ ْس ِج ِد ا ْل َح َر ِام َك َمنْ ٰاٰ َمنَ ِب‬
َ ‫اج َو ِع َم‬
ِّ ‫اَ َج َع ْل ُت ْم سِ َقا َي َة ا ْل َح‬
ّ ‫للا َو‬
ٰ ْ ‫َوا ْل َي ْوم‬
‫للاُ ََل‬
ِ ّ ‫للا ََل َي ْس َت ُونَ ِع ْن َد‬
ِ ّ ‫يل‬
َ ‫اَلخ ِِر َو َجا َه َد فٖ ى‬
ِ ‫س ٖب‬
ِ
َّ ‫َي ْهدِى ا ْل َق ْو َم‬
َ‫الظالِمٖ ين‬
«Siz hacılara su dağıtmayı ve
Mescid-i Haram'ın bakım ve
onarımını, Allah'a ve âhiret gününe
iman edip Allah yolunda cihad eden
kimse(lerin amelleri) gibi mi
tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit
olmazlar. Allah, zâlim topluluğu
doğru yola erdirmez.» (Tevbe suresi 19)
MESCİDLERE TEMİZ GİDİLMELİ
ْ ‫َيا َبنٖ ى ٰا َد َم ُخ ُذوا ٖٖي َن َت ُك ْم ِع ْن َد ُكل ِّ َم ْس ِج ٍد و ُكلُوا َوا‬
‫ش َر ُبوا‬
‫َو ََل ُت ْس ِرفُوا ِا َّن ُه‬
َ‫ِْل ا ْل ُم ْس ِرفٖ ين‬
ُّ ‫ََل ُيح‬
«Ey Âdemoğulları! Her mescitte
ziynetinizi takının (güzel ve
temiz giyinin). Yiyin için fakat
israf etmeyin. Çünkü O, israf
edenleri sevmez.» (Araf suresi 31)
ALLAH MESCİDLERİ TOPLANTI VE
GÜVEN YERİ KILMIŞTIR
• ‫اس َواَ ْمنا‬
ِ ‫َوا ِْذ َج َع ْل َنا ا ْل َب ْي َت َم َثا َبة لِل َّن‬
• ْ‫ص ّلى َو َع ِهدْ َنا ا ِٰلى ِا ْب ٰرهٖ ي َم َوا ِْس ٰمعٖ يل َ اَن‬
َ ‫َوا َّت ِخ ُذوا مِنْ َم َق ِام ِا ْب ٰرهٖ ي َم ُم‬
َّ ‫َط ِّه َرا َب ْيت َِى ل‬
‫س ُجو ِد‬
ُّ ‫لر َّك ِع ال‬
ُّ ‫ِلطا ِئفٖ ينَ َوا ْل َعا ِكفٖ ينَ َوا‬
«Hani, biz Kâbe'yi insanlara toplantı ve
güven yeri kılmıştık. Siz de Makam-ı
İbrahim'den kendinize bir namaz yeri
edinin. İbrahim ve İsmail'e şöyle
emretmiştik: "Tavaf edenler, kendini
ibadete verenler, rükû ve secde edenler
için evimi (Kâbe'yi) tertemiz tutun.»
(Bakara suresi 125)
• MESCİD YAPTIRANLARA
CENNETTE ALLAH KÖŞK
VADEDİYOR
‫للا َب َنى‬
ِ َّ ‫اس ُم‬
ْ ‫َمنْ َب َنى َم ْس ِجدا ُي ْذ َك ُر فِي ِه‬
َّ
‫للاُ َل ُه َب ْيتا فِي ا ْل َج َّن ِة‬
• “ Kim Allah rızasını
gözeterek, Allah için bir
mescid yaptırırsa, Allah da
onun için cennette bir
köşk yaptırır.” (Müslim, Zühd, 3)
• CAMİLERDE BEKLEMEK
İBADET SAYILIR
• 'Ebu Ümame'den (ra) gelen bir rivayette Efendimiz (sas)
şöyle buyurmuştur:
• "Temiz (abdestli) olarak kim farz namaz kılmaya
yönelirse / devam ederse ona ihramlı olarak hac yapana
verilen ecir gibi sevap vardır. Kim duhâ namazını
kılmaya yönelirse / devam ederse ona umre yapana
verilen ecir gibi sevap vardır. Aralarında gereksiz fiil /
söz olmaksızın bir namazdan diğer namaz (vaktine)
kadar beklemenin karşılığı yüce makamlarda
(illiyyunda) yazılmış (amel) olur."
• (Ravi) Ebu Ümame (ra) dedi ki: mescidlere geliş ve gidiş
Allah yolunda cihad etmekten (onun parçasından)
sayılır. (İbn Hanbel, V, 267) Bu babtan olmak üzere
mescidlerde namaz beklemek ayrı bir ibadet kabul
edilmektedir: 'Sehl b. Sa'd es-Sâidî'den (ra):
Rasûlullah'ın (ams) şöyle dediğini duydum:
• 'Kim namaz (vaktini) beklemek için mescitte oturursa, o
kişi namazda sayılır.' (İbn Hanbel, V, 332)
• Merhum Ali Ulvi Kurucu :
CAMİLERDE ECDADIMIZ DÜNYA KELAMI
ETMEZDİ
• Ecdadımız Osmanlı, Mecsid-i Nebevî'de
çalışanların mescide ve Efendimiz'e
saygısızlık olur diye, dünya kelâmı
etmemeleri için tamimde bulunmuş; araç
ve gereçlere sembolik zikir tahsis etmiş,
mesela süpürge için (bir defa
Subhanallah), temizlik bezi için
(Elhamdülillah) ne bileyim faraş için (iki
kez Subhanallah) gibi. Çalışan farzu
muhal süpürgeye mi ihtiyacı var
'süpürgeyi uzat' demiyor, (bir kez
Subhanallah) diyor. Karşısındaki de onu
anlıyor, bu şekilde Efendimiz'in
ruhaniyetini de incitmemiş oluyorlardı.'
• MESCİDLERE ZARAR VERİLMESİ VE
ALLAH’IN ADININ ANILMASINI
YAŞAKLAYAN KİMSE ZALİMDİR
ٰ
ّ
• ‫س ٰعى فٖ ى‬
ِ َ‫سا ِجد‬
َ ‫اس ُم ُه َو‬
ْ ‫للا اَنْ ُي ْذ َك َر فٖ ي َها‬
َ ‫َو َمنْ اَ ْظ َل ُم ِم َّمنْ َم َن َع َم‬
ٰ ُ ‫َخ َر ِاب َها ا‬
‫ول ِئ َك َما َكانَ َل ُه ْم اَنْ َيدْ ُخلُوهَا ا ََِّل َخا ِئفٖ ينَ َل ُه ْم فِى ال ُّد ْن َيا‬
ٰ ْ ‫ى َو َل ُه ْم فِى‬
‫اْل َع ٖظي ٌم‬
ٌ ‫اَلخ َِر ِة َع َذ‬
ٌ ِْٖ ‫خ‬
«Allah'ın mescitlerinde onun adının
anılmasını yasak eden ve onların
yıkılması için çalışandan kim daha
zalimdir. Böyleleri oralara (eğer
girerlerse) ancak korka korka
girebilmelidirler. Bunlar için dünyada
rezillik, ahirette de büyük bir azap
vardır.» (Bakara suresi 114)
•CAMİ
CEMAATİ
OLMANIN
ÖNEMİ
‫س َجدُوا‬
َ ‫ص ٰلو َة َف ْل َتقُ ْم َطائِ َف ٌة ِم ْن ُه ْم َم َع َك َو ْل َياْ ُخ ُذوا اَ ْسل َِح َت ُه ْم َف ِا َذا‬
َّ ‫َو ِا َذا ُك ْن َت فٖ ي ِه ْم َفا َ َق ْم َت لَ ُه ُم ال‬
ِ ْ‫َف ْل َي ُكو ُنوا مِنْ َو َرائِ ُك ْم َو ْل َتا‬
‫صلُّوا َم َع َك َو ْل َياْ ُخ ُذوا ح ِْذ َر ُه ْم‬
َ ‫صلُّوا َف ْل ُي‬
َ ‫ت َطائِ َف ٌة ا ُ ْخ ٰرى لَ ْم ُي‬
‫َواَ ْسل َِح َت ُه ْم َودَّ الَّذٖ ينَ َك َف ُروا لَ ْو َت ْغفُلُونَ َعنْ اَ ْسلِ َحتِ ُك ْم َواَ ْمتِ َعتِ ُك ْم َف َيمٖ يلُونَ َعلَ ْي ُك ْم َم ْيلَة َوا ِح َدة‬
ٰ ‫َو ََل ُج َنا َح َعلَ ْي ُك ْم اِنْ َكانَ ِب ُك ْم اَذى مِنْ َم َط ٍر اَ ْو ُك ْن ُت ْم َم ْر‬
‫ض ُعوا اَ ْسل َِح َت ُك ْم َو ُخ ُذوا‬
َ ‫ضى ٰ اَنْ َت‬
‫للا اَ َعدَّ لِ ْل َكاف ِٖرينَ َع َذابا ُم ٖهينا‬
َ ّ َّ‫ح ِْذ َر ُك ْم اِن‬
«(Ey Muhammed!) Cephede sen de onların
(mü'minlerin) arasında bulunup da onlara namaz
kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber
namaza dursun. Silâhlarını da yanlarına alsınlar.
Bunlar secdeye vardıklarında (bir rekât kıldıklarında)
arkanıza (düşman karşısına) geçsinler. Sonra o
namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle
beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar, silâhlarını
yanlarına alsınlar. İnkâr edenler arzu ederler ki,
silâhlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size
ani bir baskın yapsalar. Yağmurdan zahmet
çekerseniz, ya da hasta olursanız, silâhlarınızı
bırakmanızda size bir beis yoktur. Bununla birlikte
ihtiyatlı olun (tedbirinizi alın). Şüphesiz Allah,
inkârcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.» (Nisa suresi
•
102)
CEMAATLE NAMAZ FERDİ
NAMAZDAN 27 DERECE DAHA
ÜSTÜNDÜR
ْ ‫س ْب ٍع َو ِع‬
• ‫ش ِرينَ د ََر َجة‬
َ ‫ص ََل َة ا ْل َف ِّذ ِب‬
َ ُ ‫ضل‬
ُ ‫ص ََلةُ ا ْل َج َما َع ِة َت ْف‬
َ
«Cemâatle kılınan namaz, bir
insanın tek başına kıldığı
namazdan yirmi yedi derece
daha faziletlidir.» (Buhârî, Ezan
30)
• CAMİYE CEMAATE GİDENİN
GÜNAHLARI SİLİNİR
ْ‫اس َقد‬
َ ‫ضو َءُُ ُث َّم َرا َح َف َو َج َد ال َّن‬
ُ ‫سنَ ُو‬
َ ‫ضأ َ َفأ َ ْح‬
َّ ‫َمنْ َت َو‬
َّ
َ
ْ
َّ
َّ
ِ
‫ض َرهَا‬
‫ح‬
‫و‬
‫َا‬
‫ه‬
‫َل‬
‫ص‬
‫م‬
‫ل‬
‫ث‬
‫م‬
ٖ
‫ع‬
‫و‬
‫ل‬
‫ج‬
‫ر‬
‫ج‬
‫أ‬
‫للا‬
ْ‫ن‬
َ َ َ
َ
َ ِ ْ َ
َ َ َّ َ ُ ُُ‫ص َّل ْوا أَ ْع َطا‬
َ
َ ‫ص َذلِ َك ِمنْ أَ ْج ِر ِه ْم‬
‫ش ْيئا‬
ُ ُ‫ََل َي ْنق‬
«Bir kimse güzelce abdest alır,
sırf namaz için câmiye giderse,
camiye varıncaya kadar atmış
olduğu her adıma mukabil bir
derece yükselir ve bir günahı
silinir.» (Ebû Davud,'Salât,8).
َ ‫ص َّلى ا ْل ِع‬
ِ ‫ِص‬
• ْ‫ف َل ْي َل ٍة َو َمن‬
ْ ‫شا َء فِي َج َما َع ٍة َكانَ َكقِ َي ِام ن‬
َ
َ ‫ص َّلى ا ْل ِع‬
‫شا َء َوا ْل َف ْج َر فِي َج َما َع ٍة َكانَ َكقِ َي ِام َل ْي َل ٍة‬
َ
«Kim yatsıyı cemâatle kılarsa,
gecenin yarısını ibadetle
geçirmiş gibi olur. Kim hem
yatsı hem de sabahı cemâatle
kılarsa, bir geceyi ibadetle
geçirmiş gibi olur.» (Ebû Davûd, es-Salâ,
45).
CEMAATE KATILMAYANLARIN EVLERİNİ
CAYIR CAYIR YAKAYIM BUYURUYOR HZ
MUHAMMED MUSTAFA SAV:
«Vallahi içimden öyle arzu ediyorum ki,
namaza durulmasını emredeyim de
ikâme edilsin, sonra bir adama
emredeyim halka namaz kıldırsın. Bu
emirden sonra beraberinde odun
demetleri olan bir kaç' adamı, cemâate
gelmeyen gurüha götürüp de üzerlerine
evlerini cayır cayır yakayım.» (el-Muvattâ',
Cemâa 3; İbn Mâce, Mesâcid, 17).
CEMAATLE NAMAZDAN
UZAKLAŞMAK KALBİN
MÜHÜRLENMESİNE SEBEBP OLUR
HZ MUHAMMED SAV EFENDİMİZ
ŞÖYLE BUYURUYOR:
«Vallahi bazı kavimler cemâatleri
terk etmekten vaz geçecekler ya
da Allah onların kalblerini
mühürleyecektir. Sonra da
muhakkak gafillerden
olacaklardır.» (İbn Mâce, Mesâcid, 17).
• CEMAATLE NAMAZ KILMANIN
MEZHEPLERE GÖRE HÜKMÜ
Cemâatle namaz,
Hanefi mezhebine göre sünnet-i
müekke'de;
Şâfiî mezhebine göre, farz-ı kifâye sünnet-i müekke'de-;
Mâliki mezhebine göre, sünnet-i
müekke'de-farz-ı kifâye,
Hanbeli mezhebi ve Dâvud ezZahirî'ye göre ise; farz-ı ayın'dır.
(Tecrid-i Sarih Tercümesi, II, 604).
•CEMAATLE
NAMAZ
KILMANIN
FAYDALARI
CEMAATLE NAMAZ KILMANIN
FAYDALARI
 1-Vaktin evvelinde namaza gitmek,
 2- İslâm şiârını açığa vurmak,
 3- İbadet üzerinde toplanarak yardımlaşmakla
şeytanı çileden çıkarmak,
 4- İbadete karşı gevşekliği olanın canlanması,
 5- Münâfıklık vasfından ve süizandan
selâmette bulunmak,
 6- Komşular arasında kaynaşma düzeninin
kurulması,
 7- Namaz vakitlerinde semt sakinlerinin
buluşmaları,
 8- Müslümanlar arasında bulunması gerekli
olan birlik ve beraberliğin örnek bir misâlini
vermek ve pekiştirmek. (Halid ERBOĞA, Mescit, Ş. İsl.
Ans.)
CAMİ
ADABI
• CAMİ ADABI
• Cami “Allah’ın evi” diye
nitelendirilerek yüceltilen camilere
girecek kimselerin maddî pisliklerden
temizlenmiş olmaları yanında
cünüplük gibi hükmî ve küfür gibi
mânevî kirliliklerden de arınmış
olmaları gerekir. Bu sebeple cünüp,
hayız ve nifas halinde bulunan
kimselerin gusül abdesti almadan
camiye girmeleri haramdır. (Ebû Dâvûd,
“Tahâret”, 93; İbn Mâce, “Tahâret”, 126). (İslam
ank)
CAMİ ADAPLARI ÇOKTUR LAKİN AZ ÖZ OLANLARI
MADDELER HALİNDE SİZLERE ARZ EDELİM
 Cami ve mescidlere asla abdestsiz girmemelidir.
Bilhassa cünüp olanlar asla girmemelidirler.
Böyle bir saygısızlığı yapan kişi çokça istiğfar
etmelidi
 Cami ve mescidler asla kirletilmemelidir. Camiyi
kirletecek şeyler camiye taşınmamak, camiye
getirilmemelidir.
 Camiler yol edinilmemeli, geçiş için
kullanılmamalıdır.
 Camiler çarşı haline getirilmemeli, alış – veriş
yapılmamalıdır.
 Cami edebine uyamayacak yaşta küçük çocuklar
camiye getirilmemelidir.
 Cemaatin huzurunu bozacak derecede
aklî dengesi yerinde olmayanların
camiye gelmeleri engellenmelidir.
 Oralarda yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 Camide yitik aramamalıdır.
 Parmaklan birbirine geçirerek
oturmamalıdır.
 Fuzuli şeyler konuşulmamak, dünyalık
sohbetler yapılmamalıdır.
 Asla yerlere tükürülmemelidir.
 Saygıya uymayan bir tavırla, ayakları
uzatarak veya dizlerini dikip karnına
çekerek, ellerini de dizlerim bağlayacak
şekilde birbirine geçirerek
oturmamalıdır. (Peygamber Efendimiz bu
oturuştan, tek elbise giyen kişinin avret
mahalli açılabilir veya uykusu gelirde
abdesti bozulabilir endişesi ile
nehyetmiştir denilmiştir.)
 Camiye gelirken soğan sarımsak gibi
kokulu şeyler yenilmemelidir.
 Ter kokan elbiselerle asla camiye
gelmemelidir.
 Namaz kılanın önünden asla
geçmemelidir. Mekruhtur. Geçen
günahkâr olur.
 Namazların arasında fuzuli şeyler
konuşmamalıdır.
Namazdan önce veya namaz
aralarında zaruret olmadan kıbleden
başka yöne dönerek oturmamalıdır.
Cami veya mescidin içerisinde
dilencilik yapmak asla doğru olmadığı
gibi, dilenciye para vermek de doğru
değildir. Dilencilik yapmak haram,
dilenciye para vermek mekruhtur.
•CAMİ
GENÇLERLE
YEŞERİR
• ÇOCUK 7 YAŞINDA
NAMAZA BAŞLATILMALI
• » َ‫س ْب َع سِ ِنين‬
َّ ‫« ُم ُروا ال‬
َّ ‫ص ِب َّي ِبال‬
َ ‫صَلَ ِة إِ َذا َب َل َغ‬
«Çocuk yedi yaşına ulaşıp
(sağını solunu ayırt
etmeye başladı) mı, ona
namazı emredin.» (Ebü Davud,
Salât 26/497)
• ALLAH KENDİSİNE İTAAT
EDEN GENCİ SEVER
ٰ
َ
ْ
َ ‫اْل ا َّلذِى ُيفنِى‬
َّ ‫ِْل ال‬
• ‫اع ِة‬
َٰ ‫ش َبا َب ُه فِى ط‬
َّ ‫ش‬
ُّ ‫للا ُيح‬
َ ّ َّ‫إِن‬
‫للا‬
ِّ
«Allah, Gençliğini, kendisine
itaat etmekle geçiren
genci sever» (Aclunî, Keşfu’l Hafa, hadis
no:748)
• ALLAH ŞEHVET PEŞİNDE KOŞMAYAN
GENCİ SEVER
َّ ‫َت َع َّج َْل َر ُّب َك مِنَ ال‬
ِ ‫ش َبا‬
• ٌ‫ص ْب َوة‬
َ ‫س ْت َل ُه‬
َ ‫ْل َل ْي‬
«“Senin Rabbin, (kendisinde
eğlencelere ve fani zevklere karşı meyil
bulunmayan, gençliğini hakk’a itaat
yoluna bağlayan ve) gayri meşru şehvet
peşinde olmayan bir genci beğenmekte
ve ondan hoşnut olmaktadır.» (Ahmet b.
Hanbel, Müsnet, 4/151)
• GENÇLİĞİMİZİ ATEŞTEN KORUMALIYIZ
• ُ‫ارة‬
َ ‫اس َوا ْلح َِج‬
ُ ‫س ُك ْم َواَهْ لي ُك ْم َنارا َوقُو ُدهَا ال َّن‬
َ ُ‫ََ ا اَ ُّي َها ا َّلذينَ ٰا َم ُنوا قُوا اَ ْنف‬
«Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı
insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.»
(Tahrîm suresi 6)
• Hz. Ömer (RA): «Yâ Rasûlallah!
Nefislerimizi koruruz fakat ailemizi nasıl
koruyabiliriz?" demişti. Allah Rasûlü
(SAV) şöyle buyurdu: "Allah'ın sizi
nehyettiği şeylerden onları nehyeder ve
Allah'ın size emrettiği şeyleri onlara
emrederseniz. Bu şekilde onları korumuş
olursunuz.» (Hakk Dini Kur'an Dili, c; 6 sh: 5112)
• ARŞIN GÖLGESİNDE GÖLGELENMEK İÇİN
GEMÇLİĞİNİ İBADETLE GEÇİREN GENÇ
َّ ‫س ْب َع ٌة ُيظِ لُّ ُه ْم‬
َ ‫شاْل َن‬
َ ‫للاُ َع َّٖ َو َجل َّ َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة َي ْو َم ََل ظِ ل َّ إِ ََّل ظِ لُّ ُه إِ َما ٌم َعا ِدل ٌ َو‬
• َّٖ ‫للا َع‬
ِ َّ ‫شأ َ فِي عِ َبادَ ِة‬
َ
ُ ‫ام َرأَةٌ َذ‬
• … َّ ‫للا َع َّٖ َو َجل‬
ٍ ِ‫ات َم ْنص‬
ُ ‫ال إِلَى َن ْفسِ َها َف َقال َ إِ ِّني أَ َخ‬
ْ ‫دَع ْت ُه‬
َ ٌ ‫َو َجل َّ … َو َر ُجل‬
ٍ ‫ْل َو َج َم‬
َ َّ ‫اف‬
• Hz. Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: "Resulullah (s.a.v) buyurdular
ki:
«Yedi kişi var, Allah onları hiçbir gölgenin olmadığı Kıyamet
gününde kendi gölgesinde gölgeler:
Adil imam,
Allah'a ibadet içinde yetişen genç,
Tekrar dönünceye kadar kalbi mescide bağlı olan kimse,
Allah için birbirlerini seven, Allah rızası için bir araya gelip,
Allah rızası için ayrılan iki kişi,
Güzel ve makam sahibi bir kadın tarafından davet edildiği halde;
"Ben Allah'tan korkarım" de(yip icabet etmey)en kimse,
Allah'ı tek başına zikrederken gözlerinden yaş boşanan kimse.
Sağ elinin verdiği sadakayı sol eli görmeyen; verdiğini gizli
veren kimse" (Nesâi, Kudât 2)
• EY GENÇ AKLI GİDERECEK
İHTİYARLIĞIMI BEKLİYORSUNUZ
‫ ْأو‬،‫ ْأو َم َرضا ُم ْفسِ دا‬،‫ ْأو َغنى ُم ْطغِيا‬،‫س ْبعا؛ َهلْ َت ْن َت ُظرونَ إَلَّ َف ْقرا ُم ْنسِ يا‬
َ ‫ال‬
ْ ‫َبا ِد ُروا ِب‬
ِ ‫اَلع َم‬
َ ‫ َف‬،َ‫أو الدَّ َّجال‬
.‫اع ُة أدْ هَى َوأ َم ُّر‬
َ ‫الس‬
َّ ‫أو‬
ٌ ‫ش ُّر َغائ‬
ِ ،‫ِْل ُي ْن َت َظ ُر‬
ِ ،‫ ْأو َم ْوتا ُم ْج ِهٖا‬،‫هَر َما ُم ْفنِدا‬
Hz. Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: "Resulullah (a.s)
buyurdular ki:
"Yedi şeyden önce amelde acele edin:
 Unutturucu fakirliği mi bekliyorsunuz?
 Tuğyan ettirip azdırıcı zenginliği mi
bekliyorsunuz?
 İfsad edici hastalığı mı bekliyorsunuz?
 Aklınızı götürecek ihtiyarlığı mı bekliyorsunuz?
 Ani ölüm mü bekliyorsunuz?
 Deccali mi bekliyorsunuz. Bu beklenen gaib bir
şerdir.
 Yoksa kıyameti mi bekliyorsunuz? Kıyamet ise
hepsinden kötü, hepsinden daha acıdır.» (Tirmizî,
Zühd 4)
• İMAMI GAZALİ İNSANLAR ÜÇ
GRUPTUR DER
• SEN HANGİ GRUBA DAHİLSİN..!
Birinci grup, gıdâ gibidir; herkese
her zaman lâzımdır.
İkinci grup, Devâ /ilâç gibidir; bazı
insanlara bazen lâzım olur.
Üçüncü grup ise, illet (maraz,
derd, hastalık) gibidir; herkes
ondan kaçar, ama o, insanlara
bulaşır.”
• İHTİYARLIK GELMEDEN GENÇLİĞİN
KIYMETİ BİLİNMELİ
َ :‫س‬
• ‫ش َبا َب َك َق ْبل َ َه َر ِم َك‬
ٍ ‫ا ِْغ َت ِن ْم َخ ْمسا َق ْبل َ َخ ْم‬
• ‫س َق ِم َك‬
َ َ ‫اء َك َق ْبل َ َف ْق ِر َك َوصِ َّح َت َك َق ْبل‬
َ ‫َوغِ َن‬
َ ‫َو َح َيا َت َك َق ْبل َ َم ْو ِت َك َو َف َر‬
ُ َ ‫اغ َك َق ْبل‬
• ‫ش ْغلِ َك‬
• “Beş şey gelmeden önce beş şeyin
kıymetini biliniz:
• İhtiyârlıktan önce gençliğin,
• Fakîrlikten önce zenginliğin,
• Hastalıktan önce sıhhatin,
• Meşguliyetten önce boş vaktin,
• Ölmeden önce hayâtın kıymetini
biliniz.” [Hâkim]
• GENÇLİĞİNİN NEREDE TÜKETTİĞİN
SORULACAKTIR
َ
َ
‫م‬
‫خ‬
‫ع‬
‫ل‬
‫َلَ َت ُٖول ُ َقدَ َما ا ْب ِن آدَ َم َي ْو َم ا ْلقِ َيا َم ِة ِمنْ عِ ْن ِد َر ِّب ِه َح َّتى ُي ْسأ‬
ْ‫س َعن‬
ْ‫ن‬
ْ
َ
َ
ٍ
َ
ْ
َ
َ
‫س َب ُه َوفِي َم أَ ْن َف َق ُه‬
‫ب‬
‫ش‬
‫ع‬
‫و‬
ُ
‫ا‬
‫ن‬
‫ف‬
‫ُع ْم ِر ُِ فِي َما أ‬
ْ‫ن‬
َ ‫اب ِه فِي َما أَ ْبَلَ ُُ َو َمالِ ِه ِمنْ أَ ْينَ ْاك َت‬
َ
َ
َ
ُ
ِ
. ‫َو َم َاذا َع ِمل َ فِي َما َعلِ َم‬
İbn Mesut (r.a) Rasulullah'ın (s.a.v) şöyle
buyurduğunu söyledi:
Ademoğlu şu beş şeyden sorguya
çekilmedikçe Rabbinin huzurundan
ayrılamaz:
 Ömrünü nerede geçirdiğinden.
 Gençliğini nerede tükettiğinden.
 Malını nerden kazandığından.
 Nereye harcadığından.
 İlmiyle nasıl amel ettiğinden. (Tirmizi,
Kıyame, 2601)
• GENÇLERİN EN HAYIRLISI
İHTİYARLARA BENZEMESİDİR
َ ‫ش َّب َه ِب‬
َ ‫ش ُّر ُك ُهولِ ُك ْم َمنْ َت‬
َ ‫ش َّب َه ِب ُك ُهولِ ُك ْم َو‬
َ ‫ش َب ِاب ُك ْم َمنْ َت‬
َ ‫َخ ْي ُر‬
• ‫ش َب ِاب ُك ْم‬
• Enes b. malik (RA)’den rivayetle hz.
peygamber efendimiz şöyle
buyurmuşlardır:
«Gençlerinizin en hayırlısı, (sefahetten
uzak durmakta ve temkinli
davranmakta) ihtiyarlara benzeyendir.
Yaşlılarınızın en fenası ise, (başını
gaflete sokmakta ve nefsinin arzularına
uymakta) gençlere benzeyenlerdir.»
(Taberani, Mu’cemul Kebir,22/83)
GENÇLİĞİNDE BÜYÜĞE SAYGI
GÖSTEREN GENCE, YAŞLANDIĞINDA
DA ALLAH O’NA HİZMET EDECEK
KİMSELER LUTFEDER
َّ ‫ض‬
َ ‫شاْل‬
َ ‫َما أَ ْك َر َم‬
‫للاُ َل ُه َمنْ ُي ْك ِر ُم ُه عِ ْندَ سِ ِّن ِه‬
َ ‫ش ْيخا لِسِ ِّن ِه إِ ََّل َق َّي‬
Enes İbni Mâlik (r.a)’den rivayet
edildiğine göre, Peygamber (s.a.v) şöyle
buyurdu:
«Allah Teâlâ, yaşından ötürü bir ihtiyara
saygı gösteren gence, yaşlılığında
hizmet edecek kimseler lütfeder.»
(Tirmizî, Birr 75)
TEVBE GÜZELDİR GENÇTE
OLURSA
ْ َ‫سِ َّت ُة أ‬
ُ‫سن‬
ِ ‫سنٌ َو ٰلكِنْ فِى ْاَل ُ َم َر‬
َ ‫اء اَ ْح‬
َ ‫سنُ اَ ْل َعدْ ل ُ َح‬
َ ‫اس اَ ْح‬
َ ‫اء َح‬
َ ‫ش َي‬
ِ ‫سنٌ َو ٰلكِنْ فِى سِ َّت ٍة مِنَ ال َّن‬
‫اء‬
ِ ‫سنٌ َو ٰلكِنْ فِى ا ْلفُ َق َر‬
ِ ‫سنٌ َو ٰلكِنْ فِى ا ْل ُعلَ َم‬
ِ ‫سنٌ َو ٰلكِنْ فِى ْاَلَ ْغنِ َي‬
َ ‫الص ْب ُر َح‬
َّ ‫سنُ َو‬
َ ‫اء اَ ْح‬
َ ‫سنُ َوا ْل َو َر ُع َح‬
َ ‫اء اَ ْح‬
َ ‫الس َخا ُء َح‬
َّ ‫َو‬
َّ ‫سنٌ َو ٰلكِنْ فِى ال‬
ِ ‫ش َبا‬
ُ‫سن‬
ِ ‫س‬
َ ‫اء اَ ْح‬
َ ‫سنٌ َو ٰلكِنْ فِى ال ِّن‬
َ ‫سنُ َوا ْل َح َيا ُء َح‬
َ ‫ْل اَ ْح‬
َ ‫سنُ َوال َّت ْو َبة َح‬
َ ‫اَ ْح‬
Hz. Ali (R.a.)dan rivayetle Hz. Peygamber efendimiz şöyle
buyurmuştur:
«Altı şey güzeldir. Fakat bu altı şey, altı sınıf insanda olunca
daha güzeldir:
 Adalet güzeldir, fakat idarecilerde olursa daha güzeldir.
 Cömertlik güzeldir, fakat zenginde olursa daha güzeldir.
 Dinde titiz olmak (şüpheli hususları terk etmek) güzeldir,
fakat alimlerde olursa daha güzeldir.
 Sabır güzeldir, fakat fakirlerde olursa daha güzeldir.
 Tevbe güzeldir, fakat gençlerde olursa daha güzeldir.
 Haya güzeldir, fakat kadınlarda olursa daha güzeldir.»
(Münavi, Feyzu’l Kadîr, 4/378)
• GENÇLER ÇOK DİKKATLİ OLMALI
VE EVLENMEYE GAYRET
ETMELİDİR
‫ص ِر‬
ِ ‫َيا َمعْ َش َر ال َّش َبا‬
َ ‫اع ْال َبا َء َة َف ْل َي َت َزوَّ جْ َفإِ َّن ُه أَ َغض لِ ْل َب‬
َ ‫ب َمنْ اسْ َت َط‬
‫صنُ لِ ْل َفرْ ِج َو َمنْ َل ْم َيسْ َت ِطعْ َف َع َل ْي ِه ِبالص َّْو ِم َفإِ َّن ُه َل ُه ِو َجاء‬
َ ْ‫َوأَح‬
«Gençler, içinizden evlenmeye
gücü yeten evlensin. Zira evlenmek
gözü (haramdan) daha çok
yumdurucu, iffeti daha çok
koruyucudur. Gücü yetmeyen ise
oruç tutsun, çünkü orucun şehveti
kıran bir özelliği vardır.» (Buhârî, Nikah,
3/4678)
• ÖZET OLARAK CAMİLERİMİZ;
• Camilerimiz birlik ve beraberliğin şiarlarıdır.
Camilerimiz Mutlu ve sevinçli günlerin acı ve
üzüntülü günlerin paylaşıldığı yerlerdir,
camilerimiz kültürel etkinliklerin ifa edildiği
merkezlerdir. Millî ve dini değerlerimizin
gelişiminde çok önemli yer tutar. Zenginiyle
fakiriyle, cemiyetin farklı ve renkli statülerinden
köylü veya şehirlisiyle, büyüğüyle, küçüğüyle aynı
safta omuz omuza her kesimi bünyesinde
toplayan bilen yegâne mekânlardır. İbadet edilen
yer olmanın yanı sıra eğitim, öğretim merkezi
camilerimiz, geleceğimizin teminatı
konumundadır.
• "Mâbeddeki bu güzellik ve mânânın; gözleri,
gönülleri dolduran ve doyuran bir mûsikî gibi
ruhlarımıza nasıl nüfuz ettiğini anlamak için
îmâna uyanmış olmak ve mâbedin kendine has
şîvesine de âşina bulunmak şarttır."
 DUAMIZ
 CAMİLERİMİZİ EZANSIZ, KURANSIZ VE
MÜMİNSİZ BIRAKMA ALLAHIM
 GENÇLİĞİMİZİ MANEVİYATSIZ, BAŞI BOŞ VE
PEJMÜRDE HALDE BIRAKMA ALLAHIM
 MÜMİNLERE SABIRLA CAMİLERE DEVAM EDEN
VE DAİMA SENİN YOLUNDA HAYATINI
HARCAYAN KUL OLMAYI NASİP EYLE ALLAHIM
 KALBİMİZİ İMANSIZ YAŞAMIMIZI AMELSİZ
BIRAKMA ALLAHIM
 SANA GÜVENDİK, SANA DAYANDIK BİZLERİ
GAFLETE DÜŞÜRME ALLAHIM
 GENÇLİĞİMİZİ BOZMAYA ŞALIŞANLARA VE
AİLE DÜZENİMİZİ TAHRİP ETMEYE
ÇALIŞANLAR FIRSAT VERME ALLAHIM
 GAZABINDAN RAHMETİNE SIĞINIYORUZ BİZİ
KORU ALLAHIM
 AMİN
Download

PowerPoint Sunusu