LOSS
PREVENTION
MANAGEMENT
Sayı 7 - Ekim 2014
MESLEĞE ADANMIŞ ÖMÜRLER
EKONOMİK KALKINMAYI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMANIN YOLU
Daha İyİ bİr çalışma hayatı oluşturmak
SÖYLEŞİ
Sürdürülebilir Büyümenin
Sigortası: İç Denetim
Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), İç Denetim uygulamalarında uluslararası standartlar çerçevesinde
meslektaşlar, kurumlar ve toplum için referans ve güvence kaynağı olarak katma değer yaratma misyonuyla
1995 yılından bu yana çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Yönetim Kurulu Başkanı
Gürdoğan Yurtsever’e göre, İç Denetim; sürdürülebilir büyümenin, kurumsal yönetimin ve itibarın sigortası
olarak kurumların ve şirketlerin sağlıklı bir şekilde faaliyet göstermesinde önemli bir rol üstleniyor.
Gürdoğan Bey, biraz eskiye gitsek kendinizi
kısaca tanıtabilir misiniz? Türkiye İç Denetim
Enstitüsü (TİDE) ile yolunuz nasıl kesişti?
Enstitüde ki görevinizden bahseder misiniz?
1969 yılında Balıkesir’in Manyas İlçesi’nde doğdum.
1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi’nden mezun oldum. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansımı tamamladım. 1995 yılında adı daha
sonra Yaşarbank olarak değişen Tütünbank Teftiş
Kurulu’nda müfettiş yardımcısı olarak çalışmaya
başladım. Aynı bankada yetkili müfettiş yardımcısı
ve müfettiş olarak görev yaptıktan sonra 1998 yılında Tekstilbank Teftiş Kurulu’nda müfettiş olarak
görevime devam ettim. 2002 yılında Tekstilbank
İç Kontrol Merkezi’nde yönetici olarak çalışmaya
başladım. 2003 yılında İç Kontrol Merkezi Başkanı
olarak atandım. 2008 yılından beri de aynı bankada
İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanı olarak görev
yapıyorum. İkisi Türkiye Bankalar Birliği’nden yayımlanan 5 kitabım ve çeşitli gazete ve dergilerde
yayımlanmış bir çok yazı ve makalem bulunuyor.
Halen iki aylık dergide düzenli yazı yazıyorum.
S.M.Mali Müşavir (SMMM), Bağımsız Denetçi (BD),
Suistimal İnceleme Uzmanı (CFE) ve Risk Yönetimi
Güvencesi Uzmanı (CRMA) ruhsat ve sertifikalarım
bulunuyor.
Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ile yolum yüksek lisans çalışmamı yaparken kesişti. Tez konum
olan “Bankaların iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin yeni yaklaşımlar” ile ilgili araştırmalar
38 Ekim 2014 LPM DERGİ www.lpmdergi.com
İç denetim faaliyeti,
kurumların iç
kontrol, risk
yönetimi ve
kurumsal yönetim
sistemlerinin
geliştirilmesine
katkıda bulunur,
iş süreçlerin
iyileştirilmesini,
kaynakların
etkili ve verimli
kullanılmasını
sağlar, hata, hile
ve suistimallerin
önlenmesine
yardımcı olur,
risklerin neden
olabileceği
kayıpları azaltır,
kurumların itibarını
korur, hedeflerine
ulaşmasına katkı
sağlar.
yaparken TİDE’ye ulaştım. Tez çalışmamda özellikle
TİDE’nin yayın organı olan İç Denetim Dergisi’nden
çok yararlandım. Daha sonraki süreçte TİDE’nin
kongrelerine ve etkinliklerine katılmaya başladım.
İç Denetim Dergisi’nde Yazı İşleri Müdürlüğü yaptım.
Halen İç Denetim Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerim devam
ediyor. Akademik İlişkiler Komitesi’nde görev aldım.
TİDE’nin ve iç denetim mesleğinin yakın tarihini ortaya koyan “Meslekte Mükemmelliğin Küresel Paydaşı: Türkiye İç Denetim Enstitüsü” adındaki kitabı
yazdım. 2010 yılından beri TİDE Yönetim Kurulu’nda
görev yapıyorum. 2010-2012 döneminde mali işlerden ve yayıncılıktan sorumlu yönetim kurulu üyesi
olarak görev yaptım. 2012-2014 döneminde ise
Başkan Yardımcılığı ve yayıncılıktan sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundum. 2014 yılı
Nisan ayından itibaren ise Yönetim Kurulu Başkanı
olarak görev yapıyorum.
Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), İç Denetim uygulamalarında uluslararası standartlar
çerçevesinde meslektaşlar, kurumlar ve toplum için referans ve güvence kaynağı olarak
katma değer yaratma misyonuyla 1995 yılından bu yana çalışmalarını sürdürüyor. 2014
yılına kadar Enstitünün geçirdiği süreci bize
özetlemenizi istesek…
Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) 47 kurucu
üye ile 19 Eylül 1995 tarihinde kuruldu. Ali Kamil
Uzun’un kurucu başkanlığını üstlendiği TİDE kısa
sürede hızlı bir gelişim gösterdi ve 1996 yılında
SÖYLEŞİ
Ekim 2014 LPM DERGİ www.lpmdergi.com
39
SÖYLEŞİ
Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA/The Institute of Internal Auditors) ve Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu (ECIIA/European Confederation of Institute of Internal Auditors) üyeliğine kabul
edildi. 1997 yılında ilk “Türkiye İç Denetim Kongresi”
gerçekleştirilerek günümüze kadar her yıl kesintisiz
olarak devam eden ulusal mesleki buluşma geleneği oluşturuldu.
denetim uygulamalarının uluslararası standartlara
kavuşmasını ve iç denetim mesleğinin faaliyetlerini
daha üst noktalara taşımayı hedefleyen TİDE, günümüzde 800’den fazla kurumu temsil eden yaklaşık
2.300 üyeye sahip.
Üyeleri arasında holdingler, bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri, kamu kuruluşları başta olmak
üzere pek çok sektörde faaliyet gösteren kurumda
çalışan iç denetim yöneticileri, iç denetçiler, iç kontrol, uyum ve risk yönetimi birimleri yönetici ve çalışanları bulunuyor.
İç Denetim Enstitüsü ismiyle kurulan TİDE’nin “Türkiye” ismini kullanma talebi Bakanlar Kurulu tarafından 1998 yılında onaylandı ve Enstitü’nün ismi
“Türkiye İç Denetim Enstitüsü oldu. Aynı yıl “Uluslararası İç Denetim Standartları” dilimize çevrildi.
1999 yılında Enstitünün resmi internet sitesi olan
www.tide.org.tr yayına başladı. Enstitü, IIA tarafından verilen “Dünya Çapında En Hızlı Gelişen ve Üye
Sayısını En Hızlı Arttıran Enstitü” ödülünü kazandı.
İç denetim mesleğinin profesyonellerinin
uluslararası standartlar ile uyumlu, küresel seviyede yetkin uygulaması için güvence
oluşturan Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nden
iş dünyasının beklentisi nedir? Hangi alanlarda işbirliği istiyorlar?
2000 yılında TİDE marifetiyle Uluslararası İç Denetçi
(Certified Internal Auditor-CIA) sınavı ülkemizde de
yapılmaya başladı. Böylece, Türkiye’nin ilk uluslararası iç denetçileri ile meslekte uluslararası unvan
sertifikası dönemi açıldı. 2001 yılında “İç Denetim
Dergisi” yayın hayatına başladı. İç Denetim Dergisi
2003 yılında IIA tarafından birincilik ödülü kazandı.
2000 ve 2004 yılında olmak üzere iki defa Avrupa
İç Denetim Konferansı Türkiye’de düzenlendi. 2005
yılında CIA sınavları Türkçe olarak da yapılmaya
başlandı. Aynı yıl IIA tarafından “Ulusal Enstitü” olarak kabul edildi. 2007 yılında iç denetim mesleğine
yapılan yenilikçi katkılardan dolayı IIA tarafından
verilen en büyük ödül olan International Mastering
Advocacy Program (IMAP) ödülü TİDE’ye verildi.
2008 yılında sertifika sınavları bilgisayar destekli
olarak düzenlenmeye başlandı.
2010 yılında ilk Akademik Forum Marmara Üniversitesi’nde düzenlendi. Aynı yıl Mesleki Gelişim Akademisi (TİDE Akademi) kuruldu. TİDE kitap yayıncısı
haline geldi ve ilk kitaplarını yayımladı. 2011 yılında ilk defa mesleğe değer katan kişi ve kurumları
ödüllendirmeyi hedefleyen İç Denetim Farkındalık
Ödülleri verilmeye başlandı. Aynı yıl ilk defa Kamu
İç Denetim Konferansı düzenlendi. 2014 yılında
farkındalık oluşturmaya yönelik başarılı etkinlikleri nedeniyle IIA tarafından verilen Farkındalık Özel
Ödülü TİDE’ye verildi.
İç denetçilerin meslek örgütü olarak, Türkiye’deki iç
40 Ekim 2014 LPM DERGİ www.lpmdergi.com
İş dünyası iç denetimin öneminin giderek farkına
varıyor. Bu kapsamda yatırım yapıyorlar, iç denetim
birimleri kuruyorlar, iç denetçi istihdam ediyorlar.
Bu süreçte iş dünyasının TİDE’den beklentileri de
özellikle eğitim ve sertifikasyon alanlarında oluyor.
İç denetçilerin
meslek örgütü
olarak, Türkiye’deki
iç denetim
uygulamalarının
uluslararası
standartlara
kavuşmasını ve iç
denetim mesleğinin
faaliyetlerini daha
üst noktalara
taşımayı hedefleyen
TİDE, günümüzde
800’den fazla
kurumu temsil
eden yaklaşık 2.300
üyeye sahip.
Şirketler ve kurumlar, yöneticileri ve iç denetim çalışanlarına eğitim vermemizi talep ediyorlar. Türkiye
İç Denetim Enstitüsü olarak TİDE Mesleki Gelişim
Akademisi’ni (TİDE Akademi) kurduk ve eğitim faaliyetlerimizi kurumsallaştırdık. TİDE Akademi bünyesinde sertifika hazırlık ve sürekli mesleki gelişim
seminer programları uyguluyoruz. Bu eğitimler
genel katılıma açık olarak düzenlenebildiği gibi,
şirketlerin ve kurumların ihtiyaçlarına ve taleplerine göre kuruma özel de düzenlenebiliyor. Bugüne
kadar binlerce özel ve kamu sektör iç denetim yöneticisi ve çalışanına eğitim ve seminer verdik. Bu
yöndeki talebin giderek arttığını görüyoruz. Bunun
yanı sıra üyelerimize yönelik ücretsiz seminerler de
düzenliyoruz.
Şirketler ayrıca iç denetim çalışanlarının sertifika
edinmelerine giderek daha fazla önem veriyorlar.
Bu konuda iç denetim birimlerine hedefler ve bütçeler veriyorlar. İç denetim mesleğinin tüm dünyada yeterliliği ve geçerliliği kabul edilen en önemli
sertifikası Certified Internal Auditor (CIA) olup, bu
sertifikaya sahip olan bir iç denetçinin, dünyanın
hangi ülkesinde olursa olsun, iç denetim mesleğini
yapabilecek asgari standartlara ve mesleki yeterli-
SÖYLEŞİ
liğe sahip olduğu kabul ediliyor. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından 1974 yılından beri
verilen bu sertifikanın sınavlarına Türkiye’de TİDE
aracılığıyla ve Türkçe olarak girilebiliyor. Uluslararası İç Denetçi Sertifikası, genel olarak iç denetim
mesleğinin profesyonel yetkinlik statüsünü ifade
ediyor.
CIA dışında da iç denetim ile ilgili IIA tarafından
sınavları gerçekleştirilen dört uzmanlık sertifikasyonu da bulunuyor. Bunlar, Sertifikalı Finansal
Hizmetler Denetçisi (Certified Financial Services
Auditor-CFSA), Kontrol Özdeğerlendirme Sertifikası (Certification in Control Self Assessment-CCSA),
Sertifikalı Kamu Denetçisi (Certified Government
Auditing Professional-CGAP) ve Risk Yönetimi
Güvencesi Sertifikası (Certification in Risk Management Assurance -CRMA) sertifikalarıdır. Bu sertifikalar finansal hizmetler, kamu, kontrol öz değerlendirme ve risk yönetimi konularındaki uzmanlığı
ortaya koyuyor.
Bu sertifikalar zorunlu değil ve herhangi bir sertifika olmadan da iç denetçi olarak çalışmak mümkün.
Fakat giderek daha fazla iş yeri sertifikalı ve yetkinliği kanıtlı iç denetçi ile çalışmak istiyor. Sertifikalı iç
denetçiler daha iyi pozisyonlarda, daha iyi ücretlerle
çalışabiliyor. Türkiye’den bu sınavlara TİDE aracılığıyla girilebiliyor. Mevcut durumda Türkiye’de yaklaşık 650 meslektaşımızda CIA sertifikası bulunuyor.
Toplamda ise yaklaşık 1.800 civarında meslektaşımız bu uzmanlık sertifikalarına sahip. Belirttiğim
gibi hem meslektaşlarımızın bu sınavlara girmesine
aracılık ediyoruz, hem de sınavlar öncesinde sertifikasyona hazırlık seminerleri düzenliyoruz.
Bunların yanı sıra iş dünyasından, şirket ve kurumlardan, çeşitli meslek birliklerinden ve derneklerden
iç denetim konusunda yoğun bilgi talep ediliyor. Biz
de bunu karşılamak amacıyla Akademik Forumlar,
konferans, panel ve sempozyumlar düzenliyoruz. Bu
etkinliklerde iç denetim ve iç denetimle ilgili güncel
gelişmeler konularında bilgiler veriyoruz. Akademik
Forumlar ile akademi dünyası ile iş dünyası arasında bir köprü oluşturmaya, bu iki dünyanın birbirini
daha iyi anlamasını sağlamaya çalışıyoruz.
Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün sunduğu
hizmetler nelerdir?
TİDE, meslekte küresel gelişimin ve mükemmelli-
İç denetim
mesleğinin tüm
dünyada yeterliliği
ve geçerliliği
kabul edilen en
önemli sertifikası
Certified Internal
Auditor (CIA) olup,
bu sertifikaya
sahip olan bir iç
denetçinin, dünyanın
hangi ülkesinde
olursa olsun, iç
denetim mesleğini
yapabilecek asgari
standartlara ve
mesleki yeterliliğe
sahip olduğu kabul
ediliyor. Uluslararası
İç Denetçiler
Enstitüsü (IIA)
tarafından 1974
yılından beri verilen
bu sertifikanın
sınavlarına
Türkiye’de TİDE
aracılığıyla ve
Türkçe olarak
girilebiliyor.
ğin paydaşı olmak vizyonuyla pek çok mesleki gelişim, paylaşım ve iletişim platformu ile çalışmalarını
sürdürüyor.
Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Türkiye İç
Denetim Kongrelerine yüzlerce meslektaşımız katılıyor. Mesleğin ulusal ve uluslararası uzmanları,
görüşlerini ve son trendleri meslektaşlarımız ile
paylaşıyor. Uluslararası İç Denetim Standartları’nı
ve yapılan değişiklikleri Türkçe’ye çeviriyor, meslektaşlarımız, kurumlar ve düzenleyici otoritelerin
kullanımına sunuyoruz.
Biraz önce belirttiğim gibi iç denetimde küresel
yetkinlik belgesi olan Sertifikalı İç Denetçi (CIA) ve
Ekim 2014 LPM DERGİ www.lpmdergi.com
41
SÖYLEŞİ
diğer uzmanlık sertifikasyon sınavlarına aracılık
ediyoruz. Meslektaşlarımız bu sınavlara TİDE aracılığıyla Türkiye’de ve Türkçe olarak girebiliyor. Mesleki Gelişim Akademisi bünyesinde bir çok eğitim ve
seminer programı düzenliyoruz. Bunlara özel sektör
ve kamu kurumlarından bir çok yönetici ve meslektaşımız katılıyor.
Yayıncılık alanında her üç ayda bir İç Denetim Dergisi’ni yayınlıyoruz. Dergi, ülkemizdeki mesleki
alandaki bilgi ve referans kaynağı olarak gündemi
belirliyor. Dergiyi aidat borcu bulunmayan üyelerimize ücretsiz gönderiyoruz. Ayrıca kamu kurumları,
düzenleyici otoriteler, sivil toplum örgütleri ve üniversite yöneticilerine gönderiyoruz ve satışını da yapıyoruz. Bunun dışında mesleğimiz ile ilgili kitaplar
yayınlıyoruz. TİDE 2010 yılında beri kitap yayıncısı
olarak da faaliyet gösteriyor.
Mesleğin ve TİDE’nin tanıtımı için bir çok faaliyet
yapıyor, panel, seminer ve konferanslar düzenliyo-
42 Ekim 2014 LPM DERGİ www.lpmdergi.com
İç denetimi,
sürdürülebilir
büyümenin,
kurumsal yönetimin
ve itibarın sigortası
olarak ifade
etmek mümkün.
Piyasalarında
yüksek rekabet
içinde büyüme,
gelişme ve
varlıklarını gelecek
nesillere aktarmayı
hedefleyen
işletmeler, iç
denetim faaliyetine
ihtiyaç duyar.
ruz, kamu kurumları, düzenleyici otoriteler, meslek
kuruluşları ve medya ile ilişkiler geliştiriyoruz, ziyaretler yapıyoruz, iç denetim konusunda öne çıkan
çalışmalar gerçekleştiren, yatırım yapan kişi ve kurumları ödüllendirmek amacıyla her yıl İç Denetim
Farkındalık Ödülleri veriyoruz.
Mesleğin akademik gelişimine yönelik Akademik
İlişkiler ve Gelişim Programı uyguluyoruz. Bu kapsamda üniversitelerde denetim kulüpleri kuruyor,
bu kulüplerin etkinliklerine katılıyor, akademik forumlar düzenliyor, üniversite öğrencileri arasında İç
Denetime Genç Bakış Yarışması düzenliyor, Gelecek
Okulu gibi programlar uyguluyoruz. Bunların dışında da TİDE bünyesinde meslektaşların gelişimi ve
mesleğin tanıtımını amaçlayan bir çok proje yürütüyoruz.
Şirketlerin etkin ve başarılı bir iç denetim
uygulaması için yönetim ve denetim kurulları
nelere dikkat etmelidir?
SÖYLEŞİ
Şirketlerin etkin ve başarılı iç denetim uygulaması
için öncelikle yönetim kurullarının konuyu sahiplenmesi ve destek olması büyük önem taşıyor.
yardımcı olur, risklerin neden olabileceği kayıpları
azaltır, kurumların itibarını korur, hedeflerine ulaşmasına katkı sağlar.
İç denetimin tarafsız ve bağımsız bir şekilde yerine
getirilmesi gerekiyor. Bunun için de iç denetimin
kurumun Yönetim Kurulu’na doğrudan bağlı olarak
faaliyet göstermesi önemli. İcraya yani Genel Müdür’e bağlı olması durumunda bağımsızlığın sağlanması mümkün değil. Bu nedenle iç denetimin,
kurum organizasyonu içinde ya doğrudan Yönetim
Kurulu’na bağlı olarak veya Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Denetim Komitesi’ne bağlı olarak
faaliyet göstermesi gerekiyor.
İç denetimi, sürdürülebilir büyümenin, kurumsal
yönetimin ve itibarın sigortası olarak ifade etmek
mümkün. Piyasalarında yüksek rekabet içinde
büyüme, gelişme ve varlıklarını gelecek nesillere
aktarmayı hedefleyen işletmeler, iç denetim faaliyetine ihtiyaç duyar.
Yönetim kurulları ve denetim komiteleri tarafından
iç denetime yeterli kaynak ve bütçe ayrılması gerekiyor. Bu kapsamda iç denetim biriminin oluşturulması, iç denetim birimi yönetmeliğinin onaylanması, nitelikli iç denetçilerin istihdam edilmesi, bilgi
teknolojileri gibi denetim alanları için teknik niteliği
yüksek iç denetçilerin görevlendirilmesi, iç denetim birimlerinin teknik ihtiyaçlarının karşılanması,
analiz ve bilgisayarlı denetim teknikleri gibi konular
için gerekli yazılımların alınması, iç denetçiler için
eğitim ve sertifikasyon programının oluşturulması,
iç denetçilerin teknik ve mesleki gelişim eğitimleri
ile desteklenmesi, iç denetçilerin mesleki sertifikalar almaları için teşvik edilmesi, sınav ve eğitim
ücretlerinin karşılanması, iç denetçiler tarafından
tespit edilen ve raporlanan eksikliklerin öncelikle
giderilmesi konusunda yönetim kurulları tarafından
üst yöneticilere gerekli yönlendirmeler yapılması,
iç denetim birimlerinin ihtiyaç duyduğu konularda
danışmanlık hizmeti alma imkanı sağlanması gibi
hususlar büyük önem taşıyor.
İç denetim kavramını ve şirketler için önemini nasıl özetlersiniz? İç denetim şirketler için
ne gibi kazançları beraberinde getiriyor?
İç denetim; “bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek
ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve
objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.” İç
denetimin temel amacı kuruma değer katmaktır.
İç denetim faaliyeti, kurumların iç kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunur, iş süreçlerin iyileştirilmesini, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasını
sağlar, hata, hile ve suistimallerin önlenmesine
İç denetimin önemi tüm dünyada ve ülkemizde
giderek artıyor. Bunun pek çok nedeni var. Globalleşme, sermayenin serbest dolaşımı, uluslararası
yatırımların artması, büyüyen, çeşitlenen ve karmaşıklaşan işlemler, iletişim ve teknoloji alanlarındaki
gelişmeler, faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin ön
plana çıkması, hileli finansal raporlama skandalları, iflaslar ve büyük şirket zararları, ticari alanda
tüm dünyada artan düzenlemeler, iç kontrol, risk
yönetimi ve kurumsal yönetim konularının önem
kazanması gibi konuları öncelikli olarak belirtmek
mümkün. Türkiye açısından bakıldığında bu nedenlerin yanı sıra Avrupa Birliği müzakere ve uyum sürecinin de iç denetimin öneminin artmasına neden
olduğunu görüyoruz.
Türkiye’de 2000’li
yıllarla birlikte
başta bankacılık
olmak üzere,
sermaye piyasaları,
sigortacılık, kamu
ve suç gelirlerinin
aklanmasının
önlenmesi gibi
alanlarda iç denetim
ile ilgili önemli
düzenlemeler
yapıldı,
zorunluluklar
getirildi.
Türkiye’de 2000’li yıllarla birlikte başta bankacılık
olmak üzere, sermaye piyasaları, sigortacılık, kamu
ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi gibi
alanlarda iç denetim ile ilgili önemli düzenlemeler
yapıldı, zorunluluklar getirildi. Böylece günümüzde
mali sektörde ve bir çok kamu kurumunda iç denetim zorunlu bir faaliyet olarak yürütülüyor. Düzenleyici ve denetleyici otoriteler kurumların iç denetim
sistemlerini geliştirmeye özel önem veriyorlar, düzenlemelere uyulup uyulmadığını yakından denetliyorlar. Reel sektörde ise yeni Türk Ticaret Kanunu iç
denetimin önemini artırdı.
Bütün bu gelişmeler ışığında Türkiye’de iç denetim
alanında özellikle son 10-15 yılda çok önemli gelişmeler sağlandı. İç denetim faaliyetini uluslararası
standartlarda yerine getirmenin katma değerinin
farkına varıldı, şirket sahipleri, hissedarları ve yönetimleri tarafından konunun önemi daha iyi anlaşıldı,
iç denetim departmanlarına yapılan yatırımlar arttı,
iç denetim birimi kurma zorunluluğu bulunmayan
bir çok şirket ve kurum ihtiyaç olduğunu görerek
iç denetim departmanı kurdu, iç denetçiler görevlendirdi. Bunların yanı sıra iç denetçilerin teknik
Ekim 2014 LPM DERGİ www.lpmdergi.com
43
SÖYLEŞİ
yetkinlikleri ve bilgileri arttı, daha fazla iç denetçi
meslekleriyle ilgili sertifikalar almaya yöneldi, iç
denetim alanında yapılan yüksek lisans ve doktora
çalışmaları ile yayınlar arttı, meslekle ilgili pek çok
eğitim programı, konferans ve etkinlikler düzenlendi, iç denetim konusunda kurumsal ve bireysel
farkındalık arttı.
Fakat bunları yeterli görmüyoruz. Türkiye’de iç denetim konusunda alınması gereken daha çok mesafe olduğunu düşünüyoruz. İç denetim, kurumlara
ve genel olarak ekonomimize önemli katma değer
sağlayan bir faaliyet. Bu nedenle daha fazla yaygınlaşması ve nitelikli bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. TİDE olarak bu konuda elimizden gelen çabayı
gösteriyoruz.
Sosyal sorumluluk projelerinde her zaman
yer alıyorsunuz. Çalışmalarınızdan, projelerinizden ve yeni hedeflerinizden bahseder
misiniz?
TİDE olarak mesleki sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alıyoruz. Bu kapsamda TİDE bünyesinde
çeşitli komitelerde yürüttüğümüz bir çok çalışma
ve proje bulunuyor. Türkiye’deki gerek özel, gerekse
de kamu kurumlarındaki iç denetim uygulamalarının uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesi ve
böylece mesleğimizin ekonomimize olan katkısının
artması amacıyla standartların dilimize çevrilmesi
ve yayımlanması, iç denetçilerin sertifikasyonu ve
eğitimi, mesleğin tanıtımı gibi konularda konferans,
kongre, forum, panel, eğitim, ödül törenleri gibi etkinlikler gerçekleştiriyoruz.
Yine bu kapsamda mesleğimizi üniversite öğrencilerine tanıtmaya ve onların gelecekleri açısından
doğru tercihler yapmalarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için üniversitelerde denetim kulüpleri kuruyor, etkinliklerine katılıyor, yarışmalar
düzenliyor ve mesleğimizi gençlerimize anlatıyoruz. Bunların yanı sıra iş kazası yüksek sektörlerdeki başarılı örnek ülke uygulamalarını inceleyip,
ülkemizde bir model ortaya koymak istiyoruz. Bu
konuda da bir çalışma grubumuzu görevlendirdik.
Bir çok meslektaşımız bu konuda çalışıyor. Tamamlanınca önerilerimizi ilgili kurumlarla paylaşmayı planlıyoruz.
Bunların dışında özellikle eğitim alanında sosyal
sorumluluk projelerini de desteklemek istiyoruz.
44 Ekim 2014 LPM DERGİ www.lpmdergi.com
İç denetim,
kurumlara ve genel
olarak ekonomimize
önemli katma değer
sağlayan bir faaliyet.
Bu nedenle daha
fazla yaygınlaşması
ve nitelikli bir
şekilde yürütülmesi
gerekiyor. TİDE
olarak bu konuda
elimizden gelen
çabayı gösteriyoruz.
Bu kapsamda Darüşşafaka ile protokol imzalamayı
planlıyoruz. Bu konudaki görüşmelerimiz ve çalışmalarımız sürüyor.
Bunun yanı sıra spor kulüplerinde kurumsallaşma ve denetim konusunda da çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bunun spor kulüplerinin yönetsel
yapılarının güçlenmesine ve sürdürülebilir uluslararası başarılara katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca spor kulüplerindeki kurumsallaşma düzeyinin artmasının diğer şirketlerimize de
örnek olarak katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu
nedenle bu kapsamda da ilgili kurumlarla ortak
etkinlikler gerçekleştirmek konusunda görüşmeleri sürdürüyoruz.
Download

MESLEĞE ADANMIŞ ÖMÜRLER EKONOMİK KALKINMAYI