TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION
Training Department
TRT 50th Anniversary Events
Theme
“Public Service Broadcasting in The Digital Era: Future, Challenges, Different Public Service
Broadcasting Practices in The World”
02 June 2014, Adnan Oztrak Conference Hall, TRT General Diroctorate, Ankara, Turkey
Overview
The Turkish Radio and Television Corporation (TRT) celebrate this year the 50th anniversary
of its establishment with a series of events taking place during 2014. One of these events will
be a one day international conference to be held on 2 June 2014 in Ankara with the topic
“Public Service Broadcasting in the Digital Era: Future Prospects, Issues and Worldwide
Practices”.
Main aim of the Conference is to discuss public service broadcasting’s future, challenges,
advantages and expectations.
The Conference consists of two sessions: “Public Service Broadcasting and The Practices of
Public Service Broadcasting” and “Governance and Accountability of Publicly Funded
Broadcasters and Regulation of The Public Service Broadcasting in The European Union”.
We will have seven distinguished speakers who are specialist in their fields:Mr. Prof. Zakir
Avsar from Gazi University, Mrs. Ingrid Deltenre from EBU, Mr. Dr. Javad Mottaghi from
ABU, Mr. Prof. Peter Humphreys from University of Manchester, Mr. Prof. Steven Barnett
from University of Westminster and finally Mrs. Assoc. Prof. Burcu Sumer from Ankara
University.
We would greatly appreciate if you would kindly accept to participate in that event. Should
you require any further information about this visit, please feel free to call Tuba AKPINAR
at+90 312 463 39 19 or email at [email protected]
TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION
Training Department
Programme
TRT 50th ANNIVERSARY EVENTS
PUBLIC SERVICE BROADCASTING IN THE DIGITAL ERA:
FUTURE PROSPECTS, ISSUES
AND WORLDWIDE PRACTICES
02 JUNE 2014, MONDAY
ADNAN OZTRAK CONFERENCE HALL, TRT GENERAL DIRECTORATE,
ANKARA
AGENDA
SESSION 1
PUBLIC SERVICE BROADCASTING AND THE PRACTICES OF
TIME
PUBLIC SERVICE BROADCASTING
Moderator:
Speakers
10.00-10.30
10.30-11.10
11.10.11.50
-General overview of the history of public service
Prof. Zakir AVSAR broadcasting, key changes and developments.
-The remit, role and importance of public service
Gazi University
Dean of The Faculty broadcasting.
of Communication -The essentials of public service broadcasting and its
differences from state broadcasting and commercial
broadcasting.
Ingrid DELTENRE -Different public service broadcasting models in
Europe.
EBU
Director General -The difficulties, problems and the future of public
service broadcasting in Europe.
Dr. Javad
MOTTAGHI
ABU
Secretary General
11.50-12.10
12.10-12.50
13.00-14.15
Topics
-Different public service broadcasting models in Asia.
-The difficulties, problems and the future of public
service broadcasting in Asia.
-The position of public service broadcasting in current
competative multimedia environment ( in digital era and
the challenge of emerging social media) in Asia.
COFFEE BREAK
Prof. Peter
HUMPHREYS
University of
Manchester
Faculty Member
On the impact of current competitive multimedia
environment and emerging new media/social media,
position and practices of public service broadcasters in
Europe.
LUNCH
SESSION 2
TIME
GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY OF PUBLICLY FUNDED
BROADCASTERS AND REGULATION OF THE PUBLIC SERVICE
TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION
Training Department
BROADCASTING IN THE EUROPEAN UNION
Moderator:
14.15-15.15
Speakers
Prof. Steven
BARNETT
University of
Westminster
Faculty Member
Topics
-Governance and accountability of publicly funded
broadcasters.
15.15-15.30
16.00-17.00
COFFEE BREAK
Assoc. Prof. Burcu
SÜMER
University of
Ankara
Faculty Member
-The European regulation on application of state aid
rules to public service broadcasting.
TRT 50. Yıl Etkinlikleri
TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION
Training Department
BaĢlık
“Dijital Çağda Kamu Hizmeti Yayıncılığı: Gelecek, Sorunlar ve Dünyadaki Farklı Kamu
Hizmeti Yayıncılığı Uygulamaları”
02 Haziran 2014, Adnan Öztrak Konferans Salonu, TRT Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
Genel BakıĢ
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, 50. Kuruluş yıldönümü kapsamında yıl boyunca çeşitli
etkinlikler gerçekleştirmektedir. Bunlardan biri de 2 Haziran 2014 tarihinde Ankara’da “Dijital
Çağda Kamu Hizmeti Yayıncılığı: Gelecek, Sorunlar ve Dünyadaki Farklı Kamu Hizmeti
Yayıncılığı Örnekleri” başlığında düzenlenecek olan uluslararası konfreranstır.
Konferansın temel amacı, kamu hizmeti yayıncılığının geleceğini, sorunlarını, avantajlarını ve
beklentilerini tartışmaktır.
Konferans iki oturumdan oluşmaktadır. Birincisi, “Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve Kamu
Hizmeti Yayıncılığı Uygulamaları” diğeri ise “ Kamu Tarafından Finanse Edilen Yayın
Kuruluşlarının Yönetimi ve Hesap Verme Yükümlülüğü ile Avrupa Birliğinde Kamu Hizmeti
Yayıncılığı Düzenlemeleri” şeklindedir.
Bahsi geçen konfreransta kendi alanlarında uzman önemli konuşmacılarımız olacaktır: Prof.
Dr. Zakir AVŞAR, Gazi Üniversitesi; Ingrid Deltenre, EBU; Dr. Javad Mottaghi, ABU; Prof.
Peter Humphreys, Manchester Üniversitesi; Prof. Steven Barnett, Westmister Üniversitesi;
Doç. Dr. Burcu Sümer, Ankara Üniversitesi.
Davetimizi kabul edip söz konusu konferana katılırsanız çok memnun oluruz. Bu ziyaret
hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen +90 312 463 39 19 numaralı telefondan Tuba
Akpınar’ı arayınız veya [email protected] adresine e-posta gönderiniz.
Program
TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION
Training Department
TRT'NĠN 50.YIL ETKĠNLĠKLERĠ PROGRAMLARI
DĠJĠTAL ÇAĞDA KAMU HĠZMETĠ YAYINCILIĞI;
GELECEK, SORUNLAR VE
DÜNYADAKĠ KAMU HĠZMETĠ YAYINCILIĞI UYGULAMALARI
02 HAZĠRAN 2014, PAZARTESĠ
YER: ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU, TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,
ANKARA
GÜNDEM
1. OTURUM
SAAT
KAMU HĠZMETĠ YAYINCILIĞI VE KAMU HĠZMETĠ YAYINCILIĞI
UYGULAMALARI
KonuĢmacılar
10.00-10.30
Prof.Dr.Zakir
AVġAR
Gazi Üniversitesi
ĠletiĢim Fakültesi
Dekanı
Oturum BaĢkanı:
Konu BaĢlıkları
-Kamu Hizmeti Yayıncılığının Tarihçesi, Önemli
Değişimler ve Gelişmeler.
-Kamu Hizmeti Yayıncılığının Görevi, Rolü ve Önemi.
-Kamu Hizmeti Yayıncılığının Temel Unsurları ve Devlet
Yayıncılığı ile
Ticari Yayıncılıktan Farklılıkları.
Ingrid DELTENRE
-Avrupa'da Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve Modelleri.
10.30-11.10
EBU
-Avrupa'da Kamu Hizmeti Yayıncılığının Sorunları,
Genel Müdür
Güçlükleri ve Geleceği.
11.10-11.50
Dr.Javad
MOTTAGHI
ABU
Genel Sekreter
11.50-12.10
12.10-12.50
13.00-14.15
-Asya'da Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve Modelleri.
-Asya'da Kamu Hizmeti Yayıncılığının Sorunları,
Güçlükleri ve Geleceği.
-Asya'da Rekabetçi Multimedya Ortamında (Dijital Çağda
ve Yükselen Sosyal Medya Ortamında) Kamu Hizmeti
Yayıncılığının Konumu.
KAHVE MOLASI
Prof. Peter
HUMPHREYS
Manchester
Üniversitesi
Öğretim Üyesi
-Rekabetçi Multimedya Ortamının Etkisinde ve Yükselen
Sosyal Medya Ortamında Avrupa'daki Kamu Hizmeti
Yayıncılığının Konumu ve Uygulamaları.
ÖĞLE YEMEĞĠ
2.OTURUM
SAAT
KAMU TARAFINDAN FĠNANSE EDĠLEN YAYIN KURULUġLARININ
YÖNETĠMĠ VE HESAP VERME YÜKÜMLÜĞÜ ĠLE AVRUPA
BĠRLĠĞĠNDE KAMU HĠZMETĠ YAYINCILIĞI DÜZENLEMELERĠ
TURKISH RADIO AND TELEVISION CORPORATION
Training Department
Oturum BaĢkanı:
KonuĢmacılar
14.15-15.15
15.15-15.30
Prof. Steven
BARNETT
Westminster
Üniversitesi
Öğretim Üyesi
Konu BaĢlıkları
-Yönetim ve Hesap Verme.
-Kamu Tarafından Finanse Edilen Yayın Kuruluşlarının
Yönetimi ve Hesap Verme Yükümlülüğü.
KAHVE MOLASI
Doç. Dr. Burcu
SÜMER
-Kamu Hizmeti Yayıncılığında Devlet Desteklerinin
15.30-16.30
Ankara Üniversitesi
Kullanımına İlişkin Avrupa Birliği Mevzuatı.
Öğretim Üyesi
Download

02 June 2014 International Conference